12008E136

Eüroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon - KOLMAS OSA: LIIDU SISEPOLIITIKA JA -MEETMED - VIII JAOTIS: MAJANDUS- JA RAHAPOLIITIKA - 4. peatükk: Erisätted liikmesriikide kohta, mille rahaühik on euro - Artikkel 136

Euroopa Liidu Teataja 115 , 09/05/2008 Lk 0106 - 0106


Artikkel 136

1. Majandus- ja rahaliidu nõuetekohase toimimise tagamiseks ning kooskõlas aluslepingute asjakohaste sätetega võtab nõukogu liikmesriikide suhtes, mille rahaühik on euro, vastavalt artiklites 121 ja 126 osutatud menetluste seast sobivale menetlusele, välja arvatud artikli 126 lõikes 14 sätestatud menetlus, vastu meetmed, millega:

a) tugevdatakse asjaomaste liikmesriikide eelarvedistsipliini koordineerimist ja järelevalvet;

b) kehtestatakse asjaomaste liikmesriikide tarvis majanduspoliitilised suunised, tagades nende ühilduvuse kogu liidu suhtes vastuvõetud suunistega ja järelevalve nende täitmise üle.

2. Lõikes 1 sätestatud meetmete vastuvõtmisel hääletavad ainult neid liikmesriike esindavad nõukogu liikmed, mille rahaühik on euro.

Nimetatud liikmete kvalifitseeritud häälteenamust määratletakse vastavalt artikli 238 lõike 3 punktile a.

--------------------------------------------------