12008E102

Eüroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon - KOLMAS OSA: LIIDU SISEPOLIITIKA JA -MEETMED - VII JAOTIS: KONKURENTSI, MAKSUSTAMISE JA ÕIGUSAKTIDE ÜHTLUSTAMISE ÜLDEESKIRJAD - 1. peatükk: Konkurentsieeskirjad - 1. jagu: Ettevõtjate suhtes kohaldatavad eeskirjad - Artikkel 102 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 82)

Euroopa Liidu Teataja 115 , 09/05/2008 Lk 0089 - 0089


Artikkel 102

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 82)

Siseturus või selle olulises osas turgu valitseva seisundi kuritarvitamine ühe või mitme ettevõtja poolt on keelatud kui siseturuga kokkusobimatu niivõrd, kuivõrd see võib mõjutada liikmesriikidevahelist kaubandust.

Sellised kuritarvitused võivad seisneda iseäranis:

a) ebaõiglaste ostu- või müügihindade või muude ebaõiglaste tehingutingimuste otseses või kaudses kehtestamises;

b) toodangu, turgude või tehnilise arengu piiramises tarbijate kahjuks;

c) erinevate tingimuste rakendamises võrdväärsete tehingute puhul, pannes kaubanduspartnerid sellega ebasoodsasse konkurentsiolukorda;

d) selles, et lepingu sõlmimise eeltingimuseks seatakse teise poole nõusolek võtta endale lisakohustusi, mis oma laadilt või kaubandustavade kohaselt ei ole seotud lepingu objektiga.

--------------------------------------------------