12008E056

Eüroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon - KOLMAS OSA: LIIDU SISEPOLIITIKA JA -MEETMED - IV JAOTIS: ISIKUTE, TEENUSTE JA KAPITALI VABA LIIKUMINE - 3. peatükk: Teenused - Artikkel 56 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 49)

Euroopa Liidu Teataja 115 , 09/05/2008 Lk 0070 - 0070


Artikkel 56

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 49)

Järgnevate sätete kohaselt keelatakse liidu piires teenuste osutamise vabaduse piirangud liikmesriikide kodanike suhtes, kes asuvad mõnes teises liikmesriigis kui see isik, kellele teenuseid pakutakse.

Euroopa Parlament ja nõukogu võivad seadusandliku tavamenetluse kohaselt kohaldada käesoleva peatüki sätteid kolmanda riigi kodanike suhtes, kes osutavad teenuseid ja asuvad liidu piires.

--------------------------------------------------