12008E005

Eüroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon - ESIMENE OSA: PÕHIMÕTTED - I JAOTIS: LIIDU PÄDEVUSE LIIGID JA VALDKONNAD - Artikkel 5

Euroopa Liidu Teataja 115 , 09/05/2008 Lk 0052 - 0052


Artikkel 5

1. Liikmesriigid koordineerivad liidu piires oma majanduspoliitikat. Sel eesmärgil võtab nõukogu vastu meetmeid, eelkõige selle poliitika üldsuunised.

Liikmesriikide suhtes, mille rahaühik on euro, kohaldatakse erisätteid.

2. Liit võtab meetmeid liikmesriikide tööhõivepoliitika koordineerimise tagamiseks, eelkõige määratledes selle poliitika üldsuunised.

3. Liit võib teha algatusi liikmesriikide sotsiaalpoliitika koordineerimise tagamiseks.

--------------------------------------------------