12006E285

Euroopa ühenduse Asutamislepingu (Konsolideeritud versioon) - Kuues osa - Üld- ja lõppsätted - Artikkel 285

Euroopa Liidu Teataja C 321 E , 29/12/2006 Lk 0171 - 0171
Euroopa Liidu Teataja C 325 , 24/12/2002 Lk 0147 - Koondversioon
Euroopa Liidu Teataja C 340 , 10/11/1997 Lk 0294 - Koondversioon


Artikkel 285

1. Ilma et see piiraks Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja käsitleva protokolli artikli 5 kohaldamist, võtab nõukogu vastavalt artiklis 251 sätestatud menetlusele meetmeid statistika koostamiseks, kui see on vajalik ühenduse tegevuseks.

2. Ühenduse statistika koostamine on kooskõlas erapooletuse, usaldusväärsuse, objektiivsuse, teadusliku sõltumatuse, tasuvuse ja andmete konfidentsiaalsusega; see ei too majandustegevuses osalejatele kaasa ülemäärast koormat.

--------------------------------------------------