12006E082

Euroopa ühenduse Asutamislepingu (Konsolideeritud versioon) - Kolmas osa - Ühenduse poliitika - VI JAOTIS - Konkurentsi, maksustamise ja õigusaktide ühtlustamise üldeeskirjad - 1. peatükk - Konkurentsieeskirjad - 1. jagu - Ettevõtjate suhtes kohaldatavad eeskirjad - Artikkel 82

Euroopa Liidu Teataja C 321 E , 29/12/2006 Lk 0074 - 0075
Euroopa Liidu Teataja C 325 , 24/12/2002 Lk 0065 - Koondversioon
Euroopa Liidu Teataja C 340 , 10/11/1997 Lk 0209 - Koondversioon
Euroopa Liidu Teataja C 224 , 31/08/1992 Lk 0029 - Koondversioon
EMÜ asutamisleping - ühtki ametlikku väljaannet ei ole saadaval


Artikkel 82

Ühisturus või selle olulises osas turgu valitseva seisundi kuritarvitamine ühe või mitme ettevõtja poolt on keelatud kui ühisturuga kokkusobimatu niivõrd, kuivõrd see võib mõjutada liikmesriikidevahelist kaubandust.

Sellised kuritarvitused võivad seisneda iseäranis:

a) ebaõiglaste ostu- või müügihindade või muude ebaõiglaste tehingutingimuste otseses või kaudses kehtestamises;

b) toodangu, turgude või tehnilise arengu piiramises tarbijate kahjuks;

c) erinevate tingimuste rakendamises võrdväärsete tehingute puhul, pannes kaubanduspartnerid sellega ebasoodsasse konkurentsiolukorda;

d) selles, et lepingu sõlmimise eeltingimuseks seatakse teise poole nõusolek võtta endale lisakohustusi, mis oma laadilt või kaubandustavade kohaselt ei ole seotud lepingu objektiga.

--------------------------------------------------