12006E080

Euroopa ühenduse Asutamislepingu (Konsolideeritud versioon) - Kolmas osa - Ühenduse poliitika - V JAOTIS - Transport - Artikkel 80

Euroopa Liidu Teataja C 321 E , 29/12/2006 Lk 0073 - 0073
Euroopa Liidu Teataja C 325 , 24/12/2002 Lk 0064 - Koondversioon
Euroopa Liidu Teataja C 340 , 10/11/1997 Lk 0207 - Koondversioon
Euroopa Liidu Teataja C 224 , 31/08/1992 Lk 0028 - Koondversioon
EMÜ asutamisleping - ühtki ametlikku väljaannet ei ole saadaval


Artikkel 80

1. Käesoleva jaotise sätted kehtivad raudtee-, maantee- ja siseveetranspordi suhtes.

2. Nõukogu võib kvalifitseeritud häälteenamusega otsustada, kas, mil määral ja millise menetlusega võib kehtestada kohaseid sätteid mere- ja lennutranspordi kohta.

Kohaldatakse artikli 71 menetlusnorme.

--------------------------------------------------