12006E055

Euroopa ühenduse Asutamislepingu (Konsolideeritud versioon) - Kolmas osa - Ühenduse poliitika - III JAOTIS - Isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine - 3. peatükk - Teenused - Artikkel 55

Euroopa Liidu Teataja C 321 E , 29/12/2006 Lk 0063 - 0063
Euroopa Liidu Teataja C 325 , 24/12/2002 Lk 0056 - Koondversioon
Euroopa Liidu Teataja C 340 , 10/11/1997 Lk 0198 - Koondversioon
Euroopa Liidu Teataja C 224 , 31/08/1992 Lk 0024 - Koondversioon
EMÜ asutamisleping - ühtki ametlikku väljaannet ei ole saadaval


Artikkel 55

Käesolevas peatükis käsitletud küsimuste puhul rakendatakse artiklite 45–48 sätteid.

--------------------------------------------------