12006E/APP/02

Esmaõigusesse seoses Bulgaaria vabariigi ja Rumeenia ühinemisega Euroopa Liiduga tehtud muudatused - II. Euroopa Ühenduse Asutamisleping

Euroopa Liidu Teataja C 321 E , 29/12/2006 Lk 0327 - 0329


ESMAÕIGUSESSE SEOSES BULGAARIA VABARIIGI JA RUMEENIA ÜHINEMISEGA EUROOPA LIIDUGA TEHTUD MUUDATUSED

Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemist käsitleva lepingu jõustumisel muudetakse allnimetatud artikleid järgmiselt:

II. EUROOPA ÜHENDUSE ASUTAMISLEPING

1. Artikli 57 lõike 1 viimane lause asendatakse järgmisega:

"Bulgaaria, Eesti ja Ungari siseriikliku õiguse järgi kehtivate piirangute puhul on vastav kuupäev 31. detsember 1999."

2. Artikli 189 teine lõik asendatakse järgmisega:

"Euroopa Parlamendi liikmete arv ei või olla suurem kui 736."

3. Alates 2009—2014 kestva ametiaja algusest asendatakse artikli 190 lõike 2 esimene lõik järgmisega:

"2. Igast liikmesriigist valitavate esindajate arv on järgmine:

Belgia | 22 |

Bulgaaria | 17 |

Tšehhi Vabariik | 22 |

Taani | 13 |

Saksamaa | 99 |

Eesti | 6 |

Kreeka | 22 |

Hispaania | 50 |

Prantsusmaa | 72 |

Iirimaa | 12 |

Itaalia | 72 |

Küpros | 6 |

Läti | 8 |

Leedu | 12 |

Luksemburg | 6 |

Ungari | 22 |

Malta | 5 |

Madalmaad | 25 |

Austria | 17 |

Poola | 50 |

Portugal | 22 |

Rumeenia | 33 |

Sloveenia | 7 |

Slovakkia | 13 |

Soome | 13 |

Rootsi | 18 |

Ühendkuningriik | 72." |

4. Artikli 205 lõike 2 esimesele lõigule lisatakse järgmised kanded:

"Bulgaaria | 10 |

Rumeenia | 14." |

5. Artikli 205 lõike 2 teine ja kolmas lõik asendatakse järgmisega:

"Kui käesoleva lepingu alusel teeb nõukogu otsuse komisjoni ettepaneku põhjal, on selle vastuvõtmiseks nõutav vähemalt 255 poolthäält, mis on antud liikmete enamuse poolt.

Muudel juhtudel on nõukogu otsuste vastuvõtmiseks nõutav vähemalt 255 poolthäält, mis on antud vähemalt kahe kolmandiku liikmete poolt."

6. Artikli 258 teisele lõigule lisatakse järgmised kanded:

"Bulgaaria | 12 |

Rumeenia | 15." |

7. Artikli 263 kolmandale lõigule lisatakse järgmised kanded:

"Bulgaaria | 12 |

Rumeenia | 15." |

8. Artikli 299 lõikes 1 toodud liimesriikide nimekirja täiendatakse viitega Bulgaaria Vabariigile ja Rumeeniale.

9. Artikli 314 teine lõik asendatakse järgmisega:

"Ühinemislepingute kohaselt on ka käesoleva lepingu bulgaaria-, eesti-, hispaania-, inglis-, iiri-, kreeka-, leedu- läti-, malta-, poola-, portugali-, rootsi-, rumeenia-, slovaki-, sloveeni-, soome-, taani-, tšehhi- ja ungarikeelsed tekstid autentsed."

--------------------------------------------------