12003TN11/APP/CEuroopa Liidu Teataja C 227 E , 23/09/2003 Lk 0762 - 0762
Euroopa Liidu Teataja L 236 , 23/09/2003 Lk 0874 - 0874


C liide,

millele on osutatud XI lisa 4. peatüki B jao I alajao punktis 2 [*]

Täiustamata puurisüsteeme kasutavate tootmisettevõtete loetelu, kelle suhtes kehtib üleminekukord (direktiivi 1999/74/EÜ artikli 5 lõike 1 punktid 4 ja 5)

LOOMADE HEAOLU

Nr | Ettevõtte nimi | Loanumber | Munakanade arv |

1 | Gauci M'Louise | PBLM051 | (11000) arvesse võetakse vaid puure, mis vastavad üleminekumeetme tingimustele |

2 | Micallef Paul | PBLM064 | 8000 |

3 | Vella Samuel | PBLM079 | 9500 |

4 | Mifsud Jude | PBLM065 | 7100 |

5 | Zammit Francis | PBLM081 | 500 |

6 | Camilleri Anna | PLM007 | 2200 |

7 | Vella Joseph | PLG018 | 2670 |

8 | Busuttil | PBLM024 | (6000) arvesse võetakse vaid 2000. aastal paigaldatud puure, mis vastavad üleminekumeetme tingimustele |

9 | Gatt Victor | PLG008 | 12200 |

10 | Grech Saviour | PBLM053 | 1698 |

11 | Lumach Co Ltd | PLM016 | 15000 |

12 | Vella Kalcidon | PLM024 | 9000 |

[*] XI lisa teksti vt ELT L 236, 23.9.2003, lk 859.

--------------------------------------------------