02021R0521 — ET — 01.10.2021 — 003.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/521,

24. märts 2021,

millega kehtestatakse erikord mehhanismi jaoks, millega seatakse teatavate toodete ekspordi tingimuseks ekspordiloa esitamine

(ELT L 104 25.3.2021, lk 52)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/734, 5. mai 2021,

  L 158

13

6.5.2021

 M2

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/1071, 29. juuni 2021,

  L 230

28

30.6.2021

►M3

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/1728, 29. september 2021,

  L 345

34

30.9.2021
▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/521,

24. märts 2021,

millega kehtestatakse erikord mehhanismi jaoks, millega seatakse teatavate toodete ekspordi tingimuseks ekspordiloa esitamineArtikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2021/442 artikli 1 lõike 9 punkti a kohaldamine peatatakse.

▼M1

Peatamist ei kohaldata siiski järgmiste riikide ja territooriumide suhtes:

— 
Andorra,
— 
Fääri saared,
— 
Island,
— 
Liechtenstein,
— 
Norra,
— 
San Marino,
— 
Vatikan,
— 
Euroopa Liidu toimimise lepingu II lisas loetletud ülemeremaad ja -territooriumid,
— 
Büsingen,
— 
Helgoland,
— 
Livigno,
— 
Ceuta ja Melilla.

▼B

Artikkel 2

1.  

Liikmesriigi pädev asutus annab vastavalt rakendusmäärusele (EL) 2021/442 taotletud ekspordiloa tingimusel, et:

a) 

ekspordiluba vastab rakendusmääruse (EL) 2021/442 artikli 1 lõikes 7 sätestatud tingimusele;

b) 

luba ei ohusta muul moel rakendusmäärusega (EL) 2021/442 hõlmatud kauba tarnekindlust liidus.

2.  

Selleks et teha kindlaks, kas lõike 1 punktis b sätestatud tingimus on täidetud, hindab liikmesriigi pädev asutus järgmisi asjaolusid:

a) 

kas ekspordi sihtriik piirab rakendusmäärusega (EL) 2021/442 hõlmatud kaupade või nende tootmiseks kasutatud toorainete eksporti liitu kas seaduse alusel või muul viisil, sh sõlmides lepingupõhised kokkulepped nende kaupade tootjatega;

b) 

ekspordi sihtriigi asjakohased tingimused, sh epidemioloogiline olukord, vaktsineerituse tase ja rakendusmäärusega (EL) 2021/442 hõlmatud kaupade kättesaadavus.

3.  
Kui komisjon hindab otsuse eelnõu, millest liikmesriigi pädev asutus on andnud teada kooskõlas rakendusmääruse (EL) 2021/442 artikli 2 lõikega 4, hindab ta samuti, kas käesoleva artikli lõike 1 punktis b sätestatud tingimused on täidetud, võttes arvesse käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud asjaolusid.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

▼M3

Seda kohaldatakse 31. detsembrini 2021.

▼B

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.