02020R2002 — ET — 17.07.2023 — 002.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/2002,

7. detsember 2020,

millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 kohaldamiseks seoses liidusisese loetellu kantud taudidest teavitamise ja neid käsitleva liidu aruandlusega, liidu seireprogrammide ja likvideerimisprogrammide esitamise ja neid käsitleva aruandluse ning taudivaba staatuse tunnustamise taotlemise vormingu ja korraga ning elektroonilise teabesüsteemiga

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 412 8.12.2020, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1183,  8. juuli 2022,

  L 184

6

11.7.2022

►M2

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/1451,  13. juuli 2023,

  L 179

48

14.7.2023
▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/2002,

7. detsember 2020,

millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 kohaldamiseks seoses liidusisese loetellu kantud taudidest teavitamise ja neid käsitleva liidu aruandlusega, liidu seireprogrammide ja likvideerimisprogrammide esitamise ja neid käsitleva aruandluse ning taudivaba staatuse tunnustamise taotlemise vormingu ja korraga ning elektroonilise teabesüsteemiga

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad järgmise kohta:

1) 

E-kategooria taudid, mille puhangutest tuleb liidusiseselt teavitada, ning teave, mille liikmesriigid peavad liidusisese teavitamise ja aruandluse puhul esitama E-kategooria taudide tuvastamise kohta;

2) 

taudidega seotud liidusisese teavitamise ja aruandluse tähtpäevad ja sagedus;

3) 

liidu seireprogrammide tulemustest komisjonile aru andmisel kasutatav vorming ja kord ning likvideerimisprogrammide tulemustest komisjonile ja teistele liikmesriikidele aru andmisel esitatav teave ning vastav vorming ja kord;

4) 

taude käsitleva liidusisese teavitamise ja aruandluse eesmärgil elektroonilisse teabesüsteemi sisestatavate punktides 1 ja 3 osutatud andmete vorming ja ülesehitus;

5) 

teavitamis- ja aruandluspiirkondade loetelu;

6) 

komisjonile ja teistele liikmesriikidele esitatava, liidu seireprogrammidega seotud teabe vorming ja sellise teabe esitamise kord;

7) 

teavet, vormingut ja korda käsitlevad nõuded seoses kohustuslike ja vabatahtlike likvideerimisprogrammide kavandite esitamisega komisjonile ning selliste programmide kohaldamise tõhususe hindamiseks vajalike tulemusnäitajatega, samuti liikmesriigi kogu territooriumi või konkreetse tsooni või bioturvarühmiku taudivaba staatuse tunnustamise taotluste ning taudivabu liikmesriike, tsoone ja bioturvarühmikuid käsitleva liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetuse puhul kasutatav vorming ja kord;

8) 

loomahaiguste teabesüsteemi (ADIS) loomise ja kasutamise kord.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) 

„B-kategooria taud“ – loetellu kantud taud, mida tuleb tõrjuda kõikides liikmesriikides eesmärgiga likvideerida taud kogu liidus, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/429 artikli 9 lõike 1 punktis b;

2) 

„C-kategooria taud“ – loetellu kantud taud, mis on asjakohane mõne liikmesriigi jaoks ja mille puhul on vaja võtta meetmeid, et ennetada selle levimist liidu osadesse, mis on ametlikult tunnistatud taudivabaks või kus rakendatakse asjaomase loetellu kantud taudi likvideerimise programmi, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/429 artikli 9 lõike 1 punktis c;

3) 

„E-kategooria taud“ – loetellu kantud taud, mida on liidus vaja seirata, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/429 artikli 9 lõike 1 punktis e;

4) 

„esmane puhang“ – puhang, mis ei ole epidemioloogiliselt seotud varasema puhanguga liikmesriigi samas teavitamis- ja aruandluspiirkonnas, või esimene puhang sama liikmesriigi mõnes muus teavitamis- ja aruandluspiirkonnas;

5) 

„teisene puhang“ – puhang, mis ei ole esmane puhang;

6) 

„loomahaiguste teabesüsteem (ADIS)“ – komisjoni loodav ja hallatav määruse (EL) 2016/429 artiklis 22 osutatud elektrooniline teabesüsteem liidusiseseks taudidest teavitamiseks ja aruandluseks;

7) 

„territoriaalne kohaldamisala“ – maismaaloomade puhul delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 13 kohane ja veeloomade puhul nimetatud delegeeritud määruse artikli 47 kohane likvideerimisprogrammiga hõlmatud territoorium;

8) 

„likvideerimisprogrammi kestus“ – maismaaloomade puhul delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 15 kohane ja veeloomade puhul nimetatud delegeeritud määruse artikli 49 kohane likvideerimisprogrammi kohaldamisperiood.

Artikkel 3

Liidusisene teavitamine

1.  

Liikmesriigid teavitavad komisjoni ja teisi liikmesriike 24 tunni jooksul pärast sellekohase kinnituse saamist igast nende territooriumil tuvastatud esmasest puhangust nende loetellu kantud taudide puhul, millele on osutatud:

a) 

I lisa punktis 1 või 2;

b) 

I lisa punktis 3, kui asjaomane esmane puhang on tuvastatud taudivaba liikmesriigi või tsooni asjaomases sihtloomapopulatsioonis;

c) 

I lisa punktis 4 või 5, kui asjaomane esmane puhang on tuvastatud taudivabas liikmesriigis või tsoonis või bioturvarühmikus.

2.  

Liikmesriigid teavitavad komisjoni hiljemalt iga nädala esimesel tööpäeval eelneval nädalal esmaspäeval kella 0.00-st kuni pühapäeval kella 24.00-ni tuvastatud teisestest puhangutest nende loetellu kantud taudide puhul, millele on osutatud:

a) 

I lisa punktis 1 või 2;

b) 

I lisa punktis 3, kui asjaomased teisesed puhangud on tuvastatud taudivaba liikmesriigi või tsooni asjaomases sihtloomapopulatsioonis;

c) 

I lisa punktis 4 või 5, kui asjaomased teisesed puhangud on tuvastatud taudivabas liikmesriigis või tsoonis või bioturvarühmikus.

Kui komisjonile teavet ei esitata, käsitatakse seda kinnitusena, et esimeses lõigus osutatud ajavahemiku jooksul ei ole leidnud kinnitust ühegi teisese puhangu esinemine.

3.  
Lõigetes 1 ja 2 osutatud teavitused sisaldavad II lisas kirjeldatud teavet ja esitatakse elektrooniliselt ADISe kaudu.

Artikkel 4

Liidusisene aruandlus loetellu kantud taudide tuvastamise kohta

1.  
Liikmesriigid esitavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele iga aasta 30. aprilliks eelnevat kalendriaastat hõlmava aruande E-kategooria taudide kinnitatud esinemise kohta nende territooriumil nendel loetellu kantud liikidel või selliste liikide rühmadel, kellele on osutatud rakendusmääruse (EL) 2018/1882 lisas esitatud tabelis.
2.  
Esimene lõikes 1 osutatud aruanne esitatakse 30. aprilliks 2022.
3.  
Lõikes 1 osutatud aruanne sisaldab III lisas kirjeldatud teavet ja esitatakse elektrooniliselt ADISe kaudu.

Artikkel 5

Teavitamis- ja aruandluspiirkonnad

Määruse (EL) 2016/429 artikli 21 kohaselt liikmesriikide kindlaks määratud teavitamis- ja aruandluspiirkonnad on loetletud käesoleva määruse IV lisas.

Artikkel 6

Liidusisene aruandlus liidu seireprogrammi tulemuste kohta

1.  
Liikmesriik esitab komisjonile iga aasta 15. märtsiks eelnevat kalendriaastat hõlmavad andmed liidu seireprogrammi tulemuste kohta.
2.  
Lõikes 1 osutatud andmed esitatakse elektrooniliselt ADISe kaudu.

▼M2

Artikkel 7

Liidusisene aruandlus heakskiidetud likvideerimisprogrammi rakendamisel aastaga saavutatud tulemuste kohta

1.  
Liikmesriik esitab komisjonile iga aasta 30. aprilliks aruande iga käimasoleva heakskiidetud likvideerimisprogrammi rakendamise tulemuste kohta.
2.  

Lõikes 1 osutatud iga-aastane aruanne sisaldab eelneva kalendriaasta kohta teavet, mida on kirjeldatud:

a) 

maismaaloomade B- ja C-kategooria taudide likvideerimise programmide puhul, mis põhinevad taudivaba staatuse andmisel ettevõtte tasandil, V lisa 1. jaos;

b) 

marutaudiviiruse nakkuse likvideerimise programmide puhul V lisa 2. jaos;

c) 

lammaste katarraalse palaviku viiruse serotüüpide 1–24 põhjustatud nakkuse likvideerimise programmide puhul V lisa 3. jaos;

d) 

veeloomade B- ja C-kategooria taudide likvideerimise programmide puhul V lisa 4. jaos.

3.  
Lõikes 1 osutatud aruanne esitatakse elektrooniliselt ADISe kaudu.

▼B

Artikkel 8

Liidusisene aruandlus heakskiidetud likvideerimisprogrammi rakendamise lõpptulemuste kohta

1.  
Liikmesriik esitab komisjonile lõpparuande oma heakskiidetud likvideerimisprogrammi kohta nelja kuu jooksul pärast selle lõpuleviimist.

▼M2 —————

▼B

3.  

Lõikes 1 osutatud lõpparuanne sisaldab vastavalt vajadusele teavet, mida on kirjeldatud artikli 11 lõike 1 punktides e–n ja artikli 11 lõikes 2 ja mida ei ole artikli 7 lõikes 1 osutatud aruannetes eelnevalt esitatud, kui liikmesriik taotleb:

a) 

taudivaba staatuse tunnustamist või

b) 

likvideerimisprogrammi kohaldamisperioodi pikendamist vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 15 lõike 2 teisele lausele või kõnealuse delegeeritud määruse artikli 49 lõike 2 teisele lausele.

4.  
Kui liikmesriik ei taotle lõike 3 punktides a ja b osutatud C-kategooria taudi suhtes taudivaba staatuse tunnustamist ega likvideerimisprogrammi kohaldamisperioodi pikendamist, ei esita ta lõikes 1 osutatud lõpparuannet. Selle asemel esitab liikmesriik komisjonile kinnituse selle kohta, et likvideerimisprogrammiga ei ole suudetud taudi likvideerida ja et ei taotleta programmi kohaldamisperioodi pikendamist.
5.  
Lõikes 1 osutatud lõpparuanne esitatakse elektrooniliselt ADISe kaudu.

Artikkel 9

Liidu seireprogrammi esitamine ja olulisel määral muutmine

1.  
Liikmesriik esitab koostatud liidu seireprogrammi komisjonile programmi kohaldamise algusaastale eelneva aasta 31. maiks.
2.  

Lõikes 1 osutatud programm:

a) 

sisaldab vähemalt delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 11 lõikes 1 loetletud teavet;

b) 

esitatakse elektrooniliselt ja seejuures kasutatakse selleks ette nähtud elektroonilist standardvormi.

3.  
Lõikes 1 osutatud programmi, mis on esitatud komisjonile liidu rahalise toetuse taotluse tehnilise osana, käsitatakse lõike 1 kohaselt esitatud programmina.
4.  
Käimasoleva liidu seireprogrammi olulisel määral muutmise korral ajakohastab liikmesriik programmi ja esitab selle uuesti.

Artikkel 10

Likvideerimisprogrammi esitamine

1.  

►M2  Liikmesriik esitab heakskiidu saamiseks komisjonile: ◄

a) 

oma kohustusliku likvideerimisprogrammi selle kohaldamise algusaastale eelneva aasta 31. maiks;

b) 

oma vabatahtliku likvideerimisprogrammi mis tahes ajal.

2.  

Lõikes 1 osutatud likvideerimisprogramm sisaldab asjakohast teavet, mis on sätestatud:

a) 

maismaaloomade B- ja C-kategooria taudide likvideerimise programmide puhul, mis põhinevad taudivaba staatuse andmisel ettevõtte tasandil, VII lisa 1. jaos;

b) 

marutaudiviiruse nakkuse likvideerimise programmide puhul VII lisa 2. jaos;

c) 

lammaste katarraalse palaviku viiruse serotüüpide 1–24 põhjustatud nakkuse likvideerimise programmide puhul VII lisa 3. jaos;

d) 

veeloomade B- ja C-kategooria taudide likvideerimise programmide puhul VII lisa 4. jaos.

▼M2

3.  
Lõikes 1 osutatud likvideerimisprogramm esitatakse elektrooniliselt ADISe kaudu.

▼B

Artikkel 11

Liikmesriigi või tsooni taudivaba staatuse tunnustamise taotlemine maismaaloomade ja veeloomade taudide puhul ning bioturvarühmiku taudivaba staatuse tunnustamise taotlemine veeloomataudide puhul

1.  

►M2  Liikmesriigid esitavad delegeeritud määruse (EL) 2020/689 II osa 4. peatüki 1. ja 2. jao kohasel taudivaba staatuse tunnustamise taotlemisel komisjonile oma taotluses asjakohase teabe (välja arvatud teabe, mis on eelnevalt esitatud käesoleva määruse artiklis 7 osutatud aruannetes), mida on kirjeldatud: ◄

a) 

taudivaba staatuse tunnustamise taotluse puhul, mis põhineb loetellu kantud liikide puudumisel, VI lisa 1. ja 2. jaos;

b) 

taudivaba staatuse tunnustamise taotluse puhul, mis põhineb tauditekitaja ellujäämisvõimetusel, VI lisa 1. ja 3. jaos;

c) 

taudivaba staatuse tunnustamise taotluse puhul, mis põhineb loetellu kantud maismaaloomataudi loetellu kantud siirutajate ellujäämisvõimetusel, VI lisa 1. ja 4. jaos;

d) 

taudivaba staatuse tunnustamise taotluse puhul, mis põhineb varasematel andmetel ja seireandmetel, VI lisa 1. ja 5. jaos;

e) 

taudivaba staatuse tunnustamise taotluse puhul, mis põhineb peetavatel veistel esineva Brucella abortus’e, B. melitensis’e või B. suis’i põhjustatud nakkuse likvideerimise programmil, VI lisa 1. jaos ja 6. jao punktis 1;

f) 

taudivaba staatuse tunnustamise taotluse puhul, mis põhineb peetavatel lammastel ja kitsedel esineva Brucella abortus’e, B. melitensis’e või B. suis’i põhjustatud nakkuse likvideerimise programmil, VI lisa 1. jaos ja 6. jao punktis 2;

g) 

taudivaba staatuse tunnustamise taotluse puhul, mis põhineb Mycobacterium tuberculosis’e kompleksi põhjustatud nakkuse likvideerimise programmil, VI lisa 1. jaos ja 6. jao punktis 3;

h) 

taudivaba staatuse tunnustamise taotluse puhul, mis põhineb veiste enzootilise leukoosi likvideerimise programmil, VI lisa 1. jaos ja 6. jao punktis 4;

i) 

taudivaba staatuse tunnustamise taotluse puhul, mis põhineb veiste nakkava rinotrahheiidi/nakkava pustuloosse vulvovaginiidi likvideerimise programmil, VI lisa 1. jaos ja 6. jao punktis 5;

j) 

taudivaba staatuse tunnustamise taotluse puhul, mis põhineb Aujeszky haiguse viiruse nakkuse likvideerimise programmil, VI lisa 1. jaos ja 6. jao punktis 6;

k) 

taudivaba staatuse tunnustamise taotluse puhul, mis põhineb veiste viirusdiarröa likvideerimise programmil, VI lisa 1. jaos ja 6. jao punktis 7;

l) 

taudivaba staatuse tunnustamise taotluse puhul, mis põhineb marutaudiviiruse nakkuse likvideerimise programmil, VI lisa 1. jaos ja 6. jao punktis 8;

m) 

taudivaba staatuse tunnustamise taotluse puhul, mis põhineb lammaste katarraalse palaviku viiruse nakkuse likvideerimise programmil, VI lisa 1. jaos ja 6. jao punktis 9;

n) 

taudivaba staatuse tunnustamise taotluse puhul, mis põhineb veeloomataudi likvideerimise programmil, VI lisa 1. jaos ja asjakohasel juhul 6. jao punktis 10.

2.  

Bioturvarühmiku taudivaba staatuse tunnustamise taotlus sisaldab peale lõike 1 punktis n osutatud teabe veel järgmist teavet:

a) 

delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 73 lõike 2 punktis a osutatud bioturvarühmiku puhul dokumendid, millega tõendatakse vastavust kõnealuse delegeeritud määruse artikli 79 lõigetes 3, 4 ja 5 sätestatud nõuetele;

b) 

delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 73 lõike 2 punktis b osutatud bioturvarühmiku puhul nimetatud delegeeritud määruse artikli 73 lõike 3 punktis a osutatud hindamise andmed ja üksikasjalik teave kõikide meetmete kohta, mida kohaldati bioturvarühmikusse asjaomase taudi sissetoomise ärahoidmiseks, nagu on osutatud kõnealuse delegeeritud määruse artikli 73 lõike 3 punktis c.

3.  
Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata igast asjaomasel territooriumil esinevast asjaomase taudi kinnitatud juhust, mis tuvastatakse pärast taudivaba staatuse tunnustamise taotluse esitamise kuupäeva ja enne sellise staatuse tunnustamise kuupäeva.
4.  
Lõigetes 1 ja 2 osutatud taotlused esitatakse elektrooniliselt ADISe kaudu.

Artikkel 12

Teabe vahetamine taudivabade liikmesriikide, tsoonide ja bioturvarühmikute kohta

1.  
Komisjoni veebisaidi kaudu kättesaadava elektroonilise standardvormi põhjal koostatakse määruse (EL) 2016/429 artiklis 38 osutatud loetelu taudivaba staatusega territooriumidest, tsoonidest ja bioturvarühmikutest.
2.  
Kui mõne territooriumi, tsooni või bioturvarühmiku taudivaba staatus muutub sellise staatuse säilitamiseks esitatavatele nõuetele mittevastavuse tõttu, muudavad liikmesriigid lõikes 1 osutatud loetelu kahe tööpäeva jooksul.
3.  
Liikmesriigid esitavad teatavate veeloomataudide puhul asjaomase tsooni või bioturvarühmiku kohta delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 83 lõike 1 punktis a osutatud esialgse kinnituse, kasutades selleks komisjoni veebisaidi kaudu kättesaadavat elektroonilist standardvormi.

Artikkel 13

ADISe loomise ja kasutamise kord

Liikmesriigid kasutavad ADISt või selle mis tahes osa käesoleva määruse kohaseks andmete sisestamiseks ja edastamiseks alates kuupäevast, mille teeb neile teatavaks komisjon.

Artikkel 14

Jõustumine ja kohaldamise alguskuupäev

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 21. aprillist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

LIIDUSISEST TEAVITAMIST NÕUDVAD LOETELLU KANTUD TAUDID

1.    Artikli 3 lõike 1 punkti a ja lõike 2 punkti a kohaselt liidusisest teavitamist nõudvad loetellu kantud maismaaloomataudid

— 
Suu- ja sõrataud
— 
Veiste katku viiruse nakkus
— 
Riftioru palaviku viiruse nakkus
— 
Nodulaarse dermatiidi viiruse nakkus
— 
Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC põhjustatud nakkus (veiste nakkav pleuropneumoonia)
— 
Lammaste ja kitsede rõuged
— 
Väikemäletsejate katku viiruse nakkus
— 
Kitsede nakkav pleuropneumoonia
— 
Hobuste Aafrika katk
— 
Burkholderia mallei põhjustatud nakkus (malleus)
— 
Sigade klassikaline katk
— 
Sigade Aafrika katk
— 
Kõrge patogeensusega linnugripp
— 
Newcastle’i haiguse viiruse nakkus, välja arvatud juhul, kui see diagnoositakse:
— 
seltsi Columbiformes esindajal, keda ei peeta kodulinnuna, või
— 
loetellu kantud liiki kuuluval metsloomal
— 
Marutaudiviiruse nakkus
— 
Epizootilise hemorraagia viiruse nakkus
— 
Põrnatõbi
— 
Surra (Trypanosoma evansi)
— 
Ebola viirushaigus
— 
Hobuste nakkav kehvveresus
— 
Kargtaud
— 
Hobuste Venezuela entsefalomüeliit
— 
Väikese tarumardika (Aethina tumida) põhjustatud nakkus
— 
Tropilaelaps spp. põhjustatud nakkus
— 
Batrachochytrium salamandrivorans’i põhjustatud nakkus
— 
Jaapani entsefaliit
— 
Lääne-Niiluse palavik
— 
Hobuste entsefalomüeliit (ida- ja lääne-entsefalomüeliit)

2.    Artikli 3 lõike 1 punkti a ja lõike 2 punkti a kohaselt liidusisest teavitamist nõudvad loetellu kantud veeloomataudid

— 
Epizootiline vereloomeelundite nekroos
— 
Mikrocytos mackini põhjustatud nakkus
— 
Perkinsus marinus’e põhjustatud nakkus
— 
Taura sündroomi viiruse nakkus
— 
Krevettide kollapäisuse viiruse nakkus

3.    Artikli 3 lõike 1 punkti b ja lõike 2 punkti b kohaselt liidusisest teavitamist nõudvad loetellu kantud maismaaloomataudid

— 
Brucella abortus’e, B. melitensis’e või B. suis’i põhjustatud nakkus
— 
Mycobacterium tuberculosis’e kompleksi (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) põhjustatud nakkus
— 
Veiste nakkav rinotrahheiit/nakkav pustuloosne vulvovaginiit
— 
Veiste viirusdiarröa
— 
Veiste enzootiline leukoos
— 
Aujeszky haiguse viiruse nakkus

4.    Artikli 3 lõike 1 punkti c ja lõike 2 punkti c kohaselt liidusisest teavitamist nõudvad loetellu kantud maismaaloomataudid

— 
Lammaste katarraalse palaviku viiruse serotüüpide 1–24 põhjustatud nakkus serotüüpide kaupa
— 
Varroos
— 
Echinococcus multilocularis’e põhjustatud nakkus

5.    Artikli 3 lõike 1 punkti c ja lõike 2 punkti c kohaselt liidusisest teavitamist nõudvad loetellu kantud veeloomataudid

— 
Viiruslik hemorraagiline septitseemia
— 
Nakkuslik vereloomeelundite nekroos
— 
Lõhede nakkava kehvveresuse viiruse ülipolümorfse piirkonna (HPR) deletsiooniga tüve põhjustatud nakkus
— 
Marteilia refringens’i põhjustatud nakkus
— 
Bonamia exitiosa põhjustatud nakkus
— 
Bonamia ostreae põhjustatud nakkus
— 
Valgelaiksuse sündroomi viiruse nakkus
II LISA

LIIDUSISESEL LOETELLU KANTUD TAUDIDE PUHANGUTEST TEAVITAMISEL ESITATAV ARTIKLI 3 LÕIKE 3 KOHANE TEAVE

1. Lähetamise kuupäev.

2. Lähetamise kellaaeg.

3. Riigi nimi.

4. Taudi nimetus ja vajaduse korral tauditekitaja tüüp.

5. Taudipuhangu järjekorranumber.

6. Taudipuhangu liik (esmane/teisene puhang).

7. Selle puhanguga seotud puhangu viitenumber (vajaduse korral).

▼M1

8. Puhangu piirkond ja geograafiline asukoht. Kõigi A-kategooria taudide puhul (nagu need on määratletud rakendusmääruse (EL) 2018/1882 artikli 1 punktis 1) tuleb märkida, kas puhang esines kohas, mille suhtes juba kohaldatakse piiranguid pärast sama A-kategooria taudi tõttu piirangutsooni kehtestamist vastavalt määruse (EL) 2016/429 artiklitele 64, 70, 71, 257, 258 või 259.

▼B

9. Taudikahtluse tekkimise kuupäev.

10. Kinnitamise kuupäev.

11. Kasutatud diagnostikameetodid.

12. Taudi päritolu.

13. Võetud tõrjemeetmed.

14. Taudipuhanguga seotud loomad:

a) 

maismaaloomad (liikide kaupa), välja arvatud mesilased ja kimalased:

i) 

vastuvõtlike loomade arv, mis vajaduse korral hõlmab ka metsloomi;

ii) 

kliiniliselt või subkliiniliselt nakatunud loomade arv, mis vajaduse korral hõlmab ka metsloomi;

iii) 

surnud või metsloomade puhul surnuna leitud loomade hinnanguline arv;

iv) 

surmatud loomade arv;

v) 

tapetud loomade arv;

b) 

mesilased ja kimalased:

i) 

vastuvõtlike perede arv;

ii) 

kliiniliselt või subkliiniliselt nakatunud perede arv;

iii) 

surnud perede arv;

iv) 

hävitatud perede arv;

c) 

veeloomad (liikide kaupa):

i) 

vastuvõtlike loomade arv või biomass, mis vajaduse korral hõlmab ka looduses vabalt elavaid loomi;

ii) 

kliiniliselt või subkliiniliselt nakatunud loomade arv või biomass, mis vajaduse korral hõlmab ka looduses vabalt elavaid loomi;

iii) 

surnud või looduses vabalt elavate loomade puhul surnuna leitud loomade hinnanguline arv või biomass;

iv) 

surmatud loomade hinnanguline arv või biomass;

v) 

tapetud loomade hinnanguline arv või biomass.

▼M1

15. Peetavate loomade seas rakendusmääruse (EL) 2018/1882 artikli 1 punktis 1 määratletud iga A-kategooriasse kuuluva taudi puhangule järgnenud esialgse puhastamise ja desinfitseerimise lõpetamise kuupäev.

▼B
III LISA

LIIDUSISESEL LOETELLU KANTUD TAUDIDE TUVASTAMISEST ARU ANDMISEL ESITATAV ARTIKLI 4 LÕIKE 3 KOHANE TEAVE

1. Aruande kuupäev.

2. Aruandlusperiood.

3. Riigi nimi.

4. Taudi nimetus ja vajaduse korral tauditekitaja tüüp.

5. Aruandlusperioodil tuvastatud taudipuhangute arv loetellu kantud loomaliikide või selliste liikide rühmade kaupa.

6. Viimase puhangu kinnitamise kuupäev.
IV LISA

ARTIKLI 5 KOHASED TEAVITAMISEKS JA ARUANDLUSEKS KASUTATAVAD LIIKMESRIIKIDE PIIRKONNAD▼M1

Liikmesriik (1)

Teavitamis- ja aruandluspiirkond

▼B

Belgia

province – provincie

Bulgaaria

област

Tšehhi

okres

Taani

veterinaarüksus või haldusüksus

Saksamaa

Kreis, Regierungsbezirk või Bundesland

Eesti

maakond

Iirimaa

county

Kreeka

περιφερειακή ενότητα

Hispaania

provincia

Prantsusmaa

département

Horvaatia

županija

Itaalia

provincia

Küpros

επαρχία

Läti

novads

Leedu

apskritis

Luksemburg

kogu riik

Ungari

megye

Malta

kogu riik

Madalmaad

gemeente

Austria

Bezirk

Poola

powiat

Portugal

mandriosa: distrito

muud territooriumi osad: região autónoma

Rumeenia

județ

Sloveenia

območni urad

Slovakkia

kraj

Soome

maakunta/landskap

Rootsi

kommun

▼M1

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

Piirkondlik veterinaaramet

▼B

(1)   

Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, hõlmavad käesolevas lisas olevad viited liikmesriigile Ühendkuningriiki seoses Põhja-Iirimaaga.
V LISA

ARTIKLI 7 LÕIKE 2 PUNKTI A KOHASELT NÕUTAV TEAVE KOHUSTUSLIKE JA VABATAHTLIKE LIKVIDEERIMISPROGRAMMIDE RAKENDAMISE TULEMUSTE KOHTA

1. JAGU

Tulemused, mis on saavutatud maismaaloomade B- või C-kategooria taudi likvideerimise programmiga, mis põhineb taudivaba staatuse andmisel ettevõtte tasandil

Maismaaloomade B- või C-kategooria taudi likvideerimise programmi kohta, mis põhineb taudivaba staatuse andmisel ettevõtte tasandil, esitatakse järgmine teave.

1. 

Aruande kuupäev.

2. 

Aruandlusperiood.

3. 

Riigi nimi.

4. 

Taudi nimetus.

5. 

Territoriaalne kohaldamisala (VII lisa 1. jao punkti 4 kohase territoriaalse kohaldamisala muutmise korral).

▼M2

6. 

Teave punkti 5 kohasel territooriumil asuvate asjaomaste ettevõtete ja loomade kohta, seejuures tsoonide kaupa, kui programmi territoriaalne kohaldamisala hõlmab rohkem kui ühte tsooni:

a) 

nende ettevõtete arv, kus 31. detsembri seisuga peeti sihtloomapopulatsiooni kuuluvaid loomi; ei hõlma ettevõtteid, mille suhtes kohaldati komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/689 ( 1 ) artikli 19 kohast erandit;

b) 

alapunktis a osutatud ettevõtetes peetud sihtloomapopulatsiooni kuuluvate loomade arv 31. detsembri seisuga;

c) 

alapunktis a osutatud ettevõtete hulgast selliste ettevõtete arv, millel oli 31. detsembri seisuga taudivaba staatus ja kus tehti või ei tehtud vaktsineerimist; hõlmab ka ettevõtteid, mille taudivaba staatus oli peatatud;

d) 

alapunktis c osutatud ettevõtetes peetud loomade arv;

e) 

kinnitatud nakkusega ettevõtete arv aruandlusperioodi jooksul.

▼B

2. JAGU

Marutaudiviiruse nakkuse likvideerimise programmi tulemused

Marutaudiviiruse nakkuse likvideerimise programmi kohta esitatakse järgmine teave.

1. 

Aruande kuupäev.

2. 

Aruandlusperiood.

3. 

Riigi nimi.

4. 

Territoriaalne kohaldamisala (VII lisa 2. jao punkti 3 kohase territoriaalse kohaldamisala muutmise korral).

5. 

Seirealane teave iga tsooni või piirkonna kohta, kui programmi territoriaalne kohaldamisala hõlmab rohkem kui ühte piirkonda, sealhulgas vähemalt kaardid järgmiste andmetega:

a) 

iga liigi puhul uuritud indikaatorloomade arv;

b) 

kinnitatud juhtude arv liikide kaupa.

6. 

Metsloomade vaktsineerimise andmed iga tsooni või piirkonna kohta, kui programmi territoriaalne kohaldamisala hõlmab rohkem kui ühte piirkonda:

a) 

vaktsineerimiskampaaniate arv ja kuupäevad;

b) 

vaktsiini sisaldava peibutussööda puhul saavutatud paiknemistihedus ning juhul, kui vaktsineerimiskampaaniaga hõlmatud vaktsineerimisala üldpindala on suurem kui 20 000  km2, ka vaktsiini sisaldava peibutussööda paiknemistiheduse kaardid;

c) 

komisjoni nõudel failid, mis sisaldavad järgmist teavet:

i) 

vaktsiini sisaldava peibutussööda külvamise ajal registreeritud lennuteekonnad;

ii) 

õhust külvamise ajal registreeritud andmed vaktsiini sisaldava peibutussööda külvamise kohta (iga söödapaki heitmise aeg ja asukoht), kui vaktsineerimiskampaaniaga hõlmatud vaktsineerimisala üldpindala on suurem kui 20 000  km2;

d) 

vaktsineerimistõhususe seiret käsitlev teave koos järgmisi andmeid sisaldavate kaartidega:

i) 

biomarkeripõhisel analüüsil positiivse tulemuse saanud loomade arv/tehtud biomarkeripõhiste analüüside arv;

ii) 

seroloogilisel analüüsil positiivse tulemuse saanud loomade arv/tehtud seroloogiliste analüüside arv.

3. JAGU

Lammaste katarraalse palaviku viiruse nakkuse likvideerimise programmi tulemused

Lammaste katarraalse palaviku viiruse nakkuse likvideerimise programmi kohta esitatakse järgmine teave.

1. 

Aruande kuupäev.

2. 

Aruandlusperiood.

3. 

Riigi nimi.

4. 

Territoriaalne kohaldamisala (VII lisa 3. jao punkti 3 kohase territoriaalse kohaldamisala muutmise korral).

5. 

Teave seire kohta punkti 4 kohasel territooriumil; kui programmi territoriaalne kohaldamisala hõlmab mitut piirkonda, siis tsoonide või piirkondade kaupa:

a) 

nende ettevõtete arv, kus 31. detsembri seisuga peeti sihtloomapopulatsiooni kuuluvaid loomi;

b) 

alapunktis a osutatud ettevõtetes peetud sihtloomapopulatsiooni kuuluvate loomade arv 31. detsembri seisuga;

c) 

nende ettevõtete arv, kus peeti sihtloomapopulatsiooni kuuluvaid loomi ja kus viidi läbi vaktsineerimine lammaste katarraalse palaviku viiruse nakkuse vastu, ning aruandlusperioodi jooksul vaktsineeritud loomade arv liikide ja vajaduse korral viiruse serotüüpide kaupa;

d) 

aruandlusperioodi jooksul kinnitatud puhangute arv lammaste katarraalse palaviku viiruse serotüüpide kaupa;

e) 

siirutajate eest kaitstud ettevõtete arv ja asukoht, kui see on asjakohane;

f) 

hooajaliselt lammaste katarraalse palaviku viirusest vabade piirkondade kirjeldus ja vajaduse korral siirutajavaba perioodi algus- ja lõppkuupäev.

4. JAGU

Veeloomade B- või C-kategooria taudi likvideerimise programmi tulemused

Veeloomade B- või C-kategooria taudi likvideerimise programmi kohta esitatakse järgmine teave.

1. 

Aruande kuupäev.

2. 

Aruandlusperiood.

3. 

Riigi nimi.

4. 

Taudi nimetus.

5. 

Territoriaalne kohaldamisala (VII lisa 4. jao punkti 4 kohase territoriaalse kohaldamisala muutmise korral).

▼M2

6. 

Teave punktis 5 osutatud territooriumil asuvate asjaomaste vesiviljelusettevõtete ja -loomade kohta liikmesriikide, tsoonide või bioturvarühmikute kaupa:

a) 

31. detsembri seisuga nende heakskiidetud vesiviljelusettevõtete arv ja nende registreeritud vesiviljelusettevõtete arv, kus peeti sihtloomapopulatsiooni kuuluvaid loomi, ning vajaduse korral likvideerimisprogrammiga hõlmatud looduslikest populatsioonidest proovide võtmise kohad;

b) 

alapunktis a osutatud vesiviljelusettevõtete ja looduslikest populatsioonidest proovide võtmise kohtade hulgast selliste ettevõtete arv ja vajaduse korral selliste proovivõtukohtade arv, kus 31. detsembri seisuga nakkust ei esinenud;

c) 

alapunktis a osutatud vesiviljelusettevõtete ja looduslikest populatsioonidest proovide võtmise kohtade hulgast selliste ettevõtete arv ja vajaduse korral selliste proovivõtukohtade arv, kus 31. detsembri seisuga esines üks või mitu kinnitatud nakkusjuhtu;

d) 

alapunktis a osutatud vesiviljelusettevõtete ja looduslikest populatsioonidest proovide võtmise kohtade hulgast selliste uute ettevõtete arv ja vajaduse korral selliste uute proovivõtukohtade arv, kus 31. detsembri seisuga esines üks või mitu kinnitatud nakkusjuhtu.

▼B
VI LISA

▼M2

ARTIKLI 11 KOHASELT NÕUTAV TEAVE, MIS TULEB ESITADA LIIKMESRIIGI VÕI TSOONI TAUDIVABA STAATUSE TUNNUSTAMISE TAOTLUSTES SEOSES MAISMAALOOMADE JA VEELOOMADE TAUDIDEGA NING BIOTURVARÜHMIKU TAUDIVABA STAATUSE TUNNUSTAMISE TAOTLUSTES SEOSES VEELOOMATAUDIDEGA

▼B

1. JAGU

Üldkriteeriumidele vastavus

Taudivaba staatuse tunnustamise taotluses esitatakse järgmine üldteave.

1. 

Taotluse kuupäev.

2. 

Riigi nimi.

3. 

Taudi nimetus.

4. 

Taudivaba staatuse territoriaalne kohaldamisala selle tunnustamisel.

5. 

Kinnitus selle kohta, et liikmesriigi või tsooni puhul on täidetud delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 66 punkti a kohased ning vesiviljelusega seotud bioturvarühmiku puhul kõnealuse delegeeritud määruse artikli 73 lõike 1 punkti a kohased asjakohased üldkriteeriumid.

2. JAGU

Loetellu kantud liikide puudumisel põhinev taudivaba staatus

Loetellu kantud liikide puudumisel põhineva taudivaba staatuse tunnustamise taotluses esitatakse järgmine teave:

delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 67 lõike 2 või artikli 74 lõike 2 kohased dokumendid.

3. JAGU

Tauditekitaja ellujäämisvõimetusel põhinev taudivaba staatus

Tauditekitaja ellujäämisvõimetusel põhineva taudivaba staatuse tunnustamise taotluses esitatakse järgmine teave:

delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 68 lõike 2 või artikli 75 lõike 2 kohased dokumendid.

4. JAGU

Loetellu kantud maismaaloomataudi loetellu kantud siirutajate ellujäämisvõimetusel põhinev taudivaba staatus

Loetellu kantud maismaaloomataudi loetellu kantud siirutajate ellujäämisvõimetusel põhineva taudivaba staatuse tunnustamise taotluses esitatakse järgmine teave:

delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 69 lõike 2 kohased dokumendid.

5. JAGU

Varasematel andmetel ja seireandmetel põhinev taudivaba staatus

1. Eeldusel, et asjaomase taudi esinemisest asjaomasel territooriumil ei ole kunagi teatatud või see on likvideeritud ja sellest ei ole teatatud asjaomase territooriumi taudivaba staatuse tunnustamise taotluse esitamisele eelneva vähemalt 25 aasta jooksul, esitab pädev asutus varasematel andmetel ja seireandmetel põhineva taudivaba staatuse tunnustamise taotluses järgmise teabe:

a) 

varroosivaba staatuse tunnustamise taotluse puhul:

dokumenteeritud tõendid delegeeritud määruse (EL) 2020/689 V lisa III osa 1. jao punktides a–f sätestatud nõuetele vastavuse kohta;

b) 

Bonamia exitiosa põhjustatud nakkusest vaba staatuse tunnustamise taotluse puhul:

i) 

sellise vähemalt ühe aasta pikkuse uuringu tulemused, mis on läbi viidud asjaomase liikmesriigi, tsooni või bioturvarühmiku kõikides ettevõtetes või ettevõtete rühmades, kus peetakse loetellu kantud liikide loomi, ning mis hõlmab vajaduse korral ka proovivõtukohti looduslikes populatsioonides. Loomade uurimisel peab olema kasutatud sellise suurusega valimit, mis võimaldab tuvastada Bonamia exitiosa põhjustatud nakkust usaldusnivool 95 % olukorras, kus tauditekitaja levimus populatsioonis on 2 %;

ii) 

meetmed, mida kohaldatakse, et hoida ära Bonamia exitiosa sissetoomist asjaomasele territooriumile;

iii) 

taudipuhangu esinemisel kohaldatavad tõrjemeetmed;

c) 

valgelaiksuse sündroomi viiruse nakkusest vaba staatuse tunnustamise taotluse puhul:

i) 

sellise vähemalt ühe aasta pikkuse uuringu tulemused, mis on läbi viidud asjaomase liikmesriigi, tsooni või bioturvarühmiku kõikides ettevõtetes või ettevõtete rühmades, kus peetakse loetellu kantud liikide loomi, ning mis hõlmab vajaduse korral ka proovivõtukohti looduslikes populatsioonides. Loomade uurimisel peab olema kasutatud sellise suurusega valimit, mis võimaldab tuvastada valgelaiksuse sündroomi viiruse nakkust usaldusnivool 95 % olukorras, kus tauditekitaja levimus populatsioonis on 2 %;

ii) 

meetmed, mida kohaldatakse, et hoida ära valgelaiksuse sündroomi viiruse sissetoomist asjaomasele territooriumile;

iii) 

taudipuhangu esinemisel kohaldatavad tõrjemeetmed.

2. Kui veiste viirusdiarröa puhul on teatatud selle esinemisest viimase 25 aasta jooksul ja see on asjaomasel territooriumil likvideeritud, esitatakse varasematel andmetel ja seireandmetel põhineva veiste viirusdiarröast vaba staatuse tunnustamise taotluses järgmine vähemalt viimast kümmet aastat hõlmav teave:

a) 

iga tervisestaatuse ( 2 ) puhul nende ettevõtete arv, kus peeti veiseid, ning sellistes ettevõtetes peetud veiste arv iga aasta 31. detsembri seisuga;

b) 

analüüsistrateegia/-kord ja diagnostikameetodid, mida kasutati veiste viirusdiarröaga seotud staatuse kindlakstegemiseks ettevõtetes, kus peeti veiseid (nakkusega, nakkusevaba);

c) 

analüüsistrateegia/-kord ja diagnostikameetodid, mida kasutati nakkusevaba staatuse säilimise tõendamiseks ettevõtete puhul, kus peeti veiseid;

d) 

meetmed, mida on kohaldatud, et hoida ära veiste viirusdiarröa viiruse sissetoomist asjaomasele territooriumile;

e) 

taudipuhangu esinemisel kohaldatavad tõrjemeetmed;

f) 

aastas tuvastatud puhangute arv;

g) 

viimase 18 kuu jooksul kinnitatud juhtude arv;

h) 

peetud veiste vaktsineerimisandmed ja veiste viirusdiarröa vastu vaktsineerimise keelustamise kuupäev.

3. Kui taotletakse Newcastle’i haiguse viiruse nakkusest vaba staatuse tunnustamist olukorras, kus vaktsineerimist ei ole tehtud, esitatakse varasematel andmetel ja seireandmetel põhineva taudivaba staatuse tunnustamise taotluses järgmine teave:

dokumenteeritud tõendid delegeeritud määruse (EL) 2020/689 V lisa IV osa 1. jao punktides a–e sätestatud nõuetele vastavuse kohta.

6. JAGU

Likvideerimisprogrammil põhinev taudivaba staatus

Likvideerimisprogrammil põhineva taudivaba staatuse tunnustamise taotluses esitatakse iga kalendriaasta kohta järgmine teave:

▼M2

1. 

peetavatel veistel esineva Brucella abortus’e, B. melitensis’e või B. suis’i põhjustatud nakkuse likvideerimise programmi puhul, seejuures tsoonide kaupa, kui programmi territoriaalne kohaldamisala hõlmab rohkem kui ühte tsooni:

a) 

veisepidamisettevõtete arv viimasel kolmel aastal iga aasta 31. detsembri seisuga; ei hõlma ettevõtteid, mille suhtes kohaldati delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 19 kohast erandit;

b) 

alapunktis a osutatud ettevõtetes viimase kolme aasta jooksul peetud veiste arv iga aasta 31. detsembri seisuga;

c) 

ilma vaktsineerimiseta Brucella abortus’e, B. melitensis’e või B. suis’i põhjustatud nakkusest vaba staatusega veisepidamisettevõtete arv viimasel kolmel aastal iga aasta 31. detsembri seisuga; hõlmab ka ettevõtteid, mille taudivaba staatus oli peatatud;

d) 

alapunktis c osutatud ettevõtetes viimase kolme aasta jooksul peetud veiste arv iga aasta 31. detsembri seisuga;

e) 

selliste veisepidamisettevõtete arv, kus veiseid on viimase kolme aasta jooksul igal aastal kontrollitud Brucella abortus’e, B. melitensis’e ja B. suis’i nakkuse suhtes seroloogilise testiga;

f) 

selliste ettevõtete arv aastate lõikes, mille puhul viimase kolme aasta jooksul esines alapunktis e osutatud uuringu järgselt taudikahtlus;

g) 

peetavate veiste puhul viimasel kolmel aastal uuritud selliste tiinuse katkemise juhtude arv aastate lõikes, mis võisid olla põhjustatud Brucella abortus’e, B. melitensis’e ja B. suis’i nakkusest;

h) 

peetavatel veistel esineva Brucella abortus’e, B. melitensis’e või B. suis’i põhjustatud nakkuse viimase kinnitatud juhtumi kuupäev;

i) 

kuupäev, mil peetavaid veiseid Brucella abortus’e, B. melitensis’e või B. suis’i põhjustatud nakkuse vastu viimati vaktsineeriti;

2. 

peetavatel lammastel ja kitsedel esineva Brucella abortus’e, B. melitensis’e või B. suis’i põhjustatud nakkuse likvideerimise programmi puhul, seejuures tsoonide kaupa, kui programmi territoriaalne kohaldamisala hõlmab rohkem kui ühte tsooni:

a) 

lamba- ja kitsepidamisettevõtete arv viimasel kolmel aastal iga aasta 31. detsembri seisuga; ei hõlma ettevõtteid, mille suhtes kohaldati delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 19 kohast erandit;

b) 

alapunktis a osutatud ettevõtetes viimase kolme aasta jooksul peetud lammaste ja kitsede arv iga aasta 31. detsembri seisuga;

c) 

ilma vaktsineerimiseta Brucella abortus’e, B. melitensis’e või B. suis’i põhjustatud nakkusest vaba staatusega lamba- ja kitsepidamisettevõtete arv viimasel kolmel aastal iga aasta 31. detsembri seisuga; hõlmab ka ettevõtteid, mille taudivaba staatus oli peatatud;

d) 

alapunktis c osutatud ettevõtetes viimase kolme aasta jooksul peetud lammaste ja kitsede arv iga aasta 31. detsembri seisuga;

e) 

selliste lamba- ja kitsepidamisettevõtete arv, kus loomi on viimase kolme aasta jooksul igal aastal kontrollitud Brucella abortus’e, B. melitensis’e ja B. suis’i nakkuse suhtes;

f) 

selliste ettevõtete arv aastate lõikes, mille puhul viimase kolme aasta jooksul esines alapunktis e osutatud uuringu järgselt taudikahtlus;

g) 

lammaste ja kitsede puhul viimasel kolmel aastal uuritud selliste tiinuse katkemise juhtude arv aastate lõikes, mis võisid olla põhjustatud Brucella abortus’e, B. melitensis’e ja B. suis’i nakkusest;

h) 

peetavatel lammastel või kitsedel esineva Brucella abortus’e, B. melitensis’e või B. suis’i põhjustatud nakkuse viimase kinnitatud juhtumi kuupäev;

i) 

kuupäev, mil peetavaid lambaid või kitsi Brucella abortus’e, B. melitensis’e või B. suis’i põhjustatud nakkuse vastu viimati vaktsineeriti;

3. 

Mycobacterium tuberculosis’e kompleksi põhjustatud nakkuse likvideerimise programmi puhul, seejuures tsoonide kaupa, kui programmi territoriaalne kohaldamisala hõlmab rohkem kui ühte tsooni:

a) 

veisepidamisettevõtete arv viimasel kolmel aastal iga aasta 31. detsembri seisuga; ei hõlma ettevõtteid, mille suhtes kohaldati delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 19 kohast erandit;

b) 

alapunktis a osutatud ettevõtetes viimase kolme aasta jooksul peetud veiste arv iga aasta 31. detsembri seisuga;

c) 

viimase kolme aasta jooksul Mycobacterium tuberculosis’e kompleksi põhjustatud nakkusest vabade veisepidamisettevõtete arv iga aasta 31. detsembri seisuga; hõlmab ka ettevõtteid, mille taudivaba staatus oli peatatud;

d) 

alapunktis c osutatud ettevõtetes viimase kolme aasta jooksul peetud veiste arv iga aasta 31. detsembri seisuga;

e) 

viimase kolme aasta jooksul Mycobacterium tuberculosis’e kompleksi põhjustatud nakkuse suhtes kontrollitud veisepidamisettevõtete arv aastate lõikes;

f) 

selliste ettevõtete arv aastate lõikes, mille puhul viimase kolme aasta jooksul esines alapunktis e osutatud uuringu järgselt taudikahtlus;

g) 

selliste tapetud veiste arv aastate lõikes, kelle puhul on viimase kolme aasta jooksul uuritud Mycobacterium tuberculosis’e kompleksi põhjustatud nakkuse kahtlusega kahjustusi;

h) 

Mycobacterium tuberculosis’e kompleksi põhjustatud kinnitatud nakkusega ettevõtete arv viimase kolme aasta jooksul aastate lõikes;

4. 

veiste enzootilise leukoosi likvideerimise programmi puhul, seejuures tsoonide kaupa, kui programmi territoriaalne kohaldamisala hõlmab rohkem kui ühte tsooni:

a) 

veisepidamisettevõtete arv viimasel kolmel aastal iga aasta 31. detsembri seisuga; ei hõlma ettevõtteid, mille suhtes kohaldati delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 19 kohast erandit;

b) 

alapunktis a osutatud ettevõtetes viimase kolme aasta jooksul peetud veiste arv iga aasta 31. detsembri seisuga;

c) 

viimasel kolmel aastal veiste enzootilisest leukoosist vabade veisepidamisettevõtete arv iga aasta 31. detsembri seisuga; hõlmab ka ettevõtteid, mille taudivaba staatus oli peatatud;

d) 

alapunktis c osutatud ettevõtetes viimase kolme aasta jooksul peetud veiste arv iga aasta 31. detsembri seisuga;

e) 

viimase kolme aasta jooksul veiste enzootilise leukoosi suhtes kontrollitud veisepidamisettevõtete arv aastate lõikes;

f) 

selliste ettevõtete arv aastate lõikes, mille puhul viimase kolme aasta jooksul esines alapunktis e osutatud uuringu järgselt taudikahtlus;

g) 

selliste proovide arv aastate lõikes, mis on viimase kolme aasta jooksul võetud üle 24 kuu vanustelt tapetud veistelt, kelle kasvajad võisid olla tingitud veiste enzootilisest leukoosist, ja mida on laboratoorselt uuritud, et kinnitada või välistada veiste enzootilise leukoosi esinemist;

h) 

veiste enzootilise leukoosi kinnitatud nakkusega ettevõtete arv viimase kolme aasta jooksul aastate lõikes;

5. 

veiste nakkava rinotrahheiidi/nakkava pustuloosse vulvovaginiidi likvideerimise programmi puhul, seejuures tsoonide kaupa, kui programmi territoriaalne kohaldamisala hõlmab rohkem kui ühte tsooni:

a) 

veisepidamisettevõtete arv viimasel kolmel aastal iga aasta 31. detsembri seisuga; ei hõlma ettevõtteid, mille suhtes kohaldati delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 19 kohast erandit;

b) 

alapunktis a osutatud ettevõtetes viimase kolme aasta jooksul peetud veiste arv iga aasta 31. detsembri seisuga;

c) 

veiste nakkavast rinotrahheiidist/nakkavast pustuloossest vulvovaginiidist vabade ettevõtete arv viimase kolme aasta jooksul iga aasta 31. detsembri seisuga; hõlmab ka ettevõtteid, mille taudivaba staatus oli peatatud;

d) 

alapunktis c osutatud ettevõtetes viimase kolme aasta jooksul peetud veiste arv iga aasta 31. detsembri seisuga;

e) 

viimase kolme aasta jooksul veiste nakkava rinotrahheiidi/nakkava pustuloosse vulvovaginiidi suhtes kontrollitud ettevõtete arv aastate lõikes;

f) 

selliste ettevõtete arv aastate lõikes, mille puhul viimase kolme aasta jooksul esines alapunktis e osutatud uuringu järgselt taudikahtlus;

g) 

veiste nakkava rinotrahheiidi/nakkava pustuloosse vulvovaginiidi kinnitatud nakkusega ettevõtete arv viimase kolme aasta jooksul aastate lõikes;

h) 

peetud veiste nakkava rinotrahheiidi/nakkava pustuloosse vulvovaginiidi vastu vaktsineerimise keelustamise kuupäev;

6. 

Aujeszky haiguse viiruse nakkuse likvideerimise programmi puhul, seejuures tsoonide kaupa, kui programmi territoriaalne kohaldamisala hõlmab rohkem kui ühte tsooni:

a) 

seapidamisettevõtete arv viimasel kolmel aastal iga aasta 31. detsembri seisuga; ei hõlma ettevõtteid, mille suhtes kohaldati delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 19 kohast erandit;

b) 

alapunktis a osutatud ettevõtetes viimase kolme aasta jooksul peetud sigade arv iga aasta 31. detsembri seisuga;

c) 

Aujeszky haiguse viiruse nakkusest vabade ettevõtete arv viimase kolme aasta jooksul iga aasta 31. detsembri seisuga; hõlmab ka ettevõtteid, mille taudivaba staatus oli peatatud;

d) 

alapunktis c osutatud ettevõtetes viimase kolme aasta jooksul peetud sigade arv iga aasta 31. detsembri seisuga;

e) 

selliste ettevõtete arv, kus on viimase kolme aasta jooksul tehtud seiret, et leida kliinilisi, viroloogilisi või seroloogilisi tõendeid Aujeszky haiguse viiruse nakkuse kohta;

f) 

punktis e osutatud ettevõtetes testitud sigade arv viimase kolme aasta jooksul aastate lõikes;

g) 

Aujeszky haiguse viiruse kinnitatud nakkusega ettevõtete arv viimase kolme aasta jooksul aastate lõikes;

h) 

peetud sigade Aujeszky haiguse viiruse nakkuse vastu vaktsineerimise keelustamise kuupäev;

7. 

veiste viirusdiarröa likvideerimise programmi puhul, seejuures tsoonide kaupa, kui programmi territoriaalne kohaldamisala hõlmab rohkem kui ühte tsooni:

a) 

veisepidamisettevõtete arv viimasel kolmel aastal iga aasta 31. detsembri seisuga; ei hõlma ettevõtteid, mille suhtes kohaldati delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 19 kohast erandit;

b) 

alapunktis a osutatud ettevõtetes viimase kolme aasta jooksul peetud veiste arv iga aasta 31. detsembri seisuga;

c) 

veiste viirusdiarröast vabade ettevõtete arv viimase kolme aasta jooksul iga aasta 31. detsembri seisuga; hõlmab ka ettevõtteid, mille taudivaba staatus oli peatatud;

d) 

alapunktis c osutatud ettevõtetes viimase kolme aasta jooksul peetud veiste arv iga aasta 31. detsembri seisuga;

e) 

viimase kolme aasta jooksul veiste viirusdiarröa suhtes kontrollitud ettevõtete arv aastate lõikes;

f) 

selliste ettevõtete arv aastate lõikes, mille puhul viimase kolme aasta jooksul esines alapunktis e osutatud uuringu järgselt taudikahtlus;

g) 

veiste viirusdiarröa kinnitatud nakkusega ettevõtete arv viimase kolme aasta jooksul aastate lõikes;

h) 

peetud veiste viirusdiarröa vastu vaktsineerimise keelustamise kuupäev;

▼B

8. 

marutaudiviiruse nakkuse likvideerimise programmi puhul, seejuures tsoonide või piirkondade kaupa, kui programmi territoriaalne kohaldamisala hõlmab rohkem kui ühte piirkonda:

a) 

seirealane teave, sealhulgas vähemalt kaardid järgmiste andmetega:

i) 

iga liigi puhul uuritud indikaatorloomad;

ii) 

kinnitatud juhud liikide kaupa;

b) 

teave metsloomade vaktsineerimise kohta:

i) 

vaktsineerimiskampaaniate arv ja kuupäevad;

ii) 

vaktsiini sisaldava peibutussööda puhul igas tsoonis või piirkonnas saavutatud paiknemistihedus ning juhul, kui vaktsineerimiskampaaniaga hõlmatud vaktsineerimisala üldpindala on suurem kui 20 000  km2, ka vaktsiini sisaldava peibutussööda paiknemistiheduse kaardid;

iii) 

komisjoni nõudel elektroonilised failid järgmise teabega:

— 
vaktsiini sisaldava peibutussööda külvamise ajal registreeritud lennuteekonnad;
— 
vaktsiini sisaldava peibutussööda külvamise andmed: õhust külvamise ajal registreeritud heitmise aeg ja asukoht iga söödapaki puhul, kui vaktsineerimiskampaaniaga hõlmatud vaktsineerimisala üldpindala on suurem kui 20 000  km2;
iv) 

vaktsineerimistõhususe seiret käsitlev teave koos järgmisi andmeid sisaldavate kaartidega:

— 
biomarkeripõhisel analüüsil positiivse tulemuse saanud loomade arv/tehtud biomarkeripõhiste analüüside arv;
— 
seroloogilisel analüüsil positiivse tulemuse saanud loomade arv/seroloogiliste analüüside arv;
v) 

vaktsiini sisaldava peibutussöödaga tehtud tiitrimiskatsete arv ja tulemused;

c) 

selliste kinnitatud juhtude arv, mille puhul marutaudiviirusega nakatumine ei toimunud asjaomasel territooriumil (imporditud juhud);

d) 

kui alapunktis c osutatud juhtude puhul on tehtud kindlaks epidemioloogilised seosed, siis vajaduse korral asjaomase looma surmale järgneva kuue kuu jooksul tehtud tõhustatud seire tulemused;

9. 

lammaste katarraalse palaviku viiruse nakkuse likvideerimise programmi puhul:

a) 

territoriaalne kohaldamisala koos kaardiga, likvideerimisprogrammiga hõlmatud geograafiliste ja halduspiirkondade kirjeldus ja piiritlus ning kui programmi territoriaalne kohaldamisala hõlmab rohkem kui ühte piirkonda, siis asjaomaste tsoonide ja piirkondade nimed; vajaduse korral põhjendus delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 37 lõikes 3 sätestatud erandi taotlemiseks ning teave programmi kestel toimunud muutuste kohta asjaomases tsoonis;

b) 

nende ettevõtete arv, kus 31. detsembri seisuga peeti sihtloomapopulatsiooni kuuluvaid loomi;

c) 

alapunktis b osutatud ettevõtetes peetud sihtloomapopulatsiooni kuuluvate loomade arv 31. detsembri seisuga;

d) 

igal aastal rakendatud proovivõtukavad: kaardistusüksus ja kohaldatud valikukriteeriumid, uuringute sagedus, analüüside arv, diagnostikameetodite liik ja tulemused;

e) 

kinnitatud juhtude arv tsoonide, liikide, aastate/kuude ja lammaste katarraalse palaviku viiruse serotüüpide kaupa;

f) 

vaktsineeritud loomade arv aastate, liikide ja lammaste katarraalse palaviku viiruse serotüüpide kaupa;

g) 

tehtud erandid seoses loomade liikumisega, asjaomaste loomade arv ja vajaduse korral teave rakendatud seire kohandamise kohta;

h) 

vajaduse korral teiste liikmesriikide või kolmandate riikidega kooskõlastatud meetmed ning teave seire kohandamise kohta lähtuvalt lammaste katarraalse palaviku viiruse nakkuse välisallikatest;

▼M2

10. 

veeloomade B- ja C-kategooria taudide likvideerimisprogrammide puhul esitada programmi iga aasta kohta vastavalt territoriaalsele kohaldamisalale järgmine teave liikmesriikide, tsoonide või bioturvarühmikute kaupa:

a) 

selliste heakskiidetud vesiviljelusettevõtete arv ja vajaduse korral selliste registreeritud vesiviljelusettevõtete arv, kus peeti sihtloomapopulatsiooni kuuluvaid loomi, ning likvideerimisprogrammiga hõlmatud looduslikest populatsioonidest proovide võtmise kohad, samuti kaardid, kus on märgitud ettevõtete asukoht ja looduslikest populatsioonidest proovide võtmise kohad;

b) 

alapunktis a osutatud vesiviljelusettevõtete ja looduslikest populatsioonidest proovide võtmise kohtade hulgast selliste ettevõtete arv ja vajaduse korral selliste proovivõtukohtade arv, kus nakkust ei esinenud;

c) 

loomatervise ülevaatuste arv heakskiidetud vesiviljelusettevõtte ja vajaduse korral registreeritud vesiviljelusettevõtte kohta;

d) 

proovivõttude arv heakskiidetud vesiviljelusettevõtte ja vajaduse korral registreeritud vesiviljelusettevõtte ja looduslikest populatsioonidest proovide võtmise koha kohta, samuti üksikasjalik teave liikide, proovidega saadud tulemuste (positiivne või negatiivne) ja proovivõtuaegse veetemperatuuri kohta;

e) 

alapunktis a osutatud vesiviljelusettevõtete ja looduslikest populatsioonidest proovide võtmise kohtade hulgast selliste ettevõtete arv ja vajaduse korral selliste proovivõtukohtade arv, kus esines üks või mitu kinnitatud nakkusjuhtu;

f) 

alapunktis a osutatud vesiviljelusettevõtete ja looduslikest populatsioonidest proovide võtmise kohtade hulgast selliste uute ettevõtete arv ja vajaduse korral selliste uute proovivõtukohtade arv, kus esines üks või mitu kinnitatud nakkusjuhtu.

▼B
VII LISA

LIKVIDEERIMISPROGRAMMI ESITAMISEL NÕUTAV ARTIKLI 10 KOHANE TEAVE

1. JAGU

Maismaaloomade B- või C-kategooria taudi likvideerimise programmi esitamine programmi puhul, mis põhineb taudivaba staatuse andmisel ettevõtte tasandil

Maismaaloomade B- või C-kategooria taudi likvideerimise programmis, mis põhineb taudivaba staatuse andmisel ettevõtte tasandil, esitatakse järgmine teave.

1. 

Esitamise kuupäev.

2. 

Riigi nimi.

3. 

Taudi nimetus.

4. 

Territoriaalne kohaldamisala ning likvideerimisprogrammiga hõlmatud geograafiliste ja halduspiirkondade kirjeldus ja piiritlus ning kui programmi territoriaalne kohaldamisala hõlmab rohkem kui ühte piirkonda, siis asjaomaste tsoonide ja piirkondade nimed.

5. 

Epidemioloogilise olukorra kirjeldus iga tsooni või piirkonna kohta, kui programmi territoriaalne kohaldamisala hõlmab rohkem kui ühte piirkonda:

a) 

iga tervisestaatuse ( 3 ) puhul nende ettevõtete arv, kus 31. detsembri seisuga peeti sihtloomapopulatsiooni kuuluvaid loomi; ei hõlma ettevõtteid, mille suhtes tehakse punkti 6 alapunktis f osutatud erand;

b) 

alapunktis a osutatud ettevõtetes peetavate sihtloomapopulatsiooni kuuluvate loomade arv iga tervisestaatuse puhul;

c) 

kaardid, kus on esitatud alapunktis b osutatud sihtloomapopulatsiooni tihedus iga tervisestaatuse puhul;

d) 

ajatelg levimuse, haigestumuse ja vajaduse korral varasema vaktsineerimise andmetega, mis hõlmavad vähemalt viimast viit aastat, ning

e) 

vajaduse korral teave epidemioloogilise olukorra kohta muudes loomapopulatsioonides.

6. 

Delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 16 kohase likvideerimisprogrammi tauditõrjestrateegia kirjeldus, mis hõlmab vähemalt järgmist teavet:

a) 

delegeeritud määruse (EL) 2020/689 IV lisa kohaselt kasutatavad proovivõtukavad ja diagnostikameetodid:

i) 

ettevõtetele taudivaba staatuse andmiseks ja selle säilitamiseks;

ii) 

taudi esinemise kinnitamiseks või välistamiseks kahtlustäratava juhu puhul;

b) 

kinnitatud juhu esinemisel kohaldatavad tauditõrjemeetmed;

c) 

rakendatavad bioturvalisuse meetmed ja riskivähendusmeetmed;

d) 

kasutatava(te) vaktsiini(de) liik ja vaktsineerimiskava, kui see on asjakohane;

e) 

muude loomapopulatsioonide suhtes rakendatavad meetmed, kui see on asjakohane;

f) 

delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 19 kohaselt kohaldatavad erandid, kui see on asjakohane;

g) 

teiste liikmesriikide või kolmandate riikidega kooskõlastatud meetmed, kui see on asjakohane.

7. 

Likvideerimisprogrammiga seotud osaliste töökorralduse, järelevalve ja rollide kirjeldus, mis hõlmab vähemalt järgmist teavet:

a) 

programmi rakendamise koordineerimise ja järelevalve eest vastutavad asutused;

b) 

kõikide asjaomaste sidusrühmade kohustused.

8. 

Likvideerimisprogrammi hinnanguline kestus.

▼M2

9. 

Likvideerimisprogrammi vahe-eesmärgid, mis on seotud taudivaba staatuse saamise aluseks olevate taudipõhiste kriteeriumidega, sealhulgas vähemalt:

a) 

nakkusega ettevõtete arvu vähenemise eeldatav määr aastas;

b) 

taudivabade ettevõtete arvu suurenemise eeldatav määr aastas.

▼B

2. JAGU

Marutaudiviiruse nakkuse likvideerimise programmi esitamine

Marutaudiviiruse nakkuse likvideerimise programmis esitatakse järgmine teave.

1. 

Esitamise kuupäev.

2. 

Riigi nimi.

3. 

Territoriaalne kohaldamisala ning likvideerimisprogrammiga hõlmatud geograafiliste ja halduspiirkondade kirjeldus ja piiritlus ning kui programmi territoriaalne kohaldamisala hõlmab rohkem kui ühte piirkonda, siis asjaomaste tsoonide ja piirkondade nimed.

4. 

Epidemioloogilise olukorra kirjeldus vähemalt viimase viie aasta kohta, sealhulgas:

a) 

kinnitatud juhtude arv loetellu kantud loomaliikide kaupa;

b) 

kaardid, kus on esitatud alapunktis a osutatud kinnitatud juhtude jaotus igal aastal;

c) 

tauditõrjestrateegia ja tõrjemeetmete tulemused.

5. 

Delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 32 kohase likvideerimisprogrammi tauditõrjestrateegia kirjeldus:

a) 

seirealane teave, mis hõlmab vähemalt järgmist:

i) 

sihtloomapopulatsioon;

ii) 

proovivõtukavad ja surnud loomade kogumise üksikasjad;

iii) 

diagnostikameetodid;

b) 

vajaduse korral vaktsineerimisalane teave, mis hõlmab vähemalt järgmist:

i) 

teave peetavate loomade vaktsineerimise kohta likvideerimisprogrammi raames:

— 
kasutatava(te) vaktsiini(de) liik;
— 
sihtpopulatsioon;
ii) 

teave metsloomade vaktsineerimise kohta:

— 
vaktsineerimisala määratlus/piiritlus;
— 
vaktsineerimiskampaaniate sagedus ja eeldatavad kuupäevad;
— 
kasutatav(ad) vaktsiini sisaldav(ad) peibutussööt/-söödad;
— 
vaktsiini sisaldava peibutussööda levitamise meetod ja kavandatud paiknemistihedus;
— 
vaktsiini sisaldava peibutussööda nõuetekohase jaotumise hindamiseks kasutatavate meetodite kirjeldus;
— 
vaktsineerimistõhususe seire strateegia kirjeldus, mis hõlmab seroloogilist teavet ja andmeid vaktsiini sisaldava peibutussööda söömise kohta sihtloomapopulatsioonis, proovivõtukavu koos surnud loomade kogumise üksikasjadega ning diagnostikameetodeid;
— 
nende meetmete kirjeldus, millega tagatakse vaktsiini sisaldava peibutussööda kvaliteedi säilimine enne selle levitamist, eelkõige seoses vaktsiini sisaldava sööda tiitrimisega ja külmaahela kontrollimisega;
— 
teave hulkuvate koerte vaktsineerimise, sealhulgas kasutatava(te) vaktsiini(de) liigi ja sihtpopulatsiooni kohta;
c) 

kinnitatud juhu esinemisel kohaldatavad tauditõrjemeetmed;

d) 

läbi viidavad üldsuse teavitamise kampaaniad;

e) 

rakendatavad meetmed nakatunud loomadega kokkupuute vähendamiseks;

f) 

teiste liikmesriikide või kolmandate riikidega kooskõlastatud meetmed, kui see on asjakohane.

6. 

Likvideerimisprogrammiga seotud osaliste töökorralduse, järelevalve ja rollide kirjeldus, mis hõlmab vähemalt järgmist teavet:

a) 

programmi rakendamise koordineerimise ja järelevalve eest vastutavad asutused;

b) 

kõikide asjaomaste sidusrühmade kohustused.

7. 

Likvideerimisprogrammi hinnanguline kestus.

8. 

Likvideerimisprogrammi vahe-eesmärgid, sealhulgas vähemalt järgmine teave:

a) 

taudipuhangute arvu vähenemise eeldatav määr aastas;

b) 

kinnitatud taudipuhangute eeldatav arv piirkondades, kus on esinenud taudipuhanguid eelnevatel aastatel;

c) 

eeldatav protsentuaalne serokonversiooni määr sihtloomapopulatsioonides;

d) 

eeldatav protsentuaalne vaktsiini manustamise määr sihtliigi loomade seas.

3. JAGU

Lammaste katarraalse palaviku viiruse nakkuse likvideerimise programmi esitamine

Lammaste katarraalse palaviku viiruse nakkuse likvideerimise programmis esitatakse järgmine teave.

1. 

Esitamise kuupäev.

2. 

Riigi nimi.

3. 

Territoriaalne kohaldamisala ning likvideerimisprogrammiga hõlmatud geograafiliste ja halduspiirkondade kirjeldus ja piiritlus ning kui programmi territoriaalne kohaldamisala hõlmab rohkem kui ühte piirkonda, siis asjaomaste tsoonide ja piirkondade nimed, samuti vajaduse korral põhjendus delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 37 lõikes 3 sätestatud erandi taotlemiseks.

4. 

Epidemioloogilise olukorra kirjeldus iga tsooni või piirkonna kohta, kui programmi territoriaalne kohaldamisala hõlmab rohkem kui ühte piirkonda:

a) 

nende ettevõtete arv, kus 31. detsembri seisuga peeti sihtloomapopulatsiooni kuuluvaid loomi;

b) 

alapunktis a osutatud ettevõtetes peetavate sihtloomapopulatsiooni kuuluvate loomade arv;

c) 

kaardid, kus on esitatud:

i) 

alapunktis b osutatud sihtloomapopulatsiooni tihedus ning

ii) 

lammaste katarraalse palaviku viiruse nakkuse juhtude geograafiline jaotus serotüüpide kaupa vähemalt viimase viie aasta lõikes;

d) 

ajatelg levimuse, haigestumuse ja vajaduse korral varasema vaktsineerimise andmetega, mis hõlmavad vähemalt viimast viit aastat,

e) 

siirutajate seire tulemused vähemalt viimase viie aasta kohta;

f) 

vajaduse korral teave epidemioloogilise olukorra kohta muudes loomapopulatsioonides.

5. 

Delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 37 kohase likvideerimisprogrammi tauditõrjestrateegia kirjeldus, mis hõlmab vähemalt järgmist teavet:

a) 

delegeeritud määruse (EL) 2020/689 V lisa II osa 1. peatüki 4. jao kohaselt rakendatava aktiivse seire üksikasjad, sealhulgas:

i) 

kaardid, kus on märgitud geograafilised üksused;

ii) 

kontroll-loomade seireks kasutatavad proovivõtukohad, proovivõtukavad ja diagnostikameetodid;

iii) 

struktureeritud levimusuuringute jaoks kasutatavad proovivõtukohad, proovivõtukavad ja diagnostikameetodid;

b) 

vajaduse korral asjaomase sihtloomapopulatsiooni vaktsineerimiseks kasutatava(te) vaktsiini(de) liik ja vaktsineerimiskavad;

c) 

kord ja diagnostikameetodid taudi esinemise kinnitamiseks või välistamiseks kahtlustäratava juhu puhul;

d) 

kinnitatud juhu esinemisel kohaldatavad tauditõrjemeetmed;

e) 

peetavate loomade ja paljundusmaterjali veo suhtes rakendatavad liikumispiirangud;

f) 

rakendatavad bioturvalisuse meetmed ja riskivähendusmeetmed;

g) 

siirutajate seiret ja vajaduse korral hooajaliselt lammaste katarraalse palaviku viirusest vabade piirkondade kehtestamist käsitlevad üksikasjad;

h) 

ettevõtetele siirutajate eest kaitstud ettevõtte staatuse andmise üksikasjad, kui see on asjakohane;

i) 

teiste liikmesriikide või kolmandate riikidega kooskõlastatud meetmed, kui see on asjakohane.

6. 

Likvideerimisprogrammiga seotud osaliste töökorralduse, järelevalve ja rollide kirjeldus, mis hõlmab vähemalt järgmist teavet:

a) 

programmi rakendamise koordineerimise ja järelevalve eest vastutavad asutused;

b) 

kõikide asjaomaste sidusrühmade kohustused.

7. 

Likvideerimisprogrammi hinnanguline kestus.

8. 

Likvideerimisprogrammi vahe-eesmärgid, sealhulgas vähemalt järgmine teave:

a) 

kinnitatud juhtude arvu vähenemise eeldatav määr sihtloomapopulatsioonis aasta kohta;

b) 

taudivabade geograafiliste üksuste arvu suurenemise eeldatav määr aastas;

c) 

eeldatav vaktsineerituse tase, kui see on asjakohane.

4. JAGU

Veeloomade B- või C-kategooria taudi likvideerimise programmi esitamine

Veeloomade B- või C-kategooria taudi likvideerimise programmis esitatakse järgmine teave.

1. 

Esitamise kuupäev.

2. 

Riigi nimi.

3. 

Taudi nimetus.

4. 

Territoriaalne kohaldamisala ning likvideerimisprogrammiga hõlmatud geograafiliste ja halduspiirkondade kirjeldus ja piiritlus ning asjaomaste tsoonide või bioturvarühmikute nimed.

▼M2

5. 

Kirjeldus epidemioloogilise olukorra kohta liikmesriigis, tsoonis või piirkonnas vastavalt programmi territoriaalsele kohaldamisalale, sealhulgas:

a) 

iga tootmistegevuse liigi ja tervisestaatuse puhul nende heakskiidetud vesiviljelusettevõtete arv ja nende registreeritud vesiviljelusettevõtete arv, kus peetakse sihtloomapopulatsiooni kuuluvaid loomi;

b) 

alapunktis a osutatud vesiviljelusettevõtetes peetavad loetellu kantud liigid iga tervisestaatuse puhul;

c) 

kaardid, kus on märgitud:

i) 

alapunktis a osutatud vesiviljelusettevõtete geograafiline asukoht ja asjaomased valgalad ning

ii) 

asjaomasesse B- või C-kategooria taudi nakatumise juhtude geograafiline jaotus ajavahemikul, mis hõlmab vähemalt viimast viit aastat;

d) 

vajaduse korral teave epidemioloogilise olukorra kohta looduses vabalt elavate veeloomade seas.

6. 

Delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 46 kohase likvideerimisprogrammi tauditõrjestrateegia kirjeldus, mis hõlmab vähemalt järgmist teavet:

a) 

delegeeritud määruse (EL) 2020/689 VI lisa kohaselt kasutatavad proovivõtukavad ja diagnostikameetodid:

i) 

vesiviljelusettevõtetes tehtavaks loomatervise ülevaatuseks ja proovivõtuks;

ii) 

suunatud seire tegemiseks looduslikes populatsioonides, kui see on asjakohane;

b) 

kinnitatud juhu esinemisel kohaldatavad tauditõrjemeetmed;

c) 

rakendatavad bioturvalisuse meetmed ja riskivähendusmeetmed;

d) 

vajaduse korral vaktsineerimiskavad;

e) 

vajaduse korral meetmed, mida rakendatakse seoses looduses vabalt elavate veeloomadega, ning proovivõtukohtade arv ja geograafiline asukoht;

f) 

delegeeritud määruse (EL) 2020/689 artikli 47 lõike 4, artikli 51 lõike 2 või artikli 53 kohaselt kohaldatavad erandid, kui see on asjakohane;

g) 

teiste liikmesriikide või kolmandate riikidega kooskõlastatud meetmed, kui see on asjakohane.

▼B

7. 

Likvideerimisprogrammiga seotud osaliste töökorralduse, järelevalve ja rollide kirjeldus, mis hõlmab vähemalt järgmist teavet:

a) 

programmi rakendamise koordineerimise ja järelevalve eest vastutavad asutused;

b) 

kõikide asjaomaste sidusrühmade kohustused.

8. 

Likvideerimisprogrammi hinnanguline kestus.

9. 

Likvideerimisprogrammi vahe-eesmärgid ja programmi rakendamiseks kohaldatavad tauditõrjestrateegiad, sealhulgas vähemalt järgmine teave:

a) 

nakkusega vesiviljelusettevõtete ja vajaduse korral looduslikest populatsioonidest proovide võtmise kohtade arvu vähenemise eeldatav määr aastas;

b) 

negatiivsete analüüsitulemustega vesiviljelusettevõtete ja vajaduse korral looduslikest populatsioonidest proovide võtmise kohtade arvu suurenemise eeldatav määr aastas;

c) 

eeldatav vaktsineerituse tase, kui see on asjakohane.( 1 ) Komisjoni 17. detsembri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/689, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loetellu kantud ja esilekerkivate taudide seire, likvideerimisprogrammide ja taudivaba staatuse eeskirjadega (ELT L 174, 3.6.2020, lk 211).

( 2 ) Nakkusega, nakkusevaba, teadmata.

( 3 ) Taudivaba, nakkusega või teadmata.