02020R1017 — ET — 14.07.2020 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1017,

13. juuli 2020,

millega kehtestatakse 2020. aastaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1307/2013 sätestatud teatavate otsetoetuskavade suhtes kohaldatavad eelarve ülemmäärad

(ELT L 225 14.7.2020, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1424, 8. oktoober 2020,

  L 328

4

9.10.2020
▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1017,

13. juuli 2020,

millega kehtestatakse 2020. aastaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1307/2013 sätestatud teatavate otsetoetuskavade suhtes kohaldatavad eelarve ülemmääradArtikkel 1

1.  Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 22 lõike 1 kohase põhitoetuskava 2020. aasta riiklikud ülemmäärad on esitatud käesoleva määruse lisa I punktis.

2.  Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 36 lõike 4 kohase ühtse pindalatoetuse kava 2020. aasta riiklikud ülemmäärad on esitatud käesoleva määruse lisa II punktis.

3.  Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 42 lõike 2 kohase ümberjaotava toetuse 2020. aasta riiklikud ülemmäärad on esitatud käesoleva määruse lisa III punktis.

4.  Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 47 lõike 3 kohase kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetuse 2020. aasta riiklikud ülemmäärad on esitatud käesoleva määruse lisa IV punktis.

5.  Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 49 lõike 2 kohase looduslikust eripärast tingitud piirangutega alade toetuse 2020. aasta riiklikud ülemmäärad on esitatud käesoleva määruse lisa V punktis.

6.  Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 51 lõike 4 kohase noorte põllumajandustootjate toetuse 2020. aasta riiklikud ülemmäärad on esitatud käesoleva määruse lisa VI punktis.

7.  Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 51 lõike 1 kohase noorte põllumajandustootjate toetuse 2020. aasta maksimumsummad on esitatud käesoleva määruse lisa VII punktis.

8.  Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 53 lõike 7 kohasele vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetusele ette nähtud 2020. aasta riiklikud ülemmäärad on esitatud käesoleva määruse lisa VIII punktis.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
LISA

I.    Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 22 lõike 1 kohase põhitoetuskava iga-aastased riiklikud ülemmäärad(tuhandetes eurodes)

Kalendriaasta

2020

▼M1

Belgia

225 124

Taani

522 054

▼B

Saksamaa

2 941 232

Iirimaa

825 611

Kreeka

1 091 170

Hispaania

2 845 377

Prantsusmaa

3 025 958

▼M1

Horvaatia

157 075

▼B

Itaalia

2 118 140

▼M1

Luksemburg

24 004

▼B

Malta

650

Madalmaad

459 920

Austria

470 383

▼M1

Portugal

290 208

▼B

Sloveenia

75 223

Soome

262 840

Rootsi

399 568

II.    Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 36 lõike 4 kohase ühtse pindalatoetuse kava iga-aastased riiklikud ülemmäärad(tuhandetes eurodes)

Kalendriaasta

2020

▼M1

Bulgaaria

412 836

▼B

Tšehhi

478 299

Eesti

110 920

Küpros

29 643

Läti

160 460

Leedu

200 349

Ungari

727 048

Poola

1 553 589

Rumeenia

974 939

Slovakkia

221 593

III.    Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 42 lõike 2 kohase ümberjaotava toetuse iga-aastased riiklikud ülemmäärad(tuhandetes eurodes)

Kalendriaasta

2020

Belgia

46 100

▼M1

Bulgaaria

60 844

▼B

Saksamaa

330 210

Prantsusmaa

687 718

▼M1

Horvaatia

34 828

▼B

Leedu

77 554

Poola

281 452

▼M1

Portugal

55 320

▼B

Rumeenia

104 163

IV.    Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 47 lõike 3 kohase kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetuse iga-aastased riiklikud ülemmäärad(tuhandetes eurodes)

Kalendriaasta

2020

▼M1

Belgia

151 580

Bulgaaria

260 016

▼B

Tšehhi

261 843

Taani

245 627

Saksamaa

1 415 187

Eesti

50 810

Iirimaa

363 320

Kreeka

550 385

Hispaania

1 468 030

Prantsusmaa

2 063 154

▼M1

Horvaatia

104 484

▼B

Itaalia

1 111 301

Küpros

14 593

Läti

90 826

Leedu

155 108

▼M1

Luksemburg

10 583

▼B

Ungari

399 476

Malta

1 573

Madalmaad

198 261

Austria

207 521

Poola

1 017 297

▼M1

Portugal

205 307

▼B

Rumeenia

570 959

Sloveenia

40 283

Slovakkia

118 316

Soome

157 389

Rootsi

209 930

V.    Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 49 lõike 2 kohase looduslikust eripärast tingitud piirangutega alade toetuse iga-aastased riiklikud ülemmäärad(tuhandetes eurodes)

Kalendriaasta

2020

Taani

2 657

Sloveenia

2 122

VI.    Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 51 lõike 4 kohase noorte põllumajandustootjate toetuse iga-aastased riiklikud ülemmäärad(tuhandetes eurodes)

Kalendriaasta

2020

▼M1

Belgia

9 563

Bulgaaria

3 016

▼B

Tšehhi

1 746

Taani

15 556

Saksamaa

47 173

Eesti

1 321

Iirimaa

24 221

Kreeka

36 692

Hispaania

97 869

Prantsusmaa

68 772

▼M1

Horvaatia

6 966

▼B

Itaalia

74 087

Küpros

686

Läti

6 055

Leedu

6 463

▼M1

Luksemburg

529

▼B

Ungari

5 326

Malta

21

Madalmaad

13 217

Austria

13 835

Poola

33 910

▼M1

Portugal

13 687

▼B

Rumeenia

20 547

Sloveenia

2 014

Slovakkia

1 706

Soome

5 246

Rootsi

13 995

VII.    Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 51 lõike 1 kohase noorte põllumajandustootjate toetuse maksimumsummad(tuhandetes eurodes)

Kalendriaasta

2020

▼M1

Belgia

10 105

Bulgaaria

17 334

▼B

Tšehhi

17 456

Taani

16 375

Saksamaa

94 346

Eesti

3 387

Iirimaa

24 221

Kreeka

36 692

Hispaania

97 869

Prantsusmaa

137 544

▼M1

Horvaatia

6 966

▼B

Itaalia

74 087

Küpros

973

Läti

6 055

Leedu

10 341

▼M1

Luksemburg

706

▼B

Ungari

26 632

Malta

105

Madalmaad

13 217

Austria

13 835

Poola

67 820

▼M1

Portugal

13 687

▼B

Rumeenia

38 064

Sloveenia

2 686

Slovakkia

7 888

Soome

10 493

Rootsi

13 995

VIII.    Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 53 lõike 7 kohase vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuse iga-aastased riiklikud ülemmäärad(tuhandetes eurodes)

Kalendriaasta

2020

▼M1

Belgia

83 510

Bulgaaria

130 008

▼B

Tšehhi

130 921

▼M1

Taani

32 863

▼B

Eesti

6 315

Iirimaa

3 000

Kreeka

182 056

Hispaania

584 919

Prantsusmaa

1 031 577

▼M1

Horvaatia

52 242

▼B

Itaalia

478 600

Küpros

3 891

Läti

45 413

Leedu

77 554

Luksemburg

160

Ungari

199 738

Malta

3 000

Madalmaad

3 350

Austria

14 526

Poola

504 743

▼M1

Portugal

134 204

▼B

Rumeenia

272 554

Sloveenia

17 456

Slovakkia

59 120

Soome

102 828

Rootsi

90 970