02020R0178 — ET — 18.05.2022 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/178,

31. jaanuar 2020,

kolmandatest riikidest saabuvatele reisijatele ja postiteenuste ning teatavate ettevõtjate klientidele sellise teabe esitamise kohta, mis käsitleb taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liidu territooriumile sissetoomise keeldu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/2031

(ELT L 037 10.2.2020, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/680, 27. aprill 2022,

  L 125

1

28.4.2022
▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/178,

31. jaanuar 2020,

kolmandatest riikidest saabuvatele reisijatele ja postiteenuste ning teatavate ettevõtjate klientidele sellise teabe esitamise kohta, mis käsitleb taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liidu territooriumile sissetoomise keeldu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/2031Artikkel 1

Teabe esitamine kolmandatest riikidest saabuvatele reisijatele ning postiteenuste ja teatavate ettevõtjate klientidele

1.  
Liikmesriigid, meresadamad, lennujaamad ja rahvusvahelised veoettevõtjad panevad kõikides liitu sisenemise kohtades või kõigil liitu liikuvatel veovahenditel kolmandatest riikidest saabuvate reisijate jaoks välja plakatid, millel on esitatud lisas sätestatud teave.

Liikmesriigid, meresadamad, lennujaamad ja rahvusvahelised veoettevõtjad võivad esimeses lõigus sätestatud plakatid välja panna ka liidust väljumise kohtades.

2.  
Postiteenuse osutajad ja kaugmüügiga tegelevad ettevõtjad teevad lisas sätestatud teabe oma klientidele kättesaadavaks vähemalt interneti kaudu.
3.  
Lisas sätestatud teave paigutatakse kergesti nähtavatesse kohtadesse nii füüsilistes asukohtades kui ka internetis.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M1
LISA

Artiklis 1 osutatud plakat

image