02019R2024 — ET — 01.05.2021 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/2024,

1. oktoober 2019,

millega kehtestatakse otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 315 5.12.2019, lk 313)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2021/341, 23. veebruar 2021,

  L 68

108

26.2.2021
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/2024,

1. oktoober 2019,

millega kehtestatakse otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.  
Käesoleva määrusega kehtestatakse ökodisaininõuded avaliku elektrivõrgu toitel töötavate otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete, sealhulgas muude toodete kui toiduainete jahutamiseks müüdavate seadmete turule laskmise või kasutusele võtmise kohta.
2.  

Käesolevat määrust ei kohaldata järgmise suhtes:

a) 

otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed, mis töötavad ainult muu toiteallika kui elektri toitel;

b) 

eraldi paiknevad osad, näiteks kondensatsiooniseade, kompressor või veekondensatsiooniseade, millega keskjahutusega külmik peab toimimiseks ühendatud olema;

c) 

otsese müügifunktsiooniga toidutöötlemisseadmed, millel on jahutus-külmutusfunktsioon;

d) 

otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed, mida on spetsiaalselt katsetatud ja mis on heaks kiidetud ravimite või teaduslike proovide säilitamiseks;

e) 

otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed, milles ei ole sisseehitatud jahutusseadet ning mis kasutavad eemal paiknevast õhujahutist saabuvat jahutatud õhku; see ei hõlma keskjahutusega külmikuid ega III lisa tabeli 5 kohaseid 6. kategooria külmmüügiautomaate;

f) 

tööstuslikud külmsäilitusseadmed, kiirjahutuskapid, kondensatsiooniseadmed ja protsessijahutid, nagu on määratletud määruses (EL) 2015/1095;

g) 

veinikülmikud ja minibaarid.

3.  

II lisa punktis 1 ja punkti 3 alapunktis k esitatud nõudeid ei kohaldata järgmise suhtes:

a) 

otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed, milles ei kasutata jahutamiseks auru kokkusurumise tsüklit;

b) 

otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed toiduks kasutatavate elusloomade müügiks ja väljapanekuks, näiteks jahutus-külmutusseadmed eluskalade ja -karpide müügiks ja väljapanekuks, jahutusega akvaariumid ja veemahutid;

c) 

külmtöölauad;

d) 

jahutustemperatuuril töötava säilituskambriga horisontaalsed käsimüügiletid;

▼M1

e) 

nurga- ja karussellkülmikud;

▼B

f) 

külmutustemperatuuril töötavad müügiautomaadid;

g) 

jäähelvestega kalaletid.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. 

„otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade” – ühe või mitme kambriga isoleeritud külmik, mida hoitakse teataval temperatuuril ja mille jahutamine või külmutamine toimub loomuliku või sundkonvektsiooni teel ühel või mitmel energiat tarbival viisil; seda kasutatakse toiduainete ja muude toodete, mida säilitatakse ümbritsevast temperatuurist madalamal kindlaksmääratud temperatuuril, väljapanekuks ja tarbijatele müümiseks, sealhulgas müüja vahendusel; kõnealused toiduained ja muud tooted on kättesaadavad kas otse avatud külgede või ühe või mitme ukse või sahtli või mõlema kaudu; see hõlmab ka otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmeid, milles on toiduainete või muude toodete säilitamiseks kasutatavad alad, millele tarbijad juurde ei pääse; selliste seadmete hulka ei kuulu minibaarid ja veinikülmikud;

2. 

„toiduained” – toidud, toiduained, joogid, sealhulgas vein, ja muud eeskätt tarbimiseks ettenähtud tooted, mis vajavad jahutamist või külmutamist teataval temperatuuril;

3. 

„kondensatsiooniseade” – toode, milles on vähemalt üks elektriajamiga kompressor ja üks kondensaator, mis tagab jahutamise madala või keskmise temperatuurini ja selle temperatuuri püsiva säilitamise jahutus-külmutusseadme või -süsteemi sees, kasutades pärast ühendamist aurusti ja drosselseadmega auru kokkusurumisel põhinevat tsüklit, nagu on määratletud määruses (EL) 2015/1095;

4. 

„keskjahutusega külmik” – tehases valmistatud sõlmedest koosnev otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade, mis peab otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmena toimimiseks olema ühendatud täiendavate eraldi paiknevate osadega (kondensatsiooniseade ja/või kompressor ja/või veekondensatsiooniseade), mis ei ole külmiku lahutamatud osad;

5. 

„otsese müügifunktsiooniga toidutöötlemisseadmed, millel on jahutus-külmutusfunktsioon” – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed, mida on spetsiaalselt katsetatud ja mis on heaks kiidetud seoses toidu töötlemisega, näiteks jäätisemasinad, mikrolaineseadmega varustatud külmmüügiautomaadid või jäävalmistajad; see ei hõlma otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmeid, millel on üks spetsiaalselt toiduainete töötlemiseks ette nähtud kamber, mille maht moodustab vähem kui 20 % seadme netomahust;

6. 

„netomaht” – selline osa kambri kogumahust (dm3 või l), mis jääb järele pärast selliste komponentide ja sellise ruumimahu mahaarvamist, mida ei saa kasutada toiduainete ja muude toodete säilitamiseks või väljapanekuks;

7. 

„kogumaht” – kambri sisekesta sees oleva ruumi maht (dm3 või l), mille mõõtmisel ei ole kambris sisevarustust ning uks või kaas on suletud;

8. 

„spetsiaalselt katsetatud ja heaks kiidetud” – toode vastab kõigile järgmistele nõuetele:

a) 

selle projekteerimisel ja katsetamisel on silmas peetud spetsiaalselt nimetatud töötingimusi või otstarvet vastavalt nimetatud liidu õigusaktidele või nendega seotud aktidele, asjaomastele liikmesriigi õigusaktidele ja/või asjaomastele Euroopa või rahvusvahelistele standarditele;

b) 

selle juurde kuuluvad sertifikaadi, tüübikinnitusmärgi või katsearuande kujul tehnilisse dokumentatsiooni lisatavad tõendid selle kohta, et toode on spetsiaalselt heaks kiidetud nimetatud töötingimustes või otstarbel kasutamiseks;

c) 

see on lastud turule spetsiaalselt nimetatud töötingimustes või otstarbel kasutamiseks, nagu seda tõendab vähemalt tehniline dokumentatsioon, toote kohta esitatud teave ning reklaam-, teabe- ja turustusmaterjalid;

9. 

„veinikülmik” – jahutus-külmutusseade, millel on ainult üht liiki kambrid veini säilitamiseks, mis on täpse temperatuuri reguleerimisega, et tagada säilitustingimused ja sihttemperatuur, ning vibratsiooni vähendavate vahenditega, nagu on sätestatud määruses (EL) 2019/2019;

10. 

„kamber” – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadme suletud osa, mis on eraldatud muu(de)st kambri(te)st vaheseinaga, mahutiga või muu sarnase konstruktsiooniga ning mis on otse ligipääsetav välisukse (-uste) kaudu ja võib omakorda olla jaotatud väikekambriteks. Käesoleva määruse kohaldamisel, kui ei ole sätestatud teisiti, tähendab „kamber” nii kambrit kui ka väikekambrit;

11. 

„välisuks” – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadme osa, mida saab liigutada või eemaldada, nii et see võimaldab vähemalt panna esemeid otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmesse või võtta sealt välja;

12. 

„väikekamber” – kambri eraldatud osa, mille töötemperatuuride vahemik erineb selle kambri omast, milles väikekamber asub;

13. 

„minibaar” – jahutus-külmutusseade, mille suurim kogumaht on 60 liitrit ning mis on ette nähtud eelkõige toiduainete säilitamiseks ja müügiks hotellitubades ja muudes sarnastes kohtades, nagu on määratletud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2019/2019;

14. 

„jahutusega trummelmüügiautomaat” – külmmüügiautomaat, millel on vaheseintega osadeks jaotatud pöörlevad trumlid, milles toiduained või muud tooted paiknevad horisontaalsel pinnal ning millest saab tooteid kätte eraldi uste kaudu;

15. 

„külmmüügiautomaat” – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade, mis võtab vastu tarbijate makseid või žetoone ja väljastab jahutatud toiduaineid või muid tooteid ilma kohapealsete töötajate sekkumiseta;

16. 

„külmtöölaud” – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade ühe või mitme vertikaaltasapinnas asuva ukse või sahtliga ning pealispinnas olevate avadega toiduainete ajutiseks säilitamises kasutatavatele anumatele, mis võimaldavad hõlpsalt kätte saada toiduaineid, näiteks pitsakatteid või salatikomponente;

17. 

„säilituskambriga horisontaalne käsimüügilett” – horisontaalkülmik, mis on ette nähtud ostjate teenindamiseks ning mis sisaldab külmsäilitust, mille maht on vähemalt 100 l jooksva meetri kohta ja mis asub tavaliselt käsimüügileti alaosas;

18. 

„horisontaalkülmik” – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade, millel on rõhtne pealt ligipääsetav väljapanekuala;

19. 

„jahutustemperatuur” – energia säästmiseks kasutatavate energiajuhtimissüsteemidega seadmete puhul temperatuur vahemikus –3,5 °C kuni 15 °C ning energia säästmiseks kasutatavate energiajuhtimissüsteemideta seadmete puhul temperatuur vahemikus –3,5 °C kuni 10 °C;

20. 

„töötemperatuur” – võrdlustemperatuur, mis on kambris katsetamise ajal;

▼M1

21. 

„nurgakülmik” – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade, mida kasutatakse kahe üksteise suhtes nurga all ja/või kaarjalt paikneva sirge külmiku ühendamisekssirge külmiku ühendamiseks. Nurgakülmikul ei ole kindlat pikitelge või pikkust, sest see on mõeldud vahe täitmiseks (s.o kiilukujuline või muu sarnase kujuga külmik) ning ei ole ette nähtud eraldiseisva jahutus-külmutusüksusena kasutamiseks. Nurgakülmiku otsad asuvad üksteise suhtes 30–90° nurga all;

▼B

22. 

„külmutustemperatuur” – temperatuur alla –12 °C;

23. 

„jäähelvestega kalalett” – horisontaalkülmik, mis on ette nähtud ostjate teenindamiseks ning mis on kavandatud ja mida turustatakse spetsiaalselt värske kala väljapanekuks. Kalaletile on iseloomulik selle ülaosas paiknev jäähelvestega alus, mida kasutatakse väljapandud värske kala temperatuuri säilitamiseks; letil on samuti äravooluava;

24. 

„võrdväärne mudel” – mudel, millel on esitamisele kuuluva tehnilise teabe seisukohast olulised samad tehnilised omadused kui mõnel teisel mudelil, kuid mille on sama tootja, importija või volitatud esindaja turule lasknud või kasutusele võtnud teistsuguse mudelitähisega muu mudelina;

25. 

„mudelitähis” – kood, mis koosneb tavaliselt tärkidest ja mis eristab konkreetset tootemudelit teistest sama kaubamärgiga mudelitest, mis kannavad sama tootja, importija või volitatud esindaja nime;

26. 

„toodete andmebaas” – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1369 ( 1 ) kohane tooteandmete kogu, mis on süstemaatiliselt korrastatud ning koosneb tarbijatele mõeldud avalikust osast, kus tootenäitajaid käsitlev teave on kättesaadav elektrooniliselt, veebiportaalist juurdepääsetavuse tagamiseks ja nõuetele vastavuse osast, koos selgelt kindlaks määratud juurdepääsetavuse ja turvanõuetega;

27. 

„joogijahuti” – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade, mis on ette nähtud ümbritseva keskkonna temperatuuril jahutisse paigutatavate mitteriknevate pakendatud jookide jahutamiseks kindlaksmääratud kiirusel; jooke pakutakse müügiks ümbritseva keskkonna temperatuurist madalamal kindlaksmääratud temperatuuril. Joogijahuti võimaldab juurdepääsu jookidele kas otse avatud külgede või ühe või mitme ukse ja/või sahtli kaudu. Energia säästmiseks võib jahutisisene temperatuur tõusta perioodidel, kui nõudlust ei ole, kuna sellised joogid ei rikne;

28. 

„energiatõhususindeks” (EEI) – indeks, mis näitab jahutus-külmutusseadme suhtelist energiatõhusust protsentides, arvutatuna vastavalt III lisa punktile 2;

▼M1

29. 

„karussellkülmik” – ümmargune/ringikujuline poekülmik, mida saab paigaldada eraldiseisva üksusena või kahte sirget poekülmikut ühendava üksusena. Karussellkülmikutel võib olla ka pöördsüsteem, mis muudab toiduainete väljapaneku 360 ° ulatuses nähtavaks;

30. 

„poekülmik” – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade, mis on ette nähtud toiduainete ja muude toodete müügiks ja väljapanekuks jaemüügiasutustes, näiteks kauplustes. Joogijahuteid, külmmüügiautomaate, jäätise annustamise külmlette ja jäätisekülmikuid ei peeta poekülmikuteks.

▼B

Lisades kasutatud täiendavad mõisted on määratletud I lisas.

Artikkel 3

Ökodisaininõuded

II lisas esitatud ökodisaininõudeid kohaldatakse alates samas lisas esitatud kuupäevadest.

Artikkel 4

Vastavushindamine

1.  
Direktiivi 2009/125/EÜ artikli 8 kohane vastavushindamismenetlus on kõnealuse direktiivi IV lisa kohane projekti või kavandi sisemise kontrolli süsteem või sama direktiivi V lisas sätestatud juhtimissüsteem.
2.  
Direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamiseks esitatakse tehnilises dokumentatsioonis käesoleva määruse II lisa punkti 3 kohase tooteteabe koopia ja III lisa kohaste arvutuste tulemused ja üksikasjad.
3.  

Tehnilises dokumentatsioonis teatava mudeli kohta esitatud teave võib olla saadud

a) 

mudeli põhjal, millel on esitamisele kuuluva tehnilise teabe seisukohast olulised samad tehnilised omadused, kuid mille on tootnud muu tootja, või

b) 

kavandi järgi tehtud arvutustega või sama või muu tootja teise mudeli alusel tehtud ekstrapoleerimisega või mõlemal viisil,

siis peavad tehnilised dokumendid sisaldama sellise arvutuse üksikasju, tootja tehtud hindamist arvutuse täpsuse kontrollimiseks ja vajaduse korral ka kinnitust eri tootjate mudelite samasuse kohta.

Tehnilises dokumentatsioonis tuleb esitada kõikide võrdväärsete mudelite ja nende tähiste loetelu.

4.  
Tehniline dokumentatsioon peab sisaldama sellist teavet ja sellises järjekorras, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2019/2018 VI lisas. Välja arvatud artikli 1 lõikes 3 osutatud toodete puhul, võivad tootjad, importijad või volitatud esindajad turujärelevalve eesmärgil, ilma et see mõjutaks direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 alapunkti g kohaldamist, osutada toodete andmebaasi üleslaaditud tehnilistele dokumentidele, mis sisaldavad sama teavet, mis on sätestatud delegeeritud määruses (EL) 2019/2018.

Artikkel 5

Turujärelevalve eesmärgil tehtav kontroll

Direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõikes 2 osutatud turujärelevalve kontrollimisel järgivad liikmesriigid IV lisas sätestatud kontrollimenetlust.

Artikkel 6

Kõrvalehoidmine ja tarkvara ajakohastamine

Tootja, importija või volitatud esindaja ei tohi turule lasta tooteid, mis on projekteeritud kindlaks tegema, et nendega tehakse katseid (nt katsetingimuste või -tsükli äratundmise kaudu), ja sellele reageerima katseaegse toimimise automaatse muutmisega, et saavutada paremad tulemused mingi näitaja osas, mille on tootja, importija või volitatud esindaja esitanud tehnilises dokumentatsioonis või mis on esitatud tootele lisatud dokumentides.

Toote energiatarbimine ei tohi suureneda ega muud näitajad halveneda pärast toote tark- või püsivara ajakohastamist, kui mõõtmisel kasutatakse sama standardkatset, mida kasutati vastavuskinnituse saamiseks, välja arvatud enne ajakohastamist lõpptarbijalt saadud kindla nõusoleku korral. Ajakohastamisest keeldumise tulemusel ei tohi muutuda seadme toimimine.

Tarkvara ajakohastamine ei tohi kaasa tuua toote toimimise sellist muutumist, mille tagajärjel toode ei vasta enam vastavustunnistuse puhul kehtivatele ökodisaininõuetele.

Artikkel 7

Võrdlusandmed

Käesoleva määruse vastuvõtmise ajal turul leiduvate parimate toodete ja tehniliste lahenduste võrdlusandmed on esitatud V lisas.

Artikkel 8

Läbivaatamine

Komisjon vaatab käesoleva määruse läbi, et võtta arvesse tehnika arengut, ja esitab selle hindamise tulemused, sealhulgas vajaduse korral muudatusettepaneku eelnõu nõuandefoorumile hiljemalt 25. detsembril 2023.

Läbivaatamisel hinnatakse muu hulgas

a) 

energiatõhususindeksi nõuete taset;

b) 

EEI arvutusvalemi, sealhulgas modelleerimisnäitajate ja parandustegurite muutmise asjakohasust;

c) 

tootekategooriate täiendava segmentimise asjakohasust;

d) 

seda, kas on asjakohane kehtestada ringmajanduse eesmärkidele vastavad ressursitõhususe lisanõuded, sealhulgas täiendavaid varuosi käsitlevad nõuded;

e) 

seda, kas on asjakohane kehtestada külmtöölaudade, jahutustemperatuuril töötava säilituskambriga horisontaalsete käsimüügilettide, nurgakülmikute, külmutustemperatuuril töötavate müügiautomaatide ning jäähelvestega kalalettide jaoks energiatõhususe nõuded ja täiendavad teabega seotud nõuded;

f) 

seda, kas on asjakohane, et joogijahuti [ekvivalentmahu] arvutus põhineks üldmahu asemel netomahul;

g) 

poekülmikute puhul väljapaneku kogupindala asemel netomahul põhineva EEI arvutusvalemi kasutuselevõtu asjakohasust;

h) 

lubatud hälvete suurust.

Artikkel 9

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. märtsist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

Lisades kasutatavad mõisted

Kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) 

„varuosa” – eraldi osa, millega saab asendada sama või sarnase funktsiooniga osa tootes;

2) 

„kutseline parandaja” – teenusepakkuja või ettevõtja, kes osutab otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete parandamise ja kutselise hooldamise teenuseid;

3) 

„uksetihend” – mehhaaniline tihend, mis täidab otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadme kapiosa ja ukse vahe, et takistada gaasi pihkumist külmikust seda ümbritsevasse õhku;

4) 

„vaakumplaat” (VIP) – tahkest poorsest materjalist isolatsiooniplaat gaasitihedaga kestaga, mille seest on eemaldatud gaasid ja mis on suletud, nii et välised gaasid ei saa plaati siseneda;

5) 

„jäätisekülmik” – horisontaalne külmik, mis on ette nähtud müügiks pakendatud jäätise säilitamiseks ja/või väljapanekuks ning mille puhul tarbijad pääsevad pakendatud jäätisele ligi seadme peal asuva läbipaistmatu või läbipaistva kaane avamise teel; jäätisekülmiku netomaht on kuni 600 liitrit ja läbipaistva kaanega jäätisekülmikul on netomaht jagatuna väljapaneku kogupindalaga vähemalt 0,35 meetrit;

6) 

„läbipaistev kaas” – luuk, mille pindalast vähemalt 75 % moodustab läbipaistev materjal ning mis võimaldab kasutajal tooteid näha;

7) 

„väljapaneku kogupindala” (TDA) – toiduainete ja muude toodete väljapanekuks kasutatava nähtava ala kogupindala, sealhulgas läbi klaaspindade nähtav pind, mis määratletakse netomahu moodustavate pindade horisontaalsete ja vertikaalsete projektsioonide pindalade summana, väljendatud ruutmeetrites (m2);

8) 

„garantii” – kaupleja või tootja, importija või volitatud esindaja kohustus tarbija ees:

a) 

hüvitada makstud hind või

b) 

asendada või parandada otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade või seda käidelda mis tahes viisil, kui see ei vasta garantiiavalduses või asjakohases reklaamis esitatud kirjeldusele;

9) 

„jäätise annustamise külmlett” – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade, milles saab jäätist III lisa tabeli 5 kohase ettenähtud temperatuuri piirides säilitada ja välja panna ning millest saab jäätist serveerida;

10) 

„aastane energiatarbimine” (AE) – 365ga (päevade arvuga aastas) korrutatud keskmine päevane energiatarbimine (kilovatt-tundides aasta kohta (kWh/a)), arvutatuna vastavalt III lisa punkti 2 alapunktile b;

11) 

„päevane energiatarbimine” (Edaily ) – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadme 24 tunni jooksul võrdlustingimustel tarbitav energia (kilovatt-tundidena ööpäevas (kWh/24h));

12) 

„standardne aastane energiatarbimine” (SAE) – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadme aastane energia võrdlustarbimine (kilovatt-tundides aasta kohta (kWh/a)), arvutatuna vastavalt III lisa punkti 2 alapunktile c;

13) 

„M” ja „N” – modelleerimisnäitajad, millega võetakse arvesse energiakasutuse sõltuvust väljapaneku kogupindalast või mahust ja mille väärtused on esitatud III lisa tabelis 4;

14) 

„temperatuuritegur” (C) – parandustegur, millega võetakse arvesse töötemperatuuri erinevust;

15) 

„kliimaklassitegur” (CC) – parandustegur, millega võetakse arvesse ümbritseva keskkonna temperatuuride vahemikku, milles kasutamiseks jahutus-külmutusseade on kavandatud;

16) 

„P” – parandustegur, millega võetakse arvesse sisseehitatud jahutus-külmutussüsteemiga külmikute ja keskjahutusega külmikute erinevusi;

17) 

„sisseehitatud jahutus-külmutussüsteemiga külmik” – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade, millel on kompressorit ja kondensatsiooniseadet sisaldav sisseehitatud jahutus-külmutussüsteem;

18) 

„külmik” – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade, mis hoiab külmkapis säilitatavaid tooteid pidevalt jahutustemperatuuril;

19) 

„sügavkülmik” – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade, mis hoiab külmkapis säilitatavaid tooteid pidevalt külmutustemperatuuril;

20) 

„püstkülmik” – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade, mille eest ligipääsetav väljapanekuala on püstine või kaldu;

21) 

„liitkülmik” – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade, milles on püstkülmiku ja horisontaalkülmiku väljapaneku- ja avamissuunad;

▼M1

22) 

„esitatud väärtused” – väärtused, mille tootja, importija või volitatud esindaja esitab vastavalt artiklile 4 esitatud, arvutatud või mõõdetud tehniliste näitajate kohta, et liikmesriigi ametiasutused saaksid kontrollida nende vastavust;

▼B

23) 

„ratastel riiulite jaoks ettenähtud külmik” – poekülmik, kus on võimalik kaupa välja panna otse kaubaalustel ja -kärudel, mis paigutatakse külmikusse tõstmise, pööramise või vajaduse korral külmiku esikülje alumise osa eemaldamise teel;

24) 

„M-katsekeha” – temperatuuri mõõteseadmega katsekeha;

25) 

„mitme temperatuuriga müügiautomaat” – külmmüügiautomaat, milles on vähemalt kaks eri töötemperatuuriga kambrit.
II LISA

Ökodisaininõuded

1.   Energiatõhususe nõuded.

a) 

Alates 1. märtsist 2021 ei tohi otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete energiatõhususindeks (EEI) ületada tabelis 1 esitatud piirmäärasid.Tabel 1

Otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete EEI piirmäärad (protsentides)

 

EEI

Jäätisekülmikud

80

Kõik muud otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed

100

b) 

Alates 1. septembrist 2023 ei tohi otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete, v.a otsese müügifunktsiooniga külmutusseadmed, EEI ületada tabelis 2 esitatud piirmäärasid.Tabel 2

Otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete EEI piirmäärad (protsentides)

 

EEI

Jäätisekülmikud

50

Kõik muud otsese müügifunktsiooniga külmutusseadmed, v.a jahutusega trummelmüügiautomaadid

80

2.   Ressursitõhususe nõuded

Alates 1. märtsist 2021 peavad otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed vastama järgmistele nõuetele.

a) 

Varuosade kättesaadavus

1) 

Otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete tootjad, importijad või volitatud esindajad teevad kutselistele parandajatele kättesaadavaks vähemalt järgmised varuosad:

— 
termostaadid;
— 
käivitusreleed;
— 
automaatsulatusega kütteelemendid;
— 
temperatuuriandurid;
— 
tark- ja püsivara, sealhulgas lähtestamistarkvara;
— 
trükkplaadid, ning
— 
valgusallikad;

varuosad peavad olema kättesaadavad vähemalt kaheksa aasta jooksul pärast mudeli viimase seadme turulelaskmist.

2) 

Otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete tootjad, importijad või volitatud esindajad teevad kutselistele parandajatele ja lõppkasutajatele kättesaadavaks vähemalt järgmised varuosad:

— 
uksekäepidemed ja -hinged;
— 
vajutatavad, keeratavad ja seadistatavad lülitid;
— 
uksetihendid, ning
— 
toodete säilitamiseks kasutatavad alused, korvid ja riiulid;

varuosad peavad olema kättesaadavad vähemalt kaheksa aasta jooksul pärast mudeli viimase seadme turulelaskmist.

3) 

Otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete tootjad, importijad või volitatud esindajad tagavad, et alapunktides 1 ja 2 nimetatud osi saab asendada laialdaselt kättesaadavate tööriistadega ja ilma seadmele püsivat kahjustust põhjustamata.

4) 

Alapunktis 1 käsitletud varuosade loetelu ja nende tellimise kord peavad olema tootja, importija või volitatud esindaja avalikul veebisaidil üldsusele kättesaadavad hiljemalt kaks aastat pärast mudeli esimese seadme turulelaskmist ja kuni selliste varuosade kättesaadavuse perioodi lõpuni.

5) 

Alapunktis 2 käsitletud varuosade loetelu ning nende tellimise kord ja parandusjuhised peavad olema tootja, importija või volitatud esindaja avalikul veebisaidil üldsusele kättesaadavad mudeli esimese seadme turulelaskmise ajal ja kuni selliste varuosade kättesaadavuse perioodi lõpuni.

b) 

Varuosade maksimaalne tarneaeg

Punktis a nimetatud ajavahemikul tagavad tootja, importija või volitatud esindajad, et otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete varuosad tarnitakse 15 tööpäeva jooksul pärast tellimuse saamist.

Punkti 1 alapunktiga a seotud varuosade kättesaadavust võib piirata vaid punkti c alapunktide 1 ja 2 kohaselt registreeritud kutseliste parandajatega.

c) 

Juurdepääs parandus- ja hooldusteabele

Kaks aastat pärast mudeli või võrdväärse mudeli esimese seadme turulelaskmist ja punktis a nimetatud ajavahemiku lõpuni tagab tootja, importija või volitatud esindaja kutselistele parandajatele juurdepääsu seadme parandus- ja hooldusteabele järgmiste tingimuste kohaselt:

1) 

tootja, importija või volitatud esindaja veebisaidil tuleb teada anda, kuidas saavad kutselised parandajad teabele juurdepääsemiseks registreeruda; asjaomase taotluse vastuvõtmiseks võivad tootjad, importijad või volitatud esindajad nõuda kutseliselt parandajalt selle tõendamist, et

i) 

sellel kutselisel parandajal on otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete parandamiseks vajalik tehniline pädevus ja et ta järgib eeskirju, mis kehtivad elektriseadmete parandajatele liikmesriikides, kus ta tegutseb. Selle punkti järgimise tõendina aktsepteeritakse viidet ametlikule kutseliste parandajate registreerimise süsteemile, kui selline süsteem on asjaomastes liikmesriikides olemas;

ii) 

see kutseline parandaja on kaetud kindlustusega, mis hõlmab tema tegevusest tulenevaid kohustusi, olenemata sellest, kas liikmesriik seda nõuab;

2) 

tootjad, importijad või volitatud esindajad kiidavad registreerumise heaks või lükkavad selle tagasi viie tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist;

3) 

tootjad, importijad või volitatud esindajad võivad nõuda mõistlikku ja proportsionaalset tasu parandus- ja hooldusteabele juurdepääsu või selle korrapärase ajakohastamise eest. Tasu on mõistlik, kui selles võetakse arvesse, mil määral kutseline parandaja teavet kasutab, ja teda ei tõrjuta seega teavet kasutamast.

Registreeritud kutselisele parandajale tuleb ühe tööpäeva jooksul pärast taotlemist anda juurdepääs soovitud parandus- ja hooldusteabele. Sama teabe võib esitada võrdväärse mudeli või samasse tootesarja kuuluva mudeli kohta, kui see on asjakohane.

Kättesaadav remondi- ja hooldusteave hõlmab järgmist:

— 
seadme selged identifitseerimisandmed;
— 
lahtivõtuskeem või laotusjoonis;
— 
tehniline parandamisjuhend;
— 
vajalike parandus- ja katseseadmete loetelu;
— 
komponentide ja diagnostika andmed (nt teoreetilised vähimad ja suurimad mõõtmistulemused);
— 
elektri- ja ühendusskeemid;
— 
tõrke- ja veadiagnostika koodid (sh vajaduse korral tootjaspetsiifilised koodid);
— 
asjaomase tark- ja püsivara, sealhulgas lähtestamistarkvara paigaldamise juhised ning
— 
juhised teatatud ja otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmes salvestatud tõrkejuhtumitega seotud andmetele juurdepääsu kohta (kui see on asjakohane).
d) 

Nõuded demonteerimise kohta materjalide taaskasutamiseks ja ringlussevõtuks ilma reostust tekitamata

1) 

Tootjad, importijad või volitatud esindajad tagavad, et otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed on konstrueeritud nii, et direktiivi 2012/19/EL VII lisas osutatud materjalid ja osad saab eemaldada üldkättesaadavate tööriistadega.

2) 

Tootjad, importijad ja volitatud esindajad peavad täitma direktiivi 2012/19/EL artikli 15 punktis 1 sätestatud kohustused.

3) 

Kui otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmes on vaakuumplaadid, tähistatakse otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade lühendiga „VIP”.

3.   Teabega seotud nõuded

Alates 1. märtsist 2021 peavad paigaldajatele ja lõppkasutajatele ettenähtud kasutusjuhendid ning tootjate, importijate ja volitatud esindajate avalikud veebisaidid sisaldama järgmist teavet:

a) 

soovitatav temperatuuriseadistus iga kambri jaoks toiduainete optimaalseks säilitamiseks;

b) 

hinnang selle kohta, kuidas temperatuuriseadistus mõjutab toidujäätmete tekkimist;

c) 

joogijahutite puhul: „See seade on ette nähtud töötama keskkonnas, kus maksimaalne temperatuur ja niiskus on vastavalt [sisestage joogijahuti kõige kõrgem temperatuur ja, kui see on asjakohane, joogijahuti suhtelise niiskuse näitaja vastavalt tabelile 7].”;

d) 

jäätisekülmikute puhul: „See seade on ette nähtud töötama keskkonnas, kus temperatuur ja niiskus jäävad vastavalt vahemikku [sisestage tabeli 9 kohane madalaim temperatuur] kuni [sisestage tabeli 9 kohane kõrgeim temperatuur] ning vahemikku [sisestage tabeli 9 kohane väikseim suhteline niiskus] kuni [sisestage tabeli 9 kohane suurim suhteline niiskus].”;

e) 

juhised otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadme õige paigalduse ja lõppkasutaja poolse hooldamise, sh puhastamise kohta;

f) 

sisseehitatud jahutus-külmutussüsteemiga külmikute puhul: „Kui kondensaatori soojusvahetit ei puhastata sagedusega [kondensaatori soojusvaheti soovitatav puhastussagedus, mida väljendatakse kordades aastas], väheneb seadme tõhusus märgatavalt.”;

g) 

kutseliste parandajate andmed, nt veebilehed, aadressid, kontaktandmed;

h) 

asjakohased teabeallikad varuosade tellimise kohta kas otse või muude kanalite kaudu, mille on tootja, importija või volitatud esindaja ette näinud, nt veebilehed, aadressid, kontaktandmed;

i) 

lühim ajavahemik, mille jooksul tehakse otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadme parandamiseks vajalikud varuosad kättesaadavaks;

j) 

tootjalt, importijalt või volitatud esindajalt otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadme jaoks pakutava garantii vähim kestus;

k) 

juhend mudeliteabe leidmiseks delegeeritud määruse (EL) 2019/2018 kohases toodete andmebaasis, lisades kas toodete andmebaasis salvestatud mudeliteabeni viiva veebilingi või toodete andmebaasi viiva lingi ja teabe selle kohta, kuidas leida tootel olev mudelitähis.
III LISA

Mõõtmismeetodid ja arvutused

Käesoleva määruse nõuetele vastavuse tagamiseks ja sellise vastavuse kontrollimiseks tehakse mõõtmisi ja arvutusi, kasutades harmoneeritud standardeid või muid usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid üldtunnustatud tipptaseme meetodeid, mis on kooskõlas allpool esitatud tingimustega. Harmoneeritud standardite viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

▼M1

Kui mõni näitaja on esitatud vastavalt artiklile 4, kasutab tootja, importija või volitatud esindaja käesolevas lisas esitatud arvutustes selle esitatud väärtust.

▼B

1.   Katsete üldtingimused:

a) 

keskkonnatingimused peavad vastama 1. rühma tingimustele, välja arvatud jäätisekülmikute ja jäätise annustamise külmlettide puhul, mille katsetamisel kasutatakse tabelis 2 sätestatud 3. rühma keskkonnatingimusi;

b) 

kui kambri töötemperatuuri saab muuta, siis katsetatakse seda madalaimal töötemperatuuril;

c) 

muudetava mahuga kambritega külmmüügiautomaatide katsetamiseks seadistatakse kõrgeima töötemperatuuriga kamber vähimale netomahule;

d) 

joogijahutite jahutuskiirus on aeg, mis kulub sihttemperatuuri saavutamiseks jahuti mahutavusest poolte toodete väljavahetamise korral.Tabel 3

Keskkonnatingimused

 

Kuivtermomeetriga mõõdetud õhutemperatuur °C

Suhteline niiskus %

Kastepunkt °C

Veeauru mass kuivas õhus g/kg

1. rühm

25

60

16,7

12,0

2. rühm

30

55

20,0

14,8

2.   EEI määramine.

a) 

Kõigi otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete EEI arvutatakse kui näitaja AE (kWh/a) ja võrdlusnäitaja SAE (kWh/a) suhe järgmise valemi kohaselt ning tulemus väljendatakse protsentides ja ümardatakse ühe kümnendkohani:

EEI = AE/SAE.

b) 

AE (kWh/a) arvutatakse järgmiselt ja tulemus ümardatakse kahe kümnendkohani:

AE = 365 × Edaily ;

kus:

— 
Edaily , ümardatuna kolmanda kümnendkohani, on otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadme energiatarbimine 24 tunni jooksul (kWh/24h).
c) 

SAE (kWh/a) ümardatakse kahe kümnendkohani. Otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete puhul, mille kõigi kambrite temperatuuriklass on sama, ja külmmüügiautomaatide puhul arvutatakse SAE järgmiselt:

SAE = 365 × P × (M + N × Y) × C.

Otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete puhul, milles on vähemalt kaks eri temperatuuriklassiga kambrit, v.a külmmüügiautomaadid, arvutatakse SAE järgmiselt:

image

;

kus:

1) 

c on kambri liiki tähistav indeks, mille väärtused on vahemikus 1 kuni n, kus n on kambri liikide koguarv;

2) 

tegurite M ja N väärtused on esitatud tabelis 4.Tabel 4

Tegurite M ja N väärtused

Kategooria

M

N

Joogijahutid

2,1

0,006

Jäätisekülmikud

2,0

0,009

Külmmüügiautomaadid

4,1

0,004

Jäätise annustamise külmletid

25,0

30,400

Poes kasutatavad püstkülmikud ja liitkülmikud

9,1

9,100

Poes kasutatavad horisontaalkülmikud

3,7

3,500

Poes kasutatavad püstsügavkülmikud ja liitsügavkülmikud

7,5

19,300

Poes kasutatavad horisontaalsügavkülmikud

4,0

10,300

Ratastel riiulite jaoks ettenähtud külmikud (alates 1. märtsist 2021)

9,2

11,600

Ratastel riiulite jaoks ettenähtud külmikud (alates 1. septembrist 2023)

9,1

9,100

3) 

Teguri C (temperatuuritegur) väärtused on esitatud tabelis 5.

Tabel 5

Temperatuuritingimused ja vastavad temperatuuritegurid Ca)  Poekülmikud

Kategooria

Temperatuuriklass

Kõige soojema M-katsekeha kõrgeim temperatuur (°C)

Kõige külmema M-katsekeha madalaim temperatuur (°C)

Kõikide M-katsekehade kõrgeim miinimumtemperatuur (°C)

C

Poes kasutatavad püstkülmikud ja liitkülmikud

M2

≤ +7

≥ –1

1,00

H1 ja H2

≤ +10

≥ –1

0,82

M1

≤ +5

≥ –1

1,15

Poes kasutatavad horisontaalkülmikud

M2

≤ +7

≥ –1

1,00

H1 ja H2

≤ +10

≥ –1

0,92

M1

≤ +5

≥ –1

1,08

Poes kasutatavad püstsügavkülmikud ja liitsügavkülmikud

L1

≤ -15

≤ -18

1,00

L2

≤ –12

≤ –18

0,90

L3

≤ –12

≤ –15

0,90

Poes kasutatavad horisontaalsügavkülmikud

L1

≤ –15

≤ –18

1,00

L2

≤ –12

≤ –18

0,92

L3

≤ –12

≤ –15

0,92

▼M1

Poes kasutatavad püstkülmikud ja liitkülmikud

M0

≤ +4

≥ –1

Ei kohaldata

1,30

Poes kasutatavad horisontaalkülmikud

M0

≤ +4

≥ –1

Ei kohaldata

1,13

▼Bb)  Jäätise annustamise külmletid

Temperatuuriklass

Kõige soojema M-katsekeha kõrgeim temperatuur (°C)

Kõige külmema M-katsekeha madalaim temperatuur (°C)

Kõikide M-katsekehade kõrgeim miinimumtemperatuur

C

G1

-10

-14

1,00

G2

-10

-16

1,00

G3

-10

-18

1,00

L1

-15

-18

1,00

L2

-12

-18

1,00

L3

-12

-15

1,00

S

Eriklassifikatsioon

1,00c)  Külmmüügiautomaadid

Temperatuuriklass (*2)

Toote kõrgeim mõõdetud temperatuur (TV ) (°C)

C

1. kategooria

7

1 + (12 – TV)/25

2. kategooria

12

3. kategooria

3

4. kategooria

(TV1 + TV2)/2 (*1)

6. kategooria

(TV1 + TV2)/2 (*1)d)  Muud otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed

Kategooria

C

Muud seadmed

1,00

4) 

Tegur Y arvutatakse järgmiselt:

a) 

joogijahutite puhul

on Yc joogijahuti sihttemperatuuriga Tc kambrite ekvivalentmaht (Veqc ), mis arvutatakse järgmiselt:

Yc = Veq c = GrossVolumec × ((25 – Tc)/20) × CC;

kus Tc on kambri keskmine temperatuur ja CC on kliimaklassitegur. Tc väärtused on esitatud tabelis 6. CC väärtused on esitatud tabelis 7.Tabel 6

Joogijahutite temperatuuriklassid ja vastavad kambrite keskmised temperatuurid (Tc)

Temperatuuriklass (*)

Tc (°C)

K1

+3,5

K2

+2,5

K3

–1,0

K4

+5,0Tabel 7

Joogijahutite töötingimused ja vastavad CC väärtused

Kõrgeim ümbritseva keskkonna temperatuur (°C)

Ümbritseva keskkonna suhteline niiskus (%)

CC

+25

60

1,00

+32

65

1,05

+40

75

1,10

b) 

jäätisekülmikute puhul

on Yc jäätisekülmiku sihttemperatuuriga Tc kambrite ekvivalentmaht (Veqc ), mis arvutatakse järgmiselt:

Yc = Veq c = NetVolumec × ((12 – Tc)/30) × CC;

kus Tc on kambri keskmine temperatuur ja CC on kliimaklassitegur. Tc väärtused on esitatud tabelis 8. CC väärtused on esitatud tabelis 9.Tabel 8

Jäätisekülmikute temperatuuriklassid ja vastavad kambrite keskmised temperatuurid (Tc)

Temperatuuriklass

Tc (°C)

Temperatuur (°C), millest on madalam või millega on võrdne kõigi katsete (v.a kaane avamise katse) kõige soojem M-katsekeha

Kõige soojema M-katsekeha suurim temperatuuritõus kaane avamise katses (°C)

-18

2

-18,0

-7

2

-7,0Tabel 9

Jäätisekülmikute töötingimused ja vastavad CC väärtused

 

Minimaalne

Maksimaalne

CC

Ümbritseva keskkonna temperatuur (°C)

Ümbritseva keskkonna suhteline niiskus (%)

Ümbritseva keskkonna temperatuur (°C)

Ümbritseva keskkonna suhteline niiskus (%)

Jäätisekülmik, millel on läbipaistev kaas

16

80

30

55

1,00

35

75

1,10

40

40

1,20

Jäätisekülmik, millel on läbipaistmatu kaas

16

80

30

55

1,00

35

75

1,04

40

40

1,10

c) 

külmmüügiautomaatide puhul

on Y külmmüügiautomaadi netomaht, mis on summa kõigi otseselt müügiks ette nähtud toodete säilitamiseks kasutatavate kambrite mahtudest ning selle ruumi mahust, mida tooted müügiprotsessi vältel läbivad, väljendatud liitrites (l) ja ümardatud täisarvuni;

d) 

kõigi muude otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete puhul

on Yc otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadme kõigi sama temperatuuriklassiga kambrite TDAde summa, väljendatud ruutmeetrites (m2) ja ümardatud kahe kümnendkohani.

5) 

P väärtused on esitatud tabelis 10.Tabel 10

P väärtused

Külmiku liik

P

Sisseehitatud jahutus-külmutussüsteemiga poekülmikud

1,10

Muud otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed

1,00
IV LISA

Turujärelevalve eesmärgil tehtav kontroll

▼M1

Käesoleva lisa kohased kontrollimisel lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui esitatud väärtuseid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja, importija ega volitatud esindaja ei tohi neid kasutada lubatud hälvetena, et saavutada tehnilises dokumentatsioonis esitatud väärtusi, samuti ei tohi ta neid kasutada nimetatud väärtuste tõlgendamisel, et saavutada toote vastavus nõuetele või esitada paremad tulemusnäitajad.

▼B

Kui mudel on projekteeritud kindlaks tegema, et temaga tehakse katseid (nt katsetingimuste või -tsükli äratundmise kaudu), ja sellele reageerima katseaegse toimimise automaatse muutmisega, et saavutada paremad tulemused mõne käesolevas määruses nimetatud näitaja või tehnilises dokumentatsioonis või mõnes esitatud dokumendis kirjeldatud näitaja osas, ei loeta seda mudelit ega ühtki võrdväärset mudelit nõuetele vastavaks.

►M1  Osana direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohasest kontrollimisest, kas toote mudel vastab käesolevas määruses sätestatud nõuetele, järgivad liikmesriikide ametiasutused I lisas osutatud nõuetele vastavalt järgmist korda. ◄

1. 

Liikmesriigi ametiasutused kontrollivad mudeli ühte eksemplari.

2. 

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a) 

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohastes tehnilistes dokumentides ära toodud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja, importija või volitatud esindaja seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest, ning

b) 

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja, importija või volitatud esindaja avaldatud nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtusi, mis on tootja, importija või volitatud esindaja seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c) 

kui liikmesriigi ametiasutused teevad mudeli eksemplari kontrollimisel kindlaks, et tootja, importija või volitatud esindaja on võtnud kasutusele artikli 6 teise lõigu nõuetele vastava süsteemi, ning

▼M1

d) 

kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad mudeli eksemplari ja see vastab artikli 6 kolmandas lõigus sätestatud nõuetele, II lisa punktis 2 sätestatud ressursitõhususe nõuetele ja II lisa punktis 3 sätestatud teabele esitatavatele nõuetele, ning

▼B

e) 

kui liikmesriikide ametiasutused katsetavad mudeli ühte seadet ja määratud väärtused (asjakohaste näitajate katsetamise käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) jäävad tabelis 11 esitatud vastavate kontrollimisel lubatud hälvete piiresse.

3. 

Kui punkti 2 alapunktides a, b, c või d osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik võrdväärsed mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4. 

Kui punkti 2 alapunktis e osutatud tulemust ei saavutata, valivad liikmesriigi ametiasutused katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm täiendavat seadet ühe või mitme samaväärse mudeli seast.

5. 

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul määratud väärtuste aritmeetiline keskmine jääb tabelis 11 esitatud vastavate kontrollimisel lubatud hälvete piiresse.

6. 

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik võrdväärsed mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

▼M1

7. 

Liikmesriigi ametiasutused esitavad teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati käesoleva lisa punktide 3, 6 või teise lõigu kohaselt mittevastavaks.

▼B

Liikmesriigi ametiasutused järgivad III lisas esitatud mõõtmis- ja arvutusmeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 11 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja üksnes punktides 1–7 kirjeldatud menetlust. Tabelis 11 esitatud näitajate puhul ei tohi kasutada muid lubatud hälbeid, nt harmoneeritud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ettenähtud lubatud hälbeid.Tabel 11

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Netomaht ja kambrite netomaht, kui see on asjakohane

Määratud väärtus () ei tohi olla esitatud väärtusest väiksem rohkem kui 3 % või 1 liiter, olenevalt sellest, kumb väärtus on suurem.

Kogumaht ja kambrite kogumaht, kui see on asjakohane

Määratud väärtus () ei tohi olla esitatud väärtusest väiksem rohkem kui 3 % või 1 liiter, olenevalt sellest, kumb väärtus on suurem.

TDA ja kambri TDA, kui see on asjakohane

Määratud väärtus () ei tohi olla esitatud väärtusest väiksem rohkem kui 3 %.

Edaily

Määratud väärtus () ei tohi olla esitatud väärtusest suurem rohkem kui 10 %.

AE

Määratud väärtus () ei tohi olla esitatud väärtusest suurem rohkem kui 10 %.

(1)   

Punkti 4 kohaselt katsetatud kolme täiendava eksemplari puhul on määratud väärtus nende kolme täiendava eksemplari määratud väärtuste aritmeetiline keskmine.
V LISA

Võrdlusandmed

Käesoleva määruse jõustumise ajal on parim otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete turul kättesaadav tehnika EEI osas järgmine. 

TDA (m2), netomaht (l) või kogumaht (l), nagu asjakohane

T1 või TV

AE (kWh/aasta)

Poekülmikud

(poes kasutatavad püstkülmikud)

3,3

 

4526

(= 12,4 kWh/24 h)

Poekülmikud

(poes kasutatavad horisontaalkülmikud)

2,2

 

2044

(= 5,6 kWh/24 h)

Poekülmikud

(poes kasutatavad püstsügavkülmikud)

3

 

9709

(= 26,6 kWh/24 h)

Poekülmikud

(poes kasutatavad horisontaalsügavkülmikud)

1,4

 

1621

(= 4,4 kWh/24 h)

2,76

 

6424

(= 17,6 kWh/24 h)

Purke ja pudeleid sisaldav külmmüügiautomaat

548

7 °C

1547

(= 4,24 kWh/24 h)

Soojusvahetiga külmmüügiautomaadid

472

3 °C

2070

(= 5,67 kWh/24 h)

Joogijahutid

506

 

475

(= 1,3 kWh/24 h)

Jäätisekülmikud

302

 

329

(= 0,9 kWh/24 h)

Jäätise annustamise külmlett

1,43

 

10862

(= 29,76 kWh/24 h)( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2017. aasta määrus (EL) 2017/1369, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL (ELT L 198, 28.7.2017, lk 1).

►M1  ( *1 ) TV on mitme temperatuuriga müügiautomaatide puhul TV1 (toote kõrgeim mõõdetud temperatuur kõige soojemas kambris) ja TV2 (toote kõrgeim mõõdetud temperatuur kõige külmemas kambris) keskväärtus, ümardatud ühe kümnendkohani. ◄

( *2 ) 1. kategooria – purke ja pudeleid sisaldavad suletud esiküljega külmmüügiautomaadid, kus tooted paiknevad virnades; 2. kategooria – purke ja pudeleid, kondiitritooteid ja suupisteid sisaldavad klaasist esiküljega külmmüügiautomaadid; 3. kategooria – üksnes riknevate toiduainete müügiks kasutatavad klaasist esiküljega külmmüügiautomaadid; 4. kategooria – mitme temperatuuriga klaasist esiküljega külmmüügiautomaadid; 6. kategooria – liitseadmed, mis koosnevad samasse kesta paigaldatud mitut liiki seadmetest, millel on üks jahuti.