02019R2014 — ET — 01.05.2021 — 002.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2014,

11. märts 2019,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1369 seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiamärgistusega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1061/2010 ja komisjoni direktiiv 96/60/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 315 5.12.2019, lk 29)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/340, 17. detsember 2020,

  L 68

62

26.2.2021


Parandatud:

 C1

Parandus, ELT L 050, 24.2.2020, lk  21 (2019/2014)
▼B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2014,

11. märts 2019,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1369 seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiamärgistusega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1061/2010 ja komisjoni direktiiv 96/60/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.  
Käesoleva määrusega kehtestatakse kodumajapidamises kasutatavate võrgutoitega pesumasinate ning kodumajapidamises kasutatavate võrgutoitega pesumasinate-kuivatite ning vajaduse korral ka akutoitega töötavate masinate, sealhulgas kodumajapidamises kasutatavate sisseehitatud pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate sisseehitatud pesumasinate-kuivatite märgistamise ja täiendava tooteteabe esitamise nõuded.
2.  

Käesolevat määrust ei kohaldata järgmise suhtes:

a) 

direktiivi 2006/42/EÜ kohaldamisalasse kuuluvad pesumasinad ja pesumasinad-kuivatid;

b) 

kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad, mis töötavad akutoitel, ja kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad-kuivatid, mis töötavad akutoitel, mille saab ühendada avalikku võrku eraldi ostetava vahelduvvoolu-alalisvoolu muunduri abil.

c) 

kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad, mille nimitäitekogus on väiksem kui 2 kg ja kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad-kuivatid, mille pesemise nimitäitekogus on kuni 2 kg.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) 

„avalik võrk“ või „avalik elektrivõrk“ – võrk, mis tarnib 50 Hz vahelduvvoolu pingega 230 (± 10 %) volti;

2) 

„automaatpesumasin“ – pesumasin, milles peseb masin pesu täielikult ilma kasutaja sekkumiseta üheski programmi etapis;

3) 

„kodumajapidamises kasutatav pesumasin“ – automaatpesumasin, millega pestakse ja loputatakse pesu, kasutades selleks vett ning keemilisi, mehaanilisi ja soojuslikke protsesse, ja mis võimaldab ka pesu tsentrifuugida ning mis tootja vastavustunnistuse järgi vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/35/EL ( 1 ) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/53/EL ( 2 );

4) 

„kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati“ – kodumajapidamises kasutatav pesumasin, millel on lisaks automaatpesumasina funktsioonidele samas trumlis ka funktsioon pesu kuivatamiseks kuumutamise ja tsentrifuugimisega ning mis tootja vastavustunnistuse järgi vastab direktiivile 2014/35/EL või direktiivile 2014/53/EL;

5) 

„kodumajapidamises kasutatav sisseehitatud pesumasin“ – kodumajapidamises kasutatav pesumasin, mis on ette nähtud, mida on katsetatud ja mida turustatakse üksnes:

a) 

paigaldamiseks kappi või plaatidest kesta (mis koosneb üla- ja/või alapinnast ning külgedest);

b) 

selleks, et see kinnitataks kindlalt kapi või paneelide või plaatide külgede, üla- või alapinna külge, ning

c) 

selleks, et selle külge kinnitataks komplektne tehases valmistatud esikülg või tellimuse järgi valmistatud esikülg;

6) 

„kodumajapidamises kasutatav sisseehitatud pesumasin-kuivati“ – kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati, mis on ette nähtud, mida on katsetatud ja mida turustatakse üksnes:

a) 

paigaldamiseks kappi või plaatidest kesta (mis koosneb üla- ja/või alapinnast ning külgedest);

b) 

selleks, et see kinnitataks kindlalt kapi või paneelide või plaatide külgede, üla- või alapinna külge, ning

c) 

selleks, et selle külge kinnitataks komplektne tehases valmistatud esikülg või tellimuse järgi valmistatud esikülg;

7) 

„kodumajapidamises kasutatav mitme trumliga pesumasin“ – kodumajapidamises kasutatav pesumasin, milles on rohkem kui üks trummel kas eraldi seadmetes või samas kestas;

8) 

„kodumajapidamises kasutatav mitme trumliga pesumasin-kuivati“ – kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati, milles on rohkem kui üks trummel kas eraldi seadmetes või samas kestas;

9) 

„müügikoht“ – koht, kus kodumajapidamises kasutatavaid pesumasinaid või kodumajapidamises kasutatavaid pesumasinaid-kuivateid või mõlemaid esitletakse või pakutakse müügiks, rentimiseks või järelmaksuga müügiks.

Lisades kasutatavad mõisted on määratletud I lisas.

Artikkel 3

Tarnijate kohustused

1.  

Tarnija tagab järgmise:

a) 

iga kodumajapidamises kasutatav pesumasin ja kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati on varustatud trükitud märgisega, mille vorm on III lisa kohane ning kodumajapidamises kasutatava mitme trumliga pesumasina või kodumajapidamises kasutatava mitme trumliga pesumasina-kuivati puhul X lisa kohane;

▼M1

b) 

V lisas sätestatud toote teabelehel olevate näitajate väärtused sisestatakse toodete andmebaasi avalikku osasse;

▼B

c) 

kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite edasimüüja erinõudmisel tehakse toote teabeleht kättesaadavaks trükitult;

d) 

VI lisas sätestatud tehnilise dokumentatsiooni andmed sisestatakse toodete andmebaasi;

e) 

iga kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati mudeli visuaalsele reklaamile lisatakse märgisel olev energiatõhususe klass ja energiatõhususe skaala kooskõlas VII ja VIII lisaga;

f) 

kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati konkreetse mudeli mis tahes tehnilises reklaammaterjalis (sealhulgas internetis), milles kirjeldatakse selle konkreetseid tehnilisi näitajaid, esitatakse märgisel kõnealuse mudeli energiatõhususe klassi ja energiatõhususe skaala vastavalt VII lisale;

g) 

kõigi kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite mudelite edasimüüjatele tehakse kättesaadavaks III lisa kohase vormi ja sisuga elektrooniline märgis;

h) 

kõigi kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite mudelite edasimüüjatele tehakse kättesaadavaks V lisa kohane elektrooniline toote teabeleht.

2.  
Energiatõhususe klassid ja õhus leviva müra klassid on määratletud II lisas ja asjaomased arvutused tehakse vastavalt IV lisale.

Artikkel 4

Edasimüüjate kohustused

Edasimüüja tagab järgmise:

a) 

igal kodumajapidamises kasutataval pesumasinal või kodumajapidamises kasutataval pesumasinal-kuivatil on müügikohas, sealhulgas messidel, märgis, mille on lisanud tarnija kooskõlas artikli 3 lõike 1 punktiga a ning mis on sisseehitatud seadme puhul esitatud nii, et see on selgelt nähtav, ja kõigi muude seadmete puhul nii, et see on selgelt nähtav seadme välispinnal kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati esiküljel või peal;

b) 

kui tooteid müüakse kaugmüügi või interneti teel, esitatakse märgis ja toote teabeleht vastavalt VII ja VIII lisale;

c) 

kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati konkreetse mudeli mis tahes visuaalreklaam sisaldab märgisel esitatud kõnealuse mudeli energiatõhususe klassi ja energiatõhususe skaalat vastavalt VII lisale;

d) 

kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati konkreetse mudeli mis tahes tehniline reklaammaterjal (sealhulgas internetis), milles kirjeldatakse selle konkreetseid tehnilisi näitajaid, sisaldab märgisel esitatud kõnealuse mudeli energiatõhususe klassi ja energiatõhususe skaalat vastavalt VII lisale.

Artikkel 5

Veebimajutusplatvormide kohustused

Kui direktiivi 2000/31/EÜ artiklis 14 osutatud veebimajutusteenuse pakkuja lubab oma veebisaidi kaudu otse müüa kodumajapidamises kasutatavaid pesumasinaid või kodumajapidamises kasutatavaid pesumasinaid-kuivateid, peab ta võimaldama kuvamismehhanismi kaudu näidata toote edasimüüja esitatud elektroonilist märgist ja elektroonilist toote teabelehte VIII lisa sätete kohaselt ning teatama edasimüüjale, et ta on kohustatud neid näitama.

Artikkel 6

Mõõtmismeetodid

Artiklite 3 ja 4 kohaselt esitamisele kuuluva teabe saamiseks tuleb kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmis- ja arvutusmeetodeid, mille puhul võetakse arvesse tänapäeva tipptasemele vastavaid tunnustatud mõõtmis- ja arvutusmeetodeid, mis on sätestatud IV lisas.

Artikkel 7

Turujärelevalve eesmärgil tehtav kontrollimine

Määruse (EL) 2017/1369 artikli 8 lõikes 3 osutatud turujärelevalvekontrollide tegemisel järgivad liikmesriigid IX lisas sätestatud menetlust.

Artikkel 8

Läbivaatamine

Komisjon vaatab käesoleva määruse tehnika arengut silmas pidades läbi ja esitab läbivaatamise tulemused, sealhulgas asjakohasel juhul muutmisettepaneku kavandi nõuandefoorumile hiljemalt 25. detsembril 2025.

Läbivaatamise käigus hinnatakse eelkõige järgmist:

a) 

kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiatarbimise, toimimise ja keskkonnatoime parandamise võimalused;

b) 

kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiatõhususe puhul kahe skaala säilitamise asjakohasus;

c) 

olemasolevate meetmete tõhusus lõppkasutajate käitumisharjumuste muutmisel, et nad ostaksid energia- ja ressursitõhusamaid seadmeid ning kasutaksid energia- ja ressursitõhusamaid programme;

d) 

ringmajanduse eesmärkide arvestamise võimalikkus.

Artikkel 9

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EL) nr 1061/2010 tunnistatakse kehtetuks 1. märtsist 2021.

Direktiiv 96/60/EÜ tunnistatakse kehtetuks 1. märtsist 2021.

Artikkel 10

Üleminekumeetmed

Alates 25. detsembrist 2019 kuni 28. veebruarini 2021 võib määruse (EL) nr 1061/2010 artikli 3 punkti b alusel nõutud tootekirjelduse teha trükitud tootekirjelduse asemel kättesaadavaks määruse (EL) 2017/1369 artikli 12 kohaselt loodud toodete andmebaasis. Sel juhul tagab tarnija, et edasimüüja erinõudmisel tehakse kättesaadavaks trükitud tootekirjeldus.

Alates 25. detsembrist 2019 kuni 28. veebruarini 2021 võib direktiivi 96/60/EÜ artikli 2 lõike 3 alusel nõutud tootekirjelduse teha trükitud tootekirjelduse asemel kättesaadavaks määruse (EL) 2017/1369 artikli 12 kohaselt loodud toodete andmebaasis. Sel juhul tagab tarnija, et edasimüüja erinõudmisel tehakse kättesaadavaks trükitud tootekirjeldus.

Artikkel 11

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. märtsist 2021. Artiklit 10 kohaldatakse alates 25. detsembrist 2019 ning artikli 3 lõike 1 punkte a ja b alates 1. novembrist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

Lisades kasutatud mõisted

Kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) 

„energiatõhususindeks“ (EEI) – kaalutud energiatarbimise ja tsükli standardse energiatarbimise suhe;

2) 

„programm“ – kogum eelnevalt kindlaksmääratud toiminguid, mis tarnija andmetel sobivad teatavat liiki tekstiiltoodete pesemiseks, kuivatamiseks või pidevaks pesemiseks ja kuivatamiseks;

3) 

„pesemistsükkel“ – valitud programmiga kindlaksmääratud täielik pesemisprotsess, mis koosneb mitmesugustest toimingutest, sh pesemisest, loputamisest ja tsentrifuugimisest;

4) 

„kuivatamistsükkel“ – nõutava programmiga kindlaks määratud täielik kuivatamisprotsess, mis koosneb eri toimingutest, sh soojendamisest ja tsentrifuugimisest;

5) 

„täielik tsükkel“ – pesemis- ja kuivatamisprotsess, mis koosneb pesemis- ja kuivatamistsüklist;

6) 

„katkestuseta tsükkel“ – täielik tsükkel ilma protsessi katkestamiseta ja inimese sekkumiseta üheski programmi etapis;

7) 

„ruutkood“ – maatrikskood toote mudeli energiamärgisel; sellega on seotud asjaomase mudeli avalikult kättesaadav teave toodete andmebaasis;

8) 

„nimitäitekogus“ – tarnija teatatud teatavat liiki kuiva pesu suurim mass kilogrammides (määratud 0,5 kg täpsusega), mida saab kodumajapidamises kasutatava pesumasina ühe pesemistsükliga või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati ühe täieliku tsükliga töödelda valitud programmi järgi, kui masin on täidetud tarnija juhiste järgi;

9) 

„pesemise nimitäitekogus“ – tarnija teatatud teatavat liiki kuiva pesu suurim mass kilogrammides (määratud 0,5 kg täpsusega), mida saab kodumajapidamises kasutatava pesumasina ühe pesemistsükliga või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati ühe pesemistsükliga töödelda valitud programmi kasutades, kui masin on täidetud tarnija juhiste järgi;

10) 

„kuivatamise nimitäitekogus“ – kuivade teatavat liiki riideesemete suurim mass kilogrammides, mille tarnija on teatanud 0,5 kg täpsusega ja mida saab kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivatiga töödelda ühes kuivatustsüklis vastavalt valitud programmile pärast seda, kui masin on tarnija juhiste kohaselt täidetud;

11) 

„eco 40–60“ – sellise programmi nimi, mille on tarnija esitanud kui programmi, millega on sobilik pesta tavapäraselt määrdunud puuvillast pesu, mida võib pesta temperatuuril 40 °C või 60 °C koos samas pesemistsüklis, ning mille kohta on andmed energiamärgisel ja tootekirjelduses;

12) 

„loputamistõhusus“ — lineaarse alküülbenseensulfonaadi (LAS) jääksisaldus (g kuiva pesu kg kohta) töödeldud pesus pärast kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsüklit (IR) või pärast kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati täielikku tsüklit (JR);

13) 

„kaalutud energiatarbimine“ (EW) – kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli kaalutud keskmine energiatarbimine (kWh tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse, pesemise poole nimitäitekoguse ja pesemise veerandi nimitäitekoguse korral;

14) 

„kaalutud energiatarbimine“ (EWD) – kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli kaalutud keskmine energiatarbimine (kWh tsükli kohta), mis on arvutatud nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse keskmisena;

15) 

„tsükli standardne energiatarbimine“ (SCE) – võrdluseks võetud kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati energiatarbimine (kWh tsükli kohta) kui nimitäitekoguse funktsioon;

16) 

„kaalutud veetarbimine“ (WW) – kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli kaalutud keskmine veetarbimine (l tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse, pesemise poole nimitäitekoguse ja pesemise veerandi nimitäitekoguse korral;

17) 

„kaalutud veetarbimine“ (WWD) – kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli kaalutud keskmine energiatarbimine (l tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse korral;

18) 

„jääkniiskusesisaldus“ – niiskus, mis jääb kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate puhul ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite pesemistsükli puhul pesemistsükli lõpuks pesusse;

19) 

„lõppniiskusesisaldus“ – niiskus, mis jääb kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite puhul kuivatamistsükli lõpuks pesusse;

20) 

„kapikuiv“ – kuivatamistsüklis lõpliku niiskusesisalduseni 0 % kuivatatud töödeldud pesu seisund;

21) 

„programmi kestus“ (tW) – ajavahemik alates valitud programmi käivitamisest (v.a kasutaja seadistatud viivitus) kuni hetkeni, mil kuvatakse programmi lõppemise tähis ja kasutaja saab pesule ligipääsu;

22) 

„tsükli kestus“ (tWD) – kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati täieliku tsükli korral ajavahemik alates pesemistsükliks valitud programmi käivitamisest (v.a kasutaja seadistatud viivitus) kuni hetkeni, mil kuvatakse kuivatamistsükli lõppemise tähis ja kasutaja saab pesule ligipääsu;

23) 

„väljalülitatud seisund“ – seisund, kus kodumajapidamises kasutatav pesumasin või kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati on ühendatud avalikku elektrivõrku, aga ei täida ühtegi funktsiooni; väljalülitatud seisundiks loetakse ka järgmist:

a) 

seisund, milles on kuvatud üksnes märguanne, et seade on välja lülitatud;

b) 

seisund, milles täidetakse ainult elektromagnetilise ühilduvuse tagamiseks vajalikke funktsioone vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/30/EL ( 3 );

24) 

„ooteseisund“ – seisund, milles kodumajapidamises kasutatav pesumasin või kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati on ühendatud avalikku elektrivõrku, ja mis võimaldab kasutada üksnes järgmisi funktsioone, mis võivad toimida määramata aja jooksul:

a) 

taasaktiveerimisfunktsioon üksinda või taasaktiveerimisfunktsioon koos ainult märguandega taasaktiveerimisfunktsiooni aktiveerimise kohta ja/või

b) 

võrguühenduse kaudu taasaktiveerimise funktsioon ja/või

c) 

teabe või seisundi kuvamine ja/või

d) 

erakorraliste meetmete tuvastamise funktsioon;

25) 

„võrk“ – kindla skeemi ja ülesehitusega andmevahetustaristu, mis hõlmab teatavaid füüsilisi osi, organisatsioonilisi põhimõtteid ning sideprotseduure ja -eeskirju (sideprotokolle);

26) 

„kortsuvähendusfunktsioon“ – kodumajapidamises kasutatavas pesumasinas või kodumajapidamises kasutatavas pesumasinas-kuivatis pärast programmi lõppu tehtav toiming, mille eesmärk on vältida pesu liigset kortsumist;

27) 

„viitkäivitus“ – seisund, mille puhul kasutaja on määranud, et valitud programmi tsükkel algab või lõpeb teatava viivitusega;

28) 

„garantii“ – jaemüüja või tarnija kohustus tarbija ees:

a) 

hüvitada makstud hind, või

b) 

asendada või parandada kodumajapidamises kasutatav pesumasin ja kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati või seda käidelda mis tahes viisil, kui masin ei vasta garantiiavalduses või asjakohases reklaamis esitatud kirjeldusele;

29) 

„kuvamismehhanism“ – mis tahes ekraan, sh puutetundlik ekraan, või muu visualiseerimistehnoloogia, mida kasutatakse internetiteabe kuvamiseks kasutajatele;

30) 

„pesaaken“ – aken, mille kaudu muutub kujutis või andmekogum kättesaadavaks muul kujutisel või andmekogumil tehtava hiireklõpsuga, hiirega üleliikumisega või puuteekraanil kujutise suurendamisega;

31) 

„puutetundlik ekraan“ – puudutusele reageeriv ekraan, nt tahvelarvuti, klaviatuurita tahvelarvuti või nutitelefoni ekraan;

32) 

„tekstialternatiiv“ – tekst, mis on esitatud kujutise asemel ja mis võimaldab esitada teavet muud moodi kui kujutisena, kui kuvaseadmed ei suuda kujutisi esitada, või juurdepääsetavusabina, nt kõnesünteesirakenduste sisendina;

▼M1

33) 

„esitatud väärtused“– väärtused, mille tarnija esitab määruse (EL) 2017/1369 artikli 3 lõike 3 ning kõnealuse määruse artikli 3 lõike 1 punkti d ja selle määruse VI lisa kohaselt esitatud, arvutatud või mõõdetud tehniliste näitajate kohta, et liikmesriigi ametiasutused saaksid kontrollida nende vastavust.

▼B
II LISA

A.    Energiatõhususe klassid

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina energiatõhususe klass ja kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatõhususe klass määratakse kindlaks tabeli 1 kohase energiatõhususindeksi (EEIW) alusel.

EEIW, kodumajapidamises kasutatava pesumasina energiatõhususindeks ja kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatõhususindeks arvutatakse IV lisa kohaselt.Tabel 1

Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiatõhususe klassid ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite pesemistsükli energiatõhususe klassid

Energiatõhususe klass

Energiatõhususindeks (EEIW)

A

EEIW ≤ 52

B

52 < EEIW ≤ 60

C

60 < EEIW ≤ 69

D

69 < EEIW ≤ 80

E

80 < EEIW ≤ 91

F

91 < EEIW ≤ 102

G

EEIW > 102

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati täieliku tsükli energiatõhususe klass määratakse kindlaks tabeli 2 kohase energiatõhususindeksi (EEIWD) alusel.

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati täieliku tsükli energiatõhususindeks (EEIWD) arvutatakse IV lisa kohaselt.Tabel 2

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati täieliku tsükli energiatõhususe klassid

Energiatõhususe klass

Energiatõhususindeks (EEIWD)

A

EEIWD ≤ 37

B

37 < EEIWD ≤ 45

C

45 < EEIWD ≤ 55

D

55 < EEIWD ≤ 67

E

67 < EEIWD ≤ 82

F

82 < EEIWD ≤ 100

G

EEIWD > 100

B.    Tsentrifuugimistõhususe klassid

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina tsentrifuugimistõhususe klass ning kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli tsentrifuugimistõhususe klass määratakse kindlaks vastavalt jääkniiskusesisaldusele (D), nagu on sätestatud tabelis 3.

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina jääkniiskusesisaldus ja kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli jääkniiskusesisaldus (D) arvutatakse vastavalt IV lisale.Tabel 3

Tsentrifuugimistõhususe klassid

Tsentrifuugimistõhususe klass

Jääkniiskusesisaldus (D) (%)

A

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G

D ≥ 90

C.    Õhus leviva müra klassid

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina õhus leviva müra klass ning kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli õhus leviva müra klass määratakse kindlaks vastavalt õhus leviva müra võimsusele, nagu on sätestatud tabelis 4.Tabel 4

Õhus leviva müra klassid

Etapp

Õhus leviva müra klass

Müra (dB)

Tsentrifuugimine

A

n < 73

B

73 ≤ n < 77

C

77 ≤ n < 81

D

n ≥ 81
III LISA

A.    Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate märgis

1.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVATE PESUMASINATE MÄRGIS

1.1.   Märgis

image

1.2.   Märgisel esitatakse järgmine teave:

I. 

ruutkood;

II. 

tarnija nimi või kaubamärk;

III. 

tarnija mudelitähis;

IV. 

energiatõhususe skaala A-st kuni G-ni;

V. 

energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks II lisa kohaselt;

VI. 

kaalutud energiatarbimine 100 tsükli kohta (kWh, ümardatud täisarvuni) vastavalt IV lisale;

VII. 

nimitäitekogus (kg) programmi „eco 40–60“ kasutamisel;

VIII. 

tsükli kaalutud veetarbimine liitrites, ümardatud täisarvuni, vastavalt IV lisale;

IX. 

programmi „eco 40–60“ kestus nimitäitekoguse korral; esitatakse tundides ja minutites (h:min) ning ümardatakse minutiteni;

X. 

kuivatamistõhususe klass, mis on määratud kindlaks II lisa punkti B kohaselt;

XI. 

tsentrifuugimisetapil õhus leviva müra võimsus, mida väljendatakse ühikutes dBA nulltaseme 1 pW suhtes ja mis ümardatakse täisarvuni, ning õhus leviva müra klass, mis määratakse kindlaks vastavalt II lisa punktile C;

XII. 

käesoleva määruse number, mis on „2019/2014“.

2.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVATE PESUMASINATE MÄRGISE KUJUNDUS

Märgise kujundus vastab järgmisele joonisele.

image

Selgitus:

a) 

märgise laius on vähemalt 96 mm ja kõrgus vähemalt 192 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab selle mõõtude suhe jääma samaks kui eespool esitatud kirjelduses;

b) 

märgise taust on 100 % valge;

c) 

kasutatakse kirjatüüpe Verdana ja Calibri;

d) 

märgise moodustavate elementide mõõdud ja näitajad peavad vastama kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate märgise kujundusele;

e) 

neljavärvitükk (CMYK): tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must vastavalt järgmisele näidisele: 0,70,100,0: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta;

f) 

märgis peab vastama kõikidele järgmistele tingimustele (numbrid viitavad eespool olevale joonisele):

image

ELi logo värvid:

— 
taust: 100,80,0,0;
— 
tähed: 0,0,100,0;

image

energialogo värv: 100,80,0,0;

image

ruutkoodi värv on 100 % musta;

image

tarnija nimi on kirjatüübis Verdana 9 p, paksus kirjas, 100 % musta;

image

mudelitähis on kirjatüübis Verdana 9 p, tavalises kirjas, 100 % musta;

image

skaala A–G kujundus on järgmine:

— 
energiatõhususe skaala tähed on kirjatüübis Calibri 19 p, paksus kirjas, 100 % valget; tähed on joondatud keskele teljel, mis asub 4,5 mm kaugusel noolte vasakust servast;
— 
skaala A–G noolte värvid on järgmised:
— 
klass A: 100,0,100,0;
— 
klass B: 70,0,100,0;
— 
klass C: 30,0,100,0;
— 
klass D: 0,0,100,0;
— 
klass E: 0,30,100,0;
— 
klass F: 0,70,100,0;
— 
klass G: 0,100,100,0;

image

sisemiste eraldusjoonte paksus on 0,5 p; eraldusjoone värv on 100 % musta;

image

energiatõhususe klassi täht on kirjatüübis Calibri 33 p, paksus kirjas, 100 % valget. Energiatõhususe klassi nool ja vastav A–G skaala nool on paigutatud nii, et nende otsad on ühel joonel. Energiatõhususe klassi noolel olev täht on noole (mille värv on 100 % musta) nelinurkse osa keskel;

image

100 tsükli kaalutud energiatarbimise näitaja on kirjatüübis Verdana 28 p, paksus kirjas; ühik kWh on kirjatüübis Verdana 18 p, tavalises kirjas; tähisel kasutatav number 100, mis tähistab 100 tsüklit, on kirjatüübis Verdana 14 p, tavalises kirjas. Suurus koos ühikuga on joondatud keskele ja selle värv on 100 % musta;

image

piktogrammid esitatakse vastavalt märgise kujundusele ja järgmistele tingimustele:

— 
piktogrammide joonte paksus on 1,2 p ning piktogrammide ja tekstide (numbrite ja ühikute) värv on 100 % musta;
— 
kolme ülemise piktogrammi all paiknev tekst on kirjatüübis Verdana 16 p, paksus kirjas, ja ühikud kirjatüübis Verdana 12 p, tavalises kirjas, ning need asuvad piktogrammide all keskel;
— 
tsentrifuugimise energiatõhususe piktogramm: tsentrifuugimise energiatõhususe skaala (A–G) paigutatakse piktogrammi alla keskele, tsentrifuugimise energiatõhususe klassi täht märgitakse kirjatüübis Verdana 16 p, paksus kirjas, ülejäänud tsentrifuugimise energiatõhususe klasse tähistavad tähed kirjutatakse kirjatüübis Verdana 10 p, tavalises kirjas;
— 
õhus leviva müra piktogramm: kõlari kujutisele märgitakse detsibellide arv kirjatüübis Verdana 12 p, paksus kirjas, ühik dB kirjutatakse kirjatüübis Verdana 9 p, tavalises kirjas; müraklasside vahemik (A–D) paigutatakse piktogrammi alla keskele, müraklassi täht märgitakse kirjatüübis Verdana 16 p, paksus kirjas, ülejäänud müraklasse tähistavad tähed kirjutatakse kirjatüübis Verdana 10 p, tavalises kirjas;

image

määruse number on kirjatüübis Verdana 6 p, tavalises kirjas, värv on 100 % musta.

B.    Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite märgis

1.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVATE PESUMASINATE-KUIVATITE MÄRGIS

1.1.   Märgis: