02019R1890 — ET — 13.04.2022 — 004.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/1890,

11. november 2019,

mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Türgi ebaseadusliku puurimistegevusega Vahemere idaosas

(ELT L 291 12.11.2019, lk 3)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/274, 27. veebruar 2020,

  L 56I

1

27.2.2020

 M2

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1655, 6. november 2020,

  L 372I

1

9.11.2020

►M3

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/1960, 11. november 2021,

  L 400

11

12.11.2021

►M4

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/595, 11. aprill 2022,

  L 114

60

12.4.2022


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 316, 6.12.2019, lk  117 (2019/1890)
▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/1890,

11. november 2019,

mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Türgi ebaseadusliku puurimistegevusega Vahemere idaosasArtikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) 

„nõue“ – enne või pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva kas kohtumenetluses või muul viisil esitatud nõue, mis tuleneb lepingust või tehingust või on sellega seotud, eelkõige:

i) 

nõue, millega taotletakse lepingust või tehingust tuleneva või sellega seotud kohustuse täitmist;

ii) 

nõue, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, finantstagatise või kahjuhüvitise pikendamine või väljamaksmine;

iii) 

lepingu või tehinguga seotud hüvitisnõue;

iv) 

vastunõue;

v) 

nõue, mille eesmärk on kohtuotsuse, vahekohtu otsuse või sellega samaväärse otsuse tunnustamine või täitmine, sealhulgas välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamise menetluse kaudu, olenemata kohast, kus otsus on tehtud;

b) 

„leping või tehing“ – mis tahes vormis ning mis tahes õiguse alusel tehtav tehing, mis hõlmab kas ühte või mitut lepingut või samalaadset kohustust samade või eri poolte vahel. Mõiste „leping“ hõlmab võlakirju, tagatisi või hüvitisi, eriti finantstagatisi ja -hüvitisi, ning krediite, olenemata sellest, kas need on juriidiliselt iseseisvad või mitte, ning iga kaasnevat tingimust, mis tuleneb tehingust või on sellega seotud;

c) 

„pädevad asutused“ – liikmesriikide pädevad asutused, mis on kindlaks määratud II lisas loetletud veebisaitidel;

d) 

„majandusressursid“ – igasugune vara, nii materiaalne kui ka mittemateriaalne, nii kinnis- kui ka vallasvara, mis ei kuulu rahaliste vahendite hulka, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;

e) 

„majandusressursside külmutamine“ – toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;

f) 

„rahaliste vahendite külmutamine“ – toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile või tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muutusi nende mahus, väärtuses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, iseloomus või otstarbes või muid muutusi, mis võimaldaksid kõnealuseid rahalisi vahendeid kasutada, sealhulgas portfelli hallata;

g) 

„rahalised vahendid“ – finantsvarad ja tulud, sealhulgas, kuid mitte ainult:

i) 

sularaha, tšekid, rahalised nõuded, käskvekslid, maksekorraldused ja muud makseinstrumendid;

ii) 

hoiused finantseerimisasutustes või muudes üksustes, kontode saldod, võlad ja võlakohustused;

iii) 

avalikult ja eraviisiliselt kaubeldavad väärtpaberid ja võlainstrumendid, sealhulgas aktsiad ja osakud, väärtpaberite sertifikaadid, võlakirjad, vekslid, ostutähed, võlaväärtpaberid ja tuletislepingud;

iv) 

intressid, dividendid või muu varadelt saadud või neist kogunenud tulu;

v) 

krediit, tasaarvestusõigus, tagatised, täitmisgarantiid või muud finantskohustused;

vi) 

akreditiivid, veokirjad, ostukirjad;

vii) 

fondides või finantsvahendites osalemist tõendavad dokumendid;

h) 

„liidu territoorium“ – liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaks määratud tingimustel.

Artikkel 2

1.  
Külmutatakse kõik I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele kuuluvad, nende valduses või kontrolli all olevad rahalised vahendid ja majandusressursid.
2.  
I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ega nende kasuks ei tehta otseselt ega kaudselt kättesaadavaks rahalisi vahendeid ega majandusressursse.
3.  

I lisas on loetletud need füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused, kelle puhul nõukogu on otsuse (ÜVJP) 2019/1894 artikli 1 lõike 1 ja artikli 2 lõike 1 kohaselt tuvastanud, et nad:

a) 

vastutavad süsivesinike uurimise ja tootmisega seotud puurimistegevuse eest või sellisest tegevusest lähtuva süsivesinike ekstraheerimise eest, milleks Küprose Vabariik ei ole luba andnud ning mis toimub tema territoriaalmeres või tema majandusvööndis või mandrilaval, või nad on sellise tegevusega seotud, sealhulgas seda kavandanud, ette valmistanud, selles osalenud, seda juhtinud või toetanud, sealhulgas juhtudel, kui majandusvööndi või mandrilava piire ei ole rahvusvahelise õiguse kohaselt määratud riigiga, kellele kuulub vastasrannik, kuulub siia hulka tegevus, mis võib ohustada või takistada piiride määramise kokkuleppe saavutamist;

b) 

annavad punktis a osutatud süsivesinike uurimise ja tootmisega seotud puurimistegevuseks või sellisest tegevusest lähtuvaks süsivesinike ekstraheerimiseks rahalist, tehnilist või materiaalset toetust;

c) 

on seotud punktides a ja b osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutustega.

Artikkel 3

1.  

Erandina artiklist 2 võivad pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või kättesaadavaks tegemiseks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, ning pärast seda, kui nad on teinud kindlaks, et need rahalised vahendid või majandusressursid on:

a) 

vajalikud I lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute või selliste füüsiliste isikute ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste katmiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b) 

ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistlike töötasude maksmiseks või nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c) 

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

d) 

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud muude liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist, või

e) 

makstavad rahvusvahelise õiguse alusel puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni pangakontole või pangakontolt, kui sellised maksed on ette nähtud diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel kasutamiseks.

2.  
Asjaomane liikmesriik teavitab kahe nädala jooksul teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest.

Artikkel 4

1.  

Erandina artikli 2 lõikest 1 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) 

vahekohus on teinud kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta otsuse enne kuupäeva, mil artiklis 2 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti I lisas esitatud loetellu, või nende kohta on tehtud liidu kohtu või haldusorgani otsus või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratav kohtuotsus enne või pärast nimetatud kuupäeva;

b) 

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise otsusega tagatud või kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c) 

otsus ei ole tehtud I lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kasuks ning

d) 

otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

2.  
Asjaomane liikmesriik teavitab kahe nädala jooksul teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest.

Artikkel 5

1.  

Erandina artikli 2 lõikest 1 ning tingimusel, et I lisas loetletud füüsilisel või juriidilisel isikul, üksusel või asutusel tuleb teha makse vastavalt lepingule või kokkuleppele, mille ta on sõlminud, või kohustusele, mis tekkis asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele enne kuupäeva, mil kõnealune füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti I lisasse, võivad pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks vastavalt tingimustele, mida nad peavad asjakohaseks, eeldusel et asjaomane pädev asutus on teinud kindlaks, et:

a) 

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutab I lisas loetletud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus makseteks ning

b) 

makse ei ole vastuolus artikli 2 lõikega 2.

2.  
Asjaomane liikmesriik teavitab kahe nädala jooksul teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest.

Artikkel 6

1.  
Artikli 2 lõige 2 ei takista finants- või krediidiasutustel, kes saavad kolmandate isikute poolt I lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontole üle kantud rahalisi vahendeid, külmutatud kontode krediteerimist, tingimusel et ka kõik neile kontodele lisatavad summad külmutatakse. Finantseerimis- või krediidiasutus teatab asjaomasele pädevale asutusele sellistest ülekannetest viivitamata.
2.  

Artikli 2 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a) 

nende kontode intressid või muud tulud;

b) 

maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil artiklis 2 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti I lisasse, või

c) 

maksed, mis kuuluvad tasumisele mõnes liikmesriigis tehtud või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratava kohtu, haldusorgani või vahekohtu otsuse alusel,

tingimusel et selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt artikli 2 lõikes 1 sätestatud meetmeid.

Artikkel 7

1.  

Ilma et see piiraks aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate normide kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning asutused:

a) 

esitama käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe (näiteks teave vastavalt artiklile 2 külmutatud kontode ja rahasummade kohta) viivitamata pädevale asutusele, mis asub nende elu- või asukoha liikmesriigis, ja edastama selle teabe otse või liikmesriigi kaudu komisjonile ning

b) 

tegema koostööd kõnealuse pädeva asutusega nimetatud teabe kontrollimisel.

2.  
Lisateave, mille komisjon saab otse, tehakse kättesaadavaks liikmesriikidele.
3.  
Käesoleva artikli kohaselt esitatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

Artikkel 8

Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine artiklis 2 osutatud meetmetest.

Artikkel 9

1.  
Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest või nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, mis on tehtud heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene määrust rakendavale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, selle juhtidele ega töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.
2.  
Füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ei tulene mingit vastutust, kui nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatud alust arvata, et nende tegevus võiks olla vastuolus käesolevas määruses sätestatud meetmetega.

Artikkel 10

1.  

Lepingu või tehingu puhul, mille täitmist on otseselt või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva määrusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue või tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, tagatise või hüvitise, eelkõige finantstagatise või -hüvitise pikendamine või väljamaksmine, kui selle esitajaks on:

a) 

I lisas loetletud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused;

b) 

mis tahes füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a osutatud isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel.

2.  
Igas nõude täitmise menetluses jääb kõnealuse nõude täitmist taotleva füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kohustuseks tõendada, et kõnealuse nõude täitmine ei ole lõike 1 alusel keelatud.
3.  
Käesoleva artikliga ei piirata lõikes 1 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ega asutuste õigust nõuda kooskõlas käesoleva määrusega lepinguliste kohustuste täitmata jätmise seaduslikkuse kohtulikku kontrolli.

Artikkel 11

1.  

Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja jagavad omavahel muud nende käsutuses olevat käesoleva määrusega seotud asjakohast teavet, eelkõige teavet:

a) 

artikli 2 alusel külmutatud rahaliste vahendite ning artiklite 3–5 alusel antud lubade kohta;

b) 

rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning liikmesriikide kohtute tehtud otsuste kohta.

2.  
Liikmesriigid edastavad viivitamata üksteisele ja komisjonile muu nende käsutuses oleva asjakohase teabe, mis võib mõjutada käesoleva määruse tõhusat rakendamist.

Artikkel 12

▼C1

1.  
Kui nõukogu otsustab kohaldada füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse suhtes artiklis 2 osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt I lisa.

▼B

2.  
Nõukogu edastab lõikes 1 osutatud otsuse, sealhulgas loetellu kandmise põhjused, asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, andes asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada märkusi.
3.  
Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu lõikes 1 osutatud otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust.
4.  
I lisas esitatud loetelu vaadatakse korrapäraselt ja vähemalt iga 12 kuu tagant läbi.
5.  
Komisjonil on õigus liikmesriikide antud teabe alusel II lisa muuta.

Artikkel 13

1.  
I lisa sisaldab asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste loetellu kandmise põhjuseid.
2.  
I lisa sisaldab kättesaadavat teavet, mis on vajalik asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste tuvastamiseks. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nimesid ja varjunimesid, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi (kui see on teada) ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste puhul võib selline teave sisaldada nimesid, registreerimise kohta ja kuupäeva, registreerimisnumbrit ja tegevuskohta.

Artikkel 14

1.  
Liikmesriigid kehtestavad õigusnormid käesoleva määruse sätete rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
2.  
Liikmesriigid teevad kõnealused õigusnormid komisjonile teatavaks kohe pärast käesoleva määruse jõustumist ja teatavad komisjonile viivitamata nende hilisematest muudatustest.

Artikkel 15

1.  

Nõukogu, komisjon ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja („kõrge esindaja“) võivad töödelda käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks isikuandmeid. Need ülesanded hõlmavad järgmist:

a) 

nõukoguga seoses, I lisasse tehtavate muudatuste ettevalmistamine ja sisseviimine;

b) 

kõrge esindaja puhul, I lisasse tehtavate muudatuste ettevalmistamine;

c) 

komisjoniga seoses:

i) 

I lisasse kantud andmete lisamine selliste isikute, rühmituste ja üksuste elektroonilisse konsolideeritud loetellu, kelle suhtes on kehtestatud liidu piiravad finantsmeetmed, ning interaktiivsele sanktsioonide kaardile, mis on mõlemad üldsusele kättesaadavad;

ii) 

käesoleva määruse kohaste meetmete mõju käsitleva teabe, näiteks külmutatud rahaliste vahendite väärtust ja pädevate asutuste antud lubasid käsitleva teabe töötlemine.

2.  
Nõukogu, komisjon ja kõrge esindaja võivad vajaduse korral töödelda loetellu kantud füüsiliste isikute toimepandud kuritegusid, selliste isikute suhtes tehtud süüdimõistvaid kohtuotsuseid või selliste isikutega seotud julgeolekumeetmeid käsitlevaid asjakohaseid andmeid ainult ulatuses, mis on vajalik I lisa koostamiseks.
3.  
Käesoleva määruse kohaldamisel nimetatakse nõukogu, käesoleva määruse II lisas nimetatud komisjoni talitust ning kõrget esindajat määruse (EL) 2018/1725 artikli 3 punkti 8 tähenduses „vastutavateks töötlejateks“, et tagada asjaomaste füüsiliste isikute võimalus kasutada määrusest (EL) 2018/1725 tulenevaid õigusi.

Artikkel 16

1.  
Liikmesriigid määravad oma pädevad asutused ja märgivad need ära II lisas loetletud veebisaitidel. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast II lisas loetletud pädevate asutuste veebisaidi aadressi muudatusest.
2.  
Liikmesriigid teatavad komisjonile oma pädevad asutused ja nende kontaktandmed viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.
3.  
Kui käesolevas määruses on nõue komisjoni teavitada või temaga muul moel suhelda, tuleb selleks kasutada II lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 17

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a) 

liidu territooriumil, sealhulgas õhuruumis;

b) 

liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c) 

liidu liikmesriigi kodanikest füüsiliste isikute suhtes liidu territooriumil või väljaspool seda;

d) 

liidu territooriumil või väljaspool seda asuvate juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

e) 

juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt toimub liidu territooriumil.

Artikkel 18

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

ARTIKLIS 2 OSUTATUD FÜÜSILISTE JA JURIIDILISTE ISIKUTE, ÜKSUSTE JA ASUTUSTE LOETELU

▼M1 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

▼M3

1.

Mehmet Ferruh AKALIN

Sünniaeg: 9.12.1960

Passi või ID-kaardi number: 13571379758

Kodakondsus: Türgi

Sugu: mees

Mehmet Ferruh Akalın on Türgi naftaettevõtte Turkish Petroleum Corporation/Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) asejuht (peadirektori abi) ning direktorite nõukogu liige. Ta on TPAO uurimisosakonna juht.

TPAO asejuhi ja ettevõtte uurimisosakonna juhina vastutab Mehmet Ferruh Akalın TPAO avamerel toimuva süsivesinike uurimistegevuse planeerimise, juhtimise ja teostamise eest. Kõnealune uurimistegevus hõlmab ka TPAO allpool kirjeldatud puurimistegevust, milleks Küprose Vabariik ei ole luba andnud.

Ebaseaduslikult puurisid:

a)  TPAO puurimisalus Yavuz Küprose Vabariigi territoriaalvetes 2019. aasta juulist septembrini;

b)  TPAO puurimisalus Yavuz Küprose Vabariigi majandusvööndis, millest Küpros on teavitanud ÜROd ja mille piirid on kindlaks määratud lepingus Egiptusega, 2019. aasta oktoobrist kuni 2020. aasta jaanuarini;

c)  TPAO puurimisalus Yavuz Küprose Vabariigi majandusvööndis, millest Küpros on teavitanud ÜROd ja mille piirid on kindlaks määratud lepingus Egiptusega ning lepingus Iisraeliga, 2020. aasta jaanuarist aprillini;

d)  TPAO puurimisalus Yavuz Küprose Vabariigi majandusvööndis, millest Küpros on teavitanud ÜROd ja mille piirid on kindlaks määratud lepingus Egiptusega, 2020. aasta aprillist oktoobrini;

e)  TPAO puurimisalus Fatih Küprose Vabariigi majandusvööndis, millest Küpros on teavitanud ÜROd, Küprose territoriaalvete läheduses, 2019. aasta novembrist 2020. aasta jaanuarini;

f)  TPAO puurimisalus Fatih Küprose Vabariigi majandusvööndi lääneosas, millest Küpros on teavitanud ÜROd, 2019. aasta maist novembrini.

27.2.2020

2.

Ali Coscun NAMOGLU

Sünniaeg: 27.11.1956

Passi või ID-kaardi number: 11096919534

Kodakondsus: Türgi

Sugu: mees

Ali Coscun Namoglu on Türgi naftaettevõtte Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) uurimisosakonna asedirektor.

Ali Coscun Namoglu on oma ametikohal seotud TPAO avamerel toimuva süsivesinike uurimistegevuse planeerimise, juhtimise ja teostamisega. See hõlmab ka TPAO allpool kirjeldatud puurimistegevust, milleks Küprose Vabariik ei ole luba andnud.

Ebaseaduslikult puurisid:

a)  TPAO puurimisalus Yavuz Küprose Vabariigi territoriaalvetes 2019. aasta juulist septembrini;

b)  TPAO puurimisalus Yavuz Küprose Vabariigi majandusvööndis, millest Küpros on teavitanud ÜROd ja mille piirid on kindlaks määratud lepingus Egiptusega, 2019. aasta oktoobrist kuni 2020. aasta jaanuarini;

c)  TPAO puurimisalus Yavuz Küprose Vabariigi majandusvööndis, millest Küpros on teavitanud ÜROd ja mille piirid on kindlaks määratud lepingus Egiptusega ning lepingus Iisraeliga, 2020. aasta jaanuarist aprillini;

d)  TPAO puurimisalus Yavuz Küprose Vabariigi majandusvööndis, millest Küpros on teavitanud ÜROd ja mille piirid on kindlaks määratud lepingus Egiptusega, 2020. aasta aprillist oktoobrini;

e)  TPAO puurimisalus Fatih Küprose Vabariigi majandusvööndis, millest Küpros on teavitanud ÜROd, Küprose territoriaalvete läheduses, 2019. aasta novembrist 2020. aasta jaanuarini;

f)  TPAO puurimisalus Fatih Küprose Vabariigi majandusvööndi lääneosas, millest Küpros on teavitanud ÜROd, 2019. aasta maist novembrini.

27.2.2020.

▼B
II LISA

VEEBISAIDID, MIS SISALDAVAD TEAVET PÄDEVATE ASUTUSTE KOHTA, NING AADRESS KOMISJONILE TEADETE SAATMISEKS

▼M4

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGAARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TŠEHHI

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

TAANI

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

SAKSAMAA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

EESTI

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IIRIMAA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

KREEKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISPAANIA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVAATIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITAALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KÜPROS

https://mfa.gov.cy/themes/

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LEEDU

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGARI

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

MADALMAAD

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POOLA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMEENIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOOME

https://um.fi/pakotteet

ROOTSI

https://www.regeringen.se/sanktioner

Aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu