02019R0788 — ET — 01.02.2020 — 001.002


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

▼C1

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/788,

17. aprill 2019,

Euroopa kodanikualgatuse kohta

▼B

(ELT L 130 17.5.2019, lk 55)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/1673, 23. juuli 2019,

  L 257

1

8.10.2019


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 334, 27.12.2019, lk  168 (2019/788)

►C2

Parandus, ELT L 424, 15.12.2020, lk  61 (2019/788)
▼B

▼C1

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/788,

17. aprill 2019,

Euroopa kodanikualgatuse kohta

▼BI PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses sätestatakse kord ja tingimused, millele peab vastama algatus, milles kutsutakse komisjoni üles esitama talle antud volituste piires asjakohane ettepanek küsimustes, mille puhul on liidu kodanike arvates vaja aluslepingute rakendamiseks vastu võtta liidu õigusakt (edaspidi „Euroopa kodanikualgatus“ või „algatus“).

Artikkel 2

Euroopa kodanikualgatuse toetamise õigus

1.  
Vastavalt käesolevale määrusele on igal liidu kodanikul, kes on vähemalt Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus eas, õigus algatust toetusavalduse allkirjastamisega toetada.

Liikmesriigid võivad vastavalt oma õigusaktidele kehtestada vanuse alammääraks 16 aastat ja sel juhul teavitavad nad sellest komisjoni.

2.  
Kooskõlas kohaldatava õigusega tagavad liikmesriigid ja komisjon, et puuetega inimesed saavad kasutada oma õigust toetada algatusi ja pääsevad teiste kodanikega võrdsetel alustel ligi kõigile algatusi käsitlevatele teabeallikatele.

Artikkel 3

Nõutav allakirjutanute arv

1.  

Algatus kehtib kui

a) 

seda on toetanud artikli 2 lõike 1 kohaselt vähemalt üks miljon liidu kodanikku (edaspidi „allakirjutanud“) vähemalt ühest neljandikust liikmesriikidest ja

b) 

vähemalt ühes neljandikus liikmesriikidest küündis allakirjutanute arv algatuse registreerimise ajal kehtinud I lisa kohase minimaalse allakirjutanute arvuni, mis vastab igast liikmesriigist valitud Euroopa Parlamendi liikmete arvule korrutatuna Euroopa Parlamendi liikmete koguarvuga.

2.  
Lõike 1 kohaldamisel arvestatakse allakirjutanut tema kodakondsusjärgses liikmesriigis, sõltumata kohast, kus ta toetusavaldusele alla kirjutas.

Artikkel 4

Komisjoni ja liikmesriikide pakutav teave ja abi

1.  
Komisjon annab kodanikele ja korraldajate rühmadele Euroopa kodanikualgatuse kohta kergesti kättesaadavat ja põhjalikku teavet ja abi, muu hulgas suunates nad asjakohaste teabeallikate ja abi juurde.

Komisjon teeb Euroopa kodanikualgatuse juhendi üldsusele kättesaadavaks nii internetis kui paberil ning kõigis liidu institutsioonide ametlikes keeltes.

2.  
Komisjon teeb Euroopa kodanikualgatuse veebipõhise koostööplatvormi kättesaadavaks tasuta.

Platvorm pakub praktilist ja õigusalast nõu ning arutelufoorumi Euroopa kodanikualgatuse teemalise teabe ja parimate tavade vahetamiseks kodanike, korraldajate rühmade, sidusrühmade, vabaühenduste, ekspertide ning liidu muude institutsioonide ja asutuste vahel, kes soovivad osaleda.

Platvorm on puuetega inimestele ligipääsetav.

Platvormi käitamise ja hoolduse kulud kaetakse Euroopa Liidu üldeelarvest.

3.  
Komisjon teeb kättesaadavaks veebipõhise registri, mis võimaldab korraldajate rühmadel oma algatust kogu menetluse vältel hallata.

Register hõlmab avalikku veebisaiti, kust leiab üldteavet Euroopa kodanikualgatuse kohta ning teavet konkreetsete algatuste ja nende staatuse kohta.

Komisjon ajakohastab seda registrit korrapäraselt, tehes korraldajate rühma esitatud teabe kättesaadavaks.

4.  
Pärast seda, kui komisjon on algatuse artikli 6 kohaselt registreerinud, tõlgib ta algatuse sisu, sealhulgas selle lisa, II lisas ette nähtud ulatuses kõikidesse liidu institutsioonide ametlikesse keeltesse, et algatus registris avaldada ja seda kooskõlas käesoleva määrusega toetusavalduste kogumiseks kasutada.

Korraldajate rühm võib esitada ka algatust puudutava lisateabe tõlked kõikidesse liidu institutsioonide ametlikesse keeltesse ning, kui neid on, II lisas osutatud ja kooskõlas artikli 6 lõikega 2 esitatud õigusakti eelnõu tõlked kõikidesse liidu institutsioonide ametlikesse keeltesse. Nende tõlgete eest vastutab korraldajate rühm. Korraldajate rühma esitatud tõlgete sisu peab vastama kooskõlas artikli 6 lõikega 2 esitatud algatuse sisule.

Komisjon tagab artikli 6 lõike 2 kohaselt esitatud teabe ja käesoleva lõike kohaselt esitatud tõlgete avaldamise registris ja Euroopa kodanikualgatust käsitleval avalikul veebisaidil.

5.  
Liikmesriikide pädevatele asutustele toetusavalduste edastamiseks kooskõlas artikliga 12 töötab komisjon välja failivahetusteenuse ning teeb selle korraldajate rühmale tasuta kättesaadavaks.
6.  
Iga liikmesriik loob ühe või mitu kontaktpunkti, et pakkuda korraldajate rühmadele kooskõlas kohaldatava liidu ja riigisisese õigusega tasuta teavet ja abi.II PEATÜKK

MENETLUSSÄTTED

Artikkel 5

Korraldajate rühm

1.  
Algatuse ettevalmistamise ja haldamisega tegeleb vähemalt seitsmest füüsilisest isikust koosnev rühm (edaspidi „korraldajate rühm“). Euroopa Parlamendi liikmeid nimetatud minimaalse arvu puhul sisse ei arvestata.
2.  
Korraldajate rühma peavad kuuluma vähemalt seitsmes eri liikmesriigis elavad liidu kodanikud, kes on algatuse registreerimise ajal Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus eas.

Komisjon avaldab registris iga algatuse kohta kõikide korraldajate rühma liikmete nimed kooskõlas määrusega (EL) 2018/1725.

3.  
Korraldajate rühma liikmed määravad endi seast ühe esindaja ja tema asendaja (edaspidi „kontaktisikud“), kes vastutavad kogu menetluse vältel korraldajate rühma ja liidu institutsioonide vahelise suhtluse vahendamise eest ning kellel on õigus tegutseda korraldajate rühma nimel.

Samuti võib korraldajate rühm oma liikmete seast või väljastpoolt määrata veel kuni kaks füüsilist isikut, kellele antakse õigus tegutseda menetluse vältel liidu institutsioonidega suhtlemiseks kontaktisikute nimel.

4.  
Korraldajate rühm teavitab komisjoni oma koosseisu muudatustest menetluse vältel ja esitab asjakohase tõendusmaterjali, millest nähtub, et lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuded on täidetud. Korraldajate rühma koosseisus toimunud muudatusi kajastatakse toetusavalduse vormides ning korraldajate rühma praeguste ja endiste liikmete nimed jäävad registris kogu menetluse vältel kättesaadavaks.
5.  
Ilma et see piiraks korraldajate rühma esindaja vastutust määruse (EL) 2016/679 artikli 82 lõike 2 kohase vastutava töötlejana, vastutavad korraldajate rühma liikmed solidaarselt kahju eest, mis põhjustati algatuse korraldamisel tahtlikult või raske hooletuse tõttu toime pandud õigusvastaste tegudega, vastavalt liikmesriigi kohaldatavale õigusele.
6.  

Ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/679 artikli 84 kohaste karistuste kohaldamist, tagavad liikmesriigid kooskõlas riigisisese õigusega, et korraldajate rühma liikmete suhtes kohaldatakse tulemuslikke, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi käesoleva määruse rikkumise ning eelkõige järgmise eest:

a) 

valeandmete esitamine,

b) 

andmete väärkasutus.

7.  
Kui kooskõlas liikmesriigi õigusega on spetsiaalselt kõnealuse algatuse haldamise eesmärgil loodud juriidiline isik, loetakse seda juriidilist isikut käesoleva artikli lõigete 5 ja 6, artikli 6 lõike 2 ja lõigete 4–7, artiklite 7–19 ning II–VII lisa kohaldamisel olenevalt asjaoludest korraldajate rühmaks või selle liikmeteks, tingimusel et korraldajate rühma liikmete seast rühma esindajaks määratud liikmele antakse õigus tegutseda juriidilise isiku nimel.

Artikkel 6

Registreerimine

1.  
Algatuse jaoks võib toetusavaldusi koguda alles pärast seda, kui komisjon on algatuse registreerinud.
2.  
Korraldajate rühm esitab komisjonile registreerimistaotluse registri kaudu.

Taotluse esitamise ajal teeb korraldajate rühm ühtlasi järgmist:

a) 

edastab II lisas nõutud teabe mõnes liidu institutsioonide ametlikus keeles;

b) 

kui korraldajate rühmas on liikmeid üle seitsme, määrab nende seast seitse liiget, keda arvestada artikli 5 lõigete 1 ja 2 kohaldamisel;

c) 

asjakohasel juhul märgib, et artikli 5 lõike 7 kohaselt on loodud juriidiline isik.

▼C1

Ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, teeb komisjon registreerimistaotluse kohta otsuse kahe kuu jooksul alates selle esitamisest.

▼B

3.  

Komisjon registreerib algatuse, kui

a) 

korraldajate rühm on esitanud asjakohase tõendusmaterjali artikli 5 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete täitmise kohta ja määranud artikli 5 lõike 3 esimese lõigu kohased kontaktisikud;

b) 

artikli 5 lõikes 7 osutatud olukorras on algatuse haldamise eesmärgil loodud juriidiline isik ja selle esindajaks määratud korraldajate rühma liikmele on antud volitus tegutseda juriidilise isiku nimel;

c) 

algatuse ükski osa ei jää ilmselgelt välja komisjoni pädevusest esitada liidu õigusakti ettepanek aluslepingute rakendamiseks;

d) 

algatus ei ole ilmselgelt ebaõiglane, põhjendamatu ega pahatahtlik;

e) 

algatus ei ole ilmselgelt vastuolus liidu väärtustega, mis on ette nähtud ELi lepingu artiklis 2, ega Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigustega.

Et teha kindlaks, kas käesoleva lõike esimese lõigu punktides a–e sätestatud nõuded on täidetud, hindab komisjon korraldajate rühma poolt lõike 2 kohaselt esitatud teavet.

▼C1

Ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, keeldub komisjon algatust registreerimast, kui üks või mitu käesoleva lõike esimese lõigu punktides a–e sätestatud nõuet ei ole täidetud.

▼B

4.  
Kui komisjon leiab, et lõike 3 esimese lõigu punktides a, b, d ja e sätestatud nõuded on täidetud, kuid lõike 3 esimese lõigu punktis c sätestatud nõue ei ole täidetud, annab komisjon korraldajate rühmale ühe kuu jooksul alates taotluse laekumisest sellest hinnangust ühes põhjendustega teada.

Sellisel juhul võib korraldajate rühm algatust komisjoni hinnangu arvesse võtmiseks muuta, et tagada algatuse vastavus lõike 3 esimese lõigu punktis c sätestatud nõudele, või esialgse algatusega jätkata või see tagasi võtta. Korraldajate rühm teavitab komisjoni oma valikust kahe kuu jooksul alates komisjoni põhjendatud hinnangu saamisest ja esitab algsele algatusele muudatused, kui neid on.

Kui korraldajate rühm muudab oma esialgset algatust või jätkab sellega vastavalt käesoleva lõike teisele lõigule, teeb komisjon järgmist:

a) 

registreerib algatuse, kui see vastab lõike 3 esimese lõigu punktis c sätestatud nõudele;

b) 

registreerib algatuse osaliselt, kui osa algatusest, sealhulgas selle põhieesmärgid, ei jää ilmselgelt välja komisjoni pädevusest esitada liidu õigusakti ettepanek aluslepingute rakendamiseks;

c) 

vastasel juhul keeldub algatust registreerimast.

Komisjon teeb taotluse kohta otsuse ühe kuu jooksul alates sellest, kui korraldajate rühmalt on laekunud käesoleva lõike teises lõigus osutatud teave.

5.  
Registreeritud algatus avalikustatakse registris.

Kui komisjon registreerib algatuse osaliselt, siis ta avaldab registris teabe algatuse registreerimise ulatuse kohta.

Sel juhul tagab korraldajate rühm, et võimalikke allakirjutajaid teavitatakse algatuse registreerimise ulatusest ja asjaolust, et toetusavaldusi kogutakse üksnes algatuse registreeritud ulatuse suhtes.

6.  
Komisjon registreerib algatuse unikaalse registreerimisnumbri all ja teavitab sellest korraldajate rühma.
7.  
Kui komisjon keeldub kavandatud kodanikualgatust registreerimast või registreerib selle lõike 4 kohaselt üksnes osaliselt, peab ta esitama oma otsuse põhjused ja teavitama korraldajate rühma. Samuti teavitab komisjon korraldajate rühma kõigist rühmale kättesaadavatest võimalikest kohtulikest ja kohtuvälistest õiguskaitsevahenditest.

Komisjon avaldab kõik oma käesoleva artikli kohaselt tehtud otsused kodanikualgatuse registreerimise taotluste kohta registris ja Euroopa kodanikualgatuse avalikul veebisaidil.

8.  
Komisjon teavitab algatuse registreerimisest Euroopa Parlamenti, nõukogu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed ning Regioonide Komiteed.

Artikkel 7

Algatuse tagasivõtmine

Artikli 6 kohaselt registreeritud algatuse võib korraldajate rühm enne artikli 13 kohast algatuse komisjonile esitamist igal ajal tagasi võtta. Sellise tagasivõtmise teade avaldatakse registris.

Artikkel 8

Kogumisperiood

1.  
Ilma et see piiraks artikli 11 lõike 6 kohaldamist, kogutakse kõik toetusavaldused perioodil, mis ei ületa 12 kuud alates korraldajate rühma valitud kuupäevast (edaspidi „kogumisperiood“). Kõnealune kuupäev peab saabuma kuue kuu jooksul pärast algatuse registreerimist artikli 6 kohaselt.

Korraldajate rühm teavitab komisjoni valitud kuupäevast hiljemalt kümme tööpäeva enne selle kuupäeva saabumist.

Kui korraldajate rühm soovib toetusavalduste kogumise lõpetada enne kogumisperioodi lõppkuupäeva, teatab ta komisjonile oma kavatsusest vähemalt kümme tööpäeva enne uut kogumisperioodi lõppkuupäevaks valitud kuupäeva.

Komisjon teavitab liikmesriike esimeses lõigus osutatud kuupäevast.

2.  
Komisjon avaldab kogumisperioodi algus- ja lõppkuupäevad registris.
3.  
Kogumisperioodi lõppkuupäeval lõpetab komisjon artiklis 10 osutatud veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi töö ja korraldajate rühm lõpetab artiklis 11 osutatud veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi töö.

Artikkel 9

Toetusavalduste kogumise kord

1.  
Toetusavaldusi võib allkirjastada veebis või paberil.
2.  
Toetusavalduste kogumiseks võib kasutada üksnes III lisas sätestatud näidistele vastavaid vorme.

Korraldajate rühm täidab III lisas sätestatud vormid enne toetusavalduste kogumisega alustamist. Vormides esitatud teave peab vastama registris sisalduvale teabele.

Kui korraldajate rühm otsustab koguda toetusavaldusi veebis ja kasutada selleks artiklis 10 ette nähtud veebipõhist toetusavalduste kogumise kesksüsteemi, vastutab III lisa kohaste sobivate vormide esitamise eest komisjon.

Kui algatus on artikli 6 lõike 4 kohaselt registreeritud osaliselt, kajastub algatuse registreerimise ulatus III lisas sätestatud vormides, samuti asjakohasel juhul veebipõhises toetusavalduste kogumise kesksüsteemis ja veebipõhises toetusavalduste kogumise üksiksüsteemis. Toetusavalduse vorme võib toetusavalduste veebis või paberil kogumise jaoks kohandada.

III lisa ei kohaldata, kui kodanikud toetavad algatust veebis, nimelt artiklis 10 osutatud veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi kaudu ja kasutades teavitatud e-identimise vahendeid määruse (EL) nr 910/2014 tähenduses, millele on osutatud käesoleva määruse artikli 10 lõikes 4. Liidu kodanikud märgivad oma kodakondsuse ja liikmesriigid aktsepteerivad füüsilise isiku puhul komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/1501 ( 1 ) kohast andmete miinimumkogumit.

3.  
Toetusavaldust allkirjastav isik peab esitama üksnes III lisas sätestatud isikuandmed.
4.  
Liikmesriigid annavad komisjonile hiljemalt 30. juunil 2019 teada, kas nad soovivad, et nad kantaks vastavalt III lisa A või B osa alla. III lisa B osa alla kandmist soovivad liikmesriigid märgivad selles osutatud isikukoodi (isikut tõendava dokumendi) liigi.

Hiljemalt 1. jaanuaril 2020 avaldab komisjon III lisas esitatud vormid registris.

III lisa ühe osa alla kantud liikmesriik võib komisjonilt taotleda enda kandmist III lisa teise osa alla. Selleks esitab ta komisjonile taotluse vähemalt kuus kuud enne kuupäeva, millest alates uusi vorme kohaldatakse.

5.  
Korraldajate rühm vastutab allakirjutanutelt paberil saadud toetusavalduste kogumise eest.
6.  
Isik võib konkreetse algatuse toetusavalduse allkirjastada ainult ühe korra.
7.  
Korraldajate rühm teavitab komisjoni igas liikmesriigis kogutud toetusavalduste arvust kogumisperioodi ajal vähemalt iga kahe kuu tagant ja lõpuks kogunenud arvust kolme kuu jooksul pärast kogumisperioodi lõppu, et selle teabe saaks registris avaldada.

Kui toetusavalduste nõutavat arvu ei ole koos või korraldajate rühm ei ole pärast kogumisperioodi lõppu kolme kuu jooksul midagi teatanud, siis komisjon sulgeb algatuse ja avaldab registris vastavasisulise teate.

Artikkel 10

Veebipõhine toetusavalduste kogumise kesksüsteem

1.  
Toetusavalduste veebipõhise kogumise eesmärgil loob komisjon 1. jaanuariks 2020 veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi ja käitab seda alates nimetatud kuupäevast kooskõlas otsusega (EL, Euratom) 2017/46.

Veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi loomise ja käitamise kulud kaetakse Euroopa Liidu üldeelarvest. Veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi kasutamine on tasuta.

Veebipõhine toetusavalduste kogumise kesksüsteem on ligipääsetav puuetega inimestele.

Veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi kaudu saadud andmeid säilitatakse selleks komisjoni poolt kättesaadavaks tehtud serverites.

Veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi kaudu on võimalik üles laadida paberil kogutud toetusavaldusi.

2.  
Komisjon tagab iga algatuse puhul, et toetusavaldusi saab artikli 8 kohaselt kindlaks määratud kogumisperioodi jooksul koguda veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi kaudu.
3.  
Hiljemalt kümme tööpäeva enne kogumisperioodi algust annab korraldajate rühm komisjonile teada, kas ta soovib kasutada veebipõhist toetusavalduste kogumise kesksüsteemi ja kas ta soovib paberil kogutud toetusavaldused üles laadida.

Kui korraldajate rühm soovib paberil kogutud toetusavaldused üles laadida, tuleb kõik paberil kogutud toetusavaldused üles laadida kahe kuu jooksul pärast kogumisperioodi lõppu ja teavitada sellest komisjoni.

4.  

Liikmesriigid tagavad, et

a) 

kodanikud saavad toetada algatusi veebis antud toetusavaldustega, kasutades teavitatud e-identimise vahendeid või elektroonilist allkirjastamist määruse (EL) nr 910/2014 tähenduses;

b) 

tunnustatakse komisjoni eIDAS-sõlme, mis töötati välja määruse (EL) nr 910/2014 ja rakendusmääruse (EL) 2015/1501 raames.

5.  
Komisjon konsulteerib veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi edasise arendamise ja täiustamise üle sidusrühmadega, et võtta arvesse nende ettepanekuid ja probleeme.

Artikkel 11

Veebipõhised toetusavalduste kogumise üksiksüsteemid

1.  
Kui korraldajate rühm ei kasuta veebipõhist toetusavalduste kogumise kesksüsteemi, võib ta mitmes või kõigis liikmesriikides toetusavalduste veebipõhiseks kogumiseks kasutada mõnda muud ühtset veebipõhist toetusavalduste kogumise süsteemi (edaspidi „veebipõhine toetusavalduste kogumise üksiksüsteem“).

Veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi kaudu kogutud andmeid säilitatakse liikmesriigi territooriumil.

2.  
Korraldajate rühm tagab, et veebipõhine toetusavalduste kogumise üksiksüsteem vastab kogu kogumisperioodi vältel käesoleva artikli lõikes 4 ja artikli 18 lõikes 3 sätestatud nõuetele.
3.  
Pärast algatuse registreerimist ja enne kogumisperioodi algust ning ilma et see piiraks riiklikele järelevalveasutuste määruse (EL) 2016/679 VI peatükist tulenevaid volitusi, taotleb korraldajate rühm selle liikmesriigi pädevalt asutuselt, kus veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi kaudu kogutud andmeid säilitatakse, et see tõendaks süsteemi kooskõla käesoleva artikli lõikes 4 sätestatud nõuetega.

Kui veebipõhine toetusavalduste kogumise üksiksüsteem on kooskõlas käesoleva artikli lõikes 4 sätestatud nõuetega, annab pädev asutus selle kohta ühe kuu jooksul alates taotlusest IV lisas esitatud näidisele vastava tõendi. Korraldajate rühm teeb nimetatud tõendi koopia üldsusele kättesaadavaks veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi veebisaidil.

Liikmesriigid tunnustavad teiste liikmesriikide pädevate asutuste antud tõendeid.

4.  

Veebipõhistel toetusavalduste kogumise üksiksüsteemidel on asjakohased turva- ja tehnilised elemendid, et kogumisperioodi vältel oleks tagatud järgmine:

a) 

toetusavalduse allkirjastamise võimalus on ainult füüsilistel isikutel;

b) 

algatuse kohta esitatud teave vastab registris avaldatud teabele;

c) 

allakirjutanutelt kogutakse andmeid kooskõlas III lisaga;

d) 

allakirjutanute esitatud andmeid kogutakse ja säilitatakse turvaliselt.

5.  
Komisjon võtab hiljemalt 1. jaanuariks 2020 vastu rakendusaktid, milles sätestatakse käesoleva artikli lõike 4 kohaldamiseks vajalikud tehnilised kirjeldused. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu artiklis 22 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud tehniliste kirjelduste väljatöötamisel Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametilt (ENISA) nõu küsida.

6.  
Kui toetusavaldusi kogutakse toetusavalduste kogumise veebipõhise üksiksüsteemi kaudu, ei või kogumisperiood alata enne, kui nimetatud süsteemile on välja antud lõikes 3 osutatud tõend.
7.  
Käesolevat artiklit kohaldatakse üksnes neile algatustele, mis on registreeritud 31. detsembriks 2022 kooskõlas artikliga 6.

Artikkel 12

Toetusavalduste kontrollimine ja tõendamine liikmesriikide poolt

1.  
Iga liikmesriik (edaspidi „vastutav liikmesriik“) kontrollib ja tõendab, et tema kodanike allkirjastatud toetusavaldused vastavad käesoleva määruse nõuetele.
2.  
Kolme kuu jooksul alates kogumisperioodi lõpust ja ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 3 kohaldamist, esitab korraldajate rühm veebis või paberil kogutud toetusavaldused vastutava liikmesriigi artikli 20 lõikes 2 osutatud pädevatele asutustele.

Korraldajate rühm esitab toetusavaldused pädevatele asutustele ainult juhul, kui artiklis 3 sätestatud minimaalne allakirjutanute arv on kokku saadud.

Toetusavaldused esitatakse vastutava liikmesriigi igale pädevale asutusele ainult ühel korral, kasutades V lisas sätestatud vormi.

Veebis kogutud toetusavaldused esitatakse kooskõlas komisjoni poolt üldsusele kättesaadavaks tehtud elektroonilise standardsüsteemiga.

Paberil kogutud toetusavaldused ja veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi kaudu veebis kogutud toetusavaldused esitatakse eraldi.

3.  
Komisjon esitab nii veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi kaudu veebis kui ka paberil kogutud ja artikli 10 lõike 3 teise lõigu kohaselt üles laetud toetusavaldused vastutava liikmesriigi pädevale asutusele niipea kui korraldajate rühm on esitanud käesoleva artikli lõike 2 kohaselt V lisas sätestatud vormi vastutava liikmesriigi pädevale asutusele.

Kui korraldajate rühm on toetusavaldusi kogunud veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi kaudu, võib ta komisjonilt taotleda nende toetusavalduste esitamist vastutava liikmesriigi pädevale asutusele.

Komisjon esitab toetusavaldused kooskõlas käesoleva artikli lõike 2 neljanda lõiguga, kasutades artikli 4 lõikes 5 osutatud failivahetusteenust.

4.  
Pädevad asutused kontrollivad kolme kuu jooksul alates toetusavalduste saamisest neid riigisisese õiguse ja tava kohaselt asjakohasel viisil, milleks võib kasutada juhuslikku valikut.

Kui veebis ja paberil kogutud toetusavaldused esitatakse eraldi, algab nimetatud periood sellest, kui pädev asutus on kätte saanud kõik toetusavaldused.

Paberil kogutud toetusavalduste kontrollimiseks ei nõuta allkirjade autentimist.

5.  
Pädev asutus tõendab kontrollimiste tulemuste põhjal asjaomasest liikmesriigist saadud kehtivate toetusavalduste arvu. Tõend koostatakse VI lisas esitatud näidise järgi ja antakse korraldajate rühmale üle tasuta.

Tõendis märgitakse paberil ja veebis kogutud kehtivate toetusavalduste arv, sealhulgas paberil kogutud ja artikli 10 lõike 3 teise lõigu kohaselt üles laetud toetusavalduste arv.

Artikkel 13

Algatuse esitamine komisjonile

Korraldajate rühm esitab algatuse komisjonile kolme kuu jooksul alates artikli 12 lõike 5 kohase viimase tõendi saamisest.

Korraldajate rühm esitab VII lisa kohase täidetud vormi koos artikli 12 lõikes 5 ette nähtud tõendite koopiatega paberil või elektrooniliselt.

Komisjon teeb VII lisas sätestatud vormi registris üldsusele kättesaadavaks.

Artikkel 14

Avaldamine ja avalik kuulamine

1.  
Kui komisjon saab kehtiva algatuse, mille juurde kuuluvad toetusavaldused on kogutud ja tõendatud kooskõlas artiklitega 8–12, avaldab komisjon viivitamata registris vastavasisulise teate ning edastab algatuse Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning liikmesriikide parlamentidele.
2.  
Kolme kuu jooksul alates algatuse kohta taotluse esitamisest antakse korraldajate rühmale võimalus tutvustada algatust Euroopa Parlamendi korraldatud avalikul kuulamisel.

Euroopa Parlament korraldab avaliku kuulamise oma ruumides.

Komisjon on kuulamisel sobilikul tasemel esindatud.

Nõukogule, liidu teistele institutsioonidele ja nõuandvatele organitele, liikmesriikide parlamentidele ja kodanikuühiskonnale antakse samuti võimalus kuulamistel osaleda.

Euroopa Parlament tagab, et kõik asjakohased avalikud ja erahuvid oleksid tasakaalustatult esindatud.

3.  
Pärast avalikku kuulamist hindab Euroopa Parlament algatuse poliitilist toetamist.

Artikkel 15

Komisjonis läbivaatamine

1.  
Ühe kuu jooksul alates algatuse esitamisest kooskõlas artikliga 13 võtab komisjon korraldajate rühma asjakohasel tasemel vastu, et kuulata ära algatuse eesmärkide üksikasjalik selgitus.
2.  
Kuue kuu jooksul alates artikli 14 lõike 1 kohasest algatuse avaldamisest ja pärast artikli 14 lõikes 2 osutatud avalikku kuulamist koostab komisjon kodanikualgatuse kohta tehtud õiguslikest ja poliitiliste järeldustest teatise, nimetades vajaduse korral kavandatava meetme ja esitades selle võtmise või võtmata jätmise põhjendused.

Kui komisjon kavatseb võtta algatuse tõttu meetmeid, sealhulgas, kui see on kohane, võtta vastu liidu õigusakti ühe või mitu ettepanekut, esitatakse teatises ka nende meetmete kavandatud ajakava.

Teatisest teatatakse nii korraldajate rühmale kui ka Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele ning see tehakse üldsusele kättesaadavaks.

3.  
Komisjon ja korraldajate rühm teavitavad kooskõlas artikli 18 lõigetega 2 ja 3 allakirjutanuid algatuse tulemustest.

Komisjon esitab registris ja Euroopa kodanikualgatuse avalikul veebisaidil ajakohast teavet nende meetmete rakendamise kohta, mis on algatuse kohta vastu võetud teatises esitatud.

Artikkel 16

Euroopa Parlamendi järelmeetmed edukatele kodanikualgatustele

Euroopa Parlament hindab artikli 15 lõikes 2 osutatud komisjoni teatise alusel võetud meetmeid.III PEATÜKK

MUUD SÄTTED

Artikkel 17

Läbipaistvus

1.  
Korraldajate rühm esitab registris avaldamiseks ja kui see on kohane, avaldab oma kampaania veebisaidil selge, täpse ja ammendava teabe algatuse kõigi rahastamisallikate kohta, mille puhul ületati aastas ühe rahastaja kohta 500 euro suurune summa.

Deklareeritud rahastamis- ja toetusallikad, sealhulgas sponsorid, ja vastavad summad peavad olema selgelt tuvastatavad.

Korraldajate rühm annab teavet ka teda vabatahtlikkuse alusel abistavate organisatsioonide kohta, kui selline abi ei ole majanduslikult mõõdetav.

Kõnealust teavet ajakohastatakse vähemalt iga kahe kuu tagant alates registreerimise kuupäevast kuni kuupäevani, mil algatus esitatakse artikli 13 kohaselt komisjonile. Komisjon teeb selle registris ja Euroopa kodanikualgatuse avalikul veebisaidil selgel ja ligipääsetaval viisil üldsusele kättesaadavaks.

2.  
Komisjonil on õigus nõuda korraldajate rühmalt käesoleva määruse kohaselt deklareeritud rahastamisallikate ja toetuste kohta täiendavat teavet ja selgitusi.
3.  
Komisjon võimaldab kodanikel esitada kaebuse korraldajate rühma esitatud rahastamis- ja toetusallikaid puudutava teabe täielikkuse ja õigsuse kohta ning teeb selleks registris ja Euroopa kodanikualgatuse avalikul veebisaidil üldsusele kättesaadavaks kontaktvormi.

Komisjon võib nõuda korraldajate rühmalt käesoleva lõike kohaselt esitatud kaebuste kohta lisateavet ning kui see on kohane, ajakohastada registris teavet deklareeritud rahastamis- ja toetusallikate kohta.

Artikkel 18

Teabevahetus

1.  
Komisjon parandab teabevahetuse ja teavituskampaaniate kaudu üldsuse teadlikkust Euroopa kodanikualgatuse olemasolust, eesmärkidest ja toimimisest, soodustades seeläbi kodanike aktiivset osalemist liidu poliitilises elus.

Euroopa Parlament aitab komisjoni teavitustegevusse kaasa.

2.  
Asjaomast algatust käsitleva teabevahetuse ja teavitamise eesmärgil võib korraldajate rühm või komisjon juhul, kui tal on selleks allakirjutanu sõnaselge nõusolek, kogumiseks talletada allakirjutanu e-posti aadressi.

Võimalikke allakirjutajaid teavitatakse, et nende õigus algatust toetada ei olene sellest, kas nad on nõus sellega, et nende e-posti aadresse kogutakse.

3.  
E-posti aadresse ei tohi koguda toetusavalduste vormide osana. Neid võib aga koguda toetusavaldustega samal ajal, kuid üksnes juhul, kui neid töödeldakse eraldi.

Artikkel 19

Isikuandmete kaitse

1.  
Seoses isikuandmete töötlemisega toetusavalduste, e-posti aadresside ja algatuste rahastajate andmete kogumise ajal on määruse (EL) 2016/679 tähenduses vastutav töötleja korraldajate rühma esindaja. Kui loodud on käesoleva määruse artikli 5 lõikes 7 osutatud juriidiline isik, on vastutav töötleja nimetatud isik.
2.  
Seoses isikuandmete töötlemisega toetusavalduste kontrollimise ja tõendamise ajal on määruse (EL) 2016/679 tähenduses vastutavad töötlejad käesoleva määruse artikli 20 lõike 2 kohaselt määratud pädevad asutused.
3.  
Seoses registris, veebipõhises koostööplatvormis ja käesoleva määruse artiklis 10 osutatud veebipõhises toetusavalduste kogumise kesksüsteemis sisalduvate isikuandmete töötlemisega ning e-posti aadresside kogumisega on määruse (EL) 2018/1725 tähenduses vastutav töötleja komisjon.
4.  
Toetusavalduste vormide täitmisel saadud isikuandmeid kogutakse artiklite 9–11 kohase turvalise kogumise ja säilitamise, liikmesriikidele esitamise, artikli 12 kohase kontrollimise ja tõendamise toimingute jaoks ning vajalike kvaliteedikontrollide ja statistiliste analüüside tegemiseks.
5.  
Korraldajate rühm ja kui see on kohane, komisjon hävitavad kõik algatuse jaoks allkirjastatud toetusavaldused ja nende koopiad ühe kuu jooksul pärast algatuse artikli 13 kohast komisjonile esitamist või hiljemalt 21 kuud pärast kogumisperioodi algust, olenevalt sellest, kumb tähtpäev saabub varem. Kui algatus võetakse tagasi pärast kogumisperioodi algust, hävitatakse toetusavaldused ja nende koopiad ühe kuu jooksul pärast artiklis 7 osutatud tagasivõtmist.
6.  
Pädev asutus hävitab kõik toetusavaldused ja nende koopiad kolme kuu jooksul pärast artikli 12 lõikes 5 osutatud tõendi väljaandmist.
7.  
Konkreetse algatuse jaoks antud toetusavaldusi ja nende koopiaid võib säilitada lõigetes 5 ja 6 sätestatud tähtajast kauem, kui see on vajalik asjaomase algatusega seotud kohtu- või haldusmenetluseks. Need hävitatakse ühe kuu jooksul pärast nimetatud menetlustes lõpliku otsuse tegemise kuupäeva.
8.  
Komisjon ja korraldajate rühm hävitavad artikli 18 lõike 2 kohaselt kogutud e-posti aadressi andmed vastavalt ühe kuu jooksul pärast algatuse tagasivõtmist või 12 kuu jooksul pärast kogumisperioodi lõppu või algatuse komisjonile esitamist. Kui komisjon on teatises esitanud meetmeid, mida artikli 15 lõike 2 kohaselt kavatsetakse võtta, hävitatakse e-posti aadressi andmed kolme aasta jooksul pärast teatise avaldamist.
9.  
Ilma et see piiraks neile määrusest (EL) 2018/1725 tulenevaid õigusi, on korraldajate rühma liikmetel õigus taotleda oma isikuandmete registrist eemaldamist pärast kahe aasta möödumist asjaomase algatuse registreerimise kuupäevast.

Artikkel 20

Liikmesriikide pädevad asutused

1.  
Artikli 11 kohaldamisel määrab iga liikmesriik artikli 11 lõikes 3 osutatud tõendi andmise eest vastutama ühe pädeva asutuse või mitu pädevat asutust.
2.  
Artikli 12 kohaldamisel määrab iga liikmesriik ühe pädeva asutuse, kes vastutab toetusavalduste kontrollimise koordineerimise ja artikli 12 lõikes 5 osutatud tõendite andmise eest.
3.  
Hiljemalt 1. jaanuaril 2020 edastavad liikmesriigid komisjonile lõigete 1 ja 2 kohaselt määratud asutuste nimed ja aadressid. Nad teavitavad komisjoni, kui nimetatud teavet on vaja ajakohastada.

Komisjon teeb lõigete 1 ja 2 kohaselt määratud asutuste nimed ja aadressid registris üldsusele kättesaadavaks.

Artikkel 21

Riigisisestest sätetest teatamine

1.  
Hiljemalt 1. jaanuaril 2020 teavitavad liikmesriigid komisjoni käesoleva määruse rakendamiseks vastu võetud erisätetest.
2.  
Komisjon teeb need sätted registris kooskõlas lõikega 1 liikmesriigi teatises kasutatud keeles üldsusele kättesaadavaks.IV PEATÜKK

DELEGEERITUD ÕIGUSAKTID JA RAKENDUSAKTID

Artikkel 22

Komiteemenetlus

1.  
Käesoleva määruse artikli 11 lõike 5 rakendamisel abistab komisjoni komitee. Kõnealune komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.
2.  
Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Artikkel 23

Delegeeritud volitused

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 24 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesoleva määruse lisasid nende käesoleva määruse sätete ulatuses, mis on asjakohased nimetatud lisade puhul.

Artikkel 24

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  
Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2.  
Artiklis 23 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 6. juunist 2019.
3.  
Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 23 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4.  
Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
5.  
Kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
6.  
Artikli 23 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.V PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 25

Läbivaatamine

Komisjon vaatab Euroopa kodanikualgatuse toimimise perioodiliselt läbi ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse kohaldamise kohta aruande hiljemalt 1. jaanuaril 2024 ja seejärel iga nelja aasta tagant. Neis aruannetes käsitletakse ka miinimumvanust Euroopa kodanikualgatuse toetamiseks liikmesriikides. Aruanded avalikustatakse.

Artikkel 26

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EL) nr 211/2011 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2020.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 27

Üleminekusäte

Määruse (EL) nr 211/2011 artiklite 5–9 kohaldamist jätkatakse pärast 1. jaanuari 2020 Euroopa kodanikualgatuste puhul, mis registreeritakse enne 1. jaanuari 2020.

Artikkel 28

Jõustumine ja kohaldatavus

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2020.

Artikli 9 lõiget 4, artiklit 10, artikli 11 lõiget 5 ja artikleid 20–24 kohaldatakse alates käesoleva määruse jõustumisest.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M1
I LISA

ALLAKIRJUTANUTE MINIMAALNE ARV LIIKMESRIIGITIBelgia

14 805

Bulgaaria

11 985

Tšehhi

14 805

Taani

9 870

Saksamaa

67 680

Eesti

4 935

Iirimaa

9 165

Kreeka

14 805

Hispaania

41 595

Prantsusmaa

55 695

Horvaatia

8 460

Itaalia

53 580

Küpros

4 230

Läti

5 640

Leedu

7 755

Luksemburg

4 230

Ungari

14 805

Malta

4 230

Madalmaad

20 445

Austria

13 395

Poola

36 660

Portugal

14 805

Rumeenia

23 265

Sloveenia

5 640

Slovakkia

9 870

Soome

9 870

Rootsi

14 805

▼B
II LISA

ALGATUSE REGISTREERIMISEKS VAJALIK TEAVE

1. Algatuse pealkiri (kuni 100 kirjamärki) ( *1 ).

2. Komisjoni meetmete võtmisele üles kutsuva algatuse eesmärgid (tühikuid arvestamata kuni 1 100 kirjamärki) (korrigeeritud keskmine iga keele kohta (*1) ).

Korraldajate rühm võib esitada algatuse sisu, eesmärkide ja tausta kohta lisa (tühikuid arvestamata kuni 5 000 kirjamärki) (korrigeeritud keskmine iga keele kohta (*1) ).

Korraldajate rühm võib esitada algatuse sisu, eesmärkide ja tausta kohta lisateavet. Soovi korral võib ta esitada ka õigusakti eelnõu.

3. Aluslepingute sätted, mida korraldajate rühm kavandatava meetme võtmisel asjakohaseks peab.

4. Korraldajate rühma seitsmes eri liikmesriigis elava seitsme liikme täielik nimi, postiaadress, kodakondsus ja sünniaeg, märkides ära esindaja ja tema asendaja ning nende e-posti aadressid ja telefoninumbrid ( 2 ).

Kui esindaja ja/või tema asendaja ei kuulu esimeses punktis osutatud seitsme liikme hulka, siis tema täielik nimi, postiaadress, kodakondsus, sünniaeg, e-posti aadressid ja telefoninumbrid.

5. Dokumendid, mis kinnitavad punktis 4 osutatud kõigi seitsme liikme ja juhul, kui nad ei kuulu nimetatud seitsme liikme hulka, siis lisaks esindaja ja tema asendaja täielikku nime, postiaadressi, kodakondsust ja sünniaega.

6. Korraldajate rühma teiste liikmete nimed.

7. Määruse (EL) 2019/788 artikli 5 lõikes 7 osutatud olukorras, kui see on kohane, dokumendid, mis kinnitavad, et kooskõlas liikmesriigi õigusega on spetsiaalselt kõnealuse algatuse haldamise eesmärgil loodud juriidiline isik ja et korraldajate rühma liikmete seast esindajaks määratud liikmele on antud õigus tegutseda juriidilise isiku nimel.

8. Algatuse kõik toetus- ja rahastamisallikad selle registreerimise ajal.
III LISA

TOETUSAVALDUSE VORM – A osa ( 3 )

(liikmesriikidele, kes ei nõua isikukoodi või isikut tõendava dokumendi numbri osalist esitamist)

Kõik käesoleva vormi lahtrid on kohustuslikud.

TÄIDAB KORRALDAJATE RÜHM

1. Kõik käesolevale vormile allakirjutanud on järgmise riigi kodanikud:

Palun märkida ainult üks liikmesriik nimekirja kohta.

2. Euroopa Komisjoni antud registreerimisnumber:

3. Kogumisperioodi algus- ja lõppkuupäev:

4. Algatuse veebisaidi aadress Euroopa Komisjoni loodud registris:

5. Algatuse pealkiri:

6. Algatuse eesmärgid:

7. Registreeritud kontaktisikute nimed ja e-posti aadressid:

[määruse (EL) 2019/788 artikli 5 lõikes 7 osutatud olukorras, kui see on kohane, lisaks juriidilise isiku nimi ja asukohariik]:

8. Algatuse veebisait (kui see on olemas):

TÄIDAVAD ALLAKIRJUTANUD TRÜKITÄHTEDEGA:

„Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige ja et ma ei ole kõnealust algatust varem toetanud.“TÄIELIK EESNIMI

PEREKONNANIMI

ELUKOHT (1)

(tänav, majanumber, sihtnumber, linn, riik)

SÜNNIAEG

KUUPÄEV

ALLKIRI (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

Väljaspool Saksamaad elavad Saksamaa kodanikud üksnes juhul, kui nad on registreerinud oma praeguse alalise elukoha asjaomases Saksamaa diplomaatilises esinduses.

(2)   

Allkiri ei ole kohustuslik, kui vorm esitatakse elektrooniliselt määruse (EL) 2019/788 artiklis 10 osutatud veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi kaudu või nimetatud määruse artiklis 11 osutatud veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi kaudu.

Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta, ( 4 ) kui toetusavaldusi kogutakse paberil või toetusavalduste kogumise veebipõhiste üksiksüsteemide kaudu.

Vastavalt määrusele (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) kasutatakse teie isikuandmeid, mis on sellel vormil esitatud, üksnes algatuse toetamiseks ja need tehakse pädevatele riiklikele asutustele kättesaadavaks ainult kontrollimiseks ja tõendamiseks. Teil on õigus taotleda algatuse korraldajate rühmalt juurdepääsu oma isikuandmetele, nende andmete parandamist, kustutamist ja nende töötlemisele piirangute seadmist.
Korraldajate rühm säilitab teie andmeid maksimaalse säilitamisaja jooksul, mis on üks kuu pärast algatuse esitamist Euroopa Komisjonile või 21 kuud pärast kogumisperioodi algust, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. Haldus- või kohtumenetluse korral võib andmeid säilitada kauem, maksimaalselt üks kuu pärast menetluse lõppu.
Ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui leiate, et teie andmeid on töödeldud õigusvastaselt.
Algatuse korraldajate rühma või asjakohasel juhul korraldajate rühma loodud juriidilise isiku esindaja on vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ning temaga saab ühendust võtta käesoleval vormil esitatud kontaktandmete abil.
Andmekaitseametniku (kui see on olemas) kontaktandmed on kättesaadavad toetusavalduse vormi punktis 4 esitatud algatuse veebiaadressil Euroopa Komisjoni registris.
►C2  Teie isikuandmeid vastu võtva ja töötleva riikliku asutuse ja riiklike andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad aadressilhttp://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection. ◄

Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta, kui toetusavaldusi kogutakse toetusavalduste kogumise veebipõhise kesksüsteemi kaudu veebis.

Vastavalt määrusele (EL) 2018/1725 ja määrusele (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) kasutatakse teie isikuandmeid, mis on sellel vormil esitatud, üksnes algatuse toetamiseks ja need tehakse pädevatele riiklikele asutustele kättesaadavaks ainult kontrollimiseks ja tõendamiseks. Teil on õigus taotleda Euroopa Komisjonilt ja algatuse korraldajate rühma või asjakohasel juhul algatuse haldamise eesmärgil korraldajate rühma loodud juriidilise isiku esindajalt juurdepääsu oma isikuandmetele, nende andmete parandamist, kustutamist ja nende töötlemisele piirangute seadmist.
Komisjon säilitab teie andmeid maksimaalse säilitamisaja jooksul, mis on üks kuu pärast algatuse esitamist Euroopa Komisjonile või 21 kuud pärast kogumisperioodi algust, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. Haldus- või kohtumenetluse korral võib andmeid säilitada kauem, maksimaalselt üks kuu pärast menetluse lõppu.
Ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on teil õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui leiate, et teie andmeid on töödeldud õigusvastaselt.
Euroopa Komisjon ning algatuse korraldajate rühma või asjakohasel juhul algatuse haldamise eesmärgil korraldajate rühma loodud juriidilise isiku esindaja on kaasvastutavad töötlejad määruse (EL) 2018/1725 ja isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ning nendega saab ühendust võtta vormil esitatud kontaktandmete abil.
Korraldajate rühma andmekaitseametniku (kui see on olemas) kontaktandmed on kättesaadavad Euroopa Komisjoni loodud registri veebiaadressil, millele on osutatud käesoleva vormi punktis 4.
►C2  Teie isikuandmeid vastu võtva ja töötleva riikliku asutuse ja riiklike andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad aadressilhttp://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection. ◄

TOETUSAVALDUSE VORM — B osa ( 5 )

(liikmesriikidele, kes nõuavad isikukoodi või isikut tõendava dokumendi numbri esitamist)

Kõik käesoleva vormi lahtrid on kohustuslikud.

TÄIDAB KORRALDAJATE RÜHM

1. Kõik käesolevale vormile allakirjutanud on järgmise riigi kodanikud:

Palun märkida ainult üks liikmesriik nimekirja kohta.

Isikukoodi või isikut tõendava dokumendi numbrit (millest üks tuleb esitada) vt Euroopa kodanikualgatuse jaoks Euroopa Komisjoni loodud veebisaiti.

2. Euroopa Komisjoni antud registreerimisnumber:

3. Kogumisperioodi algus- ja lõppkuupäev:

4. Algatuse veebisaidi aadress Euroopa Komisjoni loodud registris:

5. Algatuse pealkiri:

6. Algatuse eesmärgid:

7. Registreeritud kontaktisikute nimed ja e-posti aadressid:

[määruse (EL) 2019/788 artikli 5 lõikes 7 osutatud olukorras, kui see on kohane, lisaks juriidilise isiku nimi ja asukohariik]:

8. Algatuse veebisait (kui see on olemas):

TÄIDAVAD ALLAKIRJUTANUD TRÜKITÄHTEDEGA:

„Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige ja et ma ei ole kõnealust algatust varem toetanud.“TÄIELIK EESNIMI

PEREKONNANIMI

ISIKUKOOD/ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI NUMBER

ISIKUKOODI VÕI ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI LIIK

KUUPÄEV

ALLKIRI (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

Allkiri ei ole kohustuslik, kui vorm esitatakse elektrooniliselt määruse (EL) 2019/788 artiklis 10 osutatud veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi kaudu või nimetatud määruse artiklis 11 osutatud veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi kaudu.

Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta, ( 6 ) kui toetusavaldusi kogutakse paberil või toetusavalduste kogumise veebipõhiste üksiksüsteemide kaudu.

Vastavalt määrusele (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) kasutatakse teie isikuandmeid, mis on sellel vormil esitatud, üksnes algatuse toetamiseks ja need tehakse pädevatele riiklikele asutustele kättesaadavaks ainult kontrollimiseks ja tõendamiseks. Teil on õigus taotleda algatuse korraldajate rühmalt juurdepääsu oma isikuandmetele, nende andmete parandamist, kustutamist ja nende töötlemisele piirangute seadmist.
Korraldajate rühm säilitab teie andmeid maksimaalse säilitamisaja jooksul, mis on üks kuu pärast algatuse esitamist Euroopa Komisjonile või 21 kuud pärast kogumisperioodi algust, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. Haldus- või kohtumenetluse korral võib andmeid säilitada kauem, maksimaalselt üks kuu pärast menetluse lõppu.
Ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui leiate, et teie andmeid on töödeldud õigusvastaselt.
Algatuse korraldajate rühma või asjakohasel juhul korraldajate rühma loodud juriidilise isiku esindaja on vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ning temaga saab ühendust võtta käesoleval vormil esitatud kontaktandmete abil.
►C2  Andmekaitseametniku (kui see on olemas) kontaktandmed on kättesaadavad toetusavalduse vormi punktis 4 esitatud algatuse veebiaadressil Euroopa Komisjoni registris: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection. ◄
Teie isikuandmeid vastu võtva ja töötleva riikliku asutuse ja riiklike andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad aadressil: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.

Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta, kui toetusavaldusi kogutakse toetusavalduste kogumise veebipõhise kesksüsteemi kaudu veebis.

Vastavalt määrusele (EL) 2018/1725 ja määrusele (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) kasutatakse teie isikuandmeid, mis on sellel vormil esitatud, üksnes algatuse toetamiseks ja need tehakse pädevatele riiklikele asutustele kättesaadavaks ainult kontrollimiseks ja tõendamiseks. Teil on õigus taotleda Euroopa Komisjonilt ja algatuse korraldajate rühma või asjakohasel juhul algatuse haldamise eesmärgil korraldajate rühma loodud juriidilise isiku esindajalt juurdepääsu oma isikuandmetele, nende andmete parandamist, kustutamist ja nende töötlemisele piirangute seadmist.
Komisjon säilitab teie andmeid maksimaalse säilitamisaja jooksul, mis on üks kuu pärast algatuse esitamist Euroopa Komisjonile või 21 kuud pärast kogumisperioodi algust, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. Haldus- või kohtumenetluse korral võib andmeid säilitada kauem, maksimaalselt üks kuu pärast menetluse lõppu.
Ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on teil õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui leiate, et teie andmeid on töödeldud õigusvastaselt.
Euroopa Komisjon ning algatuse korraldajate rühma või asjakohasel juhul algatuse haldamise eesmärgil korraldajate rühma loodud juriidilise isiku esindaja on kaasvastutavad töötlejad määruse (EL) 2018/1725 ja isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ning nendega saab ühendust võtta vormil esitatud kontaktandmete abil.
Korraldajate rühma andmekaitseametniku (kui see on olemas) kontaktandmed on kättesaadavad Euroopa Komisjoni loodud registri veebiaadressil, millele on osutatud käesoleva vormi punktis 4.
►C2  Euroopa Komisjoni andmekaitseinspektori, teie isikuandmeid vastu võtva ja töötleva riikliku asutuse, Euroopa Andmekaitseinspektori ja riiklike andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad aadressil: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection. ◄
IV LISA

TÕEND, MILLEGA KINNITATAKSE VEEBIPÕHISE TOETUSAVALDUSTE KOGUMISE SÜSTEEMI KOOSKÕLA EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 17. APRILLI 2019. AASTA MÄÄRUSEGA (EL) 2019/788 EUROOPA KODANIKUALGATUSE KOHTA

… (liikmesriigi nimi) … (pädeva asutuse nimi) kinnitab, et aadressil … (veebisaidi aadress) asuv veebipõhine toetusavalduste kogumise üksiksüsteem, mida kasutatakse registrinumbri … (algatuse registrinumber) all … (algatuse pealkiri) toetusavalduste kogumiseks, on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määruse (EL) 2019/788 (Euroopa kodanikualgatuse kohta) asjaomaste sätetega.

Kuupäev, allkiri ja pädeva asutuse ametlik pitser:
V LISA

VORM, MILLEGA ESITATAKSE TOETUSAVALDUSED IGA ASJAOMASE LIIKMESRIIGI PÄDEVALE ASUTUSELE

1. Kontaktisikute (korraldajate rühma esindaja ja asendaja) või algatust haldava juriidilise isiku ja selle esindaja täielik nimi, posti- ja e-posti aadress:

2. Algatuse pealkiri:

3. Komisjoni antud registreerimisnumber:

4. Registreerimise kuupäev:

5. (Liikmesriigi nimi) kodanikest allakirjutanute arv:

6. Kogutud toetusavaldusi kokku:

7. Nende liikmesriikide arv, kus allakirjutanute miinimumarv on koos:

8. Lisad:

(Lisada kõigi asjaomase liikmesriigi kodanikest allakirjutanute toetusavaldused.

Vajaduse korral lisada asjaomane tõend, millega kinnitatakse veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrusele (EL) 2019/788 Euroopa kodanikualgatuse kohta.)

9. Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige ja et toetusavaldused on kogutud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määruse (EL) 2019/788 (Euroopa kodanikualgatuse kohta) artiklile 9.

10. Kuupäev ja ühe kontaktisiku (esindaja/asendaja) ( 7 ) või juriidilise isiku esindaja allkiri:
VI LISA

TÕEND, MILLEGA KINNITATAKSE … (LIIKMESRIIGI NIMI) SEOTUD KEHTIVATE TOETUSAVALDUSTE ARVU

… (liikmesriigi nimi) … (pädeva asutuse nimi) kinnitab pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määruse (EL) 2019/788 (Euroopa kodanikualgatuse kohta) artikli 12 kohast vajalikku kontrollimist, et … (kehtivate toetusavalduste arv) toetusavaldust, mis on antud algatusele, mille registreerimisnumber on … (algatuse registreerimisnumber), on nimetatud määruse kohaselt kehtivad.

Kuupäev, allkiri ja ametlik pitser:
VII LISA

VORM, MILLEGA ESITATAKSE ALGATUS EUROOPA KOMISJONILE

1. Algatuse pealkiri:

2. Komisjoni antud registreerimisnumber:

3. Registreerimise kuupäev:

4. Kogutud kehtivate toetusavalduste arv (vähemalt üks miljon):

5. Liikmesriikide poolt tõendatud allakirjutanute arv: 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Allakirjutanute arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

KOKKU

Allakirjutanute arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kontaktisikute (korraldajate rühma esindaja ja tema asendaja) ( 8 ) või algatust haldava juriidilise isiku ja selle esindaja täielik nimi, posti- ja e-posti aadress.

7. Kõik käesoleva algatuse toetus- ja rahastamisallikad, sealhulgas rahalise toetuse summa esitamise hetkel:

8. Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige ning et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määruse (EL) 2019/788 (Euroopa kodanikualgatuse kohta) asjaomaste sätetega ette nähtud asjakohast korda on järgitud ja kõik tingimused on täidetud.

Kuupäev ja ühe kontaktisiku (esindaja/asendaja) ( 9 ) või juriidilise isiku esindaja allkiri:

9. Lisad: (lisada kõik tõendid)( 1 ) Komisjoni 8. septembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1501 koostalitlusvõime raamistiku kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 (e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul) artikli 12 lõikele 8 (ELT L 235, 9.9.2015, lk 1).

( *1 ) Komisjon tagab, et kõikide registreeritud algatuste nimetatud elemendid tõlgitakse kõikidesse liidu institutsioonide ametlikesse keeltesse.

( 2 ) Komisjoni veebipõhises registris tehakse üldsusele kättesaadavaks ainult korraldajate rühma liikmete täielikud nimed, esindaja elukohariik või asjakohasel juhul juriidilise isiku nimi ja asukohariik, kontaktisikute e-posti aadressid ning toetus- ja rahastamisallikatega seotud teave. Andmesubjektidel on õigus avaldada oma isikuandmete avaldamisele vastuseisu mõjuvatel õiguslikel põhjustel, mis on seotud nende isikliku olukorraga.

( 3 ) Vorm trükitakse ühele lehepoolele. Korraldajate rühm võib trükkida lehe mõlemale poolele. Paberil kogutud toetusavalduste veebipõhisesse toetusavalduste kogumise kesksüsteemi üleslaadimiseks kasutatakse Euroopa Komisjoni antud koodi.

( 4 ) Kasutada tuleb (olenevalt kogumisviisist) ainult üht väljapakutud kahest avaldusest isikuandmete puutumatuse kohta.

( 5 ) Vorm trükitakse ühele lehepoolele. Korraldajate rühm võib trükkida lehe mõlemale poolele. Paberil kogutud toetusavalduste veebipõhisesse toetusavalduste kogumise kesksüsteemi üleslaadimiseks kasutatakse Euroopa Komisjoni antud koodi.

( 6 ) Kasutada tuleb olenevalt kogumisviisist ainult üht väljapakutud kahest avaldusest isikuandmete puutumatuse kohta.

( 7 ) Mittevajalik läbi kriipsutada.

( 8 ) Komisjoni veebipõhises registris tehakse üldsusele kättesaadavaks ainult korraldajate rühma liikmete täielikud nimed, esindaja elukohariik või asjakohasel juhul juriidilise isiku nimi ja asukohariik, kontaktisikute e-posti aadressid ning toetus- ja rahastamisallikatega seotud teave. Andmesubjektidel on õigus avaldada oma isikuandmete avaldamisele vastuseisu mõjuvatel õiguslikel põhjustel, mis on seotud nende isikliku olukorraga.

( 9 ) Mittevajalik läbi kriipsutada.