02019D1798 — ET — 28.10.2019 — 000.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

▼C1

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS (EL) 2019/1798

23. oktoober 2019,

millega nimetatakse ametisse Euroopa Prokuratuuri Euroopa peaprokurör

▼B

(ELT L 274 28.10.2019, lk 1)


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 279I, 31.10.2019, lk  11 (2019/1798)
▼B

▼C1

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS (EL) 2019/1798

23. oktoober 2019,

millega nimetatakse ametisse Euroopa Prokuratuuri Euroopa peaprokurör

▼BArtikkel 1

Käesolevaga nimetatakse Laura Codruța KÖVESI Euroopa Prokuratuuri Euroopa peaprokuröriks ajutise töötajana palgaastmel AD 15 seitsmeks aastaks ilma ametiaja pikendamise võimaluseta alates 31. oktoobrist 2019.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.