02018R0764 — ET — 23.11.2021 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/764,

2. mai 2018,

Euroopa Liidu Raudteeametile makstavate lõivude ja tasude ning nende maksmise tingimuste kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 129 25.5.2018, lk 68)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/1903, 29. oktoober 2021,

  L 387

126

3.11.2021
▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/764,

2. mai 2018,

Euroopa Liidu Raudteeametile makstavate lõivude ja tasude ning nende maksmise tingimuste kohta

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

▼M1

1.  
Käesoleva määrusega kehtestatakse lõivud ja tasud, mis tuleb maksta Euroopa Liidu Raudteeametile (edaspidi „amet“) määruse (EL) 2016/796 artiklites 14, 20, 21 ja 22 osutatud taotluste menetlemise eest, sealhulgas taotleja poolt kõnealuse määruse artiklis 12 sätestatud ühtse kontaktpunkti kasutamise eest taotluste esitamiseks ametile või pädevatele riiklikele ohutusasutustele, ning muude ameti asutamise eesmärkidega kooskõlas olevate teenuste osutamise eest. Kehtestatakse ka kõnealuste lõivude ja tasude arvutamise meetod ja maksmise tingimused.

▼B

2.  
Samuti kehtestatakse käesoleva määrusega menetlused, millega tagatakse läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja muude Euroopa Liidu õiguse põhimõtete kohaldamine nende kulude suhtes, mida riiklikud ohutusasutused kannavad seoses selliste taotluste riikliku osa menetlemisega, mis vastavalt määruse (EL) 2016/796 artiklitele 14, 20 ja 21 kuuluvad ameti vastutusalasse.
3.  

Käesolevat määrust ei kohaldata lõivude ega tasude suhtes, mida võetakse riiklike ohutusasutuste järgmiste toimingute eest:

a) 

ühtsete ohutustunnistuste taotluste menetlemine kooskõlas direktiivi (EL) 2016/798 ( 1 ) artikli 10 lõikega 8 ja sellega seotud eelnev tegevus, mis on sätestatud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2018/763 ( 2 );

b) 

veeremiüksuste turule laskmise lubade ja veeremiüksuste tüübilubade taotluste menetlemine kooskõlas direktiivi (EL) 2016/797 ( 3 ) artikli 21 lõikega 8 ja artikli 24 lõikega 1 ja sellega seotud eelnev tegevus, mis on sätestatud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2018/545 ( 4 );

c) 

arvamuse esitamine ERTMSi raudteeäärsete seadmete heakskiitmise taotluse kohta kooskõlas direktiivi (EL) 2016/797 artikli 19 lõike 3 viimase lõiguga;

d) 

ajutise loa andmine kohapealseteks katseteks kooskõlas direktiivi (EL) 2016/797 artikli 21 lõigetega 3 ja 5.

▼M1

Artikkel 2

Ameti võetavate lõivude ja tasude liigid

1.  

Amet võtab lõivu

a) 

ühtse kontaktpunkti kaudu ametile esitatavate taotluste eest, juhul kui see ei sisaldu taotluste menetlemise eest kehtestatud kindlasummalises lõivus;

b) 

ametile esitatud taotluste menetlemise eest, sealhulgas artiklis 4 osutatud kalkulatsioonide koostamise eest, kaasa arvatud juhul, kui taotleja oma taotluse hiljem tagasi võtab;

c) 

juhul kui amet uuendab, piirab või muudab direktiivi (EL) 2016/798 või direktiivi (EL) 2016/797 kohaselt tehtud otsust, samuti juhul, kui ta selle läbi vaatab.

Amet võib lõivu võtta ka siis, kui ta tunnistab turule laskmise loa kehtetuks, kuna tagantjärele tehakse kindlaks, et kasutusel olev veeremiüksus või veeremitüüp ei vasta olulistele nõuetele kooskõlas direktiivi (EL) 2016/797 artikliga 26, või kuna ühtse ohutustunnistuse omanik ei vasta enam ohutustunnistuse väljaandmise tingimustele kooskõlas direktiivi 2016/798 artikli 17 lõigetega 5 ja 6.

2.  

Lõike 1 esimese lõigu punktides a ja b osutatud taotlused hõlmavad järgmist:

a) 

veeremiüksuste ja veeremiüksuse tüüpide turule laskmise load kooskõlas määruse (EL) 2016/796 artiklitega 20 ja 21, välja arvatud käesoleva lõike punktis b nimetatud load;

b) 

lubatud veeremiüksuse tüübile vastava veeremiüksuse või veeremiüksuseseeria turule laskmise load kooskõlas direktiivi (EL) 2016/797 artikli 25 lõikega 1;

c) 

ühtsed ohutustunnistused kooskõlas määruse (EL) 2016/796 artikliga 14;

d) 

ERTMSi raudteeäärsete seadmete tehniliste lahenduste ja asjakohase KTK kooskõla heakskiitvad otsused kooskõlas määruse (EL) 2016/796 artikliga 22;

e) 

eelneva tegevuse taotlused kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/545 artikliga 22 ja komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/763 artikli 2 lõikega 3 ja artikli 4 lõikega 5;

f) 

määruse (EL) 2016/796 artiklis 58 osutatud kaebused kooskõlas käesoleva määruse artikliga 7.

3.  
Amet võtab tasu ka muude kui lõikes 1 osutatud teenuste eest, mida taotleja või muu isik või üksus soovib.
4.  
Amet avaldab teenuste loetelu oma veebisaidil.

Artikkel 3

Ameti võetavate lõivude, tasude ja kindlasummaliste lõivude arvutamine

1.  
Lõiv, mida nõutakse kontaktpunkti kasutamise eest seoses artikli 2 lõike 2 punktides a, c, d ja e osutatud taotluste esitamisega ametile, on lisa punkti 2 tabelis A kindlaks määratud summa. See kindlasummaline lõiv tuleb tasuda taotluse esitamise ajal.
2.  

Artikli 2 lõike 2 punktides a, c, d ja e osutatud taotluste menetlemise, sealhulgas artikli 2 lõike 1 esimese lõigu punktis c ja teises lõigus osutatud toimingute eest võetava lõivusumma kindlaksmääramisel võetakse arvesse kõike alljärgnevat:

a) 

töötundide arv, mis ameti töötajad ja väliseksperdid on kulutanud taotluse menetlemisele, korrutatuna ameti tunnitasuga, mis on kindlaks määratud lisa punktis 1;

b) 

ameti võetavale lõivusummale lisandub riiklike ohutusasutuste esitatud asjakohane summa, mis sisaldab taotluse riikliku osa menetlemisel tekkinud kulusid.

3.  
Lõiv, mida nõutakse seoses taotluse esitamisega artikli 2 lõike 2 punktis b osutatud lubade saamiseks ning seoses asjaomaste taotluste menetlemise ja lubade väljaandmisega, on lisa punkti 3 tabelis B kindlaks määratud summa, mis sisaldab lõikes 1 osutatud ühtse kontaktpunkti kasutamise eest makstavat lõivu. See kindlasummaline lõiv tuleb tasuda taotluse esitamise ajal.
4.  
Artikli 2 lõikes 3 osutatud teenuste eest makstav tasu on ameti töötajate ja välisekspertide töötundide arv korrutatuna ameti tunnitasuga, mis on kindlaks määratud lisa punktis 1.
5.  
Taotleja nõudmise korral vähendatakse mikro-, väikeste või keskmise suurusega ettevõtjate puhul ameti poolt taotluse esitamise eest võetavat summat 20 %. Kindlasummaliste lõivude kohaldamise korral tuleb asjaomane nõue esitada koos taotlusega ja kõigil muudel juhtudel hiljemalt enne seda, kui amet väljastab arve.

Käesoleva määruse kohaldamisel tähendab mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtja autonoomset raudteeveo-ettevõtjat, taristuettevõtjat või tootjat, kes on asutatud või kelle asukoht on Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis ja kes vastab komisjoni soovituses 2003/361/EÜ ( 5 ) sätestatud tingimustele.

Taotleja esitab ühtse kontaktpunkti kaudu tõendid, et ta vastab mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjana määratlemise tingimustele. Amet hindab esitatud tõendeid ja juhul, kui tekib kahtlusi või puuduvad piisavad põhjendused, võtab vastu otsuse mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja staatuse taotluse tagasilükkamise kohta.

▼B

Artikkel 4

Lõivude ja tasude kalkulatsioon

1.  
Amet esitab taotleja palvel taotlusega või soovitud teenusega seotud lõivude ja tasude summa mittesiduva kalkulatsiooni ning teatab arvete väljastamise aja.

Taotluse menetlemisega tegelevad riiklikud ohutusasutused esitavad artikli 3 lõike 1 punktis b osutatud kulude kohta ametile mittesiduva kalkulatsiooni, mis arvatakse ameti esitatava kalkulatsiooni hulka.

2.  
Taotluse menetlemise ajal peavad nii amet kui ka riiklikud ohutusasutused oma kulusid jälgima. Taotleja palvel teatab amet talle, kui tekib oht, et kulud ületavad kalkulatsioonis esitatud summa rohkem kui 15 %.
3.  
Kui taotlust menetletakse või teenust osutatakse kauem kui üks aasta, võib taotleja küsida uue kalkulatsiooni.
4.  
Kui soovitakse saada kalkulatsiooni või lasta see läbi vaadata, võib direktiivi (EL) 2016/797 artikli 19 lõikes 4 ja artikli 21 lõikes 6 ning direktiivi (EL) 2016/798 artikli 10 lõikes 6 sätestatud tähtaegu pikendada kuni kümne tööpäeva võrra.

Artikkel 5

Maksetingimused

▼M1

1.  

Amet väljastab lõivu- ja tasusummade arve 30 kalendripäeva jooksul alates

a) 

otsuse tegemise kuupäevast, välja arvatud selliste otsuste puhul, mille suhtes kohaldatakse kindlasummaliste lõivude süsteemi või artikli 6 lõiget 3;

b) 

apellatsiooninõukogu otsuse kuupäevast;

c) 

teenuseosutamise lõppemisest;

d) 

taotluse tagasivõtmisest;

e) 

mis tahes muust juhtumist, millega kaasneb taotluse menetlemise lõpetamine.

Artikli 3 lõigetes 1 ja 3 osutatud kindlasummaliste lõivude puhul, mis tuleb tasuda taotluse esitamise ajal, võib amet enne, kui ta taotluse menetlemist alustab, konkreetse taotlejaga kokku leppida erinevas maksetähtpäevas või arvete esitamise erikorras.

2.  

Arvel esitatakse vajaduse korral järgmine teave:

a) 

lõivude või tasude eristused;

b) 

summad, mille suhtes kohaldatakse kindlasummalisi lõive;

c) 

kui kindlasummalisi lõive ei kohaldata, siis ameti poolt taotluse menetlemiseks kulunud töötundide arv ja kohaldatav tunnitasu;

d) 

asjakohasel juhul ka vastutava riikliku ohutusasutuse kulud. Nende puhul täpsustatakse ülesanded ja kulunud aeg või esitatakse kindlasummaline määr, mida asjaomane riiklik ohutusasutus kohaldab riikliku taotluseosa menetlemisel.

▼B

3.  
Hiljemalt siis, kui amet seda nõuab, esitavad riiklikud ohutusasutused ametile kuluaruande, et ameti väljastatud arve hõlmaks nende tööpanust. Kuluaruandes tuleb täpselt näidata, kuidas need kulud on arvutatud.
4.  
Lõivud ja tasud arvutatakse ja makstakse eurodes.

▼M1

4a.  
Kui taotleja suhtes kohaldatakse artikli 6 lõiget 3, on ametil õigus väljastada makseteatisi, milles nõutakse juba menetletud taotluseosade eest osamaksu tasumist. Kui nõutavat makset ei tehta ameti kindlaksmääratud tähtaja jooksul, mis peab olema vähemalt kümme kalendripäeva, võib amet peatada taotluse menetlemise ja teavitada sellest taotlejat. Amet jätkab taotluse menetlemist, kui taotletud makse tehakse 20 kalendripäeva jooksul pärast menetluse peatamisest teatamist. Kui makset ei tehta 20 kalendripäeva jooksul pärast menetluse peatamisest teatamist, on ametil õigus taotlus tagasi lükata.

▼B

5.  
Amet teavitab taotlejaid otsusest ja väljastab arve määruse (EL) 2016/796 artiklis 12 osutatud ühtse kontaktpunkti kaudu.
6.  
Amet võib esitada vahearve iga kuue kuu tagant.
7.  
Lõivud ja tasud makstakse ülekandega ameti osutatud pangakontole.
8.  
Taotleja tagab, et amet saab tasumisele kuuluva summa, sealhulgas kõik selle maksmisega seotud pangakulud, 60 kalendripäeva jooksul alates arve teatavaks tegemisest.

▼M1

9.  
Kui taotleja on mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtja, peab amet arvesse võtma maksetähtaja mõistliku pikendamise ja makse osamaksetena tasumise taotlusi.

▼B

10.  
Riiklikele ohutusasutustele hüvitatakse riikliku taotluseosa menetlemise kulud lõigetes 8 ja 9 osutatud tähtaja jooksul.

Artikkel 6

Maksmata jätmine

▼M1

1.  
Tasumisele kuuluvate summade maksmata jätmise korral võib amet nõuda viivist iga täiendava kalendripäeva eest, mille võrra makse hilineb, ning kohaldab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 I osa IV jaotise 6. peatüki 5. jaos sätestatud sissenõudmiseeskirju, mida kohaldatakse Euroopa ametite suhtes, eelkõige kõnealuse määruse artiklit 101, ning ameti finantsreegleid, mis on vastu võetud vastavalt määruse (EL) 2016/796 artiklile 66.

▼B

2.  
Intressimäär on Euroopa Keskpanga põhiliste refinantseerimistoimingute suhtes kohaldatav intressimäär, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teataja C-seerias ja mis kehtib selle kuu esimesel kalendripäeval, kuhu tähtpäev langeb, ning millele on lisatud kaheksa protsendipunkti.

▼M1

3.  
Kui ametil on tõendeid selle kohta, et taotleja finantssuutlikkus on ohus, või kui taotleja on asutatud või tegutseb mujal kui Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis, võib amet 15 päeva jooksul pärast taotluse kättesaamist nõuda taotlejalt pangatagatise või tagatishoiuse esitamist. Kui taotleja seda ei tee, võib amet tema taotluse tagasi lükata.
4.  
Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, võib amet uue taotluse tagasi lükata või peatada poolelioleva taotluse menetlemise, kui taotleja või tema õigusjärglane ei ole täitnud oma maksekohustusi, mis on seotud eelmise loa, tunnistuse või heakskiitmistoiminguga või ameti osutatud teenusega, välja arvatud juhul, kui taotleja tasub kõik maksmata jäänud summad. Kui taotluse menetlemine tuleb peatada, kohaldatakse artikli 5 lõikes 4a osutatud menetlust.

▼B

5.  
Amet võtab kõik vajalikud õiguslikud meetmed, et tagada väljastatud arvete täiemahuline tasumine. Riiklikud ohutusasutused, kes on esitanud kuluaruande oma kulude eest hüvitise saamiseks, toetavad ametit selles tegevuses.

Artikkel 7

Kaebused ja nendega seotud lõivud

1.  
Amet nõuab lõivu iga tagasilükatud või -võetud kaebuse eest.
2.  
Kaebusega seotud lõiv on kas 10 000  eurot või sama suur summa, kui võeti selle otsuse eest, mille kohta kaebus esitati, olenevalt sellest, kumb summa on väiksem.
3.  
Apellatsiooninõukogu registripidaja teatab kaebuse esitajale maksetingimused. Kaebuse esitajal on tasumiseks aega 30 kalendripäeva alates arve teatavaks tegemisest.
4.  
Taotleja võib esitada apellatsiooninõukogule kaebuse arves esitatud lõivude ja tasude kohta.

Artikkel 8

Maksumäärade avaldamine ja läbivaatamine

▼M1

1.  
Amet avaldab oma veebisaidil artiklis 3 osutatud tunnitasu ja kindlasummalise määra suuruse.
2.  
Riiklik ohutusasutus avaldab määrad, mille alusel määratakse kindlaks artikli 3 lõike 2 punktis b osutatud kulud, mis nõutakse sisse ametilt. Kui riiklik ohutusasutus kohaldab kindlasummalist määra, täpsustab ta, milliste lubade ja tunnistuste suhtes seda kohaldatakse. Riiklik ohutusasutus edastab ametile lingi oma veebisaidile, mis sisaldab teavet ameti lõivude ja tasude kohta.

▼B

3.  
Ameti veebisaidil esitatakse link kõnealusele teabele.
4.  
Amet lisab määruse (EL) 2016/796 artikli 51 lõike 1 punktis a osutatud aastaaruandesse teabe elementide kohta, mida võetakse aluseks tunnitasu arvutamisel, finantstulemustes ja prognoosides.

Artikkel 9

Ameti menetlused

1.  

Selleks et hoida lahus artikli 1 lõikes 1 osutatud lõivude ja tasudega seotud toimingute tulud ja kulud, peab amet

a) 

laskma kanda lõivudest ja tasudest tekkinud sissetuleku eraldi pangakontole ning hoidma seda seal;

b) 

koostama aastaaruande lõivude ja tasudega seotud toimingute tulude ja kulude kohta ning kulustruktuuri ja -tõhususe kohta.

2.  
Kui eelarveaasta lõpus ületab lõivudest ja tasudest saadud kogutulu lõivude ja tasudega seotud toimingute kogukulusid, tuleb ülejääk kanda eelarvereservi ja kasutada seda üle- või puudujäägi reguleerimiseks kooskõlas ameti finantseeskirjaga.
3.  
Tuleb tagada lõivude ja tasudega seotud toimingutest saadava sissetuleku kestlikkus.

Artikkel 10

Hindamine ja läbivaatamine

1.  
Lõivude ja tasude süsteemi hinnatakse üks kord eelarveaasta jooksul. Hindamisel võetakse aluseks ameti varasemad finantstulemused ning tulude ja kulude eelarvestus. Hindamine on seotud ka ameti ühtse programmdokumendiga.

▼M1

1a.  

Amet indekseerib lisas osutatud summasid esimest korda 2023. aastal ja seejärel üks kord eelarveaasta jooksul alates 1. jaanuarist, võttes aluseks

a) 

Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavate paranduskoefitsientide iga-aastase ajakohastamise, nagu see avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas, vastavalt ameti haldusnõukogus kokkulepitavale arvutusmeetodile ning tuginedes ameti ühtses programmidokumendis ja iga-aastastes konsolideeritud tegevusaruannetes kasutatud asjakohastele iga-aastastele finantsandmetele ja/või

b) 

liidu inflatsioonimäära, kasutades lisa punktis 4 sätestatud meetodit.

▼B

2.  
Vajaduse korral vaatab komisjon ameti majandustulemuste ja finantsprognooside hinnangu alusel lõivud ja tasud läbi.

▼M1

3.  
Pidades silmas ameti poolt aastaaruandes esitatud teavet, vaadatakse käesolev määrus uuesti läbi hiljemalt 16. juuniks 2024, seades eesmärgiks kehtestada järk-järgult uued kindlasummalised lõivud.

▼B

Artikkel 11

Üleminekusätted

Määruse (EL) 2018/545 artikli 55 lõikes 4 ja rakendusmääruse (EL) 2018/763 artikli 15 lõikes 4 osutatud juhtudel ei hõlma käesolevas määruses käsitletud lõivud ja tasud tööd, mis on tehtud enne ametile taotluse esitamist ja selle suhtes kohaldatakse siseriiklikke õigusnorme.

Artikkel 12

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 16. veebruarist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M1
LISA

1. 

Amet kohaldab tunnitasu 239 eurot.

2. 

Ametile ühtse kontaktpunkti kasutamise eest makstavad kindlasummalised lõivud on järgmised.Tabel A

 

Ühtne kontaktpunkt/Hinnarühm

Summa (eurodes)

Taotluse esitamine ametile järgmiste dokumentide kohta:

1.

Ühtne ohutustunnistus

400

2.

Veeremiüksuse tüübiluba

400

3.

Veeremiüksuse luba, v.a tüübile vastavuse luba

400

4.

ERTMSi raudteeäärsete seadmete heakskiitmine

400

5.

Eelneva tegevuse menetlemine

400

3. 

Kindlasummalised lõivud lubatud veeremiüksuse tüübile vastava veeremiüksuse või veeremiüksuseseeria turule laskmise loa taotluse esitamise ja selle menetlemise eest on järgmised.Tabel B

 

Hinnarühm

Summa (eurodes)

Ametile taotluse esitamine ja selle menetlemine, et teha otsus tüübinõuetele vastavatele veeremiüksustele loa andmise kohta:

1.

kaubavagunid ja kõik veeremiüksused, millele on osutatud komisjoni määruse (EL) nr 321/2013 (1) lisa punktis 2

775

2.

a)  diisel- ja elektrivedurid;

b)  reisijatevagunid;

c)  mobiilsed raudteetaristu ehitamise ja hooldamise seadmed

970

3.

iseliikuvad diisel- ja elektrirongid,

1 115

(1)   

Komisjoni 13. märtsi 2013. aasta määrus (EL) nr 321/2013, mis käsitleb Euroopa Liidu raudteesüsteemi allsüsteemi „veerem – kaubavagunid“ koostalitluse tehnilist kirjeldust ja millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2006/861/EÜ (ELT L 104, 12.4.2013, lk 1).

4. 

Artikli 10 lõikes 1a osutatud aastane inflatsioonimäär arvutatakse järgmiselt.Aastane inflatsioonimäär:

„Eurostat HICP (kõik komponendid) – Euroopa Liidu kõik riigid“ (2015 = 100) Muutus protsentides/12 kuu keskmine

Arvesse võetava inflatsioonimäära väärtus

Inflatsioonimäära väärtus indekseerimisele eelneval kolmel kuul( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/798 raudteeohutuse kohta (ELT L 138, 26.5.2016, lk 102).

( 2 ) Komisjoni 9. aprilli 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/763, millega kehtestatakse raudteeveo-ettevõtjatele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/798 alusel ühtse ohutustunnistuse väljaandmise praktiline kord ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 653/2007 (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 49).

( 3 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/797 Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse kohta (ELT L 138, 26.5.2016, lk 44).

( 4 ) Komisjoni 4. aprilli 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/545, millega kehtestatakse raudteeveeremile ja raudteeveeremi tüübile loa andmise menetluse praktiline kord vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile (EL) 2016/797 (ELT L 90, 6.4.2018, lk 66).

( 5 ) Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratlemise kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).