02017R2382 — ET — 20.12.2017 — 000.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/2382,

14. detsember 2017,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses standardvormide, -mallide ja -menetlustega teabe edastamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/65/EL

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 340 20.12.2017, lk 6)


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 033, 7.2.2018, lk  5 (2017/2382)
▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/2382,

14. detsember 2017,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses standardvormide, -mallide ja -menetlustega teabe edastamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/65/EL

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Kohaldamisala

1.  Käesolevat määrust kohaldatakse mitmepoolset kauplemissüsteemi või organiseeritud kauplemissüsteemi korraldavate investeerimisühingute ja turukorraldajate suhtes.

2.  Käesolevat määrust kohaldatakse ka krediidiasutuste suhtes, kellele on antud tegevusluba vastavalt direktiivile 2013/36/EL, kes osutavad ühte või mitut investeerimisteenust või tegelevad investeerimistegevusega direktiivi 2014/65/EL kohaselt ja kes soovivad kasutada seotud vahendajat ühe järgmise õiguse alusel:

a) õigus osutada investeerimisteenuseid ja tegeleda investeerimistegevusega vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 34 lõikele 5;

b) asutamisõigus vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 35 lõikele 7.

Artikkel 2

Üldnõuded

1.  Käesoleva määruse kohane teadete esitamine ja teavitamine peab toimuma liidu ametlikus keeles, mida aktsepteerivad nii päritoluliikmesriigi pädev asutus kui ka vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus.

Teated tuleb esitada paberkandjal või, kui asjaomane pädev asutus sellega nõus on, siis elektrooniliselt.

2.  Pädevad asutused avaldavad teabe selle kohta, milliseid keeli ja teabe esitamise viise nad aktsepteerivad, kaasa arvatud kontaktandmed lubasid käsitlevate teadete esitamiseks.

Artikkel 3

Investeerimisteenuste ja -tegevuse luba käsitleva teate esitamine

1.  Investeerimisühing esitab päritoluliikmesriigi pädevale asutusele investeerimisteenuste ja -tegevuse luba käsitleva teate vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 34 lõikele 2 või 5, kasutades I lisas esitatud vormi.

2.  Investeerimisühing esitab lõike 1 kohaselt päritoluliikmesriigi pädevale asutusele eraldi investeerimisteenuste ja -tegevuse luba käsitleva teate iga liikmesriigi kohta, kus ta kavatseb tegutseda.

3.  Investeerimisühing või artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud krediidiasutus, kes soovib investeerimisteenuseid osutada või investeerimistegevusega tegeleda päritoluliikmesriigis asutatud seotud vahendaja kaudu, esitab päritoluliikmesriigi pädevale asutusele investeerimisteenuste ja -tegevuse luba käsitleva teate, täites I lisas esitatud vormis ainult need osad, mis puudutavad seotud vahendajat.

Artikkel 4

Investeerimisteenuste ja -tegevuse luba käsitleva teate täielikkuse ja õigsuse hindamine

1.  Kui päritoluliikmesriigi pädev asutus on artikli 3 kohase investeerimisteenuste ja -tegevuse luba käsitleva teate kätte saanud, hindab ta edastatud teabe täielikkust ja õigsust.

2.  Kui leitakse, et esitatud teave on puudulik või ebaõige, teavitab päritoluliikmesriigi pädev asutus põhjendamatu viivituseta sellest investeerimisühingut või artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud krediidiasutust. Päritoluliikmesriigi pädev asutus märgib, mille poolest täpselt on teave puudulik või ebaõige.

3.  Direktiivi 2014/65/EL artikli 34 lõikes 3 ja artikli 34 lõike 5 teises lõigus nimetatud ühe kuu pikkune tähtaeg hakkab kulgema alates sellise investeerimisteenuste ja -tegevuse luba käsitleva teate kättesaamisest, mis sisaldab täielikku ja õiget teavet.

Artikkel 5

Investeerimisteenuste ja -tegevuse luba käsitlevast teatest teavitamine

1.  Päritoluliikmesriigi pädev asutus teavitab vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust ühe kuu jooksul pärast artikli 3 kohase teate saamist kõnealusest teatest, kasutades II lisas esitatud vormi ja lisades sellele teate koopia.

2.  Päritoluliikmesriigi pädev asutus informeerib investeerimisühingut või artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud krediidiasutust põhjendamatu viivituseta lõike 1 kohasest teavitamisest, märkides seejuures ära teavitamise kuupäeva.

Artikkel 6

Investeerimisteenuste ja -tegevuse andmete muutumist käsitleva teate esitamine

1.  Kui investeerimisteenuste ja -tegevuse luba käsitlevas teates sisalduvad andmed muutuvad, esitab investeerimisühing või artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud krediidiasutus päritoluliikmesriigi pädevale asutusele teate, kasutades I lisas esitatud vormi.

2.  Lõike 1 kohase teate esitamisel täidab investeerimisühing või artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud krediidiasutus üksnes I lisas esitatud vormi need osad, mis puudutavad muudatusi investeerimisteenuste ja -tegevuse luba käsitlevas teates sisalduvates andmetes.

3.  Kui investeerimisühing või artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud krediidiasutus teatab muudatustest pakutavates investeerimisteenustes või -tegevuses, kõrvalteenustes või finantsinstrumentides, loetleb ta kõik investeerimisteenused ja -tegevused, kõrvalteenused ja finantsinstrumendid, mida ta teate esitamise ajal pakub või kavatseb tulevikus pakkuma hakata.

Artikkel 7

Investeerimisteenuste ja -tegevuse andmete muutumist käsitlevast teatest teavitamine

1.  Kui päritoluliikmesriigi pädev asutus saab artikli 6 kohase teate, teavitab ta põhjendamatu viivituseta vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust teatatud muudatustest, kasutades III lisas esitatud vormi ja lisades sellele artikli 6 kohase teate koopia.

2.  Juhul, kui investeerimisühingu või krediidiasutuse luba tunnistatakse kehtetuks või tühistatakse, teavitab päritoluliikmesriigi pädev asutus sellest vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust, kasutades III lisas esitatud vormi.

Artikkel 8

Mitmepoolsele või organiseeritud kauplemissüsteemile juurdepääsu hõlbustamiseks rakendatavat korda käsitleva teate esitamine

Kui investeerimisühing või turukorraldaja, kes korraldab mitmepoolset või organiseeritud kauplemissüsteemi, kavatseb rakendada teise liikmesriigi territooriumil asjakohast korda hõlbustamaks kaugkasutajate, liikmete või vastuvõtvas liikmesriigis asutatud osaliste juurdepääsu sellele süsteemile ja kauplemist selles süsteemis, teavitab see investeerimisühing või turukorraldaja päritoluliikmesriigi pädevat asutust üksikasjadest, mis puudutavad vastuvõtvat liikmesriiki, kus ta kavatseb sellist korda rakendada, kasutades IV lisas esitatud vormi.

Artikkel 9

Mitmepoolsele või organiseeritud kauplemissüsteemile juurdepääsu hõlbustamiseks rakendatavat korda käsitlevast teatest teavitamine

1.  Päritoluliikmesriigi pädev asutus teavitab ühe kuu jooksul pärast artikli 8 kohase teate saamist vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust kõnealusest teatest, kasutades V lisas esitatud vormi ja lisades sellele teate koopia.

2.  Päritoluliikmesriigi pädev asutus informeerib investeerimisühingut või turukorraldajat, kes korraldab mitmepoolset või organiseeritud kauplemissüsteemi, põhjendamatu viivituseta lõike 1 kohasest teavitamisest, märkides seejuures ära teavitamise kuupäeva.

Artikkel 10

Mitmepoolsele või organiseeritud kauplemissüsteemile juurdepääsu hõlbustamiseks rakendatavat korda käsitleva teate andmetes muudatuste esitamine

1.  Kui mitmepoolsele või organiseeritud kauplemissüsteemile juurdepääsu hõlbustamiseks rakendatavat korda käsitlevas teates sisalduvad andmed muutuvad, esitab investeerimisühing või turukorraldaja, kes korraldab mitmepoolset või organiseeritud kauplemissüsteemi, päritoluliikmesriigi pädevale asutusele teate, kasutades IV lisas esitatud vormi.

2.  Lõike 1 kohase teate esitamisel täidab investeerimisühing või turukorraldaja, kes korraldab mitmepoolset või organiseeritud kauplemissüsteemi, üksnes IV lisas esitatud vormi need osad, mis puudutavad muudatusi mitmepoolsele või organiseeritud kauplemissüsteemile juurdepääsu hõlbustamiseks rakendatavat korda käsitlevas teates sisalduvates andmetes.

Artikkel 11

Mitmepoolsele või organiseeritud kauplemissüsteemile juurdepääsu hõlbustamiseks rakendatavat korda käsitleva teate andmetes muudatustest teavitamine

Kui päritoluliikmesriigi pädev asutus saab artikli 10 lõike 1 kohase teate, teavitab ta põhjendamatu viivituseta vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust teatatud muudatustest, kasutades III lisas esitatud vormi ja lisades sellele teate koopia.

Artikkel 12

Filiaali luba käsitleva teate esitamine

Investeerimisühing, kes soovib teise liikmesriigi territooriumil filiaali asutada, esitab päritoluliikmesriigi pädevale asutusele direktiivi 2014/65/EL artikli 35 lõikega 2 ette nähtud teabe, kasutades VI lisas esitatud vormi.

Artikkel 13

Seotud vahendaja luba käsitleva teate esitamine

1.  Investeerimisühing või artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud krediidiasutus, kes soovib kasutada teises liikmesriigis asutatud seotud vahendajat, esitab päritoluliikmesriigi pädevale asutusele direktiivi 2014/65/EL artikli 35 lõikega 2 ette nähtud teabe, kasutades VII lisas esitatud vormi.

2.  Kui investeerimisühing või artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud krediidiasutus soovib teises liikmesriigis kasutada rohkem kui ühte seotud vahendajat, esitab ta eraldi teate iga seotud vahendaja kohta, keda ta kasutada kavatseb.

3.  Investeerimisühing, kes soovib asutada filiaali, kes soovib kasutada seotud vahendajaid, esitab päritoluriigi pädevale asutusele eraldi seotud vahendaja luba käsitleva teate iga seotud vahendaja kohta, täites VII lisas esitatud vormi.

Artikkel 14

Filiaali luba käsitleva teate ja seotud vahendaja luba käsitleva teate täielikkuse ja õigsuse hindamine

1.  Kui päritoluliikmesriigi pädev asutus on artikli 12 või 13 kohase teate kätte saanud, hindab ta esitatud teabe täielikkust ja õigsust.

2.  Kui leitakse, et esitatud teave on puudulik või ebaõige, teavitab päritoluliikmesriigi pädev asutus põhjendamatu viivituseta sellest investeerimisühingut või artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud krediidiasutust. Päritoluliikmesriigi pädev asutus märgib, mille poolest täpselt on teave puudulik või ebaõige.

3.  Direktiivi 2014/65/EL artikli 35 lõikes 3 ja artikli 35 lõike 7 teises lõigus nimetatud kolme kuu pikkune tähtaeg hakkab kulgema alates sellise filiaali luba käsitleva teate või seotud vahendaja luba käsitleva teate kättesaamisest, mis sisaldab täielikku ja õiget teavet.

Artikkel 15

Filiaali luba käsitlevast teatest teavitamine

1.  Päritoluliikmesriigi pädev asutus teavitab kolme kuu jooksul pärast artikli 12 kohase filiaali luba käsitleva teate saamist vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust kõnealusest teatest, kasutades VIII lisas esitatud vormi ja lisades sellele teate koopia.

2.  Päritoluliikmesriigi pädev asutus informeerib investeerimisühingut põhjendamatu viivituseta lõike 1 kohasest teavitamisest, märkides seejuures ära teavitamise kuupäeva.

3.  Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus kinnitab teate kättesaamist nii päritoluliikmesriigi pädevale asutusele kui ka investeerimisühingule.

Artikkel 16

Seotud vahendaja luba käsitlevast teatest teavitamine

1.  Päritoluliikmesriigi pädev asutus teavitab kolme kuu jooksul pärast artikli 13 kohase seotud vahendaja luba käsitleva teate saamist vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust kõnealusest teatest, kasutades IX lisas esitatud vormi ja lisades sellele teate koopia.

2.  Päritoluliikmesriigi pädev asutus informeerib investeerimisühingut või krediidiasutust põhjendamatu viivituseta lõike 1 kohasest teavitamisest, märkides seejuures ära teavitamise kuupäeva.

3.  Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus kinnitab teate kättesaamist nii päritoluliikmesriigi pädevale asutusele kui ka investeerimisühingule või artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud krediidiasutusele.

4.  Seotud vahendaja ei alusta kavandatud investeerimisteenuste osutamist või investeerimistegevust enne, kui ta on kantud riiklikku registrisse selles liikmesriigis, kus ta on asutatud, vastavalt direktiivi 2014/65/EL artikli 29 lõikele 3.

5.  Seotud vahendaja ei alusta kavandatud investeerimisteenuste osutamist või investeerimistegevust enne, kui ta saab teate vastuvõtva liikmesriigi pädevalt asutuselt.

6.  Kui seotud vahendaja sellist teadet ei saa, võib ta alustada kavandatud investeerimisteenuste osutamist või investeerimistegevust kahe kuu möödumisel kuupäevast, mil päritoluliikmesriigi pädev asutus edastas teabe, nagu on osutatud lõikes 2.

Artikkel 17

Filiaali andmete muutumist käsitleva teate esitamine

1.  Kui filiaali luba käsitlevas teates sisalduvad andmed muutuvad, esitab investeerimisühing päritoluliikmesriigi pädevale asutusele teate, kasutades VI lisas esitatud vormi.

Investeerimisühing või krediidiasutus täidab üksnes VI lisas esitatud vormi need osad, mis puudutavad muutusi filiaali luba käsitlevas teates sisalduvates andmetes.

2.  Kui investeerimisühing või krediidiasutus kavatseb teha muudatusi investeerimisteenustes või -tegevuses, kõrvalteenustes või finantsinstrumentides, mida ta pakub seotud vahendajate kaudu, esitab ta, kasutades VI lisas esitatud vormi, loetelu kõigist investeerimisteenustest ja -tegevustest, kõrvalteenustest ja finantsinstrumentidest, mida ta teate esitamise ajal seotud vahendajate kaudu pakub või kavatseb tulevikus seotud vahendajate kaudu pakkuma hakata.

3.  Sellistest muudatustest filiaali luba käsitlevas teates sisalduvates andmetes, mis puudutavad filiaali tegevuse lõpetamist, teatatakse, kasutades X lisas esitatud vormi.

Artikkel 18

Muudatuste esitamine seotud vahendaja luba käsitlevas teates sisalduvates andmetes

1.  Kui seotud vahendaja luba käsitlevas teates sisalduvad andmed muutuvad, esitab investeerimisühing või artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud krediidiasutus päritoluliikmesriigi pädevale asutusele teate, kasutades VII lisas esitatud vormi.

Investeerimisühing või krediidiasutus täidab üksnes VII lisas esitatud vormi need osad, mis puudutavad muudatusi seotud vahendaja luba käsitlevas teates sisalduvates andmetes.

2.  Kui investeerimisühing kavatseb teha muudatusi investeerimisteenustes või -tegevuses või finantsinstrumentides, mille kohta tuleb esitada seotud vahendaja luba käsitlev teade, esitab ta, kasutades VI lisas esitatud vormi, loetelu kõigist investeerimisteenustest ja -tegevustest ning finantsinstrumentidest, mida ta teate esitamise ajal seotud vahendajate kaudu pakub või kavatseb tulevikus pakkuma hakata.

3.  Sellistest muudatustest seotud vahendaja luba käsitlevas teates sisalduvates andmetes, mis puudutavad teises liikmesriigis asutatud seotud vahendaja kasutamise lõpetamist, teatatakse, kasutades X lisas esitatud vormi.

Artikkel 19

Filiaali andmete muutumist käsitlevast teatest teavitamine

1.  Kui päritoluliikmesriigi pädev asutus saab artikli 17 lõike 1 kohase teate, teavitab ta põhjendamatu viivituseta vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust teatatud muudatustest, kasutades XI lisas esitatud vormi ja lisades sellele teate koopia.

2.  Kui päritoluliikmesriigi pädev asutus saab artikli 17 lõike 3 kohase teate, teavitab ta põhjendamatu viivituseta vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust teatatud muudatustest, kasutades XIII lisas esitatud vormi ja lisades sellele teate koopia.

Artikkel 20

Seotud vahendaja andmete muutumist käsitlevast teatest teavitamine

1.  Kui päritoluliikmesriigi pädev asutus saab artikli 18 lõike 1 kohase teate, teavitab ta põhjendamatu viivituseta vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust teatatud muudatustest, kasutades XII lisas esitatud vormi ja lisades sellele teate koopia.

2.  Kui päritoluliikmesriigi pädev asutus saab artikli 18 lõike 3 kohase teate, teavitab ta põhjendamatu viivituseta vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust teatatud muudatustest, kasutades XIII lisas esitatud vormi ja lisades sellele teate koopia.

Artikkel 21

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 3. jaanuarist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

image

image
II LISA

image
III LISA

image
IV LISA

image
V LISA

image
VI LISA

image

image

image

►(1) C1  
VII LISA

image

image

image
VIII LISA

image
IX LISA

image
X LISA

image

image
XI LISA

image
XII LISA

image
XIII LISA

image