02017R1128 — ET — 30.06.2017 — 000.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/1128,

14. juuni 2017,

võrgusisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse kohta siseturul

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 168 30.6.2017, lk 1)


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 198, 28.7.2017, lk  42 (2017/1128)
▼B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/1128,

14. juuni 2017,

võrgusisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse kohta siseturul

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse liidus ühine lähenemisviis võrgusisuteenuste piiriülesele kaasaskantavusele, tagades, et tellija elukohaliikmesriigis õiguspäraselt osutatavate kaasaskantavate võrgusisuteenuste tellijatel on juurdepääs sellistele teenustele ja nad saavad neid teenuseid kasutada, kui nad viibivad ajutiselt muus kui oma elukohaliikmesriigis.

2.  Käesolevat määrust ei kohaldata maksunduse suhtes.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) „tellija“ – tarbija, kellel on teenuseosutajaga sõlmitud võrgusisuteenuse osutamise lepingu alusel, rahalise tasu eest või rahalise tasuta, õigus pääseda ligi sellele teenusele ja seda kasutada oma elukohaliikmesriigis;

2) „tarbija“ – füüsiline isik, kes käesoleva määrusega hõlmatud lepingute raames tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema kaubandus-, majandus-, oskus- või kutsetegevusega;

3) „elukohaliikmesriik“ – artikli 5 alusel kindlaks määratud liikmesriik, kus on tellija tegelik ja alaline elukoht;

4) „ajutine viibimine liikmesriigis“ – viibimine piiratud ajavahemikul mõnes muus liikmesriigis kui elukohaliikmesriik;

5) „võrgusisuteenus“ – teenus, nagu see on määratletud ELi toimimise lepingu artiklites 56 ja 57, mida teenuseosutaja õiguspäraselt osutab tellijale internetis viimase elukohaliikmeriigis vastavalt kokkulepitud tingimustele ning mis on kaasaskantav ja on:

i) direktiivi 2010/13/EL artikli 1 punktis a määratletud audiovisuaalmeedia teenus või

ii) teenus, mida iseloomustab peamiselt juurdepääsu pakkumine teostele, muudele kaitstud objektidele või ringhäälinguorganisatsioonide ülekannetele ja nende kasutamine, kas lineaarselt või nõudmisel;

6) „kaasaskantav“ – võrgusisuteenuse omadus, mille puhul tellijal on tegelik juurdepääs elukohaliikmesriigis osutatavale võrgusisuteenusele ja ta saab seda tegelikult kasutada ilma konkreetse asukoha piiranguta.

Artikkel 3

Kohustus võimaldada võrgusisuteenuste piiriülest kaasaskantavust

1.  Rahalise tasu eest võrgusisuteenuse osutaja peab ajutiselt mõnes liikmesriigis viibivale tellijale võimaldama pääseda juurde võrgusisuteenusele ja seda kasutada samal viisil nagu tema elukohaliikmesriigis, sealhulgas andes juurdepääsu sama arvu sama liiki seadmetega, sama arvu kasutajate jaoks ja samasuguste funktsioonidega.

2.  Teenuseosutaja ei kehtesta tellijale lisatasu võrgusisuteenusele juurdepääsu ja selle kasutamise eest vastavalt lõikele 1.

3.  Lõikes 1 sätestatud kohustus ei laiene kvaliteedinõuetele, mida kohaldatakse võrgusisuteenuse osutamise suhtes ja mida teenuseosutaja peab järgima selle teenuse osutamisel elukohaliikmesriigis, kui teenuseosutaja ja tellija vahel ei ole sõnaselgelt kokku lepitud teisiti.

Lõike 1 kohaselt võrgusisuteenust osutades ei võta teenuseosutaja mingeid meetmeid, et halvendada võrgusisuteenuse osutamise kvaliteeti.

4.  Teenuse osutaja teavitab tema valduses oleva teabe alusel tellijat lõike 1 kohaselt osutatava võrgusisuteenuse edastamise kvaliteedist. Teave antakse tellijale enne lõike 1 kohaselt võrgusisuteenuse osutamist ning sobival ja proportsionaalsel viisil.

Artikkel 4

Võrgusisuteenuse osutamise, sellele juurdepääsu ja selle kasutamise koht

Käesoleva määruse alusel võrgusisuteenuse osutamine tellijale, kes viibib mõnes liikmesriigis ajutiselt, samuti juurdepääs sellele teenusele ja teenuse kasutamine tellija poolt loetakse toimuvaks üksnes tellija elukohaliikmesriigis.

Artikkel 5

Elukohaliikmesriigi kontrollimine

1.  Sellise võrgusisuteenuse osutamise lepingu sõlmimisel ja uuendamisel, mille eest tasutakse rahas, kontrollib võrgusisuteenuse osutaja tellija elukohaliikmesriiki, kasutades mitte rohkem kui kaht järgmist kontrollimise vahendit ja tagades, et kasutatud vahendid on mõistlikud, proportsionaalsed ja tulemuslikud:

a) isikutunnistus, elektroonilised identimisvahendid, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 ( 1 ) kohaselt teavitatud e-identimise süsteemides kasutatavad vahendid, või mis tahes muu kehtiv isikut tõendav dokument, mis kinnitab tellija elukohaliikmesriiki;

b) makseandmed, näiteks tellija pangakonto või krediit- või deebetkaardi number;

c) tellijale teenuse osutamiseks kasutatava digiboksi, dekooderi või samalaadse seadme paigaldamise koht;

d) tellija makstav litsentsitasu muude liikmesriigis osutatavate teenuste, nagu avalik-õigusliku ringhäälinguteenuse eest;

e) interneti- või telefoniteenuse osutamise leping või samaväärne leping, mis seob tellija liikmesriigiga;

f) registreerimine valijate registris, kui vastav teave on avalikult kättesaadav;

g) kohalike maksude tasumine, kui vastav teave on avalikult kättesaadav;

h) tellija kommunaalteenuste arve, mis seob tellija liikmesriigiga;

i) tellija arve- või postiaadress;

j) tellija kinnitus, milles ta kinnitab oma aadressi liikmesriigis;

k) tellija internetiprotokolli (IP) aadressi kontroll, et kindlaks teha liikmesriik, kus tellija võrgusisuteenusele juurde pääseb.

Punktides i–k osutatud kontrollimisvahendeid kasutatakse ainult koos ühe punktides a–h nimetatud kontrollimisvahendiga, välja arvatud juhul, kui punktis i nimetatud postiaadress on märgitud avalikult kättesaadavas ametlikus registris.

2.  Kui võrgusisuteenuse osutajal on võrgusisuteenuse osutamise lepingu kestel põhjendatud kahtlusi tellija elukohaliikmesriigi suhtes, võib teenuseosutaja korrata kooskõlas lõikega 1 tellija elukohaliikmesriigi kontrollimist. Sellisel juhul võib kasutada üksnes punktis k nimetatud kontrollimisvahendit. Punktis k nimetatud kontrollimisvahendi abil kogutakse andmeid üksnes binaarvormingus.

3.  Teenuseosutajal on õigus küsida tellijalt tema elukohaliikmesriigi kindlakstegemiseks vajalikku teavet kooskõlas lõigetega 1 ja 2. Kui tellija ei esita seda teavet ja teenuseosutajal ei ole seetõttu võimalik tema elukohaliikmesriiki kontrollida, ei võimalda teenuseosutaja tellijale juurdepääsu võrgusisuteenusele või selle kasutamist käesoleva määruse alusel, kui tellija viibib ajutiselt muus liikmesriigis.

4.  Võrgusisuteenuse sisu autoriõiguse või autoriõigusega kaasnevate õiguste omajad või muude õiguste omajad võivad lubada neile kuuluva sisu pakkumist, juurdepääsu sellele ja selle kasutamist käesoleva määruse alusel ilma elukohaliikmesriiki kontrollimata. Sellistel juhtudel piisab tellija elukohaliikmesriigi kindlakstegemiseks võrgusisuteenuse osutaja ja tellija vahelisest lepingust.

Võrgusisuteenuste sisu autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajatel või muude õiguste omajatel on õigus esimese lõigu kohaselt antud luba tagasi võtta, kui nad teenuseosutajale sellest mõistliku aja jooksul ette teatavad.

5.  Teenuseosutaja ja võrgusisuteenuste sisu autoriõiguse või autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate või muude õiguste omajate vahelise lepinguga ei tohi piirata nimetatud õiguste omajale antud võimalust lõikes 4 osutatud luba tagasi võtta.

Artikkel 6

Ilma rahalise tasuta osutatavate võrgusisuteenuste piiriülene kaasaskantavus

1.  Ilma rahalise tasuta võrgusisuteenuse osutaja võib otsustada võimaldada ajutiselt liikmesriigis viibival tellijal võrgusisuteenusele juurde pääseda ja seda kasutada, tingimusel et teenuseosutaja kontrollib kooskõlas käesoleva määrusega tellija elukohaliikmesriiki.

2.  Teenuseosutaja teavitab enne teenuse osutamist tellijaid, asjaomaseid võrgusisuteenuste sisu autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajaid ning asjaomaseid muude õiguste omajaid oma otsusest osutada võrgusisuteenust kooskõlas lõikega 1. Sellekohane teave edastatakse sobival ja proportsionaalsel viisil.

3.  Käesolevat määrust kohaldatakse teenuseosutajatele, kes osutavad võrgusisuteenust kooskõlas lõikega 1.

Artikkel 7

Lepingu sätted

1.  Lepingu sätted, sealhulgas võrgusisuteenuse osutajate ja võrgusisuteenuste sisu autoriõiguse või autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate või muude õiguste omajate vahel sõlmitud lepingutes sisalduvad sätted, samuti selliste teenuseosutajate ja nende tellijate vahel sõlmitud lepingutes sisalduvad sätted, mis on vastuolus käesoleva määrusega, sealhulgas sätted, millega keelatakse võrgusisuteenuste piiriülene kaasaskantavus või piiratakse kaasaskantavust teatava ajavahemikuga, ei kuulu täitmisele.

2.  Käesolevat määrust kohaldatakse olenemata sellest, millist õigust kohaldatakse võrgusisuteenuse osutajate ning võrgusisuteenuse sisu autoriõiguse või autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate ning muude õiguste omajate, aga ka nimetatud teenuseosutajate ja nende tellijate vahel sõlmitud lepingutele.

Artikkel 8

Isikuandmete kaitse

1.  Käesoleva määruse raames toimuv isikuandmete töötlemine, sealhulgas artiklis 5 osutatud tellija elukohaliikmesriigi kontrollimise jaoks vajalik isikuandmete töötlemine, peab olema kooskõlas direktiividega 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ. Eelkõige peab igasugune artikli 5 kohane kontrollimisvahendite kasutamine ja käesoleva määruse alusel toimuv isikuandmete töötlemine piirduma sellega, mis on eesmärgi saavutamiseks vajalik ja proportsionaalne.

2.  Artikli 5 kohaselt kogutud andmeid kasutatakse üksnes tellija elukohaliikmesriigi kontrollimiseks. Neid ei teatata, ei edastata, ei jagata ega litsentseerita ning ei edastata ega avaldata muul moel võrgusisuteenuste sisu autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajatele ega muude õiguste omajatele või muudele kolmandatele isikutele.

3.  Võrgusisuteenuste osutaja ei säilita artikli 5 kohaselt kogutud andmeid kauem, kui see on vajalik artikli 5 lõike 1 või 2 kohaselt tellija elukohaliikmesriigi kontrollimise lõpuleviimiseks. Pärast iga kontrollimise lõpetamist hävitatakse andmed viivitamata ja lõplikult.

Artikkel 9

Kohaldamine kehtivate lepingute ja omandatud õiguste suhtes

1.  Käesolevat määrust kohaldatakse ka enne määruse kohaldamise kuupäeva sõlmitud lepingute ja omandatud õiguste suhtes, kui need on olulised artiklite 3 ja 6 kohaselt võrgusisuteenuse osutamise, sellele juurdepääsu või selle kasutamise jaoks pärast nimetatud kuupäeva.

2.   ►C1  Hiljemalt 2. juuniks 2018 ◄ teeb rahalise tasu eest võrgusisuteenuse osutaja käesoleva määruse kohaselt kindlaks nende tellijate elukohaliikmesriigi, kes on kõnealuse võrgusisuteenuse osutamise lepingu sõlminud enne seda kuupäeva.

Kahe kuu jooksul pärast kuupäeva, mil rahalise tasuta osutatava võrgusisuteenuse osutaja osutab esimest korda artikli 6 kohaselt teenust, kontrollib teenuseosutaja kooskõlas käesoleva määrusega nende tellijate elukohaliikmesriiki, kes on kõnealuse võrgusisuteenuse osutamise lepingu sõlminud enne seda kuupäeva.

Artikkel 10

Läbivaatamine

Komisjon hindab ►C1  hiljemalt 2. aprilliks 2021 ◄ ning seejärel vastavalt vajadusele käesoleva määruse kohaldamist õiguslike, tehnoloogiliste ja majanduslike muutuste taustal ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule selle kohta aruande.

Esimeses lõigus osutatud aruanne peab muu hulgas sisaldama hinnangut artiklis 5 osutatud elukohaliikmesriigi kontrollimise vahendite kohta, võttes arvesse uuemat tehnoloogiat, tööstusharu norme ja tavasid, ning selles tuleb vajaduse korral kaaluda läbivaatamise vajadust. Aruandes pööratakse erilist tähelepanu sellele, kuidas käesolev määrus mõjutab VKE-sid ja isikuandmete kaitset. Komisjon lisab, kui see on asjakohane, aruandele seadusandliku ettepaneku.

Artikkel 11

Lõppsätted

1.  Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   ►C1  Seda kohaldatakse alates 1. aprillist 2018. ◄

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.( ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).