02016R0341 — ET — 01.05.2016 — 001.006


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/341,

17. detsember 2015,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavate sätete üleminekueeskirjadega, kui vajalikud elektroonilised süsteemid veel ei toimi, ja muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/2446

(ELT L 069 15.3.2016, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/698, 8. aprill 2016,

  L 121

1

11.5.2016


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 101, 16.4.2016, lk  33 (2016/341)

►C2

Parandus, ELT L 238, 6.9.2016, lk  8 (2016/698)

►C3

Parandus, ELT L 101, 13.4.2017, lk  221 (2016/341)

►C4

Parandus, ELT L 281, 31.10.2017, lk  34 (2016/341)

►C5

Parandus, ELT L 096, 5.4.2019, lk  55 (2016/341)
▼B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/341,

17. detsember 2015,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavate sätete üleminekueeskirjadega, kui vajalikud elektroonilised süsteemid veel ei toimi, ja muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/24461. PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisese

1.  Käesolevas määruses sätestatakse üleminekumeetmed tolliseadustiku artiklis 278 osutatud andmete vahetamise ja salvestamise kohta seni, kuni võetakse kasutusele tolliseadustiku sätete kohaldamiseks vajalikud elektroonilised süsteemid.

2.  Andmenõuded, vormingud ja koodid, mida tuleb kohaldada käesolevas määruses, delegeeritud määruses (EL) 2015/2446 ja rakendusmääruses (EL) 2015/2447 sätestatud üleminekuperioodil, on sätestatud käesoleva määruse lisades.1. JAGU

Tollialaste õigusaktide kohaldamisega seotud otsused

Artikkel 2

Taotlused ja otsused

Toll võib lubada, et kuni kuupäevani, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liidu tolliseadustiku kohane tolliotsuste süsteem, võib seoses taotluste ja otsustega või mis tahes järgnevate sündmustega, mis võivad algset taotlust või otsust mõjutada ühes või mitmes liikmesriigis, kasutada elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevaid vahendeid.

Artikkel 3

Teabe vahetamise ja salvestamise vahendid

1.  Toll tagab kuni kuupäevani, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liidu tolliseadustiku kohane tolliotsuste süsteem, teabe vahetamise ja salvestamise vahendite kättesaadavuse, et tagada rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikli 14 kohaselt toimuvad konsultatsioonid.

2.  Toll määrab kontaktpunktid, kes vastutavad igasuguse teabevahetuse eest, mis toimub kontaktpunktide ja tolli vahel ning kontaktpunktide ja komisjoni vahel, ning edastab kontaktpunktide kontaktandmed komisjonile.

3.  Komisjon teeb kontaktpunktide nimekirja kättesaadavaks oma veebisaidil.2. JAGU

Siduva tariifiinformatsiooniga seotud otsused

Artikkel 4

Siduva tariifiinformatsiooniga seotud taotluse ja otsuse vorm

1.  Toll võib lubada, et kuni rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud STI-süsteemi uuendamise kuupäevani võib STIga seotud taotluste ja otsuste või mis tahes järgnevate sündmuste puhul, mis võivad algset taotlust või otsust mõjutada, kasutada elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevaid vahendeid.

2.  Lõikes 1 osutatud juhtudel kohaldatakse järgmisi põhimõtteid:

a) kuni elektroonilise süsteemi esimese etapi uuendamise kuupäevani:

i) kasutatakse STI-otsusega seotud taotluse esitamiseks 2. lisas sätestatud vormi,

ii) kasutatakse STI-otsuse tegemiseks 3. lisas sätestatud vormi;

b) alates elektroonilise süsteemi esimese etapi uuendamise kuupäevast kuni elektroonilise süsteemi teise etapi uuendamise kuupäevani:

i) kasutatakse STI-otsusega seotud taotluse esitamiseks 4. lisas sätestatud vormi,

ii) kasutatakse STI-otsuse tegemiseks 5. lisas sätestatud vormi.3. JAGU

Volitatud ettevõtja staatuse saamise taotlus

Artikkel 5

Taotluse ja loa vorm

1.  Toll võib lubada, et kuni rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud AEO-süsteemi uuendamise kuupäevani võib volitatud ettevõtjaga seotud taotluste ja otsuste või mis tahes järgnevate sündmuste puhul, mis võivad algset taotlust või otsust mõjutada, kasutada elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevaid vahendeid.

2.  Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud juhtudel kohaldatakse järgmisi põhimõtteid:

a) volitatud ettevõtja staatuse saamise taotluse esitamiseks kasutatakse 6. lisas sätestatud vormi ja

b) volitatud ettevõtja staatust andva loa puhul kasutatakse 7. lisas sätestatud vormi.2. PEATÜKK

KAUBA TOLLIVÄÄRTUS

Artikkel 6

Tolliväärtusega seotud andmete deklaratsioon

1.  Vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsioon sisaldab tolliväärtusega seotud andmeid kuni rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liikmesriikide impordisüsteemide uuendamise kuupäevadeni.

2.  Toll võib lubada, et lõikes 1 osutatud andmete esitamiseks võib kasutada elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevaid vahendeid.

3.  Kui lõikes 1 osutatud andmed esitatakse elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevate vahendite abil, kasutatakse selleks käesoleva määruse 8. lisas sätestatud vormi.

4.  Toll võib loobuda käesoleva artikli lõikes 1 osutatud andmete esitamise nõudest, kui kõnealuse kauba tolliväärtust ei ole võimalik tolliseadustiku artikli 70 alusel kindlaks määrata.

5.  Välja arvatud juhul, kui see on oluline tolliväärtuse nõuetekohaseks määramiseks, loobub toll lõikes 1 osutatud andmete esitamise nõudest järgmistel juhtudel:

a) kui saadetises sisalduva imporditud kauba tolliväärtus on alla 20 000 euro, tingimusel et see saadetis ei ole ühelt ja samalt kaubasaatjalt ühele ja samale kaubasaajale lähetatud osasaadetis või järjestikune saadetis;

b) kui kauba vabasse ringlusse lubamise aluseks olev tehing on mittekaubanduslikku laadi;

c) kui kõnealuste andmete esitamine ei ole ühise tollitariifistiku kohaldamiseks vajalik;

d) kui ühises tollitariifistikus sätestatud tollimakse ei pea tasuma.

6.  Kui üks ja sama müüja tarnib ühele ja samale ostjale kaupa jätkuvalt samadel kaubanduslikel tingimustel, võib toll loobuda lõikes 1 osutatud andmete esitamise jätkuvast nõudest.3. PEATÜKK

VÕIMALIKU VÕI OLEMASOLEVA TOLLIVÕLA TAGATIS

Artikkel 7

Teabe vahetamise ja salvestamise vahendid

1.  Toll võib lubada, et kuni kuupäevadeni, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liidu tolliseadustiku kohane tagatiste haldamise süsteem, võib tagatistega seotud teabe vahetamiseks ja salvestamiseks kasutada elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevaid vahendeid.

2.  Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud juhul kohaldatakse rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikli 147 kohaselt rohkem kui ühes liikmesriigis kasutada võidavate ja muul eesmärgil kui transiidiks antud tagatistega seotud teabe vahetamisel ja salvestamisel järgmisi põhimõtteid:

a) teavet salvestavad iga liikmesriigi tolliasutused vastavalt liikmesriigis kehtivale süsteemile ja

b) tolliasutuste vahel vahetatakse teavet elektronposti teel.

3.  Vastavalt artikli 3 lõikele 2 määratud kontaktpunkt vastutab lõike 2 punktis b osutatud teabevahetuse eest.

Artikkel 8

Tollivõla limiidi kontrollimine tolli poolt

1.  Kuni rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud tagatiste haldamise süsteemi kasutuselevõtu kuupäevani täpsustab rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikli 155 lõikes 4 osutatud isik üldtagatise esitamise taotluses tollivõla limiidi jaotumise nende liikmesriikide vahel, kus ta toiminguid teeb, välja arvatud liidu tolliprotseduurile suunatud kauba puhul, mis peab olema tagatisega hõlmatud.

2.  Tagatistolliasutus, kellele taotlus esitatakse, konsulteerib vastavalt rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklile 14 teiste taotluses osutatud liikmesriikidega tollivõla limiidi jaotamise üle, mida taotles isik, kellelt nõutakse tagatise esitamist.

3.  Iga liikmesriik vastutab rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikli 157 kohaselt oma tollivõla limiidi osa kontrollimise eest.4. PEATÜKK

KAUBA SAABUMINE JA AJUTINE LADUSTAMINE

Artikkel 9

Merelaeva või õhusõiduki saabumisest teatamine

Toll võib lubada, et kuni kuupäevadeni, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liidu tolliseadustiku kohased saabumisteate, esitamisteate ja ajutise ladustamise süsteemid, võib merelaeva või õhusõiduki saabumisest teatamiseks vastavalt tolliseadustiku artiklile 133 kasutada elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevaid vahendeid.

Artikkel 10

Kauba esitamine tollile

Toll võib lubada, et kuni kuupäevadeni, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liidu tolliseadustiku kohased saabumisteate, esitamisteate ja ajutise ladustamise süsteemid, võib kauba esitamisel tollile vastavalt tolliseadustiku artiklile 139 kasutada elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevaid vahendeid.

Artikkel 11

Ajutise ladustamise deklaratsioon

Toll võib lubada, et kuni kuupäevadeni, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liidu tolliseadustiku kohased saabumisteate, esitamisteate ja ajutise ladustamise süsteemid, võib ajutise ladustamise deklaratsiooni esitamisel vastavalt tolliseadustiku artiklile 145 kasutada elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevaid vahendeid.5. PEATÜKK

TOLLISTAATUS JA KAUBA SUUNAMINE TOLLIPROTSEDUURILE1. JAGU

Kauba tollistaatus

Artikkel 12

Liidu kauba tollistaatuse tõend lihtsustatud transiidiprotseduuriga hõlmatud kauba jaoks

Kuni rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud uue arvutipõhise transiidisüsteemi uuendamise kuupäevadeni tõendatakse õhu- või mereteed pidi veetava kaubaga seotud paberipõhise liidu transiidiprotseduuri kasutamise korral vastavalt käesoleva määruse artikli 24 lõikele 1 liidu kauba tollistaatust tähega „C” (vastab tähisele „T2L”), mis märgitakse manifesti vastavate kaubanimetuste juurde.

Artikkel 13

Liidu kauba tollistaatuse tõendamise vormid

1.  Toll võib lubada, et kuni kuupäevani, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liidu tolliseadustiku kohane liidu kauba tollistaatuse tõendamise süsteem, võib liidu kauba tollisaatuse tõendamisega seotud teabe vahetamiseks ja salvestamiseks kasutada elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevaid vahendeid.

2.  Kui liidu kauba tollistaatuse tõendamiseks kasutatakse elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevaid vahendeid, esitatakse tõend T2L või T2LF, kasutades selleks delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 lisa B-01 III jaotises sätestatud eksemplari 4 või eksemplari 4/5.

3.  Vajaduse korral lisatakse sellele vormile üks või mitu lisalehte, mis vastavad delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 lisa B-01 IV jaotises sätestatud eksemplarile 4 või eksemplarile 4/5.

4.  Toll võib lubada, et kuni kuupäevani, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liidu tolliseadustiku kohane liidu kauba tollistaatuse tõendamise süsteem, võib lisalehtede asemel kasutada tõendi T2L või T2LF kirjeldava osana rakendusmääruse (EL) 2015/2447 lisa 72-04 II osa III peatükis sätestatud vormi alusel koostatud lastinimekirju.

5.  Kui toll kasutab tõendi T2L või T2LF esitamiseks elektroonilisi andmetöötlusvahendeid ja lisalehti ei ole võimalik kasutada, lisatakse käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud vormile üks või mitu delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 lisa B-01 III jaotises sätestatud eksemplarile 4 või 4/5 vastavat vormi.

▼C5

6.  Kui volitatud väljastaja kasutab delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 128a lõike 2 punkti e alapunktis ii osutatud eritemplit, peab selle templi heaks kiitma toll ja see peab vastama delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 lisa 72-04 II osa II peatükis sätestatud näidisele. Kohaldatakse rakendusmääruse (EL) 2015/2447 lisa 72-04 punkte 23 ja 23.1.

▼B2. JAGU

Kauba suunamine tolliprotseduurile

Artikkel 14

Andmete vahetamise vahendid

Toll võib lubada, et kuni rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liikmesriikide impordisüsteemide uuendamise kuupäevadeni võib tollideklaratsioonide esitamiseks kasutada elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevaid vahendeid, kui kaup suunatakse järgmistele tolliprotseduuridele:

a) vabasse ringlusse lubamine,

b) tolliladustamine,

c) ajutine import,

d) lõppkasutus,

e) seestöötlemine.

Artikkel 15

Tollideklaratsioonide vormid

Kuni rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liikmesriikide impordisüsteemide uuendamise kuupäevadeni kasutatakse artiklis 14 loetletud tolliprotseduuride puhul elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevate vahendite kasutamisel tollideklaratsioonide esitamiseks vajaduse korral 9. lisa liidetes B1–D1 sätestatud vorme.

Artikkel 16

Lihtsustatud tollideklaratsioonide vormid

1.  Kuni rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liikmesriikide impordisüsteemide uuendamise kuupäevadeni esitatakse tolliseadustiku artiklis 166 osutatud lihtsustatud tollideklaratsioon käesoleva määruse artiklis 14 osutatud protseduuri korral elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevate vahendite abil, kasutades selleks 9. lisa liidetes B1–B5 sätestatud asjakohaseid vorme.

2.  Kui isikule on antud luba kasutada regulaarselt käesoleva määruse artiklis 14 osutatud protseduuri korral lihtsustatud deklaratsiooni vastavalt tolliseadustiku artikli 166 lõikele 2, võib toll kuni lõikes 1 osutatud süsteemide uuendamise kuupäevadeni aktsepteerida lihtsustatud tollideklaratsioonina äri- või haldusdokumenti, tingimusel et see dokument sisaldab vähemalt kauba identifitseerimiseks vajalikke andmeid ja sellele on lisatud taotlus suunata kaup asjakohasele tolliprotseduurile.

Artikkel 17

Tollideklaratsiooni esitamine enne kauba esitamist tollile

Toll võib lubada, et kuni kuupäevadeni, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liidu tolliseadustiku kohane automaatne ekspordisüsteem ja uuendatakse liikmesriikide impordisüsteemi, võib juhul, kui tollideklaratsioon esitatakse enne kauba esitamist vastavalt tolliseadustiku artiklile 171, kasutada esitamisteate esitamiseks elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevaid vahendeid.

Artikkel 18

Keskse tollivormistusega seotud teabe vahetamise vahendid

1.  Keskse tollivormistuse loaga seotud tolliasutused teevad kuni kuupäevadeni, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liidu tolliseadustiku kohane keskne imporditollivormistus ja automaatne ekspordisüsteem, koostööd töökorra kehtestamiseks, et tagada vastavus tolliseadustiku artikli 179 lõigetele 4 ja 5.

2.  Toll võib lubada kasutada tolliasutuste omavaheliseks ning tolliasutuste ja keskse tollivormistuse loa omanike vaheliseks teabevahetuseks elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevaid vahendeid.

Artikkel 19

Teabe salvestamine

1.  Liikmesriigid esitavad keskse tollivormistuse taotluste ja lubade loetelu komisjonile, kes salvestab need liikmesriikide haldusasutuste, ettevõtete ja kodanike suhtlus- ja teabekeskuse (CIRCABC) vastavasse rühma.

2.  Liikmesriigid ajakohastavad lõikes 1 osutatud loetelu.

Artikkel 20

Keskse tollivormistuse taotluse tagasilükkamine

Otsustuspädev tolliasutus võib kuni kuupäevadeni, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud keskne imporditollivormistus ja automaatne ekspordisüsteem, teha otsuse lükata keskse tollivormistuse taotlus tagasi, kui taotlus tekitaks ebaproportsionaalse halduskoormuse.

Artikkel 21

Deklarandi arvestuskande tegemine

1.  Toll võib lubada, et kuni kuupäevadeni, millal uuendatakse rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liikmesriikide impordisüsteeme ja võetakse kasutusele automaatne ekspordisüsteem, võib esitamisteate esitamiseks kasutada elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevaid vahendeid, välja arvatud juhul, kui loobutakse kauba esitamise nõudest vastavalt tolliseadustiku artikli 182 lõikele 3.

2.  Toll võib lubada, et kuni rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud automaatse ekspordisüsteemi kasutuselevõtu kuupäevani võib kauba suunamisel ekspordiprotseduurile või reekspordiks asendada esitamisteate deklaratsiooniga, kaasa arvatud lihtsustatud tollideklaratsiooniga.6. PEATÜKK

ERIPROTSEDUURID1. JAGU

Muid eriprotseduure kui transiiti käsitlevad üldsätted

Artikkel 22

Eriprotseduuridega seotud taotluste ja lubade vormid

1.  Kui tolliseadustiku artikli 211 lõikes 1 osutatud loa taotluse aluseks ei ole tollideklaratsioon ja kui see taotlus esitatakse elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevate vahendite abil, kasutatakse taotluse koostamiseks kuni rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liidu tolliseadustiku kohase tolliotsuste süsteemi kasutuselevõtu kuupäevani käesoleva määruse 12. lisas sätestatud vormi.

2.  Kui tolliasutused, kes on pädevad tegema otsust lõikes 1 osutatud taotluse kohta, otsustavad anda loa, kasutavad nad selleks 12. lisas sätestatud vormi.

Artikkel 23

Standarditud teabevahetuseks kasutatavad vahendid

1.  Toll võib lubada, et kuni kuupäevadeni, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liidu tolliseadustiku kohane eriprotseduuride jaoks ette nähtud teabelehtede (INF) süsteem, võib standarditud teabevahetuseks kasutada elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevaid vahendeid.

2.  Kui delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklis 181 osutatud standarditud teabevahetuseks kasutatakse elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevaid vahendeid, kasutatakse käesoleva määruse 13. lisas sätestatud teabelehti.

3.  Lõike 1 kohaldamisel loetakse 13. lisas sätestatud teabelehti vastavalt kõnealuse lisa liites sätestatud vastavustabelile.

4.  Kui delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 1 lõikes 27 osutatud ärijuhtumi korral on vaja kõnealuse määruse artiklis 181 osutatud standarditud teabevahetust, võib kasutada igasuguseid standarditud teabevahetuse meetodeid.2. JAGU

Transiit

Artikkel 24

Üldsätted

1.  Kuni rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud uue arvutipõhise transiidisüsteemi uuendamise kuupäevadeni kohaldatakse raud-, õhu- või mereteed pidi veetava kauba puhul paberipõhist liidu transiidiprotseduuri vastavalt käesoleva määruse artiklites 25, 26 ja 29–51 sätestatule.

2.  Kuni 1. maini 2018 kohaldatakse käesoleva määruse artiklites 27, 28, 29, 52 ja 53 osutatud õhu- või mereteed pidi veetava kauba puhul elektroonilisel manifestil põhinevat liidu transiidiprotseduuri nende ettevõtjate suhtes, kes ei ole veel uuendanud süsteeme, mis on vajalikud tolliseadustiku artikli 233 lõike 4 punkti e kohaldamiseks.

Selle kuupäevani loetakse artiklites 27, 28, 29, 52 ja 53 osutatud protseduurid samaväärseks tolliseadustiku artikli 233 lõike 4 punktis e sätestatud protseduuridega ning tagatist ei nõuta vastavalt tolliseadustiku artikli 89 lõike 8 punktile d.

Artikkel 25

Luba kasutada raudteed pidi veetava kauba puhul paberipõhist liidu transiidiprotseduuri

1.  Luba kasutada raudteed pidi veetava kauba puhul paberipõhist liidu transiidiprotseduuri antakse taotlejatele, kes vastavad järgmistele tingimustele:

a) taotleja on raudteeveo-ettevõtja;

b) taotleja on asutatud liidu tolliterritooriumil;

c) taotleja kasutab regulaarselt liidu transiidiprotseduuri või pädev tolliasutus teab, et taotleja suudab täita protseduuriga seotud kohustused, ja

d) taotleja ei ole tõsiselt ega korduvalt rikkunud tolli- ega maksuseadusi.

2.  Luba kasutada raudteed pidi veetava kauba puhul paberipõhist liidu transiidiprotseduuri kehtib kõikides liikmesriikides.

Artikkel 26

Luba kasutada õhu- või mereteed pidi veetava kauba puhul paberipõhist liidu transiidiprotseduuri

1.  Luba kasutada õhu- või mereteed pidi veetava kauba puhul paberipõhist liidu transiidiprotseduuri antakse taotlejatele, kes vastavad järgmistele tingimustele:

a) kui tegemist on õhuteed pidi veetava kauba puhul kohaldatava paberipõhise liidu transiidiprotseduuriga, siis taotleja on lennuettevõtja;

b) kui tegemist on mereteed pidi veetava kauba puhul kohaldatava paberipõhise liidu transiidiprotseduuriga, siis taotleja on laevandusettevõtja;

c) taotleja on asutatud liidu tolliterritooriumil;

d) taotleja kasutab regulaarselt liidu transiidiprotseduuri või pädev tolliasutus teab, et taotleja suudab täita protseduuriga seotud kohustused, ja

e) taotleja ei ole tõsiselt ega korduvalt rikkunud tolli- ega maksuseadusi.

2.  Luba kasutada õhu- või mereteed pidi veetava kauba puhul paberipõhist liidu transiidiprotseduuri kehtib kõikides loal täpsustatud liikmesriikides.

Artikkel 27

Luba kasutada õhuteed pidi veetava kauba puhul elektroonilisel manifestil põhinevat liidu transiidiprotseduuri

1.  Luba kasutada õhuteed pidi veetava kauba puhul elektroonilisel manifestil põhinevat liidu transiidiprotseduuri antakse taotlejatele, kes vastavad järgmistele tingimustele:

a) taotleja on lennuettevõtja, kes teenindab suurt hulka lende liidu lennujaamade vahel;

b) taotleja on asutatud liidu tolliterritooriumil või tema registrijärgne asukoht, peakontor või püsiv tegevuskoht asub liidus;

c) taotleja kasutab regulaarselt liidu transiidiprotseduuri või pädev tolliasutus teab, et taotleja suudab täita protseduuriga seotud kohustused, ja

d) taotleja ei ole tõsiselt ega korduvalt rikkunud tolli- ega maksuseadusi.

2.  Loa taotluse vastuvõtmisel teatab pädev tolliasutus sellest teistele liikmesriikidele, kelle territooriumil asuvad teabevahetuseks ette nähtud elektroonilise süsteemi kaudu ühendatud lähte- ja sihtlennujaamad.

Kui 60 päeva jooksul pärast teatamise kuupäeva mingeid vastuväiteid ei esitata, väljastab pädev tolliasutus loa.

3.  Luba kasutada õhuteed pidi veetava kauba puhul elektroonilisel manifestil põhinevat liidu transiidiprotseduuri kehtib loal täpsustatud lennujaamade vahel toimuvate liidu transiitvedude korral.

Artikkel 28

Luba kasutada mereteed pidi veetava kauba puhul elektroonilisel manifestil põhinevat liidu transiidiprotseduuri

1.  Luba kasutada mereteed pidi veetava kauba puhul elektroonilisel manifestil põhinevat liidu transiidiprotseduuri antakse taotlejatele, kes vastavad järgmistele tingimustele:

a) taotleja on laevandusettevõtja, kes teenindab suurt hulka reise liidu sadamate vahel;

b) taotleja on asutatud liidu tolliterritooriumil või tema registrijärgne asukoht, peakontor või püsiv tegevuskoht asub liidus;

c) taotleja kasutab regulaarselt liidu transiidiprotseduuri või pädev tolliasutus teab, et taotleja suudab täita protseduuriga seotud kohustused, ja

d) taotleja ei ole tõsiselt ega korduvalt rikkunud tolli- ega maksuseadusi.

2.  Loa taotluse vastuvõtmisel teatab pädev tolliasutus sellest teistele liikmesriikidele, kelle territooriumil asuvad teabevahetuseks ette nähtud elektroonilise süsteemi kaudu ühendatud lähte- ja sihtsadamad.

Kui 60 päeva jooksul pärast teatamise kuupäeva mingeid vastuväiteid ei esitata, väljastab pädev tolliasutus loa.

3.  Luba kasutada mereteed pidi veetava kauba puhul elektroonilisel manifestil põhinevat liidu transiidiprotseduuri kehtib üksnes loal täpsustatud sadamate vahel toimuvate liidu transiitvedude korral.

Artikkel 29

Sätted, mis käsitlevad lubasid kasutada raud-, õhu- või mereteed pidi veetava kauba puhul paberipõhist liidu transiidiprotseduuri või õhu- või mereteed pidi veetava kauba puhul elektroonilisel manifestil põhinevat liidu transiidiprotseduuri

1.  Artiklites 25, 26, 27 ja 28 osutatud luba antakse üksnes järgmistel tingimustel:

a) pädev tolliasutus leiab, et on suuteline teostama järelevalvet liidu transiidiprotseduuri üle ja tegema kontrolle, ilma et sellega kaasneks asjaomase isiku vajadustega võrreldes ebaproportsionaalne halduskoormus;

b) taotleja peab arvestust, mis võimaldab pädeval tolliasutusel teha tõhusat kontrolli.

2.  Kui taotlejal on tolliseadustiku artikli 38 lõike 2 punktis a osutatud volitatud ettevõtja luba, loetakse artikli 25 lõike 1 punktis d, artikli 26 lõike 1 punktis e, artikli 27 lõike 1 punktis d, artikli 28 lõike 1 punktis d ja käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud nõuded täidetuks.

Artikkel 30

CIM-saatelehe kasutamine transiidideklaratsioonina raudteed pidi veetava kauba puhul kohaldataval paberipõhisel liidu transiidiprotseduuril

CIM-saatelehte käsitatakse transiidideklaratsioonina raudteed pidi veetava kauba puhul kohaldataval paberipõhisel liidu transiidiprotseduuril, kui seda kasutatakse volitatud raudteeveo-ettevõtjate omavahelises koostöös tehtavate vedude korral.

Artikkel 31

Raudteed pidi veetava kauba puhul kohaldatava paberipõhise liidu transiidiprotseduuri pidaja ja tema kohustused

1.  Raudteed pidi veetava kauba puhul kohaldatava paberipõhise liidu transiidiprotseduuri pidaja on üks järgmistest:

a) liikmesriigis asutatud volitatud raudteeveo-ettevõtja, kes võtab kauba vedada CIM-saatelehe alusel, mida kasutatakse transiidideklaratsioonina raudteed pidi veetava kauba puhul kohaldataval paberipõhisel liidu transiidiprotseduuril, ja kes täidab CIM-saatelehe lahtri 58b, märgistades kastikese „jah” ja sisestades Rahvusvahelise Raudteeliidu (UIC) koodi, või

▼C3

b) kui vedu algab väljaspool liidu tolliterritooriumi ja kaup siseneb sellele tolliterritooriumile, siis mis tahes muu liikmesriigis asutatud volitatud raudteeveo-ettevõtja, kelle eest kolmanda riigi raudteeveo-ettevõtja on täitnud lahtri 58b.

▼B

2.  Kõnealuse protseduuri pidaja võtab endale sõnaselgelt vastutuse, et paberipõhises liidu transiidiprotseduuris osalevad järgnevad või asendavad raudteeveo-ettevõtjad vastavad samuti raudteed pidi veetava kauba puhul kohaldatava paberipõhise liidu transiidiprotseduuri nõuetele.

Artikkel 32

Volitatud raudteeveo-ettevõtja kohustused

1.  Erinevad raudteeveo-ettevõtjad võtavad üksteise järel kauba üle ja veavad seda asjaomase riigi piires ning kaasatud volitatud raudteeveo-ettevõtjad vastutavad solidaarselt tolli ees võimaliku tollivõla korral.

2.  Olenemata tolliseadustiku artikli 233 lõigetes 1 ja 2 osutatud tolliprotseduuri pidaja kohustustest vastutavad teised raudteeveo-ettevõtjad, kes võtavad veo käigus kauba üle ja kes on märgitud CIM-saatelehe lahtrisse 57, raudteed pidi veetava kaubaga seotud paberipõhise liidu transiidiprotseduuri nõuetekohase kohaldamise eest.

3.  Raudteeveo-ettevõtjad rakendavad omavahelises koostöös ühiselt kokkulepitud süsteemi, et kontrollida ja uurida kauba vedamisega seotud eeskirjade eiramist, ning vastutavad järgmise eest:

a) veokulude eraldi arveldamine teabe alusel, mis peab olema kättesaadav raudteed pidi veetava kauba puhul iga liidus tehtava transiitveo kohta ja iga liikmesriigi asjaomase sõltumatu volitatud raudteeveo-ettevõtja puhul iga kuu kohta;

b) veokulude jaotumine nende liikmesriikide vahel, mille territooriumile raudteed pidi veetav kaup liidu transiitveo käigus siseneb, ja

c) oma osa tasumine kuludest, mida iga koostööd tegev volitatud raudteeveo-ettevõtja on kandnud.

Artikkel 33

Formaalsused lähtetolliasutuses

1.  Kui kaup suunatakse raudteed pidi veetava kauba puhul kohaldatavale paberipõhisele liidu transiidiprotseduurile ning liidu transiitvedu algab ja peab lõppema liidu tolliterritooriumil, esitatakse kaup ja CIM-saateleht lähtetolliasutusele.

2.  Lähtetolliasutus märgib CIM-saatelehe eksemplaride 1, 2 ja 3 tolli täidetavasse lahtrisse selgelt järgmise tähise:

a) kood „T1”, kui kaup liigub liidu välistransiidiprotseduuri alusel kooskõlas tolliseadustiku artikli 226 lõigetega 1 ja 2;

b) kood „T2”, kui kaup liigub liidu sisetransiidiprotseduuri alusel kooskõlas tolliseadustiku artikli 227 lõikega 1, või

c) kood „T2F” delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklis 188 osutatud juhul.

Koodide „T2” ja „T2F” kinnituseks tuleb lisada lähtetolliasutuse ametlik tempel.

3.  Kõik CIM-saatelehe koopiad tagastatakse asjaomasele isikule.

4.  Volitatud raudteeveo-ettevõtja tagab, et raudteed pidi veetava kauba puhul kohaldatava paberipõhise liidu transiidiprotseduuri alusel veetavat kaupa oleks võimalik identifitseerida siltide abil, millel on 10. lisas esitatud näidisele vastav piktogramm. Need sildid kinnitatakse või trükitakse otse CIM-saatelehele ja asjaomasele raudteevagunile, kui see on täis laaditud, või muudel juhtudel üksikpakendile või -pakenditele. Sildid võib asendada templiga, millel on kujutatud 10. lisas esitatud piktogramm.

5.  Kui vedu algab väljaspool liidu tolliterritooriumi ja peab lõppema sellel territooriumil, on lähtetolliasutuseks tolliasutus, kelle pädevusse kuulub piirijaam, mille kaudu kaup liidu tolliterritooriumile tuuakse.

Lähtetolliasutuses ei ole vaja täita tolliformaalsusi.

Artikkel 34

Lastinimekirjad

1.  Kui CIM-saateleht sisaldab rohkem kui ühte vagunit või konteinerit, võib kasutada 11. lisas sätestatud vormina esitatud lastinimekirju.

2.  Lastinimekirjad sisaldavad CIM-saatelehega hõlmatud vaguni numbrit või vajaduse korral kaupa sisaldava konteineri numbrit.

3.  Liidu tolliterritooriumilt algavate vedude puhul, mis hõlmavad nii liidu välistransiidiprotseduuri kui ka liidu sisetransiidiprotseduuri alusel veetavaid kaupu, tuleb koostada eraldi lastinimekirjad.

Mõlemat liiki kaubaga seotud lastinimekirjade järjekorranumber märgitakse CIM-saatelehele kauba kirjelduse jaoks ette nähtud lahtrisse.

4.  CIM-saatelehele lisatud lastinimekirjad moodustavad selle lahutamatu osa ja neil on samasugune õiguslik toime.

5.  Lastinimekirjade originaalide ehtsust kinnitatakse lähtejaama templiga.

Artikkel 35

Formaalsused vahetolliasutuses

Raudteed pidi veetava kaubaga seotud paberipõhise liidu transiidiprotseduuri kohaldamisel ei ole lähtetolliasutuses vaja täita tolliformaalsusi.

Artikkel 36

Formaalsused sihttolliasutuses

1.  Kui raudteed pidi veetava kaubaga seotud paberipõhisele liidu transiidiprotseduurile suunatud kaup saabub sihttolliasutusse, esitab volitatud raudteeveo-ettevõtja tolliasutusele järgmise:

a) kaup;

b) CIM-saatelehe eksemplarid 2 ja 3.

Sihttolliasutus tagastab CIM-saatelehe eksemplari 2 volitatud raudteeveo-ettevõtjale pärast selle tembeldamist ja jätab CIM-saatelehe eksemplari 3 endale.

2.  Sihttolliasutuseks on tolliasutus, kelle pädevusse kuulub sihtjaam.

Kui aga kaup lubatakse vabasse ringlusse või suunatakse mõnele teisele tolliprotseduurile vahejaamas, on sihttolliasutuseks kõnealuses jaamas pädev tolliasutus. Kõnealune tolliasutus tembeldab CIM-saatelehe eksemplarid 2 ja 3 ning volitatud raudteeveo-ettevõtja esitatud CIM-saatelehe eksemplari 3 lisakoopia ja teeb neile ühe järgmistest märkustest:

 Cleared;

 Dédouané;

 Verzollt;

 Sdoganato;

 Vrijgemaakt;

 Toldbehandlet;

 Εκτελωνισμένο;

 Despachado de aduana;

 Desalfandegado;

 Tulliselvitetty;

 Tullklarerat;

 Propuštěno;

 Lõpetatud;

 Nomuitots;

 Išleista;

 Vámkezelve;

 Mgħoddija;

 Odprawiony;

 Ocarinjeno;

 Prepustené;

 Оформено

 Vămuit või

 Ocarinjeno.

Kõnealune tolliasutus tagastab CIM-saatelehe eksemplarid 2 ja 3 volitatud raudteeveo-ettevõtjale pärast nende tembeldamist ning jätab CIM-saatelehe eksemplari 3 lisakoopia endale.

3.  Käesoleva artikli lõikes 2 osutatud protseduuri ei kohaldata selliste aktsiisiga maksustatavate toodete suhtes, mis on määratletud nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ ( 1 ) artikli 1 lõikes 1.

4.  Käesoleva artikli lõikes 2 osutatud juhul võib sihtliikmesriigi pädev tolliasutus nõuda järelkontrolli vahejaama pädeva tolliasutuse poolt CIM-saatelehe eksemplaridele 2 ja 3 kantud kinnituste üle.

5.  Artikli 33 lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse raudteed pidi veetava kaubaga seotud paberipõhise liidu transiidiprotseduuri kasutamise korral, kui vedu algab liidu tolliterritooriumil ja peab lõppema väljaspool seda territooriumi.

Sihttolliasutuseks on tolliasutus, kelle pädevusse kuulub piirijaam, mille kaudu kaup raudteed pidi veetava kauba puhul kohaldatava paberipõhise liidu transiidiprotseduuri alusel liidu tolliterritooriumilt välja viiakse. Sihttolliasutuses ei ole vaja täita tolliformaalsusi.

Artikkel 37

Veolepingu muutmine

Kui veolepingut muudetakse nii, et:

a) vedu, mis pidi lõppema väljaspool liidu tolliterritooriumi, lõpeb sellel territooriumil, või

b) vedu, mis pidi lõppema liidu tolliterritooriumil, lõpeb väljaspool seda territooriumi,

võib volitatud raudteeveo-ettevõtja täita muudetud lepingut üksnes lähtetolliasutuse eelneval nõusolekul.

Kõikidel muudel juhtudel võivad volitatud raudteeveo-ettevõtjad muudetud lepingut täita; raudteeveo-ettevõtja teatab muudatusest viivitamata lähtetolliasutusele.

Artikkel 38

Raudteed pidi veetava kauba puhul kohaldatav paberipõhine liidu transiidiprotseduur, kui vedu algab ja lõpeb väljaspool liidu tolliterritooriumi

Kui kasutatakse raudteed pidi veetava kauba puhul kohaldatavat paberipõhist liidu transiidiprotseduuri ning kui vedu algab ja peab lõppema väljaspool liidu tolliterritooriumi, on lähte- ja sihttolliasutuseks vastavalt artikli 33 lõikes 5 ja artikli 36 lõikes 5 osutatud tolliasutused.

Lähte- ja sihttolliasutuses ei ole vaja täita tolliformaalsusi.

Artikkel 39

Sisetransiidiprotseduur

1.  Kui kohaldatakse ühistransiidiprotseduuri konventsiooni sätteid ja liidu kaup läbib ühte või mitut ühistransiidiprotseduuri riiki, suunatakse kaup liidu sisetransiidiprotseduurile kogu teekonna ulatuses alates lähtejaamast liidu tolliterritooriumil kuni sihtjaamani liidu tolliterritooriumil iga liikmesriigi kindlaks määratud korra kohaselt, ilma et lähtetolliasutusele oleks vaja esitada CIM-saatelehte ja kaupa ning ilma et oleks vaja kinnitada või trükkida artikli 33 lõikes 4 osutatud silte.

Sihttolliasutuses ei ole vaja täita tolliformaalsusi.

2.  Kui liidu kaupa veetakse raudteed pidi ühes liikmesriigis asuvast punktist teises liikmesriigis asuvasse punkti läbi ühe või mitme kolmanda riigi, mis ei ole ühistransiidiprotseduuri riik, kohaldatakse liidu sisetransiidiprotseduuri. Sel juhul kohaldatakse lõike 1 sätteid mutatis mutandis.

3.  Käesoleva artikli lõikes 2 osutatud juhul peatatakse raudteed pidi veetava kauba puhul kohaldatav paberipõhine liidu transiidiprotseduur kolmanda riigi territooriumil.

Artikkel 40

Välistransiidiprotseduur

Artikli 33 lõikes 5 ja artiklis 38 osutatud juhtudel suunatakse kaup liidu välistransiidiprotseduurile, välja arvatud juhul, kui liidu kauba tollistaatus määratakse kindlaks vastavalt tolliseadustiku artiklitele 153, 154 ja 155.

Artikkel 41

Volitatud raudteeveo-ettevõtjate raamatupidamisosakonnad ja tollikontroll

1.  Volitatud raudteeveo-ettevõtjad hoiavad oma arvepidamist raamatupidamisosakonnas ja kasutavad eeskirjade eiramise uurimiseks ühiselt kokku lepitud süsteemi, mida nendes osakondades rakendatakse.

2.  Selle liikmesriigi tollil, kus volitatud raudteeveo-ettevõtja on asutatud, on juurdepääs selle ettevõtja raamatupidamisosakonna andmetele.

3.  Tollikontrolli eesmärgil teeb volitatud raudteeveo-ettevõtja sihtriigis kõik raudteed pidi veetava kauba puhul kohaldataval paberipõhisel liidu transiidiprotseduuril transiidideklaratsioonina kasutatud CIM-saatelehed sihtliikmesriigi tollile kättesaadavaks vastavalt temaga vastastikusel kokkuleppel määratletud sätetele.

Artikkel 42

Liidu transiidiprotseduuri kasutamine

1.  Liidu transiidiprotseduuri kohaldamise korral ei välistata artiklitega 25 ja 29–45 delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklites 188, 189 ja 190 sätestatud protseduuri kasutamist ning kohaldatakse siiski rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikleid 291–312 ja lisa 72-04 punkti 19 ning käesoleva määruse artikli 33 lõiget 4 ja artiklit 41.

2.  Lõikes 1 osutatud juhtudel tehakse CIM-saatelehe koostamisel lisadokumentide kirjeldamiseks ette nähtud lahtrisse selge märge transiidideklaratsiooni tolli viitenumbri (MRN) kohta.

3.  Lisaks kinnitab raudteeveo-ettevõtja, kelle pädevusse kuulub liidu transiitveo viimane raudteejaam, CIM-saatelehe eksemplari 2 ehtsust. Kõnealune ettevõtja kinnitab dokumendi ehtsust pärast seda, kui ta on kindlaks teinud, et kauba vedu toimub liidu transiidideklaratsiooni alusel.

Artikkel 43

Volitatud kaubasaatja

Kui kauba puhul, mille volitatud kaubasaatja suunab raudteed pidi veetava kauba puhul kohaldatavale paberivabale liidu transiidiprotseduurile, ei ole vaja lähtetolliasutusele esitada transiidideklaratsioonina CIM-saatelehte ega kaupa, võtab lähtetolliasutus vajalikud meetmed selle tagamiseks, et CIM-saatelehe eksemplaridele 1, 2 ja 3 oleks vastavalt märgitud tähis „T1”, „T2” või „T2F”.

Artikkel 44

Volitatud kaubasaaja

Kui kaup saabub tolliseadustiku artikli 233 lõike 4 punktis b osutatud volitatud kaubasaaja asukohta, võib toll sätestada, et erandina rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklist 315 esitab volitatud raudteeveo-ettevõtja või veoettevõtja CIM-saatelehe eksemplarid 2 ja 3 otse sihttolliasutusele.

Artikkel 45

Raudteed pidi veetava kauba puhul kohaldatava paberipõhise liidu transiidiprotseduuri kasutamine

Kui liidu transiidiprotseduurile suunatud kauba suhtes kohaldatavate liidu meetmete rakendamine on tagatud,

a) on liikmesriikidel õigus jätkata raudteed pidi veetava kauba puhul muude selliste paberipõhiste liidu transiidiprotseduuride kohaldamist, mis on juba kahe- või mitmepoolsete kokkulepetega kehtestatud;

b) on igal liikmesriigil õigus jätkata paberipõhiste liidu transiidiprotseduuride kohaldamist raudteed pidi veetava kauba suhtes, mida ei ole vaja vedada teise liikmesriigi territooriumile.

Artikkel 46

Manifesti kasutamine transiidideklaratsioonina õhuteed pidi veetava kauba puhul kohaldatava paberipõhise liidu transiidiprotseduuri korral

1.  Lennuettevõtjale võidakse anda luba kasutada transiidideklaratsioonina kaubamanifesti, kui selle sisu vastab Chicagos 7. detsembril 1944 sõlmitud rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 9. lisa 3. liites esitatud vormile.

2.  Artiklis 26 osutatud loas määratakse kindlaks manifesti vorm ning lähte- ja sihtlennujaam liidu transiitvedude jaoks. Artikli 26 kohase loa saanud lennuettevõtja saadab loa kinnitatud koopia iga asjaomase lennujaama pädevale tolliasutusele.

3.  Kui vedu on seotud kaubaga, mida veetakse liidu välistransiidiprotseduuri alusel vastavalt tolliseadustiku artiklile 226 või vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklile 188, loetletakse see kaup eraldi manifestidel.

Artikkel 47

Lennuettevõtja täidetavad formaalsused

1.  Lennuettevõtja kannab manifestile järgmise teabe:

a) kood „T1”, kui kaup liigub liidu välistransiidiprotseduuri alusel kooskõlas tolliseadustiku artikliga 226;

b) kood „T2F” delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklis 188 osutatud juhul;

c) kõnealust kaupa vedava lennuettevõtja nimi;

d) lennu number;

e) lennu kuupäev;

f) lähte- ja sihtlennujaam.

2.  Lisaks lõikega 1 nõutavale teabele kannab lennuettevõtja manifestile iga kaubasaadetise kohta järgmise teabe:

a) lennuveokirja number;

b) pakkeüksuste arv;

c) kauba kaubanduslik kirjeldus, mis sisaldab kauba identifitseerimiseks vajalikke üksikasju;

d) brutomass.

3.  Grupisaadetiste puhul asendatakse kauba kirjeldus vajaduse korral märkega „Koondsaadetis”, mida võib lühendada. Sel juhul sisaldavad manifestis märgitud kaubasaadetisi käsitlevad lennuveokirjad kauba kaubanduslikku kirjeldust, mis sisaldab kauba identifitseerimiseks vajalikke üksikasju. Kõnealused lennuveokirjad lisatakse manifestile.

4.  Lennuettevõtja kinnitab manifesti kuupäeva ja allkirjaga.

5.  Manifest esitatakse vähemalt kahes eksemplaris lähtelennujaama pädevale tolliasutusele, kes jätab ühe eksemplari endale.

6.  Üks manifesti eksemplar esitatakse sihtlennujaama pädevale tolliasutusele.

Artikkel 48

Õhuteed pidi veetava kauba puhul paberipõhise transiidideklaratsioonina kasutatavate manifestide loetelu kontrollimine

1.  Kord kuus kinnitab iga sihtlennujaama pädev tolliasutus lennuettevõtjate koostatud ja nimetatud tolliasutusele esitatud manifestide loetelu ning edastab selle iga lähtelennujaama tolliasutusele.

2.  Loetelu sisaldab iga manifesti kohta järgmist teavet:

a) manifesti number;

b) kood, mille alusel kasutatakse manifesti transiidideklaratsioonina vastavalt artikli 47 lõike 1 punktidele a ja b;

c) kaupa vedanud lennuettevõtja nimi;

d) lennu number ja

e) lennu kuupäev.

3.  Artiklis 26 osutatud loaga võib ette näha, et lennuettevõtjad võivad lõikes 1 osutatud loetelu edastada ise iga lähtelennujaama pädevale tolliasutusele.

4.  Kui seoses kõnealuses loendis nimetatud manifestidele märgitud teabega ilmneb eeskirjade eiramine, teatab sihtlennujaama pädev tolliasutus sellest lähtelennujaama pädevale tolliasutusele ja loa andnud pädevale tolliasutusele, viidates eelkõige kõnealust kaupa hõlmavatele lennuveokirjadele.

Artikkel 49

Manifesti kasutamine transiidideklaratsioonina mereteed pidi veetava kauba puhul kohaldatava paberipõhise liidu transiidiprotseduuri korral

1.  Artikli 26 kohase loa saanud laevandusettevõtja kasutab kaubamanifesti transiidideklaratsioonina loas sätestatud vormis.

2.  Loas määratakse kindlaks lähte- ja sihtsadam liidu transiitvedude jaoks. Artikli 26 kohase loa saanud laevandusettevõtja saadab loa kinnitatud koopia iga asjaomase sadama pädevale tolliasutusele.

3.  Kui vedu on seotud kaubaga, mida veetakse liidu välistransiidiprotseduuri alusel vastavalt tolliseadustiku artiklile 226 või vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklile 188, loetletakse see kaup eraldi manifestidel.

Artikkel 50

Laevandusettevõtja täidetavad formaalsused

1.  Laevandusettevõtja kannab manifestile järgmise teabe:

a) kood „T1”, kui kaup liigub liidu välistransiidiprotseduuri alusel kooskõlas tolliseadustiku artikliga 226;

b) kood „T2F” delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklis 188 osutatud juhul;

c) laevandusettevõtja nimi ja täielik aadress;

d) laeva andmed;

e) lähtesadam;

f) sihtsadam;

g) mereveo kuupäev.

2.  Lisaks lõikega 1 nõutavale teabele kannab laevandusettevõtja manifestile iga kaubasaadetise kohta järgmise teabe:

a) veokirja number;

b) pakkeüksuste arv, liik, markeering ja identifitseerimisnumbrid;

c) kauba kaubanduslik kirjeldus, mis sisaldab kauba identifitseerimiseks vajalikke üksikasju;

d) brutomass;

e) vajaduse korral konteinerite identifitseerimisnumbrid.

3.  Laevandusettevõtja kinnitab manifesti kuupäeva ja allkirjaga.

4.  Manifest esitatakse vähemalt kahes eksemplaris lähtesadama pädevale asutusele, kes jätab ühe eksemplari endale.

5.  Üks manifesti eksemplar esitatakse sihtsadama pädevale tolliasutusele.

Artikkel 51

Mereteed pidi veetava kauba puhul paberipõhise transiidideklaratsioonina kasutatavate manifestide loetelu kontrollimine

1.  Kord kuus kinnitab iga sihtsadama pädev tolliasutus laevandusettevõtjate koostatud ja nimetatud tolliasutusele esitatud manifestide loetelu ning edastab selle iga lähtesadama tolliasutusele.

2.  Loetelu sisaldab iga manifesti kohta järgmist teavet:

a) manifesti number;

b) kood, mille alusel kasutatakse manifesti transiidideklaratsioonina vastavalt artikli 50 lõike 1 punktidele a ja b;

c) kõnealust kaupa vedava laevandusettevõtja nimi ja

d) mereveo kuupäev.

3.  Artiklis 26 osutatud loaga võib ette näha, et laevandusettevõtjad võivad lõikes 1 osutatud loetelu edastada ise iga lähtesadama pädevale tolliasutusele.

4.  Kui seoses kõnealuses loendis nimetatud manifestidele märgitud teabega ilmneb eeskirjade eiramine, teatab sihtsadama pädev tolliasutus sellest lähtesadama pädevale tolliasutusele ja loa andnud asutusele, viidates eelkõige kõnealust kaupa hõlmavatele veokirjadele.

Artikkel 52

Elektroonilise manifesti kasutamine transiidideklaratsioonina õhuteed pidi veetava kauba puhul kohaldatava paberipõhise liidu transiidiprotseduuri korral

1.  Lennuettevõtja edastab lähtelennujaamas koostatud manifesti sihtlennujaamale, kasutades teabevahetuseks ette nähtud elektroonilist süsteemi.

2.  Lennuettevõtja sisestab manifesti asjaomaste kaubaartiklite juurde järgmised koodid:

a) kood „T1”, kui kaup liigub liidu välistransiidiprotseduuri alusel kooskõlas tolliseadustiku artikliga 226;

b) kood „T2F” delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklis 188 osutatud juhul;

c) kood „TD” kauba puhul, mida juba veetakse liidu transiidiprotseduuri alusel või seestöötlemise, tolliladustamise või ajutise impordi protseduuri alusel. Sellistel juhtudel märgib lennuettevõtja vastavale lennuveokirjale koodi „TD” ja viite kasutatud protseduurile, transiidideklaratsiooni või ümberlaadimisdokumendi numbri ja kuupäeva või väljastava asutuse nime;

d) kood „C” liidu kauba puhul, mida ei veeta liidu transiidiprotseduuri alusel;

e) kood „X” eksporditava liidu kauba puhul, mida ei veeta liidu transiidiprotseduuri alusel.

3.  Manifest peab sisaldama ka artikli 47 lõike 1 punktides c–f ja lõikes 2 sätestatud teavet.

4.  Liidu transiidiprotseduur loetakse lõppenuks, kui sihtlennujaama pädevale tolliasutusele on tehtud kättesaadavaks teabevahetuseks ette nähtud elektroonilise süsteemi abil edastatud manifest ja kaup on talle esitatud.

5.  Artikli 29 lõike 1 punkti b kohased lennuettevõtja raamatupidamisdokumendid sisaldavad vähemalt lõigetes 2 ja 3 osutatud teavet.

Vajaduse korral edastab sihtlennujaama pädev tolliasutus lähtelennujaama pädevale tolliasutusele kontrollimiseks teabevahetuseks ette nähtud elektroonilise süsteemi abil saadud manifesti asjakohased üksikasjad.

6.  Lennuettevõtja teatab pädevatele tolliasutustele kõikidest õigusrikkumistest ja eeskirjade eiramistest.

7.  Sihtlennujaama pädev tolliasutus teatab lähtelennujaama pädevale tolliasutusele ja loa väljastanud pädevale tolliasutusele esimesel võimalusel kõikidest õigusrikkumistest ja eeskirjade eiramistest.

Artikkel 53

Elektroonilise manifesti kasutamine transiidideklaratsioonina mereteed pidi veetava kauba puhul kohaldatava paberipõhise liidu transiidiprotseduuri korral

1.  Laevandusettevõtja edastab lähtesadamas koostatud manifesti sihtsadamale teabevahetuseks ette nähtud elektroonilise süsteemi kaudu.

2.  Laevandusettevõtja võib kasutada kõikide veetavate kaupade jaoks ühtset manifesti. Laevandusettevõtja sisestab manifesti asjaomaste kaubaartiklite juurde järgmised koodid:

a) kood „T1”, kui kaup liigub liidu välistransiidiprotseduuri alusel kooskõlas tolliseadustiku artikliga 226;

b) kood „T2F” delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklis 188 osutatud juhul;

c) kood „TD” kauba puhul, mida juba veetakse liidu transiidiprotseduuri alusel või seestöötlemise, tolliladustamise või ajutise impordi protseduuri alusel. Sellistel juhtudel märgib laevandusettevõtja vastavale veokirjale või muule asjakohasele äridokumendile koodi „TD” ja viite kasutatud protseduurile, transiidideklaratsiooni või ümberlaadimisdokumendi numbri ja kuupäeva või väljastava asutuse nime;

d) kood „C” liidu kauba puhul, mida ei veeta liidu transiidiprotseduuri alusel;

e) kood „X” eksporditava liidu kauba puhul, mida ei veeta liidu transiidiprotseduuri alusel.

3.  Manifest peab sisaldama ka artikli 50 lõike 1 punktides c–g ja lõikes 2 sätestatud teavet.

4.  Liidu transiidiprotseduur loetakse lõppenuks, kui sihtsadama pädevale tolliasutusele on tehtud kättesaadavaks teabevahetuseks ette nähtud elektroonilise süsteemi abil edastatud manifest ja kaup on talle esitatud.

5.  Artikli 29 lõike 1 punkti b kohased laevandusettevõtja raamatupidamisdokumendid sisaldavad vähemalt lõigetes 2 ja 3 osutatud teavet.

Vajaduse korral edastab sihtsadama pädev tolliasutus lähtesadama pädevale tolliasutusele kontrollimiseks teabevahetuseks ette nähtud elektroonilise süsteemi abil saadud manifesti asjakohased üksikasjad.

6.  Laevandusettevõtja teatab pädevatele tolliasutustele kõikidest õigusrikkumistest ja eeskirjade eiramistest.

Sihtsadama pädev tolliasutus teatab lähtesadama pädevale tolliasutusele ja loa väljastanud pädevale tolliasutusele esimesel võimalusel kõikidest õigusrikkumistest ja eeskirjade eiramistest.7. PEATÜKK

LIIDU TOLLITERRITOORIUMILT VÄLJA VIIDAV KAUP

Artikkel 54

Kauba väljavedu

Toll võib lubada, et kuni kuupäevadeni, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liidu tolliseadustiku kohane automaatne ekspordisüsteem, võib kauba liidu tolliterritooriumilt välja viimisega seotud teabe vahetamiseks ja salvestamiseks kasutada elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevaid vahendeid.8. PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 55

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 muudatused

Delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 muudetakse järgmiselt:

1) artiklisse 2 lisatakse järgmised lõiked:

„3.  Erandina käesoleva artikli lõikest 1 ei kohaldata kuni kuupäevani, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud siduva tariifiinformatsiooniga (STI) seotud süsteemi ja süsteemi „Järelevalve 2” uuendamise esimene etapp, käesoleva määruse A lisa veergu 1a ning kohaldatakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/341 ( *1 ) 2.–5. lisas sätestatud vastavaid andmenõudeid.

Erandina käesoleva artikli lõikest 1 ei kohaldata kuni rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud AEO-süsteemi uuendamise kuupäevani käesoleva määruse A lisa veergu 2 ning kohaldatakse delegeeritud määruse (EL) 2016/341 6. ja 7. lisas sätestatud vastavaid andmenõudeid.

4.  Erandina käesoleva artikli lõikest 2 ei kohaldata delegeeritud määruse (EL) 2016/341 1. lisas loetletud IT-süsteemide puhul kuni rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud asjakohaste IT-süsteemide kasutuselevõtu ja uuendamise vastavate kuupäevadeni käesoleva määruse B lisas sätestatud ühiseid andmenõudeid.

Delegeeritud määruse (EL) 2016/341 1. lisas loetletud IT-süsteemide puhul kohaldatakse kuni rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud asjakohaste IT-süsteemide kasutuselevõtu ja uuendamise vastavate kuupäevadeni andmenõudeid, mis deklaratsioonide, teatiste ja tollistaatust tõendavate dokumentide korral nõutava teabe vahetamise ja salvestamise kohta on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2016/341 9. lisas.

Kui deklaratsioonide, teatiste ja tollistaatust tõendavate dokumentide korral nõutava teabe vahetamise ja salvestamisega seotud andmenõuded ei ole delegeeritud määruse (EL) 2016/341 9. lisas sätestatud, tagavad liikmesriigid, et vastavad andmenõuded võimaldavad kohaldada kõnealuseid deklaratsioone, teatiseid ja tollistaatust tõendavaid dokumente reguleerivaid sätteid.

5.  Toll võib otsustada, et kuni rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liidu tolliseadustiku kohase tolliotsuste süsteemi kasutuselevõtu kuupäevani tuleb käesoleva määruse A lisas sätestatud andmenõuetele alternatiivseid nõudeid kohaldada järgmiste taotluste ja lubade suhtes:

a) kauba tolliväärtuse osaks olevate summade kindlaksmääramise lihtsustamise taotlused ja sellekohased load;

b) üldtagatistega seotud taotlused ja load;

c) tasumise edasilükkamise taotlused ja load;

d) tolliseadustiku artiklis 148 osutatud ajutise ladustamise rajatiste pidamise taotlused ja load;

e) regulaarlaevaliini käitamise taotlused ja load;

f) volitatud väljastaja taotlused ja load;

g) volitatud banaanikaaluja staatuse taotlused ja load;

h) enesehindamistaotlused ja -load;

i) TIR-vedude volitatud kaubasaaja staatuse taotlused ja load;

j) liidu transiitvedude volitatud kaubasaatja staatuse taotlused ja load;

k) liidu transiitvedude volitatud kaubasaaja staatuse taotlused ja load;

l) eriliste tõkendite kasutamise taotlused ja load;

m) vähendatud andmekogumiga transiidideklaratsiooni kasutamise taotlused ja load;

n) elektroonilise transpordidokumendi tollideklaratsioonina kasutamise taotlused ja load.

6.  Kui liikmesriik otsustab kooskõlas lõikega 5, et tuleb kohaldada alternatiivseid andmenõudeid, siis tagab ta, et alternatiivsed andmenõuded võimaldavad liikmesriigil kontrollida, kas asjaomase loa andmise tingimused on täidetud ja kas need sisaldavad vähemalt järgmisi nõudeid:

a) loa taotleja või omaniku identifitseerimine (andmeelement 3/2: Loa taotleja või omaniku / otsuse taotleja või saaja tunnusandmed või, kui puudub kehtiv taotleja EORI-number, siis andmeelement 3/1: Loa taotleja või omanik / otsuse taotleja või saaja);

b) taotluse või loa tüüp (andmeelement 1/1: Taotluse/otsuse kooditüüp);

c) loa kasutamine ühes või mitmes liikmesriigis (andmeelement 1/4: Territoriaalne kehtivus – liit), kui on asjakohane.

7.  Toll võib otsustada, et kuni liidu tolliseadustiku kohase tolliotsuste süsteemi kasutuselevõtu kuupäevani kohaldatakse käesoleva määruse A lisas sätestatud andmenõuete asemel delegeeritud määruse (EL) 2016/341 12. lisas taotluste ja lubade kohta sätestatud andmenõudeid järgmiste protseduuride puhul:

a) lihtsustatud tollideklaratsiooni kasutamise taotlused ja load;

b) keskse tollivormistuse taotlused ja load;

c) taotlused ja load tollideklaratsiooni tegemiseks deklarandi arvestuskande vormis;

d) seestöötlemise kasutamise taotlused ja load;

e) välistöötlemise kasutamise taotlused ja load;

f) lõppkasutuse kasutamise taotlused ja load;

g) ajutise impordi kasutamise taotlused ja load;

h) taotlused ja load ladustamisrajatiste pidamiseks kauba tolliladustamise eesmärgil.

8.  Olenemata lõikest 7 sisaldab tollideklaratsioon kuni liidu tolliseadustiku kohase automaatse ekspordisüsteemi kasutuselevõtu ja liikmesriikide impordisüsteemide uuendamise kuupäevadeni juhul, kui loa taotlus põhineb käesoleva määruse artikli 163 lõike 1 kohasel tollideklaratsioonil, järgmisi andmeid:

a) kõikide protseduuride ühised andmenõuded;

 kauba töötlemise või kasutamise laad;

 kauba ja/või töödeldud toodete tehniline kirjeldus ja selle identifitseerimise vahendid;

 protseduuri lõpetamise eeldatav tähtaeg;

 protseduuri lõpetama kavandatud tolliasutus (mitte lõppkasutuse korral) ja

 töötlemise või kasutamise koht;

b) konkreetsed seestöötlemise andmenõuded:

 delegeeritud määruse (EL) 2016/341 12. lisa liites osutatud majanduslike tingimuste koodid;

 hinnanguline tulemimäär või meetod, mille abil see määr tuleb kindlaks määrata, ja

 kas imporditollimaksu summa tuleks arvutada vastavalt tolliseadustiku artikli 86 lõikele 3 (märkida „jah” või „ei”).

2) artiklisse 3 lisatakse järgmised lõigud:

„Erandina esimesest lõigust ei kohaldata kuni rakendusotsuse 2014/255/EL lisas sätestatud EORI-süsteemi uuendamise kuupäevani lisas 12-01 sätestatud ühiseid andmenõudeid.

Liikmesriigid koguvad ja salvestavad kuni EORI-süsteemi uuendamise kuupäevani järgmisi andmeid, mis on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2016/341 9. lisa liites E ja mis moodustavad EORI-kirje:

a) delegeeritud määruse (EL) 2016/341 9. lisa liite E punktides 1–4 loetletud andmed;

b) riiklike süsteemidega nõutavad andmed, mis on loetletud delegeeritud määruse (EL) 2016/341 9. lisa liite E punktides 5–12.

Liikmesriigid laadivad vastavalt käesoleva artikli kolmandale lõigule kogutud andmed regulaarselt EORI-süsteemi üles.

Erandina käesoleva artikli teisest ja kolmandast lõigust on lisa 12-01 I jaotise 3. peatüki punktis 4 loetletud andmeelemendi kogumine liikmesriikide jaoks vabatahtlik. Kui liikmesriigid seda andmeelementi koguvad, laaditakse see EORI-süsteemi üles niipea kui võimalik pärast kõnealuse süsteemi uuendamist.”;

3) artiklisse 104 lisatakse järgmised lõiked:

„3.  Kuni rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud impordikontrollisüsteemi uuendamise kuupäevadeni ei kohaldata käesoleva artikli lõiget 2 ja loobutakse sisenemise ülddeklaratsiooni esitamise nõudest postisaadetistes oleva kauba suhtes.

▼C3

4.  Kuni rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud impordikontrollisüsteemi uuendamise kuupäevani loobutakse sisenemise ülddeklaratsiooni esitamise nõudest sellistes saadetistes oleva kauba suhtes, mille tegelik väärtus ei ületa 22 eurot, kui toll on kokkuleppel ettevõtjaga nõus tegema riskianalüüsi, võttes aluseks ettevõtja kasutatavas süsteemis sisalduva või selle süsteemi kaudu saadud teabe.”;

▼B

4) artiklisse 106 lisatakse järgmine lõige:

„3.  Erandina käesoleva artikli lõigetest 1 ja 2 esitatakse sisenemise ülddeklaratsioon kuni rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud impordikontrollisüsteemi uuendamise kuupäevani järgmiste tähtaegade jooksul:

a) vähem kui neli tundi kestvate lendude korral hiljemalt enne õhusõiduki tegelikku väljalendu ning

b) neli tundi ja kauem kestvate lendude korral hiljemalt neli tundi enne õhusõiduki saabumist esimesse liidu tolliterritooriumil asuvasse lennujaama.”;

5) artiklisse 112 lisatakse järgmine lõige:

„3.  Kuni rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud impordikontrollisüsteemi ajakohastatud versiooni kasutuselevõtu kuupäevadeni ei kohaldata käesoleva artikli lõikeid 1 ja 2.”;

6) artiklisse 113 lisatakse järgmine lõige:

„4.  Kuni rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud impordikontrollisüsteemi ajakohastatud versiooni kasutuselevõtu kuupäevadeni ei kohaldata käesoleva artikli lõikeid 1–3.”;

7) lisatakse artikkel 122a:

„Artikkel 122a

Regulaarlaevaliini teabe- ja sidesüsteem

(tolliseadustiku artikli 155 lõige 2)

1.  Kuni kuupäevani, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liidu tolliseadustiku kohane tolliotsuste süsteem, salvestavad komisjon ja liikmesriikide tolliasutused regulaarlaevaliinide elektroonilist teabe- ja sidesüsteemi kasutades järgmist teavet ja omavad sellele juurdepääsu:

a) taotluste andmed;

b) regulaarlaevaliinide load ning vajaduse korral nende muudatused või tühistused;

c) vahesadamate nimed ja teenuseid osutavate laevade nimed;

d) kogu muu asjakohane teave.

2.  Liikmesriigi tolliasutus, kellele taotlus esitati, teatab sellest lõikes 1 osutatud regulaarlaevaliinide elektroonilise teabe- ja sidesüsteemi kaudu teiste regulaarlaevaliiniga seotud liikmesriikide tolliasutustele.

3.  Kui teate saanud tolliasutus lükkab taotluse tagasi, antakse sellest teada lõikes 1 osutatud regulaarlaevaliinide elektroonilise teabe- ja sidesüsteemi kaudu.

4.  Lõikes 1 osutatud regulaarlaevaliinide elektroonilise teabe- ja sidesüsteemi abil salvestatakse taotlus ja teatatakse regulaarlaevaliiniga seotud liikmesriikide tolliasutustele, et luba on väljastatud.

5.  Kui tolliasutus, kellele taotlus esitati, tunnistab loa kehtetuks või see tunnistatakse kehtetuks laevandusettevõtja taotlusel, teatab kõnealune tolliasutus sellest lõikes 1 osutatud regulaarlaevaliinide elektroonilise teabe- ja sidesüsteemi kaudu regulaarlaevaliiniga seotud liikmesriikide tolliasutustele.”;

8) artiklisse 124 lisatakse järgmine lõik:

„Kuni kuupäevani, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liidu tolliseadustiku kohane liidu kauba tollistaatuse tõendamise süsteem, ei kohaldata käesoleva artikli esimest lõiku.”;

9) lisatakse artikkel 124a:

„Artikkel 124a

Liidu kauba tollistaatuse tõendamine dokumendiga T2L või T2LF

(tolliseadustiku artikli 6 lõike 3 punkt a)

Kuni kuupäevani, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liidu kauba tollistaatuse tõendamise süsteem, ja dokumendi T2L või T2LF kasutamise korral kehtib järgmine:

a) asjaomane isik kannab vormi lahtri 1 parempoolsesse ossa tähis „T2L” või „T2LF” ning iga kasutatud lisalehe lahtri 1 parempoolsesse ossa tähise „T2Lbis” või „T2LFbis”;

b) toll võib anda igale isikule loa kasutada lastinimekirju, mis ei vasta kõikidele nõuetele, kui see isik:

 on asutatud liidus;

 väljastab regulaarselt liidu kauba tollistaatuse tõendi või kelle puhul toll teab, et ta on suuteline täitma nende tõenditega seotud õiguslikke kohustusi;

 ei ole tõsiselt ega korduvalt rikkunud tolli- ega maksuseadusi;

c) punktis b osutatud load antakse üksnes juhul, kui:

 toll on suuteline tegema protseduuri järelevalvet ja kontrolli, ilma et sellega kaasneks asjaomase isiku vajadustega võrreldes ebaproportsionaalne halduskoormus, ning

 asjaomane isik peab arvestust, mis võimaldab tollil teha tõhusat kontrolli;

d) T2L või T2LF koostatakse ühes eksemplaris;

e) tolli kinnitusmärge sisaldab järgmist teavet, mis võimaluse korral kantakse dokumendi lahtrisse C „Lähtetolliasutus”:

 T2L või T2LF puhul pädeva asutuse nimi ja tempel, asutuse ametniku allkiri, kinnituskuupäev ja registreerimisnumber või lähetusdeklaratsiooni number, kui seda nõutakse;

 lisalehtede või lastinimekirjade puhul dokumendil T2L või T2LF olev number, mis kantakse sinna templiga, millel on pädeva asutuse nimi, või käsitsi; kui number kantakse sisse käsitsi, tuleb sellele lisada nimetatud asutuse ametlik tempel.

Dokumendid tagastatakse asjaomasele isikule.”;

10) artiklisse 126 lisatakse järgmine lõige:

„3.  Kuni kuupäevani, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liidu kauba tollistaatuse tõendamise süsteem, peab tolli kinnitusmärge sisaldama pädeva asutuse nime ja templit, asutuse ametniku allkirja, kinnituskuupäeva ja registreerimisnumbrit või ekspordideklaratsiooni numbrit, kui sellist deklaratsiooni nõutakse.”;

11) lisatakse artikkel 126a:

„Artikkel 126a

Liidu kauba tollistaatuse tõendamine laevandusettevõtja manifesti esitamisega

(tolliseadustiku artikli 6 lõike 3 punkt a)

1.  Kuni kuupäevani, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liidu kauba tollistaatuse tõendamise süsteem, sisaldab laevandusettevõtja manifest vähemalt järgmist teavet:

a) laevandusettevõtja nimi ja täielik aadress;

b) laeva nimi;

c) lastimiskoht ja -kuupäev;

d) lossimiskoht.

Lisaks sisaldab manifest iga saadetise kohta järgmist teavet:

e) viide veokirjale või muule äridokumendile;

f) pakendite arv, kirjeldus, tähised ja viitenumbrid;

g) kauba tavapärane kaubanduslik kirjeldus, mis sisaldab kauba identifitseerimiseks vajalikke andmeid;

h) brutomass kilogrammides;

i) vajaduse korral konteineri identifitseerimisnumbrid ning

j) järgmised tähised kauba staatuse kohta:

 täht „C” (vastab tähisele „T2L”) kauba puhul, mille liidu tollistaatust on võimalik tõendada;

 täht „F” (vastab tähisele „T2LF”) kauba puhul, mille liidu tollistaatust on võimalik tõendada ning mis on saadetud liidu tolliterritooriumi ossa, kus ei kohaldata direktiivi 2006/112/EÜ sätteid, või mis pärinevad sellest osast;

 täht „N” kogu muu kauba puhul.

2.  Laevandusettevõtja manifesti puhul sisaldab tolli kinnitusmärge pädeva tolliasutuse nime ja templit, asutuse ametniku allkirja ja kinnituskuupäeva.”;

12) artiklit 128 muudetakse järgmiselt:

a) pealkiri asendatakse järgmisega:

„Tõendamisvahendi väljastamise lihtsustamine volitatud väljastaja jaoks”;

b) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.  Iga liikmesriigi toll võib kuni kuupäevani, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liidu kauba tollistaatuse tõendamise süsteem, anda igale liidu tolliterritooriumil asutatud isikule, kes taotleb luba teha kindlaks kauba tollistaatus liidu kauba tollistaatust omava sellise kaubaga seotud arve või veodokumendi abil, mille väärtus ületab 15 000 eurot, T2L või T2LF abil või laevandusettevõtja manifesti abil, loa kasutada selliseid dokumente, ilma et need tuleks esitada pädevale tolliasutusele kinnitamiseks.”;

c) lisatakse järgmised lõiked:

„3.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud load annab välja pädev tolliasutus asjaomase isiku taotluse korral.

4.  Lõikes 2 osutatud luba antakse üksnes siis, kui

a) asjaomane isik ei ole tõsiselt ega korduvalt rikkunud tolli- ega maksuseadusi;

b) pädevad tolliasutused on suutelised tegema protseduuri järelevalvet ja kontrolli, ilma et sellega kaasneks asjaomase isiku vajadustega võrreldes ebaproportsionaalne halduskoormus;

c) asjaomane isik peab arvestust, mis võimaldab tollil teha tõhusat kontrolli, ja

d) asjaomane isik väljastab regulaarselt liidu kauba tollistaatuse tõendi või kelle puhul toll teab, et ta on suuteline täitma nende tõenditega seotud õiguslikke kohustusi.

5.  Kui asjaomasele isikule on antud volitatud ettevõtja staatus vastavalt tolliseadustiku artiklile 38, loetakse käesoleva artikli lõike 4 punktides a–c loetletud tingimused täidetuks.”;

▼C5

13) 3. alajakku („Volitatud väljastaja välja antud liidu kauba tollistaatuse tõend“) lisatakse artiklid 128a–128d:

„Artikkel 128a

Formaalsused, mille volitatud väljastaja täidab tõendi T2L või T2LF, kaubaarve või veodokumendi väljastamise korral

(tolliseadustiku artikli 6 lõige 2 ja artikli 6 lõike 3 punkt a)

1.  Kuni kuupäevani, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liidu kauba tollistaatuse tõendamise süsteem, teeb volitatud väljastaja koopia igast väljastatud tõendist T2L või T2LF. Toll määrab kindlaks, millistel tingimustel esitatakse koopia kontrollimiseks ja säilitatakse seda vähemalt kolm aastat.

2.  Artikli 128 lõikes 2 osutatud loas täpsustatakse eelkõige järgmine:

a) tolliasutus, kellele on artikli 128b lõike 1 kohaldamise eesmärgil pandud kohustus kinnitada eelnevalt asjaomaste dokumentide koostamiseks kasutatavate tõendite T2L või T2LF ehtsust;

b) viis, kuidas volitatud väljastaja teeb kindlaks, et vorme on kasutatud nõuetekohaselt;

c) välja jäetud kaubakategooriad või kauba liikumised;

d) ajavahemik, mille jooksul, ja viis, kuidas volitatud väljastaja teatab pädevale tolliasutusele, et ta võib teha vajalikud kontrollid enne kauba lähetamist;

e) asjaomaste äridokumentide esiküljele või tõendite T2L või T2LF koostamiseks kasutatavate vormide esiküljel olevasse lahtrisse C „Lähtetolliasutus“ ja vajaduse korral lisalehtedele peab lõike 2 punktis a osutatud tolliasutus panema eelnevalt oma templi ja kõnealuse asutuse ametnik oma allkirja või

i) lõike 2 punktis a osutatud tolliasutus panema eelnevalt oma templi ja kõnealuse asutuse ametnik oma allkirja või

ii) volitatud väljastaja eritempliga vastava templijälje. Selle templijälje võib eelnevalt vormile trükkida, kui trükkimine on usaldatud selleks volitatud trükikojale. Eritempli lahtritesse 1 ja 2 ning 4–6 tuleb kanda järgmine teave:

 vapp või muud riiki iseloomustavad tähised või tähed,

 pädev tolliasutus,

 kuupäev,

 volitatud väljastaja ja

 loa number;

f) volitatud väljastaja täidab ja allkirjastab vormi hiljemalt kauba lähetamise ajal. Samuti märgib ta tõendi T2L või T2LF lahtrisse D „Kontrolli lähtetolliasutus“ või kasutatud äridokumendi selgelt märgatavasse kohta pädeva tolliasutuse nime, dokumendi täitmise kuupäeva ja ühe järgmistest märkustest:

 Expedidor autorizado

 Godkendt afsender

 Zugelassener Versender

 Εγκεκριμένος αποστολέας

 Authorised consignor

 Expéditeur agréé

 Speditore autorizzato

 Toegelaten afzender

 Expedidor autorizado

 Hyväksytty lähettäjä

 Godkänd avsändare

 Schválený odesílatel

 Volitatud kaubasaatja

 Atzītais nosūtītājs

 Įgaliotas siuntėjas

 Engedélyezett feladó

 Awtorizzat li jibgħat

 Upoważniony nadawca

 Pooblaščeni pošiljatelj

 Schválený odosielateľ

 Одобрен изпращач

 Expeditor agreat

 Ovlašteni pošiljatelj

Artikkel 128b

Volitatud väljastajale tehtavad lihtsustused

(tolliseadustiku artikli 6 lõike 3 punkt a)

1.  Volitatud väljastajale võib kuni kuupäevani, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liidu kauba tollistaatuse tõendamise süsteem, anda loa mitte allkirjastada kasutatud tõendit T2L või T2LF või äridokumente, millel on artikli 128a lõike 2 punkti e alapunktis ii osutatud eritempel ja mis on koostatud elektroonilise või automaatse andmetöötlussüsteemi abil. Selline luba antakse tingimusel, et volitatud väljastaja on eelnevalt esitanud pädevale asutusele kirjaliku dokumendi, millega ta kohustub vastutama kõikidest kõnealuse templijäljega tõendist T2L või T2LF või muudest äridokumentidest tulenevate õiguslike tagajärgede eest.

2.  Lõike 1 kohaselt koostatud tõendile T2L või T2LF või muudele äridokumentidele kantakse volitatud väljastaja allkirja jaoks ettenähtud kohta üks järgmistest märkustest:

 Dispensa de firma

 Fritaget for underskrift

 Freistellung von der Unterschriftsleistung

 Δεν απαιτείται υπογραφή

 Signature waived

 Dispense de signature

 Dispensa dalla firma

 Van ondertekening vrijgesteld

 Dispensada a assinatura

 Vapautettu allekirjoituksesta

 Befriad från underskrift

 Podpis se nevyžaduje

 Allkirjanõudest loobutud

 Derīgs bez paraksta

 Leista nepasirašyti

 Aláírás alól mentesítve

 Firma mhux meħtieġa

 Zwolniony ze składania podpisu

 Opustitev podpisa

 Oslobodenie od podpisu

 Освободен от подпис

 Dispensă de semnătură

 Oslobođeno potpisa.

Artikkel 128c

Luba koostada laevandusettevõtja manifest pärast laeva lahkumist

(tolliseadustiku artikli 153 lõige 2)

Liikmesriikide toll võib kuni kuupäevani, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liidu kauba tollistaatuse tõendamise süsteem, anda laevandusettevõtjatele loa mitte koostada rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikli 199 lõikes 2 osutatud, liidu kauba tollistaatuse tõendamiseks kasutatavat laevandusettevõtja manifesti enne hiljemalt laeva väljumisele järgnevat päeva, kuid igal juhul enne laeva saabumist sihtsadamasse.

Artikkel 128d

Tingimused, mille alusel antakse luba koostada laevandusettevõtja manifest pärast laeva lahkumist

(tolliseadustiku artikli 6 lõike 3 punkt a ja artikli 153 lõige 2)

1.  Kuni kuupäevani, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liidu tolliseadustiku kohane liidu kauba tollistaatuse tõendamise süsteem, antav luba mitte koostada liidu kauba tollistaatuse tõendamiseks kasutatavat laevandusettevõtja manifesti enne hiljemalt laeva väljumisele järgnevat päeva, kuid igal juhul enne laeva saabumist sihtsadamasse, antakse üksnes rahvusvahelistele laevandusettevõtjatele, kes vastavad järgmistele tingimustele:

a) nad on asutatud liidus;

b) nad väljastavad regulaarselt liidu kauba tollistaatuse tõendi või kelle puhul toll teab, et nad on suutelised täitma nende tõenditega seotud õiguslikke kohustusi;

c) nad ei ole tõsiselt ega korduvalt rikkunud tolli- ega maksuseadusi;

d) nad kasutavad liidu tolliterritooriumil asuvate lähte- ja sihtsadamate vaheliseks teabevahetuseks elektroonilist andmevahetussüsteemi;

e) nad teenindavad suurel hulgal liikmesriikidevahelisi reise kindlaksmääratud teekondadel.

2.  Lõikes 1 osutatud load antakse üksnes juhul, kui:

a) toll on suuteline tegema protseduuri järelevalvet ja kontrolli, ilma et sellega kaasneks asjaomase isiku vajadustega võrreldes ebaproportsionaalne halduskoormus, ning

b) asjaomane isik peab arvestust, mis võimaldab tollil teha tõhusat kontrolli.

3.  Kui asjaomasel isikul on tolliseadustiku artikli 38 lõike 2 punktis a osutatud volitatud ettevõtja sertifikaat, loetakse käesoleva artikli lõike 1 punktis c ja lõike 2 punktis b sätestatud nõuded täidetuks.

4.  Kui taotlus esitatakse, teatab selle liikmesriigi toll, kus kõnealune laevandusettevõtja asub, sellest teistele liikmesriikidele, kelle territooriumil eeldatavad lähte- ja sihtsadamad paiknevad.

Kui 60 päeva jooksul pärast teatamist mingeid vastuväiteid ei esitata, annab toll loa kasutada artiklis 128c kirjeldatud lihtsustatud menetlust.

Kõnealune luba kehtib kõikides asjaomastes riikides ja seda kohaldatakse ainult loas nimetatud sadamate vaheliste vedude suhtes.

5.  Lihtsustust kohaldatakse järgmiselt:

a) lähtesadama jaoks koostatud manifest edastatakse elektroonilise andmevahetussüsteemi abil sihtsadamale;

b) laevandusettevõtja märgib manifesti artiklis 126a nimetatud andmed;

c) lähtesadama tollile esitatakse elektroonilise andmevahetussüsteemi kaudu edastatud manifest hiljemalt laeva väljumisele järgneval tööpäeval, kuid igal juhul enne laeva saabumist sihtsadamasse. Toll võib nõuda, et talle esitataks elektroonilise andmevahetussüsteemi kaudu edastatud manifesti väljatrükk, kui tal ei ole juurdepääsu heakskiidetud teabesüsteemile, kus manifesti hoitakse;

d) andmevahetussüsteemi kaudu edastatud manifest esitatakse sihtsadama tollile. Toll võib nõuda, et talle esitataks andmevahetussüsteemi kaudu edastatud manifesti väljatrükk, kui tal ei ole juurdepääsu heakskiidetud teabesüsteemile, kus manifesti hoitakse.

6.  Teatada tuleb järgmisest:

a) laevandusettevõtja teatab tollile kõikidest õigusrikkumistest ja eeskirjade eiramistest;

b) sihtsadama toll teatab lähtesadama tollile ja loa väljastanud asutusele esimesel võimalusel kõikidest õigusrikkumistest ja eeskirjade eiramistest.“;

▼B

14) artiklisse 138 lisatakse järgmine lõik:

„Kuni rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liikmesriikide impordisüsteemide uuendamise kuupäevadeni kohaldatakse liikmesriikides, kus kaup loetakse deklareerituks, siiski järgmisi sätteid:

a) esimese lõigu punkti f kohaldatakse üksnes juhul, kui kõnealune kaup on vabastatud ka muudest maksudest, ja

b) kaup, mille tegelik väärtus ei ületa 22 eurot, loetakse deklareerituks vabasse ringlusse lubamiseks vastavalt artiklile 141.”;

15) artiklisse 141 lisatakse järgmine lõige:

„5.  Kaup, mille tegelik väärtus ei ületa 22 eurot, tuleb kuni rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud impordisüsteemi uuendamise kuupäevani liikmesriigis, kus see kaup loetakse deklareerituks, lugeda deklareerituks vabasse ringlusse lubamiseks, kui kaup esitatakse tollile vastavalt tolliseadustiku artiklile 139, tingimusel et toll aktsepteerib nõutud andmeid.”;

16) artiklisse 144 lisatakse järgmised lõigud:

„Kuni esitamisteadete esitamiseks vajalike, rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liikmesriikide impordisüsteemide uuendamise kuupäevadeni loetakse esimeses lõigus osutatud postisaadetistes sisalduva kauba vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsioon esitatuks ja aktsepteerituks, kui see kaup esitatakse tollile, tingimusel et kaubaga on kaasas deklaratsioon CN22 või CN23 või mõlemad.

Artikli 141 lõike 2 esimeses lõigus ja lõikes 3 osutatud juhtudel käsitatakse kaubasaajat deklarandina või, kui see on asjakohane, võlgnikuna. Artikli 141 lõike 2 teises lõigus ja lõikes 4 osutatud juhtudel käsitatakse kaubasaatjat deklarandina või, kui see on asjakohane, võlgnikuna. Toll võib sätestada, et postiettevõtja on deklarant või, kui see on asjakohane, võlgnik.”;

17) artiklisse 146 lisatakse järgmine lõige:

„4.  Toll võib lubada, et kuni kuupäevadeni, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud automaatne ekspordisüsteem ja uuendatakse liikmesriikide impordisüsteeme, ja ilma et see piiraks tolliseadustiku artikli 105 lõike 1 kohaldamist, võivad tähtajad olla käesoleva artikli lõigetes 1 ja 3 osutatud tähtaegadest erinevad.”;

18) artiklisse 181 lisatakse järgmine lõige:

„5.  Kuni kuupäevani, millal võetakse kasutusele rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud liidu tolliseadustiku kohane eriprotseduuride jaoks ette nähtud teabelehtede (INF) süsteem, võib erandina käesoleva artikli lõikest 1 kasutada elektroonilistest andmetöötlusvahenditest erinevaid vahendeid.”;

19) artiklisse 184 lisatakse järgmine lõik:

„Kuni rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud uue arvutipõhise transiidisüsteemi uuendamise kuupäevani esitatakse transiidideklaratsiooni tolli viitenumber (MRN) tollile esimese lõigu punktides b ja c osutatud vahendite abil.”

Artikkel 56

Asjakohaste elektrooniliste süsteemide uuendamise või kasutuselevõtu kuupäevad

1.  Komisjon avaldab oma veebisaidil üksikasjaliku ülevaate rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud elektrooniliste süsteemide uuendamise või kasutuselevõtu kuupäevadest. Komisjon ajakohastab seda ülevaadet.

2.  Liikmesriigid teatavad komisjonile rakendusotsuse 2014/255/EL lisas osutatud süsteemide kasutuselevõtu tähtajaga seotud riikliku planeerimise üksikasjad niipea kui võimalik ja mitte mingil juhul hiljem kui kuus kuud enne konkreetse IT-süsteemi kasutuselevõtu kavandatud kuupäeva. Liikmesriigid hoiavad komisjoni oma kõnealuse riikliku planeerimise üksikasjadega kursis.

Artikkel 57

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. maist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
1. LISA

TABELITE SELGITUSVeergude pealkirjad

Lisa B veergude maatriks

Deklaratsioonid/teatised/liidu kauba tollistaatuse tõend

Rakendusmääruse 2014/255/EL lisas osutatud IT-süsteemid

Käesolevas delegeeritud määrused sisalduvad üleminekuaja andmenõuded

A1

Väljumise ülddeklaratsioon

AES

9. lisa – Liide A

A2

Väljumise ülddeklaratsioon – kullersaadetised

AES

9. lisa – Liide A

A3

Reekspordi teatis

AES

B1

Ekspordideklaratsioon ja reekspordideklaratsioon

AES

9. lisa – Liide C1

B2

Eriprotseduur – töötlemine – välistöötlemise deklaratsioon

Riikide süsteemid eriprotseduuride jaoks

9. lisa – Liide C1

B3

Liidu kauba tolliladustamise deklaratsioon

Riikide süsteemid eriprotseduuride jaoks

9. lisa – Liide C1

B4

Deklaratsioon kauba lähetamiseks erikorraga maksuterritooriumidega kauplemise raames

Riikide süsteemid

C1

Lihtsustatud ekspordideklaratsioon

AES

9. lisa – Liide A

C2

Kauba esitamine tollile deklarandi arvestuskande tegemise korral või seoses tollideklaratsioonidega, mis on eksportimisel esitatud tollile enne kauba esitamist

Riikide ekspordisüsteemid

D1

Eriprotseduur – transiidideklaratsioon

Ajakohastatud NCTS

9. lisa – Liide C1 ja liide C2

D2

Eriprotseduur – vähendatud andmekoosseisuga transiidideklaratsioon – (raudtee-, lennu- ja merevedu)

Ajakohastatud NCTS

D3

Eriprotseduur – transiit – elektroonilise transpordidokumendi kasutamine tollideklaratsioonina – (lennu- ja merevedu)

Riikide süsteemid

E1

Liidu kauba tollistaatuse tõend (T2L/T2LF)

PoUS

9. lisa – Liide C1

E2

Tolli kaubamanifest

PoUS ja riikide süsteemid volitatud väljastajate jaoks

F1a

Sisenemise ülddeklaratsioon – mere- ja siseveeteed – täielik andmestu

ICS2

9. lisa – Liide A

F1b

Sisenemise ülddeklaratsioon – mere- ja siseveeteed – vedaja esitatud osaline andmestu

ICS2

F1c

Sisenemise ülddeklaratsioon – mere- ja siseveeteed – osaline andmestu, mille isik esitab vastavalt tolliseadustiku artikli 127 lõikele 6 ja artikli 112 lõike 1 esimesele lõigule

ICS2

F1d

Sisenemise ülddeklaratsioon – mere- ja siseveeteed – osaline andmestu, mille isik esitab vastavalt tolliseadustiku artikli 127 lõikele 6 ja artikli 112 lõike 1 teisele lõigule

ICS2

F2a

Sisenemise ülddeklaratsioon – lennulast (üldine) – täielik andmestu

ICS2

9. lisa – Liide A

F2b

Sisenemise ülddeklaratsioon – lennulast (üldine) – vedaja esitatud osaline andmestu

ICS2

F2c

Sisenemise ülddeklaratsioon – lennulast (üldine) – osaline andmestu, mille isik esitab vastavalt tolliseadustiku artikli 127 lõikele 6 ja artikli 113 lõike 1 teisele lõigule

ICS2

F2d

Sisenemise ülddeklaratsioon – lennulast (üldine) – minimaalne andmestu, mis tuleb lastimiseelselt esitada seoses artikli 106 lõike 1 teises lõigus kirjeldatud olukordadega ning vastavalt artikli 113 lõikele 1

ICS2

F3a

Sisenemise ülddeklaratsioon – kullersaadetised – täielik andmestu

ICS2

9. lisa – Liide A

F3b

Sisenemise ülddeklaratsioon – kullersaadetised – minimaalne andmestu, mis tuleb laadimiseelselt esitada seoses artikli 106 lõike 1 teises lõigus kirjeldatud olukordadega

ICS2

F4a

Sisenemise ülddeklaratsioon – postisaadetised – täielik andmestu

ICS2

F4b

Sisenemise ülddeklaratsioon – postisaadetised – vedaja esitatud osaline andmestu

ICS2

F4c

Sisenemise ülddeklaratsioon – postisaadetised – minimaalne andmestu, mis tuleb lastimiseelselt esitada seoses artikli 106 lõike 1 teises lõigus (1) kirjeldatud olukordadega ning vastavalt artikli 113 lõikele 2

ICS2

F4d

Sisenemise ülddeklaratsioon – postisaadetised – mahuti tasandit käsitlev osaline andmestu, mis tuleb lastimiseelselt esitada seoses artikli 106 lõike 1 teises lõigus kirjeldatud olukordadega ning vastavalt artikli 113 lõikele 2

ICS2

F5

Sisenemise ülddeklaratsioon – maantee ja raudtee

ICS2

9. lisa – Liide A

G1

Marsruudi muutmise teade

ICS2

9. lisa – Liide A

G2

Saabumisteade

Riikide süsteemid saabumisteadete jaoks ja ICS2

G3

Kauba esitamine tollile

Riikide süsteemid esitamisteadete jaoks

G4

Ajutise ladustamise deklaratsioon

Riikide süsteemid ajutise ladustamise jaoks

G5

Saabumisteade ajutiselt ladustatava kauba liikumise korral

Riikide IT-süsteemid ajutise ladustamise jaoks

H1

Vabasse ringlusse lubamise deklaratsioon ja eriprotseduur – erikasutus – lõppkasutuse deklaratsioon

Riikide impordisüsteemid

9. lisa – Liide C1

DV1 lisa (ainult vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni jaoks)

H2

Eriprotseduur – ladustamine – tolliladustamise deklaratsioon

Riikide süsteemid eriprotseduuride jaoks

9. lisa – Liide C1

H3

Eriprotseduur – erikasutus – ajutise impordi deklaratsioon

Riikide süsteemid eriprotseduuride jaoks

9. lisa – Liide C1

H4

Eriprotseduur – töötlemine – seestöötlemise deklaratsioon

Riikide süsteemid eriprotseduuride jaoks

9. lisa – Liide C1

H5

Deklaratsioon kauba sissetoomiseks erimaksuterritooriumidega kauplemise raames

Riikide impordisüsteemid

H6

Tollideklaratsioon postiliikluses vabasse ringlusse lubamiseks

Riikide impordisüsteemid

I1

Lihtsustatud impordideklaratsioon

Riikide impordisüsteemid

9. lisa – Liide A

I2

Kauba esitamine tollile deklarandi arvestuskande tegemise korral või seoses tollideklaratsioonidega, mis on importimisel esitatud tollile enne kauba esitamist

Riikide impordisüsteemid

(1)   Laadimiseelsed miinimumandmed vastavad CN23 andmetele.

▼C3
2. LISA

image

image

►(1) C4  

▼C1
3. LISA

image

►(1) C4  

image

►(1) C4  

image

►(1) C4  

image

image
4. LISA

image

►(3) C4  

►(3) C4  

►(3) C4  

image

►(3) C4  

►(3) C4  

►(3) C4  
5. LISA

image

►(1) C4  

image

▼B
6. LISA

image

image

SELGITAVAD MÄRKUSED

1.    Taotleja

Sisestage taotleva ettevõtja täielik nimi EORI-süsteemi kantud kujul.

2.    Taotleja juriidiline staatus

Märkige asutamisdokumendis osutatud juriidiline staatus.

3.    Asutamiskuupäev

Märkige asutamise kuupäev, kuu ja aasta (numbritega).

4.    Registreeritud asukoht

Märkige selle koha täielik aadress, kus juriidiline isik on asutatud, sealhulgas riik.

5.    Peamine tegevuskoht

Märkige selle koha täielik aadress, kus toimub teie peamine tegevus.

6.    Kontaktisik

Märkige selle kontaktisiku täielik nimi, telefoni- ja faksinumber ning e-posti aadress, kes on teie ettevõttes määratud isikuks, kellega tolliasutus taotluse kontrollimisel ühendust võtab.

7.    Postiaadress

Täitke ainult juhul, kui see erineb teie registreeritud asukohast.

8., 9. ja 10.    Käibemaksukohustuslase, ettevõtja registreerimis- ja registrinumbrid

Märkida nõutud numbrid

Ettevõtja registreerimisnumber/-numbrid on tolliasutus(t)es registreeritud tunnusnumber/-numbrid.

Registrinumber on ettevõtjate registreerimisasutuse antud registrinumber.

Kui numbrid on identsed, märkige ainult käibemaksukohustuslase number.

Kui taotlejal ei ole ettevõtja registreerimisnumbrit, näiteks seda numbrit ei eksisteeri taotleja liikmesriigis, jätke see lahter tühjaks.

11.    Taotletava loa liik:

Tehke rist asjaomasesse lahtrisse.

12.    Tegevuse majandusvaldkond:

Kirjeldage oma tegevust.

13.    Liikmesriigid, kus toimub tolliga seotud tegevus:

Märkige asjaomane ISO kahetäheline riigikood/asjaomased ISO kahetähelised riigikoodid.

14.    Teave piiriületuspunkti kohta:

Märkige piiriületuseks regulaarselt kasutatavate tolliasutuste nimed.

15.    Juba antud lihtsustused või hõlbustused, komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikli 28 lõikes 2 osutatud sertifikaadid ja/või komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikli 28 lõikes 3 osutatud kokkuleppelise esindaja või tuntud saatja staatus

Juba antud lihtsustuste puhul märkige lihtsustuse liik, asjaomane tolliprotseduur ja volituse number. Asjaomane tolliprotseduur sisestatakse koodina, mida kasutatakse ühtse haldusdokumendi lahtri 1 teises või kolmandas lõigus.

Kui taotleja omab üht või mitut eespool nimetatud luba/sertifikaati, märkige selle loa/sertifikaadi/nende lubade/sertifikaatide liik ja number.

16., 17. ja 18.    Dokumentatsiooni/keskse raamatupidamise kontorid:

Märkige asjaomaste kontorite täielikud aadressid. Kui kontoritel on üks ja sama aadress, siis täitke ainult lahter 16.

19.    Taotleja nimi, allkiri ja kuupäev:

Allkiri : allakirjutanu peaks lisama oma ametinimetuse. Allakirjutajaks peaks alati olema isik, kes esindab taotlejat tervikuna.

Nimi : taotleja nimi ja tempel.

Lisade arv :

taotleja peab esitama järgmise üldise teabe:

1. Ülevaade peamiste omanike/aktsionäride kohta, esitades nende nimed ja aadressid ning proportsionaalse osaluse. Ülevaade direktorite nõukogu liikmetest. Kas omanikud on tolliasutustele teada seoses varasemate rikkumistega?

2. Taotleja juhtkonnas tolliküsimuste eest vastutav isik.

3. Taotleja majandustegevuse kirjeldus.

4. Taotleja eri asukohtade andmed ja tegevuse lühikirjeldused igas asukohas. Täpsustus, kas taotleja ja iga asukoht tegutsevad tarneahelas oma nimel ja enda eest või oma nimel ja mõne teise isiku eest või mõne teise isiku nimel ja tema eest.

5. Täpsustus, kas kaubad ostetakse ettevõtetelt ja/või tarnitakse taotlejaga seotud ettevõtetele.

6. Taotleja organisatsiooni sisestruktuuri kirjeldus. Palun lisage iga osakonna ja/või talituse ülesannete/pädevuse kohta dokumentatsioon, kui see on olemas.

7. Töötajate arv kokku ja iga allüksuse kohta.

8. Peamiste ametikohtade täitjate nimed (tegevdirektorid, osakonnajuhid, finantsjuhid, tolliüksuste juhid jne). Kirjeldus tavaolukorras toimimisest, kui pädev töötaja ei ole kohal kas ajutiselt või alaliselt.

9. Taotleja organisatsioonis nende inimeste nimed ja ametikohad, kellel on tollialased teadmised. Nimetatud isikute teadmiste taseme hinnang seoses infotehnoloogia kasutamisega tolli- ja äritegevuses ning üldistes kaubandusasjades.

10. Nõustumine või mittenõustumine volitatud ettevõtja loas oleva teabe avalikustamisega artikli 14x lõikes 4 osutatud volitatud ettevõtjate nimekirjas.
7. LISA

image

SELGITAVAD MÄRKUSED

Loa number

Loa number algab alati väljaandva liikmesriigi ISO kahetähelise riigikoodiga, millele järgneb üks järgmistest tähtedest:

AEOC tollialaseid lihtsustusi kasutava volitatud ettevõtja loa korral

AEOS turvalisuse ja julgeoleku valdkonna volitatud ettevõtja loa korral

AEOF tollialaseid lihtsustusi kasutava ning turvalisuse ja julgeoleku valdkonna volitatud ettevõtja loa korral

Eespool nimetatud tähtedele peab järgnema riiklik loa number.

1.    Volitatud ettevõtja loa omanik

Märgitakse omaniku täielik nimi, nagu on osutatud lisas 1C märgitud taotluse vormi lahtris 1, samuti käibemaksukohustuslase number/numbrid, nagu on märgitud taotluse vormi lahtris 8, vajaduse korral ettevõtja registreerimisnumber/-numbrid, nagu on märgitud taotluse vormi lahtris 9, ning registrinumber, nagu on märgitud taotluse vormi lahtris 10.

2.    Väljaandev asutus

Liikmesriigi tolliasutuse allkiri, nimi ja tempel.

Liikmesriigi tolliasutuse nimi võib olla märgitud piirkondlikul tasandil, kui tolliasutuse organisatsiooniline ülesehitus seda nõuab.

Viide loa liigile

Tehke rist asjaomasesse lahtrisse.

3.    Kuupäev, millal luba kehtima hakkab:

Märkige kuupäev, kuu ja aasta vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklile 29
8. LISA

image

image

image

image
9. LISA
Liide A

1.    Sissejuhatavad märkused tabelitele

Üldistused

1.1. Liidu tolliterritooriumile sisenevate või sealt väljuvate kaupade kohta esitatavas ülddeklaratsioonis nõutavad andmed on näidatud tabelites 1–5 iga asjaomase olukorra või transpordiviisi jaoks. Marsruudi muutmise taotlus, mis esitatakse juhul, kui liidu tolliterritooriumile sisenev aktiivne transpordivahend jõuab esimesena sellise liikmesriigi tolliasutusse, mida ei olnud sisenemise ülddeklaratsioonis deklareeritud, sisaldab tabelis 6 esitatud teavet.

1.2. Tabelites 1–7 on esitatud kõik asjaomaste protseduuride, deklaratsioonide ja marsruudi muutmise taotluste jaoks vajalikud andmeväljad. Tabelites antakse igakülgne ülevaade mitmesuguste protseduuride, deklaratsioonide ja marsruudi muutmise taotluste puhul esitatavatest nõuetest.

1.3. Veergude pealkirjad ei vaja selgitusi, need viitavad kõnealustele protseduuridele ja deklaratsioonidele.

1.4. „X” tabeli lahtris näitab, et asjaomase veeru pealkirjas kirjeldatud protseduuril või deklaratsioonis tuleb kõnealune üksikasi esitada deklaratsiooni kaubaartikli tasandil. ►C3  „Y” tabeli lahtris näitab, et asjaomase veeru pealkirjas kirjeldatud protseduuril või deklaratsioonis tuleb kõnealune üksikasi esitada deklaratsiooni üldandmete tasandil. ◄ „Z” tabeli lahtris näitab, et asjaomase veeru pealkirjas kirjeldatud menetlusel või deklaratsioonis tuleb kõnealune üksikasi esitada deklaratsiooni veoaruande tasandil. Kõnealuste sümbolite „X”, „Y” ja „Z” kombinatsioonid tähendavad, et asjaomase veeru pealkirjas kirjeldatud menetlusel või deklaratsioonis võidakse kõnealuse üksikasja esitamist nõuda deklaratsiooni igal kõnealusel tasandil.

1.5. Jaos 4 esitatud kirjeldused ja märkused sisenemise ja väljumise ülddeklaratsioonide, lihtsustatud menetluse ja marsruudi muutmise taotluste kohta kehtivad tabelites 1–7 osutatud andmeväljade suhtes.

Sisenemise ülddeklaratsioonina kasutatav tollideklaratsioon

2.1. Kui tolliseadustiku artiklis 162 sätestatud tollideklaratsiooni kasutatakse ülddeklaratsioonina vastavalt tolliseadustiku artikli 130 lõikele 1, tuleb kõnealuses deklaratsioonis peale liites C1 või liites C2 nimetatud eriprotseduuride jaoks nõutavate üksikasjade esitada ka tabelite 1–4 veerus „Sisenemise ülddeklaratsioon” sätestatud üksikasjad.

Kui tolliseadustiku artiklis 166 sätestatud tollideklaratsiooni kasutatakse ülddeklaratsioonina vastavalt tolliseadustiku artikli 130 lõikele 1, tuleb kõnealuses deklaratsioonis peale erimenetluse jaoks nõutavate üksikasjade, mis on nimetatud tabelis 7, esitada ka tabelite 1–4 veerus „Sisenemise ülddeklaratsioon” sätestatud üksikasjad.

2.2. Kui tolliseadustiku artikli 38 lõike 2 punktis b osutatud volitatud ettevõtja kasutab tolliseadustiku artiklis 162 sätestatud tollideklaratsiooni ülddeklaratsioonina vastavalt tolliseadustiku artikli 130 lõikele 1, tuleb kõnealuses deklaratsioonis peale liites C1 või liites C2 nimetatud eriprotseduuride jaoks nõutavate üksikasjade esitada ka tabeli 5 veerus „Volitatud ettevõtja poolt sisenemisel esitatav ülddeklaratsioon” sätestatud üksikasjad.

Kui tolliseadustiku artikli 38 lõike 2 punktis b osutatud volitatud ettevõtja kasutab tolliseadustiku artiklis 166 sätestatud tollideklaratsiooni ülddeklaratsioonina vastavalt tolliseadustiku artikli 130 lõikele 1, tuleb kõnealuses deklaratsioonis peale tabelis 7 nimetatud eriprotseduuride jaoks nõutavate üksikasjade esitada ka tabeli 5 veerus „Volitatud ettevõtja poolt sisenemisel esitatav ülddeklaratsioon” sätestatud üksikasjad.

Ekspordi tollideklaratsioon

3.1. Kui tolliseadustiku artikli 263 lõike 3 punkti a kohaselt nõutakse tolliseadustiku artiklis 162 sätestatud tollideklaratsiooni, tuleb kõnealuses deklaratsioonis peale liites C1 või liites C2 nimetatud eriprotseduuride jaoks nõutavate üksikasjade esitada ka tabelite 1 ja 2 veerus „Väljumise ülddeklaratsioon” sätestatud üksikasjad.

Kui tolliseadustiku artikli 263 lõike 3 punkti a kohaselt nõutakse tolliseadustiku artiklis 166 sätestatud tollideklaratsiooni, tuleb kõnealuses deklaratsioonis peale erimenetluse jaoks nõutavate üksikasjade, mis on nimetatud tabelis 7, esitada ka tabelite 1 ja 2 veerus „Väljumise ülddeklaratsioon” sätestatud üksikasjad.

Muud eriasjaolud seoses sisenemisel ja väljumisel esitatavate ülddeklaratsioonidega ning teatavat tüüpi kaubavedudega. Märkus tabelite 2–4 juurde.

4.1. Tabeli 2 veerud „Väljumisel esitatav ülddeklaratsioon – kullersaadetised” ja „Sisenemisel esitatav ülddeklaratsioon – kullersaadetised” hõlmavad andmeid, mis tuleb esitada tollile elektrooniliselt ohu hindamiseks enne kullersaadetiste partii väljumist või saabumist. Postiasutused võivad esitada tollile eespool nimetatud tabeli 2 veergudes sisalduvad andmed ohu hindamiseks elektrooniliselt enne kullersaadetiste partii väljumist või saabumist.

4.2. Käesolevas lisas tähendab kullersaadetis üksiksaadetist, mida veetakse ühtse teenusena, mis hõlmab saadetise kiirkorras/kindla saabumistähtajaga vastuvõtmist, vedu, tollivormistust ja kättetoimetamist, kusjuures kogu teenuse vältel jälgitakse saadetise kulgemist ja hoitakse saadetist kontrolli all.

4.5. Tabelites 3 ja 4 esitatakse maantee- ja raudteevedudega seotud vajalikku teavet sisenemisel esitatavate ülddeklaratsioonide jaoks.

4.6. Tabelis 3 esitatud teavet maanteevedude kohta rakendatakse ka mitmeliigilistele vedudele, kui jaost 4 ei tulene teisiti.

Lihtsustatud protseduurid

5.1. Tolliseadustiku artiklis 166 osutatud lihtsustatud tolliprotseduuride deklaratsioonid sisaldavad tabelis 7 esitatud üksikasjalikku teavet.

5.2. Teatud üksikasjade esitamise vähendatud vormiga lihtsustatud menetluse puhul ei piirata ega mõjutata liidetes C1 ja D1 esitatud nõudeid, kaasa arvatud nõudeid täiendavas deklaratsioonis esitatavatele andmetele.

2.    Sisenemisel ja väljumisel esitatava ülddeklaratsiooni nõuded

2.1.    Lennu-, mere- ja siseveetranspordi ning muude transpordiliikide korral või tabelites 2–4 märkimata transpordiliikide korral – tabel 1.Nimetus

Väljumise ülddeklaratsioon

(vt märkus 3.1)

Sisenemise ülddeklaratsioon

(vt märkus 2.1)

►C3  Kaubanimetusi ◄

Y

Y

Saadetise kordumatu viitenumber

X/Y

X/Y

Veodokumendi number

X/Y

X/Y

Kaubasaatja

X/Y

X/Y

Ülddeklaratsiooni esitav isik

Y

Y

Kaubasaaja

X/Y

X/Y

Vedaja

 

Z

Teavitatav pool

 

X/Y

Piiriületuseks kasutatava aktiivse transpordivahendi andmed ja riikkondsus

 

Z

Veo viitenumber

 

Z

Esimese saabumiskoha kood

 

Z

Tolliterritooriumi esimesse saabumiskohta saabumise kuupäev ja kellaaeg

 

Z

Marsruudil läbitavate riikide koodid

Y

Y

Veoliik piiril

 

Z

Väljumistolliasutus

Y

 

Kauba asukoht

Y

 

Laadimiskoht

 

X/Y

Mahalaadimiskoha kood

 

X/Y

Kauba kirjeldus

X

X

Pakkeüksuste liik (kood)

X

X

Pakkeüksuste arv

X

X

Saatja markeering

X/Y

X/Y

Konteineri tunnusnumber konteinerveo puhul

X/Y

X/Y

Kaubaartikli järjekorranumber

X

X

Kauba kood

X

X

Brutomass (kg)

X/Y

X/Y

ÜRO ohtlike kaupade kood

X

X

Tõkendi number

X/Y

X/Y

Veokulude makseviisi kood

X/Y

X/Y

Deklaratsiooni kuupäev

Y

Y

Allkiri/autentsuse kinnitamine

Y

Y

Muu eriasjaolu tunnusnumber

Y

Y

Järgmis(t)e sisenemistolliasutus(t)e kood

 

Z

2.2.    Kullersaadetised – tabel 2Nimetus

Väljumisel esitatav ülddeklaratsioon – kullersaadetised

(vt märkused 3.1 ja 4.1–4.3)

Sisenemisel esitatav ülddeklaratsioon – kullersaadetised

(vt märkused 2.1 ja 4.1–4.3)

Saadetise kordumatu viitenumber

 

 

Veodokumendi number

 

 

Kaubasaatja

X/Y

X/Y

Ülddeklaratsiooni esitav isik

Y

Y

Kaubasaaja

X/Y

X/Y

Vedaja

 

Z

Veo viitenumber

 

Z

Tolliterritooriumi esimesse saabumiskohta saabumise kuupäev ja kellaaeg

 

Z

Marsruudil läbitavate riikide koodid

Y

Y

Veoliik piiril

 

Z

Väljumistolliasutus

Y

 

Kauba asukoht

Y

 

Laadimiskoht

 

Y

Mahalaadimiskoha kood

 

X/Y

Kauba kirjeldus

X

X

Konteineri tunnusnumber konteinerveo puhul

 

 

Kaubaartikli järjekorranumber

X

X

Kauba kood

X

X

Brutomass (kg)

X/Y

X/Y

ÜRO ohtlike kaupade kood

X

X

Veokulude makseviisi kood

X/Y

X/Y

Deklaratsiooni kuupäev

Y

Y

Allkiri/autentsuse kinnitamine

Y

Y

Muu eriasjaolu tunnusnumber

Y

Y

Järgmis(t)e sisenemistolliasutus(t)e kood

 

Z

2.3.    Maanteevedu – sisenemise ülddeklaratsiooni teave –tabel 3Nimetus

Maantee – sisenemise ülddeklaratsioon

(vt märkus 2.1)

►C3  Kaubanimetusi ◄

Y

Saadetise kordumatu viitenumber

X/Y

Veodokumendi number

X/Y

Kaubasaatja

X/Y

Ülddeklaratsiooni esitav isik

Y

Kaubasaaja

X/Y

Vedaja

Z

Piiriületuseks kasutatava aktiivse transpordivahendi andmed ja riikkondsus

Z

Esimese saabumiskoha kood

Z

Tolliterritooriumi esimesse saabumiskohta saabumise kuupäev ja kellaaeg

Z

Marsruudil läbitavate riikide koodid

Y

Veoliik piiril

Z

Laadimiskoht

X/Y

Mahalaadimiskoha kood

X/Y

Kauba kirjeldus

X

Pakkeüksuste liik (kood)

X

Pakkeüksuste arv

X

Konteineri tunnusnumber konteinerveo puhul

X/Y

Kaubaartikli järjekorranumber

X

Kauba kood

X

Brutomass (kg)

X/Y

Veokulude makseviisi kood

X/Y

ÜRO ohtlike kaupade kood

X

Tõkendi number

X/Y

Deklaratsiooni kuupäev

Y

Allkiri/autentsuse kinnitamine

Y

Muu eriasjaolu tunnusnumber

Y

2.4.    Raudteevedu – sisenemise ülddeklaratsiooni teave –tabel 4Nimetus

Raudtee – sisenemise ülddeklaratsioon (vt märkus 2.1)

►C3  Kaubanimetusi ◄

Y

Saadetise kordumatu viitenumber

X/Y

Veodokumendi number

X/Y

Kaubasaatja

X/Y

Sisenemise ülddeklaratsiooni esitav isik

Y

Kaubasaaja

X/Y

Vedaja

Z

Piiriületuseks kasutatava aktiivse transpordivahendi tunnusandmed ja riikkondsus

Z

Veo viitenumber

Z

Esimese saabumiskoha kood

Z

Tolliterritooriumi esimesse saabumiskohta saabumise kuupäev ja kellaaeg

Z

Marsruudil läbitavate riikide koodid

Y

Veoliik piiril

Z

Laadimiskoht

X/Y

Mahalaadimiskoha kood

X/Y

Kauba kirjeldus

X

Pakkeüksuste liik (kood)

X

Pakkeüksuste arv

X

Konteineri tunnusnumber konteinerveo puhul

X/Y

Kaubaartikli järjekorranumber

X

Kauba kood

X

Brutomass (kg)

X/Y

Veokulude makseviisi kood

X/Y

ÜRO ohtlike kaupade kood

X

Tõkendi number

X/Y

Deklaratsiooni kuupäev

Y

Allkiri/autentsuse kinnitamine

Y

Muu eriasjaolu tunnusnumber

Y

2.5.    Volitatud ettevõtjad – sisenemise ülddeklaratsioonide vähendatud andmenõuded –tabel 5Nimetus

Sisenemise ülddeklaratsioon

(vt märkus 2.2)

Saadetise kordumatu viitenumber

X/Y

Veodokumendi number

X/Y

Kaubasaatja

X/Y

Ülddeklaratsiooni esitav isik

Y

Kaubasaaja

X/Y

Vedaja

Z

Teavitatav pool

X/Y

Piiriületuseks kasutatava aktiivse transpordivahendi tunnusandmed ja riikkondsus

Z

Veo viitenumber

Z

Esimese saabumiskoha kood

Z

Tolliterritooriumi esimesse saabumiskohta saabumise kuupäev ja kellaaeg

Z

Marsruudil läbitavate riikide koodid

Y

Veoliik piiril

Z

Väljumistolliasutus

 

Laadimiskoht

X/Y

Kauba kirjeldus

X

Pakkeüksuste arv

X

Konteineri tunnusnumber konteinerveo puhul

X/Y

Kaubaartikli järjekorranumber

X

Kauba kood

X

Deklaratsiooni kuupäev

Y

Allkiri/autentsuse kinnitamine

Y

Muu eriasjaolu tunnusnumber

Y

Järgmis(t)e sisenemistolliasutus(t)e kood

Z

2.6.    Nõuded marsruudi muutmise taotlustele – tabel 6Nimetus

 

Veoliik piiril

Z

Piiri ületava transpordivahendi andmed

Z

Tolliterritooriumi esimesse saabumiskohta saabumise kuupäev ja kellaaeg

Z

Deklareeritud esimese sisenemistolliasutuse riigikood

Z

Marsruudi muutmist taotlev isik

Z

MRN

X

Kaubaartikli järjekorranumber

X

Esimese saabumiskoha kood

Z

Tegeliku esimese saabumiskoha kood

Z

3.    Nõuded lihtsustatud tollideklaratsioonile – tabel 7Nimetus

Lihtsustatud ekspordideklaratsioon (vt märkus 3.1)

Lihtsustatud impordideklaratsioon (vt märkus 2.1)

Deklaratsioon

Y

Y

►C3  Kaubanimetusi ◄

Y

Y

Saadetise kordumatu viitenumber

X

X

Veodokumendi number

X/Y

X/Y

Saatja/eksportija

X/Y

 

Kaubasaaja

 

X/Y

Deklarant/esindaja

Y

Y

Deklarandi/esindaja staatuse kood

Y

Y

Valuuta kood

 

X

Väljumistolliasutus

Y

 

Kauba kirjeldus

X

X

Pakkeüksuste liik (kood)

X

X

Pakkeüksuste arv

X

X

Saatja markeering

X/Y

X/Y

Konteineri tunnusnumber konteinerveo puhul

 

X/Y

Kaubaartikli järjekorranumber

X

X

Kauba kood

X

X

Brutomass (kg)

 

X

Protseduur

X

X

Netomass (kg)

X

X

Kaubaartikli maksumus

 

X

Deklarandi arvestusse kandmise viitenumber

X

X

Loa number

X

X

Lisateave

 

X

Deklaratsiooni kuupäev

Y

Y

Allkiri/autentsuse kinnitamine

Y

Y

4.    Andmeelemente selgitavad märkused

MRN

▼C3

Marsruudi muutmise taotlus: tolli viitenumber võib asendada kaht järgmist andmevälja:

▼B

 piiri ületava transpordivahendi tunnusandmed,

 tolliterritooriumil esimesse saabumiskohta saabumise kuupäev ja kellaaeg.

Deklaratsioon

Sisestage koodid, mis on liites D1 ette nähtud ühtse haldusdokumendi (SAD) lahtri 1 alajaotiste 1 ja 2 jaoks.

Kaubanimetusi ( 2 )

Deklaratsioonis või ülddeklaratsioonis deklareeritud kaubaartiklite koguarv.

[Viide: SADi lahter 5]

Saadetise kordumatu viitenumber

Kaubale nii importimisel kui ka eksportimisel omistatav kordumatu viitenumber.

Kasutatakse WCO (ISO15459) koode või nendega samaväärseid koode.

Ülddeklaratsioonid: saadetise kordumatu viitenumber võib asendada veodokumendi numbrit, kui viimane ei ole kättesaadav.

Lihtsustatud protseduurid: selle numbri võib teatada, kui see on teada.

Selle andmevälja abil luuakse ühendus teiste kasulike teabeallikatega.

[Viide: SADi lahter 7]

Veodokumendi number

Viide veodokumendile, mis käsitleb kaupade vedu tolliterritooriumile või sealt välja. Kui sisenemise ülddeklaratsiooni esitav isik on muu kui vedaja, tuleb esitada ka vedaja veodokumendi number.

Number sisaldab liites D1 sätestatud veodokumendi tüübi koodi, millele järgneb asjaomase dokumendi tunnusnumber.

Sellel andmeväljal esitatu on alternatiiv saadetise kordumatule viitenumbrile [UCR], kui viimast ei ole teada. Selle andmevälja abil luuakse ühendus teiste kasulike teabeallikatega.

Väljumisel esitatavad ülddeklaratsioonid laevade ja lennukite varude korral: arve või lastinimekirja number.

Sisenemisel esitatavad ülddeklaratsioonid maanteetranspordi korral: selle numbri võib teatada, kui see on teada, ning see võib sisaldada viidet nii TIR-märkmikule kui ka rahvusvahelisele kaupade autoveolepingu konventsioonile.

Kaubasaatja

Kaupa saatev lepingupool, nii nagu veolepingus on ette näinud veo tellinud lepingupool.

Väljumise ülddeklaratsioonid: kõnealune teave tuleb esitada, kui see isik erineb ülddeklaratsiooni esitavast isikust. Selle teabena märgitakse kaubasaatja EORI number, kui kõnealune number on ülddeklaratsiooni esitavale isikule kättesaadav. Kui kaubasaatja EORI number ei ole kättesaadav, esitatakse kaubasaatja täielik nimi ja aadress. Kui väljumise ülddeklaratsiooni jaoks nõutavad üksikasjad sisalduvad juba tolliseadustiku artikli 263 lõike 3 punkti a ja artikli 162 kohases tollideklaratsioonis, vastab see teave kõnealuse tollideklaratsiooni andmeväljale „Kaubasaatja/eksportija”.

Kui võimaldatakse hõlbustusi seoses kolmanda riigi kauplejate partnerlusprogrammiga, mida liit tunnustab, võidakse selle teabena esitada kolmanda riigi kordumatu tunnusnumber, mille asjaomane kolmas riik on teinud liidule kättesaadavaks. Kõnealust numbrit võib kasutada, kui see on ülddeklaratsiooni esitavale isikule kättesaadav.

Numbri struktuur on järgmine:Väli

Sisu

Välja liik

Vorming

Näited

1

Kolmanda riigi tunnus (ISO kahetäheline riigikood)

Täheline 2

a2

US

JP

CH

2.

Kordumatu tunnusnumber kolmandas riigis

Tähtnumbriline kuni 15

an..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Näited: „US1234567890ABCDE” Ameerika Ühendriikide kaubasaatja jaoks (riigikood: US), kelle kordumatu tunnusnumber on 1234567890ABCDE. „JPAbCd9875F” Jaapani kaubasaatja jaoks (riigikood: JP), kelle kordumatu tunnusnumber on AbCd9875F. „CHpt20130101aa” Šveitsi kaubasaatja jaoks (riigikood: CH), kelle kordumatu tunnusnumber on pt20130101aa.

Kolmanda riigi tunnus: Euroopa Liidu tähelised riikide ja territooriumide koodid põhinevad kehtivatel ISO kahetähelistel (a2) koodidel, kui need on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määruse (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1172/95) ( 3 ) artikli 5 lõike 2 kohaselt sätestatud riigikoodidega.

Kui esitatakse kaubasaatja EORI number või kolmanda riigi kordumatu tunnusnumber, siis tema nime ja aadressi ei esitata.

Sisenemise ülddeklaratsioonid: Selle teabena märgitakse kaubasaatja EORI number, kui kõnealune number on ülddeklaratsiooni esitavale isikule kättesaadav. Kui kaubasaatja EORI number ei ole kättesaadav, esitatakse kaubasaatja täielik nimi ja aadress.

Kui võimaldatakse hõlbustusi seoses kolmanda riigi kauplejate partnerlusprogrammiga, mida liit tunnustab, võidakse selle teabena esitada kolmanda riigi kordumatu tunnusnumber, mille asjaomane kolmas riik on teinud liidule kättesaadavaks. Kõnealust numbrit võib kasutada, kui see on ülddeklaratsiooni esitavale isikule kättesaadav. Kõnealuse numbri struktuur vastab käesoleva andmevälja selgitava märkuse osas „Väljumise ülddeklaratsioonid” täpsustatud struktuurile.

Kui esitatakse kaubasaatja EORI number või kolmanda riigi kordumatu tunnusnumber, siis tema nime ja aadressi ei esitata.

▼C3

Saatja/eksportija

Lepingupool, kes teeb ekspordideklaratsiooni või kelle eest see tehakse ja kes on kauba omanik või kellel on kauba suhtes deklaratsiooni vastuvõtmise hetkel samasugune käsutusõigus.

▼B

Sisestage delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 1 lõikes 18 osutatud EORI number. Kui kaubasaatjal/eksportijal ei ole EORI numbrit, võib toll talle asjaomase deklaratsiooni täitmiseks määrata ajutise numbri.

[Viide: SADi lahter 2]

Ülddeklaratsiooni esitav isik

See teave esitatakse ülddeklaratsiooni esitava isiku EORI numbrina. tema nime ja aadressi ei esitata.

Sisenemise ülddeklaratsioonid: üks tolliseadustiku artikli 127 lõikes 4 nimetatud isikutest.

Väljumise ülddeklaratsioonid: tolliseadustiku artikli 271 lõikes 2 määratletud osaline. Seda teavet ei ole vaja esitada, kui kauba kohta on vastavalt tolliseadustiku artikli 263 lõikele 1 koostatud tollideklaratsioon.

Märkus: need andmed on deklaratsiooni esitava isiku määratlemiseks.

Marsruudi muutmist taotlev isik:

Marsruudi muutmise taotlus: isik, kes taotleb marsruudi muutmist sisenemisel. Selle teabena märgitakse marsruudi muutmist taotleva isiku EORI number; tema nime ja aadressi ei esitata.

Kaubasaaja:

Lepingupool, kellele kaup tegelikult saadetakse.

Väljumise ülddeklaratsioonid: rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikli 215 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud juhtudel esitatakse selle teabena kaubasaaja täielik nimi ja aadress, kui see on kättesaadav. Kui kaupade vedu toimub tingimusveokirja alusel, millega „tellitakse blankoindosso”, ehk kaubasaaja ei ole teada, siis asendatakse tema andmed ekspordideklaratsiooni lahtris 44 järgmise koodiga:Õiguslik alus

Teema

Lahter

Kood

Liide A

Olukorrad, kus on tegemist tingimusveokirjaga, millega „tellitakse blankoindosso”, väljumise ülddeklaratsiooni puhul, kui kaubasaaja andmed ei ole teada.

44.

30600

Selleks esitatakse kaubasaaja EORI number, kui see number on ülddeklaratsiooni esitavale isikule kättesaadav. Kui kaubasaaja EORI number ei ole kättesaadav, esitatakse kaubasaaja täielik nimi ja aadress.

Kui võimaldatakse hõlbustusi seoses kolmanda riigi kauplejate partnerlusprogrammiga, mida liit tunnustab, võidakse see teave esitada kolmanda riigi kordumatu tunnusnumbrina, mille kolmas riik on liidule kättesaadavaks teinud. Kõnealust numbrit võib kasutada, kui see on ülddeklaratsiooni esitavale isikule kättesaadav. Kõnealuse numbri struktuur vastab andmevälja „Kaubasaatja” selgitava märkuse osas „Väljumise ülddeklaratsioonid” täpsustatud struktuurile.

Kui esitatakse kaubasaaja EORI number või kolmanda riigi kordumatu tunnusnumber, siis tema nime ja aadressi ei esitata.

Sisenemise ülddeklaratsioonid: See teave tuleb esitada, kui kaubasaaja erineb ülddeklaratsiooni esitavast isikust. Kui kaupade vedu toimub tingimusveokirja alusel, millega „tellitakse blankoindosso”, ehk kaubasaaja ei ole teada, siis asendatakse kaubasaaja andmed koodiga 10600 :Õiguslik alus

Teema

 

Kood

Liide A

Olukorras, kus on tegemist tingimusveokirjaga, millega „tellitakse blankoindosso”, saabumise ülddeklaratsiooni puhul, kui kaubasaaja andmed ei ole teada.

 

10600

Juhul kui nõutakse selle teabe esitamist, märgitakse selleks kaubasaaja EORI number, kui see on ülddeklaratsiooni esitavale isikule kättesaadav. Kui kaubasaaja EORI number ei ole kättesaadav, esitatakse kaubasaaja täielik nimi ja aadress.

Kui võimaldatakse hõlbustusi seoses kolmanda riigi kauplejate partnerlusprogrammiga, mida liit tunnustab, võidakse selle teabena esitada kolmanda riigi kordumatu tunnusnumber, mille asjaomane kolmas riik on teinud liidule kättesaadavaks. Kõnealust numbrit võib kasutada, kui see on ülddeklaratsiooni esitavale isikule kättesaadav. Kõnealuse numbri struktuur vastab andmevälja „Kaubasaatja” selgitava märkuse osas „Väljumise ülddeklaratsioonid” täpsustatud struktuurile.

Kui esitatakse kaubasaaja EORI number või kolmanda riigi kordumatu tunnusnumber, siis tema nime ja aadressi ei esitata.

Deklarant/esindaja

Nõutakse siis, kui see isik erineb kaubasaatjast/eksportijast ekspordil või kaubasaajast impordil.

Selleks esitatakse deklarandi/esindaja EORI number.

[Viide: SADi lahter 14]

Deklarandi/esindaja staatuse kood

Deklaranti või esindaja staatust näitav kood. Kasutatakse koode, mis on liites D1 ette nähtud SADi lahtri 14 jaoks.

Vedaja

Seda teavet ei tule esitada, kui selle esitaja ei erine sisenemise ülddeklaratsiooni esitavast isikust, v.a juhul, kui tehakse hõlbustusi seoses kolmanda riigi kauplejate partnerlusprogrammiga, mida liit tunnustab. Sel juhul võib kõnealuse teabena esitada kolmanda riigi kordumatu tunnusnumbri, mille asjaomane kolmas riik on liidule kättesaadavaks teinud. Kõnealuse numbri struktuur vastab andmevälja „Kaubasaatja” selgitava märkuse osas „Väljumise ülddeklaratsioonid” täpsustatud struktuurile.

Kui kõnealuses teabes on märgitud mõni muu kui sisenemise ülddeklaratsiooni esitav isik, esitatakse vedaja täielik nimi ja aadress.

Vedaja EORI number või kolmanda riigi kordumatu tunnuskood esitatakse järgmistel juhtudel:

 kui see on ülddeklaratsiooni esitavale isikule kättesaadav,

ja/või

 kui tegemist on mere-, sisevee- või õhutranspordiga.

See esitatakse vedaja EORI numbrina, kui vedaja on tollisüsteemiga ühendatud ja soovib saada rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikli 185 lõikes 3 või artikli 187 lõikes 2 sätestatud mis tahes teatist.

Kui esitatakse vedaja EORI number või kolmanda riigi kordumatu tunnusnumber, siis tema nime ja aadressi ei esitata.

Teavitatav pool

Lepingupool, kellele teatatakse kauba saabumisest selle sisenemisel. Need andmed tuleb esitada, kui see on asjakohane. Teabena esitatakse teavitatava lepingupoole EORI number, kui see on ülddeklaratsiooni esitavale isikule kättesaadav. Kui teavitatava lepingupoole EORI number ei ole kättesaadav, esitatakse teavitatava lepingupoole täielik nimi ja aadress.

Kui võimaldatakse hõlbustusi seoses kolmanda riigi kauplejate partnerlusprogrammiga, mida liit tunnustab, võidakse selle teabena esitada kolmanda riigi kordumatu tunnusnumber, mille asjaomane kolmas riik on teinud liidule kättesaadavaks. Kõnealust numbrit võib kasutada, kui see on ülddeklaratsiooni esitavale isikule kättesaadav. Kõnealuse numbri struktuur vastab andmevälja „Kaubasaatja” selgitava märkuse osas „Väljumise ülddeklaratsioonid” täpsustatud struktuurile.

Kui esitatakse teavitatava lepingupoole EORI number või teavitatavale poolele kolmanda riigi antud kordumatu tunnusnumber, siis tema nime ja aadressi ei esitata.

Sisenemise ülddeklaratsioon: kui kaupade vedu toimub tingimusveokirja alusel, millega „tellitakse blankoindosso” ning mille puhul ei ole märgitud kaubasaaja, vaid kood 10600 , tuleb teavitatav lepingupool alati esitada.

Väljumise ülddeklaratsioon: Kui kaupade vedu toimub tingimusveokirja alusel, millega „tellitakse blankoindosso”, mille puhul kaubasaaja ei ole märgitud, tuleb kaubasaaja väljal kaubasaaja andmete asemel alati esitada teavitatava lepingupoole andmed. Kui ekspordideklaratsioonis on andmed väljumise ülddeklaratsiooni kohta, sisestatakse asjaomase ekspordideklaratsiooni lahtrisse 44 kood 30600 .

Piiriületuseks kasutatava aktiivse transpordivahendi tunnusandmed ja riiklik kuuluvus

Kauba vedamiseks üle liidu tolliterritooriumi piiri kasutatava aktiivse transpordivahendi tunnusandmed ja riiklik kuuluvus. Tunnusandmete märkimisel kasutatakse liites C1 SADi lahtri 18 jaoks ette nähtud määratlusi. Mere- ja siseveetranspordi kasutamise korral deklareeritakse laeva IMO number või Euroopa ühtne laeva identifitseerimisnumber (ENI). Õhutranspordi korral ei tule midagi märkida.

Riikliku kuuluvuse märkimiseks kasutatakse liites D1 SADi lahtri 21 jaoks ette nähtud koode, kui vastavat teavet pole tunnusandmetesse veel lisatud.

Raudteevedu: esitatakse kaubavaguni number.

Piiri ületava transpordivahendi tunnusandmed

Marsruudi muutmise taotlus: selleks esitatakse laeva IMO number, Euroopa ühtne laeva identifitseerimisnumber (ENI) või IATA lennunumber vastavalt sellele, kas kasutatakse mere-, sisevee- või õhutransporti.

Õhutranspordi kasutamise korral tuleb juhul, kui lennuettevõtja veab kaupu partneritega sõlmitud koodijagamise lepingu raames, kasutada nende partnerite lennunumbreid, kellega koode jagatakse.

Veo viitenumber ( 4 )

Kui see on asjakohane, esitatakse transpordivahendi reisi tunnusandmed, näiteks merereisi number, lennu number, reisi number.

Õhutranspordi kasutamise korral tuleb juhul, kui lennuettevõtja veab kaupu partneritega sõlmitud koodijagamise lepingu raames, kasutada nende partnerite lennunumbreid, kellega koode jagatakse.

Raudteevedu: esitatakse rongi number. Kui need andmed on asjakohased, esitatakse need ka mitmeliigiliste vedude korral.

Esimese saabumiskoha kood

Tolliterritooriumi esimese saabumiskoha tunnusandmed. Meretranspordi puhul on see sadam, lennutranspordi puhul lennujaam ja maanteetranspordi puhul piiripunkt.

Kood moodustatakse järgmise näidise kohaselt: viiekohaline UN/LOCODE + kuuekohaline riiklik kood.

Maantee- ja raudteetransport: kood moodustatakse liites D1 tolliasutuse jaoks ette nähtud näidise kohaselt.

Marsruudi muutmise taotlus: esitada tuleb deklareeritud esimese sisenemistolliasutuse kood.

Tegeliku esimese saabumiskoha kood

Marsruudi muutmise taotlus: esitada tuleb tegeliku esimese sisenemistolliasutuse kood.

Deklareeritud esimese sisenemistolliasutuse riigikood

Marsruudi muutmise taotlus: kasutatakse liites D1 SADi lahtri 2 jaoks ette nähtud koode.

Tolliterritooriumi esimesse saabumiskohta saabumise kuupäev ja kellaaeg

Kuupäev ja kellaaeg/graafikujärgne kuupäev ja kellaaeg, mil lennuk saabub esimesse lennujaama, maanteeveok esimesse piiripunkti või laev esimesse sadamasse, esitatakse koodi n12 abil (AAAAKKPPHHMM). Esimesse saabumiskohta saabumine märgitakse kohaliku aja järgi.

Marsruudi muutmise taotlus: see teave on kuupäevaliselt piiritletud; kasutatakse koodi n8 (AAAAKKPP)

Marsruudil läbitavate riikide koodid

Koodidega näidatakse riigid kronoloogilises järjekorras, läbi mille veos kulgeb vedamisel esimesest lähteriigist viimasesse sihtriiki. See hõlmab ka kaupade algset lähteriiki ja viimast sihtriiki. kasutatakse liites D1 SADi lahtri 2 jaoks ette nähtud koode. Esitatakse kõik teadaolevad andmed.

Kullersaadetiste väljumise ülddeklaratsioonid – postisaadetised: esitatakse üksnes kaupade viimane sihtriik.

Kullersaadetiste sisenemise ülddeklaratsioonid – postisaadetised: esitatakse üksnes kaupade algne lähteriik.

Valuuta kood

SAD liite D1 lahtris 22 esitatud kood valuuta jaoks, milles on koostatud kaubaarve.

Seda teavet kasutatakse koos kaubaartikli maksumusega imporditollimaksude arvutamiseks.

Lihtsustatud impordideklaratsioonide puhul võivad liikmesriigid sellest nõudest loobuda, kui kõnealuste lihtsustuste lubade tingimustes on ette nähtud, et nad võivad seda teavet nõuda täiendavas deklaratsioonis.

[Viide: SADi lahtrid 22 ja 44]

Veoliik piiril

Sisenemise ülddeklaratsioon: transpordiliik, mis vastab aktiivsele transpordivahendile, millega kaubad kavatsetakse liidutolliterritooriumile sisse tuua. Kombineeritud transpordi puhul kohaldatakse liite C1 lahtrit 21 käsitlevates selgitavates märkustes ette nähtud eeskirju.

Kui lennulasti veetakse muud kui õhutransporti kasutades, tuleb deklareerida muu transpordiliik.

Kasutada tuleks koode 1, 2, 3, 4, 7, 8 või 9 vastavalt SAD liite D1 lahtris 25 sätestatule.

[Viide: SADi lahter 25]

Väljumistolliasutus

SADi liite D1 lahtris 29 esitatud kavandatava väljumistolliasutuse kood.

Kullersaadetiste väljumise ülddeklaratsioonid – postisaadetised:

neid andmeid ei ole vaja esitada, kui neid saab automaatselt ja kindlalt tuletada ettevõtja muudest andmetest.

Kauba asukoht ( 5 )

Täpne asukoht, kus kauba saab üle vaadata.

[Viide: SADi lahter 30]

Laadimiskoht ( 6 )

Sadama, lennujaama, lastiterminali, raudteejaama või muu koha nimi, kus kaup laaditakse vedamiseks ette nähtud transpordivahendile, ja asjaomase riigi nimi.

Kullersaadetiste sisenemise ülddeklaratsioonid – postisaadetised:

neid andmeid ei ole vaja esitada, kui neid saab automaatselt ja kindlalt tuletada ettevõtja muudest andmetest.

Maantee- ja raudteetransport: see võib olla kaupade lepingujärgse ülevõtmise koht või TIR-lähtetollipunkt.

Mahalaadimiskoht (6) 

Sadama, lennujaama, lastiterminali, raudteejaama või muu koha nimi, kus kaup vedamiseks kasutatud transpordivahendilt maha laaditakse, ja asjaomase riigi nimi.

Maantee- ja raudteetransport: kui kood ei ole teada, tuleb esitada kohanimi võimalikult täpsel kujul.

Märkus: see andmeväli annab kasulikku teavet menetluse korraldamiseks.

Kauba kirjeldus

Ülddeklaratsioonid: vabalt sõnastatud kirjeldus, mis on piisavalt üksikasjalik, et toll saaks kauba identifitseerida. Üldsõnalised kirjeldused (nt „koondsaadetis”, „üldine last” või „osad”) ei ole lubatud. Komisjon avaldab kõnealuste üldiste mõistete nimekirja. Seda teavet ei ole vaja esitada, kui on esitatud kauba kood.

Lihtsustatud kord: … kirjeldus on oluline tollitariifi jaoks.

[Viide: SADi lahter 31]

Pakkeüksuste liik (kood)

SADi liite D1 lahtris 31 esitatud kavandatava väljumistolliasutuse kood.

Pakkeüksuste arv

Üksikartiklite arv, mis on pakitud nii, et neid ei saa eraldada ilma eelnevalt pakendit avamata, või detailide/tükkide arv, kui need on pakendamata. Puistekauba puhul seda teavet ei tule esitada.

[Viide: SADi lahter 31]

Saatja markeering

Transpordi- või pakkeühikute markeeringute ja numbrite vabas vormis kirjeldus.

See teave tuleb esitada ainult pakendatud kauba kohta, kui see on asjakohane. Konteinerkauba puhul võib konteineri number asendada saatja markeeringut, mille ettevõtja võib võimaluse korral siiski esitada. Saadetise kordumatu viitenumber (UCR) või viited veodokumendis, mis võimaldavad kõik saadetise pakkeüksusi selgelt identifitseerida, võivad asendada saatja markeeringut.

Märkus: see andmeväli võimaldab saadetist identifitseerida, kuid sel ei ole tähtsust turvalisuse seisukohast.

[Viide: SADi lahter 31]

Konteineri tunnusnumber konteinerveo puhul

Markeeringud (tähed ja/või numbrid) konteineri identifitseerimiseks.

[Viide: SADi lahter 31]

Kaubaartikli järjekorranumber ( 7 )

Kaubaartikli järjekorranumber on jooksev number deklaratsioonis, ülddeklaratsioonis või marsruudi muutmise taotluses esitatud kaubanimetuste hulgas.

Marsruudi muutmise taotlus: kui kaubale on antud MRN number ja marsruudi muutmise taotlus ei hõlma kõiki sisenemise ülddeklaratsioonis esitatud kaupu, esitab marsruudi muutmist taotlev isik algses sisenemise ülddeklaratsioonis esitatud kaupadele määratud asjakohased kaubaartiklite järjekorranumbrid.

Kasutatakse ainult siis, kui kaubanimetusi on rohkem kui üks.

Märkus: see arvutisüsteemis automaatselt loodav element aitab deklaratsioonis esitatud kaupa identifitseerida.

[Viide: SADi lahter 32]

Kauba kood

Asjaomasele kaubaartiklile vastav tariifne klassifikatsioon

Sisenemise ülddeklaratsioonid: CN-koodi neli esimest numbrit. Seda teavet ei ole vaja esitada, kui on esitatud kauba kirjeldus.

Lihtsustatud imporditollideklaratsioon: kümnekohaline TARICi kood. Ettevõtjad võivad sellele lisada täiendavad TARICi koodid, kus need on asjakohased. Lihtsustatud impordideklaratsioonide puhul võivad liikmesriigid sellest nõudest loobuda, kui kõnealuste lihtsustuste lubade tingimustes on ette nähtud, et nad võivad seda teavet nõuda täiendavas deklaratsioonis.

Väljumise ülddeklaratsioonid: CN-koodi neli esimest numbrit. Seda teavet ei ole vaja esitada, kui on esitatud kauba kirjeldus.

Lihtsustatud eksporditollideklaratsioon: kaheksakohaline TARICi kood. Ettevõtjad võivad sellele lisada täiendavad TARICi koodid, kui need on asjakohased. Lihtsustatud ekspordideklaratsioonide puhul võivad liikmesriigid sellest nõudest loobuda, kui kõnealuste lihtsustuste lubade tingimustes on ette nähtud, et nad võivad seda teavet nõuda täiendavas deklaratsioonis.

[Viide: SADi lahter 33]

Brutomass (kg)

Kauba mass (kogumass) koos pakendiga, kuid deklaratsioonis ei näidata vedaja seadmeid.

Võimaluse korral võib ettevõtja esitada kõnealuse massi deklareeritava kaubaartikli tasandil.

Lihtsustatud imporditollideklaratsioon: see teave esitatakse üksnes siis, kui see on vajalik imporditollimaksude arvutamiseks.

Lihtsustatud impordideklaratsioonide puhul võivad liikmesriigid sellest nõudest loobuda, kui kõnealuste lihtsustuste lubade tingimustes on ette nähtud, et nad võivad seda teavet nõuda täiendavas deklaratsioonis.

[Viide: SADi lahter 35]

Protseduur

SADi liite D1 lahtri 37 alajaotistes 1 ja 2 ette nähtud protseduuri kood.

Impordi ja ekspordi lihtsustatud deklaratsioonide puhul võivad liikmesriigid loobuda kohustusest esitada SADi liite D1 lahtri 37 alajaotises 2 määratletud koodid, kui kõnealuste lihtsustuste lubade tingimustes on ette nähtud, et nad võivad seda teavet nõuda täiendavas deklaratsioonis.

Netomass (kg)

Kauba mass ilma pakendita.

Lihtsustatud impordi- ja ekspordideklaratsioonide puhul võivad liikmesriigid sellest nõudest loobuda, kui kõnealuste lihtsustuste lubade tingimustes on ette nähtud, et nad võivad seda teavet nõuda täiendavas deklaratsioonis.

[Viide: SADi lahter 38]

Kaubaartikli maksumus

Asjaomases deklaratsiooni kirjes deklareeritava kaubaartikli hind. Seda teavet kasutatakse koos valuuta koodiga imporditollimaksude arvutamiseks.

Lihtsustatud impordideklaratsioonide puhul võivad liikmesriigid sellest nõudest loobuda, kui kõnealuste lihtsustuste lubade tingimustes on ette nähtud, et nad võivad seda teavet nõuda täiendavas deklaratsioonis.

[Viide: SADi lahter 42]

Deklarandi laoarvestusse kandmise viitenumber

See on viitenumber, millega kantakse dokumenti tolliseadustiku artiklis 182 kirjeldatud protseduur. Liikmesriigid võivad sellest nõudest loobuda, kui on olemas muud rahuldavad saadetiste jälgimise süsteemid.

Lisateave

Sisestada kood 10100 , kui kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1147/2002 ( 8 ) artikli 2 lõiget 1 (lennukõlblikkussertifikaatidega imporditud kaubad).

[Viide: SADi lahter 44]

Loa number

Lihtsustuste loa number. Liikmesriigid võivad sellest nõudest loobuda, kui nad on veendunud, et nende arvutisüsteemid suudavad selle teabe kindlalt leida deklaratsiooni muude andmete, näiteks ettevõtja nime järgi.

ÜRO ohtlike kaupade kood

ÜRO ohtlike kaupade tunnusnumber (UNDG) on kordumatu neljakohaline seerianumber, mille ÜRO on andnud sagedamini veetavate ohtlike kaupade loetelusse kantud ainetele ja kaubaartiklitele.

See tuleb esitada ainult siis, kui see on asjakohane.

Tõkendi number ( 9 )

Veoseadmetele kinnitatud tõkendite tunnusnumbrid, kui see on asjakohane.

Veokulude makseviisi kood

Kasutatakse järgmisi koode:

A

Sularahamakse

B

Krediitkaardimakse

C

Tšekimakse

D

Muu (nt otsekorraldus arvelduskontole)

H

Elektrooniline krediidi ülekanne

Y

Vedajale avatud arvelduskonto

Z

Ette maksmata

See teave esitatakse ainult siis, kui see on teada.

Deklaratsiooni kuupäev ( 10 )

Kuupäev, mil vastavad deklaratsioonid on välja antud ja, kui see on asjakohane, millal need on allkirjastatud või muul viisil autenditud.

Deklarandi arvestusse kandmiseks tolliseadustiku artikli 182 kohaselt on selleks arvestusse kandmise kuupäev.

[Viide: SADi lahter 54]

Allkiri/autentsuse kinnitamine (10) 

[Viide: SADi lahter 54]

Muu eriasjaolu tunnusnumber

Kood, mis näitab asjaomase ettevõtja puhul kehtivaid eriasjaolusid:

A

Posti- ja kiirsaadetised

C

Maanteetransport

D

Raudteetransport

E

Volitatud ettevõtjad

Seda andmevälja kasutatakse üksnes siis, kui ülddeklaratsiooni esitav isik soovib eritingimusi, mis ei ole esitatud tabelis 1.

Neid andmeid ei ole vaja esitada, kui neid saab automaatselt ja kindlalt tuletada ettevõtja muudest andmetest.

Järgmis(t)e sisenemistolliasutus(t)e kood

Liidu territooriumil asuvate järgmiste sisenemistolliasutuste kood.

Kõnealune kood on vaja esitada, kui piiri ületamise transpordiliigi kood on 1, 4 või 8.

Kõnealune kood moodustatakse näidise kohaselt, mis on esitatud SAD liite D1 lahtris 29 sisenemistolliasutuste kohta.
Liide B1

ÜHTSE HALDUSDOKUMENDI NÄIDIS

(kaheksast eksemplarist koosnev komplekt)

(1) Vorme ja eelkõige nende suurust ja värvi käsitlevad üksikasjalikud tehnilised sätted on esitatud liite C1 I jaotise punktis A.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
Liide B2

ÜHTSE HALDUSDOKUMENDI NÄIDIS VÄLJATRÜKKIMISEKS AUTOMAATSE ANDMETÖÖTLUSSÜSTEEMI KASUTAMISE KORRAL, KUI KASUTATAKSE KAHTE JÄRJESTIKUST NELJAST EKSEMPLARIST KOOSNEVAT KOMPLEKTI (NELJAST EKSEMPLARIST KOOSNEVAD KOMPLEKTID)

(1) Vorme ja eelkõige nende suurust ja värvi käsitlevad üksikasjalikud tehnilised sätted on esitatud liite C1 I jaotise punktis A.

image

image

image

image

image

image

image

image
Liide B3

ÜHTSE HALDUSDOKUMENDI LISALEHE NÄIDIS

(kaheksast eksemplarist koosnev komplekt)

(1) Vorme ja eelkõige nende suurust ja värvi käsitlevad üksikasjalikud tehnilised sätted on esitatud liite C1 I jaotise punktis A.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
Liide B4

ÜHTSE HALDUSDOKUMENDI LISALEHE NÄIDIS VÄLJATRÜKKIMISEKS AUTOMAATSE ANDMETÖÖTLUSSÜSTEEMI KASUTAMISE KORRAL, KUI KASUTATAKSE KAHTE JÄRJESTIKUST NELJAST EKSEMPLARIST KOOSNEVAT KOMPLEKTI

(1) Vorme ja eelkõige nende suurust ja värvi käsitlevad üksikasjalikud tehnilised sätted on esitatud liite C1 I jaotise punktis A.

image

image

image

image

image

image

image

image
Liide B5

MÄRKUSED LIIDETES B1 ja B3 OSUTATUD VORMIDE EKSEMPLARIDE KOHTA, MILLELE ANDMED PEAVAD ILMUMA ISEKOPEERIMISE TEEL

(Alates eksemplarist 1)Lahtri number

Eksemplarid

Lahtri number

Eksemplarid

I.  ETTEVÕTJA TÄIDETAVAD LAHTRID

1

1–8, v.a keskmine osa:

27

1–5 (1)

 

1–3

28

1–3

2

1–5 (1)

29

1–3

3

1–8

30

1–3

4

1–8

31

1–8

5

1–8

32

1–8

6

1–8

33

esimene osa vasakul: 1–8

7

1–3

 

ülejäänu: 1–3

8

1–5 (1)

34a

1–3

9

1–3

34b

1–3

10

1–3

35

1–8

11

1–3

36

12

37

1–3

13

1–3

38

1–8

14

1–4

39

1–3

15

1–8

40

1–5 (1)

15a

1–3

41

1–3

15b

1–3

42

16

1, 2, 3, 6, 7 ja 8

43

17

1–8

44

1–5 (1)

17a

1–3

45

17b

1–3

46

1–3

18

1–5 (1)

47

1–3

19

1–5 (1)

48

1–3

20

1–3

49

1–3

21

1–5 (1)

50

1–8

22

1–3

51

1–8

23

1–3

52

1–8

24

1–3

53

1–8

25

1–5 (1)

54

1–4

26

1–3

55

 

 

56

II.  AMETLIKUKS KASUTUSEKS ETTENÄHTUD LAHTRID

A

1–4 (2)

C

1–8 (2)

B

1–3

D

1–4

(1)   Mingil juhul ei tohi nõuda, et kasutajad täidaksid need lahtrid transiidi jaoks kasutatavas eksemplaris 5.

(2)   Lähteliikmesriik võib otsustada, kas need andmed peavad teatavatel eksemplaridel olema.
Liide B6

MÄRKUSED LIIDETES B2 ja B4 OSUTATUD VORMIDE EKSEMPLARIDE KOHTA, MILLELE ANDMED PEAVAD ILMUMA ISEKOPEERIMISE TEEL

(Alates eksemplarist 1/6)Lahtri number

Eksemplarid

Lahtri number

Eksemplarid

I.  ETTEVÕTJA TÄIDETAVAD LAHTRID

1

1–4, v.a keskmine osa:

27

1–4

 

1–3

28

1–3

2

1–4

29

1–3

3

1–4

30

1–3

4

1–4

31

1–4

5

1–4

32

1–4

6

1–4

33

esimene osa vasakul: 1–4

7

1–3

 

ülejäänu: 1–3

8

1–4

34a

1–3

9

1–3

34b

1–3

10

1–3

35

1–4

11

1–3

36

1–3

12

1–3

37

1–3

13

1–3

38

1–4

14

1–4

39

1–3

15

1–4

40

1–4

15a

1–3

41

1–3

15b

1–3

42

1–3

16

1–3

43

1–3

17

1–4

44

1–4

17a

1–3

45

1–3

17b

1–3

46

1–3

18

1–4

47

1–3

19

1–4

48

1–3

20

1–3

49

1–3

21

1–4

50

1–4

22

1–3

51

1–4

23

1–3

52

1–4

24

1–3

53

1–4

25

1–4

54

1–4

26

1–3

55

 

 

56

II.  AMETLIKUKS KASUTUSEKS ETTENÄHTUD LAHTRID

A

1–4 (1)

C

1–4

B

1–3

D/J

1–4

(1)   Lähteliikmesriik võib otsustada, kas need andmed peavad teatavatel eksemplaridel olema.
Liide C1

ÜHTSE HALDUSDOKUMENDI SELGITAVAD MÄRKUSED

I JAOTIS

ÜLDISED MÄRKUSED

(1) Iga liikmesriigi toll võib vajaduse korral selgitavat juhendit täiendada.

(2) Käesoleva jaotise sätted ei takista paberkandjal tollideklaratsioonide ega sellist kaupa, mida ei veeta liidu sisetransiidiprotseduuri alusel, käsitlevate liidu kauba tollistaatust kinnitavate dokumentide trükkimist tavalisele paberile andmetöötlussüsteemide abil liikmesriikide kehtestatud tingimuste kohaselt.

A.   ÜLDINE KIRJELDUS

(1) Paberkandjal tollideklaratsioon trükitakse isekopeeruvale kirjutuspaberile, mis kaalub vähemalt 40 g/m2. Paber peab olema piisavalt läbipaistmatu, et ühel poolel olev teave ei mõjutaks teisel poolel oleva teabe loetavust, ja paber peab olema piisavalt tugev, et see tavalise kasutamise juures kergesti ei rebeneks ega kortsuks.

(2) Kõikide eksemplaride paber peab olema valge. Siiski peab liidu transiidi puhul kasutatavate eksemplaride (1, 4 ja 5) lahtritel 1 (esimene ja kolmas alajaotis), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (esimene alajaotis vasakul), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 ja 56 olema roheline taust.

Vormid trükitakse rohelise värviga.

(3) Lahtrid põhinevad mõõtühikutel üks kümnendik tolli horisontaalsuunas ja üks kuuendik tolli vertikaalsuunas. Alajaotisi mõõdetakse horisontaalselt kümnendiktollides.

(4) Liidetes B1 ja B3 esitatud näidistele vastavate vormide eri eksemplarid tähistatakse värvidega järgmiselt:

 eksemplaride 1, 2, 3 ja 5 paremas servas peab olema vastavalt punane, roheline, kollane ja sinine pidev joon,

 eksemplaride 4, 6, 7 ja 8 paremas servas peab olema vastavalt sinine, punane, roheline ja kollane katkendlik joon;

liidetes B2 ja B4 esitatud näidistele vastavate vormide eksemplaride 1/6, 2/7, 3/8 ja 4/5 paremas servas peab olema pidev joon ja pidevast joonest paremal vastavalt punane, roheline, kollane ja sinine katkendlik joon.

Äärejoonte laius peab olema umbes 3 mm. Katkendlikud jooned peavad koosnema üksteisest 3 mm kaugusel olevatest järjestikustest ruutudest, mille küljepikkus on 3 mm.

Eksemplarid, millele peavad ilmuma liidetes B1 ja B3 näidatud vormide andmed isekopeerimise teel, on esitatud liites B5. Eksemplarid, millele peavad ilmuma liidetes B2 ja B4 näidatud vormide andmed isekopeerimise teel, on esitatud liites B6.

(5) Nende vormide mõõt on 210 × 297 mm, kusjuures pikkuse maksimaalne lubatud kõrvalekalle on –5 mm kuni +8 mm.

(6) Liikmesriigi toll võib nõuda, et vormil peab olema trükkija nimi ja aadress või märk, mille abil saab trükkija identifitseerida. Sellele lisaks võib toll vormide trükkimisel seada tingimuseks eelneva tehnilise kinnituse.

(7) Vorme ja lisalehti kasutatakse järgmistel juhtudel:

a) kui liidu õigusaktides osutatakse kaupade tolliprotseduurile suunamise deklaratsioonile või reekspordideklaratsioonile;

b) vajaduse korral ühinemisaktis sätestatud üleminekuaja jooksul liidu, mis on ühinemisele eelnenud koosseisus, ja uute liikmesriikide vahelises kaubanduses ning uute liikmesriikide vahelises kaubanduses selliste kaupade osas, mille puhul ei ole tollimakse ja samaväärse toimega makse veel täielikult kaotatud või mille suhtes kohaldatakse teisi ühinemisaktiga sätestatud meetmeid;

c) kui liidu õigusaktidega on ette nähtud nende kasutamine, eelkõige liidu transiidiprotseduuri raames reisijate transiidideklaratsiooni ja asendustoimingu puhul.

(8) Selleks otstarbeks kasutatavad vormid ja lisalehed koosnevad eksemplaridest, mis on vajalikud ühe või mitme tolliprotseduuriga seotud formaaluse täitmiseks, ja need võetakse kaheksast eksemplarist koosnevast komplektist:

 eksemplar 1 jääb selle liikmesriigi asutustele, kus täidetakse ekspordi- või lähetusformaalsused või liidu transiidiformaalsused;

 eksemplari 2 kasutab eksportiv liikmesriik statistilistel eesmärkidel. Seda eksemplari võib kasutada statistilistel eesmärkidel ka lähteliikmesriik juhul, kui kauplemine toimub liidu tolliterritooriumi erinevate maksusüsteemidega osade vahel;

 eksemplar 3 saadetakse eksportijale tagasi pärast seda, kui toll on sellele pannud oma templi;

 eksemplari 4 jätab endale sihttolliasutus pärast liidu transiitveo lõpetamist või dokumendina, mis tõendab liidu kauba tollistaatust;

 eksemplar 5 on liidu transiidiprotseduuri jaoks tagastatav eksemplar;

 eksemplar 6 jääb selle liikmesriigi asutustele, kus täidetakse impordiformaalsused;

 eksemplari 7 kasutab importiv liikmesriik statistilistel eesmärkidel. Seda eksemplari võib importiv liikmesriik kasutada statistilistel eesmärkidel ka juhul, kui kauplemine toimub liidu tolliterritooriumi erinevate maksusüsteemidega osade vahel;

 eksemplar 8 saadetakse tagasi kaubasaajale.

Võimalikud on eksemplaride mitmesugused kombinatsioonid, näiteks:

 eksport, välistöötlemine või reeksport: eksemplarid 1, 2 ja 3;

 liidu transiit: eksemplarid 1, 4 ja 5;

 tolliprotseduur importimisel: eksemplarid 6, 7 ja 8.

(9) Lisaks sellele on olukordi, kus liidu kauba tollistaatust tuleb tõendada sihtkohas. Sellisel juhul tuleb eksemplari 4 kasutada T2L dokumendina.

(10) Ettevõtjad võivad soovi korral kasutada eratrükikojas trükitud komplekte, mis koosnevad neile vajalikest eksemplaridest, kui kasutatav vorm vastab ametlikule näidisele.

Iga komplekt peab olema kavandatud nii, et kui lahtritesse tuleb märkida samasugune teave kahes asjaosalises liikmesriigis, saab seda teha eksportija või protseduuri pidaja otse eksemplarile 1 ning see teave on paberi keemilise töötlemise teel seejärel nähtav kõikidel eksemplaridel. Kui mingil põhjusel ei tohi teavet ühest liikmesriigist teise edastada (eelkõige juhul, kui teabe sisu erineb sõltuvalt kõnealuse toimingu etapist), peab isekopeeruva paberi desensibiliseerimine piirduma asjaomaste eksemplaride paljundamisega.

Kui deklaratsioone töödeldakse elektrooniliselt, võib komplektidest koostada uusi komplekte, milles igal eksemplaril on kaks funktsiooni: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.

Sel juhul tuleb iga komplekti puhul näidata ära kasutatud eksemplaride numbrid, kriipsutades vormi servas läbi kasutamata jäetud eksemplaride numbrid.

Iga selline komplekt peab olema kavandatud nii, et paberi keemilise töötlemise teel on tagatud vajalike andmete kopeerimine igale eksemplarile.

(11) Kui kauba tolliprotseduurile suunamise/reeksportimise deklaratsioonid või dokumendid, mis tõendavad sellise kauba liidu kauba tollistaatust, mida ei veeta liidu sisetransiidiprotseduuri alusel, koostatakse vastavalt üldmärkusele 2 tavalisele paberile ametliku või erasektori andmetöötlussüsteemi abil, peab nimetatud deklaratsioonide või dokumentide vorming vastama kõikidele tolliseadustikus või käesolevas määruses sätestatud tingimustele, sealhulgas nendele, mis on seotud vormi tagaküljega (seoses liidu transiidiprotseduuri käigus kasutatavate koopiatega), välja arvatud:

 trükivärv,

 kursiivkirja kasutus,

 liidu transiiti käsitlevatesse lahtritesse tausta trükkimine.

Kui transiidideklaratsiooni töödeldakse lähtetolliasutuses arvutipõhiselt, tuleb kõnealusele asutusele esitada deklaratsiooni koopia.

B.   NÕUTAVAD ANDMED

Vormid sisaldavad paljusid lahtreid, millest kasutatakse sõltuvalt kõnealus(t)est tolliprotseduuri(de)st ainult mõningaid.

Ilma et see piiraks lihtsustatud korra kohaldamist, on lahtrid, mida võib iga protseduuri puhul täita, esitatud järgmises tabelis. Iga lahtri kohta II jaotises esitatud erisätteid kohaldatakse, ilma et see mõjutaks tabelis määratletud lahtrite staatust.

Allpool loetletud staatus ei mõjuta seda, et teatavaid üksikasju kogutakse ainult sel juhul, kui asjaolud seda võimaldavad. Näiteks lahtris 41 (staatus A) märgitud täiendavad mõõtühikud märgitakse ainult siis, kui TARIC seda ette näeb.Lahtri numbrid

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(3)

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

2

B[1]

A

B

B

B

B

B

B

B

 

2 (nr)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

 

3

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4

B

 

B

 

B

A [4]

A

B

B

 

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

B

 

B

B

B

B[4]

 

B

B

 

7

C

C

C

C

C

A [5]

 

C

C

C

8

B

B

B

B

B

A[6]

 

B

B

B

8 (nr)

B

B

B

B

B

B

 

A

A

A

12

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

14

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

14 (nr)

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

15

 

 

 

 

 

A[2]

 

 

 

 

15a

B

B

B

B

B

A [5]

 

A

A

B

17

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

17a

A

A

A

B

A

A [5]

 

B

B

B

17b

 

 

 

 

 

 

 

B

B

B

18 (tunnus)

B [1] [7]

 

B[7]

 

B[7]

A[7] [24]

 

B[7]

B[7]

 

18 (riikkondsus)

 

 

 

 

 

A[8] [24]

 

 

 

 

19

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

B[4]

 

A[9]

A[9]

A[9]

20

B[10]

 

B[10]

 

B[10]

 

 

B[10]

B[10]

 

21 (tunnus)

A [1]

 

 

 

 

B[8]

 

 

 

 

21 (riikkondsus)

A[8]

 

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

22 (valuuta)

B

 

B

 

B

 

 

A

A

 

22 (summa)

B

 

B

 

B

 

 

C

C

 

23

B[11]

 

B[11]

 

B[11]

 

 

B[11]

B[11]

 

24

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

25

A

B

A

B

A

B

 

A

A

B

26

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

 

A[13]

A[13]

B[13]

27

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

29

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

30

B

B[1]

B

B

B

B[14]

 

B

B

B

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

33(1)

A

A

A

 

A

A [16]

A[17]

A

A

B

33(2)

 

 

 

 

 

 

 

A

A

B

33(3)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(4)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(5)

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

34a

C[1]

A

C

C

C

 

 

A

A

A

34b

B

 

B

 

B

 

 

 

 

 

35

B

A

B

A

B

A

A

B

B

A

36

 

 

 

 

 

 

 

A

A [17]

 

37(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

37(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A[17]

A[17]

A[18]

A

A

39

 

 

 

 

 

 

 

B[19]

B

 

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

42

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

43

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

44

A

A

A

A

A

A [4]

A

A

A

A

45

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

46

A[25]

B[25]

A[25]

B[25]

A[25]

 

 

A[25]

A[25]

B[25]

47 (Liik)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

A [18][21] [22]

A [18] [21] [22]

 

47 (Maksustamisalus)

B

B

B

 

B

 

 

A [18] [21] [22]

A [18] [21] [22]

B

47 (Maksumäär)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (Summa)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (Kokku)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (Makseviis)

B

 

B

 

B

 

 

B [18][22]

B

 

48

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

49

B[23]

A

B[23]

A

B[23]

 

 

B[23]

B[23]

A

50

C

 

C

 

C

A

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

A [4]

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

54

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

55

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

Selgitus:Veergude pealkirjad

Lahtri 37 esimeses alajaotises kasutatavad koodid

A:

Eksport/lähetamine

10, 11 ja 23

B:

Tolliladustamisprotseduur, et saada ettenähtud eksporditoetust enne eksportimist, või valmistamine tollijärelevalve ja -kontrolli all enne eksportimist ja eksporditoetuste maksmist

76, 77

C:

Reeksport pärast muud eriprotseduuri kui tolliladustamisprotseduur

31

D:

Reeksport pärast tolliladustamist

31

E:

Välistöötlemine

21, 22

F:

Transiit

 

G:

Liidu kauba tollistaatus

 

H:

Vabasse ringlusse lubamine

01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68

I:

Kauba suunamine seestöötlemisele või ajutisele impordile

51, 53, 54

J:

Tollilattu suunamine

71, 78

Lahtrites kasutatavad sümbolid

A

:

Kohustuslik: kõikide liikmesriikide poolt nõutavad andmed

B

:

Liikmesriikidele vabatahtlik: andmed, mille esitamisest võivad liikmesriigid loobuda

C

:

Ettevõtjatele vabatahtlik: andmed, mida ettevõtjad võivad esitada, kuid mille esitamist ei tohi liikmesriigid nõuda

Märkused:[1]

See lahter on kohustuslik eksporditoetusega hõlmatud põllumajandustoodete puhul.

[2]

Neid andmeid võib nõuda ainult muu kui elektrooniliste protseduuride puhul.

[3]

Kui deklaratsioon hõlmab ainult ühte kaubaartiklit, võivad liikmesriigid sätestada, et selle lahtri võib jätta tühjaks kui lahtrisse 5 on märgitud number 1.

[4]

See lahter on kohustuslik uue arvutipõhise transiidisüsteemi puhul liites C2 sätestatud viisil.

[5]

Neid andmeid võib nõuda ainult elektrooniliste protseduuride puhul.

[6]

See lahter on liikmesriikidele vabatahtlik, kui kaubasaaja ei asu liidus või ühistransiidiprotseduuri riigis.

[7]

Ei kasutata postisaadetiste või kinnistranspordiseadmetega saadetavate saadetiste puhul.

[8]

Ei kasutata postisaadetiste puhul ega kinnistranspordiseadme- või raudteeveo puhul.

[9]

Neid andmeid võib nõuda siis, kui ei kasutata elektroonilist menetlust. Arvutipõhiste protseduuride kasutamise korral ei pea liikmesriigid neid andmeid koguma, kui neid on võimalik tuletada deklaratsioonil esitatud muust teabest, ning see tuleb edastada komisjonile kooskõlas väliskaubandusstatistika kogumist reguleerivate sätetega.

[10]

Liikmesriigid võivad nõuda kolmanda alajaotise täitmist ainult juhul, kui toll arvutab tolliväärtuse ettevõtja eest.

[11]

Liikmesriigid võivad seda teavet nõuda ainult juhul, kui [endine 6. peatüki V jaotis] sätestatud igakuise vahetuskursi kindlaksmääramise eeskirju ei kohaldata

[12]

Lahtrit ei ole vaja täita, kui ekspordiformaalsused täidetakse liidust väljumise kohas.

[13]

Lahtrit ei ole vaja täita, kui ekspordiformaalsused täidetakse liitu sisenemise kohas.

[14]

Seda lahtrit võib kasutada uue arvutipõhise transiidisüsteemi puhul liites C2 sätestatud viisil.

[16]

See alajaotis täidetakse juhul, kui:

— üks ja seesama isik esitab transiidideklaratsiooni samaaegselt kauba koodi sisaldava tollideklaratsiooniga või pärast seda, või

— liidu õigusaktid näevad nii ette.

[17]

Täidetakse ainult juhul, kui liidu õigusaktid näevad nii ette.

[18]

Seda teavet ei nõuta kauba puhul, mille suhtes kohaldatakse imporditollimaksudest vabastamist, välja arvatud juhul, kui toll peab seda asjaomase kauba vabasse ringlusse lubamist reguleerivate sätete kohaldamiseks vajalikuks.

[19]

Liikmesriigid võivad selle kohustuse täitmisest loobuda, kui nende süsteemid võimaldavad neil seda teavet automaatselt ja üheselt mujal deklaratsioonis esitatud teabest tuletada.

[20]

Seda teavet ei tule esitada, kui toll arvutab tollimaksu ettevõtja eest mujal deklaratsioonis esitatud teabe põhjal. Muudel juhtudel on lahtri täitmine liikmesriikidele vabatahtlik.

[21]

Seda teavet ei tule esitada, kui toll arvutab tollimaksu ettevõtja eest mujal deklaratsioonis esitatud teabe põhjal.

[22]

Kui deklaratsioonile on lisatud käesoleva delegeeritud määruse artiklis 6 osutatud dokument, võivad liikmesriigid selle lahtri täitmisest loobuda.

[23]

See lahter tuleb täita juhul, kui kauba tolliprotseduurile suunamise deklaratsiooni kasutatakse tolliladustamisprotseduuri lõpetamiseks.

[24]

Kui kaupu veetakse maanteesõidukitega transporditavates mahutites, võivad tolliasutused lubada protseduuri pidajal jätta käesolev lahter tühjaks, kui lähtepunktis ei ole transiidideklaratsiooni kinnitamisel logistilistel põhjustel võimalik esitada transpordivahendi tunnusandmeid ja riikkondsust ning kui tolliasutused saavad tagada, et nõuetekohane teave transpordivahendi kohta kantakse hiljem lahtrisse 55.

[25]

Deklaratsiooni vastuvõttev liikmesriik võib loobuda sellise teabe esitamise kohustusest, kui tal on võimalik seda õigesti hinnata ja ta on kasutanud statistikanõudega kooskõlas oleva tulemuse saamiseks arvutamise standardprogramme.

C.   VORMI KASUTAMISJUHEND

Kui konkreetne komplekt sisaldab ühte või mitut eksemplari, mida võib kasutada muus liikmesriigis kui see, kus see/need algselt täideti, tuleb vormid täita kirjutusmasinal, mõne muu kirjutiga või muul sarnasel viisil. Kirjutusmasinaga täitmise lihtsustamiseks tuleks vorm panna masinasse nii, et lahtrisse 2 kantavate andmete esimene täht jääks positsioonilahtrisse ülemises vasakus nurgas.

Kui kõik komplekti eksemplarid on ette nähtud kasutamiseks ühes ja samas liikmesriigis, võib need täita loetavalt käsitsi tindiga ja trükitähtedega, tingimusel et see on selles liikmesriigis lubatud. Sama kehtib liidu transiidiprotseduuri kohaldamisel kasutatavate eksemplaride andmete suhtes.

Vormil ei tohi olla kustutusi ega ülekirjutusi. Kui on vaja teha parandusi, kriipsutatakse valed andmed läbi ja lisatakse vajalikud andmed. Sellistele parandustele lisab need teinud isik oma nimetähed ja need kinnitab pädev asutus. Viimane võib vajaduse korral nõuda uue deklaratsiooni esitamist.

Eespool nimetatud menetluste asemel võib vorme täita ka automaatse paljundamise teel. Vormide valmistamisel ja täitmisel võib kasutada automaatset paljundamist, tingimusel et järgitakse rangelt näidise vorme, vormingut, kasutatud keelt, loetavust ning kustutatud ja ülekirjutatud kohtade puudumist ning paranduste tegemist käsitlevaid sätteid.

Ettevõtjad täidavad vajaduse korral üksnes nummerdatud lahtrid. Ülejäänud, suurtähega tähistatud lahtrid on ette nähtud administratiivseks kasutamiseks.

Ilma et see piiraks üldmärkuse 2 kohaldamist, peavad eksemplarid, mis jäävad ekspordi-/sihttolli- või lähtetolliasutusele, kandma asjaomaste isikute originaalallkirja.

Deklarandi või tema esindaja poolt allkirjastatud deklaratsiooni esitamine tolliasutusele viitab sellele, et asjaomane isik deklareerib kõnealuse kauba taotletud tolliprotseduurile, ning ilma et see piiraks võimalike sanktsioonide kohaldamist, vastutab liikmesriikides kehtivatele sätetele vastavalt selle eest, et:

 deklaratsioonis esitatud andmed on õiged,

 lisatud dokumendid vastavad originaalile,

 täidetakse kõiki kõnealuse kauba asjaomasele protseduurile suunamisest tulenevaid kohustusi.

Protseduuri pidaja allkiri või vajaduse korral tema volitatud esindaja allkiri kohustab kõnealust isikut vastutama kõikide andmete eest, mis on seotud liidu transiidiveoga vastavalt tolliseadustikus ja käesolevas määruses liidu transiiti käsitlevatele sätetele ning eespool punktis B loetletud juhtudel.

Seoses liidu tolliformaalsustega ja sihtkoha formaalsustega on deklaratsioonis olevate andmete kontrollimine enne selle allkirjastamist ja tolliasutusele esitamist kõikide protseduuris osalevate isikute huvides. Eelkõige peab isik, kes leiab erinevusi deklareeritava kauba ja kasutatavale vormile juba märgitud andmete vahel, sellest viivitamatult tolliasutusele teatama. Sellisel juhul tuleb deklaratsioon esitada uuel vormil.

Kui III jaotises ei ole sätestatud teisiti, jäetakse lahter, mida ei täideta, täiesti tühjaks.

II JAOTIS

LAHTRITESSE MÄRGITAVAD ANDMED

A.   FORMAALSUSED, MIS ON SEOTUD EKSPORDI/LÄHETAMISE, REEKSPORDI, EKSPORDITOETUSE SAAMISEKS KÕLBLIKE KAUPADE TOLLILADUSTAMISE VÕI TOLLIJÄRELEVALVE JA -KONTROLLI ALL VALMISTAMISEGA, VÄLISTÖÖTLEMISE, LIIDU TRANSIIDIGA JA/VÕI KAUBA LIIDU STAATUSE TÕENDAMISEGA

Lahter 1: Deklaratsioon

Esimesse alajaotisesse märgitakse liites D1 määratud asjaomane liidu kood.

Teise alajaotisesse märgitakse deklaratsiooni liik, kasutades selleks liites D1 määratud asjaomast liidu koodi.

Kolmandasse alajaotisesse märgitakse liites D1 määratud asjaomane liidu kood.

Lahter 2: Kaubasaatja/Eksportija

Sisestage delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 1 lõikes 18 osutatud EORI number. Kui kaubasaatjal/eksportijal ei ole EORI numbrit, võib toll talle asjaomase deklaratsiooni täitmiseks määrata ajutise numbri.

Käesolevas liites kasutatakse liidu tollialastes õigusaktides toodud „eksportija” määratlust. Sellega seoses osutab „kaubasaatja” ettevõtjale, kes tegutseb delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 134 osutatud juhtudel eksportijana.

Märkige asjaomase isiku täisnimi ja aadress.

Liitsaadetiste puhul võivad liikmesriigid ette näha, et sellesse lahtrisse märgitakse sõna „mitu” ja deklaratsioonile lisatakse kaubasaatjate/eksportijate loetelu.

Lahter 3: Vormid

Märkida komplekti järjekorranumber kasutatud komplektide ja lisalehtede üldarvu suhtes. Näiteks, kui esitatakse üks EX vorm ja kaks EX/c vormi, märgitakse vormile EX „1/3” ja esimesele EX/c vormile „2/3” ja teisele EX/c vormile „3/3”.

Kui deklaratsioonis on kaks neljast eksemplarist koosnevat komplekti kaheksast eksemplarist koosneva komplekti asemel, käsitatakse neid kahte komplekti vormide arvu kindlakstegemisel ühena.

Lahter 4: Lastinimekirjad

Märkida numbriga võimalike lisatud lastinimekirjade arv või võimalike kirjeldavate kaubanimekirjade arv, mille kasutamist pädev asutus on lubanud.

Lahter 5: Kaubanimetusi

Märkida numbriga kaubaartiklite koguarv, mida asjaomane isik on deklareerinud kasutatud vormidel ja lisalehtedel (või lastinimekirjades või kaubanimekirjades). Kaubaartiklite arv peab vastama täidetavatesse lahtritesse 31 märgitud arvule.

Lahter 6: Pakkeüksusi kokku

Märkida numbriga kõnealuse kaubasaadetise moodustavate pakkeüksuste koguarv.

Lahter 7: Viitenumber

Sellesse lahtrisse märkida asjaomasele isikule kõnealuse partii suhtes määratud kaubasaadetise viitenumber. See võib olla partii kordumatu viitenumbri (Unique Consignment Reference Number – UCR) ( 11 ) kujul.

Lahter 8: Kaubasaaja

Märkida selle isiku/nende isikute täielik nimi ja aadress, kellele kaup saadetakse.

Kui nõutakse tunnusnumbrit, sisestage delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 1 lõikes 18 osutatud EORI number. Kui kaubasaajal ei ole EORI numbrit, märkida asjaomase liikmesriigi õigusaktidega nõutav number.

Kui nõutakse identifitseerimisnumbrit ja deklaratsioon sisaldab väljumise ülddeklaratsiooni jaoks vajalikke liites A sätestatud üksikasju ning tehakse hõlbustusi seoses kolmanda riigi kauplejate partnerlusprogrammiga, mida liit tunnustab, võib identifitseerimisnumbrina esitada kolmanda riigi kordumatu tunnusnumbri, mille asjaomane kolmas riik on liidule kättesaadavaks teinud. Kõnealuse, kolmanda riigi kordumatu tunnusnumbri struktuur vastab liite A andmevälja „Kaubasaatja” selgitava märkuse osas „Väljumise ülddeklaratsioonid” täpsustatud struktuurile.

Liitsaadetiste puhul võivad liikmesriigid ette näha, et käesolevasse lahtrisse märgitakse sõna „mitu” ja deklaratsioonile lisatakse kaubasaatjate loetelu.

Lahter 14: Deklarant/esindaja

Sisestage delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 1 lõikes 18 osutatud EORI number. Kui deklarandil/esindajal ei ole EORI numbrit, võib toll talle asjaomase deklaratsiooni täitmiseks määrata ajutise numbri.

Märkige asjaomase isiku täisnimi ja aadress.

Kui deklarant ning eksportija/kaubasaatja on üks ja seesama isik, märgitakse sõna „eksportija” või „kaubasaatja”.

Deklarandi või tema esindaja staatuse märkimisel kasutage liites D1 määratud asjaomast liidu koodi.

Lahter 15: Lähte-/ekspordiriik

Sisestage lahtrisse 15a liikmesriigi kohta, kus kaup paikneb protseduurile lubamise ajal, asjakohane liidu kood liitest D1.

Kui aga on teada, et kaup toodi liikmesriiki, kus kaup protseduurile lubamise ajal paikneb, teisest liikmesriigist, märkige see teine liikmesriik, tingimusel et

i) kaup toodi sealt üksnes ekspordi eesmärgil ja

ii) eksportija ei ole asutatud liikmesriigis, kus kaup paikneb protseduurile lubamise ajal ning

iii) kauba toomine liikmesriiki, kus kaup tolliprotseduurile lubamise ajal paikneb, ei kujutanud endast liidusisest kauba soetamist ega tehingut, mida saab sellena käsitada, nagu on osutatud nõukogu direktiivis 2006/112/EÜ.

Kui aga kaup imporditakse pärast seestöötlemisprotseduuri, märkige liikmesriik, kus toimus viimane töötlemistoiming.

Lahter 17: Sihtriik

Märkida lahtrisse 17a liites D1 määratud asjaomast liidu koodi kasutades eksportimise ajal teadaolev eksporditava kauba viimane sihtriik.

Lahter 18: Transpordivahendi andmed ja riikkondsus lähetamisel

Märkida nende transpordivahendite tunnusandmed, millele kaup on ekspordi või transpordiformaalsuste täitmise ajal otse laaditud, ning transpordivahendi (või kui transpordivahendeid on mitu, siis neid vedava veoki) riikkondsus liites D1 määratud asjaomase liidu koodi kujul. Kui kasutatakse erineva registreerimismärgiga sadulveokit ja haagist, märkida nii sadulveoki kui haagise registreerimismärk ning sadulveoki riikkondsus.

Sõltuvalt asjaomasest transpordivahendist võib märkida järgmised identifitseerimisandmed:Transpordivahend

Identifitseerimisviis

Mere- ja siseveetransport

Laeva nimi

Õhutransport

Lennunumber ja kuupäev (kui lennunumbrit ei ole, märkida õhusõiduki registreerimisnumber)

Maanteetransport

Sõiduki registreerimisnumber

Raudteetransport

Vaguni number

Transiitveo puhul, kui kaupu veetakse maanteesõidukitega transporditavates mahutites, võivad tolliasutused lubada protseduuri pidajal jätta käesolev lahter tühjaks, kui lähtepunktis ei ole transiidideklaratsiooni kinnitamisel logistilistel põhjustel võimalik esitada transpordivahendi tunnusandmeid ja riikkondsust ning kui tolliasutused saavad tagada, et nõuetekohane teave transpordivahendi kohta kantakse hiljem lahtrisse 55.

Lahter 19: Konteiner (Kont.)

Märkida liites D1 määratud asjaomast liidu koodi kasutades eeldatav olukord liidu piiri ületamisel, tuginedes ekspordiformaalsuste täitmise ajal olemasolevale teabele.

Lahter 20: Tarnetingimused

Kasutades liites D1 määratud asjaomaseid liidu koode ning rubriike, märkida ärilepingu tingimuste üksikasjad.

Lahter 21: Piiriületuseks kasutatava aktiivse transpordivahendi andmed ja riikkondsus

Märkida liites D1 määratud asjaomast liidu koodi kasutades liidu välispiiri ületava aktiivse transpordivahendi riikkondsus, nagu see on teada formaalsuste täitmise ajal.

Kombineeritud vedudel või mitme transpordivahendi kasutamisel on aktiivne transpordivahend autorongi vedav transpordivahend. Näiteks juhul, kui veoauto on merelaeval, käsitatakse aktiivse transpordivahendina laeva. Sadulveoki ja haagise puhul on aktiivseks transpordivahendiks sadulveok.

Sõltuvalt asjaomasest transpordivahendist võib märkida järgmised identifitseerimisandmed:Transpordivahend

Identifitseerimisviis

Mere- ja siseveetransport

Laeva nimi

Õhutransport

Lennunumber ja kuupäev (kui lennunumbrit ei ole, märkida õhusõiduki registreerimisnumber)

Maanteetransport

Sõiduki registreerimisnumber

Raudteetransport

Vaguni number

Lahter 22: Vääring ja kaubaarve kogusumma

Märkida liites D1 sätestatud asjaomast koodi kasutades esimesse alajaotisesse vääring, milles faktuurarve koostati.

Teise alajaotisesse märkida kogu deklareeritud kauba kaubaarvel märgitud hind.

Lahter 23: Vahetuskurss

Käesolevasse lahtrisse on märgitud kaubaarve vääringu ja asjaomase liikmesriigi vääringu vahetuskurss.

Lahter 24: Tehingu liik

Sisestada asjaomase tehingu liik, kasutades liite D1 vastavaid koode.

Lahter 25: Veoliik piiril

Märkida liites D1 määratud asjaomaseid liidu koode kasutades transpordiliik, mis vastab aktiivsele transpordivahendile, mida eeldatavasti kasutatakse kauba liidu tolliterritooriumilt väljaviimisel.

Lahter 26: Veoliik sisemaal

Märkida liites D1 määratud asjaomaseid liidu koode kasutades kauba väljaviimisel kasutatav transpordiliik.

Lahter 27: Laadimiskoht

Märkida vajaduse korral koodi kasutades formaalsuste täitmise ajal teadaolev koht, kus kaubad laaditakse aktiivsele transpordivahendile, millega need liidu piiri ületavad.

Lahter 29: Väljumistolliasutus

Märkida liites D1 määratud asjaomast liidu koodi kasutades tolliasutus, mille kaudu peaks kaup eeldatavasti liidu tolliterritooriumilt lahkuma.

Lahter 30: Kauba asukoht

Märkida täpne koht, kus kaupa on võimalik kontrollida.

Lahter 31: Pakkeüksused ja kauba kirjeldus; markeering ja numbrid, konteinerite numbrid; arv ja liik

Märkida pakkeüksuste markeeringud, arv ja liik või pakendamata kauba puhul deklaratsiooniga hõlmatud kaupade arv ning nende identifitseerimiseks vajalikud andmed. Kauba kirjeldus on tavapärane kaubanduslik kirjeldus. Kui täita tuleb lahter 33 (kauba kood), peab kirjeldus olema piisavalt täpne, et kaupa oleks võimalik klassifitseerida. See lahter peab samuti sisaldama eriõigusaktidega ette nähtud andmeid. Märkida liites D1 määratud liidu koodi kasutades pakendite liik.

Konteinerite kasutamisel tuleb lahtrisse märkida ka konteineri identifitseerimismärgid.

Lahter 32: Kaubaartikli number

Lahtri 5 kohta esitatud märkuse kohaselt märkida kõnealuse kaubaartikli number kasutatavatel vormidel ja lisalehtedel deklareeritud kaubanimetuste üldarvu suhtes.

Lahter 33: Kauba kood

Märkida kõnealusele kaubaartiklile vastav koodnumber nagu on kirjeldatud liites D1.

Lahter 34: Päritoluriigi kood

Ettevõtjad, kes täidavad lahtrit 34a, peaksid kasutama liites D1 määratud asjaomast liidu koodi päritoluriigi märkimiseks, nagu on määratletud tolliseadustiku II jaotises.

Märkida lahtrisse 34b kõnealuse kauba lähetamise või tootmise piirkond.

Lahter 35: Brutomass (kg)

Märkida vastavas lahtris 31 kirjeldatud kauba brutomass kilogrammides. Brutomass on kauba kogumass, mis hõlmab pakendit, kuid mitte konteinereid ja muid veoseadmeid.

Kui transiidideklaratsioon hõlmab erinevat liiki kaupa, tuleb kogu brutomass märkida esimesse lahtrisse 35, ülejäänud lahtrid 35 jäetakse tühjaks. Liikmesriik võib seda eeskirja laiendada kõikide I jaotise B osa tabeli veergudes A–E ja G osutatud menetluste suhtes.

Kui brutomass on suurem kui 1 kg ja hõlmab kilogrammist väiksemaid ühikuid, võib seda järgmiselt ümardada:

 0,001 kuni 0,499: ümardatakse allapoole lähima kilogrammini,

 0,5 kuni 0,999: ümardatakse ülespoole lähima kilogrammini.

Kui brutomass on väiksem kui 1 kg, tuleks see märkida järgmiselt 0,xyz (näiteks 654-grammise pakendi puhul 0,654).

Lahter 37: Protseduur

Märkida liites D1 sätestatud asjaomast liidu koodi kasutades protseduur, millele kaup deklareeritakse.

Lahter 38: Netomass (kg)

Märkida vastavas lahtris 31 kirjeldatud kauba netomass kilogrammides. Netomass on kauba mass ilma pakendita.

Lahter 40: Ülddeklaratsioon/eelnev dokument

Märkida liites D1 määratud asjaomaseid liidu koode kasutades kolmandasse riiki eksportimisele või liikmesriiki lähetamisele eelnevate dokumentide viiteandmed.

Kui deklaratsioon hõlmab kauba reeksportimist pärast tolliladustamisprotseduuri lõpetamist B-tüüpi tollilaos, märkida kaupu sellele protseduurile suunava deklaratsiooni viiteandmed.

Kui tegemist on deklaratsiooniga, mis hõlmab kaupade suunamist liidu transiidiprotseduurile, esitada viide kauba eelnevale tollikäitlusviisile või vastavatele tollidokumentidele. Kui arvutipõhise transiidiprotseduuri puhul tuleb esitada rohkem kui üks viide, võivad liikmesriigid ette näha, et kõnealusesse lahtrisse kantakse märge „mitu” ja transiidideklaratsioonile lisatakse asjakohaste viidete loetelu.

Lahter 41: Täiendavad mõõtühikud

Vajaduse korral märkida kõnealuse kaubaartikli kogus väljendatuna kaupade nomenklatuuris sätestatud ühikus.

Lahter 44: Lisateave/esitatud dokumendid/sertifikaadid ja load

Märkida liites D1 määratud asjaomaseid liidu koode kasutades kohaldatavate erieeskirjadega nõutavad andmed ja deklaratsiooni tõendamiseks esitatud dokumentide viiteandmed.

Alajaotist „L.T. kood” (lisateabe kood) ei tohi kasutada.

Kui tolliladustamisprotseduuri lõpetav reekspordideklaratsioon esitatakse muule tolliasutusele kui järelevalveasutusele, märkida järelevalveasutuse täisnimi ja -aadress.

Nendes liikmesriikides koostatud deklaratsioonidesse, kes lubavad euro kasutuselevõtmise üleminekuajal tollideklaratsioonide koostamisel ettevõtjatel kasutada eurot, tuleb käesolevasse lahtrisse, soovitavalt ülemises parempoolses nurgas asuvasse ossa, märkida kasutatava rahaühiku (riikliku rahaühiku või euro) tähis.

Liikmesriigid võivad näha ette, et tähis märgitakse lahtrisse 44 ainult esimese kaubaartikli kohta. Sel juhul kehtib see kõikide deklaratsioonis käsitletud kaubaartiklite suhtes.

Tähis koosneb rahaühikule kehtestatud kolmetähelisest ISO-koodist (ISO 4217).

Lahter 46: Statistiline väärtus

Kooskõlas kehtivate liidu õigusaktidega märkida statistiline väärtus rahaühikus, mille kood on märgitud lahtrisse 44, või koodi puudumise korral selle liikmesriigi vääringus, kus täidetakse ekspordiformaalsused.

Lahter 47: Maksude arvestus

Märkida kohaldatav maksustamisalus (väärtus, kaal või muu). Kasutades vajaduse korral liites D1 määratud asjaomaseid liidu koode, tuleks igale reale märkida:

 maksuliik (näiteks aktsiis),

 maksustamisalus,

 kohaldatav maksumäär,

 tasutava maksu summa,

 valitud makseviis.

Käesolevas lahtris tuleb summad esitada rahaühikus, mille kood on märgitud lahtrisse 44, või koodi puudumise korral lahtris 44 selle liikmesriigi vääringus, kus täidetakse ekspordiformaalsused.

Lahter 48: Tasumise edasilükkamine.

Märkida vajaduse korral kõnealuse loa viiteandmed; tasumise edasilükkamine osutab siinjuures tollimaksude tasumise edasilükkamisele ja maksu ümberarvutusele.

Lahter 49: Lao tunnusandmed

Kasutades liites D1 sätestatud asjakohast liidu koodi, märkida lao viiteandmed.

▼C3

Lahter 50: Printsipaal

Sisestage protseduuri pidaja (isiku või äriühingu) täielik nimi ja aadress koos delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 1 lõikes 18 osutatud EORI numbriga. Kui EORI number on märgitud, võivad liikmesriigid loobuda täieliku nime (isiku või ärinime) ja aadressi esitamisest. Vajaduse korral märkida protseduuri pidaja eest alla kirjutava volitatud esindaja (isiku või äriühingu) nimi.

▼B

Kui arvutisüsteemide kasutamist käsitlevatest erisätetest ei tulene teisiti, peab asjaomase isiku käsitsi kirjutatud originaalallkiri olema lähtetolliasutusele jääval eksemplaril. Kui protseduuri pidaja on juriidiline isik, peaks allakirjutanu lisama allkirjale oma ees- ja perekonnanime ning ametinimetuse.

Ekspordi korral võib deklarant või tema esindaja märkida väljumistolliasutuse piirkonnas asuva isiku nime ja aadressi, kellele nimetatud asutus võib deklaratsiooni kinnitatud eksemplari 3 esitada.

Lahter 51: Eeldatavad vahetolliasutused (ja riik)

Märkida kavandatava saabumistolliasutuse kood iga ühistransiidiprotseduuri riigi piiri ületamisel ja see saabumistolliasutus, mille kaudu kaup tuuakse uuesti liidu tolliterritooriumile sisse pärast ühistransiidiprotseduuri riigi territooriumi piiri ületamist või juhul, kui vedu ei toimu liidu või ühistransiidiprotseduuri riigi kaudu, väljumistolliasutus, mille kaudu kaup liidust välja viiakse, ning see saabumistolliasutus, mille kaudu see liitu uuesti tagasi tuuakse.

Liites D1 määratud asjaomase liidu koodi abil märkida asjaomane tolliasutus.

Lahter 52: Tagatis

Märkida liites D1 määratud asjaomaseid liidu koode kasutades toiminguteks kasutatava tagatise või tagatisest vabastamise liik, millele tuleb vajaduse korral lisada üldtagatise sertifikaadi, tagatisest vabastamise sertifikaadi või üksiktagatise maksekviitungi number ja tagatistolliasutus.

Kui üldtagatis, tagatise esitamisest vabastamine või üksiktagatis ei kehti ühes või mitmes järgmises riigis, tuleb „ei kehti” järele lisada liites D1 määratud asjaomase riigi või asjaomaste riikide koodid:

 ELi-välised ühistransiidiprotseduuri konventsiooni ja kaubavahetuse formaalsuste lihtsustamise konventsiooni osalised,

 Andorra,

 San Marino.

Kui kasutatakse sularahatagatist või maksekviitungi kujul üksiktagatist, kehtib see kõigi ühistransiidiprotseduuri konventsiooni ja kaubavahetuse formaalsuste lihtsustamise konventsiooni lepinguosaliste suhtes.

Lahter 53: Sihttolliasutus (ja -riik)

Märkida liites D1 määratud asjaomaseid liidu koode kasutades selle asutuse nimi, kellele kaup tuleb liidu transiitveo lõpetamiseks esitada.

Lahter 54: Koht ja kuupäev. Deklarandi/esindaja allkiri ja nimi

Märkida deklaratsiooni täitmise koht ja kuupäev.

Kui arvutisüsteemide kasutamist käsitlevatest erisätetest ei tulene teisiti, peab lähtetolliasutusele/ekspordiasutusele jääval eksemplaril olema asjaomase isiku käsitsi kirjutatud originaalallkiri ning selle järel täisnimi. Kui asjaomane isik on juriidiline isik, peab allakirjutanu lisama allkirjale oma ees- ja perekonnanime ning ametinimetuse.

B.   TEEKONNAL TÄIDETAVAD FORMAALSUSED

Pärast seda, kui kaup on ekspordi- ja/või lähtetolliasutusest välja viidud ja enne selle sihttolliasutusse saabumist, on võib-olla vaja kaubaga kaasas oleva ühtse haldusdokumendi eksemplaridesse lisada teatavaid andmeid. Need andmed hõlmavad transporditoiminguid ning need märgib toimingu käigus dokumendile vedaja, kes vastutab transpordivahendi eest, millele kaubad otse laaditakse. Need andmed võib märkida loetavalt käsitsi; sellisel juhul tuleb vorm täita tindi ja trükitähtedega.

Need andmed, mis märgitakse ainult eksemplaridele 4 ja 5, hõlmavad järgmiseid lahtreid:

 Ümberlaadimine: täidetakse lahter 55.

Lahter 55: Ümberlaadimine

Vedaja täidab selle lahtri kolm esimest rida siis, kui kaup laaditakse kõnealuse veo käigus ümber ühelt transpordivahendilt teisele või ühest konteinerist teise.

Vedaja ei või kaupa ümber laadida ilma selle liikmesriigi tolli eelneva loata, kelle territooriumil hakatakse ümberlaadimist tegema.

Kui kõnealune tolliasutus otsustab, et transiitvedu võib jätkuda tavalisel viisil, kinnitab ta pärast võimalike asjakohaste meetmete võtmist transiidideklaratsiooni eksemplarid 4 ja 5.

 Muud vahejuhtumid: täidetakse lahter 56.

Lahter 56: Muud juhtumid veo ajal

Lahter täidetakse vastavalt kehtivatele kohustustele liidu transiidiprotseduuri alusel.

Kui kaup on laaditud poolhaagisele ja veo ajal vahetatakse sadulveokit (kaubaga toiminguid teostamata ja seda ümber laadimata), tuleb sellesse lahtrisse märkida ka uue sadulveoki registreerimisnumber. Sel juhul ei ole vaja pädeva asutuse kinnitust.

C.   VABASSE RINGLUSSE LUBAMISE, LÕPPKASUTUSE, SEESTÖÖTLEMISE, AJUTISE IMPORDI JA TOLLILADUSTAMISEGA SEOTUD FORMAALSUSED

Lahter 1: Deklaratsioon

Esimesse alajaotisesse märgitakse liites D1 määratud asjaomane liidu kood.

Teise alajaotisesse märgitakse deklaratsiooni liik, kasutades selleks liites D1 määratud asjaomast liidu koodi.

Lahter 2: Kaubasaatja/Eksportija

Märkida selle isiku täielik nimi ja aadress, kes enne liitu importimist müüs viimasena kaupa.

Kui identifitseerimisnumber on vajalik, võivad liikmesriigid loobuda asjaomase isiku täieliku nime ja aadressi nõude rakendamisest.

Kui nõutakse tunnusnumbrit, sisestage delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 1 lõikes 18 osutatud EORI number. Kui kaubasaatjal/eksportijal ei ole EORI numbrit, märkida asjaomase liikmesriigi õigusaktidega nõutav number.

Liitsaadetiste puhul võivad liikmesriigid ette näha, et käesolevasse lahtrisse märgitakse sõna „mitu” ja deklaratsioonile lisatakse kaubasaatjate/eksportijate loetelu.

Lahter 3: Vormid

Märkida komplekti järjekorranumber kasutatud komplektide ja lisalehtede üldarvu suhtes. Näiteks, kui esitatakse üks IM vorm ja kaks IM/c vormi, märgitakse vormile IM „1/3” ja esimesele IM/c vormile „2/3” ja teisele IM/c vormile „3/3”.

Lahter 4: Lastinimekirjad

Märkida numbriga võimalike lisatud lastinimekirjade arv või võimalike kirjeldavate kaubanimekirjade arv, mille kasutamist pädev asutus on lubanud.

Lahter 5: Kaubanimetusi

Märkida numbriga kaubaartiklite koguarv, mida asjaomane isik on deklareerinud kasutatud vormidel ja lisalehtedel (või lastinimekirjades või kaubanimekirjades). Kaubaartiklite arv peab vastama täidetavatesse lahtritesse 31 märgitud arvule.

Lahter 6: Pakkeüksusi kokku

Märkida numbriga kõnealuse kaubasaadetise moodustavate pakkeüksuste koguarv.

Lahter 7: Viitenumber

Sellesse lahtrisse märkida asjaomasele isikule kõnealuse partii suhtes määratud kaubasaadetise viitenumber. See võib olla partii kordumatu viitenumbri (Unique Consignment Reference Number – UCR) ( 12 ) kujul.

Lahter 8: Kaubasaaja

Sisestage delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 1 lõikes 18 osutatud EORI number. Kui kaubasaajal ei ole EORI numbrit, võib toll talle asjaomase deklaratsiooni täitmiseks määrata ajutise numbri.

Märkige asjaomase isiku täisnimi ja aadress.

Kui kaup suunatakse tolliladustamisprotseduurile eratollilattu, märkida ladustaja täisnimi ja -aadress, kui ladustaja ei ole deklarant.

Liitsaadetiste puhul võivad liikmesriigid ette näha, et käesolevasse lahtrisse märgitakse sõna „mitu” ja deklaratsioonile lisatakse kaubasaatjate loetelu.

Lahter 12: Väärtuse üksikasjad

Käesolevasse lahtrisse tuleb märkida teave väärtuse kohta, nt viide volitusele/loale, mille alusel tolliasutused loobuvad iga deklaratsiooni või kohanduse üksikasjade tõendamiseks DV1 vormi esitamise nõudest.

Lahter 14: Deklarant/esindaja

Sisestage delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 1 lõikes 18 osutatud EORI number. Kui deklarandil/esindajal ei ole EORI numbrit, võib toll talle asjaomase deklaratsiooni täitmiseks määrata ajutise numbri.

Märkige asjaomase isiku täisnimi ja aadress.

Kui deklarant ja kaubasaaja on sama isik, märkida sõna „kaubasaaja”.

Deklarandi või tema esindaja staatuse märkimisel kasutada liites D1 määratud asjaomast liidu koodi.

Lahter 15: Lähte-/ekspordiriik

Kui vahendajariigis ei toimunud äritehingut (nt müük või töötlemine) ega kauba veoga mitteseotud peatamist, sisestage lahtrisse 15a riigi kohta, kust kaup algselt lähetati liikmesriiki, kus kaup protseduurile lubamisel ajal paikneb, asjakohane liidu kood liitest D1.

Kui selline peatamine või äritehing toimus, märkige viimane vahendajariik.

Selle andmenõude kohaldamisel käsitatakse veo ajal kauba komplekteerimise eesmärgil toimunud peatamist kauba veoga seotuna.

Lahter 17: Sihtriik

Sisestage liites D1 esitatud liidu kood lahtrisse 17a järgmiselt:

a) vabasse ringlusse lubamisega seotud tolliformaalsuste, sh lõppkasutus, või kodumaise kasutuse korral sisestage liidu kood selle liikmesriigi jaoks, kus kaup tolliprotseduurile lubamisel ajal paikneb.

Kui tollideklaratsiooni koostamise ajal on teada, et kaup lähetatakse pärast protseduurile suunamist teise liikmesriiki, sisestage viimase liikmesriigi kood;

b) seestöötlemisprotseduuriga seotud tolliformaalsuste korral sisestage liidu kood selle liikmesriigi jaoks, kus toimub esimene töötlemistoiming;

c) ajutise impordiga seotud tolliformaalsuste korral sisestage liidu kood selle liikmesriigi jaoks, kus kaupa kavatsetakse esimest korda kasutada;

d) tolliladustamisega seotud tolliformaalsuste korral sisestage liidu kood selle liikmesriigi jaoks, kus kaup tolliprotseduurile lubamisel ajal paikneb.

Märkida lahtrisse 17b kauba sihtpiirkond.

Lahter 18: Transpordivahendi andmed ja riikkondsus saabumisel

Märkida selle transpordivahendi identifitseerimisandmed, millele kaup laaditakse otse, kui see esitatakse tollipunktis, kus täidetakse tolliformaalsused. Kui kasutatakse erineva registreerimismärgiga sadulveokit ja haagist, märkida nii sadulveoki kui haagise registreerimismärgid.

Sõltuvalt asjaomasest transpordivahendist võib märkida järgmised identifitseerimisandmed:Transpordivahend

Identifitseerimisviis

Mere- ja siseveetransport

Laeva nimi

Õhutransport

Lennunumber ja kuupäev (kui lennunumbrit ei ole, märkida õhusõiduki registreerimisnumber)

Maanteetransport

Sõiduki registreerimisnumber

Raudteetransport

Vaguni number

Lahter 19: Konteiner (Kont.)

Märkida liites D1 sätestatud asjaomast liidu koodi kasutades olukord liidu välispiiri ületamisel.

Lahter 20: Tarnetingimused

Kasutades liites D1 määratud asjaomaseid liidu koode ning rubriike, märkida ärilepingu tingimuste üksikasjad.

Lahter 21: Piiriületuseks kasutatava aktiivse transpordivahendi andmed ja riikkondsus

Kasutades liites D1 määratud asjaomast liidu koodi, märkida liidu välispiiri ületava aktiivse transpordivahendi riikkondsus.

Kombineeritud vedudel või mitme transpordivahendi kasutamisel on aktiivne transpordivahend autorongi vedav transpordivahend. Näiteks juhul, kui veoauto on merelaeval, käsitatakse aktiivse transpordivahendina laeva. Sadulveoki ja haagise puhul on aktiivseks transpordivahendiks sadulveok.

Lahter 22: Vääring ja kaubaarve kogusumma

Märkida liites D1 sätestatud asjaomast koodi kasutades esimesse alajaotisesse vääring, milles faktuurarve koostati.

Teise alajaotisesse märkida kogu deklareeritud kauba kaubaarvel märgitud hind.

Lahter 23: Vahetuskurss

Käesolevasse lahtrisse on märgitud kaubaarve vääringu ja asjaomase liikmesriigi vääringu vahetuskurss.

Lahter 24: Tehingu liik

Sisestada asjaomase tehingu liik, kasutades liite D1 vastavaid koode.

Lahter 25: Veoliik piiril

Märkida liites D1 määratud asjaomaseid liidu koode kasutades transpordiliik, mis vastab aktiivsele transpordivahendile, millega kaup liidu tolliterritooriumile sisenes.

Lahter 26: Veoliik sisemaal

Märkida liites D1 määratud asjaomaseid liidu koode kasutades kauba saabumisel kasutatav transpordiliik.

Lahter 29: Saabumistolliasutus

Märkida liites D1 määratud asjaomast liidu koodi kasutades tolliasutus, kelle kaudu kaup liidu tolliterritooriumile sisenes.

Lahter 30: Kauba asukoht

Märkida täpne koht, kus kaupa on võimalik kontrollida.

Lahter 31: Pakkeüksused ja kauba kirjeldus; markeering ja numbrid, konteinerite numbrid; arv ja liik

Märkida pakkeüksuste markeering, arv, kogus ja liik või pakendamata kauba puhul deklaratsiooniga hõlmatud kaupade arv ning nende identifitseerimiseks vajalikud andmed. Kauba kirjeldus on tavapärane kaubanduslik kirjeldus. Välja arvatud liiduvälise kauba puhul, mis suunatakse tolliladustamisprotseduurile, peab kirjeldus olema piisavalt täpne, et kaupa oleks võimalik koheselt ja ühtselt identifitseerida ja liigitada. Lahtrisse tuleb märkida ka (nt käibemaksu, aktsiisi käsitlevate) erieeskirjade alusel nõutavad andmed. Märkida liites D1 määratud liidu koodi kasutades pakendite liik.

Konteinerite kasutamisel tuleb lahtrisse märkida ka konteineri identifitseerimismärgid.

Lahter 32: Kaubaartikli number

Lahtri 5 kohta esitatud märkuse kohaselt märkida kõnealuse kaubaartikli number kasutatavatel vormidel ja lisalehtedel deklareeritud kaubaartiklite koguarvu suhtes.

Lahter 33: Kauba kood

Märkida kõnealusele kaubaartiklile vastav koodnumber nagu on kirjeldatud liites D1. Liikmesriigid võivad näha ette aktsiisimakse käsitleva erinomenklatuuri märkimise viiendasse alajaotisesse.

Lahter 34: Päritoluriigi kood

Märkida lahtrisse 34a liites D1 päritoluriigi jaoks määratud asjaomane liidu kood, nagu tolliseadustiku II jaotises määratletud.

Lahter 35: Brutomass (kg)

Märkida vastavas lahtris 31 kirjeldatud kauba brutomass kilogrammides. Brutomass on kauba kogumass, mis hõlmab pakendit, kuid mitte konteinereid ja muid veoseadmeid.

Kui deklaratsioon hõlmab erinevat liiki kaupa, võib liikmesriik otsustada, et (endine I jaotis, B) tabeli veergudes H–J osutatud menetluste puhul märgitakse esimesse lahtrisse 35 kogu brutomass ning ülejäänud lahtrid 35 jäetakse tühjaks.

Kui brutomass on suurem kui 1 kg ja hõlmab kilogrammist väiksemaid ühikuid, võib seda järgmiselt ümardada:

 0,001 kuni 0,499: ümardatakse allapoole lähima kilogrammini,

 0,5 kuni 0,999: ümardatakse ülespoole lähima kilogrammini,

 kui brutomass on väiksem kui 1 kg, tuleks see märkida järgmiselt 0,xyz (näiteks 654-grammise pakendi puhul 0,654).

Lahter 36: Soodustus

Käesolev lahter sisaldab teavet kauba tariifse kohtlemise kohta. Kui selle kasutamine on ette nähtud I jaotise B osa tabelis, tuleb seda kasutada isegi juhul, kui tariifset sooduskohtlemist ei taotletagi. Seda lahtrit ei tohi siiski kasutada kaubavahetuse puhul, mis toimub liidu tolliterritooriumi osade vahel, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2006/112/EÜ sätted, ja tolliterritooriumi osade vahel, mille suhtes neid sätted ei kohaldata, või tolliterritooriumi osade vahel, mille suhtes neid sätteid ei kohaldata. Märkige liites D1 määratud asjaomane liidu kood.

Komisjon avaldab korrapäraselt Euroopa Liidu Teataja C-seerias loetelu koodide kombinatsioonidest, mida võib kasutada koos näidete ja selgitavate märkustega.

Lahter 37: Protseduur

Märkida liites D1 sätestatud asjaomast liidu koodi kasutades protseduur, millele kaup deklareeritakse.

Lahter 38: Netomass (kg)

Märkida vastavas lahtris 31 kirjeldatud kauba netomass kilogrammides. Netomass on kauba mass ilma pakendita.

Lahter 39: Kvoot

Märkige selle tariifikvoodi järjekorranumber, mille osas on deklarant taotluse esitanud.

Lahter 40: Ülddeklaratsioon/eelnev dokument

Liites D1 ettenähtud sobivat liidu koodi kasutades märkida importivas liikmesriigis kasutatud ülddeklaratsiooni või muu varasema dokumendi viiteandmed.

Lahter 41: Täiendavad mõõtühikud

Vajaduse korral märkida kõnealuse kaubaartikli kogus väljendatuna kaupade nomenklatuuris sätestatud ühikus.

Lahter 42: Kaubaartikli hind

Märkida kõnealuse kaubaartikli hind.

Lahter 43: Väärtuse määramise meetod

Märkida liites D1 määratud asjaomaseid liidu koode kasutades kasutatav väärtuse määramise meetod.

Lahter 44: Lisateave/esitatud dokumendid/sertifikaadid ja load

Märkida liites D1 määratud asjaomaseid liidu koode kasutades kohaldatavate erieeskirjadega nõutavad andmed ja deklaratsiooni tõendamiseks esitatud dokumentide viiteandmed.

Alajaotist „L.T. kood” ei tohi kasutada.

Kui kauba tolliladustamisprotseduurile suunamise deklaratsioon esitatakse tolliasutusele, mis ei ole järelevalveasutus, märkida järelevalveasutuse täisnimi ja -aadress.

Nendes liikmesriikides koostatud deklaratsioonidesse, kes lubavad euro kasutuselevõtmise üleminekuajal tollideklaratsioonide koostamisel ettevõtjatel kasutada eurot, tuleb käesolevasse lahtrisse, soovitavalt ülemises parempoolses nurgas asuvasse ossa, märkida kasutatava rahaühiku (riikliku rahaühiku või euro) tähis.

Liikmesriigid võivad näha ette, et tähis märgitakse lahtrisse 44 ainult esimese kaubaartikli kohta. Sel juhul kehtib see kõikide deklaratsioonis käsitletud kaubaartiklite suhtes.

Tähis koosneb rahaühikule kehtestatud kolmetähelisest ISO-koodist (ISO 4217).

Kui kaubad tarnitakse teise liikmesriiki käibemaksuvabalt, sisestatakse lahtrisse 44 direktiivi 2006/112/EÜ artikli 143 lõikes 2 nõutud teave, sh liikmesriigi taotlusel tõend, et imporditud kaubad kavatsetakse vedada või lähetada impordiliikmesriigist teise liikmesriiki.

Lahter 45: Korrigeerimine

Käesolev lahter sisaldab teavet kõigi kohanduste kohta juhul, kui deklaratsioonile ei ole lisatud DV1 vormi. Käesolevasse lahtrisse märgitavad summad tuleb esitada rahaühikus, mille kood on märgitud lahtrisse 44, või kui lahtris 44 ei ole koodi, selle liikmesriigi vääringus, kus täidetakse impordiformaalsused.

Lahter 46: Statistiline väärtus

Kooskõlas kehtivate liidu õigusaktidega märkida statistiline väärtus rahaühikus, mille kood on märgitud lahtrisse 44, või koodi puudumise korral selle liikmesriigi vääringus, kus täidetakse impordiformaalsused.

Lahter 47: Maksude arvestus

Märkida kohaldatav maksustamisalus (väärtus, kaal või muu). Kasutades vajaduse korral liites D1 määratud asjaomaseid liidu koode, tuleks igale reale märkida:

 maksuliik (nt imporditollimaks, käibemaks),

 maksustamisalus,

 kohaldatav maksumäär,

 tasutava maksu summa,

 valitud makseviis.

Käesolevas lahtris tuleb summad esitada rahaühikus, mille kood on märgitud lahtrisse 44, või koodi puudumise korral lahtris 44 selle liikmesriigi vääringus, kus täidetakse impordiformaalsused.

Lahter 48: Tasumise edasilükkamine

Märkida vajaduse korral kõnealuse loa viiteandmed; tasumise edasilükkamine osutab siinjuures tollimaksude tasumise edasilükkamisele ja maksu ümberarvutusele.

Lahter 49: Lao tunnusandmed

Kasutades liites D1 sätestatud asjakohast liidu koodi, märkida lao viiteandmed.

Lahter 54: Koht ja kuupäev. Deklarandi/esindaja allkiri ja nimi

Märgitakse deklaratsiooni täitmise koht ja kuupäev.

Kui arvutisüsteemide kasutamist käsitlevatest erisätetest ei tulene teisiti, peab impordiasutusele jääval eksemplaril olema asjaomase isiku käsitsi kirjutatud originaalallkiri ning selle järel tema täisnimi. Kui asjaomane isik on juriidiline isik, peab allakirjutanu lisama allkirjale oma ees- ja perekonnanime ning ametinimetuse.

III JAOTIS

MÄRKUSED LISALEHTEDE KOHTA

a) Täiendavaid vorme tuleks kasutada ainul juhul, kui deklaratsioon hõlmab rohkem kui ühte kaubanimetust (vrd lahter 5). Need tuleb esitada koos IM-, EX-, EU- või CO-vormiga.

b) I ja II jaotise juhendeid kohaldatakse ka lisalehtede suhtes.

Sellest olenemata:

 tuleb lahtri 1 esimesse alajaotisse märkida sümbolid „IM/c”, „EX/c” või „EU/c” (või vajaduse korral „CO/c”) ning see alajaotis jäetakse tühjaks üksnes siis, kui:

 vormi kasutatakse ainult liidu transiidi jaoks; sel juhul märgitakse vastavalt asjaomase kauba suhtes kohaldatavale liidu transiidiprotseduurile lahtri 1 kolmandasse alajaotisse „T1bis”, „T2bis”, „T2Fbis” või „T2SMbis”,

 vormi kasutatakse üksnes liidu kauba tollistaatuse tõendi esitamiseks ning vastavalt asjaomase kauba staatusele märgitakse lahtri kolmandasse alajaotisse „T2bis”, „T2LFbis” või „T2LSMbis”,

 lahtri 2/8 täitmine on liikmesriikidele vabatahtlik ning sinna tuleks märkida üksnes asjaomase isiku nimi ja võimaluse korral tunnusnumber,

 käsitleb lahtri 47 osa „kokkuvõte” kõikide kasutatud IM- ja IM/c-, EX- ja EX/c-, EU- ja EU/c- või CO- ja CO/c-vormidega hõlmatud kaubanimetuste lõplikku kokkuvõtet. Seda tuleks seetõttu kasutada ainult IM-, EX-, EU- või CO-dokumendile lisatud viimasel IM/c-, EX/c-, EU/c- või CO/c-vormil selleks, et näidata väljamaksmiseks kuuluvat kogusummat maksuliikide kaupa.

c) Kui kasutatakse lisalehti,

 tuleb läbi kriipsutada kõik täitmata lahtrid 31 (Pakkeüksused ja kauba kirjeldus), et neid ei saaks hiljem kasutada,

 tuleb juhul, kui lahtri 1 kolmas alajaotis sisaldab tähist „T”, läbi kriipsutada transiidideklaratsiooni esimese kaubaartikli lahtrid 32 (Kaubaartikli järjekorranumber), 33 (Kauba kood), 35 (Brutomass (kg)), 38 (Netomass (kg)), 40 (Ülddeklaratsioon/eelnev dokument) ja 44 (Lisateave/esitatud dokumendid/sertifikaadid ja load) ning käesoleva dokumendi esimesse lahtrisse 31 (Pakkeüksused ja kauba kirjeldus) ei tohi märkida pakkeüksuste markeeringut, arvu ja liiki ega kauba kirjeldust. Käesoleva dokumendi esimesse lahtrisse 31 märgitakse vajaduse korral tähisega „T1bis”, „T2bis” või „T2Fbis” lisalehtede arv.
Liide C2

SELGITAVAD MÄRKUSED EDI STANDARDSETE SÕNUMITE VAHETAMISE TEEL ESITATAVATE TRANSIIDIDEKLARATSIOONIDE KASUTAMISE KOHTA

(EDI-TRANSIIDIDEKLARATSIOON)

I JAOTIS

ÜLDIST

EDI-transiidideklaratsioon põhineb liidetes C1 ja D1 määratletud ühtse haldusdokumendi (SAD) eri lahtritesse märgitud andmetel, millele on lisatud kood või mis on vajaduse korral koodiga asendatud.

Käesolev liide sisaldab olulisemaid erinõudeid, mida kohaldatakse formaalsuste täitmisel EDI standardsete sõnumite vahetamise teel. Peale selle kohaldatakse liites D2 esitatud lisakoode. Kui käesolevas liites või liites D2 ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse EDI-transiidideklaratsiooni suhtes liiteid C1 ja D1.

EDI-transiidideklaratsiooni üksikasjaliku struktuuri ja sisu puhul järgitakse pädeva asutuse poolt protseduuri pidajale edastatavaid tehnilisi näitajaid, et tagada süsteemi nõuetekohane toimimine. Need näitajad põhinevad käesolevas liites sätestatud nõuetel.

Käesolevas liites kirjeldatakse andmevahetuse struktuuri. Transiidideklaratsioon on jaotatud andmerühmadesse, mis sisaldavad andmeatribuute. Atribuudid rühmitatakse nii, et nad moodustavad sõnumi raames terviklikud loogilised plokid. Taanete kasutamine andmerühma sees näitab andmerühma sõltuvust alamrühmast.

Olemasolu korral märgitakse ka SADi vastava lahtri number.

Andmerühmaga seotud selgitustes kasutatav mõiste „arv” näitab, mitu korda võib andmerühm transiidideklaratsioonis korduda.

Atribuudiga seotud selgitustes kasutatavad mõisted „tüüp/pikkus” näitavad andmetüübi ja pikkuse puhul kehtivaid nõudeid. Andmetüüpide koodid on järgmised:

a

tähestikuline

n

numbriline

an

tähtnumbriline

Koodile lisatud number näitab andmete lubatavat pikkust. Kehtib järgmine kord.

Kaks valikulist punkti pikkusenäitaja ees tähendavad, et andmetel ei ole kindlat pikkust, kuid nimetatud näitaja määrab ära numbrite maksimaalse arvu. Koma tähendab, et atribuudis võib olla kümnendkohti; koma ees olev number näitab atribuudi kogupikkust, koma järel olev number näitab komale järgnevate numbrite maksimaalset arvu.

II JAOTIS

EDI-TRANSIIDIDEKLARATSIOONI STRUKTUUR

A.    Andmerühmade tabel

TRANSIITVEDU

KAUBASAATJA

KAUBASAAJA

KAUBAARTIKKEL

 KAUBASAATJA

 KAUBASAAJA

 KONTEINERID

 RISKIKAUBA KOODID (SGI)

 PAKKEÜKSUSED

 VIITED EELNEVALE HALDUSTOIMINGULE

 ESITATUD DOKUMENDID/SERTIFIKAADID

 ERITEAVE

LÄHTETOLLIASUTUS

PROTSEDUURI PIDAJA

ESINDAJA

VAHETOLLIASUTUS

SIHTTOLLIASUTUS

VOLITATUD KAUBASAAJA

KONTROLLI TULEMUS

TEAVE TOLLITÕKENDI KOHTA

 TOLLITÕKENDI TUNNUS

TAGATIS

 TAGATISE VIIDE

 KEHTIVUSPIIRANG (EL)

 KEHTIVUSPIIRANG (ELi-VÄLINE)

B.    Transiidideklaratsioonis esitatavad andmed

TRANSIITVEDU

Arv: 1

Andmerühm on kohustuslik.

LRN

Liik/pikkus: an ..22

Kohalik viitenumber (local reference number, LRN) on kohustuslik. Kohalik viitenumber määratletakse riiklikult ja selle annab kasutaja iga üksiku deklaratsiooni identifitseerimiseks vastavalt pädeva asutusega sõlmitud kokkuleppele.

Deklaratsiooni liik

(lahter 1)

Liik/pikkus: an ..5

Atribuut on kohustuslik.

Kaubanimetusi

(lahter 5)

Liik/pikkus: n ..5

Atribuut on kohustuslik.

Pakkeüksusi kokku

(lahter 6)

Liik/pikkus: n ..7

Atribuudi kasutamine on vabatahtlik. Pakkeüksuste üldarv on võrdne kõikide väärtuste summaga lahtrites „Pakkeüksuste arv” ja „Arv tükkides” ning väärtusega „1” iga deklareeritud lahtise lasti kohta.

Lähteriik

(lahter 15a)

Liik/pikkus: a2

Atribuut on kohustuslik, kui deklareeritud on ainult üks lähetusriik. Kasutada tuleb liites D2 esitatud riigikoode. Sel juhul ei tohi kasutada andmerühma „KAUBAARTIKKEL” atribuuti „Lähetusriik”. Kui deklareeritud on rohkem kui üks lähetusriik, ei tohi seda andmerühma „TRANSIITVEDU” kuuluvat atribuuti kasutada. Sel juhul tuleb kasutada andmerühma „KAUBAARTIKKEL” atribuuti „Lähetusriik”.

Sihtriik

(lahter 17a)

Liik/pikkus: a2

Atribuut on kohustuslik, kui deklareeritud on ainult üks sihtriik. Kasutada tuleb liites D2 esitatud riigikoode. Sel juhul ei tohi kasutada andmerühma „KAUBAARTIKKEL” atribuuti „Sihtriik”. Kui deklareeritud on rohkem kui üks sihtriik, ei tohi seda andmerühma „TRANSIITVEDU” kuuluvat atribuuti kasutada. Sel juhul tuleb kasutada andmerühma „KAUBAARTIKKEL” atribuuti „Sihtriik”.

Tunnusandmed

(lahter 18)

Liik/pikkus: an ..27

Atribuuti tuleb kasutada vastavalt liitele C1.

Tunnusandmed LNG

Liik/pikkus: a2

Kui kasutatakse vastavat vaba tekstivälja, tuleb keele (LNG) määratlemisel kasutada liites D2 esitatud keelekoodi.

Riikkondsus lähetamisel

(lahter 18)

Liik/pikkus: a2

Kasutada tuleb liites D2 esitatud riigikoodi vastavalt liitele C1.

Konteiner

(lahter 19)

Liik/pikkus: n1

Tuleb kasutada järgmisi koode:

0

:

ei

1

:

jah.

Riikkondsus piiril

(lahter 21)

Liik/pikkus: a2

Kasutada tuleb liites D2 esitatud riigikoodi vastavalt liitele C1.

Tunnusandmed piiril

(lahter 21)

Liik/pikkus: an ..27

Atribuudi kasutamine on liikmesriikidele vabatahtlik vastavalt liitele C1.

Tunnusandmed piiril LNG

Liik/pikkus: a2

Kui kasutatakse vastavat vaba tekstivälja, tuleb keele (LNG) määratlemisel kasutada liites D2 esitatud keelekoodi.

Aktiivse transpordivahendi liik piiril

(lahter 21)

Liik/pikkus: n ..2

Atribuudi kasutamine on liikmesriikidele vabatahtlik vastavalt liitele C1.

Transpordiliik piiril

(lahter 25)

Liik/pikkus: n ..2

Atribuudi kasutamine on liikmesriikidele vabatahtlik vastavalt liitele C1.

Transpordiliik sisemaal

(lahter 26)

Liik/pikkus: n ..2

Atribuudi kasutamine on liikmesriikidele vabatahtlik. Seda tehakse liites D1 esitatud, lahtrit 25 käsitleva selgitava märkuse kohaselt.

Laadimiskoht

(lahter 27)

Liik/pikkus: an ..17

Atribuudi kasutamine on liikmesriikidele vabatahtlik.

Kokkulepitud asukoha kood

(lahter 30)

Liik/pikkus: an ..17

Atribuuti ei tohi kasutada juhul, kui kasutatakse andmerühma „KONTROLLI TULEMUSED”. Kui seda andmerühma ei kasutata, on atribuut vabatahtlik. Atribuudi kasutamisel on vaja anda täpsed koodina esitatud andmed koha kohta, kus kaupa saab kontrollida. Samaaegselt ei tohi kasutada järgmisi atribuute: „Kauba kokkulepitud asukoht”/„Kokkulepitud asukoha kood”, „Kauba heakskiidetud asukoht” ja „Tolli allasutus”.

Kauba kokkulepitud asukoht

(lahter 30)

Liik/pikkus: an ..35

Atribuuti ei tohi kasutada juhul, kui kasutatakse andmerühma „KONTROLLI TULEMUSED”. Kui seda andmerühma ei kasutata, on atribuut vabatahtlik. Atribuudi kasutamisel on vaja esitada täpsed andmed koha kohta, kus kaupa saab kontrollida. Samaaegselt ei tohi kasutada järgmisi atribuute: „Kauba kokkulepitud asukoht”/„Kokkulepitud asukoha kood”, „Kauba heakskiidetud asukoht” ja „Tolli allasutus”.

Kauba kokkulepitud asukoht LNG

Liik/pikkus: a2

Kui kasutatakse vastavat vaba tekstivälja, tuleb keele (LNG) määratlemisel kasutada liites D2 esitatud keelekoodi.

Kauba heakskiidetud asukoht

(lahter 30)

Liik/pikkus: an ..17

Selle atribuudi kasutamine on vabatahtlik, kui kasutatakse andmerühma „KONTROLLI TULEMUSED”. Atribuudi kasutamisel on vaja esitada täpsed andmed koha kohta, kus kaupa saab kontrollida. Atribuuti ei tohi kasutada juhul, kui ei kasutata andmerühma „KONTROLLI TULEMUSED”. Samaaegselt ei tohi kasutada järgmisi atribuute: „Kauba kokkulepitud asukoht”/„Kokkulepitud asukoha kood”, „Kauba heakskiidetud asukoht” ja „Tolli allasutus”.

Tolli allasutus

(lahter 30)

Liik/pikkus: an ..17

Atribuuti ei tohi kasutada juhul, kui kasutatakse andmerühma „KONTROLLI TULEMUSED”. Kui seda andmerühma ei kasutata, on atribuut vabatahtlik. Atribuudi kasutamisel on vaja esitada täpsed andmed koha kohta, kus kaupa saab kontrollida. Samaaegselt ei tohi kasutada järgmisi atribuute: „Kauba kokkulepitud asukoht”/„Kokkulepitud asukoha kood”, „Kauba heakskiidetud asukoht” ja „Tolli allasutus”.

Kogu brutomass

(lahter 35)

Liik/pikkus: n ..11,3

Atribuut on kohustuslik.

NCTS-saatedokumendi keelekood

Liik/pikkus: a2

Transiidi saatedokumendi (NCTS-saatedokumendi) keele määratlemisel tuleb kasutada liites D2 esitatud keelekoode.

Suhtlemiskeele näitaja lähtekohas

Liik/pikkus: a2

Liites D2 esitatud keelekoodide kasutamine on vabatahtlik. Kui seda atribuuti ei kasutata, kasutab tollisüsteem lähtetolliasutuse vaikimisi määratud keelt.

Deklaratsiooni kuupäev

(lahter 50)

Liik/pikkus: n8

Atribuut on kohustuslik.

Deklareerimise koht

(lahter 50)

Liik/pikkus: an ..35

Atribuut on kohustuslik.

Deklareerimise koht LNG

Liik/pikkus: a2

Kui kasutatakse vastavat vaba tekstivälja, tuleb keele (LNG) määratlemisel kasutada liites D2 esitatud keelekoode.

KAUBASAATJA

(lahter 2)

Arv: 1

Seda andmerühma tuleb kasutada juhul, kui deklareeritud on ainult üks kaubasaatja. Käesoleval juhul ei tohi kasutada andmerühma „KAUBAARTIKKEL” andmerühma „KAUBASAATJA”.

Nimi

(lahter 2)

Liik/pikkus: an ..35

Atribuut on kohustuslik.

Tänav ja majanumber

(lahter 2)

Liik/pikkus: an ..35

Atribuut on kohustuslik.

Riik

(lahter 2)

Liik/pikkus: a2

Kasutada tuleb liites D2 esitatud riigikoode.

Sihtnumber

(lahter 2)

Liik/pikkus: an ..9

Atribuut on kohustuslik.

Linn

(lahter 2)

Liik/pikkus: an ..35

Atribuut on kohustuslik.

NAD LNG

Liik/pikkus: a2

Nime ja aadressi (NAD LNG) puhul kasutatava keele määratlemisel tuleb kasutada liites D2 esitatud keelekoode.

TIN

(lahter 2)

Liik/pikkus: an ..17

Atribuudi kasutamine ettevõtja identifitseerimisnumbri (TIN) märkimiseks on liikmesriikidele vabatahtlik.

KAUBASAAJA

(lahter 8)

Arv: 1

Andmerühma tuleb kasutada juhul, kui deklareeritud on ainult üks kaubasaaja ning andmerühma „TRANSIITVEDU” atribuut „Sihtriik” hõlmab liikmesriiki või ühistransiidiprotseduuri riiki. Käesoleval juhul ei tohi kasutada andmerühma „KAUBAARTIKKEL” andmerühma „KAUBASAAJA”.

Nimi

(lahter 8)

Liik/pikkus: an ..35

Atribuut on kohustuslik.

Tänav ja majanumber

(lahter 8)

Liik/pikkus: an ..35

Atribuut on kohustuslik.

Riik

(lahter 8)

Liik/pikkus: a2

Kasutada tuleb liites D2 esitatud riigikoode.

Sihtnumber

(lahter 8)

Liik/pikkus: an ..9

Atribuut on kohustuslik.

Linn

(lahter 8)

Liik/pikkus: an ..35

Atribuut on kohustuslik.

NAD LNG

Liik/pikkus: a2

Nime ja aadressi (NAD LNG) puhul kasutatava keele määratlemisel tuleb kasutada liites D2 esitatud keelekoode.

TIN

(lahter 8)

Liik/pikkus: an ..17

Atribuudi kasutamine ettevõtja identifitseerimisnumbri (TIN) märkimiseks on liikmesriikidele vabatahtlik.

KAUBAARTIKKEL

Arv: 999

Andmerühm on kohustuslik.

Deklaratsiooni liik

(endine lahter 1)

Liik/pikkus: an ..5

Atribuuti tuleb kasutada, kui andmerühma „TRANSIITVEDU” atribuudi „Deklaratsiooni liik” puhul on kasutatud koodi „T-”. Muudel juhtudel ei tohi seda kasutada.

Lähteriik

(endine lahter 15a)

Liik/pikkus: a2

Atribuuti tuleb kasutada, kui deklareeritud on mitu lähetusriiki. Kasutada tuleb liites D2 esitatud riigikoode. Andmerühma „TRANSIITVEDU” atribuuti „Lähetusriik” ei tohi kasutada. Kui deklareeritud on ainult üks lähetusriik, kasutatakse andmerühma „TRANSIITVEDU” vastavat atribuuti.

Sihtriik

(endine lahter 17a)

Liik/pikkus: a2

Atribuut on kohustuslik, kui deklareeritud on mitu sihtriiki. Kasutada tuleb liites D2 esitatud riigikoode. Andmerühma „TRANSIITVEDU” atribuuti „Sihtriik” ei tohi kasutada. Kui deklareeritud on ainult üks sihtriik, tuleb kasutada andmerühma „TRANSIITVEDU” vastavat atribuuti.

Tekstiline kirjeldus

(lahter 31)

Liik/pikkus: an ..140

Atribuut on kohustuslik.

Tekstiline kirjeldus LNG

Liik/pikkus: a2

Kui kasutatakse vastavat vaba tekstivälja, tuleb keele (LNG) määratlemisel kasutada liites D2 esitatud keelekoode.

Kaubaartikli number

(lahter 32)

Liik/pikkus: n ..5

Atribuuti tuleb kasutada isegi juhul, kui andmerühma „TRANSIITVEDU” atribuudi „Kaubaartiklite koguarv” puhul on kasutatud numbrit „1”. Sel juhul tuleb kasutada atribuudi puhul numbrit „1”. Iga kaubanimetuse number on kogu deklaratsiooni ulatuses kordumatu.

Kauba kood

(lahter 33)

Liik/pikkus: n ..8

Atribuut peab koosnema vähemalt neljast ja maksimaalselt kaheksast numbrist vastavalt liitele C1.

Brutomass (kg)

(lahter 35)

Liik/pikkus: n ..11,3

Atribuut on vabatahtlik, kui sama deklaratsiooniga hõlmatud eri liiki kaubad on pakendatud selliselt, et iga kaubaliigi brutomassi ei ole võimalik kindlaks määrata.

Netomass

(lahter 38)

Liik/pikkus: n ..11,3

Atribuudi kasutamine on vabatahtlik vastavalt liitele C1.

KAUBASAATJA

(endine lahter 2)

Arv: 1

Andmerühma „KAUBASAATJA” ei tohi kasutada juhul, kui deklareeritud on ainult üks kaubasaatja. Sel juhul tuleb kasutada taseme „TRANSIITVEDU” andmerühma „KAUBASAATJA”.

Nimi

(endine lahter 2)

Liik/pikkus: an ..35

Atribuut on kohustuslik.

Tänav ja majanumber

(endine lahter 2)

Liik/pikkus: an ..35

Atribuut on kohustuslik.

Riik

(endine lahter 2)

Liik/pikkus: a2

Kasutada tuleb liites D2 esitatud riigikoode.

Sihtnumber

(endine lahter 2)

Liik/pikkus: an ..9

Atribuut on kohustuslik.

Linn

(endine lahter 2)

Liik/pikkus: an ..35

Atribuut on kohustuslik.

NAD LNG

Liik/pikkus: a2

Nime ja aadressi (NAD LNG) puhul kasutatava keele määratlemisel tuleb kasutada liites D2 esitatud keelekoode.

TIN

(endine lahter 2)

Liik/pikkus: an ..17

Atribuudi kasutamine ettevõtja identifitseerimisnumbri (TIN) märkimiseks on liikmesriikidele vabatahtlik.

KAUBASAAJA

(endine lahter 8)

Arv: 1

Andmerühma tuleb kasutada juhul, kui deklareeritud on mitu kaubasaajat ning andmerühma „KAUBANIMETUS” atribuut „Sihtriik” hõlmab liikmesriiki või ühistransiidiprotseduuri riiki. Kui deklareeritud on ainult üks kaubasaaja, ei tohi andmerühma „KAUBANIMETUS” andmerühma „KAUBASAAJA” kasutada.

Nimi

(endine lahter 8)

Liik/pikkus: an ..35

Atribuut on kohustuslik.

Tänav ja majanumber

(endine lahter 8)

Liik/pikkus: an ..35

Atribuut on kohustuslik.

Riik

(endine lahter 8)

Liik/pikkus: a2

Kasutada tuleb liites D2 esitatud riigikoode.

Sihtnumber

(endine lahter 8)

Liik/pikkus: an ..9

Atribuut on kohustuslik.

Linn

(endine lahter 8)

Liik/pikkus: an ..35

Atribuut on kohustuslik.

NAD LNG

Liik/pikkus: a2

Nime ja aadressi (NAD LNG) puhul kasutatava keele määratlemisel tuleb kasutada liites D2 esitatud keelekoode.

TIN

(endine lahter 8)

Liik/pikkus: an ..17

Atribuudi kasutamine ettevõtja identifitseerimisnumbri (TIN) märkimiseks on liikmesriikidele vabatahtlik.

KONTEINERID

(lahter 31)

Arv: 99

Andmerühma tuleb kasutada juhul, kui andmerühma „TRANSIITVEDU” atribuut „Konteiner” sisaldab koodi „1”.

Konteineri numbrid

(lahter 31)

Liik/pikkus: an ..11

Atribuut on kohustuslik.

PAKKEÜKSUSED

(lahter 31)

Arv: 99

Andmerühm on kohustuslik.

Pakkeüksuste markeering ja numbrid

(lahter 31)

Liik/pikkus: an ..42

Nime ja aadressi (NAD LNG) puhul kasutatava keele määratlemisel tuleb kasutada liites D2 esitatud keelekoode.

Pakkeüksuste markeering ja numbrid LNG

Liik/pikkus: a2

Kui kasutatakse vastavat vaba tekstivälja, tuleb keele (LNG) määratlemisel kasutada liites D2 esitatud keelekoodi.

Pakkeüksuste liik

(lahter 31)

Liik/pikkus: an2

Kasutatakse liite D1 lahtris 31 esitatud pakkeüksuste koodide loetelus ettenähtud koode.

Pakkeüksuste arv

(lahter 31)

Tüüp/pikkus: n ..5

Seda atribuuti tuleb kasutada juhul, kui atribuut „Pakkeüksuste liik” sisaldab lisaks mahtkauba (VQ, VG, VL, VY, VR või VO) või pakendamata kauba (NE, NF, NG) koodidele ka muid liites D1 esitatud koode. Selle kasutamine on vabatahtlik, kui atribuut „Pakkeüksuste liik” sisaldab üht nimetatud koodi..

Ühikute arv

(lahter 31)

Liik/pikkus: n ..5

Atribuuti tuleb kasutada juhul, kui atribuut „Pakkeüksuste liik” sisaldab liites D2 esitatud koodi „pakkimata” (NE). Muudel juhtudel ei tohi seda kasutada.

VIITED EELNEVALE HALDUSTOIMINGULE

(lahter 40)

Arv: 9

Andmerühma tuleb kasutada vastavalt liitele C1.

Eelneva dokumendi liik

(lahter 40)

Liik/pikkus: an ..6

Selle andmerühma puhul tuleb kasutada vähemalt üht eelneva dokumendi liiki.

Viide eelnevale dokumendile

(lahter 40)

Liik/pikkus: an ..20

Tuleb kasutada viidet eelnevatele dokumentidele.

Viide eelnevale dokumendile LNG

Liik/pikkus: a2

Kui kasutatakse vastavat vaba tekstivälja, tuleb keele (LNG) määratlemisel kasutada liites D2 esitatud keelekoode.

Täiendav teave

(lahter 40)

Liik/pikkus: an ..26

Atribuudi kasutamine on liikmesriikidele vabatahtlik.

Täiendav teave LNG

Liik/pikkus: a2

Kui kasutatakse vastavat vaba tekstivälja, tuleb keele (LNG) määratlemisel kasutada liites D2 esitatud keelekoodi.

ESITATUD DOKUMENDID/SERTIFIKAADID

(lahter 44)

Arv: 99

Andmerühma kasutatakse TIR-teadeteks. Muudel juhtudel kasutatakse seda vastavalt liitele C1. Andmerühma kasutamisel tuleb kasutada vähemalt üht järgmistest atribuutidest.

Dokumendi liik

(lahter 44)

Liik/pikkus: an ..3

Kasutada tuleb liites D2 esitatud koodi.

Dokumendi viide

(lahter 44)

Liik/pikkus: an ..20

Viide dokumendile LNG

Liik/pikkus: a2

Kui kasutatakse vastavat vaba tekstivälja, tuleb keele (LNG) määratlemisel kasutada liites D2 esitatud keelekoodi.

Täiendav teave

(lahter 44)

Liik/pikkus: an ..26

Täiendav teave LNG

Liik/pikkus: a2

Kui kasutatakse vastavat vaba tekstivälja, tuleb keele (LNG) määratlemisel kasutada liites D2 esitatud keelekoodi.

ERITEAVE

(lahter 44)

Arv: 99

Andmerühma tuleb kasutada vastavalt liitele C1. Andmerühma kasutamisel tuleb kasutada atribuuti „Lisateabe identifitseerimine” või „Tekst”.

Lisateabe identifitseerimine

(lahter 44)

Liik/pikkus: an ..3

Lisateabe koodi sisestamiseks tuleb kasutada liites D2 esitatud koodi.

Eksport EL-ist

(lahter 44)

Liik/pikkus: n1

Kui atribuut „Lisateabe identifitseerimine” sisaldab koodi „DG0” või „DG1”, tuleb kasutada atribuuti „Eksport EL-ist” või „Eksport riigist”. Neid atribuute ei tohi kasutada korraga. Muudel juhtudel ei tohi seda atribuuti kasutada. Atribuudi kasutamisel tuleb tarvitada järgmisi koode:

0

=

ei

1

=

jah.

Eksport riigist

(lahter 44)

Liik/pikkus: a2

Kui atribuut „Lisateabe identifitseerimine” sisaldab koodi „DG0” või „DG1”, tuleb kasutada atribuuti „Eksport EL-ist” või „Eksport riigist”. Neid atribuute ei tohi kasutada korraga. Muudel juhtudel ei tohi seda atribuuti kasutada. Atribuudi kasutamisel tuleb kasutada liites D2 esitatud riigikoodi.

Tekst

(lahter 44)

Liik/pikkus: an ..70

Tekst LNG

Liik/pikkus: a2

Kui kasutatakse vastavat vaba tekstivälja, tuleb keele (LNG) määratlemisel kasutada liites D2 esitatud keelekoodi.

LÄHTETOLLIASUTUS

(lahter C)

Arv: 1

Andmerühm on kohustuslik.

Viitenumber

(lahter C)

Liik/pikkus: an8

Kasutada tuleb liites D2 esitatud koodi.

PROTSEDUURI PIDAJA

(lahter 50)

Arv: 1

Andmerühm on kohustuslik.

TIN

(lahter 50)

Liik/pikkus: an ..17

Seda atribuuti kasutatakse, kui andmerühm „KONTROLLI TULEMUS” sisaldab koodi A3 või kui kasutatakse atribuuti „GRN” (tagatise viitenumber).

Nimi (lahter 50)

Liik/pikkus: an ..35

Atribuuti tuleb kasutada juhul, kui kasutatakse atribuuti „TIN” ning teised selle andmerühma atribuudid ei ole veel süsteemis salvestatud.

Tänav ja majanumber

(lahter 50)

Liik/pikkus: an ..35

Atribuuti tuleb kasutada juhul, kui kasutatakse atribuuti „TIN” ning teised selle andmerühma atribuudid ei ole veel süsteemis salvestatud.

Riik

(lahter 50)

Liik/pikkus: a2

Liites D2 esitatud riigikoodi tuleb kasutada juhul, kui kasutatakse atribuuti „Ettevõtja tunnusnumber” ja süsteem ei tunne veel teisi selle andmerühma atribuute.

Sihtnumber

(lahter 50)

Liik/pikkus: an ..9

Atribuuti tuleb kasutada juhul, kui kasutatakse atribuuti „TIN” ning teised selle andmerühma atribuudid ei ole veel süsteemis salvestatud.

Linn

(lahter 50)

Liik/pikkus: an ..35

Atribuuti tuleb kasutada juhul, kui kasutatakse atribuuti „TIN” ning teised selle andmerühma atribuudid ei ole veel süsteemis salvestatud.

NAD LNG

Liik/pikkus: a2

Kui kasutatakse vastavaid vabu tekstivälju, tuleb nime ja aadressi (NAD LNG) puhul kasutatava keele määratlemisel kasutada liites D2 esitatud keelekoode.

ESINDAJA

(lahter 50)

Arv: 1

Seda andmerühma tuleb kasutada juhul, kui protseduuri pidajal on volitatud esindaja.

Nimi

(lahter 50)

Liik/pikkus: an ..35

Atribuut on kohustuslik.

Esindaja pädevus

(lahter 50)

Liik/pikkus: a ..35

Atribuudi kasutamine on vabatahtlik.

Esindaja pädevus LNG

Liik/pikkus: a2

Kui kasutatakse vastavat vaba tekstivälja, tuleb keele (LNG) määratlemisel kasutada liites D2 esitatud keelekoodi.

VAHETOLLIASUTUS

(lahter 51)

Arv: 9

Andmerühma tuleb kasutada vastavalt liitele C1.

Viitenumber

(lahter 51)

Liik/pikkus: an8

Kasutada tuleb liites D2 esitatud koodi.

SIHTTOLLIASUTUS

(lahter 53)

Arv: 1

Andmerühm on kohustuslik.

Viitenumber

(lahter 53)

Liik/pikkus: an8

Kasutada tuleb liites D2 esitatud koodi.

VOLITATUD KAUBASAAJA

(lahter 53)

Arv: 1

Selle andmerühma abil saab näidata, et kaup toimetatakse volitatud kaubasaajale.

TIN volitatud kaubasaaja

(lahter 53)

Liik/pikkus: an ..17

Atribuuti tuleb kasutada ettevõtja identifitseerimisnumbri (TIN) märkimiseks.

KONTROLLI TULEMUS

(lahter D)

Arv: 1

Seda andmerühma tuleb kasutada juhul, kui deklaratsiooni esitab volitatud kaubasaatja.

Kontrolli tulemuse kood

(lahter D)

Liik/pikkus: an2

Tuleb kasutada A3 koodi.

Tähtaeg

(lahter D)

Liik/pikkus: n8

Atribuut on kohustuslik.

TEAVE TOLLITÕKENDI KOHTA

(lahter D)

Arv: 1

Andmerühma tuleb kasutada juhul, kui volitatud kaubasaatja esitab deklaratsiooni, mille jaoks antud volitus näeb ette tollitõkendite kasutamise, või juhul, kui protseduuri pidajale antakse luba kasutada teatavaid erilisi tõkendeid.

Tollitõkendi number

(lahter D)

Liik/pikkus: n ..4

Atribuut on kohustuslik.

TOLLITÕKENDI TUNNUS

(lahter D)

Arv: 99

Andmerühma tuleb kasutada tollitõkendi identifitseerimiseks.

Tollitõkendi tunnusandmed

(lahter D)

Liik/pikkus: an ..20

Atribuut on kohustuslik.

Tollitõkendi tunnusandmed LNG

Liik/pikkus: a2

Tuleb kasutada liites D2 esitatud keelekoodi (LNG).

TAGATIS

Arv: 9

Andmerühm on kohustuslik.

Tagatise liik

(lahter 52)

Liik/pikkus: an ..1

Kasutada tuleb liites D1 esitatud koodi.

TAGATISE VIIDE

(lahter 52)

Arv: 99

Andmerühma tuleb kasutada juhul, kui atribuut „Tagatise liik” sisaldab koodi „0”, „1”, „2”, „4” või „9”.

GRN

(lahter 52)

Liik/pikkus: an ..24

Atribuuti tuleb kasutada tagatise viitenumbri märkimiseks juhul, kui atribuut „Tagatise liik” sisaldab koodi „0”, „1”, „2”, „4” või „9”. Sel juhul ei tohi atribuuti „Muud tagatise viited” kasutada.

„Tagatise viite” numbri (GRN-numbri) iga tagatise kindlaksmääramiseks eraldab tagatistolliasutus tagatise viitenumbri, mille struktuur on järgmine:

Väljad 1 ja 2 täidetakse nii, nagu eespool selgitatud.Väli

Sisu

Välja liik

Näited

1

Tagatise aktsepteerimise aasta kaks viimast numbrit (AA)

Numbriline 2

97

2

Selle riigi tunnus, kus tagatis esitatakse (ISO kahetäheline riigikood)

Täheline 2

IT

3

Tagatistolliasutuse aktsepti kordumatu tunnus aasta ja riigi kohta

Tähtnumbriline 12

1234AB788966

4

Kontrollnumber

Tähtnumbriline 1

8

5

Üksiktagatise maksekviitungi tunnus (1 täht + 6 numbrit) või NULL muude tagatisliikide puhul.

Tähtnumbriline 7

A001017

Väli 3 täidetakse tagatistolliasutuse aktsepti kordumatu tunnusega aasta ja riigi kohta. Kui siseriiklikud asutused soovivad, et GRN-number sisaldaks tagatistolliasutuse viitenumbrit, võivad nad selle asutuse riikliku numbri lisamiseks kasutada kuni kuut esimest numbrit.

Väljale 4 märgitakse GRN-numbri väljade 1 kuni 3 kontrollarv. See väli võimaldab leida vigu GRN-numbri esimesel neljal väljal.

Väli 5 täidetakse ainult juhul, kui GRN-number on seotud maksekviitungina esitatava üksiktagatisega, mis on registreeritud arvutipõhises transiidisüsteemis. Sellisel juhul tuleb sellele väljale märkida iga maksekviitungi tunnus.

Muud tagatise viited

(lahter 52)

Liik/pikkus: an ..35

Atribuuti tuleb kasutada juhul, kui atribuut „Tagatise liik” sisaldab muid koode peale koodide „0”, „1”, „2”, „4” või „9”. Sel juhul ei tohi atribuuti „GRN” kasutada.

Juurdepääsukood

Tüüp/pikkus: an4

Atribuuti tuleb kasutada juhul, kui kasutatakse atribuuti „GRN”, muul juhul on atribuudi kasutamine liikmesriikidele vabatahtlik. Sõltuvalt tagatise liigist määrab atribuudi tagatistolliasutus, käendaja või protseduuri pidaja

ja seda kasutatakse konkreetse tagatise kinnitamiseks.

KEHTIVUSPIIRANG (EL)

Arv: 1

Ei kehti ELi puhul

(lahter 52)

Liik/pikkus: n1

Liidu transiidis tuleb kasutada koodi 0 = ei.

KEHTIVUSPIIRANG (ELi-VÄLINE)

Arv: 99

Ei kehti teiste lepinguosaliste puhul

(lahter 52)

Liik/pikkus: a2

Asjaomase ühistransiidiprotseduuri riigi märkimiseks tuleb kasutada liites D2 esitatud riigikoodi.
Liide D1

VORMIDES KASUTATAVAD KOODID ( 13 )

I JAOTIS

ÜLDISED MÄRKUSED

Käesolev liide hõlmab üksnes konkreetseid põhinõudeid, mida kohaldatakse paberkandjal olevate vormide suhtes. Kui liidetes C2 ja D2 ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse käesoleva liite juhendeid siis, kui transiidiformaalsused täidetakse elektroonilise andmevahetuse teadete vahetamise teel.

Mõningatel juhtudel on täpsustatud kande liigi ja pikkuse nõuded.

Erinevate andmetüüpide koodid on järgmised:

a

tähestikuline

n

numbriline

an

tähtnumbriline

Koodile järgnev number osutab andmesisestuse lubatud pikkusele. Pikkust käsitleva väärtuse ees olevad kaks punkti osutavad sellele, et andmesisestusel ei ole kindlaksmääratud pikkust, kuid see võib sisaldada tähemärke osutatud numbri ulatuses.

II JAOTIS

KOODID

Lahter 1: Deklaratsioon

Esimene alajaotis

Kohaldatakse järgmisi koode (a2):

EX.

Kauplemiseks riikide ja territooriumidega, mis asuvad väljaspool liidu tolliterritooriumi, v.a kaubavahetuse formaalsuste lihtsustamise konventsiooni osalised.

Kauba suunamiseks liite C1 I jaotise B osa tabeli veergudes A ja E osutatud tolliprotseduurile.

Liite C1 I jaotise B osa tabelite veergudes C ja D osutatud tollikäitlusviisi osutamine kaupadele.

Liiduvälise kauba lähetamiseks liikmesriikide vahelise kaubanduse raames.

IM.

Kauplemiseks riikide ja territooriumidega, mis asuvad väljaspool liidu tolliterritooriumi, v.a kaubavahetuse formaalsuste lihtsustamise konventsiooni osalised.

Kauba suunamiseks liite C1 I jaotise B osa tabeli veergudes H kuni J osutatud tolliprotseduurile.

Liiduvälise kauba suunamine tolliprotseduurile liikmesriikide vahelise kaubanduse kontekstis.

EU.

Kaubavahetuse formaalsuste lihtsustamise konventsiooni osalistega kauplemiseks.

Kauba suunamiseks liite C1 I jaotise B osa tabeli veergudes A, E ja H kuni J osutatud tolliprotseduurile.

Liite C1 I jaotise B osa tabelite veergudes C ja D osutatud tollikäitlusviisi osutamine kaupadele.

CO.

Liidu kauba puhul, mille suhtes kohaldatakse pärast uute liikmesriikide ühinemist üleminekuaja jooksul erimeetmeid.

Kaupade suunamine tolliladustamisprotseduurile, et saada ettenähtud eksporditoetust enne eksportimist, või valmistamine tollijärelevalve ja -kontrolli all enne eksportimist ja eksporditoetuste maksmist.

Liidu kaupade osas kaubavahetuse raames, mis toimub liidu tolliterritooriumi osade, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2006/112/EÜ sätteid, ja nende osade vahel, mille suhtes neid sätteid ei kohaldata, või kaubavahetuse raames, mis toimub tolliterritooriumi osade vahel, mille suhtes neid sätteid ei kohaldata.

Teine alajaotis

Kohaldatakse järgmisi koode (a1):

A

tavaline deklaratsioon (tavaline protseduur tolliseadustiku artikli 162 alusel)

B või C

lihtsustatud deklaratsioon (lihtsustatud protseduur tolliseadustiku artikli 166 alusel)

D

tavalise deklaratsiooni esitamine (nagu koodi A puhul osutatud) enne seda, kui deklarandil on võimalik kaupa esitada.

E või F

lihtsustatud deklaratsiooni esitamine (nagu koodi B või C puhul osutatud) enne seda, kui deklarandil on võimalik kaupa esitada.

X või Y

lisadeklaratsioon, kui tegemist on koodidega B või C ja E või F hõlmatud lihtsustatud protseduuriga.

Z

lisadeklaratsioon, kui tegemist on tolliseadustiku artiklite 166 ja 182 kohase lihtsustatud protseduuriga.

Koode D ja F on võimalik kasutada üksnes tolliseadustiku artiklis 171 sätestatud protseduuri raames juhul, kui deklaratsioon on esitatud enne, kui deklarandil on võimalik kaupa esitada.

Kolmas alajaotis

Kohaldatakse järgmisi koode (an..5):

T1.

Liidu välistransiidiprotseduuri alusel veetav kaup

T2.

Liidu sisetransiidiprotseduuri alusel tolliseadustiku artikli 227 kohaselt veetav kaup, välja arvatud juhud, mil kohaldatakse rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikli 286 lõiget 2.

T2F.

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 188 kohaselt liidu sisetransiidiprotseduuri alusel veetav kaup

T2SM.

Kaup, mis suunatakse liidu sisetransiidiprotseduurile EMÜ ja San Marino koostöökomitee 22. detsembri 1992. aasta otsuse 4/92 artikli 2 kohaldamisel.

T.

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikliga 286 hõlmatud segasaadetised, mille puhul tähele „T” järgnev tühi ruum tuleb läbi kriipsutada

T2L.

Liidu kauba tollistaatuse määramise vorm

T2LF.

Liidu kauba tollistaatuse määramise vorm kaupade puhul, mis saadetakse liidu tolliterritooriumi osasse, milles ei kohaldata direktiivi 2006/112/EÜ sätteid, või sealt välja.

T2LSM.

Vorm, millega määratakse San Marinosse lähetatava kauba staatus EMÜ ja San Marino koostöökomitee 22. detsembri 1992 otsuse 4/92 artikli 2 kohaldamisel.

Lahter 2: Kaubasaatja/Eksportija

Kui nõutakse tunnusnumbrit, tuleb kasutada EORI numbrit. See on struktureeritud järgmiselt:Väli

Sisu

Välja liik

Vorming

Näited

1

Numbri välja andva liikmesriigi tunnus (ISO kahetäheline riigikood)

Täheline 2

a2

PL

2

Kordumatu tunnus liikmesriigis

Tähtnumbriline 15

an..15

1234567890ABCDE

Näide: PL1234567890ABCDE Poola eksportija jaoks (riigikood: PL), kelle kordumatu tunnusnumber on 1234567890ABCDE.

Riigikood: liidu tähestikulised riikide ja territooriumide koodid põhinevad kehtivatel ISO kahetähelistel (a2) koodidel, kui need on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määruse (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1172/95) ( 14 ) artikli 5 lõike 2 kohaselt sätestatud riigikoodidega.

Lahter 8: Kaubasaaja

Kui nõutakse identifitseerimisnumbrit, tuleb kasutada lahtri 2 kirjelduses määratletud struktuuriga EORI numbrit.

Kui nõutakse identifitseerimisnumbrit ja deklaratsioon sisaldab väljumise ülddeklaratsiooni jaoks vajalikke liites A sätestatud üksikasju, võib kasutada kolmanda riigi kordumatut tunnusnumbrit, mille asjaomane kolmas riik on liidule kättesaadavaks teinud.

Lahter 14: Deklarant/esindaja

a) Deklarandi või esindaja staatuse tähistamiseks märkida enne täisnime ja aadressi üks järgmistest koodidest (n1):

1.

Deklarant

2.

Esindaja (ühenduse tolliseadustiku artikli 18 lõike 1 esimeses lõigus osutatud otsene esindamine).

3.

Esindaja (ühenduse tolliseadustiku artikli 18 lõike 1 esimeses lõigus osutatud kaudne esindamine).

Kui see andmeelement trükitakse paberkandjale, on see nurksulgudes (näiteks: [1], [2] või [3])

b) Kui nõutakse tunnusnumbrit, tuleb kasutada lahtri 2 kirjelduses määratletud struktuuriga EORI numbrit.

Lahter 15a: Lähte-/ekspordiriigi kood

Kasutatakse lahtrisse 2 märgitud riigitähiseid.

Lahter 17a: Sihtriigi kood

Kasutatakse lahtrisse 2 märgitud riigitähiseid.

Lahter 17b: Sihtpiirkonna kood

Kasutatakse liikmesriikide poolt vastuvõetavaid koode.

Lahter 18: Veovahendi riikkondsus lähetamisel

Kasutatakse lahtrisse 2 märgitud riigitähiseid.

Lahter 19: Konteiner (Kont.)

Asjaomased koodid (n1) on esitatud alljärgnevalt:

0

kaubad, mida ei veeta konteinerites,

1

kaubad, mida veetakse konteinerites.

Lahter 20: Tarnetingimused

Käesoleva lahtri esimesse kahte alajaotisesse vajaduse korral märgitavad koodid on järgmised:Esimene alajaotis

Tähendus

Teine alajaotis

Incotermsi kood

Incoterms – ICC/ECE

Täpsustatav koht

Maantee- ja raudteeveo suhtes üldjuhul kohaldatav kood

DAF (Incoterm 2000)

Tarnitud piiril

Nimetatud koht

Kõigi transpordiliikide suhtes kohaldatavad koodid

EXW (Incoterms 2010)

Hangitud tehasest

Nimetatud koht

FCA (Incoterms 2010)

Franko vedaja

Nimetatud koht

CPT (Incoterms 2010)

Vedu makstud kuni

Nimetatud sihtkoht

CIP (Incoterms 2010)

Vedu ja kindlustus makstud kuni

Nimetatud sihtkoht

DAT (Incoterms 2010)

Tarnitud terminali(s)

Nimetatud terminal sadamas või sihtkohas

DAP (Incoterms 2010)

Tarnitud kohale

Nimetatud sihtkoht

DDP (Incoterms 2010)

Tarnitud, toll tasutud

Nimetatud sihtkoht

DDU (Incoterms 2000)

Tarnitud, toll tasumata

Nimetatud sihtkoht

Mere- ja siseveetranspordi suhtes üldjuhul kohaldatavad koodid

FAS (Incoterms 2010)

Franko laeva kõrval

Nimetatud lastimissadam

FOB (Incoterms 2010)

Franko laeva pardal

Nimetatud lastimissadam

CFR (Incoterms 2010)

Hind ja prahiraha

Nimetatud sihtsadam

CIF (Incoterms 2010)

Hind, kindlustus, prahiraha

Nimetatud sihtsadam

DES (Incoterms 2000)

Tarnitud laevalt

Nimetatud sihtsadam

DEQ (Incoterms 2000)

Tarnitud kailt

Nimetatud sihtsadam

XXX

Muud tarnetingimused kui eespool loetletud

Lepingus toodud tarnetingimuste kirjeldus

Liikmesriigid võivad nõuda kolmandasse alajaotisesse järgmiste kodeeritud andmete (n1) märkimist:

1

Asjaomase liikmesriigi territooriumil asuv koht

2

Teise liikmesriigi territooriumil asuv koht

3

Muu koht (liidust väljaspool)

Lahter 21: Aktiivse transpordivahendi riikkondsus piiriületamisel

Kasutatakse lahtrisse 2 märgitud riigitähiseid.

Lahter 22: Kaubaarve vääring

Kaubaarve vääring märgitakse kolmetähelise ISO-koodi abil (ISO 4217 kood vääringute ja rahaliste vahendite liigi tähistamiseks).

Lahter 24: Tehingu liik

Liikmesriigid, kes seda teavet nõuavad, peavad kasutama komisjoni määruse (EL) nr 113/2010 ( 15 ) artikli 10 lõikega 2 ettenähtud tabeli A veerus loetletud ühekohalisi koode. Kõnealune number kantakse lahtri vasakpoolsesse ossa. Liikmesriigid võivad sätestada, et lahtri paremasse serva märgitakse teine, sama tabeli veerus B esitatud number. Liikmesriigid võivad sätestada, et lahtri paremasse serva märgitakse teine, sama tabeli veerus B esitatud number.

Lahter 25: Veoliik piiril

Kohaldatakse järgmisi koode (n1):Kood

Kirjeldus

1

Meretransport

2

Raudteetransport

3

Maanteetransport

4

Lennutransport

5

Postisaadetis

7

Kinnistranspordiseadmed

8

Siseveetransport

9

Iseliikuvad veovahendid

Lahter 26: Veoliik sisemaal

Kasutatakse lahtri 25 täitmiseks loetletud koode.

Lahter 29: Väljumis-/saabumistolliasutus

Kasutatakse (an8) koode, mille struktuur on järgmine:

 esimesed kaks tähemärki (a2) tähistavad lahtrisse 2 märgitud riigitähise abil riiki,

 järgmised kuus märki (an6) tähistavad selle riigi asjaomast asutust. Soovitatakse vastu võtta järgmine struktuur.

 Esimese kolme märgi (a3) kohale märgitakse UN/LOCODE ja viimasele kolmele riiklik tähtnumbriline alajaotis (an3). Kui seda alajaotist ei kasutata, tuleks selle asemele märkida „000”.

Näide: BEBRU000: BE = ISO 3166 Belgia kohta, BRU = UN/LOCODE Brüsseli kohta, 000 kasutamata alajaotise kohta.

Lahter 31: Pakkeüksused ja kauba kirjeldus; markeering ja numbrid, konteinerite numbrid; arv ja liik

Pakkeüksuste liik

Kasutatakse järgmisi koode:

(UN/ECE soovitus nr 21/Rev. 8.1, 12. juuli 2010).PAKKEÜKSUSE KOOD

Aerosool (Aerosol)

AE

Ampull, kaitsmata (Ampoule, non-protected)

AM

Ampull, kaitstud (Ampoule, protected)

AP

Pihusti (Atomizer)

AT

Kott (Bag)

BG

Kott, elastne pakend (Bag, flexible container)

FX

Džuutkott (Bag, gunny)

GY

Ülisuur kott (Bag, jumbo)

JB

Suur kott (Bag, large)

ZB

Kott, mitmekordne (Bag, multiply)

MB

Paberkott (Bag, paper)

5M

Paberkott, mitmekordne (Bag, paper, multi-wall)

XJ

Paberkott, mitmekordne, veekindel (Bag, paper, multi-wall, water resistant)

XK

Kilekott (Bag, plastic)

EC

Plastikkilekott (Bag, plastic film)

XD

Polüetüleenkott (Bag, polybag)

44

Suur plastkott (Bag, super bulk)

43

Riidest kott (Bag, textile)

5L

Riidest kott, puistumiskindel (Bag, textile, sift proof)

XG

Riidest kott, veekindel (Bag, textile, water resistant)

XH

Riidest kott, sisevooderdise ja väliskatteta (Bag, textile, without inner coat/liner)

XF

Kandekott (Bag, tote)

TT

Plastriidest kott (Bag, woven plastic)

5H

Plastriidest kott, puistumiskindel (Bag, woven plastic, sift proof)

XB

Plastriidest kott, veekindel (Bag, woven plastic, water resistant)

XC

Plastriidest kott, sisevooderdise ja väliskatteta (Bag, woven plastic, without inner coat/liner)

XA

Pallpakend, kokku pressitud (Bale, compressed)

BL

Pallpakend, kokku pressimata (Bale, non-compressed)

BN

Kerakujuline kott (Ball)

AL

Balloon, kaitsmata (Balloon, non-protected)

BF

Balloon, kaitstud (Balloon, protected)

BP

Varb (Bar)

BR

Vaat (Barrel)

BA

Puidust vaat (Barrel, wooden)

2C

Puidust vaat, prundiga (Barrel, wooden, bung type)

QH

Varvad kimbus/kobaras/puntras (Bars, in bundle/bunch/truss)

BZ

Kauss/liud (Basin)

BM

Korv (Basket)

BK

Pappkorv, sangaga (Basket, with handle, cardboard)

HC

Plastkorv, sangaga (Basket, with handle, plastic)

HA

Puitkorv, sangaga (Basket, with handle, wooden)

HB

Vöö (Belt)

B4

Kast (Bin)

BI

Plokk (Block)

OK

Lauad, kimbus/kobaras/puntras (Board, in bundle/bunch/truss)

BY

Pool (Bobbin)

BB

Rull (Bolt)

BT

Gaasipudel (Bottle, gas)

GB

Pudel, kaitsmata, sibulakujuline (Bottle, non-protected, bulbous)

BS

Pudel, kaitsmata, silindriline (Bottle, non-protected, cylindrical)

BO

Pudel, kaitstud, sibulakujuline (Bottle, protected, bulbous)

BV

Pudel, kaitstud, silindriline (Bottle, protected, cylindrical)

BQ

Pudelikast/pudeliraamistik (Bottlecrate/bottlerack)

BC

Kast (Box)

BX

Alumiiniumkast (Box, aluminium)

4B

Kast, (CHEP), Eurobox (Box, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox)

DH

Kast, puitkiudplaadist (Box, fibreboard)

4G

Kast, vedelike hoidmiseks (Box, for liquids)

BW

Kast, looduslikust puidust (Box, natural wood)

4C

Plastkast (Box, plastic)

4H

Kast, vahtplastist (Box, plastic, expanded)

QR

Kast, plastist, vastupidav (Box, plastic, solid)

QS

Vineerkast (Box, plywood)

4D

Kast, ümbertöötatud puidust (Box, reconstituted wood)

4F

Teraskast (Box, steel)

4 A

Kast, looduslikust puidust, tavaline (Box, wooden, natural wood, ordinary)

QP

Ämber (Bucket)

BJ

Gaas (1 031 millibaari ja 15 °C) mahtkaubana (Bulk, gas (at 1 031 mbar and 15 °C))

VG

Veeldatud gaas (anormaalsel temperatuuril/rõhul) mahtkaubana (Bulk, liquefied gas (at abnormal temperature/pressure))

VQ

Vedelik mahtkaubana (Bulk, liquid)

VL

Tahked peenosakesed („pulbrid”) mahtkaubana (Bulk, solid, fine particles („powders”))

VY

Tahked, teralised osakesed („terad”) mahtkaubana (Bulk, solid, granular particles („grains”))

VR

Tahked, suured osakesed („tombukesed”) mahtkaubana (Bulk, solid, large particles („nodules”))

VO

Kobar (Bunch)

BH

Kimp (Bundle)

BE

Kimp, puit (Bundle, wooden)

8C

Suur vaat (Butt)

BU

Puur (Cage)

CG

Puur, (CHEP) (Cage, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP))

DG

Puur, ümmargune (Cage, roll)

CW

Metallanum, silindriline (Can, cylindrical)

CX

Metallanum, ristkülikukujuline (Can, rectangular)

CA

Kanister (Canister)

CI

Puldan (Canvas)

CZ

Balloonpudel, kaitsmata (Carboy, non-protected)

CO

Balloonpudel, kaitstud (Carboy, protected)

CP

Kaart (Card)

CM

Laokäru (Cart, flatbed)

FW

Pappkast (Carton)

CT

Kassett (Cartridge)

CQ

Toos (Case)

CS

Karp, autos kasutamiseks (Case, car)

7 A

Toos, isotermiline (Case, isothermic)

EI

Karkasskast (Case, skeleton)

SK

Terastoos (Case, steel)

SS

Karp, kaubaalusega (Case, with pallet base)

ED

Pappkarp, kaubaalusega (Case, with pallet base, cardboard)

EF

Metallkarp, kaubaalusega (Case, with pallet base, metal)

EH

Plastkarp, kaubaalusega (Case, with pallet base, plastic)

EG

Puitkarp, kaubaalusega (Case, with pallet base, wooden)

EE

Karp, puit (Case, wooden)

7B

Tünn (Cask)

CK

Suur kast (Chest)

CH

Kirn (Churn)

CC

Mullpakend (Clamshell)

AI

Laegas (Coffer)

CF

Kirst (Coffin)

CJ

Pool (Coil)

CL

Liitpakend, klaasanum (Composite packaging, glass receptacle)

6P

Liitpakend, klaasanum alumiiniumkastis (Composite packaging, glass receptacle in aluminium crate)

YR

Liitpakend, klaasanum alumiiniumsilindris (Composite packaging, glass receptacle in aluminium drum)

YQ

Liitpakend, klaasanum vahtplastist pakendis (Composite packaging, glass receptacle in expandable plastic pack)

YY

Liitpakend, klaasanum pappsilindris (Composite packaging, glass receptacle in fibre drum)

YW

Liitpakend, klaasanum pappkastis (Composite packaging, glass receptacle in fibreboard box)

YX

Liitpakend, klaasanum vineersilindris (Composite packaging, glass receptacle in plywood drum)

YT

Liitpakend, klaasanum tahkest plastist pakendis (Composite packaging, glass receptacle in solid plastic pack)

YZ

Liitpakend, klaasanum teraskastis (Composite packaging, glass receptacle in steel crate box)

YP

Liitpakend, klaasanum terassilindris (Composite packaging, glass receptacle in steel drum)

YN

Liitpakend, klaasanum vitstest korvis (Composite packaging, glass receptacle in wickerwork hamper)

YV

Liitpakend, klaasanum puitkastis (Composite packaging, glass receptacle in wooden box)

YS

Liitpakend, plastanum (Composite packaging, plastic receptacle)

6H

Liitpakend, plastanum alumiiniumkastis (Composite packaging, plastic receptacle in aluminium crate)

YD

Liitpakend, plastanum alumiiniumsilindris (Composite packaging, plastic receptacle in aluminium drum)

YC

Liitpakend, plastanum papptrumlis (Composite packaging, plastic receptacle in fibre drum)

YJ

Liitpakend, plastanum pappkastis (Composite packaging, plastic receptacle in fibreboard box)

YK

Liitpakend, plastanum plastsilindris (Composite packaging, plastic receptacle in plastic drum)

YL

Liitpakend, plastanum vineerkastis (Composite packaging, plastic receptacle in plywood box)

YH

Liitpakend, plastanum vineersilindris (Composite packaging, plastic receptacle in plywood drum)

YG

Liitpakend, plastanum tahkest plastist kastis (Composite packaging, plastic receptacle in solid plastic box)

YM

Liitpakend, plastanum teraskastis (Composite packaging, plastic receptacle in steel crate box)

YB

Liitpakend, plastanum terassilindris (Composite packaging, plastic receptacle in steel drum)

YA

Liitpakend, plastanum puitkastis (Composite packaging, plastic receptacle in wooden box)

YF

Torbik (Cone)

AJ

Konteiner, elastne (Container, flexible)

IF

Konteiner, galloniline (Container, gallon)

GL

Konteiner, metallist (Container, metal)

ME

Konteiner, mõeldud ainult veoseadmeks (Container, not otherwise specified as transport equipment)

CN

Konteiner, välimine (Container, outer)

OU

Kate (Cover)

CV

Lattkast (Crate)

CR

Õllekast (Crate, beer)

CB

Pappkast, mahtkauba jaoks (Crate, bulk, cardboard)

DK

Plastkast, mahtkauba jaoks (Crate, bulk, plastic)

DL

Puitkast, mahtkauba jaoks (Crate, bulk, wooden)

DM

Raamistatud lattkast (Crate, framed)

FD

Puuviljakast (Crate, fruit)

FC

Metallkast (Crate, metal)

MA

Piimakast (Crate, milk)

MC

Pappkast, mitmekihiline (Crate, multiple layer, cardboard)

DC

Plastkast, mitmekihiline (Crate, multiple layer, plastic)

DA

Puitkast, mitmekihiline (Crate, multiple layer, wooden)

DB

Madal lattkast (Crate, shallow)

SC

Puitkast (Crate, wooden)

8B

Kalakorv (Creel)

CE

Karikas (Cup)

CU

Silinder (Cylinder)

CY

Korvpudel, kaitsmata (Demijohn, protected)

DJ

Korvpudel, kaitstud (Demijohn, protected)

DP

Jaotaja (Dispenser)

DN

Trummel (Drum)

DR

Alumiiniumtrummel (Drum, aluminium)

1B

Alumiiniumtrummel, eemaldatava ülaosata (Drum, aluminium, non-removable head)

GC

Alumiiniumtrummel, eemaldatava ülaosaga (Drum, aluminium, removable head)

QD

Papptrummel (Drum, fibre)

IG

Raudtrummel (Drum, iron)

DI

Plasttrummel (Drum, plastic)

IH

Plasttrummel, eemaldatava ülaosata (Drum, plastic, non-removable head)

QF

Plasttrummel, eemaldatava ülaosaga (Drum, plastic, removable head)

QG

Vineertrummel (Drum, plywood)

1D

Terastrummel (Drum, steel)

1 A

Terastrummel, eemaldatava ülaosata (Drum, steel, non-removable head)

QA

Terastrummel, eemaldatava ülaosaga (Drum, steel, removable head)

QB

Puittrummel (Drum, wooden)

1 W

Ümbrik (Envelope)

EN

Terasümbris (Envelope, steel)

SV

Filmipakk (Filmpack)

FP

Väike vaat (Firkin)

FI

Kitsakaelaline korvpudel (Flask)

FL

Elastne kott (Flexibag)

FB

Elastne mahuti (Flexitank)

FE

Toiduainemahuti (Foodtainer)

FT

Väike kast (Footlocker)

FO

Raam (Frame)

FR

Kandetala (Girder)

GI

Kandetalad kimbus/kobaras/puntras (Girders, in bundle/bunch/truss)

GZ

Pakkimiskorv (Hamper)

HR

Aam (Hogshead)

HG

Metallkang (Ingot)

IN

Metallkangid kimbus/kobaras/puntras (Ingots, in bundle/bunch/truss)

IZ

Keskmine mahuti mahtkauba jaoks (Intermediate bulk container)

WA

Keskmine mahuti mahtkauba jaoks, alumiiniumist (Intermediate bulk container, aluminium)

WD

Keskmine mahuti taarata vedellasti jaoks, alumiiniumist (Intermediate bulk container, aluminium, liquid)

WL

Keskmine mahuti mahtkauba jaoks, alumiiniumist, survestatud üle 10 kpa (Intermediate bulk container, aluminium, pressurised > 10 kpa)

WH

Keskmine mahuti mahtkauba jaoks (Intermediate bulk container, composite)

ZS

Keskmine mahuti taarata vedellasti jaoks, liitpakend, sisemine mahuti elastsest plastist (Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, liquids)

ZR

Keskmine mahuti mahtkauba jaoks, liitpakend, sisemine mahuti elastsest plastist, survestatud (Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, pressurised)

ZP

Keskmine mahuti tahke mahtkauba jaoks, liitpakend, sisemine mahuti elastsest plastist (Intermediate bulk container, composite, flexible plastics, solids)

ZM

Keskmine mahuti taarata vedellasti jaoks, liitpakend, sisemine mahuti tahkest plastist (Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, liquids)

ZQ

Keskmine mahuti mahtkauba jaoks, liitmaterjal, sisemine mahuti tahkest plastist, survestatud (Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, pressurised)

ZN

Keskmine mahuti tahke mahtkauba jaoks, liitpakend, sisemine mahuti tahkest plastist (Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, solids)

PLN

Keskmine puitkiudplaadist mahuti mahtkauba jaoks (Intermediate bulk container, fibreboard)

 

Keskmine elastne mahuti mahtkauba jaoks (Intermediate bulk container, flexible)

ZU

Keskmine metallmahuti mahtkauba jaoks (Intermediate bulk container, metal)

WF

Keskmine metallmahuti taarata vedellasti jaoks (Intermediate bulk container, metal, liquid)

WM

Keskmine metallist, kuid mitte terasest mahuti mahtkauba jaoks (Intermediate bulk container, metal, other than steel)

ZV

Keskmine metallmahuti mahtkauba jaoks, survestatud üle 10 kpa (Intermediate bulk container, metal, pressure 10 kpa)

WJ

Keskmine looduslikust puidust mahuti mahtkauba jaoks (Intermediate bulk container, natural wood)

ZW

Keskmine looduslikust puidust mahuti mahtkauba jaoks, väliskattega (Intermediate bulk container, natural wood, with inner liner)

WU

Keskmine pabermahuti mahtkauba jaoks, mitmekordne (Intermediate bulk container, paper multi-wall)

ZA

Keskmine mahuti mahtkauba jaoks, mitmekordsest paberist, veekindel (Intermediate bulk container, paper multi-wall, water resistant)

ZC

Keskmine kilemahuti mahtkauba jaoks (Intermediate bulk container, plastic film)

WS

Keskmine vineermahuti mahtkauba jaoks (Intermediate bulk container, plywood)

ZX

Keskmine vineermahuti mahtkauba jaoks, väliskattega (Intermediate bulk container, plywood, with inner liner)

WY

Keskmine ümbertöötatud puidust mahuti mahtkauba jaoks (Intermediate bulk container, reconstituted wood)

ZY

Keskmine ümbertöötatud puidust mahuti mahtkauba jaoks, vooderdisega (Intermediate bulk container, reconstituted wood, with inner liner)

WZ

Keskmine tahkest plastist mahuti mahtkauba jaoks (Intermediate bulk container, rigid plastic)

AA

Keskmine tahkest plastist mahuti taarata vedellasti jaoks, eraldiseisev (Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, liquids)

ZK

Keskmine tahkest plastist mahuti mahtkauba jaoks, eraldiseisev, survestatud (Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, pressurised)

ZH

Keskmine tahkest plastist mahuti tahke mahtkauba jaoks, eraldiseisev (Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, solids)

ZF

Keskmine tahkest plastist mahuti taarata vedellasti jaoks, karkassiga (Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, liquids)

ZJ

Keskmine tahkest plastist mahuti mahtkauba jaoks, karkassiga, survestatud (Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, pressurised)

ZG

Keskmine tahkest plastist mahuti tahke mahtkauba jaoks, karkassiga (Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, solids)

ZD

Keskmine terasmahuti mahtkauba jaoks (Intermediate bulk container, steel)

WC

Keskmine terasmahuti taarata vedellasti jaoks (Intermediate bulk container, steel, liquid)

WK

Keskmine terasmahuti mahtkauba jaoks, survestatud üle 10 kpa (Intermediate bulk container, aluminium, pressurised > 10 kpa)

WG

Keskmine riidest mahuti mahtkauba jaoks, sisevooderdise ja väliskatteta (Intermediate bulk container, textile without coat/liner)

WT

Keskmine riidest mahuti mahtkauba jaoks, sisevooderdisega (Intermediate bulk container, textile, coated)

WV

Keskmine riidest mahuti mahtkauba jaoks, sisevooderdise ja väliskattega (Intermediate bulk container, textile, coated and liner)

WX

Keskmine riidest mahuti puistematerjalide jaoks, väliskattega (Intermediate bulk container, textile, with liner)

WW

Keskmine plastriidest mahuti mahtkauba jaoks, sisevooderdisega (Intermediate bulk container, woven plastic, coated)

WP

Keskmine plastriidest mahuti mahtkauba jaoks, sisevooderdise ja väliskattega (Intermediate bulk container, woven plastic, coated and liner)

WR

Keskmine plastriidest mahuti mahtkauba jaoks, sisevooderdise ja väliskattega (Intermediate bulk container, woven plastic, coated, with liner)

WQ

Keskmine plastriidest mahuti mahtkauba jaoks, sisevooderdise ja väliskatteta (Intermediate bulk container, woven plastic, coated, without coat/liner)

WN

Purk (Jar)

JR

Kanister, silindriline (Jerrican, cylindrical)

JY

Plastkanister (Jerrican, plastic)

3H

Plastkanister, mitte-eemaldatava ülaosaga (Jerrican, plastic, non-removable head)

QM

Plastkanister, eemaldatava ülaosaga (Jerrican, plastic, removable head)

QN

Kanister, ristkülikukujuline (Jerrican, rectangular)

JC

Teraskanister (Jerrican, steel)

3 A

Teraskanister, mitte-eemaldatava ülaosaga (Jerrican, steel, non-removable head)

QK

Teraskanister, eemaldatava ülaosaga (Jerrican, steel, removable head)

QL

Kann (Jug)

JG

Džuutkott (Jutebag)

JT

Ankur (Keg)

KG

Komplekt (Kit)

KI

Tõstuk-furgoon (Liftvan)

LV

Palk (Log)

LG

Palgid kimbus/kobaras/puntras (Logs, in bundle/bunch/truss)

LZ

Partii (Lot)

LT

Puuvilja-/juurviljakast (Lug)

LU

Reisitarbed (Luggage)

LE

Matt (Mat)

MT

Tikutoos (Matchbox)

MX

Ühine määratlus (Mutually defined)

ZZ

Pesa (Nest)

NS

Võrk (Net)

NT

Plastvõrk, torukujuline (Net, tube, plastic)

NU

Riidevõrk, torukujuline (Net, tube, textile)

NV

Puudub

NA

Suur kaheksanurkne pappkast (Octabin)

OT

Pakk (Package)

PK

Papp-pakend, haardeavadega (Package, cardboard, with bottle grip-holes)

IK

Esitluspakend, metallist (Package, display, metal)

IB

Esitluspakend, plastist (Package, display, plastic)

ID

Esitluspakend, puidust (Package, display, wooden)

IC

Pakend, torukujuline (Package, flow)

IA

Paberpakend (Package, paper wrapped)

IF

Läbipaistev pakend (Package, show)

IE

Pakett (Packet)

PA

Pang (Pail)

PL

Kaubaalus (Pallet)

PX

Kaubaalus, 100 cm × 110 cm (Pallet, 100 cm × 110 cm)

AH

Kaubaalus, AS 4068-1993 (Pallet, AS 4068-1993)

OD

Kaubaalus-kast (Pallet, box Combined open-ended box and pallet)

PB

Kaubaalus, CHEP 100 cm × 120 cm (Pallet, 100 cm × 120 cm)

OC

Kaubaalus, CHEP 40 cm × 60 cm (Pallet, 100 cm × 120 cm)

OA

Kaubaalus, CHEP 80 cm × 120 cm (Pallet, 100 cm × 120 cm)

OB

Kaubaalus, ISO T11 (Pallet, ISO T11)

OE

Alus, moodulitena, servad 80 × 100 cm (Pallet, modular, collars 80 cm × 100 cm)

PE

Alus, moodulitena, servad 80 × 120 cm (Pallet, modular, collars 80 cm × 120 cm)

PF

Alus, moodulitena, servad 80 × 60 cm (Pallet, modular, collars 80 cm × 100 cm)

AF

Kaubaalus, polüetüleenkiles (Pallet, shrinkwrapped)

AG

Tugevast lainepapist kaubaalus (Pallet, Triwall)

TW

Kaubaalus, puidust (Pallet, wooden)

8 A

Pann (Pan)

P2

Postipakk (Parcel)

PD

Aedik (Pen)

PG

Tükk (Piece)

PP

Torujuhe (Pipe)

PI

Torujuhtmed kimbus/kobaras/puntras (Pipes, in bundle/bunch/truss)

PV

Kann (Pitcher)

PH

Plank (Plank)

PN

Plangud kimbus/kobaras/puntras (Planks, in bundle/bunch/truss)

PZ

Platvorm, täpsustamata kaalu või mõõtmetega, (Platform, unspecified weight or dimension)

OF

Pott (Pot)

PT

Paun (Pouch)

PO

Laastkorv (Punnet)

PJ

Rest (Rack)

RK

Riidenagi või -puu (Rack, clothing hanger)

RJ

Pappnõu (Receptacle, fibre)

AB

Klaasnõu (Receptacle, glass)

GR

Metallnõu (Receptacle, metal)

MR

Pabernõu (Receptacle, paper)

AC

Plastnõu (Receptacle, plastic)

PR

Nõu, plastiga kaetud (Receptacle, plastic wrapped)

MW

Puitnõu (Receptacle, wooden)

AD

Võrkkott (Rednet)

RT

Haspel (Reel)

RL

Rõngas (Ring)

RG

Ritv (Rod)

RD

Ridvad kimbus/kobaras/puntras (Rods, in bundle/bunch/truss)

RZ

Rull (Roll)

RO

Kotike (Sachet)

SH

Suur riidest kott (Sack)

SA

Suur kott, mitmekordne (Sack, multiwall)

MS

Meremehekast (Sea-chest)

SE

Leht (Sheet)

ST

Leht, kiletatud (Sheet, plastic, wrapping)

SP

Lehtmetall (Sheetmetal)

SM

Lehed kimbus/kobaras/puntras (Sheets, in bundle/bunch/truss)

SZ

Polüetüleenkiles (Shrinkwrapped)

SW

Lafett (Skid)

SI

Plaat (Slab)

SB

Muhv (Sleeve)

SY

Vaheleht (Slipsheet)

SL

Võll (Spindle)

SD

Rull (Spool)

SO

Kohver (Suitcase)

SU

Tahvel (Tablet)

T1

Paakmahuti, tavaline (Tank container, generic)

TG

Paak, silindriline (Tank, cylindrical)

TY

Paak, ristkülikukujuline (Tank, rectangular)

TK

Teekast (Tea-chest)

TC

Keskmine vaat (Tierce)

ST

Plekktoos (Tin)

T1

Kandik (Tray)

PU

Kandik horisontaalselt laotud lamedate kaubaartiklitega (Tray, containing horizontally stacked flat items)

GU

Pappkandik, ühekordne, kaaneta (Tray, one layer no cover, cardboard)

DV

Plastkandik, ühekordne, kaaneta (Tray, one layer no cover, plastic)

DS

Polüstüreenkandik, ühekordne, kaaneta (Tray, one layer no cover, polystyrene)

DU

Puitkandik, ühekordne, kaaneta (Tray, one layer no cover, wooden)

DT

Kandik, jäik, kaanega, virnastatav (CEN TS 14482:2002) (Tray, rigid, lidded stackable (CEN TS 14482:2002))

IL

Pappkandik, kahekordne, kaaneta (Tray, two layers no cover, cardboard)

DY

Plastkandik, kahekordne, kaaneta (Tray, two layers no cover, plastic tray)

DW

Puitkandik, kahekordne, kaaneta (Tray, two layers no cover, wooden)

DX

Reisikohver (Trunk)

TR

Kimp (Truss)

TS

Pütt (Tub)

TB

Pütt, kaanega (Tub, with lid)

TL

Toru (Tube)

TU

Toru, kokkupandav (Tube, collapsible)

TD

Toru, pihustiga (Tube, with nozzle)

TV

Torud kimbus/kobaras/puntras (Tubes, in bundle/bunch/truss)

TZ

Suur tünn (Tun)

TE

Rehv (Tyre)

TU

Lahtiselt (Uncaged)

UC

Ühik

UN

Pakkimata või pakendamata (Unpacked or unpackaged)

NE

Pakkimata või pakendamata, mitu ühikut (Unpacked or unpackaged, multiple units)

NG

Pakkimata või pakendamata, üks ühik (Unpacked or unpackaged, single unit)

NF

Vaakumpakendis (Vacuum-packed)

VP

Treilerkonteiner (Vanpack)

VK

Tõrs (Vat)

VA

Pakkimata või pakendamata (Unpacked or unpackaged)

NE

Sõiduk (Vehicle)

VN

Korvpudel (Wickerbottle)

WB

Lahter 33: Kauba kood

Esimene alajaotis (8 numbrit)

Täidetakse kaupade kombineeritud nomenklatuuri rubriikide kohaselt.

Kui seda vormi kasutatakse liidu transiidiprotseduuri puhul, kantakse sellesse ossa kauba kood, mis koosneb kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi vähemalt kuuekohalisest koodist. Kasutatakse kombineeritud nomenklatuuri rubriiki, kui see on liidu sätetega ette nähtud.

Teine alajaotis (kaks tähemärki)

Täidetakse vastavalt TARICi koodile (kaks tähemärki, mis on seotud sihtkohas täidetavate formaalsuste suhtes kohaldatavate liidu erimeetmetega).

Kolmas alajaotis (neli tähemärki)

Täidetakse vastavalt TARICi koodile (esimene lisakood).

Neljas alajaotis (neli tähemärki)

Täidetakse vastavalt TARICi koodile (teine lisakood).

Viies alajaotis (neli tähemärki)

Asjaomaste liikmesriikide määratud koodid.

Lahter 34a: Päritoluriigi kood

Kasutatakse lahtrisse 2 märgitud riigitähiseid.

Lahter 34b: Päritolupiirkonna/-riigi kood

Liikmesriikide määratud koodid.

Lahter 36: Soodustus

Käesolevasse lahtrisse märgitakse kolmekohaline kood, mis koosneb esimeses alajaotises osutatud ühekohalisest komponendist ja teises alajaotises osutatud kahekohalisest komponendist.

Vastavad koodid on:

1. Koodi esimene number

1

Tariifne kord erga omnes

2

Üldine soodustuste süsteem (GSP)

3

Tariifsed soodustused, v.a koodis 2 nimetatud soodustused.

4

Euroopa Liidu sõlmitud tolliliidulepingutest tulenevad tollimaksud

2. Järgmised kaks numbrit

00

Mitte ükski järgmistest

10

Tariifide kohaldamise peatamine

15

Tariifide kohaldamise peatamine koos kindlaksmääratud lõppkasutusega

18

Tariifide kohaldamise peatamine koos sertifikaadiga, mis tõendab toote spetsiifilist laadi

19

Ajutine peatamine selliste toodete osas, mis imporditakse lennukõlblikkussertifikaadiga

20

Tariifikvoot ( *2 )

23

Tariifikvoot koos kindlaksmääratud lõppkasutusega (*2) 

25

Tariifikvoot koos sertifikaadiga, mis tõendab toote spetsiifilist laadi (*2) 

28

Tariifikvoot pärast välistöötlemist (*2) 

40

Ühisest tollitariifistikust tulenev kindlaksmääratud lõppkasutus

50

Toote spetsiifilist laadi tõendav sertifikaat

Lahter 37: Protseduur

A.    Esimene alajaotis

Sellesse alajaotisesse märgitavad koodid on neljakohalised, millest kaks esimest on nõutava protseduuri kohta ning viimased kaks eelnenud protseduuri kohta. Kahekohaliste koodide loetelu on esitatud allpool:

„Eelnenud protseduur” tähistab protseduuri, millele kaup suunati enne nõutud protseduurile suunamist.

Tuleks siiski märkida, et kui eelnenud protseduuriks oli ladustamisprotseduur või ajutine import või kui kaup tuli vabatsoonist, tuleks asjakohast koodi kasutada ainult juhul, kui kaupa ei ole suunatud eriprotseduurile (seestöötlemine, välistöötlemine).

Näiteks: seestöötlemise tolliprotseduuri alusel imporditud ja seejärel tolliladustusprotseduurile suunatud kauba reeksport = 3151 (mitte 3171). (Esimene toiming = 5100; teine toiming = 7151; reeksport = 3151).

Kui varem ajutiselt eksporditud kaup reimporditakse, käsitatakse ühele eespool nimetatud peatamismenetlusele suunamist lihtsalt selle protseduuri alusel importimisena. „Reimport” märgitakse ainul juhul, kui kaup lubatakse vabasse ringlusse.

Näiteks: välistöötlemise tolliprotseduuri alusel eksporditud ja reimpordil tolliladustamisprotseduurile suunatud kauba lubamine üheaegselt kodumaiseks kasutuseks ja vabasse ringlusse = 6121 (mitte 6171). (Esimene toiming: ajutine eksport välistöötlemiseks = 2100; teine toiming: ladustamine tollilaos = 7121; kolmas toiming: kodumaiseks kasutamiseks lubamine + vabasse ringlusse lubamine = 6121.)

Alljärgnevas loetelus tähega a tähistatud koode ei või kasutada protseduurikoodi esimese kahe numbrina, vaid neid võib kasutada eelnevale protseduurile osutamiseks.

Näiteks: 4045 = eelnevalt teises liikmesriigis seestöötlemisele suunatud kauba vabasse ringlusse ja kodumaiseks kasutamiseks lubamine.

Loetelu kodeerimisel kasutatavatest protseduuridest

Järgmistest põhielementidest tuleb neljakohalise koodi saamiseks ühendada kaks.

00.

Seda koodi kasutatakse osutamaks, et eelnevat, tähega a tähistatud protseduuri ei olnud.

01.

Üheaegne vabasse ringlusse lubamine ja tagasilähetamine kaubavahetuse raames, mis toimub liidu tolliterritooriumi osade vahel, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2006/112/EÜ sätteid, ja tolliterritooriumi osade vahel, mille suhtes neid sätted ei kohaldata, või kaubavahetuse raames, mis toimub tolliterritooriumi osade vahel, mille suhtes neid sätteid ei kohaldata.

Kauba üheaegne vabasse ringlusse lubamine ja tagasilähetamine liidu ja nende riikide vahelise kaubanduse raames, millega liit on loonud tolliliidu.

Näide: kolmandast riigist saabuv kaup, mis lastakse vabasse ringlusse Prantsusmaal ning saadetakse Kanalisaartele.

02.

Kauba vaba ringlus seestöötlemisprotseduuri kohaldamise eesmärgil (tagasimaksesüsteem). (a)

Selgitus: seestöötlemine (tagasimaksesüsteem) vastavalt tolliseadustiku artiklile 256.

07.

Vabasse ringlusse lubamine ja samaaegne kauba suunamine muule ladustamisprotseduurile kui tolliladustamisprotseduur.

Selgitus: seda koodi kasutatakse sel juhul, kui kaup lubatakse vabasse ringlusse, kuid kui käibemaksu ja tõenäoliselt ka aktsiisimaksu ei ole makstud.

Näited: imporditud masinad lubatakse vabasse ringlusse, kuid käibemaksu ei ole makstud. Sel ajal kui kaubad paigutatakse tollilattu või heakskiidetud aladele, peatatakse käibemaksu maksmine.

Imporditud sigaretid lubatakse vabasse ringlusse, kuid nende osas ei ole makstud käibemaksu ega aktsiisimaksu. Sel ajal, kui kaubad paigutatakse tollilattu või heakskiidetud aladele, peatatakse käibemaksu ja aktsiisimaksu maksmine.

10.

Alaline eksport.

Näide: liidu kauba tavapärane eksport, samuti liidu kauba eksport liidu tolliterritooriumi nendesse osadesse, mille suhtes ei kohaldata nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ sätteid (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).

11.

Selliste kompensatsioonitoodete eksport, mis on saadud ekvivalentkaubast seestöötlemisprotseduuri käigus enne importkauba protseduurile suunamist.

Selgitus: eelnev eksport (EX-IM) kooskõlas tolliseadustiku artikli 223 lõike 2 punktiga c.

Näide: liidu tubakalehtedest valmistatud sigarettide eksport enne, kui kolmandast riigist pärit tubakalehed suunatakse seestöötlemisprotseduurile.

21.

Ajutine eksport välistöötlemisprotseduuri alusel.

Näide: Selgitus: välistöötlemisprotseduur tolliseadustiku artiklite 259–262 alusel. Vt ka koodi 22.

22.

Muu ajutine eksport, kui koodis 21 osutatud.

Näide: välistöötlemisprotseduuri ja majandusliku mõjuga välistöötlemisprotseduuri samaaegne kohaldamine tekstiilitoodete suhtes (nõukogu määrus (EÜ) nr 3036/94).

23.

Ajutine eksport, selleks et kaup hiljem muutmata kujul tagasi saata.

Näide: näitustele näidisteks, professionaalseteks töövahenditeks ja muuks selliseks ettenähtud kauba ajutine eksport.

31.

Reeksport.

Selgitus: liiduvälise kauba reeksport peatamismenetluse kohaselt.

Näide: kaup suunatakse tolliladustusprotseduurile ja seejärel deklareeritakse ekspordiks.

40.

Muu kui käibemaksuvabalt tarnitud kauba üheaegne vabasse ringlusse lubamine ja kodumaiseks kasutamiseks lubamine.

Näide: kaup tuleb kolmandast riigist ning nende osas makstakse tollimaksu ja käibemaksu.

41.

Seestöötlemisprotseduurile (tagasimaksesüsteem) suunatud kauba üheaegne vabasse ringlusse lubamine ja kodumaiseks kasutamiseks lubamine. (a)

Näide: seestöötlemisprotseduur, mille puhul makstakse importimisel tollimakse ja riiklikke makse.

42.

Käibemaksuvabalt teise liikmesriiki tarnitud kauba üheaegne vabasse ringlusse ja kodumaiseks kasutamiseks lubamine ja vajaduse korral aktsiisi kohaldamise peatamine.

Selgitus: käibemaksuvabastus ja vajaduse korral aktsiisi peatamine, kuna imporditud kaubad tarnitakse või viiakse liidusiseselt teise liikmesriiki. Sel juhul tuleb käibemaks ja vajaduse korral aktsiis tasuda sihtliikmesriigis. Selle menetluse kasutamiseks peavad isikud vastama direktiivi 2006/112/EÜ artikli 143 lõikes 2 loetletud nõuetele ja kui see on asjakohane, siis direktiivi 2008/118/EÜ artikli 17 lõike 1 punktis b loetletud nõuetele.

Näide 1: kauba import käibemaksuvabalt maksuesindaja kaudu.

Näide 2: kolmandast riigist imporditud aktsiisikaup, mis on lubatud vabasse ringlusse ja mida võib tarnida käibemaksuvabalt teise liikmesriiki. Vabasse ringlusse lubamisele järgneb kohe registreeritud kaubasaatja algatatud kauba liikumine impordikohast aktsiisi peatamise korra alusel kooskõlas direktiivi 2008/118/EÜ artikli 17 lõike 1 punktiga b.

43.

Üheaegne kauba vabasse ringlusse lubamine ja kodumaiseks kasutamiseks lubamine seoses teatud summa kogumist käsitlevate erimeetmetega uute liikmesriikide ühinemisele järgneva üleminekuaja jooksul.

Näide: põllumajandustoodete vabasse ringlusse lubamine, kohaldades uute liikmesriikide ühinemisele järgneva spetsiaalse üleminekuaja jooksul erilisi tolliprotseduure või uute liikmesriikide ja ülejäänud liidu vahel erimeetmeid, mis vastavad varem Hispaania ja Portugali poolt kohaldatavatele protseduuridele.

45.

Kauba vabasse ringlusse ja kodumaiseks kasutamiseks lubamine, vabastades kauba käibemaksust või aktsiisimaksust, ning samuti kauba suunamine maksulaoprotseduurile.

Selgitus: vabastamine käibemaksu või aktsiisi maksmisest seeläbi, et kaup suunatakse maksulattu.

Näited: kolmandast riigist imporditud sigaretid lubatakse vabasse ringlusse ning nende eest on makstud käibemaksu. Sel ajal, kui kaubad on tollilaos või heakskiidetud aladel, peatatakse aktsiisi maksmine.

Kolmandast riigist imporditud sigaretid lubatakse vabasse ringlusse ning makstakse aktsiis. Sel ajal, kui kaup on tollilaos või heakskiidetud aladel, peatatakse käibemaksu maksmine.

48.

Asenduskauba üheaegne vabasse käibesse ja vabasse ringlusse lubamine välistöötlemise tolliprotseduuri raames enne ajutiselt eksporditavate kaupade eksporti.

Selgitus: standardvahetussüsteem (IM-EX) enne importi kooskõlas tolliseadustiku artikli 262 lõikega 1.

49.

Liidu kauba vabasse käibesse lubamine kaubavahetuse raames, mis toimub liidu tolliterritooriumi osade vahel, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2006/112/EÜ sätted, ja tolliterritooriumi osade vahel, mille suhtes neid sätted ei kohaldata, või kaubavahetuse raames, mis toimub tolliterritooriumi osade vahel, mille suhtes neid sätteid ei kohaldata.

Kauba lubamine kodumaiseks kasutamiseks liidu ja nende riikide vahelise kaubanduse raames, millega liit on loonud tolliliidu.

Selgitus: nendest liidu osadest pärit kauba import vabasse ringlusse suunamiseks, mille suhtes ei kohaldata käibemaksudirektiivi (2006/112/EÜ). Tollideklaratsiooni kasutamine on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklis 134.

Näited: Martinique'ilt saabuvad tooted, mis on ette nähtud Belgias vabasse ringlusse lubamiseks.

Andorrast saabuv kaup, mis on ette nähtud Saksamaal kodumaiseks kasutamiseks.

51.

Seestöötlemisprotseduur.

Selgitus: seestöötlemine kooskõlas tolliseadustiku artikliga 256.

53.

Import ajutise impordi protseduuri alusel.

Näide: ajutine import, näiteks näituse jaoks.

54.

Seestöötlemine mõnes teises liikmesriigis (ilma, et kaup lastakse selles liikmesriigis vabasse ringlusse).(a)

Selgitus: seda koodi kasutatakse, et registreerida statistilisel eesmärgil liidusisese kaubanduse toimingud.

Näide: kolmandast riigist pärit kaup suunatakse seestöötlemiseks Belgiasse (5100). Pärast seestöötlemist saadetakse kaup Saksamaale vabasse ringlusse lubamiseks (4054) või täiendavaks töötlemiseks (5154).

61.

Muu kui käibemaksuvabalt tarnitud kauba reimport ja üheaegne vabasse ringlusse ja kodumaiseks kasutamiseks lubamine.

63.

Reimport koos käibemaksuvabalt teise liikmesriiki tarnitud kauba üheaegse vabasse ringlusse ja kodumaiseks kasutamiseks lubamisega ja vajaduse korral aktsiisi kohaldamise peatamisega.

Selgitus: käibemaksuvabastus ja vajaduse korral aktsiisi peatamine, kuna reimporditud kaubad tarnitakse või viiakse liidusiseselt teise liikmesriiki. Sel juhul tuleb käibemaks ja vajaduse korral aktsiis tasuda sihtliikmesriigis. Selle menetluse kasutamiseks peavad isikud vastama direktiivi 2006/112/EÜ artikli 143 lõikes 2 loetletud nõuetele ja kui see on asjakohane, siis direktiivi 2008/118/EÜ artikli 17 lõike 1 punktis b loetletud nõuetele.

Näide 1: reimport pärast välistöötlemist või ajutist eksporti, kusjuures käibemaksuvõla maksab maksuesindaja.

Näide 2: pärast välistöötlemist reimporditud aktsiisikaup, mis on lubatud vabasse ringlusse ja mida võib tarnida käibemaksuvabalt teise liikmesriiki. Vabasse ringlusse lubamisele järgneb kohe registreeritud kaubasaatja algatatud kauba liikumine reimpordikohast aktsiisi peatamise korra alusel kooskõlas direktiivi 2008/118/EÜ artikli 17 lõike 1 punktiga b.

68.

Reimport ning osaline kodumaiseks kasutamiseks lubamine ning üheaegne vabasse ringlusse lubamine ja kauba suunamine muudele ladustamisprotseduuridele kui tolliladustamisprotseduur.

Näide: töödeldud alkohoolsed joogid reimporditakse ja paigutatakse aktsiisilattu.

71.

Kauba tolliladustamisprotseduurile suunamine.

Selgitus: kauba tolliladustamisprotseduurile suunamine. See ei välista võimalust suunata kaup üheaegselt näiteks aktsiisi- või käibemaksulattu.

76.

Kauba tolliladustamisprotseduurile suunamine, et saada ekspordi eritoetus enne eksportimist.

Näide: täiskasvanud isasveiste selline konditustatud liha, mis on enne eksportimist suunatud tolliladustamisprotseduurile (nõukogu 24. novembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1741/2006, millega kehtestatakse täiskasvanud isasveiste sellise konditustatud liha ekspordi eritoetuse andmise tingimused, mis on enne eksportimist suunatud tolliladustamisproteduurile ( 16 ) artikkel 4);

77.

Kaupade valmistamine tollijärelevalve ja -kontrolli all (vastavalt tolliseadustiku artikli 5 lõikele 27) enne eksportimist ja eksporditoetuse maksmist.

Näide: konserveeritud veise- ja vasikalihatooted, mis on enne eksportimist valmistatud tollijärelevalve ja -kontrolli all (komisjoni 23. novembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1731/2006 (teatavate veise- ja vasikalihakonservide eksporditoetuste kohaldamise üksikasjalike erieeskirjade kohta) ( 17 ) artiklid 2 ja 3).

78.

Kauba paigutamine vabatsooni (a)

91.

Kauba suunamine tollikontrolli käigus töötlemiseks. (a)

92.

Tollikontrolli käigus töötlemine mõnes teises liikmesriigis (ilma et kaupa lubataks selles liikmesriigis vabasse ringlusse).

Selgitus: seda koodi kasutatakse, et registreerida statistilisel eesmärgil liidusisese kaubanduse toimingud.

Näide: kolmandast riigist pärit kaupa töödeldi tollikontrolli all Belgias (9100). Pärast töötlemist saadetakse kaup Saksamaale vabasse ringlusse lubamiseks (4092).

B.    Teine alajaotis

1. Kui käesolevat lahtrit kasutatakse selleks, et täpsustada liidu protseduuri, tuleb kasutada koodi, mis koosneb tähest ja sellele järgnevast kahest sümbolist, millest esimene identifitseerib meetme kategooriat järgmiselt:Seestöötlemine

Axx

Välistöötlemine

Bxx

Tollimaksuvabastus

Cxx

Ajutine import

Dxx

Põllumajandustooted

Exx

Muu

FxxSeestöötlemine (ST)

Tolliseadustiku artikkel 256

Protseduur

Kood

Import

Seestöötlemisprotseduurile suunatud kaup pärast eelnevat piimast ja piimatoodetest saadud töödeldud toodete eksporti

A01

Seestöötlemisprotseduurile suunatud kaup, mis on ette nähtud sõjaliseks otstarbeks välismaal

A02

Seestöötlemisprotseduurile suunatud kaup, mis on ettenähtud reeksportimiseks mandrilavale

A03

Seestöötlemisprotseduurile suunatud kaup (ainult käibemaks)

A04

Seestöötlemisprotseduurile suunatud kaup (ainult käibemaks), mis on ettenähtud reeksportimiseks mandrilavale

A05

 

 

 

 

Kaup, mis on suunatud seestöötlemisprotseduurile ilma aktsiisi peatamiseta.

A08

Eksport

Piimast ja piimatoodetest saadud töödeldud tooted

A51

Seestöötlemisprotseduurile suunatud töödeldud tooted (ainult käibemaks)

A52

Seestöötlemisprotseduurile suunatud töödeldud tooted, mis on ettenähtud sõjaliseks otstarbeks välismaal

A53Välistöötlemine (VT)

Tolliseadustiku artikkel 259

Protseduur

Kood

Import

Töödeldud tooted, mis tuuakse tagasi sellesse liikmesriiki, kus tollimaks maksti

B01

Töödeldud tooted, mis tuuakse tagasi pärast garantiiremonti

B02

Töödeldud tooted, mis tuuakse tagasi pärast garantii alusel asendamist

B03

Töödeldud tooted, mis tuuakse tagasi pärast välistöötlemist ja käibemaksu maksmise peatamist lõppkasutuse korral

B04

Välistöötlemisele suunatud töödeldud toodete eelnev import

B07

 

 

Eksport

Seestöötlemiseks imporditud kaup, mis on eksporditud remondiks välistöötlemise raames

B51

Seestöötlemiseks imporditud kaup, mis on eksporditud asendamiseks garantii raames

B52

Välistöötlemine kolmandate riikidega sõlmitud lepingute raames, võimaluse korral koos käibemaksuga välistöötlemisega

B53

Üksnes käibemaksuga välistöötlemine

B54Tollimaksuvabastus

(määrus (EÜ) nr 1186/2009)

 

Artikli nr

Kood

Imporditollimaksudest vabastamine

Isiklikud asjad, mis kuuluvad füüsilisele isikule, kes asub alalisest elukohast liitu elama

3

C01

Seoses abielu sõlmimisega imporditavad kaasavara ja majatarbed

12 lõige 1

C02

Abielu sõlmimise puhul tavapäraselt tehtavad kingitused

12 lõige 2

C03

Pärimise teel omandatud isiklikud asjad

17

C04

Õpilase või üliõpilase riideesemed, õppetarbed ning seonduvad majatarbed

21

C06

Väikese väärtusega saadetised

23

C07

Ühelt üksikisikult teisele üksikisikule saadetavad kaubasaadetised

25

C08

Tootmisvahendid ja muud tegevuse kolmandast riigist liitu üleviimisel imporditavad seadmed

28

C09

Kapitalikaubad ja muu varustus, mis kuulub vabakutselistele isikutele ja mittetulundusliku tegevusega tegelevatele juriidilistele isikutele

34

C10

Haridus-, teadus- ja kultuurimaterjalid; I lisas loetletud teadusaparatuur

42

C11

Haridus-, teadus- ja kultuurimaterjalid; II lisas loetletud teadusaparatuur

43

C12

Haridus-, teadus- ja kultuurimaterjalid; üksnes mittekaubanduslikul eesmärgil imporditud teadusaparatuur (sealhulgas varuosad, osised, manused või tööriistad)

44–45

C13

Väljaspool liitu asuva teadusasutuse või -ühingu poolt või nimel mittekaubanduslikul eesmärgil imporditavad seadmed

51

C14

Uurimistööks vajalikud katseloomad ja bioloogilised või keemilised ained

53

C15

Inimpäritoluga raviained ning veregrupi ja koesobivusantigeenide määramise reaktiivid

54

C16

Meditsiinilisteks uuringuteks, meditsiinilise diagnoosi määramiseks või raviks kasutatavad instrumendid ja aparaadid

57

C17

Ravimite kvaliteedikontrolliks ettenähtud võrdlusained

59

C18

Rahvusvahelistel spordiüritustel kasutatavad farmaatsiatooted

60

C19

Kaup heategevusorganisatsioonidele

61

C20

III lisas loetletud kaubaartiklid, mis on ettenähtud pimedatele

66

C21

IV lisas loetletud kaubaartiklid, mis on ettenähtud pimedatele ja mis on imporditud pimedate poolt ja nende oma tarbeks (sealhulgas varuosad, osised, manused või tööriistad)

67 lõike 1 punkt a ja 67 lõige 2

C22

IV lisas loetletud kaubaartiklid, mis on ettenähtud pimedatele ja mis on imporditud teatavate asutuste või organisatsioonide poolt (sealhulgas varuosad, osised, manused või tööriistad)

67 lõike 1 punkt b ja 67 lõige 2

C23

IV lisas olevad teiste puuetega isikute (v.a pimedad) jaoks ettenähtud kaubaartiklid, imporditud puuetega isikute poolt nende oma tarbeks (sealhulgas varuosad, osised, manused või tööriistad)

68 lõike 1 punkt a ja 68 lõige 2

C24

IV lisas olevad teiste puuetega isikute (v.a pimedad) jaoks ettenähtud kaubaartiklid, imporditud teatavate asutuste või organisatsioonide poolt (sealhulgas varuosad, osised, manused või tööriistad)

68 lõike 1 punkt b ja 68 lõige 2

C25

Katastroofiohvrite heaks imporditav kaup

74

C26

Teenetemärgid ja auhinnad

81

C27

Rahvusvaheliste suhetega seoses saadud kingitused

82

C28

Monarhide ja riigipeade kasutatav kaup

85

C29

Kaubanduse edendamise eesmärgil imporditavad väikese väärtusega kaubanäidised

86

C30

Reklaamtrükised ja -tooted, mis on imporditud kaubanduse edendamise eesmärgil

87–89

C31

Messil või muul sellisel üritusel kasutatav või tarvitatav kaup

90

C32

Uuringute, analüüside või katsete tegemiseks imporditav kaup

95

C33

Kaubasaadetised autoriõigusi või tööstus- ja kaubandusomandit kaitsvatele ühingutele

102

C34

Turismialane kirjandus

103

C35

Mitmesugused dokumendid ja esemed

104

C36

Abivahendid kauba laadimiseks ja kaitseks transportimise ajal

105

C37

Loomadele nende veo ajaks ette nähtud aluspõhk ja sööt

106

C38

Maamootorsõidukis või erikonteineris olev kütus ja määrdeained

107

C39

Sõjaohvrite surnuaedade ja mälestusmärkide jaoks ettenähtud materjalid

112

C40

Kirstud, urnid ja matusekaunistused

113

C41

Eksporditollimaksudest vabastamine

Põllumajandusliku tegevuse liidust kolmandasse riiki üleviimisel eksporditavad koduloomad

115

C51

Loomadega nende eksportimise ajal kaasas olev sööt

121

C52Ajutine import

Protseduur

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikkel

Kood

Kaubaalused

208 ja 209

D01

Konteinerid

210 ja 211

D02

Transpordivahend

212

D03

Reisijate imporditud isiklikud asjad ja spordikaubad

219

D04

Meremeeste ajaviitevahendid

220

D05

Katastroofiabi vahendid

221

D06

Meditsiini-, kirurgia- ja laboriseadmed

222

D07

Loomad

223

D08

Kaubad, mis on ette nähtud piirivööndi iseärasuste arvesse võtmiseks ettenähtud tegevuste jaoks

224

D09

Heli-, pildi- või andmekandjad

225

D10

Reklaammaterjal

225

D11

Professionaalsed töövahendid

226

D12

Õppevahendid ja teadusaparatuur

227

D13

Pakendid, täis

228

D14

Pakendid, tühjad

228

D15

Vormid, matriitsid, klišeed, joonised, visandid, mõõte-, kontroll- ja katseriistad ning muud sarnased riistad

229

D16

Eritööriistad ja -töövahendid

230

D17

Testitav kaup

231 punkt a

D18

Kaup, mis on imporditud proovimüügilepingu alusel ning ei veel heaks kiidetud

231 punkt b

D19

Kaup, mida kasutatakse testide tegemiseks

231 punkt c

D20

Proovid ja näidised

232

D21

Asendustootmisvahendid

233

D22

Kaup, mida kavatsetakse välja panna või kasutada avalikul üritusel

234 lõige 1

D23

Heakskiitmiseks esitatud kaup (kuus kuud)

234 lõige 2

D24

Kunstiteosed, kollektsiooniesemed ja antiikesemed

234 lõike 3 punkt a

D25

Kaup, mida imporditakse selle müügiks oksjonil

234 lõike 3 punkt b

D26

Varuosad, lisaseadmed ja varustus

235

D27

Kaup, mis imporditakse erijuhtudel, millel ei ole majanduslikku mõju

236 punkt b

D28

Kaup, mida imporditakse juhuti ja maksimaalselt kolmeks kuuks

236 punkt a

D29

Ajutine import osalise tollimaksuvabastusega

206

D51Põllumajandustooted

Protseduur

Kood

Import

Ühikuhindade kasutamine teatavate kiiresti riknevate kaupade tolliväärtuse määramisel (tolliseadustiku artikli 74 lõike 2 punkt c ja rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikli 142 lõige 6)

E01

Kindlad impordiväärtused (nt määrus (EL) nr 543/2011)

E02

Eksport

Põllumajandustooted, mille puhul taotletakse ekspordisertifikaadi alusel eksporditoetust

E51

Põllumajandustooted, mille puhul taotletakse toetust ning ekspordisertifikaat ei ole vajalik (I lisa kaup)

E52

Põllumajandustooted, mille puhul taotletakse eksporditoetust ja mida eksporditakse väikestes kogustes ning mille puhul ei nõuta ekspordisertifikaati (I lisa kaup).

E53

Põllumajandustooted, mille puhul taotletakse ekspordisertifikaadi alusel eksporditoetust (muu kui I lisas nimetatud kaup).

E61

Põllumajandustooted, mille puhul taotletakse eksporditoetust kuid ekspordisertifikaati mitte (muu kui I lisas nimetatud kaup).

E62

Põllumajandustooted, mille puhul taotletakse toetust ja mida eksporditakse väikestes kogustes ning ilma toetussertifikaadita (muu kui I lisas nimetatud kaup)

E63

Põllumajandustooted, mille puhul taotletakse toetust ja mida eksporditakse väikestes kogustes, mida ei arvestata kontrollide miinimummäära arvutamisel

E71

Muu

Protseduur

Kood

Import

Tagasisaadetud kauba imporditollimaksuvabastus (tolliseadustiku artikkel 203)

F01

Imporditollimaksudest vabastamine tagasitoodud kauba puhul (delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklis 159 (põllumajandustooted) sätestatud eritingimused)

F02

Imporditollimaksudest vabastamine tagasitoodud kauba puhul delegeeritud määrus (EL) 2015/2446 artikli 158 lõikes 3 (parandamine või taastamine) sätestatud eritingimused)

F03

Töödeldud tooted, mis tuuakse liitu tagasi pärast eelnevat eksporti või re-eksporti (tolliseadustiku artikli 205 lõige 1)

F04

Aktsiisiga maksustatava kauba liikumine impordikohast aktsiisi peatamise korra alusel kooskõlas direktiivi 2008/118/EÜ artikli 17 lõike 1 punktiga b.

F06

 

 

Merekalapüügisaaduste ja muude kolmanda riigi territoriaalmerest liikmesriigis registreeritud või laevaregistrisse kantud ja selle liikmesriigi lipu all sõitvalt laevalt saadud toodete imporditollimaksudest vabastamine

F21

Merekalapüügisaadustest saadud toodetest ja teistest kolmanda riigi territoriaalmerest liikmesriigis registreeritud või laevaregistrisse kantud ja selle liikmesriigi lipu all sõitva kalatöötlemislaevaga püütud toodete imporditollimaksudest vabastamine.

F22

Kaup, mis pärast välistöötlemises olemist suunatakse ladustamisprotseduurile ilma aktsiisi peatamiseta

F31

Kaup, mis suunatakse pärast seestöötlemise all olemist ladustamisprotseduurile ilma aktsiisi peatamiseta

F32

Kaup, mis suunatakse pärast vabatsoonis olemist ladustamisprotseduurile ilma aktsiisi peatamiseta

F33

Kaup, mis suunatakse pärast lõppkasutust ladustamisprotseduurile ilma aktsiisi peatamiseta

F34

Ürituste korraldamiseks või müügiks ettenähtud ajutise impordiga hõlmatud kauba vabasse ringlusesse lubamine, mille puhul kohaldatakse vabasse ringlusesse lubamise deklaratsiooni heakskiitmise ajal kehtivaid arvutamise elemente

F41

Töödeldud toodete vabasse ringlusse lubamine, kui imporditollimaksude summa arvutatakse vastavalt tolliseadustiku artikli 86 lõikele 3.

F44

 

 

Eksport

Eksport sõjaliseks otstarbeks

F51

Varumine

F61

Toetuse tingimustele vastava kauba varumine

F62

Suunamine pardavarulattu (komisjoni määruse (EÜ) nr 612/2009 (1) artiklid 37–40)

F63

Varumiseks ettenähtud kauba pardavarulaost väljaviimine

F64

(1)   ELT L 186, 17.7.2009, lk 1.

2. Ainult siseriiklikus kasutuses olevad koodid peavad koosnema numbrist ja sellele järgnevast kahest sümbolist vastavalt selle liikmesriigi nomenklatuurile.

Lahter 40: Ülddeklaratsioon/Eelnev dokument

See lahter on tähtnumbriliste koodide jaoks (an..26).

Igal koodil on kolm kriipsudega (-) eraldatud komponenti. Esimene komponent (a1) koosneb kolmest erinevast tähest ning seda kasutatakse kolme järgneva kategooria eristamiseks. Teist komponenti (an..3), mis koosneb numbrite ja/või tähtede kombinatsioonist, kasutatakse dokumendi liigi identifitseerimiseks. Kolmas komponent (an..20), koosneb andmetest, mis on vajalikud dokumendi identifitseerimiseks, st. selle identifitseerimisnumber või mõnu muu identifitseerimisviide.

1.    Esimene komponent (a1):

ülddeklaratsioon, mida tähistatakse tähega „X”,

esialgne deklaratsioon, mida tähistatakse tähega „Y”

eelnev dokument, mida tähistatakse tähega „Z”,

2.    Teine komponent (an..3):

Dokumendi jaoks valitakse lühend dokumentide lühendite loetelust.

Selles loetelus on ka kood „CLE”, mis tähistab kauba laoarvestusse kandmise päeva ja viidet. (tolliseadustiku artikkel 182) Kuupäev kodeeritakse järgnevalt: aaaakkpp.

3.    Kolmas komponent (an..20):

Siia märgitakse tunnusnumber või muu dokumendi identifitseerimisviide.

Näited:

▼C3

 Eelnev dokument on T1 transiididokument, millele sihttolliasutus on määranud numbri 238544. Seega on kood Z-821-238544. („Z” tähistab eelnevat dokumenti, „821” transiidiprotseduuri ja „238544” dokumendi registrinumbrit (või uue arvutipõhise transiidisüsteemi puhul tolli viitenumbrit))

▼B

 Lastimanifesti numbriga 2222 kasutatakse ülddeklaratsioonina. Kood on X-785-2222. („X” tähistab ülddeklaratsiooni, „785” lastimanifesti ja „2222” lastimanifesti identifitseerimisnumbrit).

 Kaup kanti registrisse 14. veebruaril 2002. Seega on koodiks Y-CLE-20020214-5 („Y” tähistab, et tegemist on esialgse deklaratsiooniga, „CLE” tähistab registrisse kandmist, „20020214” tähistab registrisse kandmise kuupäeva, „2002” on aasta, „02” kuu, „14” kuupäev, ning „5” tähistab laoarvestusse kandmise viidet).Dokumentide lühendite loetelu

Konteinerite loetelu

235

Lastinimekiri (saateleht)

270

Pakkenimekiri

271

Esialgne kaubaarve

325

Faktuurarve

380

Ettevõttesisene saateleht

703

Meretranspordi koondveokiri

704

Meretranspordi veokiri

705

CIM-saateleht (raudtee)

720

SMGS-saateleht (raudtee)

722

Maanteeveokiri

730

Lennuveokiri

740

Koondlennuveokiri

741

Lähetusteatis (postipakid)

750

Mitmeliigiline/kombineeritud veodokument

760

Lastimanifest

785

Saateleht (bordereau)

787

Liidu transiidideklaratsioon – Segasaadetised (T)

820

Liidu välistransiidideklaratsioon (T1)

821

Liidu sisetransiidideklaratsioon (T2)

822

 

 

TIR-märkmik

952

ATA-märkmik

955

Kauba laoarvestusse kandmise viide/kuupäev

CLE

Teabeleht INF3

IF3

Teabeleht INF8

IF8

Lastimanifest – lihtsustatud protseduur

MNS

Liidu sisetransiidideklaratsioon – delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikkel 188

T2F

T2M

T2M

Sisenemise ülddeklaratsioon

355

Ajutise ladustamise ülddeklaratsioon

337

Muu

ZZZ

Kui eespool nimetatud dokumendi koostamisel kasutatakse ühtset haldusdokumenti, sisaldab lühend lahtri 1 esimeses alajaotises täpsustatud koode. (IM, EX, CO ja EU)

Lahter 43: Väärtuse määramise meetod

Imporditud kauba tolliväärtuse määramise sätted kodeeritakse järgmiselt:Kood

Tolliseadustiku asjakohased sätted

Meetod

1

Tolliseadustiku artikkel 70

Imporditud kauba tehinguväärtus

2

tolliseadustiku artikli 74 lõike 2 punkt a

Identse kauba tehinguväärtus

3

Tolliseadustiku artikli 74 lõike 2 punkt b

Sarnase kauba tehinguväärtus

4

Tolliseadustiku artikli 74 lõike 2 punkt c

Tuletatud väärtuse meetod

5

Tolliseadustiku artikli 74 lõike 2 punkt d

Arvutatud väärtuse meetod

6

Tolliseadustiku artikli 74 lõige 3

Olemasolevatel andmetel põhinev väärtus (fall-back meetod)

Lahter 44: Lisateave/esitatud dokumendid/sertifikaadid ja load

1.    Lisateave

Tollialane lisateave esitatakse viienumbrilise koodina. Kõnealune kood märgitakse pärast lisateavet, välja arvatud juhul, kui liidu õigus näeb ette, et koodi kasutatakse teksti asemel.

Näide:

Deklarant sisestab lahtrisse 2 koodi 00300, osutamaks, et deklarant ja kaubasaatja on sama isik.

Liidu õigus näeb ette, et teatav lisateave märgitakse muudesse lahtritesse kui lahter 44. Selline lisateave peaks siiski olema kodeeritud samade reeglite kohaselt kui spetsiaalselt lahtrisse 44 kantud teave. Lisaks sellele, kui liidu õiguses ei ole täpsustatud lahter, kuhu see teave märgitakse, tuleb teave märkida lahtrisse 44.

Igat liiki lisateave on loetletud käesoleva lisa lõpus.

Liikmesriigid võivad sätestada riikliku lisateabe kasutamise tingimusel, et teabe kodifitseerimisel on teistsugune struktuur kui liidu lisateabe koodidel.

2.    Esitatud dokumendid, sertifikaadid ja load

a) Deklaratsiooni tõendamiseks esitatud dokumendid, sertifikaadid ja liidu load või rahvusvahelised load või muud viited tuleb kanda vormile koodina, mis koosneb neljast tähtnumbrilisest märgist ja millele vajaduse korral järgneb identifitseerimisnumber või muu identifitseerimisviide. Dokumentide, sertifikaatide, lubade ja muude viidete loetelu koos vastavate koodidega on TARICi andmebaasis.

b) Koos deklaratsiooniga esitatavad riiklikud dokumendid, sertifikaadid ja load tuleb märkida neljakohalise koodina, mis algab numbriga (nt 2123, 34d5), millele võib järgneda kas tunnusnumber või muu identifitseerimisviide. Selle koodi neli märki määratakse kindlaks vastava liikmesriigi nomenklatuuri põhjal.

Lahter 47: Maksude arvestus

Esimene veerg: Maksu liik

▼C3

a) Kohaldatakse järgmisi koode:Tollimaksud tööstustoodete suhtes

A00

Täiendavad tollimaksud

A20

Lõplikud dumpinguvastased tollimaksud

A30

Ajutised dumpinguvastased tollimaksud

A35

Lõplikud tasakaalustavad tollimaksud

A40

Ajutised tasakaalustavad tollimaksud

A45

Käibemaks

B00

Tasandusintress (käibemaks)

B10

Viivis (käibemaks)

B20

Ekspordimaksud

C00

Põllumajandustoodete ekspordimaksud

C10

Viivis

D00

Tasandusintress (st seestöötlemine)

D10

Teiste riikide eest kogutud tollimaksud

E00

▼B

b) Ainult siseriiklikus kasutuses olevad koodid peavad koosnema numbrist ja sellele järgnevast kahest sümbolist vastavalt selle liikmesriigi nomenklatuurile.

Viimane veerg: Makseviis

Liikmesriigid võivad kasutada järgmiseid koode:

A

Sularahamakse

B

Krediitkaardimakse

C

Tšekimakse

D

Muud (näiteks otsearveldus tollimaakleri bilansikontole)

E

Tasumise edasilükkamine

F

Tasumise edasilükkamine – tollisüsteem

G

Tasumise edasilükkamine – käibemaksusüsteem (kuuenda käibemaksudirektiivi artikkel 23)

H

Elektrooniline kreeditkorraldus

J

Maksmine sideasutuse (postisaadetised) või teiste avaliku sektori või valitsusasutuste kaudu

K

Aktsiisi krediit või tagasimakse

M

Tagatis, sealhulgas sularaha sissemakse

P

Sularaha sissemakse tollimaakleri kontole

R

Tagatis

S

Üksiktagatis

T

Tagatis tollimaakleri kontole

U

Tagatis tollimaakleri kontole – alaline luba

V

Tagatis tollimaakleri kontole – ühekordne luba

O

Sekkumisametile esitatud tagatis

Lahter 49: Lao tunnusandmed

Märgitaval koodil on kolmeosaline struktuur:

 Lao tüüpi identifitseeriv märk:

 

R

I tüüpi avalik tolliladu

S

II tüüpi avalik tolliladu

T

III tüüpi avalik tolliladu

U

Eratolliladu

V

Ladustamisrajatised kauba ajutiseks ladustamiseks

Y

kui tegemist on muu laoga kui tolliladu

Z

kui on tegemist vabatsooni või -laoga

 liikmesriigi poolt loa väljastamisel määratud identifitseerimisnumber (an..14)

 loa väljastanud liikmesriigi riigitähis, nagu on määratletud lahtris 2 (a2)

Lahter 50: Printsipaal

Kui nõutakse identifitseerimisnumbrit, tuleb kasutada lahtri 2 kirjelduses määratletud struktuuriga EORI numbrit.

Lahter 51: Eeldatavad vahetolliasutused (ja riik)

Kasutatakse lahtrisse 29 märgitud koode.

Lahter 52: Tagatis

Tagatiste koodid

Kohaldatakse järgmisi koode (n1):Olukorra kirjeldamine

Kood

Muud märked

Tagatise esitamisest vabastamine (tolliseadustiku artikli 95 lõige 2)

0

—  tagatise esitamisest vabastamise sertifikaadi number

Üldtagatis

1

— üldtagatise sertifikaadi number

— tagatistolliasutus

Käendaja esitatav üksiktagatis

2

— viide käendusdokumendile

— tagatistolliasutus

Sularahas makstav üksiktagatis

3

 

Maksekviitungina esitatav üksiktagatis

4

—  üksiktagatise maksekviitungi number

Tagatise esitamisest vabastamine, kui tagatav summa ei ületa deklaratsioonide jaoks ettenähtud statistilist väärtuse piirmäära kooskõlas tolliseadustiku artikli 89 lõikega 9

5

 

Tagatise esitamisest vabastamine (tolliseadustiku artikli 89 lõige 8)

6

 

Teatavate avalik-õiguslike isikute tagatise esitamisest vabastamine

8

 

Riikide kandmine pealkirja „ei kehti järgmiste puhul” alla:

Kasutatakse lahtrisse 2 märgitud riigitähiseid.

Lahter 53: Sihttolliasutus (ja -riik)

Kasutatakse lahtrisse 29 märgitud koode.

Lisateave – kood XXXXXÜldine kategooria – kood 0xxxx

Õiguslik alus

Valdkond

Lisateave

Lahter

Kood

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikkel 163

Eriprotseduuri loa taotlemine deklaratsiooni alusel

„Lihtsustatud luba”

44

00100

Liide C1

Mitu eksportijat, vastuvõtjat või eelnevat dokumenti

„Muu”

2, 8 ja 40

00200

Liide C1

Deklarant ja kaubasaatja on samad

„Kaubasaatja”

14

00300

Liide C1

Deklarant ja eksportija on samad

„Eksportija”

14

00400

Liide C1

Deklarant ja kaubasaaja on samad

„Kaubasaaja”

14

00500Importimisel: Kood 1xxxx

Õiguslik alus

Valdkond

Lisateave

Lahter

Kood

Määruse (EÜ) nr 1147/2002 artikli 2 lõige 1

Ühepoolsete tollimaksude kohaldamise ajutine peatamise

„Import lennukõlblikkussertifikaadiga”

44

10100

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 241 lõike 1 esimene lõik

Seestöötlemise lõpetamine

„ST kaubad”

44

10200

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 241 lõike 1 teine lõik

Seestöötlemise lõpetamine (konkreetsed kaubanduspoliitilised meetmed)

„ST kaubad, kaubanduspoliitika”

44

10300

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikkel 238

Ajutine import

„AI kaubad”

44

10500

Tolliseadustiku artikli 86 lõige 3

Töödeldud toodetelt seestöötlemise tõttu tasuda tuleva imporditollimaksu summa kindlaksmääramine kooskõlas tolliseadustiku artikli 86 lõikega 3

„Töödeldud toodete imporditollimaksu kindlaksmääramise erieeskiri”

44

10800Eksportimisel: kood 3xxxx

Õiguslik alus

Valdkond

Lisateave

Lahter

Kood

Tolliseadustiku artikli 254 lõike 4 punkt b

Põllumajandustoodete eksport lõppkasutuseks

Tolliseadustiku artikli 254 lõike 4 punkt b

Määrus (EMÜ) nr 2454/93

Lõppkasutus: Eksportimiseks ettenähtud kaubad – põllumajandustoetusi ei kohaldata

44

30300

III JAOTIS

KEELEVIIDETE JA NENDE KOODIDE TABELKeeleviited

Koodid

— BG Ограничена валидност

— CS Omezená platnost

— DA Begrænset gyldighed

— DE Beschränkte Geltung

— EE Piiratud kehtivus

— EL Περιορισμένη ισχύς

— ES Validez limitada

— FR Validité limitée

— HR Ograničena valjanost

— IT Validità limitata

— LV Ierobežots derīgums

— LT Galiojimas apribotas

— HU Korlátozott érvényű

— MT Validità limitata

— NL Beperkte geldigheid

— PL Ograniczona ważność

— PT Validade limitada

— RO Validitate limitată

— SL Omejena veljavnost

— SK Obmedzená platnosť

— FI Voimassa rajoitetusti

— SV Begränsad giltighet

— EN Limited validity

Piiratud kehtivus – 99200

— BG Освободено

— CS Osvobození

— DA Fritaget

— DE Befreiung

— EE Loobutud

— EL Απαλλαγή

— ES Dispensa

— FR Dispense

— HR Oslobođeno

— IT Dispensa

— LV Derīgs bez zīmoga

— LT Leista neplombuoti

— HU Mentesség

— MT Tneħħija

— NL Vrijstelling

— PL Zwolnienie

— PT Dispensa

— RO Dispensă

— SL Opustitev

— SK Oslobodenie

— FI Vapautettu

— SV Befrielse

— EN Waiver

Loobutud – 99201

— BG Алтернативно доказателство

— CS Alternativní důkaz

— DA Alternativt bevis

— DE Alternativnachweis

— EE Alternatiivsed tõendid

— EL Εναλλακτική απόδειξη

— ES Prueba alternativa

— FR Preuve alternative

— HR Alternativni dokaz

— IT Prova alternativa

— LV Alternatīvs pierādījums

— LT Alternatyvusis įrodymas

— HU Alternatív igazolás

— MT Prova alternattiva

— NL Alternatief bewijs

— PL Alternatywny dowód

— PT Prova alternativa

— RO Probă alternativă

— SL Alternativno dokazilo

— SK Alternatívny dôkaz

— FI Vaihtoehtoinen todiste

— SV Alternativt bevis

— EN Alternative proof

Alternatiivsed tõendid – 99202

— BG Различия: митническо учреждение, където стоките са представени …(наименование и страна)

— CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …(název a země)

— DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …(navn og land)

— DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …(Name und Land)

— EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati …(nimi ja riik)

— EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …(Όνομα και χώρα)

— ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …(nombre y país)

— FR Différences: marchandises présentées au bureau …(nom et pays)

— HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena …(naziv I zemlja)

— IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …(nome e paese)

— LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas …(nosaukums un valsts)

— LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės …(pavadinimas ir valstybė)

— HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …(név és ország)

— MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati …(isem u pajjiż)

— NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …(naam en land)

— PL Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar …(nazwa i kraj)

— PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …(nome e país)

— RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal …(nume și țara)

— SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo …(naziv in država)

— SK Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný …(názov a krajina).

— FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …(nimi ja maa)

— SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …(namn och land)

— EN Differences: office where goods were presented …(name and country)

Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati …(nimi ja riik) – 99203

— BG Излизането от …подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

— CS Výstup ze …podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č …

— DA Udpassage fra …undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. …

— DE Ausgang aus …- gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

— EE …territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr…

— EL Η έξοδος από …υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …

— ES Salida de …sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no …

— FR Sortie de …soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no …

— HR Izlaz iz …podliježe ograničenjima ili pristobjama na temeleju Uredbe/Direktive/Odluke br. …

— IT Uscita dalla …soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. …

— LV Izvešana no …piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …,

— LT Išvežimui iš …taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr.…,

— HU A kilépés …területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

— MT Ħruġ mill- …suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru …

— NL Bij uitgang uit de …zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.

— PL Wyprowadzenie z …podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

— PT Saída da …sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.o …

— RO Ieșire din …supusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/Directiva/Decizia nr …

— SL Iznos iz …zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. …

— SK Výstup z …podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č ….

— FI …vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja

— SV Utförsel från …underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …

— EN Exit from …subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No …

…territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr… — 99204

— BG Освободено от задължителен маршрут

— CS Osvobození od stanovené trasy

— DA Fritaget for bindende transportrute

— DE Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute

— EE Ettenähtud marsruudist loobutud

— EL Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής

— ES Dispensa de itinerario obligatorio

— FR Dispense d'itinéraire contraignant

— HR Oslobođeno od propisanog plana puta

— IT Dispensa dall'itinerario vincolante

— LV Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta

— LT Leista nenustatyti maršruto

— HU Előírt útvonal alól mentesítve

— MT Tneħħija ta' l-itinerarju preskitt

— NL Geen verplichte route

— PL Zwolniony z wiążącej trasy przewozu

— PT Dispensa de itinerário vinculativo

— RO Dispensă de la itinerarul obligatoriu

— SL Opustitev predpisane poti

— SK Oslobodenie od predpísanej trasy

— FI Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta

— SV Befrielse från bindande färdväg

— EN Prescribed itinerary waived.

Ettenähtud marsruudist loobutud — 99205

— BG Одобрен изпращач

— CS Schválený odesílatel

— DA Godkendt afsender

— DE Zugelassener Versender

— EE Volitatud kaubasaatja

— EL Εγκεκριμένος αποστολέας

— ES Expedidor autorizado

— FR Expéditeur agréé

— HR Ovlašteni pošiljatelj

— IT Speditore autorizzato

— LV Atzītais nosūtītājs

— LT Įgaliotas siuntėjas

— HU Engedélyezett feladó

— MT Awtoriżżat li jibgħat

— NL Toegelaten afzender

— PL Upoważniony nadawca

— PT Expedidor autorizado

— RO Expeditor agreat

— SL Pooblaščeni pošiljatelj

— SK Schválený odosielateľ

— FI Valtuutettu lähettäjä

— SV Godkänd avsändare

— EN Authorised consignor

Volitatud kaubasaatja — 99206

— BG Освободен от подпис

— CS Podpis se nevyžaduje

— DA Fritaget for underskrift

— DE Freistellung von der Unterschriftsleistung

— EE Allkirjanõudest loobutud

— EL Δεν απαιτείται υπογραφή

— ES Dispensa de firma

— FR Dispense de signature

— HR Oslobođeno potpisa

— IT Dispensa dalla firma

— LV Derīgs bez paraksta

— LT Leista nepasirašyti

— HU Aláírás alól mentesítve

— MT Firma mhux meħtieġa

— NL Van ondertekening vrijgesteld

— PL Zwolniony ze składania podpisu

— PT Dispensada a assinatura

— RO Dispensă de semnătură

— SL Opustitev podpisa

— SK Oslobodenie od podpisu

— FI Vapautettu allekirjoituksesta

— SV Befrielse från underskrift

— EN Signature waived

Allkirjanõudest loobutud – 99207

— BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

— CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY

— DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION

— DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

— EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

— EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

— ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

— FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE

— HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO

— IT GARANZIA GLOBALE VIETATA

— LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

— LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

— HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS

— MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

— NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

— PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ GENERALNEJ

— PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

— RO GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ

— SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE

— SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

— FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

— SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

— EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED.

ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD – 99208

— BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

— CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ

— DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE

— DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

— EE PIIRAMATU KASUTAMINE

— ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

— ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA

— FR UTILISATION NON LIMITEE

— HR NEOGRANIČENA UPORABA

— IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

— LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

— LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

— HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

— MT UŻU MHUX RISTRETT

— NL GEBRUIK ONBEPERKT

— PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

— PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA

— RO UTILIZARE NELIMITATĂ

— SL NEOMEJENA UPORABA

— SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

— FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

— SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

— EN UNRESTRICTED USE

PIIRAMATU KASUTAMINE – 99209

— BG Разни

— CS Různí

— DA Diverse

— DE Verschiedene

— EE Erinevad

— EL Διάφορα

— ES Varios

— FR Divers

— HR Razni

— IT Vari

— LV Dažādi

— LT Įvairūs

— HU Többféle

— MT Diversi

— NL Diverse

— PL Różne

— PT Diversos

— RO Diverși

— SL Razno

— SK Rôzne

— FI Useita

— SV Flera

— EN Various

Erinevad – 99211

— BG Насипно

— CS Volně loženo

— DA Bulk

— DE Lose

— EE Pakendamata

— EL Χύμα

— ES A granel

— FR Vrac

— HR Rasuto

— IT Alla rinfusa

— LV Berams

— LT Nesupakuota

— HU Ömlesztett

— MT Bil-kwantitá

— NL Los gestort

— PL Luzem

— PT A granel

— RO Vrac

— SL Razsuto

— SK Voľne

— FI Irtotavaraa

— SV Bulk

— EN Bulk

Pakendamata – 99212

— BG Изпращач

— CS Odesílatel

— DA Afsender

— DE Versender

— EE Saatja

— EL Αποστολέας

— ES Expedidor

— FR Expéditeur

— HR Pošiljatelj

— IT Speditore

— LV Nosūtītājs

— LT Siuntėjas

— HU Feladó

— MT Min jikkonsenja

— NL Afzender

— PL Nadawca

— PT Expedidor

— RO Expeditor

— SL Pošiljatelj

— SK Odosielateľ

— FI Lähettäjä

— SV Avsändare

— EN Consignor

Kaubasaatja – 99213
Liide D2

ARVUTIPÕHISE TRANSIIDISÜSTEEMI LISAKOODID

1.    Riigikoodid (CNT)Väli

Sisu

Välja liik

Näide

1

ISO kahetäheline riigikood

Täheline 2

IT

Kasutatakse ISO kahetähelist riigikoodi (vt liide D1).

2.    Keelekood

Kohaldatakse ISO kahetähelist koodi vastavalt ISO – 639: 1988 standardile.

3.    Kauba kood (COM)Väli

Sisu

Välja liik

Näide

1

HS6

Numbriline 6 (joondatud vasakule)

010290

Kasutada tuleb harmoneeritud süsteemi esimest kuut kohta (HS6). Kauba kood võib siseriiklikus kasutuses olla kuni kaheksakohaline.

6.    Esitatud dokumentide koodid/sertifikaatide koodid

(Numberkoodid on võetud ÜRO teatmikust haldusalal, kaubanduses ja transpordis kasutatava elektroonilise andmevahetuse kohta 1997b: andmeelementide koodide loetelu 1001, dokumendi/sõnumi kodeeritud nimetus)Vastavustunnistus

2

Kvaliteedisertifikaat

3

Kaupade liikumissertifikaat A.TR

18

Konteinerite loetelu

235

Pakkenimekiri

271

Esialgne kaubaarve

325

Faktuurarve

380

Ettevõttesisene saateleht

703

Meretranspordi koondveokiri

704

Meretranspordi veokiri

705

Meretranspordi alamveokiri

714

SMGS-saateleht (raudtee)

722

Maanteeveokiri

730

Lennuveokiri

740

Koondlennuveokiri

741

Lähetusteatis (postipakid)

750

Mitmeliigiline/kombineeritud veodokument (üldine)

760

Lastimanifest

785

Saateleht (bordereau)

787

Lähetusteatis mudel T

820

Lähetusteatis mudel T1

821

Lähetusteatis mudel T2

822

Lähetusteatis mudel T2L

825

Ekspordi kaubadeklaratsioon

830

Fütosanitaarsertifikaat

851

Sanitaarsertifikaat

852

Veterinaarsertifikaat

853

Päritolusertifikaat

861

Päritoludeklaratsioon

862

Sooduspäritolusertifikaat

864

Päritolusertifikaat vorm A (GSP)

865

Impordilitsents

911

Veosedeklaratsioon (saabumisel)

933

Embargoluba

941

TIF-vorm

951

TIR-märkmik

952

Liikumissertifikaat EUR.1

954

ATA-märkmik

955

Muu

zzz

7.    Lisateabe kood / Erimäärangu kood

Kohaldatakse järgmisi koode:

DG0

=

ühistransiidiprotseduuri riigist eksportimine, mille suhtes kehtivad piirangud, või liidust eksportimine, mille suhtes kehtivad piirangud.

DG1

=

ühistransiidiprotseduuri riigist eksportimine, mille suhtes kehtivad tollimaksud, või liidust eksportimine, mille suhtes kehtivad tollimaksud.

DG2

=

Eksport.

Riigi tasandil võib määratleda ka täiendavaid erimääranguid.

8.    Tolliasutuse viitenumber (COR)Väli

Sisu

Välja liik

Näide

1

Selle riigi tunnus, kuhu tolliasutus kuulub (vt CNT)

Täheline 2

IT

2

Tolliasutuse riiklik number

Tähtnumbriline 6

0830AB

Väli 1 täidetakse, nagu on selgitatud eespool.

Väli 2 tuleb täita vabalt kuuekohalise tähtnumbrilise koodiga.Kuuekohaline kood võimaldab riigi haldusasutustel vajaduse korral määratleda tolliasutuste omavaheline hierarhia.

9.

„Deklaratsiooni liik” (lahter 1) jaoks: TIR-deklaratsioonide puhul kasutada koodi „TIR”.

10.

Atribuudi „Garantii liik” (lahter 52) jaoks: TIR-teadete puhul kasutada koodi „B”.
Liide E

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklis 7 sätestatud kesksüsteemis töödeldavad andmed

1. Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 1 lõikes 18 osutatud EORI number.

2. Isiku täielik nimi.

3. Registreeritud asukoht/alaline asukoht: registreeritud asukoha/alalise asukoha täielik aadress, sh riigi või territooriumi tunnus (kui on olemas, siis ISO kahetäheline riigikood vastavalt liite D1 II jaotise lahtris 2 määratletule).

4. Käibemaksukohustuslasena registreerimise number/numbrid, kui liikmesriigid on selle/need andnud.

5. Vajaduse korral asutamisdokumendis osutatud õiguslik seisund.

6. Asutamise kuupäev, füüsilise isiku puhul sünnikuupäev.

7. Isiku laad (füüsiline isik, juriidiline isik, tolliseadustiku artikli 5 lõikes 4 osutatud isikute ühendus) koodina esitatult. Vastavad koodid on:

(1)

füüsiline isik

(2)

juriidiline isik

(3)

tolliseadustiku artikli 5 lõikes 5 osutatud isikute ühendus.

8. Kontaktandmed: kontaktisiku nimi, aadress ja üks järgmistest: telefoni- või faksinumber või e-posti aadress.

9. Väljaspool liidu tolliterritooriumi asutatud isiku puhul: identifitseerimisnumber/-numbrid, kui see/need on asjaomasele isikule tolliga seotud eesmärkidel välja antud mõne sellise kolmanda riigi pädevate asutuste poolt, kus kehtib leping vastastikuse haldusabi kohta tolliküsimustes. Kõnealune tunnusnumber/kõnealused tunnusnumbrid hõlmab/hõlmavad riigi või territooriumi tunnust (olemasolu korral ISO kahetäheline riigikood vastavalt liite D1 II jaotise lahtris 2 määratletule).

10. Vajaduse korral asjaomase liikmesriigi äriregistrisse kantud, Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistilise liigituse (NACE) kohane neljanumbriline põhitegevusala kood.

11. EORI numbri kehtivusaja lõppkuupäev, kui seda kohaldatakse.

12. Nõusolek punktides 1, 2 ja 3 loetletud isikuandmete avalikustamise kohta, kui see on olemas.
Liide F1

TRANSIIDI SAATEDOKUMENT (TAD)

I PEATÜKK

Transiidisaatedokumendinäidis

image

II PEATÜKK

Transiidi saatedokumendi selgitavad märkused ja üksikasjalikud andmed

Transiidi saatedokumendi paber võib olla rohelist värvi.

Transiidi saatedokument trükitakse transiidideklaratsiooni andmete põhjal, mida protseduuri pidaja vajaduse korral muudab ja/või lähtetolliasutus kontrollib, ning see täidetakse järgmist teavet kasutades:

1. MRN (tolli viitenumber)

▼C3

▼B

Teave esitatakse tähtnumbriliselt 18kohalisena järgmise näidise kohaselt:Väli

Sisu

Välja liik

Näited

1

Transiiditoimingu ametliku aktsepteerimise aasta kaks viimast numbrit (AA)

Numbriline 2

97

2

Selle riigi tunnus, kus vedu algas (ISO kahetäheline riigikood)

Täheline 2

IT

3

Transiitveo kordumatu tunnus aasta ja riigi kohta

Tähtnumbriline 13

9876AB8890123

4

Kontrollnumber

Tähtnumbriline 1

5

Väljad 1 ja 2 täidetakse nii, nagu eespool selgitatud.

Väljale 3 tuleb märkida transiitveo tunnuskood. Selle välja täitmise viisi määravad riiklikud asutused, kuid igal asjaomasel aastal ja asjaomases riigis tehtud transiitveol peab olema kordumatu number.

Kui riiklikud haldusasutused soovivad, et MRN-number sisaldaks tolliasutuse viitenumbrit, võivad nad selle lisamiseks kasutada kuni kuut esimest numbrit.

Väljale 4 märgitakse MRN-numbri kontrollarv. See väli võimaldab leida vigu kogu MRN-numbri osas.

Tolli viitenumber trükitakse ka vöötkoodina, kasutades standardi „Kood 128” märgistikku B.

2. Lahter 3:

 esimene alajaotis: prinditud lehe seerianumber;

 teine alajaotis: prinditud lehtede koguarv (sealhulgas kaubanimekirjad);

 ainult ühe kaubanimetuse korral ei kasutata.

3. Lahtri 8 parempoolne osa:

tolliasutuse nimi ja aadress, kellele peab saatma transiidi saatedokumendi tagastatava eksemplari, kui kasutatakse transiidi talitluspidevuse protseduuri.

4. Lahter C:

 lähtetolliasutuse nimi;

 lähtetolliasutuse viitenumber;

 transiidideklaratsiooni vastuvõtmise kuupäev;

 vajaduse korral volitatud kaubasaatja nimi ja loa number.

5. Lahter D:

 kontrolli tulemus;

 paigaldatud tollitõkendid või kanne „- -” („Loobutud – 99201 ”);

 vajaduse korral märge „Kohustuslik teekond”.

Transiidi saatedokumenti ei tohi teha muudatusi, täiendusi ega kustutusi, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

6. Teekonnal täidetavad formaalsused

Pärast kauba väljaviimist lähtetolliasutusest ja enne selle sihttolliasutusse saabumist tuleb võib-olla lisada teatavaid andmeid kaubaga kaasas olevasse transiidi saatedokumenti. Need andmed on seotud veoga ja sedamööda, kuidas vedu toimub, sisestab need vedaja, kes vastutab veo käigus selle transpordivahendi eest, kuhu kaup on laaditud. Need andmed võib lisada käsitsi, loetava käekirjaga. Sel juhul tuleb kanded kirjutada tindiga ja suurtähtedega.

Vedaja võib kauba ümber laadida alles pärast loa saamist selle riigi tolliasutuselt, kelle territooriumil hakatakse kaupa ümber laadima.

Kui asutus otsustab, et liidu transiitvedu võib jätkata tavalisel viisil, kinnitab ta pärast asjakohaste meetmete võtmist transiidi saatedokumendid.

Olenevalt olukorrast peab vahetolliasutus või sihttolliasutus transiidi saatedokumendile lisatud andmed arvutisüsteemi kandma. Andmed võib lisada ka volitatud kaubasaaja.

Andmed on seotud järgmiste lahtritega.

 Ümberlaadimine: kasutada lahtrit 55.

 Lahter 55: Ümberlaadimine

 vedaja täidab selle lahtri kolm esimest rida siis, kui kaup laaditakse kõnealuse veo käigus ümber ühelt transpordivahendilt teisele või ühest konteinerist teise.

 Kui kaupa veetakse maanteesõidukitega transporditavates konteinerites, võivad tolliasutused lubada protseduuri pidajal lahtri 18 tühjaks jätta, kui lähtepunktis ei ole transiidideklaratsiooni täitmisel logistilistel põhjustel võimalik esitada transpordivahendi andmeid ja riikkondsust ning kui liikmesriigid suudavad tagada, et nõuetekohane teave transpordivahendi kohta kantakse hiljem lahtrisse 55.

 Muud vahejuhtumid: kasutada lahtrit 56.

 Lahter 56: Muud juhtumid veo ajal

 lahter täidetakse vastavalt kehtivatele transiidinõuetele.

 Kui kaup on laaditud poolhaagisele ja veo ajal vahetatakse üksnes vedukit (kaubaga toiminguid tegemata ja seda ümber laadimata), tuleb sellesse lahtrisse märkida ka uue veduki registreerimisnumber ja riikkondsus. Sel juhul ei ole pädeva asutuse kinnitust vaja.
Liide F2

TRANSIIDI KAUBANIMEKIRI (TLoI)

I PEATÜKK

Transiidikaubanimekirjanäidis

image

II PEATÜKK

Transiidi kaubanimekirja selgitavad märkused ja üksikasjalikud andmed

Kui kaubasaadetis koosneb rohkem kui ühest kaubanimetusest, tuleb transiidi kaubanimekirja leht A alati arvutisüsteemi abil välja trükkida ja see lisatakse transiidi saatedokumendi eksemplarile.

Kaubanimekirja lahtreid on võimalik lisada.

Trükkida tuleb järgmised andmed:

1. identifitseerimislahtrisse (ülal vasakus nurgas):

a) kaubanimekiri;

b) kõnealuse lehe järjekorranumber ja lehtede üldarv (sealhulgas transiidi saatedokument);

2. lähtetolliasutus – lähtetolliasutuse nimi;

3. kuupäev – transiidideklaratsiooni aktsepteerimise kuupäev;

4.  ►C3  MRN – liites F1 määratletud tolli viitenumber; ◄

5. Eri lahtrite üksikasjalikud andmed kaubaartiklite kaupa trükitakse järgmiselt.

a) kaubanimetuse nr – kõnealuse kaubanimetuse järjekorranumber;

b) kord – lahtrit ei kasutata, kui kogu deklaratsiooni kaupade staatus on sama;

c) segasaadetise korral trükitakse tegelik staatus, T1, T2 või T2F.
Liide G1

TRANSIIDI/JULGEOLEKU SAATEDOKUMENT (TSAD)

I PEATÜKK

Transiidi/julgeoleku saatedokumendi näidis

image

II PEATÜKK

Transiidi/julgeoleku saatedokumendi selgitavad märkused ja üksikasjalikud andmed

Transiidi/julgeoleku saatedokument sisaldab kogu deklaratsiooni suhtes kehtivaid andmeid.

Transiidi/julgeoleku saatedokumendis esitatavad andmed tulenevad transiidideklaratsiooni andmetest. Vajaduse korral muudab protseduuri pidaja kõnealust teavet ja/või lähtetolliasutus kontrollib seda.

Transiidi/julgeoleku saatedokumendiks võib kasutada rohelist paberit.

Lisaks liidete A, C1 ja D1 selgitavates märkustes sätestatule tuleb trükkida järgmised andmed.

1.   MRN (TOLLI VIITENUMBER):

tolli viitenumber (MRN) tuleb trükkida esilehele ja kõigile kaubanimekirja vormidele, välja arvatud juhul, kui kõnealuseid vorme kasutatakse transiidi talitluspidevuse protseduuri raames, mil tolli viitenumbrit ei määrata.

Andmed on tähtnumbrilised ja koosnevad 18 tähemärgist järgmiselt.Väli

Sisu

Välja liik

Näited

1

Transiidideklaratsiooni ametliku aktsepteerimise aasta kaks viimast numbrit (YY)

Numbriline 2

06

2

Selle riigi tunnus, kus vedu algas (kahetäheline riigikood)

Täheline 2

RO

3

Transiitveo kordumatu tunnus aasta ja riigi kohta

Tähtnumbriline 13

9876AB8890123

4

Kontrollnumber

Tähtnumbriline 1

5

Väljad 1 ja 2 täidetakse vastavalt eespool olevale selgitusele.

Väljale 3 märgitakse transiitveo tunnus. Selle välja täitmise viisi määravad riiklikud asutused, kuid igal asjaomasel aastal ja asjaomases riigis tehtud transiitveol peab olema kordumatu number.

Kui riiklikud asutused soovivad, et MRN-number sisaldaks tolliasutuse viitenumbrit, võivad nad selle lisamiseks kasutada kuni kuut esimest numbrit.

Väljale 4 märgitakse arv, mis on kogu MRN-numbri kontrollarv.

See väli võimaldab leida vigu kogu MRN-numbri osas.

Tolli viitenumber trükitakse ka vöötkoodina, kasutades standardi „Kood 128” märgistikku B.

2.   LAHTER „JULG. DEKL. (S00)”:

kui transiidi/julgeoleku saatedokument sisaldab julgeolekualast teavet, märgitakse kood S. Kui kõnealune dokument ei sisalda julgeolekualast teavet, jäetakse lahter tühjaks.

3.   LAHTER „VORMID (3)”:

esimene alajaotis: prinditud lehe seerianumber;

teine alajaotis: prinditud lehtede koguarv (sealhulgas kaubanimekiri).

4.   LAHTER „VIITENUMBRID (7)”:

märkida LRN või/ja UCR.

▼C3

LRN – kohalik viitenumber liite C2 määratluse kohaselt.

UCR – liite C1 II jaotise lahtri 7 kohane partii kordumatu viitenumber.

▼B

5.   LAHTRIST „KAUBASAATJA (8)” PAREMAL POOL OLEV LAHTER:

selle tolliasutuse nimi ja aadress, kellele saadetakse transiidi/julgeoleku saatedokumendi tagastatav eksemplar.

6.   LAHTER „ERIASJAOLU (S32)”:

märkida muu eriasjaolu tunnusnumber.

7.   LAHTER „LÄHTETOLLIASUTUS (C)”:

 lähtetolliasutuse viitenumber;

 transiidideklaratsiooni vastuvõtmise kuupäev;

 vajaduse korral volitatud kaubasaatja nimi ja loa number.

8.   LAHTER „KONTROLL LÄHTETOLLIASUTUSE POOLT (D)”:

 kontrolli tulemused;

 paigaldatud tollitõkendid või kanne „- -” („Loobutud – 99201 ”);

 vajaduse korral märge „Kohustuslik teekond”.

Transiidi/julgeoleku saatedokumenti ei tohi teha muudatusi, täiendusi ega kustutusi, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

9.   TEEKONNAL TÄIDETAVAD FORMAALSUSED:

pärast kauba väljaviimist lähtetolliasutusest ja enne selle sihttolliasutusse saabumist võib olla vaja lisada teatavaid andmeid kaubaga kaasas olevasse transiidi/julgeoleku saatedokumenti. Need andmed on seotud veoga ja sedamööda, kuidas vedu toimub, sisestab need vedaja, kes vastutab veo käigus selle transpordivahendi eest, kuhu kaup on laaditud. Need andmed võib lisada käsitsi, loetava käekirjaga. Sel juhul tuleb kanded kirjutada tindiga ja suurtähtedega.

Vedaja võib kauba ümber laadida alles pärast loa saamist selle riigi tolliasutuselt, kelle territooriumil hakatakse kaupa ümber laadima.

Kui asutus otsustab, et liidu transiitvedu võib jätkata tavalisel viisil, kinnitab ta pärast asjakohaste meetmete võtmist transiidi/julgeoleku saatedokumendid.

Olenevalt olukorrast peab vahetolliasutus või sihttolliasutus transiidi/julgeoleku saatedokumendile lisatud andmed arvutisüsteemi kandma. Andmed võib lisada ka volitatud kaubasaaja.

Andmed on seotud järgmiste lahtritega.

10.   ÜMBERLAADIMINE: KASUTADA LAHTRIT 55

Lahter „Ümberlaadimised (55)”

vedaja täidab selle lahtri kolm esimest rida siis, kui kaup laaditakse kõnealuse veo käigus ümber ühelt transpordivahendilt teisele või ühest konteinerist teise.

Kui kaupa veetakse maanteesõidukitega transporditavates konteinerites, võivad tolliasutused lubada protseduuri pidajal lahtri 18 tühjaks jätta, kui lähtepunktis ei ole transiidideklaratsiooni täitmisel logistilistel põhjustel võimalik esitada transpordivahendi andmeid ja riikkondsust ning kui liikmesriigid suudavad tagada, et nõuetekohane teave transpordivahendi kohta kantakse hiljem lahtrisse 55.

11.   MUUD VAHEJUHTUMID: KASUTADA LAHTRIT 56

Lahter „Muud juhtumid veo ajal (56)”:

lahter täidetakse vastavalt kehtivatele transiidinõuetele.

Kui kaup on laaditud poolhaagisele ja veo ajal vahetatakse üksnes vedukit (kaubaga toiminguid tegemata ja seda ümber laadimata), tuleb sellesse lahtrisse märkida ka uue veduki registreerimisnumber ja riikkondsus. Sel juhul ei ole pädeva asutuse kinnitust vaja.
Liide G2

TRANSIIDI/JULGEOLEKU KAUBANIMEKIRI (TSLoI)

I PEATÜKK

Transiidi/julgeoleku kaubanimekirja näidis

image

II PEATÜKK

Transiidi/julgeoleku kaubanimekirja selgitavad märkused ja üksikasjalikud andmed

Transiidi/julgeoleku kaubanimekiri sisaldab deklaratsioonis esitatud kaubaartiklite andmeid.

Kaubanimekirja lahtreid on võimalik lisada. Lisaks liidete A ja C1 selgitavates märkustes sätestatule tuleb trükkida järgmised andmed, kasutades selleks vajaduse korral asjakohaseid koode.

1. Lahter „MRN” – liites G1 määratletud tolli viitenumber. Tolli viitenumber (MRN) tuleb trükkida esilehele ja kõigile kaubanimekirja vormidele, välja arvatud juhul, kui kõnealuseid vorme kasutatakse transiidi talitluspidevuse protseduuri raames, mil tolli viitenumbrit ei määrata.

2. Eri lahtrite üksikasjalikud andmed kaubaartiklite kaupa trükitakse järgmiselt:

a) lahter „Kaubaartikli nr (32)” – kõnealuse kaubaartikli järjekorranumber;

b) lahter „Veokulude makseviis (S29)” – märkida veokulude makseviisi kood;

c) lahter „UNDG (44/4)” – ÜRO ohtlike kaupade kood;

d) lahter „Vormid (3)”:

 esimene alajaotis: prinditud lehe seerianumber;

 teine alajaotis: prinditud lehtede üldarv (transiidi/julgeoleku kaubanimekiri).
Liide H1

EKSPORDI SAATEDOKUMENT (EAD)

I PEATÜKK

Ekspordi saatedokumendi näidis

image

II PEATÜKK

Ekspordi saatedokumendi selgitavad märkused ja üksikasjalikud andmed

Käesolevas peatükis kasutatud akronüüm „BCP” (business continuity plan, talitluspidevuse kava) osutab juhtudele, mil kohaldatakse tolliseadustiku artikli 6 lõike 3 punktiga b hõlmatud asendustoimingut.

Ekspordi saatedokument sisaldab andmeid kogu deklaratsiooni ja ühe kaubaartikli kohta.

Ekspordi saatedokumendis esitatavad andmed tulenevad ekspordideklaratsiooni andmetest. Vajaduse korral muudab deklarant/esindaja kõnealust teavet ja/või eksporditolliasutus kontrollib seda.

Lisaks liidete A ja C1 selgitavates märkustes sätestatule tuleb trükkida järgmised andmed.:

1.   „MRN” (TOLLI VIITENUMBER):

tolli viitenumber (MRN) tuleb trükkida esilehele ja kõigile kaubanimekirja vormidele, välja arvatud juhul, kui kõnealuseid vorme kasutatakse BCP raames, mil tolli viitenumbrit ei määrata.

Andmed on tähtnumbrilised ja koosnevad 18 tähemärgist järgmiselt.Väli

Sisu

Välja liik

Näited

1

Ekspordideklaratsiooni ametliku aktsepteerimise aasta kaks viimast numbrit (AA)

Numbriline 2

06

2

Ekspordiriigi tunnus (kahetäheline kood vastavalt liite D1 ühtse haldusdokumendi lahtrile 2)

Täheline 2

RO

3

Eksporditoimingu kordumatu tunnus aasta ja riigi kohta

Tähtnumbriline 13

9876AB8890123

4

Kontrollnumber

Tähtnumbriline 1

5

Väljad 1 ja 2 täidetakse vastavalt eespool olevale selgitusele.

Väljale 3 märgitakse ekspordikontrollisüsteemi toimingu tunnus. Selle välja täitmise eest vastutavad riiklikud haldusasutused, kuid igal asjaomases riigis tehtud eksporditoimingul peab olema kordumatu number. Kui riiklikud asutused soovivad, et MRN-number sisaldaks pädeva asutuse viitenumbrit, võivad nad selle asutuse riikliku numbri lisamiseks kasutada kuni kuut esimest numbrit.

Väljale 4 märgitakse arv, mis on kogu MRN-numbri kontrollarv.

See väli võimaldab leida vigu kogu MRN-numbri osas.

Tolli viitenumber trükitakse ka vöötkoodina, kasutades standardi „Kood 128” märgistikku B.

2.   LAHTER „JULG. DEKL. (S00)”:

kui ekspordi saatedokument sisaldab julgeolekualast teavet, märgitakse kood S. Kui kõnealune dokument ei sisalda julgeolekualast teavet, jäetakse lahter tühjaks.

3.   LAHTER „TOLLIASUTUS”:

eksporditolliasutuse viitenumber.

4.   LAHTER „VIITENUMBER (7)”:

märkida LRN või/ja UCR.

LRN – kohalik viitenumber liite C2 määratluse kohaselt.

UCR – liite C1 II jaotise lahtri 7 kohane saadetise kordumatu viitenumber.

5.   LAHTER „ERIASJAOLU (S32)”:

märkida muu eriasjaolu tunnusnumber.

6.   ERI LAHTRITE ÜKSIKASJALIKUD ANDMED KAUBAARTIKLITE KAUPA TRÜKITAKSE JÄRGMISELT:

a) lahter „Kaubaartikli nr (32)” – kõnealuse kaubaartikli järjekorranumber;

b) lahter „UNDG (44/4)” – ÜRO ohtlike kaupade kood.

Ekspordi saatedokumenti ei tohi teha muudatusi, täiendusi ega kustutusi, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.
Liide H2

EKSPORDI KAUBANIMEKIRI (ELoI)

I PEATÜKK

Ekspordi kaubanimekirja näidis

image

II PEATÜKK

Ekspordi kaubanimekirja selgitavad märkused ja üksikasjalikud andmed

Ekspordi kaubanimekiri sisaldab deklaratsioonis esitatud kaubaartiklite andmeid.

Ekspordi kaubanimekirja lahtreid on võimalik lisada.

Lisaks liidete A ja C1 selgitavates märkustes sätestatule tuleb trükkida järgmised andmed, kasutades selleks vajaduse korral asjakohaseid koode.

1. Lahter „MRN” – liites H1 määratletud tolli viitenumber. MRN-number tuleb trükkida esilehele ja kõigile kaubanimekirja vormidele.

2. Eri lahtrite üksikasjalikud andmed kaubaartiklite kaupa trükitakse järgmiselt:

a) lahter „Kaubaartikli nr (32)” – kõnealuse kaubaartikli järjekorranumber;

b) lahter „UNDG (44/4)” – ÜRO ohtlike kaupade kood.
Liide I1

EKSPORDI/JULGEOLEKU ÜHTNE HALDUSDOKUMENT (ESS)

I PEATÜKK

Ekspordi/julgeoleku ühtse haldusdokumendi näidis

image

image

image

II PEATÜKK

Ekspordi/julgeoleku ühtse haldusdokumendi selgitavad märkused ja üksikasjalikud andmed

Käesolevas peatükis kasutatud akronüüm „BCP” (business continuity plan, talitluspidevuse kava) osutab juhtudele, mil kohaldatakse tolliseadustiku artikli 6 lõike 3 punktiga b hõlmatud asendustoimingut.

Vorm sisaldab kõiki ekspordi ja väljumisega seotud andmeid, kui ekspordi ja julgeoleku andmed esitatakse koos. Dokument sisaldab teavet päise tasandil ja teavet ühe kaubaartikli kohta. Seda kasutatakse BCP raames.

Ekspordi/julgeoleku ühtsel haldusdokumendil on kolm eksemplari:

eksemplar 1 jääb selle liikmesriigi asutustele, kus täidetakse ekspordi- või lähetusformaalsused või liidu transiidiformaalsused;

eksemplari 2 kasutab eksportiv liikmesriik statistilistel eesmärkidel;

eksemplar 3 saadetakse eksportijale tagasi pärast seda, kui toll on sellele pannud oma templi.

Ekspordi/julgeoleku ühtne haldusdokument sisaldab andmeid, mis kehtivad kogu deklaratsiooni osas.

Ekspordi/julgeoleku ühtses haldusdokumendis esitatavad andmed tulenevad ekspordi- ja väljumisdeklaratsiooni andmetest. Vajaduse korral muudab deklarant/esindaja kõnealust teavet ja/või eksporditolliasutus kontrollib seda.

Lisaks liidete A ja C1 selgitavates märkustes sätestatule tuleb trükkida järgmised andmed.

1.  ►C3  Lahter „MRN (tolli viitenumber)”: ◄

tolli viitenumber (MRN) tuleb trükkida esilehele ja kõigile kaubanimekirja vormidele, välja arvatud juhul, kui kõnealuseid vorme kasutatakse BCP raames, mil tolli viitenumbrit ei määrata.

Andmed on tähtnumbrilised ja koosnevad 18 tähemärgist järgmiselt.Väli

Sisu

Välja liik

Näited

1

Ekspordideklaratsiooni ametliku aktsepteerimise aasta kaks viimast numbrit (AA)

Numbriline 2

06

2

Ekspordiriigi tunnus (kahetäheline kood vastavalt liite D1 ühtse haldusdokumendi lahtrile 2)

Täheline 2

RO

3

Eksporditoimingu kordumatu tunnus aasta ja riigi kohta

Tähtnumbriline 13

9876AB8890123

4

Kontrollnumber

Tähtnumbriline 1

5

Väljad 1 ja 2 täidetakse vastavalt eespool olevale selgitusele.

Väljale 3 märgitakse ekspordikontrollisüsteemi toimingu tunnus. Selle välja täitmise eest vastutavad riiklikud haldusasutused, kuid igal asjaomases riigis tehtud eksporditoimingul peab olema kordumatu number. Kui riiklikud asutused soovivad, et MRN-number sisaldaks pädeva asutuse viitenumbrit, võivad nad selle asutuse riikliku numbri lisamiseks kasutada kuni kuut esimest numbrit.

Väljale 4 märgitakse arv, mis on kogu MRN-numbri kontrollarv.

See väli võimaldab leida vigu kogu MRN-numbri osas.

Tolli viitenumber trükitakse ka vöötkoodina, kasutades standardi „Kood 128” märgistikku B.

2. Lahter „Viitenumber (7)”:

märkida LRN või/ja UCR.

▼C3

LRN

kohalik viitenumber liite C2 määratluse kohaselt.

UCR

liite C1 II jaotise lahtri 7 kohane partii kordumatu viitenumber.

▼B

3. Lahter „Eriasjaolu (S32)”:

märkida muu eriasjaolu tunnusnumber.

Ekspordi/julgeoleku ühtsesse haldusdokumenti ei tohi teha muudatusi, täiendusi ega kustutusi, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.
Liide I2

EKSPORDI/JULGEOLEKU ÜHTSE HALDUSDOKUMENDI KAUBANIMEKIRI (ESSLoI)

I PEATÜKK

Ekspordi/julgeoleku ühtse haldusdokumendi kaubanimekirja näidis

image

II PEATÜKK

Ekspordi/julgeoleku ühtse haldusdokumendi kaubanimekirja selgitavad märkused ja üksikasjalikud andmed

Ekspordi/julgeoleku ühtse haldusdokumendi kaubanimekiri sisaldab deklaratsioonis esitatud kaubaartiklite andmeid.

Kaubanimekirja lahtreid on võimalik lisada.

Lisaks liidete A ja C1 selgitavates märkustes sätestatule tuleb trükkida järgmised andmed.

1. Lahter „MRN” – liites I1 määratletud tolli viitenumber. MRN-number tuleb trükkida esilehele ja kõigile kaubanimekirja vormidele.

2. Eri lahtrite üksikasjalikud andmed kaubaartiklite kaupa trükitakse järgmiselt:

 lahter „Kaubaartikli nr (32)” – kõnealuse kaubaartikli järjekorranumber,

 lahter „Esitatud dokumendid/sertifikaadid (44/1)”: see lahter sisaldab vajaduse korral ka veodokumendi numbrit,

 lahter „UNDG (44/4)” – ÜRO ohtlike kaupade kood.
Liide J1

JULGEOLEKU JA TURVALISUSE DOKUMENT (SSD)

I PEATÜKK

Julgeoleku ja turvalisuse dokumendi näidis

image

II PEATÜKK

Julgeoleku ja turvalisuse dokumendi selgitavad märkused ja üksikasjalikud andmed

Dokument sisaldab teavet päise tasandil ja teavet ühe kaubaartikli kohta.

Julgeoleku ja turvalisuse dokumendis esitatavad andmed tulenevad sisenemise või väljumise ülddeklaratsiooni andmetest. Vajaduse korral muudab ülddeklaratsiooni esitaja kõnealust teavet ja/või sisenemis- või väljumistolliasutus kontrollib seda.

Julgeoleku ja turvalisuse dokumendi täidab ülddeklaratsiooni esitaja.

Lisaks liidete A ja C1 selgitavates märkustes sätestatule tuleb trükkida järgmised andmed.

1. Lahter „MRN” – tolli viitenumber liite G1 määratluse kohaselt või tolliasutuse väljaantud eri viitenumber. MRN-number tuleb trükkida esilehele ja kõigile kaubanimekirja vormidele.

2. Lahter „Tolliasutus”:

sisenemis-/väljumistolliasutuse viitenumber.

3. Lahter „Deklaratsiooni liik (1)”:

koodid „IM” või „EX” vastavalt sellele, kas dokument hõlmab sisenemise või väljumise ülddeklaratsiooni andmeid.

4. Lahter „Viitenumber (7)”:

märkida LRN – kohalik viitenumber liite C2 määratluse kohaselt.

5. Lahter „1.saab.koha kood (S11)”:

esimese saabumiskoha kood.

6. Lahter „Tolliter.1.kohta saab. kuup/aeg (S12)”:

märkida tolliterritooriumi esimesse saabumiskohta saabumise kuupäev ja kellaaeg.

7. Lahter „Veokulude makseviis (S29)”:

märkida veokulude makseviisi kood.

8. Lahter „UNDG (S27)” – ÜRO ohtlike kaupade kood.

9. Lahter „Eriasjaolu (S32)”:

märkida muu eriasjaolu tunnusnumber.

Julgeoleku ja turvalisuse dokumenti ei tohi teha muudatusi, täiendusi ega kustutusi, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.
Liide J2

JULGEOLEKU JA TURVALISUSE KAUBANIMEKIRI (SSLoI)

I PEATÜKK

Julgeoleku ja turvalisuse kaubanimekirja näidis

image

II PEATÜKK

Julgeoleku ja turvalisuse kaubanimekirja selgitavad märkused ja üksikasjalikud andmed

Kaubanimekirja lahtreid ei ole võimalik lisada.

Lisaks liidete A ja C1 selgitavates märkustes sätestatule tuleb trükkida eri lahtrite järgmised andmed.

Lahter „Kaubaartikli nr (32)” – kõnealuse kaubaartikli järjekorranumber;

Lahter „Veokulude makseviis (S29)” – märkida veokulude makseviisi kood;

Lahter „UNDG (S27)” – ÜRO ohtlike kaupade kood.
10. LISA

image
11. LISA

LASTINIMEKIRINr

Pakkeüksuste markeering, arv ja liik, kauba kirjeldus

Lähte-/ekspordiriik

Brutomass (kg)

Täidab asutus

 

 

 

 

 

(allkiri)

SELGITAV MÄRKUS LASTINIMEKIRJA KOHTA

1. JAGU

1.   Määratlus

1.1.

Lastinimekiri on käesolevas lisas kirjeldatud nõuetele vastav dokument.

1.2.

Seda võib kasutada koos käesoleva lisa punkti 2.2 kohase transiidideklaratsiooniga.

2.   Lastinimekirja vorm

2.1.

Lastinimekirjana võib kasutada ainult vormi esikülge.

2.2.

Lastinimekiri koosneb järgmistest osadest:

a) pealkiri „Lastinimekiri”;

b) 70 × 55 mm suurune lahter, mille ülemine osa on 70 × 15 mm ja alumine osa 70 × 40 mm;

c) järgmiselt pealkirjastatud veerud järgmises järjestuses:

 seerianumber;

 pakkeüksuste markeering, arv ja liik, kauba kirjeldus;

 lähte-/ekspordiriik;

 brutomass (kg);

 ametlikuks kasutamiseks.

Kasutajad võivad veergude laiust kohandada vastavalt vajadusele. Veerg pealkirjaga „Ametlikuks kasutamiseks” peab alati olema vähemalt 30 mm laiune. Samuti võib asjaomane isik ise otsustada, kuidas kasutada ruumi, mida ei ole nimetatud punktides a, b ja c.

2.3.

Viimase kande alla tõmmatakse horisontaaljoon ja kasutamata ruum kriipsutatakse läbi, et hiljem ei oleks võimalik sinna midagi lisada.

2. JAGU

Eri väljadele märgitavad andmed

1.   Lahter

1.1.   Ülemine osa

Kui lastinimekiri on lisatud transiidideklaratsioonile, märgib protseduuri pidaja lahtri ülemisse ossa tähise „T1”, „T2” või „T2F”.

1.2.   Alumine osa

Siia märgitakse III jao punktis 4 loetletud andmed.

2.   Veerud

2.1.   Seerianumber

Iga lastinimekirja kantud kaubanimetuse ees on seerianumber.

2.2.   Pakkeüksuste markeering, arv ja liik, kauba kirjeldus

Nõutud andmed esitatakse vastavalt TDA lisale B1.

Kui transiidideklaratsioonile on lisatud lastinimekiri, peavad nimekirjas olema transiidideklaratsiooni lahtritesse 31 (Pakkeüksused ja kauba kirjeldus), 40 (Ülddeklaratsioon/eelnev dokument), 44 (Lisateave, esitatud dokumendid, sertifikaadid ja load) ning vajaduse korral ka lahtritesse 33 (Kauba kood) ja 38 (Netomass (kg)) kantud andmed.

2.3.   Lähte-/ekspordiriik

Märkida selle liikmesriigi nimi, kust kaup saadetakse/eksporditakse.

2.4.   Brutomass (kg)

Märkida SADi lahtrisse 35 märgitud andmed (vt lisa B-DA).

3. JAGU

Lastinimekirjade kasutamine

1. Transiidideklaratsioonile ei tohi korraga lisada nii lastinimekirja/-kirju kui ka lisalehte/-lehti.

2. Kui kasutatakse lastinimekirja, tuleb läbi kriipsutada transiidideklaratsiooni lahtrid 15 (Lähte-/ekspordiriik), 32 (Kauba number), 33 (Kauba kood), 35 (Brutomass (kg)), 38 (Netomass (kg)), 40 (Ülddeklaratsioon/eelnev dokument) ja vajaduse korral ka lahter 44 (Lisateave, esitatud dokumendid, sertifikaadid ja load) ning lahtrisse 31 (Pakkeüksused ja kauba kirjeldus) ei tohi märkida pakkeüksuste markeeringut, arvu ja liiki ega kauba kirjeldust. Eri lastinimekirjade seerianumbrite ja tähiste viited märgitakse transiidideklaratsiooni vormi lahtrisse 31 (Pakkeüksused ja kauba kirjeldus).

3. Lastinimekirju esitatakse nendega seonduvate transiidideklaratsioonidega võrdne arv eksemplare.

4. Kui transiidideklaratsioon registreeritakse, antakse lastinimekirjale sellega seonduva transiidideklaratsiooniga sama registreerimisnumber. Number kantakse vormidele kas pitsatiga, millel on kirjas lähtetolliasutuse nimi, või käsitsi. Viimasel juhul tuleb sellele kinnituseks lisada lähtetolliasutuse ametlik pitser.

Lähtetolliasutuse ametniku allkiri ei ole kohustuslik.

5. Kui transiidideklaratsioonile on lisatud mitu lastinimekirja, peab nimekirjadel olema protseduuri pidaja määratud seerianumber ning lisatud lastinimekirjade arv märgitakse lahtrisse 4 (Lastinimekirjad).

6. Lastinimekirja vormid trükitakse kirjutuspaberile, mis kaalub vähemalt 40 g/m2 ja on piisavalt tugev, et see tavalise kasutamise juures kergesti ei rebeneks ega kortsuks. Paberi värvi võivad valida asjaomased isikud. Vormide mõõtmed on 210 × 297 mm, kusjuures pikkuse puhul on lubatud hälve vahemikus – 5 mm kuni + 8 mm.
12. LISA

TAOTLUSE- JA LOAVORMID

Üldised märkused

Näidiste küljendus ei ole kohustuslik; liikmesriigid võivad esitada vorme, kus lahtrite asemel on joonestik, või vajaduse korral lahtreid laiendada. Liikmesriigid võivad taotluste vastuvõtmiseks ja lubade andmiseks kasutada ka riikide IT-süsteeme.

Järjekorranumbrid ja asjakohane tekst on kohustuslikud.

Liikmesriigid võivad lisada siseriiklikuks kasutamiseks ettenähtud lahtreid või jooni. Need lahtrid või jooned märgistatakse järjekorranumbri ja suurtähega (nt 5 A).

Põhimõtteliselt tuleb täita poolpaksus kirjas järjekorranumbriga lahtrid. Eranditele viidatakse selgitavates märkustes.

Liide sisaldab majanduslike tingimuste kohta kasutatavaid koode.

▼C2

image

▼M1

image

▼M1

image

▼C2

image

image

image

▼M1

Selgitavad märkused taotluse vormi eri lahtrite kohta

Üldine märkus

Vajaduse korral võib nõutava teabe esitada taotlusvormi eraldi lisas, viidates asjaomase vormi lahtrile.

Liikmesriigid võivad nõuda lisateavet.

1. Märkige taotleja täielik nimi ja EORI-number. Taotleja on isik, kellele luba väljastatakse.

1.a Sisestage ettevõtja tunnusnumber.

1.b Asjakohasel juhul märkige loas käesolevale taotlusele viitamiseks sisemine viitenumber.

1.c Märkige kehtivad kontaktandmed (kontaktisik, kontaktaadress, telefoni- ja faksinumber, e-posti aadress).

1.d Märkige esindatuse liik deklaratsiooni esitamiseks, sisestades sobivasse lahtrisse sümboli „X”.

2. Märkige, mis liiki lihtsustust (arvestusse kandmine, lihtsustatud deklaratsioon või keskne tollivormistus) ja millist tolliprotseduuri (impordi või ekspordi) kohaldatakse, sisestades sobivasse lahtrisse sümboli „X”.

3. Märkige asjakohane kood:

1)

esimene loataotlus

2)

muudetud või uuendatud loa taotlus (märkige ka asjakohane loa number).

4.a Märkige, kas volitatud ettevõtja staatuse kohta on väljastatud sertifikaat; kui „JAH”, sisestage vastav number.

4.b Märkige selle loa (nende lubade) liik, viitenumber ja asjakohasel juhul kehtivusaeg, mille suhtes taotletavat lihtsustust (taotletavaid lihtsustusi) kasutatakse; kui luba (lube) parasjagu taotletakse, märkige taotletava loa (taotletavate lubade) liik ja taotluse esitamise kuupäev.

5.  ►C2  Teave keskse raamatupidamise kohta, äri-, maksu- või muud raamatupidamisdokumendid ◄ .

5.a Märkige keskse raamatupidamise asukoha täielik aadress.

5.b Märkige raamatupidamise liik (elektrooniline või paberkandjal ning kasutatava süsteemi või tarkvara liik).

6. Märkige käesolevale taotlusele lisatud lisalehtede arv.

7. Arvestust (tolliga seotud raamatupidamist) käsitlev teave.

7.a Märkige arvestuse asukoha täielik aadress.

7.b Märkige arvestuse liik (elektrooniline või paberil ning kasutatava süsteemi või tarkvara liik).

7.c Asjakohasel juhul märkige arvestusega seotud muud olulised andmed.

8. Teave kaupade ja tehingute liigi kohta.

8.a Asjakohasel juhul märkige CN-kood või vähemalt CNi kaubagrupp ja kauba kirjeldus.

8.b Märkige asjakohased andmed iga kuu kohta.

8.c Märkige asjakohased andmed iga kuu kohta.

9. Teave kauba lubatud asukoha ja vastutava tolliasutuse kohta.

9, a ja b Märkige täielik nimi, aadress ja kontaktandmed.

10. Märkige nende tolliasutuste täielikud nimed, aadressid ja kontaktandmed, kus kaup suunatakse tolliprotseduurile.

11. Asjakohasel juhul märkige järelevalveasutuse täielik nimi, aadress ja kontaktandmed.

12. Märkige lihtsustatud deklaratsiooni liik, sisestades asjakohasesse lahtrisse sümboli „X”; äri- või muude haldusdokumentide kasutamise korral tuleb täpsustada kasutatavate dokumentide liik.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

▼B

MUUDE ERIPROTSEDUURIDE KUI TRANSIIDIGA SEOTUD VORMIDE VÕI RIIKIDE IT-SÜSTEEMIDE SELGITAVAD MÄRKUSED

I JAOTIS

Taotluse vormi lahtritesse sisestatavad andmed

1.    Taotleja

Sisestage taotleja täielik nimi ja aadress ning EORI number. Taotleja on isik, kellele luba tuleks väljastada.

2.    Tolliprotseduur

Märkige tolliprotseduur, millele lahtris 7 loetletud kaup kavatsetakse suunata. Asjaomased tolliprotseduurid on esitatud alljärgnevalt:

 lõppkasutus,

 ajutine import,

 tolliladustamine,

 seestöötlemine,

 välistöötlemine.

Märkus:

1. Kui taotleja taotleb rohkem kui ühe tolliprotseduuri kasutamise luba, tuleks kasutada eraldi vorme.

2. Tolliladustamisprotseduuri kasutamiseks ei ole luba vaja, kuid ladustamisrajatiste pidamiseks kauba tolliladustamise eesmärgil on luba vaja.

3.    Taotluse liik

Käesolevasse lahtrisse tuleb sisestada taotluse liik, kasutades vähemalt üht järgmistest koodidest:

1

=

esmakordne taotlus;

2

=

muudetud või uuendatud loa taotlus (märkige ka asjakohane loa number);

3

=

rohkem kui üht liikmesriiki hõlmava loa taotlus;

4

=

järjestikuse loa taotlus (seestöötlemine).

4.    Lisalehed

Märkige lisalehtede arv.

Märkus:

Lisalehed on järgmiste tolliprotseduuride jaoks:

Tolliladustamine, seestöötlemine (vajaduse korral) ja välistöötlemine (vajaduse korral).

5.    Raamatupidamise/arvestuse koht ja liik

Märkige koht, kus hoitakse tollialast keskset raamatupidamist või kus see on kättesaadav. Täpsustage ka raamatupidamise liik, esitades üksikasjad kasutatud süsteemi kohta.

Märkige ka arvestuse pidamise koht ja tolliprotseduuri korral kasutatava arvestuse liik (laoarvestus). Arvestus tähendab järgmist: andmed, mis hõlmavad kogu vajalikku teavet ja tehnilisi üksikasju, mis võimaldavad tollil tolliprotseduuri üle järelevalvet teha ja seda kontrollida.

Märkus:

Ajutise impordi korral tuleb lahter 5 täita ainult siis, kui toll seda nõuab.

6.    Loa kehtivusaeg

Märkige lahtrisse 6a taotluses esitatud kuupäev, millal luba kehtima peaks hakkama (päev/kuu/aasta). Põhimõtteliselt hakkab luba kehtima kõige varem selle väljaandmise päeval. Sel juhul sisestage „väljaandmiskuupäev”. Loa kehtivuse lõppkuupäeva kohta võib teha ettepaneku lahtris 6b.

7.    Tolliprotseduurile suunatav kaup

CN-kood

Täitke vastavalt kombineeritud nomenklatuurile (CN-kood = kaheksakohaline).

Kirjeldus

Kauba kirjeldus on kaubanduslik ja/või tehniline kirjeldus.

Kogus

Märkige tolliprotseduurile suunatava kauba hinnanguline kogus.

Väärtus

Märkige tolliprotseduurile suunatava kauba hinnanguline väärtus eurodes või muus vääringus.

Märkus:

Lõppkasutus:

1. Kui taotlus käsitleb muud kui allpool punktis 2 nimetatud kaupa, peaksite vajaduse korral sisestama alajaotusse „CN-kood” TARICi koodi (10kohaline või 14kohaline).

2. Kui taotlus käsitleb kombineeritud nomenklatuuri eelsätete erisätetega (A ja B osa) hõlmatud kaupa (teatavate kategooriate laevade, paatide ja muude veesõidukite ning puurlavade ja avamere naftapuurplatvormide jaoks ettenähtud kaubad/tsiviilõhusõidukid ja tsiviilõhusõidukites kasutatavad kaubad), ei ole CN-koodide esitamine vajalik. Taotlejad peaksid alajaotusse „Kirjeldus” märkima näiteks: „tsiviilõhusõidukid ja nende osad/kombineeritud nomenklatuuri erisätete B osa”. Siis ei ole enam vaja esitada üksikasju CN-koodi, koguse ja kauba väärtuse kohta.

Tolliladustamine:

Kui taotlus hõlmab mitmeid eri kaubaartikleid, võite sisestada alajaotusse „CN-kood” sõna „mitu”. Sel juhul kirjeldage ladustatava kauba laadi alajaotuses „Kirjeldus”. Üksikasju CN-koodi kohta ei ole vaja esitada. Kauba kogus ja väärtus;

Sees- ja välistöötlemine:

CN-kood: märkida võib neljakohalise koodi. Kaheksakohaline kood tuleb märkida siis,

kui tuleb kasutada ekvivalentkaupa või standardvahetussüsteemi;

Kirjeldus: Kaubanduslik ja/või tehniline kirjeldus peaks taotlust käsitleva otsuse tegemise võimaldamiseks olema piisavalt selge ja üksikasjalik. Kui on kavas kasutada ekvivalentkaupa või standardvahetussüsteemi, kirjeldage üksikasjalikult kauba kaubanduslikku kvaliteeti ja tehnilisi omadusi.

8.    Töödeldud tooted

Üldine märkus:

Sisestage üksikasjad toimingute tulemusel saadud kõigi töödeldud toodete kohta, märkides ära põhilise töödeldud toote või teisese töödeldud toote, kui see on asjakohane.

CN-kood ja kirjeldus: vt kommentaare lahtri 7 kohta.

9.    Kavandatud toimingute üksikasjad

▼C3

Kirjeldage kavandatud tegevust (nt andmed tööettevõtu lepingu alusel tehtavate toimingute või tavaliste käitlemistoimingute liigi kohta), mida rakendatakse kaupade suhtes tolliprotseduuri raames. Märkige ka vastav koht/vastavad kohad.

▼B

Kui tegemist on rohkem kui ühe tolliga, märkige liikmesriigi nimi/liikmesriikide nimed ja ka kohad.

Märkus:

Lõppkasutuse korral märkige kavandatud lõppkasutus ja koht/kohad, kus kaup on lõppkasutuseks ette nähtud.

Vajaduse korral sisestage muude ettevõtjate nimi, aadress ja funktsioon.

Ajutise impordi korral märkige kauba omanik.

10.    Majanduslikud tingimused

Seestöötlemise korral peab taotleja esitama majanduslike tingimuste täitmise põhjendused, kasutades vähemalt üht kahekohalist koodi, mis on liites sätestatud iga lahtris 7 osutatud CN-koodi jaoks.

11.    Tolliasutus(ed)

a) protseduurile suunav(ad) tolliasutus(ed)

b) protseduuri lõpetav(ad) tolliasutus(ed)

c) järelevalveasutus(ed)

Märkige soovitatud tolliasutus(ed).

Märkus:

Lõppkasutuse korral lahtrit 11b ei täideta.

12.    ►C3  Identifitseerimine  ◄

Märkige lahtrisse 12 ettenähtud identifitseerimisvahendid, kasutades vähemalt üht asjakohast koodi.

1

=

seeria- või tootjanumber

2

=

plommide, pitserite, templijäljendite või teiste selgelt eristatavate märkide kinnitamine

3

=

infoleht INF

4

=

proovide ja näidiste võtmine, pildimaterjalid või tehnilised kirjeldused

5

=

analüüside tegemine

6

=

endises lisas 104 sätestatud teatis (sobib ainult välistöötlemise korral)

▼C3

7

=

muud identifitseerimisvahendid (selgitage lahtris 16 „Lisateave”)

▼B

8

=

ilma identifitseerimismeetmeteta (sobib ainult ajutise impordi korral)

Märkus:

Tolliladustamise korral tuleb täita ainult siis, kui toll seda nõuab.

Ekvivalentkauba kasutamise korral ei tule lahtrit 12 täita. Selle asemel täidetakse sel juhul lisalehed.

13.    Tolliprotseduuri lõpetamise ajavahemik (kuudes)

Märkige eeldatav ajavahemik, mis on vajalik toimingute sooritamiseks või taotletud tolliprotseduuri(de) raames kasutamiseks (lahter 2). Ajavahemik algab, kui kaup on tolliprotseduurile suunatud. ►C3  Kõnealune ajavahemik lõppeb, kui kaup või tooted on suunatud järgmisele tolliprotseduurile, reeksporditud või pärast välistöötlemist lubatud vabasse ringlusse, et need saaks täielikult või osaliselt imporditollimaksust vabastada. ◄

Märkus:

Lõppkasutuse korral märkige ajavahemik, mida on vaja kauba kasutamiseks ettenähtud eesmärgil või kauba üleandmiseks teisele omanikule. Tolliladustamise korral on ajavahemik piiramatu, seepärast jätke lahter täitmata.

Seestöötlemise korral: kui kõikide protseduuril olevate kaupade puhul lõpeb protseduuri lõpetamise tähtaeg konkreetsel kuupäeval, võib loas ette näha, et protseduuri lõpetamise tähtaega pikendatakse automaatselt kõikide sellel kuupäeval veel protseduuril olevate kaupade puhul. Kui nõutakse kõnealust lihtsustust, sisestage „artikli 174 lõige 2” ja märkige üksikasjad lahtrisse 16.

14.    Deklaratsiooni liik

Lahter 14a:

Märkige deklaratsiooni liik, mida kavatsetakse kauba tolliprotseduurile suunamisel kasutada, kasutades vähemalt üht järgmistest koodidest:

1

=

standarddeklaratsioon (kooskõlas tolliseadustiku artikliga 162),

2

=

lihtsustatud deklaratsioon (kooskõlas tolliseadustiku artikliga 166),

▼C3

3

=

deklarandi arvestuskande tegemine (kooskõlas tolliseadustiku artikliga 182)

▼B

Lahter 14b:

Märkige deklaratsiooni liik, mida kavatsetakse protseduuri lõpetamisel kasutada, kasutades vähemalt üht järgmistest koodidest: sama, mis lahtri 14a korral.

Märkus:

Lõppkasutusprotseduuri korral lahtrit 14 ei täideta.

▼C3

15.    Üleandmine

Kui kavatsetakse üle anda õigusi ja kohustusi, kirjeldage üksikasju.

▼B

16.    ►C3  Lisateave ◄

▼C3

Vajaduse korral märkige järgmine lisateave:

▼B

Tagatise liik

Tagatis (jah/ei)

Tagatistolliasutus

Tagatissumma

Arvutamisviis:

Seestöötlemise puhul märkige, kas tollivõla korral arvutatakse imporditollimaksu summa vastavalt tolliseadustiku artikli 86 lõikele 3. (jah/ei)

Tolliprotseduuri kokkuvõte:

Tolliprotseduuri kokkuvõtte esitamise nõudest loobumine? (jah/ei)

▼C3

Esitage kogu lisateave, mida peate vajalikuks

▼B

17.    Allkiri/kuupäev/nimi

Lisalehe kasutamise korral täitke selle asemel ainult asjakohane lahter (22, 23 või 26).

II JAOTIS

Märkused täiendavate vormide kohta

Lisaleht „Tolliladustamine”

18.    Lao tüüp

Märkige üks järgmistest tüüpidest:

I tüüpi avalik ladu

II tüüpi avalik ladu

Eraladu

19.    Ladu või ladustamisrajatis

Märkige täpne koht, mida kavatsete kasutada tollilaona või muu ladustamisrajatisena.

20.    Kaupade nimekirja esitamise tähtaeg

Võite teha ettepaneku kaupade nimekirja esitamise tähtaja kohta.

21.    Kahjumäär

Esitage vajaduse korral kahjumäära(sid) käsitlevad andmed.

22.    Protseduurile mittesuunatud kauba ladustamine

CN-kood ja kirjeldus

Kui on kavas kasutada tavaladustamist või ekvivalentkaupa, esitage kaheksakohaline CN-kood, kauba kaubandusliku kvaliteedi ja tehniliste omaduste kirjeldus. Vajaduse korral täpsustage tolliprotseduur (kui kasutatakse), millele kaup suunatakse.

23.    Tavalised käitlemistoimingud

Täitke juhul, kui kavandatakse tavalisi käitlemistoiminguid.

24.    Ajutine väljaviimine

Eesmärk:

Täitke juhul, kui kavandatakse ajutist väljaviimist.

Lisaleht „Seestöötlemine”

18.    Ekvivalentkaup

Kui on kavas kasutada ekvivalentkaupa, märkige kaheksakohaline CN-kood ning esitage ekvivalentkauba kaubandusliku kvaliteedi ja tehniliste omaduste kirjeldus, et toll saaks teha vajaliku võrdluse importkauba ja ekvivalentkauba vahel. Lahtris 12 esitatud koode võib kasutada kõnealuse võrdluse aspektist kasulike täiendavate vahendite soovitamiseks. Kui ekvivalentkaup on importkaubast kõrgema töötlustasemega, märkige asjakohane teave lahtrisse 21.

19.    Eelnev eksport

Kui kavatsetakse kasutada eelneva eksportimise süsteemi, täpsustage tähtaeg, mille jooksul liiduväline kaup tuleb sellele protseduurile deklareerida, võttes arvesse kauba hankimiseks ja selle liitu vedamiseks vajalikku aega.

20.    Vabasse ringlusse lubamine ilma tollideklaratsioonita

Kui taotletakse, et seestöötlemisprotseduurile (IM/EX) suunatavate töödeldud toodete või kaupade vabasse ringlusse lubamine toimuks ilma tolliformaalsusteta, tuleb sisestada „artikli 170 lõige 1”

21.    Lisateave

▼C3

Esitage kogu lisateave, mis võib seoses lahtritega 18 kuni 20 kasulikuks osutuda.

▼B

Lisaleht „Välistöötlemine”

▼C3

18.    Süsteem

Kavatsetava süsteemi korral märkige asjakohane kood (ajakohased koodid):

▼B

1

=

standardvahetussüsteem ilma eelneva importimiseta

2

=

standardvahetussüsteem eelneva importimisega

3

=