02016D0715 — ET — 05.06.2017 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/715,

11. mai 2016,

millega sätestatakse meetmed seoses teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatavate puuviljadega, et hoida ära kahjuliku organismi Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa Euroopa Liitu sissetoomine ja seal levimine

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 2684 all)

(ELT L 125 13.5.2016, lk 16)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/801, teatavaks tehtud numbri C(2017 8. mai 2017,

  L 120

26

11.5.2017
▼B

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/715,

11. mai 2016,

millega sätestatakse meetmed seoses teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatavate puuviljadega, et hoida ära kahjuliku organismi Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa Euroopa Liitu sissetoomine ja seal levimine

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 2684 all)I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

▼M1

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva otsusega sätestatakse meetmed seoses Argentinast, Brasiiliast, Lõuna-Aafrikast ja Uruguayst pärit teatavate puuviljadega, et tõkestada Phyllosticta citricarpa sissetoomist liitu ja seal levimist.

▼B

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

Phyllosticta citricarpa“ – Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa; sama mis Guignardia citricarpa Kiely direktiivis 2000/29/EÜ;

▼M1

b)

„määratletud puuviljad“ – perekondade Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. liikide ja nende hübriidide viljad, välja arvatud liikide Citrus aurantium L. ja Citrus latifolia Tanaka viljad.

▼BII PEATÜKK

MEETMED, MIS VÕETAKSE MÄÄRATLETUD PUUVILJADE SUHTES, V.A PUUVILJAD, MIS SUUNATAKSE ERANDITULT TÖÖSTUSLIKUKS MAHLATOOTMISEKS

Artikkel 3

Muude kui eranditult tööstuslikuks mahlatootmiseks ettenähtud määratletud puuviljade liitu toomine

▼M1

1.  Erandina direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa A osa I jao punkti 16.4 alapunktidest c ja d tuuakse Argentinast, Brasiiliast, Lõuna-Aafrikast ja Uruguayst pärit määratletud puuviljad, mis on ette nähtud muuks otstarbeks kui eranditult tööstuslikuks mahlatootmiseks, liitu kooskõlas käesoleva otsuse artiklitega 4–7.

▼B

2.  Käesoleva artikli lõike 1 kohaldamine ei piira direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa A osa I jao punktides 16.1, 16.2, 16.3 ja 16.5 sätestatud nõudeid.

Artikkel 4

Brasiiliast pärit määratletud puuviljade liitu toomine

Brasiiliast pärit määratletud puuvilju võib liitu tuua ainult juhul, kui nendega on kaasas direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõike 1 punkti ii esimeses lõigus osutatud fütosanitaarsertifikaat [Termin on muutunud. Direktiivi 2000/29/EÜ tõlkes on kasutatud „taimepuhtuse tunnistus“], milles on pealkirja „Lisadeklaratsioon“ all ametlikult kinnitatud, et alates eelmise vegetatsiooniperioodi algusest ei ole tootmiskohas täheldatud Phyllosticta citricarpa sümptomeid ning ühelgi tootmiskohas koristatud puuviljal ei ole asjakohase ametliku kontrolli käigus märgatud kõnealuse kahjuliku organismi sümptomeid.

Artikkel 5

Lõuna-Aafrikast ja Uruguayst pärit määratletud puuviljade liitu toomine

Lõuna-Aafrikast ja Uruguayst pärit määratletud puuviljadega on kaasas direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõike 1 punkti ii esimeses lõigus osutatud fütosanitaarsertifikaat, millele on pealkirja „Lisadeklaratsioon“ all lisatud järgmised märked:

a) kinnitus selle kohta, et määratletud puuviljad on pärit kasvukohast, mida on sobival ajal alates viimase vegetatsioonitsükli algusest töödeldud Phyllosticta citricarpa vastu;

b) kinnitus selle kohta, et kasvukohas on kasvuperioodil tehtud asjakohane ametlik kontroll ja määratletud puuviljadel ei ole alates viimase vegetatsioonitsükli algusest avastatud Phyllosticta citricarpa sümptomeid;

c) kinnitus selle kohta, et ajavahemikul alates viljade pakkimisasutusse saabumisest kuni nende pakkimiseni on võetud prooviks vähemalt 600 vilja iga liigi 30 tonnist või väiksemast kogusest ning viljad on valitud nii palju kui võimalik Phyllosticta citricarpa võimalike sümptomite alusel ning kõik valimisse kuuluvad sümptomitega puuviljad on kontrollitud ja neilt ei ole leitud kõnealust kahjulikku organismi;

d) liigi Citrus sinensis (L.) Osbeck sordi „Valencia“ puhul tuleb lisaks punktides a, b ja c osutatud kinnitustele esitada kinnitus selle kohta, et 30 tonnist või väiksemast kogusest on võetud valim, mida on kontrollitud Phyllosticta citricarpa varjatud nakkuse suhtes ja seda ei ole leitud.

▼M1

Artikkel 5a

Argentinast pärit määratletud puuviljade liitu toomine

Argentinast pärit määratletud puuviljadega on kaasas direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõike 1 punkti ii esimeses lõigus osutatud fütosanitaarsertifikaat, millel on pealkirja „Lisadeklaratsioon“ all järgmine teave:

a) kinnitus selle kohta, et määratletud puuviljad on pärit kasvukohast, mida on sobival ajal alates viimase vegetatsioonitsükli algusest töödeldud Phyllosticta citricarpa vastu;

b) kinnitus selle kohta, et kasvukohas on kasvuperioodil tehtud asjakohane ametlik kontroll ja määratletud puuviljadel ei ole alates viimase vegetatsioonitsükli algusest avastatud Phyllosticta citricarpa esinemise sümptomeid;

c) kinnitus selle kohta, et ajavahemikul alates viljade pakkimisüksusesse saabumisest kuni nende pakkimiseni on iga liigi puhul võetud proovina vähemalt 600 vilja 30 tonni või väiksema koguse kohta ning viljad on nii palju kui võimalik valitud Phyllosticta citricarpa esinemise võimalike sümptomite alusel ning kõik valimisse võetud sümptomitega puuviljad on kontrollitud ja neilt ei ole leitud kõnealust kahjulikku organismi.

▼M1

Artikkel 6

Argentinast, Lõuna-Aafrikast ja Uruguayst pärit määratletud puuviljade liidus kontrollimise nõuded

1.  Argentinast, Lõuna-Aafrikast ja Uruguayst pärit määratletud puuvilju kontrollitakse visuaalselt liitu sisenemise kohas või komisjoni direktiivi 2004/103/EÜ ( 1 ) kohaselt määratud sihtkohas. Sellise kontrolli jaoks võetakse iga liigi puhul valimisse vähemalt 200 määratletud puuvilja 30 tonni suuruse või väiksema partii kohta ning valim moodustatakse Phyllosticta citricarpa esinemise võimalike sümptomite alusel.

▼B

2.  Kui lõikes 1 nimetatud kontrolli käigus avastatakse Phyllosticta citricarpa sümptomid, kinnitatakse sümptomitega puuviljade kontrollimise teel kõnealuse organismi esinemine või puudumine.

3.  Kui Phyllosticta citricarpa esinemine kinnitatakse, ei lubata liitu tuua seda partiid, millest valim oli võetud.

Artikkel 7

Jälgitavusnõuded

Jälgitavusnõuete täitmiseks võib määratletud puuvilju liitu sisse tuua üksnes juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) kasvukoht, pakkimisasutus, eksportijad ja kõik teised määratletud puuviljade käitlemises osalevad ettevõtjad on ametlikult registreeritud;

b) kogu teekonnal kasvukohast kuni liitu sisenemise kohani peavad määratletud puuviljadega kaasas olema asjaomase riigi taimekaitseorganisatsiooni järelevalve all väljastatud dokumendid;

▼M1

c) Argentinast, Lõuna-Aafrikast ja Uruguayst pärit määratletud puuviljade puhul on lisaks punktides a ja b nõutule säilitatud üksikasjalik teave enne ja pärast saagikoristust tehtud töötluste kohta.

▼BIII PEATÜKK

ERANDITULT TÖÖSTUSLIKUKS MAHLATOOTMISEKS ETTENÄHTUD MÄÄRATLETUD PUUVILJADE SUHTES VÕETAVAD MEETMED

Artikkel 8

Eranditult tööstuslikuks mahlatootmiseks ettenähtud määratletud puuviljade liitu toomine ja transport liidus

▼M1

1.  Erandina direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa A osa I jao punkti 16.4 alapunktist d tuuakse Argentinast, Brasiiliast, Lõuna-Aafrikast ja Uruguayst pärit ning eranditult tööstuslikuks mahlatootmiseks ette nähtud määratletud puuviljad liitu ja transporditakse neid liidus kooskõlas käesoleva otsuse artiklitega 9–17.

▼B

2.  Käesoleva artikli lõike 1 kohaldamine ei piira direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa A osa I jao punktides 16.1, 16.2, 16.3 ja 16.5 sätestatud nõudeid.

Artikkel 9

Fütosanitaarsertifikaadid

1.  Määratletud puuviljadega peab kaasas olema direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõike 1 alapunktis ii nimetatud fütosanitaarsertifikaat. Fütosanitaarsertifikaadile on pealkirja „Lisadeklaratsioon“ all lisatud järgmised märked:

a) kinnitus, et määratletud puuviljad on pärit kasvukohast, mida on sobival ajal asjakohaselt töödeldud Phyllosticta citricarpa vastu;

b) kinnitus, et pakkimise ajal on tehtud asjakohane ametlik visuaalne kontroll ja nimetatud kasvukohast saadud määratletud puuviljadel ei ole sellel kontrollimisel leitud Phyllosticta citricarpa sümptomeid;

c) sõnad „Eranditult tööstuslikuks mahlatootmiseks ettenähtud puuviljad“.

2.  Fütosanitaarsertifikaadile tuleb märkida konteinerite identifitseerimisnumbrid ja individuaalsete pakendite etikettide kordumatud numbrid, millele on osutatud artiklis 17.

Artikkel 10

Määratletud puuviljade jälgitavuse nõuded ja nende transport päritoluriigis

Jälgitavusnõuete täitmiseks võib määratletud puuvilju liitu tuua üksnes juhul, kui need on pärit ametlikult registreeritud tootmiskohast ja nende liikumine tootmiskohast kuni liitu eksportimise kohani on ametlikult registreeritud. Direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõike 1 alapunktis ii nimetatud fütosanitaarsertifikaadis märgitakse pealkirja „Lisadeklaratsioon“ all registreeritud tootmisüksuse kood.

Artikkel 11

Määratletud puuviljade sisenemiskohad

1.  Määratletud puuvilju tuuakse sisse sisenemiskohtade kaudu, mille on määranud liikmesriigid, kus sellised sisenemiskohad asuvad.

2.  Liikmesriigid teatavad määratud sisenemiskohad ning igas sisenemiskohas asuva ametiasutuse nimetuse ja aadressi piisavalt aegsasti teistele liikmesriikidele, komisjonile ja asjaomastele kolmandatele riikidele.

Artikkel 12

Määratletud puuviljade kontrollimine sisenemiskohtades

1.  Vastutav ametiasutus kontrollib määratletud puuvilju visuaalselt sisenemiskohas.

2.  Kui kontrolli käigus avastatakse Phyllosticta citricarpa sümptomeid, tuleb kõnealuse kahjuliku organismi esinemine kinnitada analüüsi teel. Kui kõnealuse kahjuliku organismi esinemine kinnitatakse, ei lubata liitu tuua seda partiid, millest valim oli võetud.

Artikkel 13

Nõuded importijatele

1.  Määratletud puuviljade importijad teatavad selle liikmesriigi vastutavale ametiasutusele, kus sisenemiskoht asub, üksikasjad iga konteineri kohta enne selle saabumist sisenemiskohta, ning vajaduse korral ka selle liikmesriigi vastutavale ametiasutusele, kus toimub viljade töötlemine.

Kõnealuses teatises esitatakse järgmised andmed:

a) määratletud tsitrusviljade mahuline kogus;

b) konteinerite tunnusnumbrid;

c) eeldatav sisenemise kuupäev ja liitu sisenemise koht;

d) artiklis 15 osutatud ettevõtete nimed, aadressid ja füüsilised asukohad.

2.  Importija teavitab lõikes 1 osutatud vastutavaid ametiasutusi kõigist lõikes 1 loetletud teabe muutustest niipea, kui ta nendest teada saab ja igal juhul enne saadetise saabumist sisenemiskohta.

Artikkel 14

Määratletud puuviljade transport liidus

1.  Määratletud puuvilju ei transpordita teise liikmesriiki kui see, mille kaudu need liitu sisenesid, välja arvatud juhul, kui asjaomase liikmesriigi vastutav ametiasutus on andnud loa selliseks transpordiks.

2.  Pärast artiklis 12 osutatud kontrolli transporditakse määratletud puuviljad otse ja ilma viivitamata artiklis 15 osutatud töötlemisettevõttesse või ladustamiskohta. Igasugune määratletud puuviljade transport toimub sisenemiskoha liikmesriigi vastutava ametiasutuse järelevalve all ning vajaduse korral töötlemiskoha liikmesriigi vastutava ametiasutuse järelevalve all.

3.  Asjaomased liikmesriigid teevad koostööd, et tagada käesoleva artikli sätete järgimine.

Artikkel 15

Nõuded määratletud puuviljade töötlemise kohta

1.  Määratletud puuviljad töödeldakse mahlaks ettevõttes, mis asub sellises piirkonnas, kus tsitrusvilju ei toodeta. Ettevõtte asukoha liikmesriigi vastutav ametiasutus on töötlemiskoha ametlikult registreerinud ja heaks kiitnud.

2.  Määratletud puuviljadest saadud jäätmed ja kõrvalsaadused kasutatakse või hävitatakse selle liikmesriigi territooriumil, kus puuviljad töödeldi, ja sellises piirkonnas, kus tsitrusvilju ei toodeta.

3.  Jäätmed ja kõrvalsaadused hävitatakse sügavale matmise teel või kasutatakse meetodil, mille on heaks kiitnud selle liikmesriigi vastutav ametiasutus, kus kõnealuseid puuvilju töödeldi, ning kõnealuse ametiasutuse järelevalve all; hävitamine või kasutamine toimub viisil, millega välditakse Phyllosticta citricarpa võimalikku levimise riski.

4.  Töötleja peab arvestust töödeldud määratletud puuviljade üle ja teeb need andmed kättesaadavaks selle liikmesriigi vastutavale ametiasutusele, kus vilju töödeldi. Andmetesse märgitakse konteinerite numbrid ja eristusmärgid, imporditud viljade kogus, kasutatud või hävitatud jäätmete või kõrvalsaaduste kogus ning üksikasjalik teave jäätmete või kõrvalsaaduste kasutamise või hävitamise kohta.

Artikkel 16

Nõuded määratletud puuviljade ladustamise kohta

1.  Kui määratletud puuvilju ei töödelda kohe, ladustatakse need ruumides, mille on ladustamise jaoks registreerinud ja heaks kiitnud selle liikmesriigi vastutav ametiasutus, kus laoruumid asuvad.

2.  Määratletud puuviljade partiid peavad jääma eristatavaks.

3.  Määratletud puuviljad ladustatakse viisil, mis väldib Phyllosticta citricarpa võimaliku levimise riski.

Artikkel 17

Konteinerid, pakendid ja etiketid

Määratletud puuvilju võib liitu tuua ja liidus transportida, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) need on konteineris üksikpakendites;

b) igale punktis a osutatud konteinerile ja üksikpakendile on kinnitatud etikett, millel on järgmine teave:

i) iga üksikpakendi kordumatu number;

ii) puuviljade deklareeritud netomass;

iii) märge: „Eranditult tööstuslikuks mahlatootmiseks ettenähtud puuviljad“.IV PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 18

Aruandluskohustus

1.  Importivad liikmesriigid esitavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele enne iga aasta 31. detsembrit aruande teabega eelneval impordihooajal käesoleva otsuse alusel liitu toodud määratletud puuviljade koguse kohta.

2.  Liikmesriigid, kelle territooriumil määratletud puuvilju mahlaks töödeldakse, esitavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele enne iga aasta 31. detsembrit aruande, mis sisaldab järgmist teavet:

a) määratletud puuviljade kogus, mis eelmise impordihooaja jooksul nende territooriumil käesoleva otsuse alusel töödeldi;

b) hävitatud jäätmete ja kõrvalsaaduste kogus ning üksikasjalik teave nende kasutamise või hävitamise kohta, nagu on osutatud artikli 15 lõikes 3.

3.  Lõikes 1 osutatud aruanne hõlmab ka direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõike 1 ja käesoleva otsuse kohaselt tehtud määratletud puuviljade fütosanitaarkontrollide tulemusi.

Artikkel 19

Teated

Liikmesriigid teavitavad viivitamata komisjoni, teisi liikmesriike ja asjaomast kolmandat riiki, kui Phyllosticta citricarpa esinemine on kinnitust leidnud.

Artikkel 20

Kehtetuks tunnistamine

Otsus 2004/416/EÜ ja rakendusotsus 2014/422/EL tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 21

Kohaldamine

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. juunist 2016.

Artikkel 22

Kehtivuse lõpp

Käesoleva otsuse kehtivus lõppeb 31. märtsil 2019.

Artikkel 23

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.( 1 ) Komisjoni 7. oktoobri 2004. aasta direktiiv 2004/103/EÜ, mis käsitleb nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B osas loetletud taimede, taimsete saaduste ja muude toodete identsus- ja fütosanitaarkontrolle, mida võib teha mujal kui ühenduse piiriületuskohas või selle läheduses, ning millega täpsustatakse nende kontrollidega seotud tingimusi (ELT L 313, 12.10.2004, lk 16).