02015R0758 — ET — 31.03.2018 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2015/758,

29. aprill 2015,

mis käsitleb hädaabinumbri 112 teenusel põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ

(ELT L 123 19.5.2015, lk 77)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/79, 12. september 2016,

  L 12

44

17.1.2017
▼B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2015/758,

29. aprill 2015,

mis käsitleb hädaabinumbri 112 teenusel põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜArtikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse üldised nõuded EÜ tüübikinnituse andmiseks sõidukitele seoses hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemidega ning hädaabinumbril 112 põhinevatele sõidukisisestele eCall-süsteemidele, nende osadele ja eraldi seadmestikele.

Artikkel 2

Kohaldamisala

1.  Käesolevat määrust kohaldatakse M1- ja N1-kategooria sõidukite suhtes, mis on määratletud direktiivi 2007/46/EÜ II lisa A osa punktides 1.1.1 ja 1.2.1, ning kõnealuste sõidukite jaoks kavandatud ja valmistatud hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike suhtes.

Seda ei kohaldata järgmiste sõidukite suhtes:

a) väikeseeriana toodetud sõidukid, mis on kinnituse saanud direktiivi 2007/46/EÜ artiklite 22 ja 23 kohaselt;

b) direktiivi 2007/46/EÜ artikli 24 kohaselt kinnituse saanud sõidukid;

c) sõidukid, mida ei ole vastavalt lõikele 2 võimalik tehnilistel põhjustel varustada asjakohase eCall-kõne algatusmehhanismiga.

2.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 8 vastu delegeeritud õigusakte, et määrata komisjoni poolt või komisjoni volitusel läbi viidud tasuvusuuringu põhjal ning kõiki asjakohaseid turvalisus- ja tehnilisi küsimusi arvestades kindlaks M1- ja N1-kategooria sõidukiklassid, mida ei ole tehnilistel põhjustel võimalik varustada asjakohase eCall-kõne algatusmehhanismiga.

Esimesed kõnealused delegeeritud õigusaktid võetakse vastu hiljemalt 9. juuniks 2016.

Artikkel 3

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse lisaks direktiivi 2007/46/EÜ artiklis 3 sätestatud mõistetele järgmisi mõisteid:

1)

„hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem” – hädaabisüsteem, mis koosneb sõidukisisestest seadmetest ja vahenditest eCall-kõne edastamise algatamiseks, juhtimiseks ja teostamiseks, mis aktiveeritakse kas automaatselt sõidukisiseste anduritega või käsitsi ning mis edastab avaliku traadita mobiilsidevõrgu kaudu miinimumteavet ja loob hädaabinumbril 112 põhineva audiokanali sõidukis viibivate isikute ning eCall-häirekeskuse vahel;

2)

„eCall-kõne” – sõidukisisene hädaabikõne numbrile 112, mis tehakse kas automaatselt sõidukisiseste andurite aktiveerimise abil või käsitsi, mis edastab miinimumteavet ning loob avaliku traadita mobiilsidevõrgu kaudu audiokanali sõiduki ja eCall-häirekeskuse vahel;

3)

„häirekeskus” – koht, kus ametiasutuse vastutusel või liikmesriigi poolt tunnustatud eraõigusliku isiku poolt hädaabikõnedele esimesena vastatakse;

4)

„kõige sobivam häirekeskus” – häirekeskus, mille pädevad ametiasutused on eelnevalt kindlaks määranud vastama teatavast piirkonnast tulevatele või teatavat liiki hädaabikõnedele;

5)

„eCall-häirekeskus” – häirekeskus, mille ametiasutused on eelnevalt kindlaks määranud kõige sobivamaks häirekeskuseks eCall-kõnede vastuvõtmiseks ja menetlemiseks;

6)

„miinimumteave” – teave, mis on kindlaks määratud standardiga „Intelligentsed transpordisüsteemid – eSafety – automaatse hädaabikõne kaudu edastatav miinimumteave” (EN 15722:2011) ja mis edastatakse eCall-häirekeskusele;

7)

„sõidukisisesed seadmed” – alaliselt sõidukisse paigaldatud seadmed, mis annavad või omavad juurdepääsu sõidukisisestele andmetele, mida on vaja eCall-toimingu tegemiseks avaliku traadita mobiilsidevõrgu kaudu;

8)

„eCall-toiming” – traadita mobiilside sessiooni loomine avaliku traadita mobiilsidevõrgu kaudu ja miinimumteabe edastamine sõidukilt eCall-häirekeskusele ning audiokanali loomine sõiduki ja kõnealuse eCall-häirekeskuse vahel;

9)

„avalik traadita mobiilsidevõrk” – traadita mobiilsidevõrk, mis on avalikkusele kättesaadav vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividele 2002/21/EÜ ( 1 ) ja 2002/22/EÜ ( 2 );

10)

„kolmanda isiku teenuseid kasutav eCall-kõne” – sõidukisisene hädaabikõne kolmandast isikust teenuseosutajale, mis tehakse kas automaatselt sõidukisiseste andurite aktiveerimise abil või käsitsi, mis edastab avaliku traadita mobiilsidevõrgu kaudu miinimumteavet ning loob audiokanali sõiduki ja kolmandast isikust teenuseosutaja vahel;

11)

„kolmandast isikust teenuseosutaja” – organisatsioon, kellel on liikmesriigi ametiasutuste luba võtta vastu kolmanda isiku teenuseid kasutavaid eCall-kõnesid ja edastada eCall-häirekeskusele miinimumteavet;

12)

„kolmanda isiku teenuseid kasutav sõidukisisene eCall-süsteem” – süsteem, mis aktiveeritakse kas automaatselt sõidukisiseste anduritega või käsitsi, mis edastab avaliku traadita mobiilsidevõrgu kaudu miinimumteavet ning loob audiokanali sõiduki ja kolmandast isikust teenuseosutaja vahel.

Artikkel 4

Tootjate üldised kohustused

Tootjad tõendavad, et kõik artiklis 2 osutatud uued sõidukitüübid on vastavalt käesolevale määrusele ja käesoleva määruse alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktidele ja rakendusaktidele varustatud alaliselt sõidukisse paigaldatud, hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemiga.

Artikkel 5

Tootjate erikohustused

1.  Tootjad tagavad, et kõik nende uued sõidukitüübid ning selliste sõidukite jaoks kavandatud ja valmistatud sõidukisisesed hädaabinumbril 112 põhinevad eCall-süsteemid, nende osad ja eraldi seadmestikud toodetakse ja neile antakse tüübikinnitus vastavalt käesolevale määrusele ja käesoleva määruse alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktidele ja rakendusaktidele.

2.  Tootjad tõendavad, et kõik uued sõidukitüübid toodetakse selliselt, et liidu territooriumil aset leidva raske liiklusõnnetuse korral, mis tuvastatakse ühe või mitme sõidukis oleva anduri või protsessori aktiveerumise abil, on tagatud eCall-kõne automaatne algatamine Euroopa ühtsele hädaabinumbrile 112.

Tootjad tõendavad, et uued sõidukitüübid toodetakse selliselt, et eCall-kõne algatamine Euroopa ühtsele hädaabinumbrile 112 oleks võimalik ka käsitsi.

Tootjad tagavad, et hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi käsitsi algatamise juhtseadis oleks kavandatud nii, et välditakse väärkasutust.

3.  Lõige 2 ei piira sõidukiomaniku õigust kasutada lisaks hädaabinumbril 112 põhinevale sõidukisisesele eCall-süsteemile kolmanda isiku teenuseid kasutavat sõidukisisest eCall-süsteemi, tingimusel et täidetud on kõik järgmised tingimused:

a) kolmanda isiku teenuseid kasutav sõidukisisene eCall-süsteem vastab standardile EN 16102:2011 „Intelligentsed transpordisüsteemid – eCall – käitamisnõuded kolmanda isiku teenusele”;

b) tootjad tagavad, et korraga on aktiivne ainult üks süsteem ning et hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem käivitub automaatselt, kui kolmanda isiku teenuseid kasutav sõidukisisene eCall-süsteem ei toimi;

c) sõiduki omanikul on igal ajal õigus valida kolmanda isiku teenuseid kasutava sõidukisisese eCall-süsteemi asemel hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem;

d) tootjad lisavad teabe punktis c osutatud õiguse kohta sõiduki kasutusjuhendisse.

4.  Tootjad tagavad, et hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi vastuvõtjad ühilduvad Galileo ja EGNOSe süsteemide positsioneerimisteenustega. Tootjad võivad lisaks valida ühilduvuse ka muude satelliitnavigatsioonisüsteemidega.

5.  EÜ tüübikinnituse saamiseks sobivad ainult need sõidukisse alaliselt paigaldatud või tüübikinnituse eraldi saanud, hädaabinumbril 112 põhinevad sõidukisisesed eCall-süsteemid, mida saab katsetada.

6.  Tootjad tõendavad, et tõsise süsteemivea puhul, mis muudab võimatuks hädaabinumbril 112 põhineva eCall-kõne tegemise, antakse sõidukis viibijatele hoiatus.

7.  Hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem peab mõistliku tasu eest, mis ei ületa nominaalväärtust, olema remondiks ja hoolduseks saadaval kõigile sõltumatutele ettevõtjatele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 715/2007, ilma et esineks diskrimineerimist.

8.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 8 vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse üksikasjalikud tehnilised nõuded ja katsed sõidukitele hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemidega seotud EÜ tüübikinnituse andmiseks ning hädaabinumbril 112 põhinevatele sõidukisisestele eCall-süsteemidele, nende osadele ja eraldi seadmestikele EÜ tüübikinnituse andmiseks.

▼M1

Käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud tehniliste nõuete ja katsete aluseks on lõigetes 2–7 kehtestatud nõuded ning olemasolevad eCall-süsteemiga seotud standardid, kui nad on kohaldatavad, sealhulgas:

a) EN 16072:2015 „Intelligentsed transpordisüsteemid – eSafety – üleeuroopaline eCall-süsteem – käitamisnõuded”;

b) EN 16062:2015 „Intelligentsed transpordisüsteemid – eSafety – eCall-süsteemi kõrgetasemeliste rakenduste nõuded”;

c) EN 16454:2015 „Intelligentsed transpordisüsteemid – eSafety – eCall-süsteemi vastavuse tervikkatsetus”;

d) EN 15722:2015 „Intelligentsed transpordisüsteemid – eSafety – automaatse hädaabikõne kaudu edastatav miinimumteave”;

e) EN 16102:2011 „Intelligentsed transpordisüsteemid – eCall – käitamisnõuded kolmanda isiku teenusele”;

f) muud eCall-süsteemiga seotud Euroopa standardid, mis võetakse vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1025/2012 ( 3 ) sätestatud korras, või eCall-süsteeme käsitlevad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjad (UNECE eeskirjad), millega Euroopa Liit on ühinenud.

▼B

Esimesed kõnealused delegeeritud õigusaktid võetakse vastu hiljemalt 9. juuniks 2016.

9.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 8 vastu delegeeritud õigusakte, et ajakohastada uue versiooni vastuvõtmise korral käesoleva artikli lõikes 8 osutatud standardite versioone.

Artikkel 6

Eraelu puutumatuse ja andmekaitse eeskirjad

1.  Käesolev määrus ei piira direktiivide 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ kohaldamist. Igasugune isikuandmete töötlemine hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kaudu peab toimuma kooskõlas nendes direktiivides sätestatud isikuandmete kaitse eeskirjadega.

2.  Käesoleva määruse kohaselt töödeldavaid isikuandmeid kasutatakse vaid artikli 5 lõike 2 esimeses lõigus osutatud hädaolukordade lahendamiseks.

3.  Käesoleva määruse kohaselt töödeldavaid isikuandmeid ei säilitata kauem, kui on vaja artikli 5 lõike 2 esimeses lõigus osutatud hädaolukordade lahendamiseks. Sellised andmed kustutatakse täielikult kohe, kui neid ei ole sel eesmärgil enam vaja.

4.  Tootjad tagavad, et hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem ei oleks jälgitav ja seda ei seirataks pidevalt.

5.  Tootjad tagavad, et hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi mälust kustutatakse andmeid automaatselt ja pidevalt. Lubatud on säilitada ainult sõiduki viimased kolm asukohta, kui see on rangelt vajalik selleks, et määrata kindlaks asukoht ja liikumissuund sündmuse ajal.

6.  Kõnealused andmed ei ole enne eCall-kõne algatamist kättesaadavad ühelegi üksusele väljaspool hädaabinumbril 112 põhinevat sõidukisisest eCall-süsteemi.

7.  Hädaabinumbril 112 põhinevale sõidukisisesele eCall-süsteemile lisatakse eraelu puutumatust soodustavaid tehnoloogiaid, et eCall-süsteemi kasutajatel oleks tagatud eraelu puutumatuse kaitse asjakohane tase ning vajalikud kaitsemeetmed, mis takistavad jälgimist ja süsteemi kuritarvitamist.

8.  Hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kaudu edastatav miinimumteave sisaldab ainult miinimumandmeid, mis on osutatud standardis EN 15722:2011 „Intelligentsed transpordisüsteemid – eSafety – automaatse hädaabikõne kaudu edastatav miinimumteave”. Hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem ei edasta mingit täiendavat teavet. Miinimumteavet säilitatakse viisil, mis võimaldab seda täielikult ja püsivalt kustutada.

9.  Tootjad esitavad sõiduki kasutusjuhendis arusaadava ja tervikliku teabe hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kaudu toimuva andmetöötluse kohta. Teave sisaldab järgmisi andmeid:

a) viide töötlemise õiguslikule alusele;

b) asjaolu, et hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem on vaikimisi aktiveeritud olekus;

c) hädaabinumbril 112 põhinevas sõidukisiseses eCall-süsteemis andmete töötlemise kord;

d) eCall-süsteemis andmete töötlemise konkreetne eesmärk, mis peab piirduma artikli 5 lõike 2 esimeses lõigus osutatud hädaolukordadega;

e) kogutud ja töödeldud andmete tüüp ning nende andmete saajad;

f) andmete hädaabinumbril 112 põhinevas sõidukisiseses eCall-süsteemis säilitamise tähtaeg;

g) asjaolu, et sõidukit ei seirata pidevalt;

h) andmesubjekti õiguste teostamise kord ja juurdepääsutaotluste menetlemise eest vastutav kontakttalitus;

i) igasugune täiendav teave isikuandmete jälgitavuse, seire ja töötlemise kohta, mida on vaja kolmanda isiku teenuseid kasutava eCall-teenuse ja/või muu lisandväärtusega teenuse osutamiseks, mis nõuab omaniku sõnaselget nõusolekut ja peab olema kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ. Eriti tuleb arvesse võtta asjaolu, et hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi ja kolmanda isiku teenuseid kasutavate sõidukisiseste eCall-süsteemide või muude lisandväärtusega teenuste andmetöötluses võib olla erinevusi.

10.  Selleks, et vältida segadust andmetöötluse eesmärkide ja lisandväärtuse küsimuses, esitatakse lõikes 9 osutatud teave sõiduki kasutusjuhendis enne süsteemi kasutamist eraldi hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi ja kolmanda isiku teenuseid kasutavate eCall-süsteemide kohta.

11.  Tootjad tagavad, et hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem ja iga täiendav süsteem, mis pakub kolmanda isiku teenuseid kasutavat eCall-teenust või lisandväärtusega teenust, oleksid kavandatud nii, et isikuandmete vahetamine nende vahel ei ole võimalik. Kolmanda isiku teenuseid kasutava eCall-teenuse või lisandväärtusega teenust pakkuva süsteemi kasutamata jätmine või andmesubjekti keeldumine lasta oma isikuandmeid kolmanda isiku teenuseid kasutava eCall-teenuse või lisandväärtusega teenuse jaoks töödelda ei tohi hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kasutamist kuidagi kahjustada.

12.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 8 vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks

a) üksikasjalikud tehnilised nõuded ja katsemenetlused lõigetes 2 ja 3 osutatud isikuandmete töötlemise eeskirjade rakendamiseks;

b) üksikasjalikud tehnilised nõuded ja katsemenetlused tagamaks, et hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi ja kolmanda isiku teenuseid kasutavate eCall-süsteemide vahel ei toimuks isikuandmete vahetust, nagu on osutatud lõikes 11.

Esimesed kõnealused delegeeritud õigusaktid võetakse vastu hiljemalt 9. juuniks 2016.

13.  Komisjon kehtestab rakendusaktidega:

a) lõigetes 4, 5 ja 6 osutatud jälgitavuse ja seire puudumise hindamise praktilise korra;

b) lõikes 9 osutatud kasutajateabe vormi.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 10 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Esimesed kõnealused rakendusaktid võetakse vastu hiljemalt 9. juuniks 2016.

Artikkel 7

Liikmesriikide kohustused

Alates 31. märtsist 2018 annavad liikmesriikide ametiasutused seoses hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemidega tüübikinnituse ainult sellistele uutele sõidukitüüpidele ja selliste sõidukite jaoks kavandatud ja valmistatud hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike uutele tüüpidele, mis on kooskõlas käesoleva määruse ning käesoleva määruse alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktidega.

Artikkel 8

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 2 lõikes 2, artikli 5 lõigetes 8 ja 9 ning artikli 6 lõikes 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 8. juunist 2015. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 2 lõikes 2, artikli 5 lõigetes 8 ja 9 ning artikli 6 lõikes 12 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.  Artikli 2 lõike 2, artikli 5 lõigete 8 ja 9 ning artikli 6 lõike 12 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 9

Rakendusaktid

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, milles sätestatakse haldusnormid artikli 5 lõike 1 kohaselt nõutava EÜ tüübikinnituse andmiseks sõidukitele seoses hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemiga ning selliste sõidukite jaoks kavandatud ja valmistatud ja hädaabinumbril 112 põhinevatele sõidukisisestele eCall-süsteemidele, nende osadele ja eraldi seadmestikele, ning mis käsitlevad:

a) tootjate poolt tüübikinnituse saamiseks esitatavate teabedokumentide vorme;

b) EÜ tüübikinnitustunnistuste vorme;

c) EÜ tüübikinnitusmärgi näidist (näidiseid).

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 10 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Esimesed kõnealused rakendusaktid võetakse vastu hiljemalt 9. juuniks 2016.

Artikkel 10

Komiteemenetlus

1.  Komisjoni abistab mootorsõidukite tehniline komitee, mis on loodud direktiivi 2007/46/EÜ artikli 40 lõike 1 alusel. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Kui komitee arvamust ei esita, ei võta komisjon rakendusakti eelnõu vastu ja kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artikli 5 lõike 4 kolmandat lõiku.

Artikkel 11

Karistused

1.  Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse, kui tootjad ei täida käesoleva määruse ja käesoleva määruse alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide sätteid. Nad võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada karistuste rakendamine. Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist sätetest komisjonile ja annavad viivitamata teada nende edaspidistest muudatustest.

2.  Karistatavad rikkumised on vähemalt järgmised:

a) valeandmete esitamine tüübikinnitusmenetluses või sõiduki tagasivõtmisega päädivas menetluses;

b) katsetulemuste võltsimine tüübikinnituse saamiseks;

c) selliste andmete või tehniliste kirjelduste esitamisest hoidumine, mis võivad tuua kaasa tüübikinnituse tagasivõtmise, selle andmisest keeldumise või tühistamise;

d) artikli 6 sätete rikkumine;

e) artikli 5 lõikega 7 vastuolus olev tegevus.

Artikkel 12

Aruandlus ja läbivaatamine

1.  Komisjon koostab 31. märtsiks 2021 Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitamiseks hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi rakendamise tulemuste, sealhulgas selle kasutuselevõtu ulatuse hindamise aruande. Komisjon uurib, kas määruse kohaldamisala tuleks laiendada teistele sõidukikategooriatele, nt raskeveokid, bussid, kaherattalised mootorsõidukid ja põllumajandustraktorid. Komisjon esitab asjakohasel juhul vastava seadusandliku ettepaneku.

2.  Pärast ulatuslikku konsulteerimist kõigi asjaomaste sidusrühmadega ning tasuvusuuringu läbiviimist hindab komisjon vajadust koostalitlusvõimelise, avatud juurdepääsuga, turvalise ja standarditud platvormi nõuete järele. Kui see on asjakohane ja mitte hiljem kui .9. juunil 2017 võtab komisjon vastu nendel nõuetel põhineva seadusandliku ettepaneku.

Artikkel 13

Direktiivi 2007/46/EÜ muutmine

Direktiivi 2007/46/EÜ I, III, IV ja XI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 14

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikli 2 lõiget 2, artikli 5 lõikeid 8 ja 9, artikli 6 lõikeid 12 ja 13 ning artikleid 8, 9, 10 ja 12 kohaldatakse alates 8. juunist 2015.

Käesoleva artikli teises lõigus osutamata artikleid kohaldatakse alates 31. märtsist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
LISA

Direktiivi 2007/46/EÜ muudatused

Direktiivi 2007/46/EÜ muudetakse järgmiselt.

1) I lisasse lisatakse järgmised punktid:

„12.8. eCall-süsteem

12.8.1. Olemas: jah/ei (1)

12.8.2. Seadme tehniline kirjeldus ja/või joonised: …”

;

2) III lisa I osa A jakku lisatakse järgmised punktid:

„12.8. eCall-süsteem

12.8.1. Olemas: jah/ei (1)”

;

3) IV lisa I osa muudetakse järgmiselt:

a) tabelisse lisatakse järgmine punkt:Punkt

Teema

Õigusakt

Kohaldamine

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

eCall-süsteem

Määrus (EL) 2015/758

X

 

 

X”;

 

 

 

 

 

 

b) 1. liidet muudetakse järgmiselt:

i) tabelisse 1 lisatakse järgmine punkt:Punkt

Teema

Õigusakt

Eriküsimused

Kohaldatavus ja erinõuded

„72

eCall-süsteem

Määrus (EL) 2015/758

 

Ei kohaldata”;

ii) tabelisse 2 lisatakse järgmine punkt:Punkt

Teema

Õigusakt

Eriküsimused

Kohaldatavus ja erinõuded

„72

eCall-süsteem

Määrus (EL) 2015/758

 

Ei kohaldata”;

c) 2. liite punkti „4. Tehnilised nõuded” muudetakse järgmiselt:

i) I ossa lisatakse järgmine jaotis: M1-kategooria sõidukid:Jaotis

Õigusakti viide

Alternatiivsed nõuded

„72

Määrus (EL) 2015/758 (eCall-süsteemid)

Nimetatud määruses sätestatud nõudeid ei kohaldata.”;

ii) II ossa lisatakse järgmine jaotis: N1-kategooria sõidukid:Jaotis

Õigusakti viide

Alternatiivsed nõuded

„72

Määrus (EL) 2015/758 (eCall-süsteemid)

Nimetatud määruses sätestatud nõudeid ei kohaldata.”;

4) XI lisa muudetakse järgmiselt:

a) 1. liites lisatakse tabelisse järgmine punkt:Jrk-nr

Objekt

Viide õigusaktile

M1 ≤ 2 500 (*) kg

M1 > 2 500 (*) kg

M2

M3

„72

eCall-süsteem

Määrus (EL) 2015/758

G

G

Ei kohaldata

Ei kohaldata”;

b) 2. liites lisatakse tabelisse järgmine punkt:Jrk-nr

Objekt

Viide õigusaktile

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

eCall-süsteem

Määrus (EL) 2015/758

G

Ei kohaldata

Ei kohaldata

G

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata”;

c) 3. liites lisatakse tabelisse järgmine punkt:Jrk-nr

Teema

Õigusakt

M1

„72

eCall-süsteem

Määrus (EL) 2015/758

G”;

d) 4. liites lisatakse tabelisse järgmine punkt:Jrk-nr

Objekt

Viide õigusaktile

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

eCall-süsteem

Määrus (EL) 2015/758

Ei kohaldata

Ei kohaldata

G

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Ei kohaldata”.( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv) (EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33).

( 2 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul (universaalteenuse direktiiv) (EÜT L 108, 24.4.2002, lk 51).

( 3 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 12).