02014R1163 — ET — 01.01.2020 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) nr 1163/2014,

22. oktoober 2014,

järelevalvetasude kohta

(EKP/2014/41)

(ELT L 311 31.10.2014, lk 23)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2019/2155, 5. detsember 2019,

  L 327

70

17.12.2019


Parandatud:

 C1

Parandus, ELT L 330, 20.12.2019, lk  107 (2019/2155)
▼B

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) nr 1163/2014,

22. oktoober 2014,

järelevalvetasude kohta

(EKP/2014/41)I OSA

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.  Käesolevas määruses sätestatakse:

a) 

järelevalve alla kuuluvate üksuste ja gruppide kohta nõutavate iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma arvutamise kord;

b) 

iga järelevalve alla kuuluva üksuse ja iga järelevalve alla kuuluva grupi makstava iga-aastase järelevalvetasu arvutamise metoodika ja kriteeriumid;

c) 

EKP poolt iga-aastaste järelevalvetasude kogumise kord.

2.  Iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma koosneb iga järelevalve alla kuuluva olulise üksuse või grupi ja järelevalve alla kuuluva vähem olulise üksuse või grupi iga-aastasest järelevalvetasust ning arvutatakse EKP poolt osalevate liikmesriikide kõrgeimal konsolideerimistasemel.

Artikkel 2

Mõisted

Kui ei ole sätestatud teisiti, kasutatakse käesolevas määruses määrustes (EL) nr 1024/2013 ja (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) sisalduvaid mõisteid ning järgmisi mõisteid:

1)

„iga-aastane järelevalvetasu” (annual supervisory fee) – iga järelevalve alla kuuluva üksuse ja iga järelevalve alla kuuluva grupi kohta makstav tasu, mis arvutatakse artikli 10 lõikes 6 sätestatud korra kohaselt;

2)

„iga-aastased kulud” (annual costs) – kooskõlas artikli 5 sätetega kindlaks määratud summa, mis kaetakse EKP poolt konkreetsel tasuperioodil kogutud iga-aastaste järelevalvetasude arvelt.

3)

„tasuvõlgnik” (fee debtor) – tasu maksev krediidiasutus või tasu maksev filiaal, mis on kindlaks määratud kooskõlas artikliga 4 ja millele esitatakse tasu maksmise teade;

4)

„tasutegurid” (fee factors) – artikli 10 lõike 3 punktis a määratletud järelevalve alla kuuluva üksuse või grupi andmed, mille põhjal arvutatakse iga-aastane järelevalvetasu;

5)

„tasu maksmise teade” (fee notice) – käesoleva määruse kohaselt tasuvõlgnikule väljastatud teade, milles täpsustatakse asjaomase tasuvõlgniku poolt makstav iga-aastane tasu;

6)

„tasu maksev krediidiasutus” (fee-paying credit institution) – osalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutus;

7)

„tasu maksev filiaal” (fee-paying branch) – mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaal;

8)

„tasuperiood” (fee period) – kalendriaasta;

▼M1 —————

▼B

10)

„tasu maksvate üksuste grupp” (group of fee-paying entities) – i) järelevale alla kuuluv grupp ja ii) tasu maksvad filiaalid, mida käsitletakse ühe filiaalina kooskõlas artikli 3 lõikega 3;

11)

„liikmesriik” (Member State) – Euroopa Liidu liikmesriik;

▼M1

12)

„varade koguväärtus” (

total assets

) –

a) 

järelevalve alla kuuluva grupi osas määratakse varade koguväärtus vastavalt määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artiklile 51 ja välja jäetakse mitteosalevates liikmesriikides ja kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjate varad, v.a juhul kui järelevalve alla kuuluv grupp on otsustanud teisiti artikli 10 lõike 3 punkti c alusel;

b) 

tasu maksva filiaali osas on toodud usaldatavusnõuete aruandluses. Kui varade koguväärtus ei ole usaldatavusnõuete aruandluses nõutav, määratakse varade koguväärtus viimase auditeeritud majandusaasta aruande põhjal, mis koostatakse kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega (IFRS), mida kohaldatakse liidus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002, ( 1 ) ja, selle majandusaasta aruande puudumise korral, majandusaasta aruande põhjal, mis koostatakse kooskõlas riigi raamatupidamisseadusega. Tasu maksvate filiaalide osas, kes ei koosta majandusaasta aruannet, määratakse varade koguväärtus kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 51 lõikega 5;

c) 

kahe või enama tasu maksva filiaali osas, mida loetakse üheks artikli 3 lõike 3 alusel, on varade koguväärtus mõlema tasu maksva filiaali varade koguväärtuste summa.

d) 

Muudel juhtudel määratakse varade koguväärtus kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikliga 51;

13)

„koguriskipositsioon” (

total risk exposure

) –

a) 

järelevalve alla kuuluva grupi osas määratakse see summa kõrgeimal konsolideerimistasemel osalevas liikmesriigis ja arvutatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 ( 2 ) artikli 92 lõikega 3, välja jäetakse mitteosalevates liikmesriikides ja kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjate riskipositsioonid, v.a juhul kui järelevalve alla kuuluv grupp on otsustanud teisiti artikli 10 lõike 3 punkti c alusel;

b) 

tasu maksva filiaali osas ja artikli 3 lõike 3 kohaselt üheks filiaaliks loetava kahe või enama tasu maksva filiaali osas on koguriskipositsioon null;

c) 

Muudel juhtudel määratakse see summa kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikega 3;

▼B

Artikkel 3

Iga-aastase järelevalvetasu maksmise üldine kohustus

1.  EKP nõuab iga-aastast järelevalvetasu iga järelevalve alla kuuluva üksuse ja iga järelevalve alla kuuluva grupi kohta igal tasuperioodil.

2.  Iga järelevalve alla kuuluva üksuse ja järelevalve alla kuuluva grupi iga-aastane järelevalvetasu sätestatakse tasuvõlgnikule esitatavas tasu maksmise teates, mille tasuvõlgnik peab tasuma. Tasuvõlgnik on tasu maksmise teate ja järelevalvetasusid käsitleva mis tahes EKP teate või avalduse adressaadiks. Tasuvõlgnik vastutab iga-aastase järelevalvetasu tasumise eest.

3.  Sama krediidiasutuse poolt samas osalevas liikmesriigis asutatud kaht või enamat tasu maksvat filiaali käsitatakse ühe filiaalina. Ühe krediidiasutuse tasu maksvaid filiaale, mis on asutatud eri osalevates liikmesriikides, ei käsitata ühe filiaalina.

4.  Ühes osalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse tasu maksvaid filiaale käsitatakse käesoleva määruse tähenduses tütarettevõtjatest eraldi olevaina.

Artikkel 4

Tasuvõlgnik

1.  Iga-aastase järelevalvetasu kontekstis on tasuvõlgnik:

a) 

järelevalve alla kuuluvasse gruppi mittekuuluva tasu maksva krediidiasutuse puhul tasu maksev krediidiasutus;

b) 

teise tasu maksva filiaaliga mitteseotud tasu maksva filiaali puhul tasu maksev filiaal;

▼M1

c) 

tasu maksvate üksuste grupi puhul määratakse tasuvõlgnik kindlaks vastavalt lõike 2 sätetele.

2.  Ilma et see piiraks tasu maksvate üksuste grupi sisest kulude jaotamise korraldust, loetakse tasu maksvate üksuste grupp üheks üksuseks. Iga tasu maksvate üksuste grupp määrab kogu grupi tasuvõlgniku ning teavitab EKPd sellest tasuvõlgnikust. Tasuvõlgnik peab olema asutatud osalevas liikmesriigis. Teadet loetakse kehtivaks vaid juhul, kui

a) 

osutatud on teates esineva grupi nimi;

b) 

see on allkirjastatud tasuvõlgniku poolt grupi kõikide järevelvalve alla kuuluvate üksuste nimel;

c) 

EKP saab selle hiljemalt iga aasta 30. septembriks, et seda saaks arvesse võtta tasu maksmise teate koostamisel järgmiseks tasuperioodiks.

Kui EKP-le esitatakse tasu maksvate üksuste grupi kohta õigeaegselt enam kui üks teade, võetakse arvesse ajaliselt kõige hiljem EKPni jõudnud tähtaegne teade enne 30. septembrit. Kui järelevalve alla kuuluv üksus saab järelevalve alla kuuluva grupi osaks pärast kehtiva tasuvõlgniku teate saamist EKP poolt ja EKP-le pole esitatud muud kirjalikku teavet, loetakse teade allkirjastatuks ka selle järelevalve alla kuuluva üksuse poolt.

▼B

3.  Ilma et see piiraks lõiget 2, jätab EKP endale tasuvõlgniku kindlaksmääramise õiguse.II OSA

KULUD

Artikkel 5

Iga-aastased kulud

1.  Iga-aastased kulud on iga-aastaste järelevalvetasude kindlaks määramise aluseks ning need kaetakse iga-aastastest järelevalvetasudest.

2.  Iga-aastaste kulude summa määratakse kindlaks iga-aastaste kulutuste põhjal, mis hõlmab EKP-le otseselt või kaudselt järelevalveülesannete täitmisega kaasnevad kulud asjaomasel tasuperioodil.

▼M1 —————

▼B

3.  Iga-aastaste kulude arvutamisel arvestab EKP järgmisega:

a) 

eelnevatel tasuperioodidel laekumata jäänud tasude summad;

b) 

artikli 14 kohaselt laekunud intressimaksed;

c) 

artikli 7 lõike 3 kohaselt laekunud või tagasi makstud summad.

▼M1

4.  Nelja kuu jooksul pärast iga tasuperioodi lõppu avaldatakse EKP veebilehel iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma kõikide järelevalve alla kuuluvate üksuste ja järelevalve alla kuuluvate gruppide liikide kohta.

▼M1 —————

▼BIII OSA

IGA-AASTASE JÄRELEVALVETASU KINDLAKSMÄÄRAMINE

Artikkel 7

▼M1

Uued järelevalve alla kuuluvad üksused, järelevalve alla enam mitte kuuluvad üksused ja staatuse muutmine

▼B

1.  Kui järelevalve alla kuuluva üksuse või järelevalve alla kuuluva grupi üle teostatakse järelevalvet ainult tasuperioodi teatud aja jooksul, on iga-aastase järelevalvetasu arvutamise aluseks tasuperioodi täiskuude arv, mille jooksul järelevalve alla kuuluva üksuse või järelevalve alla kuuluva grupi üle järelevalvet teostatakse.

▼M1

2.  Kui EKP vastava otsuse põhjal alustab EKP järelevalve alla kuuluva üksuse või järelevalve alla kuuluva grupi otsest järelevalvet kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikliga 45, või järelevalve alla kuuluva üksuse või järelevalve alla kuuluva grupi otsest järelevalvet kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikliga 46, on iga-aastase järelevalvetasu arvutamise aluseks kuude arv, mille viimase päeva seisuga oli järelevalve alla kuuluv üksus või järelevalve alla kuuluv grupp EKP otsese või kaudse järelevalve all.

▼B

3.  Kui nõutav iga-aastase järelevalvetasu summa erineb lõigete 1 või 2 kohaselt arvutatud summast, teeb EKP tasuvõlgnikule tagasimakse või esitab talle täiendava arve, mille tasuvõlgnik peab tasuma.

Artikkel 8

Iga-aastaste kulude jagunemine järelevalve alla kuuluvate oluliste ja vähem oluliste üksuste vahel

1.  Iga järelevalve alla kuuluva üksuse ja järelevalve alla kuuluva grupi kohta makstava iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks jagatakse iga-aastased kulud kummagi järelevalve alla kuuluva üksuse ja järelevalve alla kuuluva grupi liigi vahel kaheks järgmiselt:

a) 

järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste poolt kaetavad iga-aastased kulud;

b) 

järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste poolt kaetavad iga-aastased kulud.

2.  Iga-aastased kulud jaotatakse vastavalt lõikele 1 järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste otsest järelevalvet ja järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste kaudset järelevalvet teostavate asjaomaste funktsioonide kantud kulude põhjal.

▼M1 —————

▼B

Artikkel 10

Järelevalve alla kuuluvate üksuste või järelevalve alla kuuluvate gruppide kohta makstav iga-aastane järelevalvetasu

1.  Iga järelevalve alla kuuluva olulise üksuse või järelevalve alla kuuluva olulise grupi kohta makstav iga-aastane järelevalvetasu määratakse kindlaks, jagades järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste ja järelevalve alla kuuluvate oluliste gruppide liikidelt nõutavad summad konkreetsete järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste ja järelevalve alla kuuluvate oluliste gruppide vahel vastavalt nende tasuteguritele.

2.  Iga järelevalve alla kuuluva vähem olulise üksuse või järelevalve alla kuuluva vähem olulise grupi kohta makstav iga-aastane järelevalvetasu määratakse kindlaks, jagades järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste ja järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste gruppide liikidelt nõutavad summad konkreetsete järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste ja järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste gruppide vahel vastavalt nende tasuteguritele.

3.  Tasutegurid arvutatakse osalevate liikmesriikide kõrgeimal konsolideerimistasemel järgmiselt.

▼M1

a) 

tasuteguriteks, mille põhjal määratakse kindlaks järelevalve alla kuuluva üksuse või järelevalve alla kuuluva grupi kohta makstav iga-aastane järelevalvetasu, on järgmised summad vaatluskuupäeva seisuga:

i) 

varade koguväärtus, ja

ii) 

koguriskipositsioon.

▼M1 —————

▼M1

ba) 

tasutegurid määratakse iga tasuperioodi jaoks andmete põhjal, mis on esitatud järelevalve alla kuuluva üksuse osas usaldatavusnõuete eesmärgil, vaatluskuupäevaga eelmise tasuperioodi 31. detsember.

bb) 

Kui järelevalve alla kuuluv üksus koostab majandusaasta aruande kalendriaastast erineva majandusaasta kohta, on varade koguväärtuse vaatluskuupäev eelmisele tasuperioodile vastava majandusaasta lõpp.

bc) 

Kui järelevalve alla kuuluv üksus või järelevalve alla kuuluv grupp on asutatud pärast asjaomast punktides ba või bb osutatud vaatluskuupäeva, kuid enne tasu määramise tasuperioodi 1. oktoobrit, mille puhul seega ei ole selle vaatluskuupäevaga tasutegureid, loetakse tasutegurite vaatluskuupäevaks punktides ba või bb osutatud asjaomasele vaatluskuupäevale lähima kvartali lõpp.

bd) 

Järelevalve alla kuuluvate üksuste ja järelevalve alla kuuluvate gruppide osas, kellel ei ole usaldatavusnõuete aruandluse kohustust, või järelevalve alla kuuluvate gruppide osas, kes jätavad välja mitteosalevates liikmesriikides ja/või kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjate varad ja koguriskipositsiooni kooskõlas punktiga c, määratakse tasutegurid teabe põhjal, mis esitatakse nende kohta eraldi järelevalvetasu arvutamise eesmärgil. Punktides ba, bb või bc osutatud asjaomastele vaatluskuupäevadele vastavad tasutegurid esitatakse riiklikule pädevale asutusele kooskõlas EKP otsusega.

▼M1

c) 

Tasutegurite arvutamisel peaksid järelevalve alla kuuluvad grupid üldjuhul välja jätma mitteosalevates liikmesriikides ja kolmandates riikides asutatud tütarettevõtete vara ja koguriskipositsiooni. Järelevalve alla kuuluvad grupid võivad otsustada neid varasid ja/või seda positsiooni tasutegurite määratlemisel mitte välja jätta.

▼B

d) 

Järelevalve alla kuuluvate üksuste või gruppide osas, kes on liigitatud vähem olulisteks määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõike 4 alusel, ei ületa varade koguväärtuse tasutegur 30 miljardit eurot.

e) 

tasutegurite osakaalud on järgmised:

i) 

varade koguväärtus: 50 %;

ii) 

koguriskipositsioon: 50 %.

▼M1

4.  Kõikide tasuvõlgnike varade koguväärtuste ja koguriskipositsioonide summad avaldatakse EKP veebilehel.

5.  Kui tasuvõlgnik tasutegureid ei esita, määratleb EKP tasutegurid kooskõlas EKP otsusega.

▼B

6.  Iga tasuvõlgniku poolt makstav iga-aastane järelevalvetasu arvutatakse järgmiselt.

a) 

Iga-aastane järelevalvetasu koosneb minimaalsest tasukomponendist ja muutuvast tasukomponendist.

▼M1

b) 

Minimaalne tasukomponent on kindlaksmääratud protsent iga järelevalve alla kuuluva üksuse ja järelevalve alla kuuluva grupi liigi iga-aastastest järelevalvetasu kogusummast, mis on arvutatud vastavalt artiklile 8.

i) 

Järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste ja järelevalve alla kuuluvate oluliste gruppide liigi puhul on kindlaksmääratud protsent 10 %. See summa jagatakse võrdselt kõikide tasuvõlgnike vahel. Järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste ja järelevalve alla kuuluvate oluliste gruppide jaoks, kelle vara koguväärtus on 10 miljardit eurot või vähem, vähendatakse minimaalset tasukomponenti poole võrra.

ii) 

Järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste ja järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste gruppide liigi puhul on kindlaksmääratud protsent 10 %. See summa jagatakse võrdselt kõikide tasuvõlgnike vahel. Järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste ja järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste gruppide jaoks, kelle vara koguväärtus on 1 miljardit eurot või vähem, vähendatakse minimaalset tasukomponenti poole võrra.

▼B

c) 

Muutuv tasukomponent on iga järelevalve alla kuuluva üksuse liigi vastavalt ►M1  artiklile 8 ◄ arvutatud iga-aastaste järelevalvetasude ja sama liiki üksuste minimaalse tasukomponendi vahe. Muutuv tasukomponent jagatakse sama liiki tasuvõlgnike vahel vastavalt iga tasuvõlgniku osakaalule kõikide tasuvõlgnike lõike 3 kohaselt kindlaks määratud kaalutud tasutegurite summas.

▼M1

Käesoleva lõike alusel teostatud arvutuste ning käesoleva artikli kohaselt määratud tasutegurite põhjal otsustab EKP iga tasuvõlgniku poolt makstava iga-aastase järelevalvetasu summa. Iga-aastase järelevalvetasu summa osutatakse tasuvõlgnikule edastatavas tasu maksmise teates.

▼BIV OSA

KOOSTÖÖ RIIKLIKE PÄDEVATE ASUTUSTEGA

Artikkel 11

Koostöö riiklike pädevate asutustega

1.  EKP võtab enne lõpliku tasumäära kohta otsuse tegemist ühendust riiklike pädevate asutustega tagamaks, et järelevalve oleks kõikide asjaomaste krediidiasutuste ja filiaalide jaoks kulutõhus ja mõistlikul tasemel. Koostöös riiklike pädevate asutustega töötab EKP sel eesmärgil välja ja rakendab asjakohase suhtluskanali.

2.  EKP palvel osutavad riiklikud pädevad asutused EKP-le tasu sissenõudmisel abi.

3.  Osalevas liikmesriigis, mille rahaühik ei ole euro, asutatud krediidiasutuste puhul, mille tihe koostöö EKPga ei ole katkenud ega lõppenud, annab EKP asjaomase liikmesriigi riiklikule pädevale asutusele juhised tasutegurite kogumiseks ja iga-aastase järelevalvetasu arve esitamiseks.V OSA

ARVETE ESITAMINE

Artikkel 12

Tasu maksmise teade

▼M1

1.  EKP esitab tasuvõlgnikule igal aastal tasu maksmise teate kuue kuu jooksul pärast järgmise tasuperioodi algust.

▼B

2.  Tasu maksmise teates täpsustatakse iga-aastase järelevalvetasu maksmise võimalusi. Tasuvõlgnik on kohustatud järgima tasu maksmise teates iga-aastase järelevalvetasu maksmise osas esitatud nõudeid.

3.  Tasuvõlgnik tasub tasu maksmise teate alusel makstava summa 35 päeva jooksul alates tasu maksmise teate väljastamisest.

Artikkel 13

Tasu maksmise teate esitamine

1.  Tasuvõlgnik vastutab tasu maksmise teate esitamiseks vajalike kontaktandmete ajakohasuse eest ning edastab EKP-le info kontaktandmete mis tahes muutuste kohta (st nimi, töökoht, organisatsiooniüksus, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, faksinumber). ►M1  ————— ◄

2.  EKP esitab tasu maksmise teate mis tahes järgmisel viisil: a) elektrooniliselt või muude selliste suhtlusvahendite abil, b) faksi teel, c) kiirkulleriga, d) tähitud kirjaga ja vastuvõtmisteatega, e) isikliku kättetoimetamise teel. Tasu maksmise teade on kehtiv ka ilma allkirjata.

Artikkel 14

Viivis

Ilma et see piiraks muude EKP meetmete rakendamist, arvestatakse tasu osalise maksmise, maksmata jätmise või tasu maksmise teates sätestatud maksetingimuste rikkumise eest iga-aastase järelevalvetasu maksmata summalt alates võlgnevuse tekkimise kuupäevast igapäevast viivist, mille suuruseks on EKP põhiline refinantseerimismäär pluss 8 protsenti.VI OSA

LÕPPSÄTTED

Artikkel 15

Sanktsioonid

Käesoleva määruse nõuete rikkumise korral võib EKP kehtestada järelevalve alla kuuluva üksuse suhtes sanktsioone vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 2532/98, ( 3 ) mida täiendab määrus (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17).

▼M1 —————

▼B

Artikkel 17

▼M1

Aruandlus

▼B

1.  EKP esitab kooskõlas määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 20 lõikega 2 kord aastas aruande Euroopa Parlamendile, Euroopa Liidu Nõukogule, Euroopa Komisjonile ja eurorühmale järelevalvetasude struktuuri ja suuruse kavandatava muutmise kohta.

▼M1

2.  Iga tasuperioodi aastakulude prognoos avaldatakse EKP veebilehel neli kuud enne iga tasuperioodi algust.

▼M1

Artikkel 17a

Üleminekukord 2020. aasta tasuperioodi osas

1.  Iga järelevalve alla kuuluva üksuse ja järelevalve alla kuuluva grupi poolt 2020. aastal makstav iga-aastane järelevalvetasu osutatakse tasu maksmise teates, mis esitatakse asjaomasele tasuvõlgnikule 2021. aastal.

2.  Mis tahes ülejääk või puudujääk 2019. aasta tasuperioodi osas, mis määratakse lahutades selle tasuperioodi tegelikud aastakulud selle tasuperioodi osas kohaldatud prognoositud aastakuludest, võetakse arvesse 2020. aasta tasuperioodi aastakulude määramisel.

▼B

Artikkel 18

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja kõikides liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta, (EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1).

( 2 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

( 3 ) Nõukogu määrus (EÜ) nr 2532/98, 23. november 1998, Euroopa Keskpanga volituste kohta rakendada sanktsioone (EÜT L 318, 27.11.1998, lk 4).