02014R0833 — ET — 04.06.2022 — 009.004


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 833/2014,

31. juuli 2014,

mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

(ELT L 229 31.7.2014, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 960/2014, 8. september 2014,

  L 271

3

12.9.2014

►M2

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1290/2014, 4. detsember 2014,

  L 349

20

5.12.2014

►M3

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2015/1797, 7. oktoober 2015,

  L 263

10

8.10.2015

►M4

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/2212, 30. november 2017,

  L 316

15

1.12.2017

 M5

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1163, 5. juuli 2019,

  L 182

33

8.7.2019

 M6

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/262, 23. veebruar 2022,

  L 42I

74

23.2.2022

►M7

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/328, 25. veebruar 2022,

  L 49

1

25.2.2022

►M8

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/334, 28. veebruar 2022,

  L 57

1

28.2.2022

►M9

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/345, 1. märts 2022,

  L 63

1

2.3.2022

►M10

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/350, 1. märts 2022,

  L 65

1

2.3.2022

►M11

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/394, 9. märts 2022,

  L 81

1

9.3.2022

►M12

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/428, 15. märts 2022,

  L 87I

13

15.3.2022

►M13

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/576, 8. aprill 2022,

  L 111

1

8.4.2022

►M14

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/595, 11. aprill 2022,

  L 114

60

12.4.2022

►M15

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/879, 3. juuni 2022,

  L 153

53

3.6.2022


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 246, 21.8.2014, lk  59 (833/2014)

 C2

Parandus, ELT L 283, 29.10.2015, lk  25 (960/2014)

 C3

Parandus, ELT L 136, 25.5.2016, lk  19 (1290/2014)

►C4

Parandus, ELT L 055, 28.2.2022, lk  78 (2022/262)

 C5

Parandus, ELT L 114, 12.4.2022, lk  214 (nr 833/2014)

 C6

Parandus, ELT L 114, 12.4.2022, lk  212 (2022/328)

 C7

Parandus, ELT L 119, 21.4.2022, lk  114 (2022/394)

►C8

Parandus, ELT L 181, 7.7.2022, lk  36 (2022/576)

►C9

Parandus, ELT L 190, 19.7.2022, lk  191 (2022/576)
▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 833/2014,

31. juuli 2014,

mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas▼M7

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) 

„kahesuguse kasutusega kaubad ja tehnoloogia“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/821 ( 1 ) I lisas loetletud kaubad ja tehnoloogia;

b) 

„pädevad asutused“ – liikmesriikide pädevad asutused, mis on nimetatud I lisas loetletud veebisaitidel;

c) 

„tehniline abi“ – igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu, sealhulgas suuline abi;

d) 

„vahendusteenused“ –

i) 

selliste tehingute üle läbirääkimiste pidamine või selliste tehingute korraldamine, mille eesmärk on kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste ost, müük või tarnimine, sealhulgas kolmandast riigist mõnda muusse kolmandasse riiki, või

ii) 

kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste müük või ostmine, sealhulgas juhul, kui need asuvad kolmandates riikides, eesmärgiga anda need üle mõnele teisele kolmandale riigile;

e) 

„investeerimisteenused“ – järgmised teenused ja tegevused:

i) 

ühe või mitme finantsinstrumendiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine;

ii) 

korralduse täitmine klientide nimel;

iii) 

kauplemine oma arvel;

iv) 

portfellihaldus;

v) 

investeerimisnõustamine;

vi) 

finantsinstrumentide ja/või finantsinstrumentide emissiooni tagamine kindla kohustuse alusel;

vii) 

finantsinstrumentide emissiooni tagamine ja/või pakkumise korraldamine kindla kohustuse alusel;

viii) 

kõik reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis kauplemisele lubamisega seotud teenused;

f) 

▼M11

„vabalt võõrandatavad väärtpaberid“ – järgmised väärtpaberite liigid, kaasa arvatud krüptovara kujul, millega kaubeldakse kapitaliturgudel, välja arvatud makseinstrumendid:

▼M7

i) 

äriühingute aktsiad ja muud väärtpaberid, mis on samaväärsed äriühingute, usaldusühingute või muude üksuste aktsiatega, ning aktsiate hoidmistunnistused;

ii) 

võlakirjad või võlakirjadega võrdväärsete väärtpaberite muud vormid, sealhulgas selliste väärtpaberite hoidmistunnistused;

iii) 

muud väärtpaberid, mis annavad õiguse omandada või võõrandada selliseid vabalt võõrandatavaid väärtpabereid või millest tuleneb rahaline arveldus, mille kindlaksmääramise aluseks on vabalt võõrandatavad väärtpaberid;

g) 

„rahaturuinstrumendid“ – need finantsinstrumentide liigid, millega rahaturul tavaliselt kaubeldakse, nagu riigi võlakirjad, hoiusesertifikaadid ja kommertspaberid, välja arvatud maksevahendid;

h) 

„krediidiasutus“ – ettevõtja, kelle majandustegevuseks on hoiuste või muude tagasimakstavate vahendite võtmine avalikkuselt ning oma arvel ja nimel laenu andmine;

i) 

„liidu territoorium“ – liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaks määratud tingimuste alusel;

j) 

„väärtpaberite keskdepositoorium“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014 ( 2 ) artikli 2 lõike 1 punktis 1 määratletud juriidiline isik;

k) 

„hoius“ – kreeditsaldo, mis tekib kontole jäänud rahalistest vahenditest või tavalistest pangatehingutest tulenevatest ajutistest olukordadest ja mille krediidiasutus peab kohaldatavate seaduses sätestatud ja lepinguliste tingimuste kohaselt tagasi maksma, sealhulgas tähtajalised hoiused ja säästuhoiused, välja arvatud kreeditsaldo, mille

i) 

olemasolu saab tõendada üksnes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL ( 3 ) artikli 4 lõike 1 punktis 15 määratletud finantsinstrumendiga, välja arvatud juhul, kui see on säästutoode, mida tõendab nimeline hoiusertifikaat ja mis on liikmesriigis olemas 2. juulil 2014;

ii) 

põhisumma ei ole nimiväärtuses tagasimakstav;

iii) 

põhisumma on nimiväärtuses tagasimakstav üksnes krediidiasutuse või kolmanda poole erigarantii või kokkuleppe alusel;

l) 

„investoritele kodakondsuse andmise kava“ (ehk nn kuldne pass) – liikmesriigi kehtestatud menetlus, mis võimaldab kolmandate riikide kodanikel saada eelnevalt kindlaksmääratud maksete ja investeeringute eest vastutasuks liikmesriigi kodakondsuse;

m) 

„investoritele elamisloa andmise kava“ (ehk nn kuldne viisa) – liikmesriigi kehtestatud menetlus, mis võimaldab kolmandate riikide kodanikel saada eelnevalt kindlaksmääratud maksete ja investeeringute eest vastutasuks liikmesriigi elamisloa;

n) 

„kauplemiskoht“ – reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem või organiseeritud kauplemissüsteem, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 24;

o) 

„rahastamine või rahaline abi“ – igasugune tegevus, konkreetsest valitud vahendist sõltumata, millega asjaomane isik, üksus või organ annab või lubab anda kas tingimuslikult või tingimusteta kasutamiseks omavahendeid või majandusressursse, mille hulka kuuluvad näiteks otsetoetused, laenud, garantiid, käendused, võlakirjad, akreditiivid, tarnijakrediidid, ostjakrediidid, impordi või ekspordi ettemaksed ning kõik kindlustuse ja edasikindlustuse tüübid, sealhulgas ekspordikrediidikindlustus; kauba või teenuse eest kokkulepitud hinna maksmist ning makse tingimusi, mis on koostatud tavalisest äritavast lähtudes, ei loeta rahastamiseks ega rahaliseks abiks;

p) 

„partnerriik“ – VIII lisas nimetatud riik, kes kohaldab ekspordikontrolli meetmeid, mis on sisuliselt samaväärsed käesolevas määruses sätestatud meetmetega;

q) 

„tarbijale mõeldud sidevahendid“ – seadmed, mida kasutavad eraisikud, näiteks personaalarvutid ja välisseadmed (sh kõvakettad ja printerid), mobiiltelefonid, nutiteleviisorid, mäluseadmed (USB-pulgad), ja kõigis nendes seadmetes kasutatav tarbetarkvara;

▼M8

r) 

„venemaa lennuettevõtja“ – Venemaa Föderatsiooni pädevate asutuste välja antud kehtiva lennutegevusloaga või samaväärse loaga lennutranspordiettevõtja;

▼M12

s) 

„krediidireiting“ – arvamus ettevõtte krediidivõime, võla- või finantskohustuse, võlakirjade, eelisaktsiate või muude finantsinstrumentide kohta või sellise võla- või finantskohustuse, võlakirjade, eelisaktsiate või muude finantsinstrumentide emitendi kohta, mis on esitatud kindlaksmääratud reitingukategooriate järjestamise süsteemi abil;

t) 

„krediidireitingualane tegevus“ – andmete ja teabe analüüs ning krediidireitingute hindamine, heakskiitmine, andmine ja läbivaatamine;

u) 

„energiasektor“ – sektor, mis hõlmab järgmist tegevust, välja arvatud tsiviilotstarbelise tuumaenergiaga seotud tegevust:

i) 

toornafta, maagaasi või tahkete fossiilkütuste uurimine, tootmine, jaotamine või kaevandamine või kütuste rafineerimine või maagaasi veeldamine või taasgaasistamine Venemaal;

ii) 

tahkete fossiilkütusetoodete, rafineeritud naftatoodete või gaasi tootmine ja jaotamine Venemaal või

iii) 

energia- või elektritootmisega seotud rajatiste ehitamine või seadmete paigaldamine või sellega seotud teenuste, seadmete või tehnoloogia pakkumine;

▼M13

v) 

„riigihankedirektiivid“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid 2014/23/EL ( 4 ), 2014/24/EL ( 5 ), 2014/25/EL ( 6 ) ja 2009/81/EÜ ( 7 );

w) 

„autoveo-ettevõtja“ – füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegeleb kaubanduslikul eesmärgil kaubaveoga, kasutades selleks mootorsõidukeid või liidendsõidukeid.

▼M7

Artikkel 2

1.  
Keelatud on müüa, tarnida, üle anda või eksportida liidust või väljastpoolt liitu pärit kahesuguse kasutusega kaupu ja tehnoloogiat otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal.
2.  

Keelatud on:

a) 

anda otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal tehnilist abi või osutada neile vahendus- või muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga või nende kaupade ja tehnoloogiaga varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b) 

pakkuda otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal rahastamist või osutada rahalist abi seoses lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga nende kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi, vahendus- ja muude teenuste osutamiseks.

3.  

Ilma, et see piiraks määruse (EL) 2021/821 kohaste loanõuete kohaldamist, ei kohaldata käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde selliste kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia müügi, tarnimise, üleandmise ja ekspordi või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmise suhtes, mis on mõeldud mittesõjaliseks kasutuseks ja mittesõjalistele lõppkasutajatele ning on ette nähtud:

a) 

humanitaarotstarbeks või selleks, et lahendada tervisealast hädaolukorda või kiiresti ära hoida või leevendada sellist sündmust, millel on tõenäoliselt ränk ja märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele või keskkonnale, või loodusõnnetustele reageerimiseks;

b) 

meditsiinilisel või farmatseutilisel otstarbel kasutamiseks;

c) 

uudistemeedias kasutamiseks mõeldud kaupade või tehnoloogia ajutiseks ekspordiks;

d) 

tarkvara uuendamiseks;

e) 

tarbijale mõeldud sidevahendina kasutamiseks;

f) 

Venemaal asuvate füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste, välja arvatud Venemaa valitsuse ja selle otsese või kaudse kontrolli all olevate ettevõtjate küber- ja infoturvalisuse tagamiseks, või

g) 

Venemaale reisivate füüsiliste isikute või nendega koos reisivate lähisugulaste isiklikuks kasutamiseks ning piiratud nendele isikutele kuuluvate isiklike asjade, majatarvete, sõidukite või tööriistadega, mis ei ole ette nähtud müügiks.

Eksportija deklareerib tollideklaratsioonis, et asjaomaseid kaupu ja tehnoloogiat eksporditakse käesolevas lõikes sätestatud asjakohase erandi alusel, ning teatab eksportija elu- või asukohaliikmesriigi pädevale asutusele selle erandi esmakordsest kasutamisest 30 päeva jooksul pärast esimese ekspordi toimumise kuupäeva, välja arvatud käesoleva lõike punktide f ja g puhul.

4.  

Erandina käesoleva artikli lõigetest 1 ja 2 ning ilma, et see piiraks määruse (EL) 2021/821 kohaste loanõuete kohaldamist, võivad pädevad asutused anda loa selliste kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmiseks, mis on mõeldud mittesõjaliseks kasutuseks ja mittesõjalistele lõppkasutajatele, kui nad on teinud kindlaks, et sellised kaubad või tehnoloogia või nendega seotud tehniline või rahaline abi on ette nähtud:

a) 

liidu, liikmesriikide valitsuste ja Venemaa valitsuse koostööks üksnes tsiviilküsimustes;

b) 

valitsuste koostööle kosmoseprogrammides;

c) 

tsiviilotstarbelise tuumavõimekuse käitamiseks, hoolduseks, kütuse ümbertöötlemiseks ja ohutuse tagamiseks ning tsiviilotstarbeliseks tuumaenergiaalaseks koostööks, eelkõige teadus- ja arendustegevuse valdkonnas;

d) 

meresõiduohutuse tagamiseks;

▼M13

e) 

selliste üldsusele mittekättesaadavate tsiviilotstarbeliste elektrooniliste sidevõrkude jaoks, mis ei kuulu riigi kontrolli all olevale üksusele ega üksusele, millest üle 50 % kuulub riigile;

▼M7

f) 

kasutamiseks üksnes üksustele, mis on liikmesriigi või partnerriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis või ainu- või ühiskontrolli all;

g) 

liidu, liikmesriikide ja partnerriikide diplomaatilistele esindustele, sealhulgas delegatsioonidele, saatkondadele ja missioonidele.

5.  
Erandina käesoleva artikli lõigetest 1 ja 2 ning ilma, et see piiraks määruse (EL) 2021/821 kohaste loanõuete kohaldamist, võivad pädevad asutused anda loa selliste kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmiseks, mis on mõeldud mittesõjaliseks kasutuseks ja mittesõjalistele lõppkasutajatele, kui nad on teinud kindlaks, et sellise kauba või tehnoloogia või nendega seotud tehnilise või rahalise abi aluseks on leping, mis on sõlmitud enne 26. veebruari 2022, või sellise lepingu täitmiseks vajalik lisaleping, tingimusel et loataotlus on esitatud enne 1. maid 2022.
6.  
Pädevad asutused annavad kõik käesoleva artikli kohaselt nõutavad load kooskõlas määruses (EL) 2021/821 sätestatud reeglite ja menetlustega, mida kohaldatakse mutatis mutandis. Luba kehtib kogu liidus.
7.  

Lõigetes 4 ja 5 osutatud loa taotluste üle otsustades ei anna pädevad asutused ekspordiluba, kui neil on piisavalt põhjust arvata, et:

▼M13

i) 

lõppkasutaja võib olla sõjaline lõppkasutaja või IV lisas nimetatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus või et kaupadel võib olla sõjaline lõppkasutus, välja arvatud juhul, kui lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduva tehnilise või rahalise abi andmine on artikli 2b lõike 1 punkti a alusel lubatud;

ii) 

lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduva tehnilise või rahalise abi andmine on suunatud lennundussektorile või kosmosetööstusele, välja arvatud juhul, kui selline müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduva tehnilise või rahalise abi andmine on lõike 4 punkti b alusel lubatud; või

▼M12

iii) 

lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müük, tarnimine, üleandmine või eksport või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmine on mõeldud energiasektorile, välja arvatud juhul, kui selline müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduv tehniline või rahaline abi on lubatud artikli 3 lõigetes 3–6 osutatud erandite alusel.

▼M7

8.  
Pädevad asutused võivad lõike 4 või 5 kohaselt antud loa tühistada, peatada, kehtetuks tunnistada või seda muuta, kui nad leiavad, et loa tühistamine, peatamine, kehtetuks tunnistamine või muutmine on vajalik käesoleva määruse tulemuslikuks rakendamiseks.

Artikkel 2a

1.  
Keelatud on müüa, tarnida, üle anda või eksportida VII lisas loetletud kaupu ja tehnoloogiat, mis võivad kaasa aidata Venemaa sõjalisele ja tehnoloogilisele või kaitse- ja julgeolekusektori arengule, olenemata sellest, kas need pärinevad liidust või mitte, otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal.
2.  

Keelatud on:

a) 

anda otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal tehnilist abi või osutada neile vahendus- või muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga ning nende kaupade ja tehnoloogiaga varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b) 

pakkuda otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal rahastamist või osutada rahalist abi seoses lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga nende kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi, vahendus- ja muude teenuste osutamiseks.

3.  

Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei kohaldata selliste lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müügi, tarnimise, üleandmise ja ekspordi või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmise suhtes, mis on mõeldud mittesõjaliseks kasutuseks ja mittesõjalistele lõppkasutajatele ning on ette nähtud:

a) 

humanitaarotstarbeks või selleks, et lahendada tervisealast hädaolukorda või kiiresti ära hoida või leevendada sellist sündmust, millel on tõenäoliselt ränk ja märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele või keskkonnale, või loodusõnnetustele reageerimiseks;

b) 

meditsiinilisel või farmatseutilisel otstarbel kasutamiseks;

c) 

uudistemeedias kasutamiseks mõeldud kaupade või tehnoloogia ajutiseks ekspordiks;

d) 

tarkvara uuendamiseks;

e) 

tarbijale mõeldud sidevahendina kasutamiseks;

f) 

Venemaal asuvate füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste, välja arvatud Venemaa valitsuse ja selle otsese või kaudse kontrolli all olevate ettevõtjate küber- ja infoturvalisuse tagamiseks, või

g) 

Venemaale reisivate füüsiliste isikute või nendega koos reisivate lähisugulaste isiklikuks kasutamiseks ning piiratud nendele isikutele kuuluvate isiklike asjade, majatarvete, sõidukite või tööriistadega, mis ei ole ette nähtud müügiks.

Eksportija deklareerib tollideklaratsioonis, et asjaomaseid kaupu ja tehnoloogiat eksporditakse käesolevas lõikes sätestatud asjakohase erandi alusel, ning teatab eksportija elu- või asukohaliikmesriigi pädevale asutusele selle erandi esmakordsest kasutamisest 30 päeva jooksul pärast esimese ekspordi toimumise kuupäeva, välja arvatud käesoleva lõike punktide f ja g puhul.

4.  

Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad pädevad asutused anda loa selliste lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmiseks, mis on mõeldud mittesõjaliseks kasutuseks ja mittesõjalistele lõppkasutajatele, kui nad on teinud kindlaks, et sellised kaubad või tehnoloogia või nendega seotud tehniline või rahaline abi on ette nähtud:

a) 

liidu, liikmesriikide valitsuste ja Venemaa valitsuse koostööks üksnes tsiviilküsimustes;

b) 

valitsuste koostööle kosmoseprogrammides;

c) 

tsiviilotstarbelise tuumavõimekuse käitamiseks, hoolduseks, kütuse ümbertöötlemiseks ja ohutuse tagamiseks ning tsiviilotstarbeliseks tuumaenergiaalaseks koostööks, eelkõige teadus- ja arendustegevuse valdkonnas;

d) 

meresõiduohutuse tagamiseks;

▼M13

e) 

selliste üldsusele mittekättesaadavate tsiviilotstarbeliste elektrooniliste sidevõrkude jaoks, mis ei kuulu riigi kontrolli all olevale üksusele ega üksusele, millest üle 50 % kuulub riigile;

▼M7

f) 

kasutamiseks üksnes üksustele, mis on liikmesriigi või partnerriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis või ainu- või ühiskontrolli all, või

g) 

liidu, liikmesriikide ja partnerriikide diplomaatilistele esindustele, sealhulgas delegatsioonidele, saatkondadele ja missioonidele.

5.  
Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad pädevad asutused anda loa selliste lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmiseks, mis on mõeldud mittesõjaliseks kasutuseks ja mittesõjalistele lõppkasutajatele, kui nad on teinud kindlaks, et sellise kauba või tehnoloogia või nendega seotud tehnilise või rahalise abi aluseks on leping, mis on sõlmitud enne 26. veebruari 2022, või sellise lepingu täitmiseks vajalik lisaleping, tingimusel et loataotlus on esitatud enne 1. maid 2022.
6.  
Pädevad asutused annavad kõik käesoleva artikli kohaselt nõutavad load kooskõlas määruses (EL) 2021/821 sätestatud reeglite ja menetlustega, mida kohaldatakse mutatis mutandis. Luba kehtib kogu liidus.
7.  

Lõigetes 4 ja 5 osutatud loa taotluste üle otsustades ei anna pädevad asutused ekspordiluba, kui neil on piisavalt põhjust arvata, et:

▼M13

i) 

lõppkasutaja võib olla sõjaline lõppkasutaja või IV lisas nimetatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus või et kaupadel võib olla sõjaline lõppkasutus, välja arvatud juhul, kui lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduva tehnilise või rahalise abi andmine on artikli 2b lõike 1 alusel lubatud;

ii) 

lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduva tehnilise või rahalise abi andmine on suunatud lennundussektorile või kosmosetööstusele, välja arvatud juhul, kui selline müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduva tehnilise või rahalise abi andmine on lõike 4 punkti b alusel lubatud; või

▼M12

iii) 

lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müük, tarnimine, üleandmine või eksport või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmine on mõeldud energiasektorile, välja arvatud juhul, kui selline müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduv tehniline või rahaline abi on lubatud artikli 3 lõigetes 3–6 osutatud erandite alusel.

▼M7

8.  
Pädevad asutused võivad lõike 4 või 5 kohaselt antud loa tühistada, peatada, kehtetuks tunnistada või seda muuta, kui nad leiavad, et loa tühistamine, peatamine, kehtetuks tunnistamine või muutmine on vajalik käesoleva määruse tulemuslikuks rakendamiseks.

▼M7

Artikkel 2b

▼M12

1.  

IV lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, asutuste või üksuste puhul võivad pädevad asutused erandina artiklite 2 ja 2a lõigetest 1 ja 2 ning ilma et see piiraks määruse (EL) 2021/821 kohaste loanõuete kohaldamist, lubada kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ning VII lisas loetletud kaupade ja tehnoloogia müüki, tarnimist, üleandmist või eksporti või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmist üksnes juhul, kui nad on teinud kindlaks, et:

▼M7

a) 

kõnealused kaubad või tehnoloogia või nendega seotud tehniline või rahaline abi on vajalikud sellise sündmuse kiiresti ärahoidmiseks või leevendamiseks, millel on tõenäoliselt ränk ja märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele või keskkonnale, või

b) 

sellise kauba või tehnoloogia või nendega seotud tehnilise või rahalise abi aluseks on leping, mis on sõlmitud enne 26. veebruari 2022, või sellise lepingu täitmiseks vajalik lisaleping, tingimusel et loataotlus on esitatud enne 1. maid 2022.

2.  
Pädevad asutused annavad kõik käesoleva artikli kohaselt nõutavad load kooskõlas määruses (EL) 2021/821 sätestatud reeglite ja menetlustega, mida kohaldatakse mutatis mutandis. Luba kehtib kogu liidus.
3.  
Pädevad asutused võivad lõike 1 kohaselt antud loa tühistada, peatada, kehtetuks tunnistada või seda muuta, kui nad leiavad, et loa tühistamine, peatamine, kehtetuks tunnistamine või muutmine on vajalik käesoleva määruse tulemuslikuks rakendamiseks.

Artikkel 2c

1.  
Artikli 2 lõikes 3 ja artikli 2a lõikes 3 osutatud teade pädevale asutusele esitatakse võimaluse korral elektrooniliselt ja vormil, mis sisaldab vähemalt kõiki IX lisas esitatud näidiste elemente ja on samas järjestuses kui näidistel.
2.  
Artiklites 2, 2a ja 2b osutatud load antakse võimaluse korral välja elektrooniliselt ja vormidel, mis sisaldavad vähemalt kõiki IX lisas esitatud näidiste elemente ja on samas järjestuses kui näidistel.

Artikkel 2d

▼M9

1.  
Pädevad asutused vahetavad teiste liikmesriikide ja komisjoniga teavet artiklite 2, 2a ja 2b kohaselt antud lubade ja nende andmisest keeldumiste kohta. Teabevahetus toimub määruse (EL) 2021/821 artikli 23 lõike 6 kohaselt loodud elektroonilise süsteemi kaudu.

▼M7

2.  
Käesoleva artikli kohaldamisel saadud teavet kasutatakse üksnes sel eesmärgil, milleks seda taotleti, ja lõikes 4 nimetatud eesmärgil.

Liikmesriigid ja komisjon tagavad käesoleva artikli kohaldamisel saadud konfidentsiaalse teabe kaitse kooskõlas liidu ja vastava liikmesriigi õigusega.

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et käesoleva artikli alusel edastatud või vahetatud salastatud teabe salastatuse taset ei alandata ega kaotata ilma teabe koostaja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

3.  
Enne seda, kui liikmesriik annab kooskõlas artiklitega 2, 2a ja 2b loa tehinguks, mis on põhimõtteliselt sama kui tehing, mille puhul kehtib teise liikmesriigi või teiste liikmesriikide loa andmisest keeldumine, konsulteerib ta esmalt selle liikmesriigi või nende liikmesriikidega, kes keeldusid loa andmisest. Kui asjaomane liikmesriik otsustab pärast konsulteerimist loa siiski anda, teavitab ta sellest teisi liikmesriike ja komisjoni ning esitab kogu asjakohase teabe, millel otsus põhineb.

▼M11

3a.  
Kui liikmesriik annab vastavalt artikli 2 lõike 4 punktile d, artikli 2a lõike 4 punktile d ja artikli 3f lõikele 4 loa meresõiduohutuseks ettenähtud kaupade ja tehnoloogia müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks, teavitab ta sellest teisi liikmesriike ja komisjoni kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

▼M9

4.  
Asjakohasel juhul ja vastastikkuse alusel vahetab komisjon liikmesriikidega konsulteerides partnerriikidega teavet, et käesoleva määruse kohased ekspordikontrollimeetmed oleksid tulemuslikud ja partnerriikides täitmisele kuuluvaid ekspordikontrollimeetmeid kohaldataks järjepidevalt.

▼M7

Artikkel 2e

1.  
Keelatud on pakkuda riiklikku rahastamist ja rahalist abi kaubavahetuseks Venemaaga ja Venemaale investeeringute tegemiseks.
2.  

Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata järgmisele:

a) 

siduvad rahastamis- ja rahalise abi andmise kohustused, mis on võetud enne 26. veebruari 2022;

▼M11

b) 

riiklik rahastamine ja rahaline abi kogusummas kuni 10 000 000 eurot projekti kohta, millest saavad kasu liidus tegutsevad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad või

▼M7

c) 

riiklik rahastamine ja rahaline abi toidukaupadega kauplemisele ning põllumajandusele, meditsiinile ja humanitaartegevusele.

▼M9

3.  
Keelatud on Venemaa otseinvesteeringute fondi kaasrahastatavatesse projektidesse investeerida, neis osaleda või neisse muul viisil panustada.
4.  
Erandina lõikest 3 võivad pädevad asutused tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, lubada investeerimisosalust Venemaa otseinvesteeringute fondi kaasrahastatavates projektides või sellistesse projektidesse panustamist pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et selline investeerimisosalus või panus kuulub tasumisele enne 2. märtsi 2022 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute alusel.

▼M10

Artikkel 2f

1.  
Operaatoritel on keelatud edastada või võimaldada, hõlbustada või muul viisil toetada XV lisas loetletud juriidiliste isikute, üksuste või asutuste mis tahes sisu edastamist või levitamist, sealhulgas uute või eelpaigaldatud vahendite abil, nagu kaabellevi, satelliit, IP-televisioon, internetiteenuste osutajad, interneti videojagamisplatvormid või -rakendused.
2.  
Kõik ringhäälingulitsentsid või XV lisas loetletud juriidiliste isikute, üksuste või asutustega sõlmitud edastus-, edastamis- ja levitamiskokkulepped peatatakse.

▼M15

3.  
Keelatud on reklaamida tooteid või teenuseid mis tahes sisus, mille on tootnud või mida edastavad XV lisas loetletud juriidilised isikud, üksused või asutused, sealhulgas ühegi lõikes 1 osutatud edastamis- või levitamisvahendi abil.

▼M12

Artikkel 3

1.  
Keelatud on müüa, tarnida, üle anda või eksportida II lisas loetletud, liidust või väljastpoolt liitu pärit kaupu või tehnoloogiat otse või kaudselt füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või kasutamiseks Venemaal, sealhulgas Venemaa majandusvööndis ja mandrilaval.
2.  

Keelatud on:

a) 

anda otse või kaudselt füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või kasutamiseks Venemaal tehnilist abi ning osutada neile vahendus- või muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga ning nende kaupade ja tehnoloogia tarnimise, valmistamise, hoolduse ja kasutamisega;

b) 

pakkuda otse või kaudselt füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või kasutamiseks Venemaal rahastamist või anda neile rahalist abi seoses lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga nende kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või seonduva tehnilise abi, vahendus- või muude teenuste osutamiseks.

3.  

Lõigetes 1 ja 2 sätestatud piiranguid ei kohaldata selliste kaupade ja tehnoloogia müügi, tarnimise, üleandmise ja ekspordi või tehnilise või rahalise abi andmise suhtes, mida on vaja:

▼M15

a) 

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu, välja arvatud juhul, kui see on artikli 3m või 3n alusel keelatud, või

▼M12

b) 

sellise sündmuse kiireks ärahoidmiseks või leevendamiseks, millel on tõenäoliselt ränk ja märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele või keskkonnale.

4.  
Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei kohaldata enne 16. märtsi 2022 sõlmitud lepingutest ja nende lepingute täitmiseks vajalikest lisalepingutest tulenevate kohustuste täitmise suhtes kuni 17. septembrini 2022, tingimusel et pädevat asutust on teavitatud vähemalt viis tööpäeva ette.
5.  
Lõikes 2 sätestatud keelde ei kohaldata kindlustuse või edasikindlustuse pakkumise suhtes juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, mis on liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud seoses nende tegevusega väljaspool Venemaa energiasektorit.
6.  

Erandina lõigetest 1 ja 2 võib pädev asutus tingimustel, mida ta peab asjakohaseks, anda loa müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks ning tehnilise või rahalise abi andmiseks, kui ta on teinud kindlaks, et

a) 

see on vajalik liidus elutähtsa energiavarustuse tagamiseks või

b) 

see on mõeldud kasutamiseks eranditult üksustele, mis on liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis või ainu- või ühiskontrolli all.

7.  
Asjaomane liikmesriik või asjaomased liikmesriigid teavitavad teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 6 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

Artikkel 3a

1.  

Keelatud on:

a) 

omandada uut või laiendada olemasolevat osalust juriidilistes isikutes, üksustes või asutustes, kes on asutatud või moodustatud Venemaa või mis tahes muu kolmanda riigi õiguse alusel ja kes tegutsevad Venemaa energiasektoris;

b) 

anda uut laenu või krediiti või muul viisil rahalisi vahendeid, sealhulgas omakapitali, kõigile juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kes on asutatud või moodustatud Venemaa või mis tahes muu kolmanda riigi õiguse alusel ja kes tegutsevad Venemaa energiasektoris, või võimaldada seda tõendatult sellise isiku, üksuse või asutuse rahastamise otstarbel;

c) 

asutada uusi ühisettevõtteid juriidiliste isikute, üksuste või asutustega, kes on asutatud või moodustatud Venemaa või mis tahes muu kolmanda riigi õiguse alusel ja kes tegutsevad Venemaa energiasektoris;

d) 

pakkuda punktides a, b ja c osutatud tegevusega otseselt seotud investeerimisteenuseid.

2.  

Erandina lõikest 1 võib pädev asutus tingimustel, mida ta peab asjakohaseks, anda loa lõikes 1 osutatud tegevuseks, kui ta on teinud kindlaks, et

▼M15

a) 

see on vajalik liidus elutähtsa energiavarustuse tagamiseks ning maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu, välja arvatud juhul, kui see on artikli 3m või 3n alusel keelatud, või

▼M12

b) 

see puudutab eranditult Venemaa energiasektoris tegutsevat juriidilist isikut, üksust või asutust, mis on liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis.

3.  
Asjaomane liikmesriik või asjaomased liikmesriigid teavitavad teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 2 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

▼M7

Artikkel 3b

▼M13

1.  
Keelatud on otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal kaupu ja tehnoloogiat, mida sobib kasutada nafta rafineerimiseks või maagaasi veeldamiseks, olenemata sellest, kas need pärinevad liidust või mitte.

▼M7

2.  

Keelatud on:

a) 

otse või kaudselt pakkuda füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal tehnilist abi ning vahendus- ja muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga ning nendega varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b) 

otse või kaudselt pakkuda isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal rahastamist või rahalist abi lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks ja ekspordiks, seonduva tehnilise abi andmiseks ning vahendus- ja muude teenuste osutamiseks.

3.  
Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keeldusid ei kohaldata enne 26. veebruari 2022 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 27. maini 2022.
4.  
Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad pädevad asutused tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, anda loa X lisas loetletud kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks ja ekspordiks ning seonduva tehnilise ja rahalise abi andmiseks, kui nad on veendunud, et need kaubad ja tehnoloogia ning nendega seotud tehniline ja rahaline abi on hädavajalik sellise sündmuse ärahoidmiseks või leevendamiseks, millel on tõenäoliselt ränk ja märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele või keskkonnale.

Asjakohaselt põhjendatud hädajuhtudel võib lubada müüki, tarnimist, üleandmist ja eksporti ilma eelneva loata, tingimusel et eksportija teatab sellest pädevale asutusele viie tööpäeva jooksul pärast müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi toimumist, esitades ilma eelneva loata toimunud müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi üksikasjalikud ja asjakohased põhjendused.

Artikkel 3c

▼M13

1.  
Keelatud on otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal XI lisas loetletud kaupu ja tehnoloogiat, mida saab kasutada lennunduses või kosmosetööstuses, ning XX lisas loetletud reaktiivkütust ja kütuselisandeid, olenemata sellest, kas need on pärit liidust või mitte.

▼M7

2.  
Keelatud on otse või kaudselt pakkuda isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal XI lisas nimetatud kaupade ja tehnoloogia kindlustust ja edasikindlustust.
3.  
Keelatud on järgmised tegevused ja nende kombinatsioonid: otse või kaudselt pakkuda seoses XI lisas nimetatud kaupade ja tehnoloogiaga füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal õhusõidukite ja nende komponentide kapitaal- ja jooksvat remonti, ülevaatust (välja arvatud lennueelne ülevaatus), osade ja seadmete asendamist, modifitseerimist ning defektide kõrvaldamist;
4.  

Keelatud on:

a) 

otse või kaudselt pakkuda füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal tehnilist abi ning vahendus- ja muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga ning nendega varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b) 

pakkuda otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal rahastamist või osutada rahalist abi seoses lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga nende kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi, vahendus- ja muude teenuste osutamiseks.

5.  
XI lisas loetletud kaupade puhul ei kohaldata lõigetes 1 ja 4 sätestatud keeldusid enne 26. veebruari 2022 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 28. märtsini 2022.

▼M13

6.  

Erandina lõigetest 1 ja 4 võivad riiklikud pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, anda loa enne 26. veebruari 2022 sõlmitud õhusõiduki kapitalirendilepingu täitmiseks, kui nad on teinud kindlaks, et:

a) 

see on hädavajalik tagamaks kapitalirendi tagasimaksed liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, mille suhtes ei kohaldada käesolevas määruses sätestatud piiravaid meetmeid, ning

b) 

Venemaal asuvale poolele ei tehta kättesaadavaks majandusressursse, välja arvatud õhusõiduki omandiõiguse üleandmine pärast kapitalirendi täielikku tagasimaksmist.

7.  
Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.
8.  
Lõikes 1 sätestatud keeld ei piira artikli 2 lõike 4 punkti b ja artikli 2a lõike 4 punkti b kohaldamist.

▼M8

Artikkel 3d

1.  
Kõigil Venemaa lennuettevõtjate, sealhulgas koodijagamise või plokk-broneeringu kokkulepete alusel turustava lennuettevõtjana tegutsevate lennuettevõtjate käitatavatel õhusõidukitel või Venemaal registreeritud õhusõidukitel või mis tahes mujal kui Venemaal registreeritud õhusõidukitel, mis on Venemaa füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse omanduses, renditud või muul viisil tema kontrolli all, keelatakse liidu territooriumil maanduda, sealt õhku tõusta ja sealt üle lennata.
2.  
Lõiget 1 ei kohaldata hädamaandumise ja hädaolukorras ülelennu puhul.
3.  
Erandina lõikest 1 võivad pädevad asutused lubada õhusõidukil liidu territooriumil maanduda, sealt õhku tõusta või sealt üle lennata juhul, kui need pädevad asutused on teinud kindlaks, et selline maandumine, õhkutõus või ülelend on vajalik humanitaareesmärkidel või muul käesoleva määruse eesmärkidega kooskõlas oleval eesmärgil.
4.  
Asjaomane liikmesriik teavitab või asjaomased liikmesriigid teavitavad teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 3 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

Artikkel 3e

▼M12

1.  
Ühtse Euroopa taeva lennuliikluse korraldamise võrgu funktsioonide rakendamise eest vastutav võrgustiku haldaja toetab komisjoni ja liikmesriike artikli 3d rakendamise ja järgimise tagamisel. Võrgustiku haldaja lükkab eelkõige tagasi kõik õhusõiduki käitajate esitatud lennuplaanid, mis viitavad kavatsusele viia liidu territooriumi kohal läbi tegevust, mis kujutab endast käesoleva otsuse rikkumist, nii et piloodil ei ole lubatud lennata.

▼M8

2.  
Võrgu haldaja esitab artikli 3d rakendamise kohta komisjonile ja liikmesriikidele lennuplaanide analüüsi põhjal korrapäraselt aruandeid.

▼M13

Artikkel 3ea

1.  
Keelatud on lubada siseneda pärast 16. aprilli 2022 liidu territooriumil asuvatesse sadamatesse ühelgi Venemaa lipu all registreeritud alusel.
2.  
Lõiget 1 kohaldatakse aluste suhtes, mis on vahetanud oma Venemaa lipu või registrikande mõne muu riigi oma vastu pärast 24. veebruari 2022.
3.  

Käesoleva artikli kohaldamisel on alus:

a) 

laev, mis kuulub asjakohaste rahvusvaheliste konventsioonide kohaldamisalasse,

b) 

vähemalt 15 meetri pikkune jaht, mis ei vea lasti ega mahuta rohkem kui 12 reisijat, või

c) 

väikelaev või jett, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2013/53/EL ( 8 ).

4.  
Lõiget 1 ei kohaldata abivajava aluse puhul, mis otsib varjumispaika, hädaabi sadamakülastuse korral meresõiduohutusega seotud põhjustel või inimelude päästmiseks merel.
5.  

Erandina lõikest 1 võivad pädevad asutused anda sellisele alusele loa siseneda sadamasse tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et selline sisenemine on vajalik:

▼M15

a) 

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete ning titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi ning teatavate XXIV lisas loetletud keemia- ja rauatoodete ostuks, impordiks või transpordiks liitu, välja arvatud juhul, kui see on artikli 3m või 3n alusel keelatud;

▼M13

b) 

farmaatsia-, meditsiini-, põllumajandustoodete ja toiduainete, sealhulgas nisu, ja väetised, mille import, ost ja transport on käesoleva otsuse alusel lubatud, ostuks, impordiks või transpordiks;

c) 

humanitaartegevuseks;

d) 

rangelt tsiviilotstarbelise tuumavõimekuse toimimiseks vajaliku kütuse ja muude kaupade transpordiks; või

e) 

XXII lisas loetletud söe või muude tahkete fossiilkütuste ostuks, impordiks või transpordiks liitu kuni 10. augustini 2022.

6.  
Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 5 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

▼M11

Artikkel 3f

1.  
Keelatud on otseselt või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida XVI lisas loetletud merenavigatsioonikaupu ja -tehnoloogiat, mis on pärit liidust või väljastpoolt liitu, füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal või Venemaa lipu all sõitva laeva pardale paigutamiseks.
2.  

Keelatud on:

a) 

anda otse või kaudselt ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal tehnilist abi ning osutada vahendus- või muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga ning nende kaupade ja tehnoloogiaga varustamise, nende valmistamise, hoolduse ja kasutamisega;

b) 

pakkuda otse või kaudselt ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal rahastamist või rahalist abi seoses lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga, nende kaupade ja tehnoloogia müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks või seonduva tehnilise abi andmiseks või vahendus- ja muude teenuste osutamiseks.

3.  
Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei kohaldata selliste lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müügi, tarnimise, üleandmise ja ekspordi või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmise suhtes, mis on mõeldud mittesõjaliseks kasutuseks ja mittesõjalistele lõppkasutajatele ning on ette nähtud humanitaarotstarbeks või selleks, et lahendada tervisealast hädaolukorda või kiiresti ära hoida või leevendada sellist sündmust, millel on tõenäoliselt ränk ja märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele või keskkonnale, või loodusõnnetustele reageerimiseks.
4.  
Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad pädevad asutused anda loa selliste lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmiseks, mis on mõeldud mittesõjaliseks kasutuseks ja mittesõjalistele lõppkasutajatele, kui nad on teinud kindlaks, et sellised kaubad või tehnoloogia või nendega seotud tehniline või rahaline abi on ette nähtud meresõiduohutuse tagamiseks.

▼M12

Artikkel 3g

1.  

Keelatud on:

a) 

otse või kaudselt importida liitu XVII lisas loetletud raua- ja terasetooteid, kui need on

i) 

pärit Venemaalt või

ii) 

eksporditud Venemaalt;

b) 

otse või kaudselt osta XVII lisas loetletud raua- ja terasetooteid, mis asuvad Venemaal või on pärit Venemaalt;

c) 

transportida XVII lisas loetletud raua- ja terasetooteid, kui need on pärit Venemaalt või kui neid eksporditakse Venemaalt mõnda teise riiki;

d) 

pakkuda otse või kaudselt tehnilist abi, vahendusteenuseid, rahastamist või rahalist abi, sealhulgas tuletisinstrumente, samuti kindlustust ja edasikindlustust, mis on seotud punktides a, b ja c sätestatud keeldudega.

2.  
Lõikes 1 sätestatud keelde ei kohaldata enne 16. märtsi 2022 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 17. juunini 2022.

Artikkel 3h

1.  
Keelatud on müüa, tarnida, üle anda või eksportida XVIII lisas loetletud luksuskaupu otse või kaudselt füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või kasutamiseks Venemaal.
2.  
Lõikes 1 osutatud keeldu kohaldatakse XVIII lisas loetletud luksuskaupade suhtes, kui nende väärtus ületab 300 eurot kaubaartikli kohta, kui lisas ei ole sätestatud teisiti.
3.  
Lõikes 1 osutatud keeldu ei kohaldata kaupade suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks liikmesriikide või partnerriikide Venemaal asuvate diplomaatiliste või konsulaaresinduste või rahvusvahelisest õigusest tuleneva puutumatusega kaitstud rahvusvaheliste organisatsioonide ametlikel eesmärkidel või nende töötajate isiklikuks vajaduseks.

▼M13

4.  
Erandina lõikest 1 võivad pädevad asutused lubada Venemaale üle anda või eksportida kultuuriväärtused, mis on laenatud Venemaaga tehtava ametliku kultuurikoostöö raames.
5.  
Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 4 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

Artikkel 3i

1.  
Keelatud on otse või kaudselt osta, importida või üle anda XXI lisas loetletud Venemaalt pärinevaid või Venemaalt eksporditavaid kaupu, mille müük toob Venemaale märkimisväärset tulu ja võimaldab tal jätkata Ukraina olukorda destabiliseerivat tegevust.
2.  

Keelatud on:

a) 

anda lõikes 1 osutatud keeldu silmas pidades otse või kaudselt tehnilist abi või osutada vahendus- või muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga ning nende kaupade ja tehnoloogiaga varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b) 

pakkuda lõikes 1 osutatud keeldu silmas pidades otse või kaudselt rahastamist või anda rahalist abi lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia ostmiseks, importimiseks või üleandmiseks või nendega seotud tehnilise abi andmiseks või vahendus- või muude teenuste osutamiseks.

3.  
Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei kohaldata enne 9. aprilli 2022 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute suhtes kuni 10. juulini 2022.
4.  

Alates 10. juulist 2022 ei kohaldata lõikes 1 ja 2 sätestatud keelde impordi ega ostmise ega transpordi ega seotud tehnilise või rahalise abi suhtes, mis on vajalik selleks, et importida liitu:

a) 

837 570 kuivtonni CN-koodi 3104 20 alla kuuluvat kaaliumkloriidi asjaomase aasta 10. juuli ja järgneva aasta 9. juuli vahelisel ajal;

b) 

1 577 807 kuivtonni muid tooteid, mis on loetletud XXI lisas CN-koodide 3105 20 , 3105 60 ja 3105 90 all, asjaomase aasta 10. juuli järgneva aasta 9. juuli vahelisel ajal.

5.  
Lõikes 4 sätestatud impordimahu kvoote haldavad komisjon ja liikmesriigid vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 ( 9 ) artiklites 49–54 sätestatud tariifikvootide haldamise süsteemile.

Artikkel 3j

▼C8

1.  
Keelatud on otse või kaudselt osta, importida või üle anda liitu XXII lisas loetletud kivisütt või muid tahkeid fossiilkütuseid, kui need pärinevad Venemaalt või kui neid eksporditakse Venemaalt.

▼M13

2.  

Keelatud on:

a) 

anda lõikes 1 osutatud keeldu silmas pidades otse või kaudselt tehnilist abi või osutada vahendus- või muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga ning nende kaupade ja tehnoloogiaga varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b) 

pakkuda lõikes 1 osutatud keeldu silmas pidades otse või kaudselt rahastamist või anda rahalist abi lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia ostmiseks, importimiseks või üleandmiseks või nendega seotud tehnilise abi andmiseks või vahendus- või muude teenuste osutamiseks.

3.  
Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei kohaldata enne 9. aprilli 2022 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute suhtes kuni 10. augustini 2022.

Artikkel 3k

1.  
Keelatud on otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida Venemaa füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või Venemaal kasutamiseks XXIII lisas loetletud kaupu, mis võivad aidata suurendada eelkõige Venemaa tööstuslikku suutlikkust.
2.  

Keelatud on

a) 

anda otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal tehnilist abi või osutada neile vahendus- või muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga ning nende kaupade ja tehnoloogiaga varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b) 

pakkuda otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal rahastamist või rahalist abi, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga nende kaupade või tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi, vahendus- või muude teenuste osutamiseks.

3.  
Lõigetes 1 ja 2 sätestatuid keelde ei kohaldata enne 9. aprilli 2022 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute suhtes kuni 10. juulini 2022.
4.  
Lõigetes 1 ja 2 osutatud keelde ei kohaldada kaupade suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks liikmesriikide või partnerriikide Venemaal tegutsevate ja rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikuks tegevuseks või nende töötajate isiklikeks vajadusteks.
5.  
Liikmesriikide pädevad asutused võivad anda tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, loa müüa, tarnida, üle anda või eksportida XXIII lisas loetletud kaupu ja tehnoloogiat või osutada nendega seotud tehnilist või rahalist abi, olles eelnevalt kindlaks teinud, et sellised kaubad või tehnoloogia või nendega seotud tehnilise või rahalise abi osutamine on vajalik humanitaartegevuseks, näiteks abi (sealhulgas ravimid, toit või humanitaartöötajate transport ja sellega seotud abi) kohaletoimetamiseks või abi kohaletoimetamise hõlbustamiseks, või evakueerimiseks.

Artikkel 3l

1.  
Kõigil Venemaal asutatud autoveo-ettevõtjatel on keelatud vedada kaupu maanteel liidu territooriumil, sealhulgas transiidi eesmärgil.
2.  

Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata autoveo-ettevõtjate suhtes, kes veavad:

a) 

posti universaalteenusena;

b) 

liidu kaudu Kaliningradi oblasti ja Venemaa vahel transiitkaupu, tingimusel et selliste kaupade vedu ei ole käesoleva määruse alusel muul viisil keelatud.

3.  

Lõikes 1 sätetatud keeldu ei kohaldata kuni 16. aprillini 2022 kaubaveo suhtes, mis algas enne 9. aprilli 2022, tingimusel et autoveo-ettevõtja sõiduk:

a) 

oli juba 9. aprillil 2022 liidu territooriumil või

b) 

peab läbima liidu territooriumi, et pöörduda tagasi Venemaale.

4.  

Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigi pädevad asutused lubada kaubavedu Venemaal asutatud autoveo-ettevõtja poolt, kui need pädevad asutused on teinud kindlaks, et selline transport on vajalik:

▼M15

a) 

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete ning titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi ostuks, impordiks või transpordiks liitu, välja arvatud juhul, kui see on artikli 3m või 3n alusel keelatud;

▼M13

b) 

farmaatsia-, meditsiini-, põllumajandustoodete ja toiduainete, sealhulgas nisu, ja väetised, mille import, ost ja transport on käesoleva määruse alusel lubatud, ostuks, impordiks või transpordiks;

c) 

humanitaartegevuseks;

▼M15

d) 

diplomaatiliste ja konsulaaresinduste, sealhulgas delegatsioonide, saatkondade ja missioonide, või rahvusvahelisest õigusest tuleneva puutumatusega kaitstud rahvusvaheliste organisatsioonide tegutsemiseks Venemaal, või

▼M13

e) 

selliste kultuuriväärtuste üleandmiseks või ekspordiks Venemaale, mis on laenatud Venemaaga tehtava ametliku kultuurikoostöö raames.

5.  
Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 4 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

▼M15

Artikkel 3m

1.  
Keelatud on otse või kaudselt osta, importida ja üle anda XXV lisas loetletud toornaftat ja naftatooteid, kui need on pärit Venemaalt või kui neid eksporditakse Venemaalt.
2.  
Keelatud on pakkuda otse või kaudselt tehnilist abi, vahendusteenuseid, rahastamist või rahalist abi ja muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 sätestatud keeluga.
3.  

Lõigetes 1 ja 2 nimetatud keelde ei kohaldata:

a) 

kuni 5. detsembrini 2022 selliste ühekordsete tehingute suhtes, mis on sõlmitud ja täidetavad enne kõnealust kuupäeva CN-koodi 2709 00 alla kuuluvate kaupade lühiajaliseks tarnimiseks, ega selliste lepingute täitmise suhtes, mis on sõlmitud enne 4. juunit 2022 nende kaupade ostuks, impordiks või üleandmiseks, ega selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute suhtes, tingimusel et asjaomane liikmesriik on teavitanud komisjoni kõnealustest lepingutest hiljemalt 24. juuniks 2022 ja ühekordsetest lühiajalistest tarnetehingutest kümne päeva jooksul alates nende lõpuleviimisest;

b) 

kuni 5. veebruarini 2023 selliste ühekordsete tehingute suhtes, mis on sõlmitud ja täidetavad enne kõnealust kuupäeva CN-koodi 2710 alla kuuluvate kaupade lühiajaliseks tarnimiseks, ega selliste lepingute täitmise suhtes, mis on sõlmitud enne 4. juunit 2022 nende kaupade ostuks, impordiks või üleandmiseks, ega selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute suhtes, tingimusel et asjaomane liikmesriik on teavitanud komisjoni kõnealustest lepingutest hiljemalt 24. juuniks 2022 ja ühekordsetest lühiajalistest tarnetehingutest kümne päeva jooksul alates nende lõpuleviimisest;

c) 

XXV lisas loetletud meritsi transporditava toornafta ja naftatoodete ostmise, impordi või üleandmise suhtes, kui need kaubad on pärit kolmandast riigist ja neid üksnes laaditakse Venemaal, need saadetakse välja Venemaalt või need läbivad Venemaad transiidina, tingimusel et need kaubad on pärit väljastpoolt Venemaad ja nende omanik on väljastpoolt Venemaad;

d) 

CN-koodi 2709 00 alla kuuluva toornafta suhtes, mis tarnitakse torujuhtme kaudu Venemaalt liikmesriikidesse, kuni nõukogu otsustab, et kohaldatakse lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde.

4.  
Kui torujuhtme kaudu toimuv toornafta tarnimine Venemaalt merepiirita liikmesriiki katkeb põhjustel, mis ei ole selle liikmesriigi kontrolli all, võib erakorralise ajutise erandina lõigetest 1 ja 2 importida kõnealusesse liikmesriiki kategooriasse CN 2709 00 kuuluvat toornaftat Venemaalt meritsi, kuni asjaomane tarnimine uuesti jätkub või kuni alustatakse lõike 3 punktis d osutatud nõukogu otsuse kohaldamist, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.
5.  
Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad Bulgaaria pädevad asutused alates 5. detsembrist 2022 anda loa täita kuni 31. detsembrini 2024 selliseid lepinguid, mis on sõlmitud enne 4. juunit 2022 Venemaalt pärit või Venemaalt eksporditud XXV lisas loetletud meritsi transporditava toornafta ja naftatoodete ostuks, impordiks või üleandmiseks, või selliste lepingute täitmiseks vajalikke lisalepinguid.
6.  

Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad Horvaatia pädevad asutused alates 5. veebruarist 2023 anda kuni 31. detsembrini 2023 loa Venemaalt pärit või Venemaalt eksporditud CN-koodi 2710 19 71 alla kuuluva vaakumgaasiõli ostuks, impordiks või üleandmiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) 

vaakumgaasiõli alternatiivsed tarned puuduvad ning

b) 

Horvaatia on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks eriloa andmist, ning komisjon ei ole selle ajavahemiku jooksul vastuväiteid esitanud.

7.  
Pädeva asutuse poolt lõike 5 või 6 kohaselt antud erandi alusel imporditud kaupa ei müüda teises liikmesriigis või kolmandas riigis asuvatele ostjatele.
8.  
Lõike 3 punktis d osutatud toornafta, mis on torujuhtme kaudu tarnitud liikmesriikidesse, üleandmine või transport teistesse liikmesriikidesse või kolmandatesse riikidesse ning selle müük teise liikmesriigi või kolmanda riigi ostjale on keelatud.

Kõik sellise toornafta saadetised ja mahutid peavad olema selgelt märgistatud tähisega „REBCO: eksport keelatud“.

Kui toornafta on tarnitud torujuhtme kaudu liikmesriiki, nagu on osutatud lõike 3 punktis d, on alates 5. veebruarist 2023 keelatud sellisest toornaftast saadud kategooriasse CN 2710 kuuluvaid naftatooteid teistesse liikmesriikidesse või kolmandatesse riikidesse üle anda või transportida või müüa selliseid naftatooteid teistes liikmesriikides või kolmandates riikides asuvatele ostjatele.

Ajutise erandina kohaldatakse kolmandas lõigus osutatud keelde lõike 3 punktis d osutatud torujuhtme kaudu teise liikmesriiki tarnitud toornaftast saadud naftatoodete Tšehhisse importimise ja Tšehhile üleandmise ning Tšehhis asuvatele ostjatele müümise suhtes alates 5. detsembrist 2023. Kui selliste naftatoodete alternatiivsed tarned tehakse Tšehhile kättesaadavaks enne nimetatud kuupäeva, lõpetab nõukogu kõnealuse ajutise erandi. Ajavahemikul kuni 5. detsembrini 2023 ei tohi teistest liikmesriikidest Tšehhisse imporditud naftatoodete mahud ületada asjaomastest teistest liikmesriikidest Tšehhisse eelneva viie aasta jooksul samal ajavahemikul imporditud keskmist mahtu.

9.  
Lõikes 1 sätestatud keelde ei kohaldata XXV lisas loetletud kaupade ostmise suhtes Venemaal, mis on vajalikud selleks, et rahuldada ostja põhivajadusi Venemaal või humanitaarprojekte Venemaal.
10.  
Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt 8. juuniks 2022 ja seejärel iga kolme kuu järel kategooriasse CN 2709 00 kuuluva, torujuhtme kaudu imporditud lõike 3 punktis d osutatud toornafta kogused. Importi käsitlevad andmed tuleks esitada torujuhtmete kaupa. Juhul kui lõikes 4 osutatud erakorralist ajutist erandit kohaldatakse merepiirita liikmesriigi suhtes, esitab kõnealune liikmesriik komisjonile iga kolme kuu järel aruande kategooriasse CN 2709 00 kuuluva toornafta koguste kohta, mida ta impordib meritsi Venemaalt seni, kuni kõnealune erand kehtib.

Ajavahemikul kuni 5. detsembrini 2023, millele on osutatud lõike 8 neljandas lõigus, esitavad liikmesriigid komisjonile iga kolme kuu järel aruande lõike 3 punktis d osutatud torujuhtme kaudu tarnitud toornaftast saadud ja kategooriasse CN 2710 kuuluvate naftatoodete koguste kohta, mida nad ekspordivad Tšehhisse.

Artikkel 3n

1.  
Keelatud on pakkuda otse või kaudselt tehnilist abi, vahendusteenuseid, rahastamist või rahalist abi Venemaalt pärit või Venemaalt eksporditud ning XXV lisas loetletud toornafta ja naftatoodete transportimiseks kolmandatesse riikidesse, sealhulgas laevalt laevale pumpamise kaudu.
2.  

Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata

a) 

kuni 5. detsembrini 2022 selliste lepingute täitmise suhtes, mis on sõlmitud enne 4. juunit 2022, ega nende täitmiseks vajalike lisalepingute suhtes, ega

b) 

XXV lisas loetletud toornafta ja naftatoodete transpordi suhtes, kui need kaubad on pärit kolmandast riigist ja neid üksnes laaditakse Venemaal, need saadetakse välja Venemaalt või need läbivad Venemaad transiidina, tingimusel et need kaubad on pärit väljastpoolt Venemaad ja nende omanik on väljastpoolt Venemaad.

▼B

Artikkel 4

1.  

Keelatud on:

a) 

osutada otse või kaudselt füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või kasutamiseks Venemaal tehnilist abi seoses sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas ( 10 ) loetletud kaupade ja tehnoloogiaga ning seoses kõnealuses nimekirjas loetletud kaupade tarnimise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

▼M1

b) 

anda seoses sõjaliste kaupade ühises nimekirjas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga otse või kaudselt mis tahes füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal rahastamist või rahalist abi, sealhulgas eelkõige toetust, laenu, ekspordikrediidikindlustust või -garantiid, samuti kindlustust või edasikindlustust selliste kaupade või tehnoloogia mis tahes müügiks, tarnimiseks, ülekandmiseks või ekspordiks või seonduva tehnilise abi andmiseks.

▼M13 —————

▼M13

2.  

Lõikes 1 sätestatud keelud ei mõjuta abi andmist:

a) 

impordiks, ostuks või transpordiks, mis on seotud: i) selliste varuosade ja teenuste tarnimisega, mis on vajalikud liidus olemasolevate võimete säilitamise ja ohutuse seisukohast; või ii) enne 1. augustit 2014 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmisega; või

b) 

selliste varuosade ja teenuste müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks, mis on vajalikud liidus olemasolevate võimete säilitamise, parandamise ja ohutuse seisukohast.

▼M3

2a.  

Lõike 1 punktides a ja b sätestatud keelde ei kohaldata otse ega kaudselt sellise tehnilise abi, rahastamise või rahalise abi andmise suhtes, mis on seotud järgmiste tegevustega:

a) 

hüdrasiini (CAS 302-01-2) müük, tarnimine, üleandmine või eksport ja import, ost või transport, kui selle kontsentratsioon on 70 % või rohkem, tingimusel et asjaomane tehniline abi, rahastamine või rahaline abi osutab hüdrasiini mahule, mida arvestatakse vastavalt sellele kanderaketi stardile või satelliidile või nendele kanderakettide startidele või satelliitidele, mille jaoks hüdrasiin valmistatakse, ning mis ei ületa 800 kg iga üksiku stardi või satelliidi puhul;

b) 

asümmeetrilise dimetüülhüdrasiini (CAS 57-14-7) import, ost või transport;

c) 

monometüülhüdrasiini (CAS 60-34-4) müük, tarnimine, üleandmine või eksport ja import, ost või transport, tingimusel et asjaomane tehniline abi, rahastamine või rahaline abi osutab monometüülhüdrasiini mahule, mida arvestatakse vastavalt sellele kanderaketi stardile või nendele kanderakettide startidele või satelliitidele, mille jaoks monometüülhüdrasiin valmistatakse,

niivõrd kui käesoleva lõike punktides a, b ja c nimetatud ained on ette nähtud kanderaketiteenuseid pakkuvate Euroopa ettevõtjate poolt käitatavate kanderakettide väljasaatmiseks, Euroopa Kosmoseagentuuri kosmoseprogrammide raames kanderakettide väljasaatmiseks või Euroopa satelliiditootjatele satelliitide tankimiseks.

▼M4

2aa.  

Lõike 1 punktides a ja b sätestatud keelde ei kohaldata otse ega kaudselt sellise tehnilise abi, rahastamise või rahalise abi andmise suhtes, mis on seotud hüdrasiini (CAS 302–01-2), mille kontsentratsioon on 70 % või rohkem, müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi ja impordiga, ostu või transpordiga, tingimusel et asjaomane tehniline abi, rahastamine või rahaline abi osutab hüdrasiinile, mis on ette nähtud:

a) 

missiooni ExoMars 2020 raames toimuvateks mooduli ExoMars Descent Module katsetamisteks ja lennuks koguses, mis on välja arvutatud vastavalt kõnealuse missiooni iga etapi vajadustele ja mis ei ületa kogu missiooni kestel 5 000  kg, või

b) 

missiooni ExoMars 2020 raames toimuvaks mooduli ExoMars Carrier Module lennuks koguses, mis on välja arvutatud vastavalt lennu vajadustele ja mis ei ületa 300 kg.

▼M4

2b.  
Lõigetes 2a ja 2aa osutatud tegevustega seotud tehnilise abi, rahastamise või rahalise abi otseseks või kaudseks andmiseks on vaja pädevate asutuste eelnevat luba.

Loataotlejad esitavad pädevatele asutustele kõik nõutavad asjakohased andmed.

Pädevad asutused teavitavad komisjoni kõigist antud lubadest.

▼M2

3.  

Järgmise tegevuse puhul on vaja asjaomase pädeva asutuse luba:

a) 

II lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiatega ning nendega varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega seotud tehnilise abi või vahendusteenuste otsene või kaudne osutamine füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal, kaasa arvatud Venemaa majandusvööndis ja mandrilaval, või mis tahes isikule, üksusele või asutusele mis tahes muus riigis, kui selline abi puudutab Venemaal, kaasa arvatud Venemaa majandusvööndis ja mandrilaval, kasutamiseks mõeldud kaupu ja tehnoloogiaid;

b) 

II lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiatega seotud rahastamine ning rahaline abi, sealhulgas eelkõige toetuste, laenude või ekspordikrediidikindlustuse andmine nimetatud kaupade ja tehnoloogiate müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks või seonduva tehnilise abi otseseks või kaudseks osutamiseks füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal, kaasa arvatud Venemaa majandusvööndis ja mandrilaval, või mis tahes isikule, üksusele või asutusele mis tahes muus riigis, kui kõnealune abi puudutab Venemaal, kaasa arvatud Venemaa majandusvööndis ja mandrilaval, kasutamiseks mõeldud kaupu ja tehnoloogiaid.

Artikli 3 lõikes 5 osutatud asjakohaselt põhjendatud erandjuhtudel võib lubada käesolevas lõikes nimetatud teenuste osutamist ilma eelneva loata, tingimusel et teenuseosutaja teatab sellest pädevale asutusele viie tööpäeva jooksul pärast teenuse osutamist.

▼C1

4.  
Kui käesoleva artikli lõike 3 kohaselt on nõutav luba, kohaldatakse artiklit 3, eelkõige selle lõikeid 2 ja 5, mutatis mutandis.

▼M7

Artikkel 5

1.  

Keelatud on selliste vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide otsene või kaudne ostmine või müük, nendega seotud investeerimisteenuste osutamine, nende väljaandmisele kaasa aitamine ning mis tahes muu nendega kauplemine, mille lõpptähtaeg on üle 90 päeva ja mille on välja andnud pärast 1. augustit 2014 kuni 12. septembrini 2014, või mille lõpptähtaeg on üle 30 päeva ja mille on välja andnud pärast 12. septembrit 2014 kuni 12. aprillini 2022 allpool loetletud väljaandja, või mis tahes selliste vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide otsene või kaudne ostmine või müük, nendega seotud investeerimisteenuste osutamine, nende väljaandmisele kaasa aitamine ning mis tahes muu nendega kauplemine, mille on pärast 12. aprilli 2022 välja andnud:

a) 

Venemaal asutatud oluline krediidiasutus või muu oluline asutus, kellel on konkreetsed volitused edendada Venemaa majanduse konkurentsivõimet, selle mitmekesistamist ja investeeringute soodustamist ning kellest üle 50 % kuulub 1. augusti 2014. aasta seisuga riigi omandisse või kontrolli alla, ning kes on loetletud III lisas, või

b) 

väljaspool liitu asutatud juriidiline isik, üksus või asutus, kelle omandiõigusest kuulub otseselt või kaudselt rohkem kui 50 % III lisas loetletud üksusele, või

c) 

juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne käesoleva lõike punktis b osutatud või III lisas loetletud üksuse nimel või suuniste alusel.

2.  

Keelatud on selliste vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide otsene või kaudne müük, ostmine, nende emiteerimisega seoses investeerimisteenuste osutamine või abi andmine ning mis tahes muu nendega kauplemine, mille on pärast 12. aprilli 2022 välja andnud:

a) 

oluline krediidiasutus või muu asutus, kellest üle 50 % kuulub 26. veebruari 2022 seisuga riigi omandisse või kontrolli alla, või muu krediidiasutus, kellel on oluline roll Venemaa, Venemaa valitsuse või keskpanga tegevuse toetamisel, kes on asutatud Venemaal ja nimetatud XII lisas, või

b) 

väljaspool liitu asutatud juriidiline isik, üksus või asutus, kelle omandiõigusest kuulub otseselt või kaudselt rohkem kui 50 % XII lisas loetletud üksusele, või

c) 

juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne käesoleva lõike punktis a või b osutatud üksuse nimel või suuniste alusel.

3.  

Keelatud on selliste vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide otsene või kaudne ostmine või müük, nendega seotud investeerimisteenuste osutamine, nende väljaandmisele kaasa aitamine ning mis tahes muu nendega kauplemine, mille lõpptähtaeg on üle 30 päeva ja mille on välja andnud pärast 12. septembrit 2014 kuni 12. aprillini 2022 allpool loetletud väljaandja, või mis tahes selliste vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide otsene või kaudne ostmine või müük, nendega seotud investeerimisteenuste osutamine, nende väljaandmisele kaasa aitamine ning mis tahes muu nendega kauplemine, mille on pärast 12. aprilli 2022 välja andnud:

a) 

Venemaal asutatud juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegeleb peamiselt sõjaliste kaupade või teenuste väljatöötamise, tootmise, müügi või ekspordiga, nagu on loetletud V lisas, välja arvatud kosmose- või tuumaenergia sektoris tegutsevad juriidilised isikud, üksused või asutused;

b) 

Venemaal asutatud juriidiline isik, üksus või asutus, kes on riigi kontrolli all või kellest üle 50 % kuulub riigile ning kelle hinnanguline koguvara ületab 1 triljonit Vene rubla ning kelle hinnangulisest tulust pärineb vähemalt 50 % toornafta või naftasaaduste müügist või transpordist, nagu need on loetletud VI lisas;

c) 

väljaspool liitu asutatud juriidiline isik, üksus või asutus, kelle omandiõigusest kuulub otseselt või kaudselt rohkem kui 50 % käesoleva lõike punktis a või b loetletud üksusele, või

d) 

juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne käesoleva lõike punktis a, b või c osutatud üksuse nimel või suuniste alusel.

4.  

Keelatud on selliste vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide otsene või kaudne müük, ostmine, nende emiteerimisega seoses investeerimisteenuste osutamine või abi andmine ning mis tahes muu nendega kauplemine, mille on pärast 12. aprilli 2022 välja andnud:

a) 

Venemaal asutatud juriidiline isik, üksus või asutus, kes on riigi kontrolli all või kellest üle 50 % kuulub riigile ning kelle puhul Venemaal, selle valitsusel või keskpangal on õigus osaleda kasumis või kellega on Venemaal, selle valitsusel või keskpangal muud olulised majandussuhted, nagu on loetletud XIII lisas, või

b) 

väljaspool liitu asutatud juriidiline isik, üksus või asutus, kelle omandiõigusest kuulub otseselt või kaudselt rohkem kui 50 % XIII lisas loetletud üksusele, või

c) 

juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne käesoleva lõike punktis a või b osutatud üksuse nimel või suuniste alusel.

5.  
Alates 12. aprillist 2022 on liidus registreeritud või tunnustatud kauplemiskohtades keelatud noteerida selliste Venemaal asutatud juriidiliste isikute, üksuste või asutuste vabalt võõrandatavaid väärtpabereid, kellest üle 50 % kuulub riigi omandisse, ja osutada nendega seotud teenuseid.
6.  

Keelatud on otseselt või kaudselt osaleda mis tahes kokkuleppes anda:

i) 

uusi, 30 päeva ületava lõpptähtajaga laene või krediite lõikes 1 või 3 osutatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele pärast 12. septembrit 2014 kuni 26. veebruarini 2022 või

ii) 

uusi laene või krediite lõikes 1, 2, 3 või 4 osutatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele pärast 26. veebruari 2022.

Keeldu ei kohaldata järgmistel juhtudel:

a) 

laenud või krediit, millel on konkreetne ja dokumenteeritud eesmärk rahastada selliste kaupade ja teenuste, mis ei ole finantsteenused, keelu alla mitte kuuluvat importi või eksporti liidu ja mõne kolmanda riigi vahel, sealhulgas kulutused muust kolmandast riigist pärit kaupadele ja teenustele, mis on vajalikud ekspordi- või impordilepingute täitmiseks, või

b) 

laenud, millel on konkreetne ja dokumenteeritud eesmärk pakkuda erakorralist rahastamist selliste liidus asutatud juriidiliste isikute maksevõime ja likviidsuse kriteeriumide täitmiseks, kelle omandiõigusest üle 50 % kuulub III lisas osutatud üksustele.

7.  

Lõikes 6 sätestatud keelde ei kohaldata rahaliste vahendite kasutuselevõtmise ega väljamaksete suhtes, mis tehakse enne 26. veebruari 2022 sõlmitud lepingu alusel, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) 

kõigis krediidi kasutusele võtmise või väljamaksete tegemise tingimustes

i) 

oli kokku lepitud enne 26. veebruari 2022 ning

ii) 

neid ei ole sellel kuupäeval või hiljem muudetud ning

b) 

enne 26. veebruari 2022 oli kindlaks määratud lepinguline lõpptähtpäev kõigi eraldatud vahendite täielikuks tagasimaksmiseks ning kõigi lepingujärgsete õiguste kasutamiseks ja kõigi lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ning

c) 

lepingu sõlmimise ajal ei olnud leping vastuolus käesolevas määruses sätestatud ja sel ajal kehtinud keeldudega.

Punktis a nimetatud krediidi kasutuselevõtmise või väljamaksete tegemise tingimused sisaldavad iga krediidi kasutuselevõtmise või väljamakse puhul sätet tagasimakseaja pikkuse, kohaldatud intressimäära või intressimäära arvutamise meetodi ja maksimumsumma kohta.

▼C4

Article 5a

1.  

Keelatud on selliste vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide otsene või kaudne müük, ostmine, nende emiteerimisega seoses investeerimisteenuste osutamine või abi andmine ning mis tahes muu nendega kauplemine, mille on pärast 9. märtsi 2022 välja andnud:

a) 

Venemaa või selle valitsus või

b) 

Venemaa Keskpank või

c) 

juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis b osutatud üksuse nimel või suuniste alusel.

2.  
Keelatud on otse või kaudselt osaleda mis tahes kokkuleppes anda uusi laene või krediiti lõikes 1 osutatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele pärast 23. veebruari 2022.

Keeldu ei kohaldata laenude või krediidi suhtes, millel on konkreetne ja dokumenteeritud eesmärk rahastada kaupade ja mittefinantsteenuste keelu alla mitte kuuluvat importi või eksporti liidu ja mõne kolmanda riigi vahel, sealhulgas kulutused muust kolmandast riigist pärit kaupadele ja teenustele, mis on vajalikud ekspordi- või impordilepingute täitmiseks.

3.  

Lõikes 2 sätestatud keeldu ei kohaldata rahaliste vahendite kasutuselevõtmise ega väljamaksete suhtes, mis tehakse enne 23. veebruari 2022 sõlmitud lepingu alusel, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) 

kõigis krediidi kasutusele võtmise või väljamaksete tegemise tingimustes

i) 

oli kokku lepitud enne 23. veebruari 2022 ning

ii) 

neid ei ole sellel kuupäeval või hiljem muudetud ning

b) 

enne 23. veebruari 2022 oli kindlaks määratud lepinguline lõpptähtpäev kõigi eraldatud vahendite täielikuks tagasimaksmiseks ning kõigi lepingujärgsete õiguste ja kohustuste tühistamiseks.

Punktis a nimetatud krediidi kasutuselevõtmise või väljamaksete tegemise tingimused sisaldavad iga krediidi kasutuselevõtmise või väljamakse puhul sätet tagasimakseaja pikkuse, kohaldatud intressimäära või intressimäära arvutamise meetodi ja maksimumsumma kohta.

▼M11

4.  
Keelatud on Venemaa Keskpanga reservide ja varade haldamisega seotud tehingud, sealhulgas tehingud mis tahes füüsilise isiku, üksuse või asutusega, kes tegutseb Venemaa Keskpanga nimel või juhiste alusel, nagu näiteks The Russian National Wealth Fund.

▼M8

5.  
Erandina lõikest 4 võivad pädevad asutused tehinguks loa anda tingimusel, et see on liidu kui terviku või asjaomase liikmesriigi finantsstabiilsuse tagamiseks tingimata vajalik.
6.  
Asjaomane liikmesriik teavitab viivitamata teisi liikmesriike ja komisjoni oma kavatsusest anda lõike 5 kohane luba.

▼M12

Artikkel 5aa

1.  

Keelatud on otse või kaudselt osaleda tehingutes:

a) 

Venemaal asutatud juriidilise isiku, üksuse või asutusega, kes on riigi kontrolli all või kellest üle 50 % kuulub riigi omandisse või kelle puhul on Venemaal, selle valitsusel või Venemaa keskpangal õigus osaleda kasumis või kellel on Venemaa, selle valitsuse või Venemaa keskpangaga muud olulised majandussuhted, ning kes on loetletud XIX lisas;

b) 

väljaspool liitu asuva juriidilise isiku, üksuse või asutusega, kelle omandiõigusest kuulub otse või kaudselt rohkem kui 50 % XIX lisas loetletud üksusele, või

c) 

juriidilise isiku, üksuse või asutusega, kes tegutseb mõne käesoleva lõike punktis a või b osutatud üksuse nimel või suuniste alusel.

2.  
Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata enne 16. märtsi 2022 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 15. maini 2022.

▼M15

2a.  
Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata maksetele, mis kuuluvad tasumisele selles lõikes nimetatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele lepingute kohaselt, mis on täidetud enne 15. maid 2022.

▼M12

3.  

Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata

▼M15

a) 

tehingud, mida on rangelt vaja maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete, ning titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi otseseks või kaudseks ostuks, impordiks või transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriiki, Šveitsi või Lääne-Balkanile, välja arvatud juhul, kui see on artikli 3m või 3n alusel keelatud;

▼M12

b) 

tehingutele, mis on seotud väljaspool Venemaad energiaprojektidega, milles XIX lisas loetletud juriidilisel isikul, üksusel või asutusel on vähemusosalus;

▼M13

c) 

XXII lisas loetletud söe ja muude tahkete fossiilkütuste ostu-, impordi või liitu transportimise tehingutele kuni 10. augustini 2022;

▼M15

d) 

enne 16. märtsi 2022 sõlmitud tehingutele, sealhulgas müügitehingutele, mis on rangelt vajalikud selleks, et lõpetada hiljemalt 5. septembriks 2022 osalus ühisettevõttes või sarnases õiguslikus üksuses, millega on seotud lõikes 1 osutatud juriidiline isik, üksus või asutus;

e) 

tehingud, mis on seotud elektroonilise side teenuste, andmekeskusteenuste osutamisega ning nende toimimiseks, hoolduseks, turvalisuseks, sealhulgas tulemüüride ja kõnekeskusteenuse osutamiseks vajalike teenuste osutamisega ja seadmete pakkumisega XIX lisas loetletud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele.

▼M13

Artikkel 5b

1.  
Keelatud on võtta vastu hoiuseid Venemaa kodanikelt või Venemaal elavatelt füüsilistelt isikutelt või Venemaal asutatud juriidilistelt isikutelt, üksustelt või asutustelt, kui füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse hoiuste koguväärtus krediidiasutuse kohta ületab 100 000  eurot.
2.  
Keelatud on osutada krüptovara rahakoti, konto või hoidmise teenuseid Venemaa kodanikele või Venemaal elavatele füüsilistele isikutele või Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kui füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse krüptovarade koguväärtus rahakoti-, konto- või hoidmisteenuse osutaja kohta ületab 10 000  eurot.
3.  
Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluva riigi või Šveitsi kodanike ega selliste füüsiliste isikute suhtes, kellel on ajutine või alaline elamisluba liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis või Šveitsis.
4.  
Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata hoiuste suhtes, mis on vajalikud piiriüleseks kauplemiseks keelustamata kaupade ja teenustega liidu ja Venemaa vahel.

▼M15

Artikkel 5c

1.  

Erandina artikli 5b lõigetest 1 ja 2 võivad pädevad asutused anda loa sellise hoiuse vastuvõtmiseks või rahakoti-, konto- või hoidmisteenuse osutamiseks tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et sellise hoiuse vastuvõtmine või rahakoti-, konto- või hoidmisteenuse osutamine on:

a) 

vajalik artikli 5b lõikes 1 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste ja nende ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b) 

ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistliku töötasu maksmiseks või nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c) 

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

d) 

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist, või

e) 

vajalik diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikuks tegevuseks.

2.  
Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 punkti a, b, c või e alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

▼M7

Artikkel 5d

▼M13

1.  

Erandina artikli 5b lõigetest 1 ja 2 võivad pädevad asutused anda loa sellise hoiuse vastuvõtmiseks või rahakoti-, konto- või hoidmisteenuse osutamiseks tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et sellise hoiuse vastuvõtmine või rahakoti-, konto- või hoidmisteenuse osutamine on:.

▼M7

a) 

vajalik humanitaartegevuseks, näiteks abi kohaletoimetamine või abi kohaletoimetamise hõlbustamine (sealhulgas ravimid, toit või humanitaartöötajate transport ja sellega seotud abi), või evakueerimiseks või

b) 

vajalik kodanikuühiskonna tegevuseks, mis edendab otseselt demokraatiat, inimõigusi või õigusriiki Venemaal.

2.  
Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

Artikkel 5e

1.  
Liidu väärtpaberite keskdepositooriumidel on keelatud osutada Venemaa kodanikele ja Venemaal elavatele füüsilistele isikutele ning Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele määruse (EL) nr 909/2014 lisas määratletud teenuseid, mis on seotud pärast 12. aprilli 2022 välja antud vabalt võõrandatavate väärtpaberitega.
2.  
Lõiget 1 ei kohaldata liikmesriigi kodanike suhtes ega füüsiliste isikute suhtes, kellel on liikmesriigis ajutine või alaline elamisluba.

Artikkel 5f

▼M13

1.  
Keelatud on müüa pärast 12. aprilli 2022 välja antud vabalt võõrandatavaid väärtpabereid, mis on nomineeritud liidu liikmesriigi ametlikus vääringus, või selliste investeerimisfondide osakuid, millega investeeritakse sellistesse väärtpaberitesse, Venemaa kodanikele või Venemaal elavatele füüsilistele isikutele või Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele.

▼M15

2.  
Lõiget 1 ei kohaldata liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluva riigi või Šveitsi kodanike ega selliste füüsiliste isikute suhtes, kellel on ajutine või alaline elamisluba liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis või Šveitsis.

▼M7

Artikkel 5g

1.  

Ilma et see piiraks kohaldatavate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate normide kohaldamist, peavad krediidiasutused:

a) 

esitama oma asukohaliikmesriigi pädevale asutusele või komisjonile hiljemalt 27. maiks 2022 loetelu üle 100 000  euro suurustest hoiustest, mis kuuluvad Venemaa kodanikele või Venemaal elavatele füüsilistele isikutele või Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele; krediidiasutused ajakohastavad teavet selliste hoiuste kohta iga 12 kuu järel;

b) 

esitama oma asukohaliikmesriigi pädevale asutusele teabe üle 100 000  euro suuruste hoiuste kohta, mis kuuluvad Venemaa kodanikele või Venemaal elavatele füüsilistele isikutele, kes on saanud liikmesriigi kodakondsuse või elamisõiguse liikmesriigis investoritele kodakondsuse andmise kava või investoritele elamisloa andmise kava alusel.

▼M15

Artikkel 5h

1.  
Keelatud on finantsandmete vahetamiseks kasutatavate spetsiaalsete finantssõnumiteenuste osutamine XIV lisas loetletud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kelle omandiõigusest kuulub otse või kaudselt rohkem kui 50 % XIV lisas loetletud üksusele.
2.  
Iga XIV lisas loetletud juriidilise isiku, üksuse või asutuse puhul kohaldatakse lõikes 1 sätestatud keeldu alates kõnealuses lisas nimetatud kuupäevast. Samast kuupäevast kohaldatakse keeldu Venemaal asutatud juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, kelle omandiõigusest kuulub otse või kaudselt rohkem kui 50 % XIV lisas loetletud üksusele.

▼M13

Artikkel 5i

1.  
Keelatud on müüa, tarnida, üle kanda või eksportida liikmesriigi ametlikus vääringus nomineeritud pangatähti Venemaale või Venemaal asuvale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, sealhulgas valitsusele ja Venemaa Keskpangale, või Venemaal kasutamiseks.
2.  

Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata liikmesriigi ametlikus vääringus nomineeritud pangatähtede müügi, tarnimise, ülekandmise ega ekspordi suhtes, kui kõnealune müük, tarnimine, ülekandmine või eksport on vajalik:

a) 

Venemaale reisivate füüsiliste isikute või nendega koos reisivate lähisugulaste isiklikuks kasutuseks või

b) 

Venemaal tegutseva ja rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu diplomaatise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikuks tegevuseks.

▼M12

Artikkel 5j

1.  
Alates 15. aprillist 2022 on keelatud osutada krediidireitinguteenuseid Venemaa kodanikele ja Venemaal elavatele füüsilistele isikutele ning Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele ja asutustele.
2.  
Alates 15. aprillist 2022 on keelatud pakkuda juurdepääsu krediidireitingualase tegevusega seotud tellimusteenustele Venemaa kodanikele ja Venemaal elavatele füüsilistele isikutele ning Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele ja asutustele.
3.  
Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata liikmesriigi kodanike suhtes ega füüsiliste isikute suhtes, kellel on liikmesriigis ajutine või alaline elamisluba.

▼M13

Artikkel 5k

1.  

Keelatud on sõlmida sellist hanke- või kontsessioonilepingut või jätkata selle täitmist, mis kuulub riigihankedirektiivide, samuti direktiivi 2014/23/EL artikli 10 lõigete 1 ja 3, lõike 6 punktide a–e, lõigete 8, 9 ja 10 ning artiklite 11, 12, 13 ja 14, direktiivi 2014/24/EL artiklite 7 ja 8, artikli 10 punktide b–f ja h–j, direktiivi 2014/25/EL artikli 18, artikli 21 punktide b–e ja g–i, artiklite 29 ja 30 ning direktiivi 2009/81/EÜ artikli 13 punktide a–d, f–h ja j kohaldamisalasse, kui sellega on seotud:

a) 

Venemaa kodanik või Venemaal asutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus,

b) 

juriidiline isik, üksus või asutus, kelle omandiõigusest üle 50 % kuulub otse või kaudselt mõne käesoleva lõike punktis a osutatud üksuse omandisse, või

c) 

füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne käesoleva lõike punktis a või b osutatud üksuse nimel või juhtimisel,

sealhulgas alltöövõtjad, tarnijad või üksused, kelle suutlikkusele tuginetakse riigihankedirektiivide tähenduses, kui nende arvele langeb lepingu maksumusest üle 10 %.

2.  

Erandina lõikest 1 võivad pädevad asutused lubada selliste lepingute sõlmimist ja täitmist, kui need on ette nähtud:

a) 

tsiviilotstarbelise tuumavõimekuse käitamiseks, hoolduseks, dekomisjoneerimiseks ja radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks, kütusega varustamiseks ja ümbertöötlemiseks ning ohutuse tagamiseks, ning tsiviilotstarbeliste tuumarajatiste valmimiseks vajaliku projekteerimis- ja ehitustöö ning kasutuselevõtmise jätkumiseks, samuti lähtematerjali tarnimiseks, et toota meditsiinilisi radioisotoope, sarnaseid meditsiinilisi rakendusi ja keskkonna kiirgusseireks vajalikku elutähtsat tehnoloogiat, ning tsiviilotstarbeliseks tuumaenergiaalaseks koostööks, eelkõige teadus- ja arendustegevuse valdkonnas;

b) 

valitsuste koostööks kosmoseprogrammides;

c) 

selliste kaupade või teenuste pakkumiseks, mis on rangelt vajalikud ja mida saavad pakkuda või mida saavad piisavas koguses pakkuda ainult lõikes 1 osutatud isikud;

d) 

liidu ja liikmesriikide diplomaatiliste ja konsulaaresinduste, sh delegatsioonide, saatkondade ja missioonide, või rahvusvahelisest õigusest tuleneva puutumatusega kaitstud rahvusvaheliste organisatsioonide tegutsemiseks Venemaal;

▼M15

e) 

maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete ning samuti titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi ostuks, impordiks või transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu, välja arvatud juhul, kui see on artikli 3m või 3n alusel keelatud, või

▼M13

f) 

kivisöe või muude tahkete fossiilkütuste ostuks, impordiks või transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu kuni 10. augustini 2022.

3.  
Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.
4.  
Lõikes 1 sätestatuid keelde ei kohaldata enne 9. aprilli 2022 sõlmitud lepingute suhtes kuni 10. oktoobrini 2022.

Artikkel 5l

1.  
Keelatud on anda Venemaal asutatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, kellest üle 50 % kuulub riigi omandisse või riigi kontrolli alla, otse või kaudset toetust, sealhulgas rahastamist ja rahalist abi või muud hüve liidu, Euratomi või liikmesriigi riikliku programmi ja lepingute raames määruse (EL, Euratom) 2018/1046 ( 11 ) tähenduses.
2.  

Lõike 1 kohaseid keelde ei kohaldata järgmise suhtes:

a) 

humanitaartegevus või rahvatervisealase hädaolukorra lahendamine või sellise sündmuse kiire ärahoidmine või leevendamine, millel on tõenäoliselt ränk ja märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele või keskkonnale, või loodusõnnetustele reageerimine;

b) 

fütosanitaar- ja veterinaarprogrammid;

c) 

valitsuste koostöö kosmoseprogrammides ja rahvusvahelise katsetermotuumareaktori lepingu raames;

d) 

tsiviilotstarbelise tuumavõimekuse käitamine, hooldamine, dekomisjoneerimine ja radioaktiivsete jäätmete käitlemine, kütusega varustamine ja ümbertöötlemine ning ohutuse tagamine, samuti lähtematerjali tarnimine meditsiiniliste radioisotoopide, sarnaste meditsiiniliste rakenduste ja keskkonna kiirgusseireks vajaliku elutähtsa tehnoloogia tootmiseks ning tsiviilotstarbeline tuumaenergiaalane koostöö, eelkõige teadus- ja arendustegevuse valdkonnas;

e) 

üksikisikute liikuvus ja inimestevahelised kontaktid;

f) 

kliima- ja keskkonnaprogrammid, välja arvatud teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud toetus;

g) 

liidu ja liikmesriikide diplomaatiliste ja konsulaaresinduste, sh delegatsioonide, saatkondade ja missioonide, või rahvusvahelisest õigusest tuleneva puutumatusega kaitstud rahvusvaheliste organisatsioonide tegutsemiseks Venemaal.

▼M15

Artikkel 5m

1.  

Keelatud on registreerida usaldushaldust või samalaadset õiguslikku üksust ja pakkuda sellele registrijärgset asukohta, äritegevuse või haldusaadressi ja juhtimisteenuseid, kui selle asutaja või soodustatud isik on:

a) 

Venemaa kodanik või Venemaal elav füüsiline isik;

b) 

Venemaal asutatud juriidiline isik, üksus või asutus;

c) 

juriidiline isik, üksus või asutus, kelle omandiõigusest üle 50 % kuulub otse või kaudselt punktis a või b osutatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandisse;

d) 

juriidiline isik, üksus või asutus, mis on punktis a, b või c osutatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontrolli all;

e) 

füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb punktis a, b, c või d osutatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse nimel või juhtimisel.

2.  
Alates 5. juulist 2022 on keelatud tegutseda lõikes 1 osutatud usaldushalduse või samalaadse õigusliku üksuse usaldushalduri, variaktsionäri, direktori või sekretärina või muul sarnasel ametikohal või korraldada mõne teise isiku tegutsemine sellistes ülesannetes.
3.  
Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata selliste toimingute suhtes, mis on rangelt vajalikud, et lõpetada enne 9. aprilli 2022 sõlmitud käesoleva artikliga vastuolus olevad lepingud või selliste lepingute täitmiseks vajalikud lisalepingud hiljemalt 5. juuliks 2022.
4.  
Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui asutaja või soodustatud isik on liikmesriigi kodanik või füüsiline isik, kellel on liikmesriigis ajutine või alaline elamisluba.
5.  

Erandina lõikest 2 võivad pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, anda loa lõikes 2 osutatud teenuste jätkumiseks pärast 5. juulit 2022:

a) 

selleks, et lõpetada hiljemalt 5. septembril 2022 toimingud, mis on rangelt vajalikud, et lõpetada lõikes 3 osutatud lepingud, tingimusel et kõnealuseid toiminguid alustati enne 11. maid 2022, või

b) 

muudel põhjustel, tingimusel et teenuseosutajad ei võta lõikes 1 osutatud isikutelt vastu rahalisi vahendeid ega majandusressursse ega tee neile rahalisi vahendeid ega majandusressursse kättesaadavaks ei otse ega kaudselt ega võimalda sellistel isikutel muul moel usaldushaldusse paigutatud varast kasu saada.

6.  

Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad pädevad asutused anda loa neis lõigetes osutatud teenuste osutamiseks tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et see on vajalik:

a) 

humanitaartegevuseks, näiteks abi kohaletoimetamine või abi kohaletoimetamise hõlbustamine (sealhulgas meditsiinitarbed, toit või humanitaartöötajate transport ja sellega seotud abi), või evakueerimiseks;

b) 

kodanikuühiskonna tegevuseks, mis edendab otseselt demokraatiat, inimõigusi või õigusriiki Venemaal, või

c) 

sellise usaldushalduse tegevuseks, mille eesmärk on hallata tööandjapensioni skeeme, kindlustuslepinguid või töötajate osalusskeeme, heategevusorganisatsioone, harrastusspordiklubisid ning alaealistele või haavatavatele täiskasvanutele ette nähtud rahalisi vahendeid.

7.  
Asjaomane liikmesriik teavitab komisjoni kõikidest lõike 5 või 6 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates sellise loa andmisest.

▼M15

Artikkel 5n

1.  

Keelatud on otse või kaudselt osutada arvepidamist, audiitor- (sealhulgas kohustuslik audit), raamatupidamisteenuseid või maksu-, äri- või juhtimiskonsultatsioone või suhtekorraldusteenuseid:

a) 

Venemaa valitsusele või

b) 

Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele.

2.  
Lõiget 1 ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on rangelt vajalikud, et lõpetada enne 4. juunit 2022 sõlmitud käesoleva artikliga vastuolus olevad lepingud või selliste lepingute täitmiseks vajalikud lisalepingud hiljemalt 5. juuliks 2022.
3.  
Lõiget 1 ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on rangelt vajalikud kaitseõiguse kasutamiseks kohtumenetluses või selleks, et kasutada õigust tõhusale õiguskaitsevahendile.
4.  
Lõiget 1 ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on mõeldud eranditult kasutamiseks Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, mis on liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis või ainu- või ühiskontrolli all.
5.  

Erandina lõikest 1 võivad pädevad asutused anda loa neis lõigetes osutatud teenuste osutamiseks tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et see on vajalik:

a) 

humanitaartegevuseks, näiteks abi (sealhulgas ravimid, toit või humanitaartöötajate transport ja sellega seotud abi) kohaletoimetamine või selle kohaletoimetamise hõlbustamine, või evakueerimiseks, või

b) 

kodanikuühiskonna tegevuseks, mis edendab otseselt demokraatiat, inimõigusi või õigusriiki Venemaal.

▼M7

Artikkel 6

1.  

Liikmesriigid ja komisjon teavitavad üksteist käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja jagavad omavahel muud nende käsutuses olevat käesoleva määrusega seotud asjakohast teavet, eelkõige teavet järgmise kohta:

a) 

käesoleva määruse kohaselt antud load;

b) 

artikli 5g kohaselt saadud teave;

c) 

rikkumise ja jõustamisega seotud probleemid ning liikmesriikide kohtute tehtud otsused;

▼M13

d) 

juhud, mil on tuvastatud käesolevas määruses sätestatud keeldude rikkumine või neist kõrvalehoidmine või püüd neid rikkuda või neist kõrvale hoida krüptovarade kasutamisega.

▼M7

2.  
Liikmesriigid edastavad viivitamata üksteisele ja komisjonile muu nende käsutuses oleva asjakohase teabe, mis võib mõjutada käesoleva määruse tulemuslikku rakendamist.
3.  
Käesoleva artikli kohaselt esitatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi, sealhulgas käesolevas määruses sätestatud meetmete tulemuslikkuse tagamiseks.

Artikkel 7

Komisjonil on õigus liikmesriikide esitatud teabe alusel I ja IX lisa muuta.

▼B

Artikkel 8

▼M15

1.  
Liikmesriigid kehtestavad õigusnormid käesoleva määruse sätete rikkumise eest kohaldatavate karistuste, sealhulgas asjakohasel juhul kriminaalkaristuste kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid sätestavad ka asjakohased meetmed sellise rikkumise tulemusena saadud tulu konfiskeerimiseks.

▼B

2.  
Liikmesriigid teevad lõikes 1 osutatud eeskirjad komisjonile teatavaks viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ning teatavad komisjonile eeskirjade edaspidistest muudatustest.

Artikkel 9

1.  
Liikmesriigid määravad käesolevas määruses osutatud pädevad asutused ja märgivad need ära I lisas loetletud veebisaitidel. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast I lisas loetletud veebisaidi aadressi muudatusest.
2.  
Liikmesriigid teatavad komisjonile oma pädevad asutused, sealhulgas nende kontaktandmed, viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.
3.  
Kui käesolevas määruses on nõue komisjoni teavitada või temaga suhelda, kasutatakse selleks I lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 10

Füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksustele ega asutustele ei tulene mingit vastutust, kui nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatud alust kahtlustada, et nende tegevusega eiratakse käesolevas otsuses sätestatud meetmeid.

▼M7

Artikkel 11

1.  

Lepingu või tehingu puhul, mille täitmist on otseselt või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva määrusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue või tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, tagatise või hüvitise, eelkõige finantstagatise või -hüvitise pikendamine või väljamaksmine, kui selle esitajaks on:

▼M13

a) 

käesoleva määruse lisades loetletud juriidilised isikud, üksused või asutused või väljaspool liitu asutatud juriidilised isikud, üksused või asutused, kelle omandiõigusest kuulub otse või kaudselt rohkem kui 50 % neile;

▼M7

b) 

muu Venemaa isik, üksus või asutus;

c) 

selline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne käesoleva lõike punktis a või b osutatud isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel.

2.  
Igas nõude täitmise menetluses jääb kõnealuse nõude täitmist taotleva isiku kohustuseks tõendada, et nõude täitmine ei ole lõike 1 alusel keelatud.
3.  
Käesolev artikkel ei mõjuta lõikes 1 osutatud isikute, üksuste ja asutuste õigust nõuda kooskõlas käesoleva määrusega lepinguliste kohustuste täitmata jätmise seaduslikkuse kohtulikku kontrolli.

▼M12

Artikkel 12

Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on käesoleva määrusega kehtestatud keeldudest kõrvalehoidumine.

▼M7

Artikkel 12a

1.  
Käesoleva määruse kohaste ülesannete täitmiseks töötleb komisjon isikuandmeid. Nende ülesannete hulka kuulub hoiuseid käsitleva teabe ja pädevate asutuste antud lubadega seotud teabe käitlemine.
2.  
Käesoleva määruse kohaldamisel määratakse I lisas märgitud komisjoni talitus komisjoni vastutavaks töötlejaks määruse (EL) 2018/1725 ( 12 ) artikli 3 lõike 8 tähenduses seoses töötlemistoimingutega, mis on vajalikud lõikes 1 osutatud ülesannete täitmiseks.

▼B

Artikkel 13

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a) 

liidu territooriumil;

b) 

liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c) 

liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil või väljaspool seda;

d) 

liidu territooriumil või väljaspool seda asuvate juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

e) 

kõikide juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt toimub liidu territooriumil.

Artikkel 14

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M14
I LISA

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGAARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TŠEHHI

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

TAANI

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

SAKSAMAA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

EESTI

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IIRIMAA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

KREEKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISPAANIA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVAATIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITAALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KÜPROS

https://mfa.gov.cy/themes/

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LEEDU

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGARI

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

MADALMAAD

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POOLA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMEENIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOOME

https://um.fi/pakotteet

ROOTSI

https://www.regeringen.se/sanktioner

Aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B
II LISA

▼M2

Artiklis 3 osutatud kaupade ja tehnoloogiate loetelu

▼BCN-kood

Kirjeldus

7304 11 00

Roostevabast terasest õmbluseta torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasijuhtmetes

7304 19 10

Rauast või terasest õmbluseta torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasijuhtmetes, välisläbimõõduga mitte üle 168,3 mm (v.a roostevabast terasest või malmist tooted)

7304 19 30

Rauast või terasest õmbluseta torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasijuhtmetes, välisläbimõõduga üle 168,3 mm, kuid mitte üle 406,4 mm (v.a roostevabast terasest või malmist tooted)

7304 19 90

Rauast või terasest õmbluseta torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasijuhtmetes, välisläbimõõduga üle 406,4 mm (v.a roostevabast terasest või malmist tooted)

7304 22 00

Roostevabast terasest õmblusteta puurtoru, mida kasutatakse nafta- ja gaasipuuraukude jaoks

7304 23 00

Rauast või terasest õmblusteta puurtoru, mida kasutatakse nafta- ja gaasipuuraukude jaoks (v.a roostevabast terasest või malmist tooted)

7304 29 10

Rauast või terasest õmblusteta mantel- ja ühendustorud nafta- ja gaasipuuraukude jaoks, välisläbimõõduga mitte üle 168,3 mm (v.a malmist tooted)

7304 29 30

Rauast või terasest õmblusteta mantel- ja ühendustorud nafta- ja gaasipuuraukude jaoks, välisläbimõõduga üle 168,3mm, kuid mitte üle 406,4 mm (v.a malmist tooted)

7304 29 90

Rauast või terasest õmblusteta mantel- ja ühendustorud nafta- ja gaasipuuraukude jaoks, välisläbimõõduga üle 406,4 mm (v.a malmist tooted)

7305 11 00

Rauast või terasest pikisuunalise räbualusel kaarkeevisõmblusega torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasijuhtmetes, ümmarguse ristlõikega ja välisläbimõõduga üle 406,4 mm

7305 12 00

Rauast või terasest pikisuunalise kaarkeevisõmblusega torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasijuhtmetes, ümmarguse ristlõikega ja välisläbimõõduga üle 406,4 mm (v.a pikisuunalise räbualusel kaarkeevisõmblusega tooted)

7305 19 00

Lehtvaltsitud rauast või terasest torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasijuhtmetes, ümmarguse ristlõikega ja välisläbimõõduga üle 406,4 mm (v.a pikisuunalise kaarkeevisõmblusega tooted)

7305 20 00

Lehtvaltsitud rauast või terasest manteltorud nafta- ja gaasipuuraukude jaoks, ümmarguse ristlõikega ja välisläbimõõduga üle 406,4 mm

7306 11

Lehtvaltsitud terasest keevitatud torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasitorujuhtmetes, välisläbimõõduga mitte üle 406,4 mm

7306 19

Lehtvaltsitud rauast või terasest keevitatud torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasijuhtmetes, välisläbimõõduga mitte üle 406,4 mm (v.a roostevabast terasest või malmist tooted)

7306 21 00

Lehtvaltsitud roostevabast terasest keevitatud mantel- ja ühendustorud nafta- ja gaasipuuraukude jaoks, välisläbimõõduga mitte üle 406,4 mm

7306 29 00

Lehtvaltsitud rauast või terasest keevitatud mantel- ja ühendustorud, mida kasutatakse nafta- ja gaasipuuraukude jaoks, välisläbimõõduga mitte üle 406,4 mm (v.a roostevabast terasest või malmist tooted)

8207 13 00

Vahetatavad paagutatud metallkarbiididest või metallkeraamikast töötava osaga tööriistad kivi- või pinnasepuuride jaoks

8207 19 10

Vahetatavad teemandist või aglomeeritud teemandist töötava osaga tööriistad kivi- või pinnasepuuride jaoks

▼M2

ex 8413 50

Mootoriga käivitatavad ja tööorgani vahelduvsuunalise liikumisega vedelikupumbad, mille suurim voolukiirus on üle 18 m3/tunnis ja suurim väljalaskerõhk üle 40 baari, spetsiaalselt projekteeritud puurimismuda ja/või tsemendi pumpamiseks naftapuuraukudesse.

ex 8413 60

Mootoriga käivitatavad rootoriga vedelikupumbad, mille suurim voolukiirus on üle 18 m3/tunnis ja suurim väljalaskerõhk üle 40 baari, spetsiaalselt projekteeritud puurimismuda ja/või tsemendi pumpamiseks puuraukudesse.

▼B

8413 82 00

Vedelikutõstukid (v.a pumbad)

8413 92 00

Mujal nimetamata vedelikutõstukite osad

8430 49 00

Järelveetavad hüdraulikata puurimis- ja pinnaseläbindusmasinad mullatööde tegemiseks ning maakide ja mineraalide kaevandamiseks (v.a läbindusmehhanismid ja mehaanilised tööriistad)

▼M2

ex 8431 39 00

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriiki 8428 kuuluvate naftaväljade masinates

ex 8431 43 00

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt alamrubriiki 8430 41  ja 8430 49 kuuluvate naftaväljade masinates

ex 8431 49

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriiki 8426 , 8429  ja 8430 kuuluvate naftaväljade masinates

▼B

8705 20 00

Mobiilsed puurimismasinad

8905 20 00

Ujuvad või sukeldatavad puur– ja tootmisplatvormid

8905 90 10

Merel kasutatavad tulelaevad, tuletõrjelaevad, ujuvkraanad jm eriotstarbelised alused, mille navigeerimine on allutatud nende põhifunktsioonile (v.a ujuvdokid; ujuvad või sukeldatavad puur- ja tootmisplatvormid; kalapüügilaevad ja sõjalaevad)
▼M7

III LISA

Artikli 5 lõike 1 punktis a osutatud juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

▼B

1. 

SBERBANK

2. 

VTB BANK

3. 

GAZPROMBANK

4. 

VNESHECONOMBANK (VEB)

5. 

ROSSELKHOZBANK

▼M7
IV LISA

Artikli 2 lõikes 7, artikli 2a lõikes 7 ja artikli 2b lõikes 1 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste loetelu

JSC Sirius
OJSC Stankoinstrument
OAO JSC Chemcomposite
JSC Kalashnikov
JSC Tula Arms Plant (Tula relvatehas)
NPK Technologii Maschinostrojenija
OAO Wysokototschnye Kompleksi
OAO Almaz Antey
OAO NPO Bazalt
Admiralty Shipyard JSC
Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Aleksandrovi teadusuuringute tehnoloogiainstituut)
Argut OOO
Kaitseministeeriumi kommunikatsioonikeskus
Föderaalne teadusuuringute keskus „Boreskov Institute of Catalysis“
Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (Venemaa presidendi administratsiooni föderaalne riigieelarveline ettevõte)
Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (erilennuüksus „Rossija“, Venemaa presidendi administratsiooni föderaalne riigieelarveline ettevõte)
Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (Dukhovi Automaatikauuringute Instituut, föderaalne unitaarettevõte)
Välisluureteenistus (SVR)
Siseministeeriumi Nižni Novgorodi piirkonna peadirektoraadi kohtuekspertiisi keskus
Rhvusvaheline kvantoptika ja kvanttehnoloogia keskus (Vene kvanttehnoloogia keskus)
Irkut Corporation
Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery
JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)
JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service
JSC Shipyard Zaliv (laevaehitustehas „Zaliv“)
JSC Rocket and Space Centre – Progress
Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.
Kazan Helicopter Plant PJSC
Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)
Venemaa Föderatsiooni Kaitseministeerium
Moskva füüsika- ja tehnoloogiainstituut
NPO High Precision Systems JSC
NPO Splav JSC
OPK Oboronprom
PJSC Beriev Aircraft Company
PJSC Irkut Corporation
PJSC Kazan Helicopters
POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company
Promtech-Dubna, JSC
Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation
Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern
Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)
Rostec (Venemaa riiklik tehnoloogiaettevõte)
Rostekh – Azimuth
Russian Aircraft Corporation MiG
Russian Helicopters JSC
SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)
Sukhoi Aviation JSC
Sukhoi Civil Aircraft
Tactical Missiles Corporation JSC
Tupolev JSC
UEC-Saturn
United Aircraft Corporation
JSC AeroKompozit
United Engine Corporation
UEC-Aviadvigatel JSC
United Instrument Manufacturing Corporation
United Shipbuilding Corporation
JSC PO Sevmash
Krasnoje Sormovo laevatehas
Severnaja laevatehas
Laevatehas Jantar
UralVagonZavod.

▼M12

Amur Shipbuilding Factory PJSC
AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC
AO Kronshtadt
Avant Space LLC
Baikal Electronics
Center for Technological Competencies in Radiophtonics
Central Research and Development Institute Tsiklon
Crocus Nano Electronics
Dalzavod Ship-Repair Center
Elara
Electronic Computing and Information Systems
ELPROM
Engineering Center Ltd.
Forss Technology Ltd.
Integral SPB
JSC Element
JSC Pella-Mash
JSC Shipyard Vympel
Kranark LLC
Lev Anatoljevitš Jeršov (Eršov)
LLC Center
MCST Lebedev
Miass Machine-Building Factory
Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk
MPI VOLNA
N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering
Nerpa Shipyard
NM-Tekh
Novorossiysk Shipyard JSC
NPO Electronic Systems
NPP Istok
NTC Metrotek
OAO GosNIIkhimanalit
OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era
OJSC TSRY
OOO Elkomtekh (Elkomtex)
OOO Planar
OOO Sertal
Photon Pro LLC
PJSC Zvezda
Production Association Strela
Radioavtomatika
Research Center Module
Robin Trade Limited
R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships
Rubin Sever Design Bureau
Russian Space Systems
Rybinsk Shipyard Engineering
Scientific Research Institute of Applied Chemistry
Scientific-Research Institute of Electronics
Scientific Research Institute of Hypersonic Systems
Scientific Research Institute NII Submikron
Sergei IONOV
Serniya Engineering
Severnaya Verf Shipbuilding Factory
Ship Maintenance Center Zvezdochka
State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)
State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya
State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute
State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)
Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center
UAB Pella-Fjord
United Shipbuilding Corporation JSC „35th Shipyard“
United Shipbuilding Corporation JSC „Astrakhan Shipyard“
United Shipbuilding Corporation JSC „Aysberg Central Design Bureau“
United Shipbuilding Corporation JSC „Baltic Shipbuilding Factory“
United Shipbuilding Corporation JSC „Krasnoye Sormovo Plant OJSC“
United Shipbuilding Corporation JSC SC „Zvyozdochka“
United Shipbuilding Corporation „Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar“
United Shipbuilding Corporation „Scientific Research Design Technological Bureau Onega“
United Shipbuilding Corporation „Sredne-Nevsky Shipyard“
Ural Scientific Research Institute for Composite Materials
Urals Project Design Bureau Detal
Vega Pilot Plant
Vertikal LLC
Vladislav Vladimirovitš Fjodorenko
VTK Ltd
Yaroslavl Shipbuilding Factory
ZAO Elmiks-VS
ZAO Sparta
ZAO Svyaz Inzhiniring.

▼M15

46th TSNII Central Scientific Research Institute
Alagir Resistor Factory
All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements
All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC
Almaz JSC
Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia
Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC
Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)
Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC
Electrosignal JSC
Energiya JSC
Engineering Center Moselectronproekt
Etalon Scientific and Production Association
Jevgeni Krajušin
Foreign Trade Association Mashpriborintorg
Ineko LLC
Informakustika JSC
Institute of High Energy Physics
Institute of Theoretical and Experimental Physics
Inteltech PJSC
ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics
Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC
Kulon Scientific-Research Institute JSC
Lutch Design Office JSC
Meteor Plant JSC
Moscow Communications Research Institute JSC
Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC
NPO Elektromechaniki JSC
Omsk Production Union Irtysh JSC
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC
Optron JSC
Pella Shipyard OJSC
Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC
Pskov Distance Communications Equipment Plant
Radiozavod JSC
Razryad JSC
Research Production Association Mars
Ryazan Radio-Plant
Scientific Production Center Vigstar JSC
Scientific Production Enterprise „Radiosviaz“
Scientific Research Institute Ferrite-Domen
Scientific Research Institute of Communication Management Systems
Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components
Scientific-Production Enterprise „Kant“
Scientific-Production Enterprise „Svyaz“
Scientific-Production Enterprise Almaz JSC
Scientific-Production Enterprise Salyut JSC
Scientific-Production Enterprise Volna
Scientific-Production Enterprise Vostok JSC
Scientific-Research Institute „Argon“
Scientific-Research Institute and Factory Platan
Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC
Special Design and Technical Bureau for Relay Technology
Special Design Bureau Salute JSC
Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Salute“
Tactical Missile Company, Joint Stock Company „State Machine Building Design Bureau „Vympel“ By Name I.I.Toropov“
Tactical Missile Company, Joint Stock Company „URALELEMENT“
Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Plant Dagdiesel“
Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering“
Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press
Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ‘Research Center for Automated Design’
Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya
Tactical Missile Company, NPO Electromechanics
Tactical Missile Company, NPO Lightning
Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant „Molot“
Tactical Missile Company, PJSC MBDB „ISKRA“
Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia
Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau
Tactical Missile Corporation, „Central Design Bureau of Automation“
Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant
Tactical Missile Corporation, AO GNPP „Region“
Tactical Missile Corporation, AO TMKB „Soyuz“
Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant
Tactical Missile Corporation, Concern „MPO – Gidropribor“
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company „KRASNY GIDROPRESS“
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash
Tactical Missile Corporation, RKB Globus
Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant
Tactical Missile Corporation, TRV Engineering
Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau „Detal“
Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company
Tambov Plant (TZ) „October“
United Shipbuilding Corporation „Production Association Northern Machine Building Enterprise“
United Shipbuilding Corporation „5th Shipyard“
▼M7

V LISA

Artikli 5 lõike 3 punktis a osutatud juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

▼M1

OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD
▼M7

VI LISA

Artikli 5 lõike 3 punktis b osutatud juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

▼M1

ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT

▼M7
VII LISA

Artikli 2a lõikes 1 ja artikli 2b lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia loetelu

Käesolevas lisas kasutatakse määruse (EL) 2021/821 I lisa üldmärkusi, akronüüme ja lühendeid ning mõisteid, välja arvatud „I osa – Üldmärkused, akronüümid ja lühendid ning mõisted. Üldmärkused I lisa punkti 2 kohta“.

Käesolevas lisas kasutatakse sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirja (2020/C 85/01) mõistete definitsioone.

▼M11

Ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 12 kohaldamist, ei kohaldata kontrolli alla mittekuuluvate kaupades suhtes, mis sisaldavad üht või mitut käesolevas lisas loetletud komponenti, käesoleva määruse artiklite 2a ja 2b kohast kontrolli.

▼M7

I kategooria – Elektroonika

X.A.I.001 Elektroonilised seadmed ja komponendid.

a) 

„Mikroprotsessori mikroskeemid“, „mikroarvuti mikroskeemid“ ja mikrokontrolleri mikroskeemid, millel on mis tahes järgmine omadus:

1. 

5 GFLOPS või suurem jõudlus ja aritmeetika- loogikaseadis, mille juurdepääsu laius on 32 bitti või rohkem;

2. 

taktsagedus üle 25 MHz või

3. 

rohkem kui üks andme- või käsusiin või jadaport väliseks otseühenduseks paralleelsete „mikroprotsessori mikroskeemide“ vahel, edastuskiirusega 2,5 megabaiti sekundis;

b) 

Järgmised mäluintegraallülitused:

1. 

Programmeeritavad elekterkustutusega püsimälud (EEPROM) mälumahuga:

a) 

välkmäluliikide puhul üle 16 Mbit paketi kohta või

b) 

kõigi teiste EEPROMi liikide puhul üle ühe järgmistest piirnormidest:

1. 

üle 1 Mbit paketi kohta või

2. 

üle 256 kbit paketi kohta ja maksimaalse juurdepääsuajaga alla 80 ns;

2. 

Staatilised muutmälud (SRAM) mälumahuga:

a) 

üle 1 Mbit paketi kohta või

b) 

üle 256 kbit paketi kohta ja maksimaalse juurdepääsuajaga alla 25 ns;

c) 

Analoog-digitaalmuundurid, millel on mis tahes järgmine omadus:

1. 

eraldusvõime 8 bitti või rohkem, kuid vähem kui 12 bitti, väljundsagedusega rohkem kui 200 megavõendit sekundis (MSPS);

▼M11

2. 

eraldusvõime 12 bitti, väljundsagedusega rohkem kui 105 megavõendit sekundis (MSPS);

▼M7

3. 

eraldusvõime üle 12 biti, kuid maksimaalselt 14 bitti või vähem, väljundsagedusega rohkem kui 10 megavõendit sekundis (MSPS); või

4. 

eraldusvõime üle 14 biti, väljundsagedusega rohkem kui 2,5 megavõendit sekundis (MSPS);

d) 

Kasutaja poolt programmeeritavad loogikaseadmed, mille ühepoolsete digitaalsete sisendite/väljundite maksimaalne arv on vahemikus 200–700;

e) 

Fourier’ kiirteisenduse (FFT) protsessorid, mille arvestuslik 1 024punktilise kompleksse FFT aeg on lühem kui 1 ms;

f) 

Tavaintegraallülitused, mille otstarve ei ole teada või mis on integreeritud seadmesse, mille kontrollistaatus ei ole tootjale teada, ja millel vähemalt üks järgmistest omadustest:

1. 

rohkem kui 144 klemmi või

2. 

tüüpiline „hilistus levimisel“ alla 0,4 ns;

g) 

Järgmised kulglaine „elektroonilised vaakumseadmed“, impulss- või pidevlainele:

1. 

sidestatud õõnesseadmed või nende modifikatsioonid;

2. 

seadmed, mis põhinevad heeliks-, murtud või serpentiin- lainejuhiga lülitustel ja nende modifikatsioonid, millel on vähemalt üks järgmistest omadustest:

a) 

Hetkribalaius on pool oktaavi või rohkem ja keskmine võimsus (väljendatud kW-des) korrutatud sagedusega (väljendatud GHz-des) on suurem kui 0,2; või

b) 

„hetkribalaius“ on väiksem kui pool oktaavi ja keskmine võimsus (väljendatud kW-des) korrutatud sagedusega (väljendatud GHz-des) on suurem kui 0,4;

h) 

Painduvad lainejuhid, mis on ette nähtud kasutamiseks sagedustel üle 40 GHz;

i) 

Akustilise pinnalaine ja akustilise pinnalähedase ruumlaine seadmed, millel on üks järgmistest omadustest:

1. 

kandesagedus üle 1 GHz või

2. 

kandesagedus 1 GHz või vähem ning

a) 

„külghõlma summutus“ üle 55 dB;

b) 

maksimaalse viivituse ja ribalaiuse korrutis (aeg mikrosekundites ning ribalaius MHz-des) üle 100 või

c) 

dispersiivne viivitus on suurem kui 10 mikrosekundit;

Tehniline märkus. Punktis X.A.I.001.i on „külghõlma summutus“ andmelehel täpsustatud summutuse maksimumväärtus.

j) 

Järgmised „elemendid“:

1. 

„primaarelemendid“, mille „energiatihedus“ on 293 K (20 oC) juures 550 Wh/kg või vähem;

2. 

„sekundaarelemendid“, mille „energiatihedus“ on 293 K (20 oC) juures 350 Wh/kg või vähem;

Märkus. Punkt X.A.I.001.j ei hõlma patareisid, sealhulgas ühe elemendiga patareid.

Tehnilised märkused.

1. Punktis X.A.I.001.j nimetatud energiatihedus (Wh/kg) arvutatakse nimipinge korrutamisel nimimahtuvusega ampertundides (Ah) ja jagamisel massiga kilogrammides. Kui nimimahtuvust ei ole antud, arvutatakse energiatihedus nimipinge ruudu korrutamisel tühjenemise kestusega tundides ja jagamisel tühjenemiskoormusega oomides ja massiga kilogrammides.

2. Punktis X.A.I.001.j nimetatud „element“ on elektrokeemiline seade, millel on positiivne ja negatiivne elektrood ning elektrolüüt ning mis on elektrienergia allikas. See on patarei peamine osa.

3. Punktis X.A.I.001.j.1 nimetatud „primaarelement“ on „element“, mis ei ole projekteeritud laadimiseks ühestki muust allikast.

4. Punktis X.A.I.001.j.2 nimetatud „sekundaarelement“ on „element“, mis on projekteeritud laadimiseks välisest elektrienergia allikast.

k) 

„Ülijuhtivad“ elektromagnetid või solenoidid, mis on spetsiaalselt konstrueeritud täieliku laadimis- või tühjenemisajaga alla ühe minuti ja millel on kõik järgmised omadused:

Märkus. Punkt X.A.I.001.k ei hõlma „ülijuhtivaid“ elektromagneteid või solenoide, mis on ette nähtud magnetresonantstomograafilistele (MRI) meditsiiniseadmetele.

1. 

tühjendamise ajal vabanev maksimaalne energia jagatuna tühjendamise kestusega on üle 500 kJ minutis;

2. 

voolu kandva mähise sisediameeter on üle 250 mm ning

3. 

magnetilise induktsiooni nimiväärtus on üle 8 T või „üldine voolutihedus“ mähises on üle 300 A/mm2;

l) 

Energia elekromagnetiliseks salvestamiseks mõeldud lülitused või süsteemid, mis sisaldavad „ülijuhtivatest“ materjalidest valmistatud komponente ja on spetsiaalselt ette nähtud kasutamiseks temperatuuril, mis on madalam kui vähemalt ühe nende „ülijuhtivast“ materjalist komponendi „kriitiline temperatuur“, ja millel on kõik järgmised omadused:

1. 

töösagedus on üle 1 MHz;

2. 

salvestatava energia tihedus 1 MJ/m3 või rohkem ning

3. 

tühjenemisaeg lühem kui 1 ms;

m) 

Keraamilis- metallilise ehitusega vesinik/vesinikisotooptüratronid vooli tippnimiväärtusega 500 A või rohkem;

n) 

Ei kasutata;

o) 

Päikeseelemendid, element-kaitseklaas ühendusega (CIC) koostud, päikesepaneelid ja päikesepaneelide maatriksid, mis on „kosmosekindlad“ ja mis ei ole hõlmatud punktiga 3A001.e.4 ( 13 ).

X.A.I.002 Üldotstarbelised „elektroonikasõlmed“, moodulid ja seadmed.

a) 

Elektroonilised katseseadmed, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;

b) 

Digitaalsed magnetofonid, millel on mis tahes järgmine omadus:

1. 

digitaalliidese maksimaalne edastuskiirus on üle 60 Mbit/s ning rakendatakse kruvilaotustehnikat;

2. 

digitaalliidese maksimaalne edastuskiirus on üle 120 Mbit/s ning rakendatakse liikumatu magnetpea tehnikat või

3. 

„kosmosekindel“;

c) 

Seadmed, mille digitaalliidese maksimaalne edastuskiirus on üle 60 Mbit/s ja mis on kavandatud digitaalse videomagnetofoni muutmiseks aparatuuri andmete digitaalseks salvestusseadmeks;

d) 

Mittemodulaarsed analoogostsilloskoobid ribalaiusega 1 GHz või rohkem;

e) 

Modulaarsed analoogostsilloskoobisüsteemid, millel on üks kahest järgmisest omadusest:

1. 

keskseade ribalaiusega 1 GHz või rohkem või

2. 

pistikmoodulid individuaalse ribalaiusega 4 GHz või rohkem;

f) 

Analoog-proovivõtuostsilloskoobid korduvate nähtuste analüüsimiseks efektiivse ribalaiusega üle 4 GHz;

g) 

Digitaalsed ostsilloskoobid ja ajutised salvestusseadmed, milles kasutatakse analoog- digitaalmuunduse meetodeid ja mis on võimelised salvestama siirdeid, võttes üksteise järel vähem kui 1 ns (rohkem kui 1 gigavalim sekundis) sagedusega proove ühekordsetest sisenditest, digiteerides 8bitise või suurema lahutusvõimeni ja salvestades 256 või enamat proovi.

Märkus. Punkt X.A.I.002 hõlmab järgmisi analoogostsilloskoopide spetsiaalselt konstrueeritud komponente:

1. 

Pistikmoodulid;

2. 

Välisvõimendid;

3. 

Eelvõimendid;

4. 

Proovivõtuseadmed;

5. 

Elektronkiiretorud.

X.A.I.003 Järgmised spetsiifilised töötlusseadmed, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821:

▼M15

a) 

Sagedusmuundurid ning nende spetsiaalselt projekteeritud komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;

▼M7

b) 

Massispektromeetrid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;

c) 

Kõik impulssröntgenikiirgusel töötavad masinad ning nende põhjal projekteeritud impulss-süsteemide komponendid, sealhulgas Marxi generaatorid, suure võimsusega impulsi kohandamise võrgustikud, kõrgepinge kondensaatorid ja päästikud;

d) 

Impulsivõimendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;

e) 

Järgmised viivituse tekitamiseks või ajavahemiku mõõtmiseks mõeldud elektroonilised seadmed:

1. 

digitaalsed viivituse tekitajad, mille lahutusvõime on 50 nanosekundit või vähem 1-mikrosekundilise või pikema ajavahemiku jooksul, või

2. 

mitme (s.o kolme või enama) kanaliga või modulaarsed ajavahemiku mõõdikud ja kronomeetriaseadmed, mille eraldusvõime on 50 nanosekundit või vähem 1-mikrosekundise või pikema ajavahemiku jooksul;

f) 

Kromatograafilise ja spektromeetrilise analüüsi seadmed.

X.B.I.001 Järgmised seadmed elektrooniliste komponentide ja materjalide tootmiseks ning spetsiaalselt nende jaoks konstrueeritud komponendid ja tarvikud.

a) 

Spetsiaalselt konstrueeritud seadmed elektrontorude ja optiliste elementide tootmiseks ning nende jaoks spetsiaalselt konstrueeritud komponendid, mis on hõlmatud punktiga 3A001 ( 14 ) või X.A.I.001;

b) 

Järgmised seadmed, mis on spetsiaalselt konstrueeritud pooljuhtseadiste, integraallülituste ja „elektroonikasõlmede“ tootmiseks, ning süsteemid, mis sisaldavad selliseid seadmeid või millel on nende omadused:

Märkus. Punkt X.B.I.001.b hõlmab ka seadmeid, mida kasutatakse või mis on kohandatud kasutamiseks muude seadmete, näiteks pildindusseadmete, elektro- optiliste seadmete, akustiliste laineseadmete tootmises.

1. 

Järgmised seadmed punkti X.B.I.001.b rubriigis nimetatud seadmete ja komponentide valmistamiseks vajalike materjalide töötlemiseks:

Märkus. Punkt X.B.I.001 ei hõlma kvartsahjutorusid, ahjuvooderdisi, labasid, konteinereid (v.a spetsiaalselt konstrueeritud puuriga konteinerid), barbotööre, kassette ja tiigleid, mis on spetsiaalselt konstrueeritud punktiga X.B.I.001.b.1 hõlmatud töötlemisseadmetele.

a) 

Seadmed polükristallilise räni ja punktis 3C001 ( 15 ) hõlmatud materjalide tootmiseks;

b) 

Spetsiaalselt konstrueeritud seadmed III/V ja II/VI pooljuhtmaterjalide puhastamiseks või töötlemiseks, mis on hõlmatud punktidega 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 või 3C005, ( 16 ) välja arvatud kristallikasvatajad, mille kohta vt punkt X.B.I.001.b.1.c;

c) 

Järgmised kristallikasvatajad ja ahjud:

Märkus. Punkt X.B.I.001.b.1.c ei hõlma difusiooni- ja oksüdatsiooniahjusid.

1. 

Lõõmutamis- ja rekristalliseerimisseadmed v.a kiiret energiaülekannet kasutavad püsitemperatuurahjud, mis suudavad töödelda pooljuhtplaate kiiremini kui 0,005 m2 minutis;

▼M11

2. 

Salvestatud programmi abil juhitavad kristallikasvatajad, millel on mis tahes järgmine omadus:

a. 

taaslaetavad tiiglimahutit asendamata;

b. 

võimelised töötama rõhul üle 2,5 × 105 Pa või

c. 

võimelised kasvatama üle 100 mm läbimõõduga kristalle;

▼M7

d) 

Salvestatud programmi abil juhitavad epitakskasvatamise seadmed, millel on mis tahes järgmine omadus:

1. 

võimelised tootma ränikihti, mille paksuse ebaühtlus 200 mm või pikemal vahemikul on väiksem kui ±2,5 %;

2. 

võimelised tootma mis tahes materjalist (v.a räni) kihti, mille paksuse ebaühtlus on kogu pooljuhtplaadil ±3,5 % või parem või

3. 

üksikute pooljuhtplaatide rotatsioon töötlemise ajal;

e) 

Molekulaarkimp-epitakskasvatamise seadmed;

f) 

Magnetiliselt aktiveeritud „pihustamisseadmed“, millel on spetsiaalselt konstrueeritud integreeritud täitelüüsid, mis on võimelised pooljuhtplaate ümber paigutama isoleeritud vaakumkeskkonnas;

g) 

Seadmed, mis on spetsiaalselt konstrueeritud ioonlegeerimiseks, ioon- aktiveeritud või fotoaktiveeritud difusiooniks ja millel on mis tahes järgmine omadus:

1. 

mustri pealekandmise suutlikkus;

2. 

kimbu energia (kiirenduspinge) on üle 200 keV;

3. 

optimeeritud töötama kimbu energial (kiirenduspingel), mis on väiksem kui 10 keV, või

4. 

võimaldab kõrgenergeetilist hapniku istutamist kuumutatud „põhimikku“;

h) 

Järgmised salvestatud programmi abil juhitavad seadmed valikuliseks eemaldamiseks (söövitamiseks) anisotroopsete kuivade meetoditega (nt plasma):

1. 

„Partiitüüpi“, millel on üks kahest järgmisest omadusest:

a) 

lõpp-punkti tuvastus, v.a optilise emissiooni spektroskoopia tüüpi, või

b) 

reaktori töö(söövitus)rõhk 26,66 Pa või vähem;

2. 

„Üksik-pooljuhtplaadi tüüpi“, millel on mis tahes järgmisest omadusest:

a) 

lõpp-punkti tuvastus, v.a optilise emissiooni spektroskoopia tüüpi;

b) 

reaktori töö(söövitus)rõhk 26,66 Pa või vähem või

c) 

pooljuhtplaatide käitlemine kassetist-kassetti ja täitelüüsides;

Märkused.

1. „Partiitüüpi“ on masinad, mis ei ole spetsiaalselt konstrueeritud üksik-pooljuhtplaatide tootmiseks. Sellised masinad võivad töödelda samaaegselt kahte või enamat ühiste protsessiparameetritega (nt raadiosagedusliku võimsuse, temperatuuri, söövitusgaasi liikide ja voolukiirusega) pooljuhtplaati.

2. „Üksik-pooljuhtplaadi tüüpi“ on masinad, mis on spetsiaalselt konstrueeritud üksik-pooljuhtplaatide tootmiseks. Need masinad võivad kasutada pooljuhtplaatide automaatset käitlemist, et laadida seadmesse töötlemiseks üks pooljuhtplaat. Mõiste hõlmab seadmeid, mis suudavad laadida ja töödelda mitut pooljuhtplaati, kuid mille puhul saab söövitamise parameetrid, nt raadiosagedusliku võimsuse või lõpp-punkti iga üksiku pooljuhtplaadi jaoks eraldi kindlaks määrata.

i) 

„Keemilise aurustussadestamise“ (CVD) seadmed, nt plasmaaktiveeritud keemiline aurustussadestus CVD (PECVD) või fotoaktiveeritud CVD pooljuhtseadmete valmistamiseks, millel on üks kahest järgmisest võimalusest oksiidide, nitriidide, metallide või polüräni sadestamiseks:

▼M11

1. 

„Keemilise aurustussadestamise“ seadmed, mis töötavad rõhul alla 105 Pa, või

või

▼M7

2. 

PECVD seadmed, mis töötavad kas rõhul alla 60 Pa või millel on pooljuhtplaatide automaatne käitlemine kassetist kassetti ja täitelüüsides;

Märkus. Punkt X.B.I.001.b.1.i ei hõlma madalrõhuga „keemilisi aurustussadestamise“ (LPCVD) süsteeme ega reaktiivseid „pihustamisseadmeid“.

j) 

Elektronkiiresüsteemid, mis on spetsiaalselt konstrueeritud või kohandatud maskide valmistamiseks või pooljuhtseadiste töötlemiseks ning millel on mis tahes järgmine omadus:

1. 

elektrostaatiline kiire hälvitamine;

2. 

vormitud, mitte-Gaussi kiireprofiil;

3. 

digitaal-analoogmuunduse sagedus on üle 3 MHz;

4. 

rohkem kui 12bitise täpsusega digitaal-analoogmuundus või

5. 

kiiresuunamisasendi tagasisidekontrolli täpsus 1 mikromeeter või täpsem;

Märkus. Punkt X.B.I.001.b.1.j ei hõlma elektronkiirega sadestamissüsteeme ega üldotstarbelisi skaneerivaid elektronmikroskoope.

k) 

Järgmised pinnaviimistlusseadmed pooljuhtplaatide töötlemiseks:

1. 

spetsiaalselt konstrueeritud seadmed vähem kui 100mikromeetrise paksusega pooljuhtplaatide tagakülje töötlemiseks ja nende hilisemaks eraldamiseks või

2. 

spetsiaalselt konstrueeritud seadmed töödeldud pooljuhtplaatide aktiivse pinnakareduse saavutamiseks, mille kahe sigma väärtus on 2 mikromeetrit või vähem, indikaatori üldnäit (TIR);

Märkus. Punkt X.B.I.001.b.1.k ei hõlma pooljuhtplaatide pinna viimistlemiseks kasutatavaid ühe küljega soveldus- ja poleerimisseadmeid.

l) 

Ühendusseadmed, mille hulka kuuluvad tavalised ühe- või mitmekordsed vaakumkambrid, mis on spetsiaalselt konstrueeritud selleks, et võimaldada punktiga X.B.I.001 hõlmatud seadmete integreerimist terviksüsteemi;

m) 

Salvestatud programmi abil juhitavad seadmed, mis kasutavad „lasereid“„monoliit- integraallülituste“ parandamiseks või trimmimiseks ja millel on üks kahest järgmisest omadusest:

1. 

positsioneerimistäpsus väiksem kui ±1 mikromeeter või

2. 

laotuspunkti suurus (sisselõike laius) väiksem kui 3 mikromeetrit.

Tehniline märkus. Punktis X.B.I.001.b.1 nimetatud „pihustamine“ on pinnakatmismenetlus, milles positiivsed ioonid kiirendatakse elektriväljas sihtmärgi pinna suunas (kattev aine). Põrkuvate ioonide kineetiline energia on piisav, et aatomeid sihtmärgist välja lüüa ning sadestada põhimikule. (Märkus. Triood-, magnetron- või raadiosageduspihustamine katte haardumise ja sadestumise kiiruse suurendamiseks on protsessi tavalised modifikatsioonid.)

2. 

Järgmised maskid, maskide põhimikud, maskide valmistamise seadmed ja kujutiste ülekandmise seadmed punkti X.B.I.001 rubriigis nimetatud seadmete ja komponentide tootmiseks:

Märkus. Termin „maskid“ tähistab elektronkiire-, röntgen- ja ultraviolettlitograafias ning tavalises ultraviolett- ja nähtava valguse fotolitograafias kasutatavaid maske.

a) 

Valmismaskid, niitvõrgustikud ja nende disainilahendused, v.a:

1. 

valmismaskid või niitvõrgustikud selliste integraallülituste tootmiseks, mis ei ole hõlmatud punktiga 3A001 ( 17 ); või

2. 

maskid ja niitvõrgustikud, millel on mõlemad järgmised omadused:

a) 

nende konstruktsioon põhineb vähemalt 2,5mikromeetrisel geomeetrial ning

b) 

nende konstruktsioonis puuduvad eripärad, mille abil saaks muuta kavandatud kasutust tootmisseadmete või „tarkvara“ abil;

b) 

Järgmised maski põhimikud:

1. 

kõvapinnalised (nt kroomi, räni, molübdeeniga) pinnatud (klaasist, kvartsist, safiirist vm) valmistatud „põhimikud“ üle 125 mm x 125 mm suuruste maskide valmistamiseks või

2. 

põhimikud, mis on spetsiaalselt projekteeritud röntgenimaskidele;

c) 

Seadmed, v.a üldotstarbelised arvutid, mis on spetsiaalselt projekteeritud pooljuhtseadmete ja integraallülituste raalprojekteerimiseks (CAD);

d) 

Järgmised seadmed ja masinad maskide ja niitvõrgustike valmistamiseks:

1. 

valgusoptilist meetodit kasutavad „samm ja korda“ tüüpi kaamerad, mis võimaldavad saada üle 100 mm x 100 mm massiive või üle 6 mm × 6 mm fokaaltasandilist kujutist või tekitada „põhimiku“ niitvõrgustiku fotoresistkihile alla 2,5 mikromeetri laiust joont;

2. 

seadmed maskide ja niitvõrgustike valmistamiseks, mis kasutavad ioon- või „laser“kiire litograafiat ja mis võimaldavad tekitada alla 2,5 mikromeetri laiust joont, või

3. 

seadmed ja hoidikud maskide ja niitvõrgustike modifitseerimiseks ja defektide eemaldamise membraanide lisamiseks;

Märkus. Punktidesse X.B.I.001.b.2.d.1 ja b.2.d.2 ei kuulu sellised maskide valmistamise seadmed, milles on kasutusel fotooptilised meetodid, mis olid kaubanduslikult kättesaadavad enne 1. jaanuari 1980, või mille tööparameetrid ei ületa nimetatud seadmete omi.

e) 

Salvestatud programmi abil juhitavad seadmed maskide, niitvõrgustike ja membraanide kontrollimiseks:

1. 

lahutusvõimega 0,25 mikromeetrit või alla selle ning

2. 

täpsusega vähemalt 0,75 mikromeetrit ühe või kahe koordinaadi põhjal vähemalt 63,5 mm ulatuses;

Märkus. Punkt X.B.I.001.b.2.e ei hõlma üldotstarbelisi skaneerivaid elektronmikroskoope, välja arvatud need, mis on spetsiaalselt projekteeritud ja seadmestatud mustrite automaatseks kontrollimiseks.

f. 

Pooljuhtplaatide tootmiseks kasutatavad, valgusoptilisel või röntgenikiire meetodil töötavad paigutus- ja säritusseadmed, nt litograafiaseadmed, sealhulgas kujutiste ülekandmise seadmed ning „paiguta ja särita ning korda sammhaaval“ (otsene samm pooljuhtplaadil) ja „samm ja skaneeri“ (skanner) tüüpi seadmed, mis on võimelised täitma mõnda järgmist funktsiooni:

Märkus. Punkt X.B.I.001.b.2.f ei hõlma kontakt- ja lähimaskide valgusoptilisi paigutus- ja säritusseadmeid ega kujutiste kontaktülekande seadmeid.

1. 

võimaldab alla 2,5mikromeetrist mustrit;

2. 

võimaldab alla ±0,25 mikromeetrist (3 sigmat) paigutustäpsust;

3. 

masinatevaheline paigutustäpsus ei ole parem kui ±0,3 mikromeetrit või

4. 

valgusallika lainepikkus lühem kui 400 nm;

g) 

Elektron-, ioon- ja röntgenkiirseadmed projektsioonkujutise ülekandmiseks, mis võimaldavad saada alla 2,5mikromeetrist mustrit;

Märkus. Hälvitatud-fookustatud elektronkimbusüsteemide (otsekirjesüsteemid) kohta vt punkt X.B.I.001.b.1.j.

h) 

Pooljuhtplaatidele kirjutamiseks mõeldud „laseriga“ otsekirjeseadmed, mis võimaldavad saada alla 2,5mikromeetrist mustrit.

3. 

Järgmised integraallülituste koosteseadmed:

a) 

Salvestatud programmi abil juhitavad pooljuhtseadmete montaažiseadmed, millel on kõik järgmised omadused:

1. 

spetsiaalselt projekteeritud „hübriidintegraallülitustele“;

2. 

X-Ysuunaline positsioneerimissamm üle 37,5 x 37,5 mm ning

3. 

paigutustäpsus X-Y tasandil ei kõigu rohkem kui ±10 mikromeetrit;

b. 

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ seadmed mitme ühenduse üheaegseks teostamiseks (nt latt- ja lintviigutusseadmed, kiibialuste kinnitamise seadmed);

c. 

Poolautomaatsed või automaatsed soklitihendusseadmed, milles toimub sokli kohtkuumutus kõrgemal temperatuuril võrreldes ümbrisega ning mis on spetsiaalselt projekteeritud punktis 3A001 ( 18 ) nimetatud keraamiliste mikroskeemiümbriste jaoks ja mille jõudlus on vähemalt üks ümbris minutis.

Märkus. Punkt X.B.I.001.b.3 ei hõlma üldotstarbelisi punktkeevitusseadmeid.

4. 

Puhasruumide filtrid, mis suudavad luua õhukeskkonna, milles on kuni 10 kuni 0,3mikromeetrist osakest 0,02832 m3 kohta, ja materjalid selliste filtrite valmistamiseks.

Tehniline märkus. Punktis X.B.I.001 on „salvestatud programmi abil juhitav“ juhtseadis, mida juhitakse elektroonilises mäluseadmes salvestatud käskudega, mida protsessor võib täita, et suunata kindlaksmääratud funktsioonide sooritamist. Seadmed võivad olla „salvestatud programmi abil juhitavad“ nii seadmesisese kui ka seadmevälise elektroonilise mäluseadme korral.

X.B.I.002 Seadmed elektrooniliste komponentide ja materjalide kontrollimiseks ja katsetamiseks ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid ja abiseadmed.

a) 

Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud elektrontorude, optiliste elementide ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud ja punktis 3A001 ( 19 ) ja X.A.I.001 nimetatud komponentide kontrollimiseks ja katsetamiseks;

b) 

Järgmised pooljuhtseadmete, integraallülituste ja „elektroonikasõlmede“ kontrollimiseks ja katsetamiseks spetsiaalselt projekteeritud seadmed, ning süsteemid, mis sisaldavad selliseid seadmeid või millel on nende omadused:

Märkus. Punkt X.B.I.002.b hõlmab ka seadmeid, mida kasutatakse või mis on kohandatud kasutamiseks muude seadmete, näiteks pilditöötlusseadmete, elektrooptiliste seadmete, akustilise laine seadmete kontrollimises ja katsetamises.

1. 

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ kontrolliseadmed, mis on ette nähtud töödeldud pooljuhtplaatides ja põhimikes (välja arvatud trükkplaadid ja kiibid) ning nende pinnal olevate kuni 0,6 mikromeetri suuruste defektide, vigade ja saaste automaatseks avastamiseks, kasutades mustrite võrdlemiseks optilisi kujutisi;

Märkus. Punkt X.B.I.002.b.1 ei hõlma üldotstarbelisi skaneerivaid elektronmikroskoope, välja arvatud need, mis on spetsiaalselt projekteeritud ja seadmestatud mustrite automaatseks kontrollimiseks.

2. 

Järgmised spetsiaalselt projekteeritud „salvestatud programmi abil juhitavad“ mõõte- ja analüüsiseadmed:

a) 

spetsiaalselt projekteeritud seadmed pooljuhtmaterjalide hapniku- ja süsinikusisalduse mõõtmiseks;

b) 

joone laiuse mõõtmise seadmed eraldusvõimega 1 mikromeeter või alla selle;

c) 

spetsiaalselt projekteeritud tasapindsuse mõõteriistad lahutusvõimega 1 mikromeeter või alla selle, mis on võimelised mõõtma kuni 10mikromeetriseid kõrvalekaldeid tasapindsusest.

3. 

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ pooljuhtplaatide töötlemise seadmed, millel on mis tahes järgmine omadus:

a) 

positsioneerimistäpsus 3,5 mikromeetrit või alla selle;

b) 

võimaldab katsetada seadmeid, millel on rohkem kui 68 klemmi, või

c) 

võimaldab katsetada sagedusel üle 1 GHz;

4. 

Järgmised katsetusseadmed:

a) 

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ seadmed, mis on „spetsiaalselt projekteeritud“ diskreetsete pooljuhtseadmete ja ümbriseta paljaskiipide katsetamiseks ja millega saab katseid teha üle 18 GHz sagedustel;

Tehniline märkus. Diskreetsete pooljuhtseadmete hulka kuuluvad fotoelemendid ja päikeseelemendid.

b) 

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud integraallülituste ja nende „elektroonikasõlmede“ katsetamiseks ja millega saab teha toimivuskatseid:

1. 

„näidiste esitamise sagedusega“ üle 20 MHz või

2. 

„näidiste esitamise sagedusega“ üle 10 MHz, kuid mitte üle 20 MHz, ja mis võimaldavad katsetada rohkem kui 68 klemmiga ümbriseid.

Märkused. Punkt X.B.I.002.b.4.b ei hõlma katsetusseadmeid, mis on spetsiaalselt projekteeritud, et katsetada järgmist:

1. 

mälud;

2. 

kodu- ja meelelahutusseadmete „sõlmed“ ja kategooria „elektroonikasõlmed“ ning

3. 

elektroonilised komponendid, „elektroonikasõlmed“ ja integraallülitused, mis ei kuulu punktidesse 3A001 ( 20 ) ja X.A.I.001, tingimusel et sellised katsetusseadmed ei ole „kasutaja programmeeritavad“.

Tehniline märkus. Punktis X.B.I.002.b.4.b tähendab „näidiste esitamise sagedus“ kontrolliseadme digitaaloperatsioonide maksimaalset sagedust. See vastab kõrgeimale edastuskiirusele, mida kontrolliseade võimaldab mittemultiplekssel režiimil. Seda kutsutakse ka kontrollikiiruseks, maksimaalseks digitaalseks sageduseks ja maksimaalseks digitaalseks kiiruseks.

c) 

Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud fookustasandiliste massiivide jõudluse määramiseks lainepikkustel üle 1 200  nm, kasutades „salvestatud programmi abil juhitavat“ mõõtmist või arvutiga teostatavat analüüsi, ja millel on mis tahes järgmine omadus:

1. 

skaneerimisvalguspunkt läbimõõduga alla 0,12 mm;

2. 

projekteeritud valgustundlikkuse parameetrite mõõtmiseks ning sageduskaja, modulatsiooniedastuse, spektraalse tundlikkuse ühtluse ja müra analüüsimiseks või

3. 

projekteeritud selliste massiivide analüüsiks, millega saab tekitada rohkem kui 32 x 32 joonelemendiga kujutisi;

5. 

Elektronkiire katsetussüsteemid, mis on ette nähtud töötamiseks kuni 3 keV kiirega, ning „laser“kiiresüsteemid, mis on ette nähtud selliste toitega pooljuhtseadmete kontaktivabaks katsetamiseks, millel on mis tahes järgmine omadus:

a) 

stroboskoopilisus kas kiiretõkestuse või detektorimeetodil;

b) 

elektronspektromeeter pinge mõõtmiseks lahutusvõimega alla 0,5 V või

c) 

elektriliste katsete seadmed integraallülituste jõudluse analüüsimiseks;

Märkus. Punkt X.B.I.002.b.5 ei hõlma skaneerivaid elektronmikroskoope, välja arvatud sellised, mis on spetsiaalselt projekteeritud ja seadmestatud toitega pooljuhtseadmete kontaktivabaks katsetamiseks.

6. 

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ multifunktsionaalsed ioonkiiresüsteemid, mis on spetsiaalselt projekteeritud maskide või pooljuhtseadmete tootmiseks, parandamiseks, füüsilise paigutuse analüüsimiseks ja katsetamiseks ning millel on mis tahes järgmine omadus:

a) 

kiiresuunamisasendi tagasisidekontrolli täpsus 1 mikromeeter või täpsem või

b) 

rohkem kui 12bitise täpsusega digitaal-analoogmuundus;

7. 

Osakeste mõõtmise süsteemid, milles kasutatavad „lasered“ on projekteeritud osakeste suuruse ja kontsentratsiooni mõõtmiseks õhus ning millel on mõlemad järgmised omadused:

a) 

võime mõõta kuni 0,2mikromeetriseid osakesi, kui vool on vähemalt 0,02832 m3 minutis, ning

b) 

võime iseloomustada õhku puhtuseklassiga 10 või parem.

Tehniline märkus. Punktis X.B.I.002 on „salvestatud programmi abil juhitav“ juhtseadis, mida juhitakse elektroonilises mäluseadmes salvestatud käskudega, mida protsessor võib täita, et suunata kindlaksmääratud funktsioonide sooritamist. Seadmed võivad olla „salvestatud programmi abil juhitavad“ nii seadmesisese kui ka seadmevälise elektroonilise mäluseadme korral.

X.C.I.001 Positiivsed resistid, mis on ette nähtud pooljuhtide litograafiaks ning spetsiaalselt kohandatud (optimeeritud) kasutamiseks lainepikkustel 370 kuni 193 nm.

X.D.I.001 „Tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud punktiga X.A.I.001 hõlmatud elektrooniliste seadmete või komponentide, punktiga X.A.I.002 hõlmatud üldotstarbeliste elektrooniliste seadmete või punktidega X.B.I.001 ja X.B.I.002 hõlmatud tootmis- ja katseseadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ ja „kasutamiseks“; või „tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud punktidega 3B001.g ja 3B001.h ( 21 ) hõlmatud seadmete „kasutamiseks“.

X.E.I.001 „Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punktiga X.A.I.001 hõlmatud elektrooniliste seadmete või „komponentide“, punktiga X.A.I.002 hõlmatud üldotstarbeliste elektrooniliste seadmete või punktiga X.B.I.001 või X.B.I.002 hõlmatud tootmis- ja katseseadmete või punktiga X.C.I.001 hõlmatud materjalide „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

II kategooria – Arvutid

Märkus. II kategooria ei hõlma füüsiliste isikute isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupu.

X.A.II.001 Arvutid, „elektroonikasõlmed“ ja nendega seotud seadmed, mis ei ole hõlmatud punktidega 4A001 ja 4A003, ( 22 ) ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid.

Märkus. Punktis X.A.II.001 nimetatud „digitaalarvutite“ ja nendega seotud seadmete kontrolli alla kuulumine määratakse vastavalt muude seadmete või süsteemide osas ette nähtud kontrolli alla kuulumisele, juhul kui:

a) 

„digitaalarvutid“ või seotud seadmed on olulised teise süsteemi või seadme toimimiseks;

b) 

„digitaalarvutid“ või nendega seotud seadmed ei ole muu süsteemi või seadme „oluliseks osaks“ ning

NB1! Muudele seadmetele spetsiaalselt projekteeritud „signaalitöötlus-“ või „pildiväärindusseadmete“ kontrolli alla kuulumine määratakse vastavalt muude seadmete kontrolli alla kuulumisele isegi siis, kui nad ei täida „olulise osa“ kriteeriumi.

NB2! „Digitaalarvutite“ või telekommunikatsiooniseadmete kontrolli alla kuulumise kohta vt 5. kategooria 1. osa („Telekommunikatsioon“) ( 23 ).

c) 

„tehnoloogia“„digitaalarvutite“ ja seotud seadmete jaoks määratakse kindlaks punktis 4E ( 24 ).

a) 

Elektronarvutid ja nendega seotud seadmed, „elektroonikasõlmed“ ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid, mis on ette nähtud tööks keskkonnas temperatuuriga üle 343 K (70 oC);

b) 

„Digitaalarvutid“, kaasa arvatud „signaalitöötlus-“ ja „pildiväärindus“seadmed, mille „korrigeeritud maksimaalne jõudlus“ (APP) on vähemalt 0,0128 korrigeeritud teraFLOPSi (WT);

c) 

Järgmised „elektroonikasõlmed“, mis on spetsiaalselt projekteeritud või kohandatud, et suurendada jõudlust protsessorite liitmise teel:

1. 

projekteeritud selliselt, et omavahel saab liita vähemalt 16 protsessorit;

2. 

ei kasutata.

Märkus 1. Punkti X.A.II.001.c kohaldatakse üksnes elektroonikasõlmedele ja programmeeritavatele omavahelistele ühendustele, mille „korrigeeritud maksimaalne jõudlus“ ei ületa punktis X.A.II.001.b esitatud piire, kui neid toimetatakse kohale mitteühendatud elektroonikasõlmedena. Seda ei kohaldata „elektroonikasõlmedele“, mille rakendamine loomupäraselt oma konstruktsiooni tõttu punktis X.A.II.001.k nimetatud seadmete vastava osana on piiratud.

Märkus 2. Punkti X.A.II.001.c ei hõlma „elektroonikasõlmi“, mis on spetsiaalselt projekteeritud toodetele või tooteperekondadele, mille maksimaalne konfiguratsioon ei ületa punktis X.A.II.001.b esitatud piire.

d) 

Ei kasutata.

e) 

Ei kasutata.

f) 

„Signaalitöötlus- “ ja „pildiväärindus“seadmed, mille „korrigeeritud maksimaalne jõudlus“ (APP) on vähemalt 0,0128 korrigeeritud teraFLOPSi (WT).

g) 

Ei kasutata.

h) 

Ei kasutata.

i) 

Seadmed, mis sisaldavad „terminaliliideseid“, mis ületavad punktis X.A.III.101 nimetatud piire.

Tehniline märkus. Punkti X.A.II.001.i tähenduses on „terminaliliidesed“ seadmed, mille kaudu teave telekommunikatsioonisüsteemi siseneb või sealt väljub, nt telefon, andmesideseade, arvuti jne.

j) 

Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud võimaldama „digitaalarvutite“ või nende juurde kuuluvate seadmete omavahelist välist ühendust ja võimaldavad andmevahetust kiirusega üle 80 MB/s.

Märkus. Punkt X.A.II.001.j ei hõlma sisemise ühenduse seadmeid (nt põhiplaadid, siinid), passiivseid ühendusseadmeid, „võrgu juurdepääsu kontrollereid“ ega „sidekanali kontrollereid“.

Tehniline märkus. Punkti X.A.II.001.j tähenduses on „teabevahetuskanali kontroller“ (communications channel controller) füüsiline liides, mis juhib sünkroonse või asünkroonse digitaalse info liikumist. Selle sõlme võib liita arvutile või telekommunikatsiooniseadmele, et tagada juurdepääs teabevahetusele.

k) 

„Hübriidarvutid“ ja „elektroonikasõlmed“ ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid, mis sisaldavad analoog-digitaalmuundureid, millel on kõik järgmised omadused:

1. 

32 kanalit või rohkem ning

2. 

14bitise (ilma märgi bitita) või suurema lahutusvõimega ning muundamiskiirusega 200 000  Hz või rohkem.

X.D.II.001 „Programmide“ toimimise analüüsimise ja valideerimise „tarkvara“, „tarkvara“, mis võimaldab automaatselt genereerida „lähtekoodi“, ning operatsioonisüsteemi „tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud „reaalajalise töötlemise“ seadmetele.

a) 

„programmide“ toimimise analüüsimise ja valideerimise „tarkvara“, mis põhineb matemaatilistel ja analüütilistel meetoditel ning mis on ette nähtud või kohandatud kasutamiseks „programmides“, kus on üle 500 000 „lähtekoodi“ käsu;

b) 

„tarkvara“, mis võimaldab automaatselt genereerida „lähtekoodi“ määruses (EL) 2021/821 kirjeldatud välisanduritelt reaalajas saadud andmetest, või

c) 

operatsioonisüsteemi„tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud „reaalajalise töötlemise“ seadmete jaoks ning mis tagab, et „üldine katkestuse latentsusaeg“ jääb alla 20 mikrosekundi.

Tehniline märkus. Punkti X.D.II.001 tähenduses on „üldine katkestuse latentsusaeg“ aeg, mis arvutisüsteemil kulub sündmusest tingitud katkestuse äratundmiseks ja katkestuse kõrvaldamiseks ning lülitumaks ümber kontekstile, kus saab käivitada mälus paikneva, katkestust ootava ülesande.

X.D.II.002 „Tarkvara“, muu kui punktis 4D001 ( 25 ) nimetatud, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud punktides 4A101 ( 26 ) ja X.A.II.001 nimetatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.E.II.001 „Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punkti X.A.II.001 kuuluvate seadmete või punktidesse X.D.II.001 ja X.D.II.002 kuulva „tarkvara“„arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.E.II.001 „Tehnoloogia“, mis on ette nähtud „mitme andmevoo töötlemiseks“ projekteeritud seadmete „arendamiseks“ või „tootmiseks“.

Tehniline märkus. Punkti X.E.II.001 tähenduses on „mitme andmevoo töötlus“ (multi- data-stream processing) mikroprogramm- või seadmearhitektuuritehnika, mis võimaldab samaaegselt töödelda kaht või enamat andmejada ühe või enama käsujada abil, kasutades seejuures:

1. 

ühe käsuvoo ja mitme andmevooga (SIMD) arvutiarhitektuuri nagu vektor- või maatriksprotsessorites;

2. 

mitmekordset ühe käsuvoo ja mitme andmevooga (MSIMD) arhitektuuri;

3. 

mitme käsuvoo ja mitme andmevooga (MIMD) arhitektuuri, kaasa arvatud need arhitektuurid, mis on tihedalt sidestatud, lähedalt sidestatud või nõrgalt sidestatud; või

4. 

struktureeritud töötlevate elementide massiive, kaasa arvatud süstoolsed massiivid.

III kategooria. 1. osa – Telekommunikatsioon

Märkus. III kategooria 1. osa ei hõlma füüsiliste isikute isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupu.

X.A.III.101 Telekommunikatsiooniseadmed.

a) 

Mis tahes liiki telekommunikatsiooniseadmed, mis ei ole hõlmatud punktiga 5A001.a ( 27 ) ja mis on spetsiaalselt projekteeritud töötama väljaspool temperatuurivahemikku 219 K (-54 oC) kuni 397 K (124 oC).

b) 

Telekommunikatsiooni ülekandeseadmed ja -süsteemid ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid, millel on mis tahes järgmine omadus, funktsioon või eripära:

Märkus. Telekommunikatsiooni ülekandeseadmed:

a) 

või nende kombinatsioonid, mis on liigitatud järgmiselt:

1. 

raadioseadmed (nt saatjad, vastuvõtjad ja transiiverid);

2. 

liinide lõppseadmed;

3. 

vahe-võimendusseadmed;

4. 

repiiterseadmed;

5. 

regeneraatorseadmed;

6. 

tõlke kodeerijad (transkoodrid);

7. 

multipleksseadmed (sh statistiline mutipleks);

8. 

modulaatorid/demodulaatorid (modemid);

9. 

transmultipleksseadmed (vt CCITT soovitus G701);

10. 

„salvestatud programmi abil juhitavad“ digitaalsed ristühendusseadmed;

11. 

„lüüsid“ ja sillad;

12. 

„meediumipääsu üksused“, ning

b) 

mis on ette nähtud kasutamiseks ühe- või mitmekanalilises teabevahetuses mis tahes järgmise vahendi kaudu:

1. 

traat (liin);

2. 

koaksiaalkaabel;

3. 

kiudoptilised kaablid;

4. 

elektromagnetiline kiirgus või

5. 

veealune akustilise laine levik.

1. 

Kasutavad digitaalseid tehnikaid, sealhulgas analoogsignaalide digitaalset töötlemist, ja on kavandatud töötama „digitaalse edastuskiirusega“ kõrgeimal multipleksitasemel üle 45 Mbit/s või „täieliku digitaalse edastuskiirusega“ üle 90 Mbit/s;

Märkus. Punkt X.A.III.101.b.1 ei hõlma seadmeid, mis on spetsiaalselt projekteeritud integreerimiseks ja käitamiseks mis tahes tsiviilotstarbelises satelliitsüsteemis.

2. 

Modemid, mis kasutavad „ühe häälkanali ribalaiust“, mille „andmesignaali edastuskiirus“ on üle 9 600 biti sekundis;

3. 

„Salvestatud programmi abil juhitav“ digitaalne ristühendusseade, mille „digitaalne edastuskiirus“ on üle 8,5 Mbit/s pordi kohta.

4. 

Seadmed, millel on mis tahes järgmine omadus:

a) 

„võrgule juurdepääsu kontrollerid“ ja nendega seotud ühine meedium, mille „digitaalne edastuskiirus“ on üle 33 Mbit/s, või

b) 

„teabevahetuskanali kontrollerid“, millel on digitaalne väljund, mille „andmesignaali edastuskiirus“ on üle 64 000 bit/s kanali kohta;

Märkus. Kui mis tahes kontrollimata seadmel on „võrgule juurdepääsu kontroller“, ei või sellel olla ühtki liiki telekommunikatsiooniliidest, välja arvatud need, mida on kirjeldatud punktis X.A.III.101.b.4.

5. 

Seadmed, mis kasutavad „laserit“ ja millel on mis tahes järgmine omadus:

a) 

ülekandel kasutatav lainepikkus on üle 1 000  nm või

b) 

kasutatakse analoogtehnikat ribalaiusel üle 45 MHz;

c) 

kasutatakse koherentset optilist ülekannet või koherentse optilise detekteerimise tehnikat (tuntud ka optilise heterodüün- või homodüüntehnikana);

d) 

kasutatakse lainepikkuste jaotamise multipleksimise tehnikaid või e) teostatakse „optilist võimendamist“;

6. 

Raadioseadmed, mis töötavad sisend- või väljundsagedusel, mis ületab:

a) 

31 GHz satelliit- maajaama rakenduste puhul või

b) 

26,5 GHz muude rakenduste puhul;

Märkus. Punkt X.A.III.101.b.6 ei hõlma tsiviilotstarbelisi juhtseadmeid, mis vastavad Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) eraldatud sagedusribale vahemikus 26,5 GHz kuni 31 GHz.

7. 

Raadioseadmed, millel on mis tahes järgmine omadus:

a) 

kvadratuur-amplituudmodulatsiooni (QAM) tehnikad 4. tasemest kõrgemal, kui „täielik digitaalne edastuskiirus“ ületab 8,5 Mbit/s;

b) 

kvadratuur-amplituudmodulatsiooni tehnikad 16. tasemest kõrgemal, kui „täielik digitaalne edastuskiirus“ on 8,5 Mbit/s või väiksem;

c) 

muud digitaalsed modulatsioonitehnikad, mille „spektrikasutuse tõhusus“ on üle 3 bit/s/Hz, või

d) 

töötab sagedusribas 1,5 MHz kuni 87,5 MHz ja sisaldab adaptiivtehnikat, mis võimaldab häiresignaalide enam kui 15 dB allasurumist.

Märkused.

1. Punkt X.A.III.101.b.7 ei hõlma seadmeid, mis on spetsiaalselt projekteeritud integreerimiseks ja käitamiseks mis tahes tsiviilotstarbelises satelliitsüsteemis.

2. Punkt X.A.III.101.b.7 ei hõlma raadioreleeseadmeid, mis on kavandatud töötama Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) eraldatud sagedusribas:

a) 

millel on mis tahes järgmine omadus:

1. 

ei ületa 960 MHz või

2. 

„täieliku digitaalse edastuskiirusega“ kuni 8,5 Mbit/s ning

b) 

mille „spektrikasutuse tõhusus“ on kuni 4 bit/s/Hz.

c) 

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ kommuteerimisseadmed ja nendega seotud signaalimissüsteemid, millel on mis tahes järgmine omadus, funktsioon või eripära, ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid ja abiseadmed:

Märkus. Digitaalse sisendi ja väljundiga statistilisi multipleksereid, mis võimaldavad kommuteerimist, käsitatakse „salvestatud programmi abil juhitavate“ kommuuteritena.

1. 

„Andmeside (sõnumite) kommuteerimise“ seadmed või süsteemid, mis on kavandatud „töötama paketina“, ning nende elektroonikasõlmed ja komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

2. 

Ei kasutata.

3. 

„Datagrammi“ pakettide marsruutimine või kommuteerimine;

Märkus. Punkt X.A.III.101.c.3 ei hõlma võrke, mis kasutavad üksnes „võrgule juurdepääsu kontrollereid“, ega „võrgule juurdepääsu kontrollereid“ ennast.

4. 

Ei kasutata;

5. 

Mitmetasandiline prioriteetsus ja eesõigus ahelkommuteerimiseks;

Märkus. Punkt X.A.III.101.c.5 ei hõlma ühetasandilist kõnede eesõigust.

6. 

Ette nähtud kärgside raadiokõnede automaatseks lülitamiseks teistesse kärgside kommuuteritesse või automaatseks ühendamiseks abonendi keskandmebaasiga, mis on ühine rohkem kui ühele kommuuterile;

7. 

Sisaldab „salvestatud programmi abil juhitavat“ digitaalset ristühendusseadet, mille „digitaalne edastuskiirus“ on üle 8,5 Mbit/s pordi kohta;

8. 

„Ühiskanaliga signaalimine“, mis töötab kas mitteseotud või kvaasiseotud töörežiimil;

9. 

„Dünaamiline adaptiivne marsruutimine“;

10. 

Pakettide kommuuterid, ahelkommuuterid ja ruuterid, mille portide või liinide arv ületab mis tahes järgmise näitaja:

a) 

„teabevahetuskanali kontrolleri“„andmesignaali edastuskiirus“64 000 bit/s kanali kohta või

Märkus. Punkt X.A.III.101.c.10.a ei hõlma multipleksseid liitsidekanaleid, mis koosnevad ainult sidekanalitest, mis ei ole individuaalselt hõlmatud punktiga X.A.III.101.b.1.

b. 

„võrgule juurdepääsu kontrolleri“ ja sellega seotud ühiste meediumite „digitaalne edastuskiirus“ 33 Mbit/s;

Märkus. Punkt X.A.III.101.c.10 ei hõlma pakettide kommuutereid või ruutereid, mille pordid või liinid ei ületa punktis X.A.III.101.c.10 sätestatud piirmäärasid.

11. 

„Optiline kommuteerimine“;

12. 

Kasutatakse „asünkroonse ülekandeviisi“ tehnikaid.

d) 

Üle 50 m pikkused optilised kiud ja optilised kiudkaablid, mis on ette nähtud töötamiseks ühemoodiliselt;

e) 

Tsentraliseeritud võrgujuhtimine, millel on kõik järgmised omadused:

1. 

võtab sõlmedest andmeid vastu ning

2. 

töötleb neid andmeid selleks, et juhtida liiklust, mille puhul ei ole vaja operaatori otsuseid, ja teostab seeläbi „dünaamilist adaptiivset marsruutimist“;

Märkus 1. Punkti X.A.III.101.e alla ei kuulu suunamisotsused, mis on tehtud eelnevalt antud informatsiooni põhjal.

Märkus 2. Punkt X.A.III.101.e ei välista liikluse juhtimist prognoositavate statistiliste liiklustingimuste funktsioonina.

f) 

Suunadiagrammiga antennid, mille töösagedus on üle 10,5 GHz ja mis sisaldavad aktiivelemente ja hajutatud komponente ning mis on ette nähtud kiire vormimise ja suunamise elektrooniliseks juhtimiseks, välja arvatud maandumissüsteemid, mille mõõteriistad vastavad Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) standarditele (mikrolainemaandumissüsteemid (MLS));

g) 

Mobiilsideseadmed, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, elektroonikasõlmed ja nende komponendid. või

h) 

Raadioreleeseadmed, mis on ette nähtud kasutamiseks sagedusel 19,7 GHz või üle selle, ja nende komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

Tehniline märkus.

Punkti X.A.III.101 tähenduses:

1) 

„Asünkroonne ülekandeviis“ (Asynchronous transfer mode) (ATM) – andmeedastusviis, mille korral andmed on liigendatud edastusrakkudeks; ülekanne on asünkroonne selles mõttes, et rakkude edastus sõltub kas nõutavast või hetkelisest bitikiirusest.

2) 

„Ühe häälkanali ribalaius“ (Bandwidth of one voice channel) – andmesideseade, mis on kavandatud töötama ühes häälkanalis sagedusega 3 100  Hz, nagu on määratletud CCITT soovituses G.151.

3) 

„Teabevahetuskanali kontroller“ (Communications channel controller) – füüsiline liides, mis juhib sünkroonse või asünkroonse digitaalse info liikumist. Selle sõlme võib liita arvutile või telekommunikatsiooniseadmele, et tagada juurdepääs teabevahetusele.

4) 

„Datagramm“ (Datagram) – iseseisev sõltumatu andmeüksus, mis sisaldab piisavalt teavet, et marsruutida see lähtekoha andmeside lõppseadmest sihtkoha andmeside lõppseadmesse, tuginemata varasemale teabevahetusele nende lähte- ja sihtkoha andmeside lõppseadmete ja transpordivõrgu vahel.

5) 

„Kiirvalik“ (Fast select) – virtuaalkõnede puhul kasutatav vahend, mis võimaldab andmeside lõppseadmel laiendada võimalust edastada andmeid kõnede ühendamise ja lõpetamise pakettides lisaks virtuaalse kõne põhifunktsioonidele.

6) 

„Lüüs“ (Gateway) – seadmete ja „tarkvara“ mis tahes kombinatsiooniga saavutatav funktsioon, mille eesmärk on muundada ühes süsteemis kasutatava teabe esituse, töötlemise või edastamise tavad vastavateks, ent erinevateks teises süsteemis kasutatavateks tavadeks.

7) 

„Integraalteenuste digitaalvõrk“ (Integrated Services Digital Network) (ISDN) – ühtne läbiv digitaalvõrk, mille kaudu edastatakse andmeid, mis pärinevad igat liiki sidest (nt hääl, tekst, andmed, seisvad ja liikuvad pildid), ühest pordist (terminalist) sidumispunktis (kommuuter) ühe juurdepääsuliini kaudu abonendile ja abonendilt tagasi.

8) 

„Pakett“ (Packet) – bittide rühm, mis sisaldab andmeid ja kõnejuhtimissignaale, mida kommuteeritakse ühe tervikuna. Andmed, kõnejuhtimissignaalid ja võimalik veakontrolli teave esitatakse kindlaksmääratud vormingus.

9) 

„Ühiskanali signaalimine“ – juhtimisteabe edastamine (signaalimine) sõnumite jaoks kasutatavast eraldi kanali kaudu. Signaalimiskanal juhib tavaliselt mitut sõnumikanalit.

10) 

Andmeedastuskiirus (data signalling rate) – kiirus, nii nagu on see defineeritud ITU soovituses 53-36, võttes arvesse, et mittebinaarse modulatsiooni korral ühikud baud ja bitti sekundis ei ole võrdsed. Arvesse tuleb võtta ka kodeerimis-, kontroll- ning sünkroniseerimisbitid.

11) 

„Dünaamiline adaptiivne suunamine“ (dynamic adaptive routing) – liikluse automaatne suunamine, mis põhineb momendil võrgu aktuaalse seisundi määramisel ning analüüsil.

12) 

„Meediumipääsu üksus“ – seade, mis sisaldab üht või mitut sideliidest („võrgule juurdepääsu kontroller“, „teabevahetuskanali kontroller“, modem või arvutisiin) lõppseadme ühendamiseks võrku.

13) 

„Spektrikasutuse tõhusus“ – „digitaalne edastuskiirus“ (bits/s) / 6 dB spektririba laius (Hz).

14) 

„Salvestatud programmi abil juhitav“ – juhtseadis, mida juhitakse elektroonilises mäluseadmes salvestatud käskudega, mida protsessor võib täita, et suunata kindlaksmääratud funktsioonide sooritamist. Märkus. Seadmed võivad olla „salvestatud programmi abil juhitavad“ nii seadmesisese kui ka seadmevälise elektroonilise mäluseadme korral.

X.B.III.101 Telekommunikatsiooni katseseadmed, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

X.C.III.101 Klaasi või muu materjali eelvormid, mis on optimeeritud punktiga X.A.III.101 hõlmatud optiliste kiudude tootmiseks.

X.D.III.101 „Tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud punktidega X.A.III.101 ja X.B.III.101 hõlmatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“, ning järgmine dünaamilise adaptiivse marsruutimise tarkvara.

a) 

Muu kui masina täidetaval kujul olev „tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud „dünaamiliseks adaptiivseks marsruutimiseks“.

b) 

Ei kasutata.

X.E.III.101 „Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punktiga X.A.III.101 või X.B.III.101 hõlmatud seadmete või punktiga X.D.III.101 hõlmatud „tarkvara“„arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“, ning muud järgmised „tehnoloogiad“.

a) 

Järgmine spetsiifiline „tehnoloogia“.

1. 

„Tehnoloogia“ optilistele kiududele spetsiaalselt projekteeritud pinnakatete töötlemiseks ja kandmiseks, et muuta need veealuseks kasutamiseks sobivaks;

2. 

„Tehnoloogia“ selliste seadmete „arendamiseks“, mis kasutavad „SDH“ või „SONETi“ tehnikaid.

Tehniline märkus. Punkti X.E.III.101 tähenduses:

1. 

„Sünkroon-andmehierarhia“ (Synchronous digital hierarchy) (SDH) – digitaalne hierarhia, mis võimaldab hallata ja multipleksida eri vormides digitaalset liiklust ning sellele juurde pääseda, kasutades sünkroonset edastusvormingut eri meediumitel. Vorming põhineb sünkroonse transpordi moodulil (Synchronous Transport Module, STM), mis on määratletud CCITT soovituses G.703, G.707, G.708, G.709 ja teistes veel avaldamata soovitustes. Esimese taseme „SDH“ määr on 155,52 Mbits/s.

2. 

„Sünkroonne optiline võrk“ (Synchronous optical network) (SONET) – võrk, mis võimaldab hallata ja multipleksida eri vormides digitaalset liiklust ning sellele juurde pääseda, kasutades sünkroonset edastusvormingut kiudoptikal. Vorming on Põhja- Ameerika versioon „SDHst“ ja selles kasutatakse ka sünkroonse transpordi moodulit. Samas kasutatakse transpordi põhimoodulina sünkroonset transpordi signaali (STS), mille esimese taseme kiirus on 51,81 Mbit/s. SONETi standardid integreeritakse SDH standarditesse.

III kategooria. 2. osa – Infoturve

Märkus. III kategooria 2. osa ei hõlma füüsiliste isikute isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupu.

X.A.III.201 Seadmed.

a) 

Ei kasutata.

b) 

Ei kasutata.

c) 

Kaubad, mis on klassifitseeritud massituru krüpteerimiseks vastavalt krüptograafiamärkusele – 5. kategooria 2. osa märkus 3 ( 28 ).

X.D.III.201 „Infoturbe“„tarkvara“.

Märkus. Käesolev punkt ei hõlma „tarkvara“, mis on kavandatud või kohandatud kaitseks pahatahtliku arvutikahju eest, nt viirused, mille puhul „krüptograafia“ kasutamine piirdub autentimise, digiallkirja ja/või andmete või failide dekrüpteerimisega.

a) 

Ei kasutata.

b) 

Ei kasutata.

c) 

„Tarkvara“, mis on klassifitseeritud massituru krüpteerimistarkvaraks vastavalt krüptograafiamärkusele – 5. kategooria 2. osa märkus 3 ( 29 ).

X.E.III.201 Tehnoloogia üldmärkusele vastav „infoturbe“„tehnoloogia“.

a) 

Ei kasutata.

b) 

„Tehnoloogia“, v.a tehnoloogia, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, on ette nähtud punktiga X.A.III.201.c hõlmatud massiturukaupade või punktiga X.D.III.201.c hõlmatud massituru „tarkvara“„kasutamiseks“.

IV kategooria – Andurid ja laserid

X.A.IV.001 Mere- või maismaa akustikaseadmed, millega on võimalik teha kindlaks või lokaliseerida veealuseid objekte või omadusi või määrata pealveelaevade või allveelaevade asukohta, ning spetsiaalselt projekteeritud komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

X.A.IV.002 Optilised andurid.

a) 

Järgmised kujutisvõimendustorud ja nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid:

1. 

Kujutisvõimendustorud, millel on kõik järgmised omadused:

a) 

tippkoste lainepikkuse väärtus jääb lainepikkuste vahemikku üle 400 nm, kuid mitte üle 1 050  nm;

b) 

elektronkujutise võimendamise mikrokanalplaat, mille maskisamm (tsentritevaheline kaugus) on vähem kui 25 μm, ning

c) 

millel on mis tahes järgmine omadus:

1. 

S-20-, S-25- või multileelisfotokatood; või

2. 

GaAs- või GaInAs-fotokatood;

2. 

Spetsiaalselt projekteeritud mikrokanalplaadid, millel on mõlemad järgmised omadused:

a) 

15 000 või rohkem õõnsat toru plaadi kohta ning

b) 

maskisamm (tsentritevaheline kaugus) vähem kui 25 μm.

b) 

Vahetu vaatega kuvaseadmed, mis töötavad nähtavas või infrapunaspektris ja sisaldavad punktis X.A.IV.002.a.1 loetletud omadustega kujutisvõimendeid.

X.A.IV.003 Kaamerad.

a) 

Kaamerad, mis vastavad punkti 6A003.b.4 ( 30 ) käsitleva märkuse 3 kriteeriumidele.

b) 

Ei kasutata.

X.A.IV.004 Optika.

a) 

Optilised filtrid:

1. 

lainepikkustele üle 250 nm, koosnedes mitmekihilistest optilistest kattekihtidest, ja millel on mis tahes järgmine omadus:

a) 

ribalaius on 1 nm FWHI või väiksem ja tipp-edastus 90 % või üle selle või

b) 

ribalaius on 0,1 FWHI või väiksem ja tipp-edastus 50 % või üle selle;

Märkus. Punkt X.A.IV.004 ei hõlma fikseeritud õhupiluga optilisi filtreid või Lyot-tüüpi filtreid.

2. 

lainepikkustele üle 250 nm ja millel on kõik järgmised omadused:

a) 

häälestatav spektrialas 500 nm või üle selle;

b) 

optiline hetkribapääsfilter on 1,25 nm või alla selle;

c) 

lainepikkuse lähtestamine 0,1 ms, täpsusega 1 nm või täpsem, häälestatavas spektrivahemikus ning

d) 

üksik tipp-edastus 91 % või üle selle;

3. 

optilise läbipaistvuse filtrid vaateväljaga 30o või rohkem ja reageerimisajaga 1 ns või vähem;

b. 

„Fluoriidkiust“ kaablid või nende optilised kiud, mille puhul sumbumine on väiksem kui 4 dB/km lainepikkuste vahemikus üle 1 000  nm, kuid mitte üle 3 000  nm.

Tehniline märkus. Punkti X.A.IV.004.b eesmärgil on „fluoriidikiud“ kiud, mis on valmistatud fluoriidiühenditest.

X.A.IV.005 „Laserid“.

a) 

Süsinikdioksiid (CO2) „laserid“, millel on mis tahes järgmine omadus:

1. 

pidevlaine (CW) väljundvõimsus üle 10 kW;

2. 

„impulsi kestus“ üle 10 μs ning

a) 

keskmine väljundvõimsus üle 10 kW või

b) 

impulsi „tippvõimsus“ üle 100 kW või

3. 

„impulsi kestus“ 10 μs või vähem ning

a) 

impulsi energia üle 5 J impulsi kohta ja „tippvõimsus“ üle 2,5 kW või

b) 

keskmine väljundvõimsus üle 2,5 kW;

b) 

Pooljuhtlaserid:

1. 

üksikud ühe ristimoodiga „pooljuhtlaserid“, mille:

a) 

keskmine väljundvõimsus on üle 100 mW või

b) 

lainepikkus on üle 1 050  nm;

2. 

üksikud multiristimoodiga „pooljuhtlaserid“ või üksikute „pooljuhtlaserite“ maatriksid lainepikkusega üle 1 050  nm;

c) 

„Rubiinlaserid“ väljundenergiaga üle 20 J impulsi kohta;

d) 

„Mittehäälestatavad“„impulsslaserid“, mille väljundlainepikkus on vahemikus üle 975 nm, kuid mitte üle 1 150  nm ja millel on mis tahes järgmine omadus:

1. 

„impulsi kestus“ 1 ns või üle selle, kuid mitte üle 1 μs ja vähemalt ühe järgmise omadusega:

a) 

ühe ristimoodiga väljundiga, millel on mis tahes järgmine omadus:

1. 

„pistikupesatõhusus“ on üle 12% ja „keskmine väljundvõimsus“ on üle 10 W ning on suuteline töötama impulsside kordussagedusega üle 1 kHz või

2. 

„keskmine väljundvõimsus“ üle 20 W või

b) 

multiristimoodiga väljundiga, millel on mis tahes järgmine omadus:

1. 

„pistikupesatõhusus“ üle 18% ja „keskmine väljundvõimsus“ üle 30 W;

2. 

„tippvõimsus“ üle 200 MW või

3. 

„keskmine väljundvõimsus“ üle 50 W või

2. 

„impulsi kestus“ üle 1 μs ja millel on mis tahes järgmine omadus:

a) 

ühe ristimoodiga väljundiga, millel on mis tahes järgmine omadus:

1. 

„pistikupesatõhusus“ on üle 12% ja „keskmine väljundvõimsus“ on üle 10 W ning on suuteline töötama impulsside kordussagedusega üle 1 kHz või

2. 

„keskmine väljundvõimsus“ üle 20 W või

b) 

multiristimoodiga väljundiga, millel on mis tahes järgmine omadus:

1. 

„pistikupesatõhusus“ üle 18% ja „keskmine väljundvõimsus“ üle 30 W või

2. 

„keskmine väljundvõimsus“ üle 500 W;

e) 

„Mittehäälestatavad“„pidevlainelaserid“, mille väljundlainepikkus on vahemikus üle 975 nm, kuid mitte üle 1 150  nm, ja millel on mis tahes järgmine omadus:

1. 

ühe ristimoodiga väljundiga, millel on mis tahes järgmine omadus:

a) 

„pistikupesatõhusus“ on üle 12 % ja „keskmine väljundvõimsus“ on üle 10 W ning on suuteline töötama impulsside kordussagedusega üle 1 kHz või

b) 

„keskmine väljundvõimsus“ üle 50 W või

2. 

multiristimoodiga väljundiga, millel on mis tahes järgmine omadus:

a) 

„pistikupesatõhusus“ üle 18 % ja „keskmine väljundvõimsus“ üle 30 W või

b) 

„keskmine väljundvõimsus“ üle 500 W;

Märkus. Punkt X.A.IV.005.e.2.b ei hõlma multiristimoodiga tööstuslikke lasereid, mille väljundvõimsus on 2 kW või vähem ja mille kogumass on üle 1 200  kg. Selle punkti eesmärgil sisaldab kogumass kõiki „laseri“ toimimiseks vajalikke komponente, nt „laser“, toiteallikas, soojusvaheti, kuid ei sisalda välisoptikat laserkiire muundamiseks ja/või edasitoimetamiseks.

f) 

„Mittehäälestatavad“„laserid“, mille väljundlainepikkus on vahemikus üle 1 400  nm, kuid mitte üle 1 555  nm ja millel on mis tahes järgmine omadus:

1. 

väljundenergia üle 100 mJ impulsi kohta ja impulsi „tippvõimsus“ üle 1 W või

2. 

keskmine või pidevlaine (CW) väljundvõimsus üle 1 W;

g) 

Vabadel elektronidel põhinevad „laserid“.

Tehniline märkus. Punkti X.A.IV.005 eesmärgil määratletakse „pistikupesatõhusus“ (kasutegur) (wall-plug efficiency) „laseri“ väljundvõimsuse või „keskmise väljundvõimsuse“ ning „laseri“ tööks vajaliku kogu elektrilise sisendvõimsuse (sh toiteallikate/võimsusmuundurite ja konditsioneerimise/soojusvahetite võimsuse) suhtena.

X.A.IV.006 „Magnetomeetrid“, „ülijuhtivad“ elektromagnetilised andurid ja nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud „komponendid“.

a) 

„Magnetomeetrid“, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, mille ruutkeskmine „tundlikkus“ on madalam (parem) kui 1,0 nT Hz ruutjuure kohta.

Tehniline märkus. Punkti X.A.IV.006.a tähenduses on „tundlikkus“ (müratase) seadme tajutava müra taseme ruutkeskmine, mis on madalaim mõõdetav signaal.

b) 

„Ülijuhtivatest“ materjalidest valmistatud „ülijuhtivate“ elektromagnetiliste andurite komponendid:

1. 

kavandatud töötama temperatuuril, mis on madalam kui vähemalt ühe „ülijuhtiva“ komponendi „kriitiline temperatuur“ (sealhulgas Josephsoni efektil põhinevad seadmed või „ülijuht-kvantinterferentsseadmed“ (SQUIDS));

2. 

kavandatud elektromagnetvälja kõikumiste seireks sagedustel 1 KHz või vähem ning

3. 

millel on mis tahes järgmine omadus:

a) 

sisaldavad õhukesekilelisi SQUID-e, mille vähim mõõde on väiksem kui 2 μm, koos kaasneva sisend- ja väljundsidestusahelaga;

b) 

kavandatud töötama magnetvälja muutumiskiirusel üle 1 x 106 magnetvoo kvanti sekundis;

c) 

kavandatud kasutamiseks Maa magnetväljas ilma magnetilise varjeta või

d) 

temperatuuritegur on väiksem kui 0,1 magnetvoo kvanti Kelvini kohta.

X.A.IV.007 Gravimeetrid maapinnal kasutamiseks, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

a) 

Staatiline täpsus on väiksem (parem) kui 100 μgal või

b) 

kvartselemendiga (Worden-tüüpi).

X.A.IV.008 Radarisüsteemid, -seadmed ja -põhikomponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

a) 

Õhusõiduki pardal olevad radariseadmed, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

b) 

„Kosmosekindlad“„laserradarid“ või laserlokaatorseadmed (LIDAR), mis on spetsiaalselt projekteeritud mõõdistamiseks või meteoroloogilisteks vaatlusteks.

c) 

Millimeeterlainega tõhustatud vaatlusradari kuvamissüsteemid, mis on spetsiaalselt projekteeritud tiivikõhusõidukitele ja millel on kõik järgmised omadused:

1. 

töösagedus 94 GHz;

2. 

keskmine väljundvõimsus alla 20 mW;

3. 

radarikiire laius 1o ning

4. 

tööpiirkonna ulatus 1 500 meetrit või rohkem.

X.A.IV.009 Järgmised eritöötlusseadmed.

a) 

Seismilised tuvastusseadmed, mida ei käsitleta punktis X.A.IV.009.c.

b) 

Kiirguskindlad televisioonikaamerad, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

c) 

Seismiline sissetungi tuvastamise süsteem, mis tuvastab, klassifitseerib ja määrab kindlaks avastatud signaali mõju allikale.

X.B.IV.001 Seadmed, kaasa arvatud tööriistad, matriitsid, kinnitusrakised või mõõturid ning muud nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid ja tarvikud, mis on spetsiaalselt projekteeritud või kohandatud kasutamiseks ühega järgmistest.

a) 

Valmistamiseks või kontrollimiseks:

1. 

Vabadel elektronidel põhineva „laseri“ sünkrotonid;

2. 

Vabadel elektronidel põhineva „laseri“ fotoinjektorid;

b) 

Vabadel elektronidel põhineva „laseri“ pikisuunalise magnetvälja reguleerimiseks nõutavate hälvete piires.

X.C.IV.001 Optilised andurkiud, mis on struktuurilt modifitseeritud nii, et nende nn pöörde pikkus on väiksem kui 500 mm (suur kaksikmurdumine), või optilised andurmaterjalid, mida ei ole nimetatud punktis 6C002.b ( 31 ) ja mille tsingisisaldus on 6 % või rohkem moolosa.

Tehniline märkus. Punkti X.C.IV.001 eesmärgil:

1) 

„Moolosa“ määratletakse ZnTe moolide ning kristallis oleva CdTe ja ZnTe moolide summa suhtena.

2) 

„Pöörde pikkus“ on vahemaa, mille peavad läbima kaks ortogonaalselt polariseeritud signaali, mis on algselt faasis, et saavutada kahekordne Pi radiaani faasierinevus.

X.C.IV.002 Optilised materjalid.

a) 

Madala optilise neeldumisega materjalid:

1. 

fluoriidiühendid, mis sisaldavad 99,999 % või suurema puhtusega koostisosi, või

Märkus. Punkt X.C.IV.002.a.1 hõlmab tsirkooniumi või alumiiniumi fluoriide ja variante.

2. 

fluoriidklaas, mis on valmistatud punktiga 6C004.e.1 ( 32 ) hõlmatud ühenditest;

b) 

„Optilise kiu eelvormid“, mis on valmistatud fluoriidiühenditest, mis sisaldavad 99,999 % või suurema puhtusega koostisosi ja mis on „spetsiaalselt projekteeritud“ punktis X.A.IV.004.b käsitletud fluoriidkiudude tootmiseks.

Tehniline märkus. Punkti X.C.IV.002 eesmärgil:

1) 

„Fluoriidikiud“ on kiud, mis on valmistatud fluoriidiühenditest.

2) 

„Optiliste kiudude eelvormid“ on klaasist, plastist või muust materjalist vardad, valuplokid või latid, mis on spetsiaalselt töödeldud optiliste kiudude valmistamiseks. Eelvormi omadused määravad ära lõpptooteks tõmmatud optiliste kiudude põhiparameetrid.

X.D.IV.001 „Tarkvara“, v.a tarkvara, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, mis on spetsiaalselt projekteeritud punktides 6A002, 6A003, ( 33 ) X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 või X.A.IV.008 nimetatud kaupade „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.D.IV.002 „Tarkvara“, mis on spetsiaalselt projekteeritud punktides X.A.IV.002, X.A.IV.004 või X.A.IV.005 nimetatud seadmete „arendamiseks“ või „tootmiseks“.

X.D.IV.003 Muu „tarkvara“.

a) 

Lennujuhtimise (ATC) „tarkvara“„programmid“, mis on ette nähtud kasutamiseks üldkasutatavates arvutites lennujuhtimiskeskustes ning mis suudavad edastada primaarradari sihtmärgi andmed (kui need ei ole seotud sekundaarradari andmetega) vastavast lennujuhtimiskeskusest teisele ATC keskusele.

b) 

„Tarkvara“, mis on spetsiaalselt projekteeritud punktis X.A.IV.009.c nimetatud seismiliste sissetungi avastamise süsteemide jaoks.

c) 

„Lähtekood“, mis on spetsiaalselt projekteeritud punktis X.A.IV.009.c nimetatud seismiliste sissetungi tuvastamise süsteemide jaoks.

X.E.IV.001 „Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punktides X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 või X.A.IV.009.c nimetatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.E.IV.002 „Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punktides X.A.IV.002, X.A.IV.004 või X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 või X.D.IV.003 nimetatud seadmete, materjalide või „tarkvara“„arendamiseks“ või „tootmiseks“.

X.E.IV.003 Muu „tehnoloogia“.

a) 

Optilised tootmistehnoloogiad optiliste komponentide seeriatootmiseks mahus üle 10 m2 aastas eraldiseisval spindlil, ja millel on kõik järgmised omadused:

1. 

pindala on suurem kui 1 m2 ning

2. 

pinnakuju on kavandatud lainepikkusel suurem kui λ/10 (rms);

b) 

„Tehnoloogia“ optilistele filtritele ribalaiusega 10 nm või vähem, vaateväljaga (FOV) üle 40o ja lahutusvõimega üle 0,75 joone paari milliradiaani kohta;

c) 

„Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punktis X.A.IV.003 nimetatud kaamerate „arendamiseks“ või „tootmiseks“;

d) 

„Tehnoloogia“, mis on vajalik mis tahes järgmiste omadustega mittekolmeteljeliste „õhupiluga- magnetomeetrite“ või mittekolmeteljeliste „õhupiluga- magnetomeetersüsteemide“„arendamiseks“ või „tootmiseks“:

1. 

tundlikkus on ruutkeskmiselt madalam (parem) kui 0,05 nT (rms) sageduse ruutjuure kohta sagedustel alla 1 Hz või

2. 

tundlikkus on ruutkeskmiselt madalam (parem) kui 1 x 10-3 nT (rms) sageduse ruutjuure kohta sagedustel 1 Hz või rohkem.

e) 

„Tehnoloogia“, mis on vajalik infrapunamuundurite „arendamiseks“ või „tootmiseks“, ja millel on kõik järgmised omadused:

1. 

koste lainepikkuse väärtus jääb lainepikkuste vahemikku üle 700 nm, kuid mitte üle 1 500  nm ning

2. 

infrapunafotodetektori, valgusdioodi (OLED) ja nanokristalli kombinatsioon, mis muundab infrapunavalguse nähtavaks valguseks.

Tehniline märkus. Punkti X.E.IV.003 tähenduses on „tundlikkus“ (või müratase) seadme tajutava müra taseme ruutkeskmine, mis on madalaim mõõdetav signaal.

V kategooria – Navigatsiooni- ja lennuelektroonika

X.A.V.001 Lennusideseadmed, kõik „õhusõiduki“ inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid ja muud avioonikaseadmed (sealhulgas komponendid), v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

Märkus 1. Punkt X.A.V.001 ei hõlma kõrvaklappe ja mikrofone.

Märkus 2. Punkt X.A.V.001 ei hõlma füüsiliste isikute isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupu.

X.B.V.001 Muud navigatsiooni- ja avioonikaseadmete katsetamise, kontrollimise või „tootmise“ jaoks spetsiaalselt projekteeritud seadmed.

X.D.V.001 „Tarkvara“, v.a tarkvara, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, mis on spetsiaalselt projekteeritud navigatsiooni-, lennuside- ja muude avioonikaseadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.E.V.001 „Tehnoloogia“, v.a tehnoloogia, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, mis on spetsiaalselt projekteeritud navigatsiooni-, lennuside- ja muude avioonikaseadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

VI kategooria – Merendus

X.A.VI.001 Laevad, meresüsteemid või -seadmed ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid ja tarvikud.

a) 

Veealuse vaatluse süsteemid:

1. 

Televisioonisüsteemid (mis sisaldavad kaamerat, valgusteid, jälgimis- ja signaaliülekandeseadmeid), mille piireraldusvõime õhus mõõdetuna on üle 500 laotusrea ning on spetsiaalselt projekteeritud või kohandatud sukelaparaatide kaugjuhtimiseks, või

2. 

Veealused telekaamerad, mille piireraldusvõime õhus mõõdetuna on üle 700 laotusrea;

Tehniline märkus. Piireraldusvõime on horisontaalse lahutusvõime mõõt, mida tavaliselt väljendatakse maksimaalse ridade arvuna pildi kõrguse kohta, mida IEEE standardi 208/1960 või muu vastava standardi alusel võib proovitabelil eristada.

b) 

Spetsiaalselt veealuseks kasutamiseks projekteeritud või kohandatud fotokaamerad filmi formaadiga 35 mm või üle selle ning millel on automaatfookus või distantsjuhitav fookus, mis on „spetsiaalselt projekteeritud“ veealuseks kasutamiseks;

c) 

Spetsiaalselt veealuseks kasutamiseks projekteeritud või kohandatud stroboskoopvalgussüsteemid, mille valguse väljundenergia on üle 300 J välke kohta;

d) 

Muud veealuse kaamera seadmed, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;

e) 

Ei kasutata;

f) 

Muud kui sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821 loetletud veesõidukid (veepealsed või veealused), sealhulgas täispuhutavad paadid, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid;

Märkus. Punkt X.A.VI.001.f ei hõlma ajutisel viibimisel veesõidukeid (vessels on temporary sojourn), mida kasutatakse eratranspordiks või reisijate või kauba veoks liidu tolliterritooriumilt või liidu tolliterritooriumi kaudu.

g) 

Muud kui sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821 loetletud laevamootorid (nii parda- kui ka päramootorid) ja allveelaevamootorid ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid;

h) 

Iseseisvalt toimivad veealused hingamisaparaadid (sukeldumisvarustus) ja nende tarvikud, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;

i) 

Päästevestid, õhuballoonid, sukeldumiskompassid ja sukeldumisarvutid;

Märkus. Punkt X.A.VI.001.i ei hõlma füüsiliste isikute isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupu.

j) 

Veealused valgustid ja käiturid;

Märkus. Punkt X.A.VI.001.j ei hõlma füüsiliste isikute isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupu.

k) 

Õhukompressorid ja filtreerimissüsteem, mis on spetsiaaselt projekteeritud õhuballoonide täitmiseks.

X.D.VI.001 „Tarkvara“, mis on spetsiaalselt projekteeritud või kohandatud punktis X.A.VI.001 nimetatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.D.VI.002 „Tarkvara“, mis on spetsiaalselt projekteeritud nafta- ja gaasitööstuses kasutatavate mehitamata sukelaparaatide käitamiseks.

X.E.VI.001 „Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punktis X.A.VI.001 nimetatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

VII kategooria – Kosmosesõidukid ja tõukejõud

▼M11

X.A.VII.001 Diesel engines, and tractors and specially designed components therefor, other than those specified in the CML or in Regulation (EU) 2021/821:

▼M7

a) 

Diiselmootorid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, mis on ette nähtud veoautodele, traktoritele ja mootorsõidukitele ning mille üldine väljundvõimsus on 298 kW või rohkem.

b) 

Väljaspool teedevõrku kasutatavad ratastraktorid, mille veovõimsus on 9 t või rohkem, ning põhikomponendid ja tarvikud, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

c) 

Poolhaagiste jaoks ette nähtud teedel kasutatavad traktorid, millel on üks või kaks tagatelge, millele on arvestatud 9 t ühe telje kohta või rohkem ning spetsiaalselt projekteeritud põhikomponendid.

Märkus. Punkt X.A.VII.001.b ja X.A.VII.001.c ei hõlma ajutisel viibimisel sõidukeid (vehicles on temporary sojourn), mida kasutatakse eratranspordiks või reisijate või kauba veoks liidu tolliterritooriumilt või liidu tolliterritooriumi kaudu.

X.A.VII.002 Gaasiturbiinmootorid ning komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

a) 

Ei kasutata.

b) 

Ei kasutata.

c) 

▼M11

Õhusõidukite gaasiturbiinmootorid ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

▼M7

Märkus. Punkt X.A.VII.002.c ei hõlma „õhusõidukite“ gaasiturbiinmootoreid, mis on ette nähtud kasutamiseks tsiviilõhusõidukites ja mida on heauskselt kasutatud tsiviilõhusõidukites üle kaheksa aasta. Kui neid on tsiviilõhusõidukites heauskselt üle kaheksa aasta kasutatud, vt XI LISA.

d) 

Ei kasutata.

e) 

Surve all olevate õhusõidukite hingamisaparaatide jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

X.B.VII.001 Vibratsioonikatsetuste seadmed ning spetsiaalselt projekteeritud komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

Märkus. Punkt X.B.VII.001 hõlmab ainult „arendamiseks“ või „tootmiseks“ ettenähtud seadmeid. See ei hõlma seisundi jälgimise süsteeme.

X.B.VII.002 Gaasiturbiinide labade, tiivikute või labaotsabandaažide tootmiseks või mõõtmiseks spetsiaalselt projekteeritud „seadmed“, instrumentaarium või kinnitusvahendid.

a) 

Automatiseeritud seadmed, mis kasutavad mittemehaanilisi meetodeid labade paksuse mõõtmiseks;

b) 

Instrumentaarium, kinnitusvahendid ja mõõteseadmed, mis on ette nähtud puurimiseks „laseri“, veejoa või ECM/EDM abil, mis kuuluvad punkti 9E003.c ( 34 ) alla;

c) 

Keraamiliste südamike eemaldamise seadmed;

d) 

Keraamiliste südamike tootmise seadmed või instrumendid;

e) 

Keraamilise kooriku vahavormi valmistamise seadmed;

f) 

Keraamilise kooriku põletamise seadmed.

X.D.VII.001 „Tarkvara“, v.a tarkvara, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, mis on ette nähtud punktiga X.A.VII.001 või X.B.VII.001 hõlmatud seadmete „arendamiseks“ või „tootmiseks“.

X.D.VII.002 „Tarkvara“, mis on ette nähtud punktis X.A.VII.002 või X.B.VII.002 nimetatud seadmete „arendamiseks“ või „tootmiseks“.

X.E.VII.001 „Tehnoloogia“, v.a tehnoloogia, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, mis on ette nähtud punktiga X.A.VII.001 või X.B.VII.001 hõlmatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.E.VII.002 „Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punktis X.A.VII.002 või X.B.VII.002 nimetatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.E.VII.003 Muu punktis 9E003 ( 35 ) kirjeldamata „tehnoloogia“.

a) 

Rootori labaotste vaba liikumisruumi kontrolli süsteemid, mis kasutavad aktiivkompensatsiooni „tehnoloogiat“ projekteerimis- ja arendusandmebaasi raames, või

b) 

Gaasiümbris turbiinmootori rootorisõlmedele.

▼M13

VIII kategooria – Mitmesugused kaubad

X.A.VIII.001 Järgmised naftatootmise või -uurimise seadmed:

a) 

Puuripea integreeritud mõõteseadmetega, sealhulgas inertsiaalsete navigatsioonisüsteemidega puurimise ajal mõõtmiseks (MWD);

b) 

Vesiniksulfiidi seireks ja avastamiseks ettenähtud pidevalt käitatavad süsteemid ja detektorid;

c) 

Seismoloogiliste mõõtmiste seadmed, sealhulgas peegelseismoloogia ja seismilised vibraatorid;

d) 

Sette kajaloodid.

X.A.VIII.002 Seadmed, „elektroonikasõlmed“ ja komponendid, mis on spetsiaalselt ette nähtud kvantarvutite, kvantelektroonika, kvantandurite, kvantprotsessorite, kvantbitt-integraallülituste, kvantbitt-seadmete või kvantradarsüsteemide jaoks, kaasa arvatud Pockelsi rakud.

Märkus 1. Kvantarvutid teevad arvutusi, mille puhul kasutatakse kvantolekute kollektiivseid omadusi, nagu superpositsioon, häire ja kvantpõimitus.

Märkus 2. Üksuste, lülituste ja seadmete hulka kuuluvad muu hulgas ülijuhid, kvantlõõmutamine, ioonlõks, fotooniline koostoime, räni/spinn, külmad aatomid.

X.A.VIII.003 Järgmised mikroskoobid, nendega seotud seadmed ja detektorid:

a) 

skaneerivad elektronmikroskoobid (SEM);

b) 

skaneerivad Auger' mikroskoobid;

c) 

transmissioon-elektronmikroskoobid (TEM);

d) 

aatomjõu mikroskoobid (AFM);

e) 

skaneerivad teravikmikroskoobid (SFM);

f) 

punkti X.A.VIII.003 alapunktides a–e loetletud mikroskoopides kasutatavad seadmed ja detektorid, mis kasutavad järgmisi materjalide analüüsi meetodeid:

1. 

fotoelektronspektroskoopia (XPS);

2. 

energiadispersiivne elektronspektroskoopia (EDX, EDS) või

3. 

elektronspektroskoopia keemilise analüüsi jaoks (ESCA).

X.A.VIII.004 Metallimaakide süvamerekaevandamise seadmed.

X.A.VIII.005 Järgmised tootmisseadmed ja tööpingid:

a) 

Kihtlisandustootmise seadmed metallosade „tootmiseks“;

Märkus. Punkti X.A.VIII.005 alapunkti a kohaldatakse üksnes järgmiste süsteemide suhtes:

1. 

Pulbrivanni süsteemid, mis kasutavad selektiivset lasersulatust (SLM), Laser Cusing lasersulatust, metalli laserpaagutamist (DMLS) või elektronkiirsulatust (EBM), või

2. 

Pulbritoitelised süsteemid, mis kasutavad laserplakeerimist, otsest energialadestamist või metalli laserladestamist.

b) 

Kihtlisandustootmise seadmed „suure siseenergiaga materjalide“ jaoks, sealhulgas ultraheliekstrusiooni kasutavad seadmed;

c) 

Vanni fotopolümerisatsiooni (VVP) kihtlisandustootmise seadmed, milles kasutatakse stereolitograafiat (SLA) või digitaalset valgustöötlust (DLP).

X.A.VIII.006 Seadmed orgaaniliste valgusdioodide (OLED), orgaaniliste väljatransistoride (OFET) või orgaaniliste fotogalvaaniliste elementide (OPVC) prinditud elektroonika „tootmiseks“.

X.A.VIII.007 Seadmed mikroelektromehaaniliste süsteemide (MEMS) „tootmiseks“, mis kasutavad räni mehaanilisi omadusi, sealhulgas kiibi formaadis andureid, nagu survemembraanid, painduvad kiired või mikroreguleerseadmed.

X.A.VIII.008 Seadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud sünteetiliste kütuste (elektrokütused ja sünteetilised kütused) või ülitõhusate päikeseelementide tootmiseks (tõhusus > 30 %).

X.A.VIII.009 Järgmised ultrakõrgvaakumi (UHV) seadmed:

a) 

UHV-pumbad (sublimatsioon, turbomolekulaarne, difusiooni, krüogeenne, ioongetter);

b) 

UHV manomeetrid.

Märkus. UHV – 100 nanopaskalit (NPA) või väiksem.

X.A.VIII.010 „Krüogeensed jahutussüsteemid“, mis on ette nähtud temperatuuri hoidmiseks alla 1,1 K 48 tunni jooksul või kauem, ja nendega seotud järgmised krüogeensed jahutusseadmed:

a) 

Impulsstorud;

b) 

Krüostaadid;

c) 

Dewari anumad;

d) 

Gaasikäitlussüsteem (GHS);

e) 

Kompressorid;

f) 

Juhtseadmed.

Märkus. „Krüogeensed jahutussüsteemid“ hõlmavad muu hulgas lahjenduskülmuteid, adiabaatilisi demagnetiseerimiskülmuteid ja laserjahutussüsteeme.

X.A.VIII.011 Pooljuhtseadiste kesta eemaldamise seadmed.

Märkus. „Kesta eemaldamine“ – kesta, kaane või kattematerjali eemaldamine pakendatud integraallülituselt mehaaniliste, termiliste või keemiliste vahenditega.

X.A.VIII.012 Suure kvantefektiivsusega (QE) fotodetektorid, mille QE on üle 80 % lainepikkusalas üle 400 nm, kuid mitte üle 1 600 nm.

X.AVIII.013 Ühe või mitme lineaarteljega arvjuhitavad tööpingid käigupikkusega üle 8 000  mm.

X.C.VIII.001 Metallipulbrid ja metallisulami pulbrid, mida kasutatakse punktis X.A.VIII.005.a loetletud süsteemides.

X.C.VIII.002 Järgmised kõrgtehnoloogilised materjalid:

a) 

peitematerjalid või kohandatava kamuflaaži materjalid;

b) 

metamaterjalid, nt negatiivse murdumisnäitajaga;

c) 

ei kasutata;

d) 

kõrge entroopiaga sulamid (HEA);

e) 

heusleri ühendid;

f) 

kitaevi materjalid, sh kitaevi spin-vedelikud.

X.C.VIII.003 Konjugeeritud polümeerid (elektrit juhtivad, pooljuhid, elektroluminestsents) prinditud või orgaanilisele elektroonikale.

X.C.VIII.004 Järgmised suure siseenergiaga materjalid ja nende segud:

a) 

ammooniumpikraat (CAS 131-74-8);

b) 

must püssirohi;

c) 

heksanitrodifenüülamiin (CAS 131-73-7);

d) 

difluoroamiin (CAS 10405-27-3);

e) 

nitrotärklis (CAS9056-38-6);

f) 

ei kasutata;

g) 

tetranitronaftaleen;

h) 

trinitroanisool;

i) 

trinitronaftaleen;

j) 

trinitroksüleen;

k) 

n-pürrolidinoon; 1-metüül-2-pürrolidinoon (CAS 872–50-4);

l) 

dioktüülmaleaat (CAS 142-16-5);

m) 

etüülheksüülakrülaat (CAS 103-11-7);

n) 

trietüülalumiinium (TEA) (CAS 97-93-8), trimetüülalumiinium (TMA) (CAS 75-24-1) ja muud pürofoorsed liitiumi-, naatriumi-, magneesiumi-, tsingi- või booripõhised heteroalküülid ja -arüülid;

o) 

nitrotselluloos (CAS 9004-70-0);

p) 

nitroglütseriin (ehk glütserooltrinitraat, trinitroglütseriin, NG) (CAS 55-63-0);

q) 

2,4,6- trinitrotolueen (CAS 118-96-7);

r) 

etüleendiamiindinitraat (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s) 

pentaerütritooltetranitraat (PETN) (CAS 78-11-5);

t) 

pliiasiid (CAS 13424-46-9), neutraalne pliistüfnaat (CAS 15245-44-0) ja aluseline pliistüfnaat (CAS 12403-82-6), ja asiide või asiidkomplekse sisaldavad initsieerivad lõhkeained ja löökpadrunisegud;

u) 

ei kasutata;

v) 

ei kasutata;

w) 

dietüüldifenüüluurea (CAS 85–98-3); dimetüüldifenüüluurea (CAS 611–92-7); metüületüüldifenüüluurea.

x) 

N, N-difenüüluurea (asümmeetriline difenüüluurea) (CAS 603-54-3);

y) 

metüül-N, N-difenüüluurea (asümmeetriline metüüldifenüüluurea) (CAS 13114-72-2);

z) 

etüül-N,N-difenüüluurea (asümmeetriline etüüldifenüüluurea) (CAS 64544-71–4);

aa) 

ei kasutata;

bb) 

4-nitrodifenüülamiin (4-NDPA)(CAS 836-30-6);

cc) 

2,2-dinitropropanool (CAS 918-52-5);

dd) 

ei kasutata.

X.D.VIII.001 Punktides X.A.VIII.005 – X.A.VIII.0013 täpsustatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“ ettenähtud tarkvara.

X.D.VIII.002 Punktis X.A.VIII.002 täpsustatud seadmete, elektroonikasõlmede või komponentide „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“ ettenähtud tarkvara.

X.D.VIII.003 Tarkvara kihtlisandustootmise meetodil valmistatud digiteisikute jaoks või kihtlisandustoodete usaldusväärsuse määramiseks.

X.E.VIII.001 Punktides X.A.VIII.001 – X.A.VIII.0013 täpsustatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“ ettenähtud tehnoloogia.

X.E.VIII.002 Tehnoloogia, mis on ette nähtud punktis X.C.VIII.002 või X.C.VIII.003 nimetatud materjalide „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.E.VIII.003 Tehnoloogia kihtlisandustootmise meetodil valmistatud digiteisikute jaoks, kihtlisandustoodete usaldusväärsuse määramiseks või punktis X.D.VIII.003 nimetatud tarkvara jaoks.

X.E.VIII.004 Punktides X.D.VIII.001 – X.D.VIII.002 täpsustatud tarkvara „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“ ettenähtud tehnoloogia.

▼M15

IX kategooria – Erimaterjalid ja nendega seotud seadmed

X.C.IX.001 

Eraldi kindla keemilise koostisega ühendid vastavalt kombineeritud nomenklatuuri gruppide 28 ja 29 märkusele 1:

a) 

Kontsentratsioonis 95 massiprotsenti või rohkem:

1. 

etüleendikloriid (CAS 107-06-2);

2. 

nitrometaan (CAS 75-52-5);

3. 

pikriinhape (CAS 88-89-1);

4. 

alumiinumkloriid (CAS 7446-70-0);

5. 

arseen (CAS 7440-38-2);

6. 

arseentrioksiid (CAS 1327-53-3);

7. 

bis(2-kloroetüül)etüülamiin hüdrokloriid (CAS 3590-07-6);

8. 

bis(2-kloroetüül)metüülamiin hüdrokloriid (CAS 55-86-7);

9. 

tris(2-kloroetüül)amiin hüdrokloriid (CAS 817-09-4);

10. 

tributüülfosfit (CAS 102-85-2);

11. 

isotsüanaatmetaan (CAS 624-83-9);

12. 

kinaldiin (CAS 91-63-4);

13. 

2-bromokloroetaan (CAS 107-04-0);

14. 

bentsiil (CAS 134-81-6);

15. 

dietüüleeter (CAS 60-29-7);

16. 

dimetüüleeter (CAS 115-10-6);

17. 

dimetüülaminoetanool (CAS 108-01-0);

18. 

2-metoksüetanool (CAS 109-86-4);

19. 

butürüülkoliinesteraas (BCHE);

20. 

dietüleentriamiin (CAS 111-40-0);

21. 

diklorometaan (CAS 75-09-2);

22. 

dimetüülaniliin (CAS 121-69-7);

23. 

etüülbromiid (CAS 74-96-4);

24. 

etüülkloriid (CAS 75-00-3);

25. 

etüülamiin (CAS 75-04-7);

26. 

heksamiin (CAS 100-97-0);

27. 

isopropanool (CAS 67-63-0);

28. 

isopropüülbromiid (CAS 75-26-3);

29. 

isopropüüleeter (CAS 108-20-3);

30. 

metüülamiin (CAS 74-89-5);

31. 

metüülbromiid (CAS 74-83-9);

32. 

monoisopropüülamiin (CAS 75-31-0);

33. 

obidoksiimkloriid (CAS 114-90-9);

34. 

kaaliumbromiid (CAS 7758-02-3);

35. 

püridiin (CAS 110-86-1);

36. 

püridostigmiinbromiid (CAS 101-26-8);

37. 

naatriumbromiid (CAS 7647-15-6);

38. 

naatrium (CAS 7440-23-5);

39. 

tributüülamiin (CAS 102-82-9);

40. 

trietüülamiin (CAS 121-44-8) või

41. 

trimetüülamiin (CAS 75-50-3).

b) 

Kontsentratsioonis 90 massiprotsenti või rohkem:

1. 

atsetoon (CASi 67-64-1);

2. 

atsetüleen (CAS 74-86-2);

3. 

ammoniaak (CAS 7664-41-7);

4. 

antimon (CAS 7440-36-0);

5. 

bensaldehüüd (CAS 100-52-7);

6. 

bensoiin (CAS 119-53-9);

7. 

1-butanool (CAS 71-36-3);

8. 

2-butanool (CAS 78-92-2);

9. 

isobutanool (CAS 78-83-1);

10. 

tert-butanool (CAS 75-65-0);

11. 

kaltsiumkarbiid (CAS 75-20-7);

12. 

süsinikmonooksiid (CAS 630-08-0);

13. 

kloor (CAS 7782-50-5);

14. 

tsükloheksanool (CAS 108-93-0);

15. 

ditsükloheksüülamiin (CAS 101-83-7);

16. 

etanool (CAS 64-17-5);

17. 

etüleen (CAS 74-85-1);

18. 

etüleenoksiid (CAS 75-21-8);

19. 

fluoroapatiit (CAS 1306-05-4);

20. 

vesinikkloriid (CAS 7647-01-0);

21. 

vesiniksulfiid (CAS 7783-06-4);

22. 

mandelhape (CAS 90-64-2);

23. 

metanool (CAS 67-56-1);

24. 

metüülkloriid (CAS 74-87-3);

25. 

metüüliodiid (CAS 74-88-4);

26. 

metüülmerkaptaan (CAS 74-93-1);

27. 

monoetüleenglükool (CAS 107-21-1);

28. 

oksalüülkloriid (CAS 79-37-8);

29. 

kaaliumsulfiid (CAS 1312-73-8);

30. 

kaaliumtiotsüanaat (CAS 333-20-0);

31. 

naatriumhüpoklorit (CAS 7681-52-9);

32. 

väävel (CAS 7704-34-9);

33. 

vääveldioksiid (CAS 7446-09-5);

34. 

vääveltrioksiid (CAS 7446-11-9);

35. 

tiofosforüülkloriid (CAS 3982-91-0);

36. 

tri-isobutüülfosfit (CAS 1606-96-8);

37. 

valge fosfor (CAS 12185-10-3) või

38. 

kollane fosfor (CAS 7723-14-0).

X.C.IX.002 

Fentanüül ja selle derivaadid alfentaniil, sufentaniil, remifentaniil, karfentaniil ja nende soolad.

Märkus.

Punkt X.C.IX.002 ei hõlma tarbekaupadena määratletavaid tooteid, mis on pakendatud jaemüügiks isiklikuks kasutamiseks või pakendatud üksikisikule kasutamiseks.

X.C.IX.003 

Kesknärvisüsteemi mõjutavate kemikaalide lähteained:

a) 

4-anilino-N-fenetüülpiperidiin (CAS 21409-26-7) või

b) 

N-fenetüül-4-piperidoon (CAS 39742-60-4).

Märkused.

1.   Punkt X.C.IX.003 ei hõlma „keemilisi segusid“, mis sisaldavad üht või mitut punktis X.C.IX.003 nimetatud kemikaali ning milles ükski üksik kemikaal ei moodusta kõnealusest segust üle 1 massiprotsendi.

2.   Punkt X.C.IX.003 ei hõlma tarbekaupadena määratletavaid tooteid, mis on pakendatud jaemüügiks isiklikuks kasutamiseks või pakendatud üksikisikule kasutamiseks.

X kategooria – Materjalide töötlemine

X.B.X.001 

„Pidevvoolureaktorid“ ja nende „moodulkomponendid“

Tehnilised märkused.

1.   Punkti X.B.X.001 tähenduses koosnevad pidevvoolureaktorid isehäälestuvatest süsteemidest, kus reagente suunatakse pidevalt reaktorisse ja saadud toode saadakse kätte väljundi kaudu.

2.   Punkti X.B.X.001 tähenduses on moodulkomponendid vedelmoodulid, vedelikupumbad, ventiilid, täidismoodulid, segamismoodulid, rõhumõõturid, vedelikueraldajad jne.

X.B.X.002 

Punktiga 2B352.i hõlmamata nukleiinhapete assemblerid ja süntesaatorid, osaliselt või täielikult automatiseeritud, kavandatud koostama nukleiinhappeid pikkusega üle 50 aluspaari.

X.B.X.003 

Automaatsed peptiidide sünteseerimisseadmed, mis on võimelised töötama kontrollitavas keskkonnas.

▼M7
VIII LISA

Artikli 2 lõikes 4, artikli 2a lõikes 4 ja artikli 2d lõikes 4 osutatud partnerriikide loetelu

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

▼M13

JAAPAN

▼M15

ÜHENDKUNINGRIIK

LÕUNA-KOREA

▼M7
IX LISA

A.   Tarnimise, üleandmise või ekspordi teate, taotluse ja loa näidisvorm

(osutatud käesoleva määruse artiklis 2c)

Ekspordiluba kehtib kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides oma kehtivuse lõpuni.