02014R0692 — ET — 20.12.2014 — 002.004


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 692/2014,

23. juuni 2014,

mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele

(ELT L 183 24.6.2014, lk 9)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 825/2014, 30. juuli 2014,

  L 226

2

30.7.2014

►M2

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1351/2014, 18. detsember 2014,

  L 365

46

19.12.2014


Parandatud:

 C1

Parandus, ELT L 197, 4.7.2014, lk  87 (692/2014)

►C2

Parandus, ELT L 037, 13.2.2015, lk  24 (1351/2014)

►C3

Parandus, ELT L 114, 12.4.2022, lk  215 (nr 692/2014)
▼B

▼M1

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 692/2014,

23. juuni 2014,

mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele

▼BArtikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) 

„nõue” — enne või pärast 25. juunit 2014 kas kohtu kaudu või muul viisil esitatud nõue, mis tuleneb lepingust või tehingust või on sellega seotud, ning eelkõige:

i) 

nõue, millega taotletakse lepingust või tehingust tuleneva või sellega seotud kohustuse täitmist;

ii) 

nõue, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, finantstagatise või hüvitise pikendamine või väljamaksmine;

iii) 

lepingu või tehinguga seotud hüvitisnõue;

iv) 

vastunõue;

v) 

nõue, mille eesmärk on kohtuotsuse, vahekohtu otsuse või sellega samaväärse otsuse tunnustamine või täitmine, sealhulgas välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamise menetluse kaudu, olenemata kohast, kus otsus on tehtud;

b) 

„leping või tehing” — mis tahes vormis ning mis tahes õiguse alusel tehtav tehing, mis hõlmab kas ühte või mitut lepingut või samalaadset kohustust samade või eri poolte vahel; mõiste „leping” hõlmab võlakirju, tagatisi või hüvitisi, eriti finantstagatisi või -hüvitisi, ning krediite, olenemata sellest, kas need on juriidiliselt iseseisvad või mitte, ning iga kaasnevat tingimust, mis tuleneb tehingust või on sellega seotud;

c) 

„Krimmist või Sevastopolist pärit kaubad” — kaubad, mis on täielikult saadud või toodetud Krimmis või Sevastopolis või läbinud seal viimase olulise töötlemise kooskõlas 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) ( 1 ) artiklitega 23 ja 24 mutatis mutandis;

d) 

„liidu territoorium” — liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaks määratud tingimuste alusel;

e) 

„pädevad asutused” — liikmesriikide pädevad asutused, mis on kindlaks määratud lisas loetletud veebisaitidel;

▼M1

f) 

„vahendusteenused”:

i) 

selliste tehingute üle läbirääkimiste pidamine või selliste tehingute korraldamine, mille eesmärk on kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste ost, müük või tarnimine, sealhulgas kolmandast riigist mõnda teise kolmandasse riiki; või

ii) 

kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste müümine või ostmine, sealhulgas juhul, kui need asuvad kolmandates riikides, eesmärgiga toimetada need edasi mõnda teise kolmandasse riiki;

g) 

„tehniline abi” — igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse või muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe või tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu, sealhulgas suulises vormis abi;

▼M2

h) 

„üksus Krimmis või Sevastopolis” — üksus, mille registrijärgne asukoht, juhatuse asukoht või peamine tegevuskoht on Krimmis või Sevastopolis, nende kontrolli all olevad tütar- või haruettevõtted Krimmis või Sevastopolis, samuti filiaalid ja muud Krimmis või Sevastopolis tegutsevad üksused;

i) 

„investeerimisteenused” — järgmised teenused ja tegevused:

i) 

ühe või mitme finantsinstrumendiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine,

ii) 

korralduse täitmine klientide nimel,

iii) 

kauplemine oma arvel,

iv) 

portfellihaldus,

v) 

investeerimisnõustamine,

vi) 

finantsinstrumentide emissiooni tagamine ja/või finantsinstrumentide pakkumise korraldamine siduva kohustuse alusel,

vii) 

finantsinstrumentide pakkumise korraldamine ilma siduva kohustuseta,

viii) 

kõik reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis kauplemisele lubamisega seotud teenused;

j) 

mõistel „liidu laevaomanik” on sama tähendus nagu nõukogu määruse 3577/92 ( 2 ) artikli 2 lõike 2 punktides a ja b määratletud mõistel „ühenduse laevaomanik”.

▼B

Artikkel 2

Keelatakse:

a) 

Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade import Euroopa Liitu;

b) 

pakkuda otseselt või kaudselt rahastamist või rahalist abi ning kindlustust ja edasikindlustust seoses punktis a osutatud kaupade impordiga.

▼M2

Artikkel 2a

1.  

Keelatakse:

a) 

omandada uut või laiendada olemasolevat osalust Krimmis või Sevastopolis asuvas kinnisvaras;

b) 

omandada uut või laiendada olemasolevat osalust üksuse omandiõiguses või kontrollis Krimmis või Sevastopolis, sealhulgas sellise üksuse täielik omandamine ning aktsiate või kasumijaotusega väärtpaberite omandamine;

c) 

anda laenu või krediiti või muul viisil rahalisi vahendeid, sealhulgas omakapitali, üksustele Krimmis või Sevastopolis, või dokumenteeritud kavatsus sellist üksust rahastada;

d) 

asutada ühisettevõtet Krimmis või Sevastopolis või koos sealse üksusega;

e) 

pakkuda punktides a kuni d osutatud tegevusega otseselt seotud investeerimisteenuseid.

2.  
Käesolevas artiklis sätestatud keeldusid ja piiranguid ei kohaldata seadusliku äritegevuse suhtes, mis toimub Krimmist või Sevastopolist väljaspool olevate üksustega, kui seonduvad investeeringud ei ole suunatud üksustele Krimmis või Sevastopolis.
3.  
Lõikes 1 sisalduvad keelud ei piira enne 20. detsembrit 2014 sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste või sellise lepingu täitmiseks vajalike lisalepingutega kehtestatud kohustuste täitmist, tingimusel et pädevat asutust on nende kohustuste täitmisest vähemalt viis tööpäeva ette teavitatud.

Artikkel 2b

1.  

Keelatakse müüa, tarnida, üle anda või eksportida II lisas loetletud kaupu ja tehnoloogiat

a) 

füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Krimmis või Sevastopolis, või

b) 

kasutamiseks Krimmis või Sevastopolis,

II lisas on loetletud teatud kaubad ja tehnoloogia, mis sobivad kasutamiseks järgmistes olulistes sektorites:

i) 

transport;

ii) 

telekommunikatsioon;

iii) 

energeetika;

iv) 

nafta, gaasi ja mineraalide geoloogiline luure, uurimine ja tootmine.

2.  

Keelatakse:

a) 

otse või kaudselt pakkuda füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Krimmis või Sevastopolis või kasutamiseks Krimmis või Sevastopolis tehnilist abi või vahendusteenuseid, mis on seotud II lisas loetletud kaupade või tehnoloogiaga või nende pakkumise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b) 

otse või kaudselt pakkuda füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Krimmis või Sevastopolis või kasutamiseks Krimmis või Sevastopolis rahastamist või anda rahalist abi, mis on seotud II lisas loetletud kaupade või tehnoloogiaga.

3.  
Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde, mis on seotud lõike 1 punktiga b, ei kohaldata, kui ei ole piisavat alust otsustamaks, et kaupu ja tehnoloogiat või lõike 2 kohaseid teenuseid kavatsetakse kasutada Krimmis või Sevastopolis.
4.  
Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelud ei mõjuta kuni 21. märtsini 2015 enne 20. detsembrit 2014 sõlmitud lepingust tulenevate või sellise lepingu täitmiseks vajalike lisalepingutega kehtestatud kohustuste täitmist, tingimusel et pädevat asutust on nende kohustuste täitmisest vähemalt viis tööpäeva ette teavitatud.

Artikkel 2c

1.  
Keelatud on pakkuda tehnilist abi või vahendamis-, ehitus- või inseneriteenuseid, mis on otseselt seotud artikli 2b lõikes 1 nimetatud sektorite taristuga Krimmis või Sevastopolis, nagu see on määratletud II lisa alusel võtmata arvesse kaupade ja tehnoloogia päritolu.
2.  
Lõikes 1 sätestatud keelud ei mõjuta kuni 21. märtsini 2015 enne 20. detsembrit 2014 sõlmitud lepingust tulenevate või sellise lepingu täitmiseks vajalike lisalepingutega kehtestatud kohustuste täitmist.
3.  
Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 osutatud keeldudest kõrvalehoidmine.

Artikkel 2d

1.  
Keelatakse osutada Krimmis või Sevastopolis otseselt turismialase tegevusega seotud teenuseid.
2.  
Eelkõige on keelatud kõikidel matkelaevateenuseid osutavatel laevadel siseneda III lisas loetletud Krimmi poolsaarel asuvatesse sadamatesse või nendes sadamates peatuda. Nimetatud keeld kehtib liikmesriigi lipu all sõitvatele laevadele või igasugustele liidu laevaomaniku omandis või kontrolli all olevatele laevale või mis tahes laevale, mille käitamise eest on liidu operaator võtnud üldise vastutuse.
3.  
Lõigetes 1 ja 2 sisalduvaid keelde ei kohaldata, kui laev siseneb III lisas loetletud sadamasse või peatub seal meresõiduohutusega seotud hädajuhtudel. Pädevat asutust teavitatakse asjaomasest sadamasse sisenemisest või sadamas peatumisest viie tööpäeva jooksul.
►C2  4.  
Lõigetes 1 ja 2 sisalduvad keelud ei mõjuta kuni 21. märtsini 2015 enne 20. detsembrit 2014 sõlmitud lepingust või lisalepingust tulenevate või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingutega kehtestatud kohustuste täitmist, tingimusel et ◄ pädevat asutust on nende kohustuste täitmisest vähemalt viis tööpäeva ette teavitatud.

Artikkel 2e

1.  

Pädevad asutused võivad anda tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, loa artikli 2a lõikes 1 ja artikli 2b lõikes 2 osutatud tegevuseks ning artikli 2b lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia suhtes, tingimusel et need on:

a) 

vajalikud Krimmis või Sevastopolis asuva, rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel;

b) 

seotud projektidega, millest toetatakse eranditult Krimmis või Sevastopolis asuvaid haiglaid või muid riiklikke tervishoiuasutusi, mis osutavad meditsiiniteenuseid, või tsiviilharidusasutusi, või

c) 

meditsiinivahendid ja -seadmed.

2.  
Pädevad asutused võivad samuti anda tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, loa artikli 2a lõikes 1, eeldusel et tehingu eesmärk on olemasoleva taristu ohutuse tagamiseks vajalikud hooldustööd.
3.  
Pädevad asutused võivad samuti anda tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, loa artikli 2a lõikes 1 ning artikli 2b lõikes 2 ja osutatud tegevuseks ning artikli 2b lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia suhtes ning artiklis 2c osutatud teenuste suhtes, juhul kui nende müük, tarnimine, üleandmine või eksport või selline tegevus on vajalik sellise sündmuse kiiresti ärahoidmiseks või leevendamiseks, millel on tõenäoliselt ränk või märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele, sealhulgas olemasoleva taristu ohutusele, või keskkonnale. Asjakohaselt põhjendatud hädajuhtudel võib müük, tarnimine, üleandmine või eksport toimuda eelneva loata, tingimusel et eksportija teavitab pädevat asutust viie tööpäeva jooksul pärast müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi toimumist, esitades asjakohase üksikasjaliku põhjenduse eelneva loata toimunud müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi kohta.

Komisjon ja liikmesriigid teavitavad üksteist käesoleva lõike alusel võetud meetmetest ja jagavad nende käsutuses olevat mis tahes muud asjakohast teavet.

▼B

Artikkel 3

Artiklis 2 sätestatud keeldu ei kohaldata:

a) 

kuni 26. septembrini 2014 enne 25. juunit 2014 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes, tingimusel et füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes soovivad asjaomast lepingut täita, on teatanud kavandatavast tegevusest või tehingust vähemalt 10 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele;

b) 

Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade suhtes, mis on esitatud Ukraina ametiasutustele kontrollimiseks, mille vastavust sooduspäritolu andvatele tingimustele on kontrollitud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 978/2012 ja määrusega (EL) nr 374/2014 ( 3 ) või kooskõlas ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga.

▼M2

Artikkel 4

Keelatud on osaleda teadlikult ja tahtlikult, sealhulgas kaudselt, tegevuses mille otsene või kaudne eesmärk on käesolevas määruses sätestatud keeldudest kõrvalehoidumine.

▼B

Artikkel 5

Füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ei tulene mingit vastutust, kui nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatud alust arvata, et nende tegevus võiks rikkuda käesolevas määruses sätestatud meetmeid.

Artikkel 6

1.  

Lepingu ja tehingu puhul, mille täitmist on otseselt või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva määrusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue või tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, tagatise või hüvitise, eriti finantstagatise ja -hüvitise pikendamine või väljamaksmine, kui selle esitajaks on:

a) 

nõukogu määruse (EL) nr 269/2014 I lisas loetletud määratud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused;

b) 

füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a osutatud isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel;

c) 

füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes on vahekohtu või kohtu otsusega või haldusotsusega tunnistatud süüdi käesolevas määruses sätestatud keeldude rikkumises;

d) 

füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kui nõue on seotud kaubaga mille importimine on artikli 2 kohaselt keelatud.

2.  
Igas nõude täitmise menetluses jääb kõnealuse nõude täitmist taotleva füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kohustuseks tõendada, et nõude täitmine ei ole lõike 1 alusel keelatud.
3.  
Käesoleva artikliga ei piirata lõikes 1 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste õigust nõuda kooskõlas käesoleva määrusega lepinguliste kohustuste täitmata jätmise seaduslikkuse kohtulikku kontrolli.

Artikkel 7

1.  
Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja jagavad omavahel muud nende käsutuses olevat käesoleva määrusega seotud asjakohast teavet, eelkõige teavet rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning siseriiklike kohtute tehtud otsuste kohta.
2.  
Liikmesriigid edastavad viivitamata üksteisele ja komisjonile muu nende käsutuses oleva asjakohase teabe, mis võib mõjutada käesoleva määruse tõhusat rakendamist.

Artikkel 8

1.  
Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse sätete rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
2.  
Liikmesriigid teevad lõikes 1 osutatud eeskirjad komisjonile teatavaks viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ning teatavad komisjonile eeskirjade edaspidistest muudatustest.

Artikkel 9

1.  
Liikmesriigid määravad kindlaks käesolevas määruses osutatud pädevad asutused ja esitavad need lisas loetletud veebisaitidel. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast lisas loetletud veebisaidi aadressi muudatusest.
2.  
Liikmesriigid teatavad komisjonile oma pädevad asutused, sealhulgas nende pädevate asutuste kontaktandmed, viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.
3.  
Kui käesolevas määruses on nõue komisjoni teavitada või temaga suhelda, tuleb selleks kasutada lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 10

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a) 

liidu territooriumil, sealhulgas õhuruumis;

b) 

liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c) 

liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil või väljaspool seda;

d) 

liidu territooriumil või väljaspool seda asuvate juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

e) 

kõikide juriidiliste isikute, üksuste või asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt toimub liidu territooriumil.

Artikkel 11

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
▼M1

I LISA

▼B

Veebisaidid, mis sisaldavad teavet pädevate asutuste kohta, ning aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile

BELGIA
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGAARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
TŠEHHI VABARIIK
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
TAANI
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
SAKSAMAA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
EESTI
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IIRIMAA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
KREEKA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
HISPAANIA
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
PRANTSUSMAA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
HORVAATIA
http://www.mvep.hr/sankcije

▼C3

ITAALIA
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

▼B

KÜPROS
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LÄTI
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LEEDU
http://www.urm.lt/sanctions
LUKSEMBURG
http://www.mae.lu/sanctions
UNGARI
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
MADALMAAD
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POOLA
http://www.msz.gov.pl
PORTUGAL
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
RUMEENIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVEENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVAKKIA
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
SOOME
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
ROOTSI
http://www.ud.se/sanktioner
ÜHENDKUNINGRIIK
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M2 —————

▼M2
II LISA

Artiklis 2b osutatud kaupade ja tehnoloogia loeteluPeatükk/CN-kood

Toote kirjeldus

Grupp 25

SOOL; VÄÄVEL; MULLAD JA KIVIMID; KROHVIMISMATERJALID, LUBI JA TSEMENT

Grupp 26

MAAGID, RÄBU JA TUHK

Grupp 27

MINERAALKÜTUSED; MINERAALÕLID JA NENDE DESTILLEERIMISSAADUSED; BITUUMENAINED; MINERAALVAHAD

Grupp 28

ANORGAANILISED KEMIKAALID; VÄÄRISMETALLIDE, HARULDASTE MULDMETALLIDE, RADIOAKTIIVSETE ELEMENTIDE JA ISOTOOPIDE ORGAANILISED JA ANORGAANILISED ÜHENDID

Grupp 29

ORGAANILISED KEMIKAALID

3824

Valuvormi- ja kärnisegutugevdid; mujal nimetamata keemiatooted ja keemiatööstuse või sellega seotud tööstusharude valmistised (k.a need, mis kujutavad endast looduslike saaduste segusid)

3826 00

Biodiisel ja selle segud, mis ei sisalda või sisaldavad alla 70 % massist nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid

Grupp 72

Raud ja teras

Grupp 73

Raud- ja terastooted

Grupp 74

Vask ja vasktooted

Grupp 75

Nikkel ja nikkeltooted

Grupp 76

Alumiinium ja alumiiniumtooted

Grupp 78

Plii ja pliitooted

Grupp 79

Tsink ja tsinktooted

Grupp 80

Tina ja tinatooted

Grupp 81

Teised mitteväärismetallid; metallkeraamika; nendest valmistatavad tooted

8207 13 00

VAHETATAVAD PAAGUTATUD METALLKARBIIDIDEST VÕI METALLKERAAMIKAST TÖÖTAVA OSAGA TÖÖRIISTAD KIVI- VÕI PINNASEPUURIDE JAOKS

8207 19 10

VAHETATAVAD TEEMANDIST VÕI AGLOMEERITUD TEEMANDIST TÖÖTAVA OSAGA TÖÖRIISTAD KIVI- VÕI PINNASEPUURIDE JAOKS

8401

Tuumareaktorid; tuumareaktorite kütteelemendid (kassetid), kiiritamata; seadmed ja aparaadid isotoopide eraldamiseks

8402

Vee või muu vedeliku auru tootvad katlad (v.a keskkütte kuumaveekatlad, mis võivad toota ka madalrõhuauru); ülekuumendatud vee katlad

8403

Keskküttekatlad (v.a rubriiki 8402 kuuluvad katlad)

8404

Rubriikide 8402  ja 8403 katelde abiseadmed (näiteks eelsoojendid (ökonomaiserid), ülekuumendid, tahmaeemaldid, gaasi rekuperaatorid); aurujõuseadmete kondensaatorid

8405

generaatorgaasi või vesigaasi generaatorid, puhastitega või puhastiteta; atsetüleenigeneraatorid ning samalaadsed vesimenetlusega gaasigeneraatorid, puhastitega või puhastiteta

8406

Auruturbiinid

8407

Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid ja rootormootorid

8408

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diisel- või pooldiiselmootorid)

8409

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8407  ja 8408 mootorites

8410

Hüdroturbiinid, vesirattad ja nende regulaatorid

8411

Turboreaktiivmootorid, turbopropellermootorid ning muud gaasiturbiinid

8412

Muud mootorid ja jõuseadmed

8413

Vedelikupumbad, vedelikukulu mõõtvate seadmetega või ilma nendeta; vedelikutõstukid (-elevaatorid)

8414

Õhu- ja vaakumpumbad, õhu- ja gaasikompressorid, ventilaatorid; ventilaatoritega ventilatsiooni ja retsirkulatsiooni varikatted, filtritega või filtriteta

8415

Kliimaseadmed, mis koosnevad mootoriga varustatud ventilaatorist ning seadmetest õhutemperatuuri ja õhuniiskuse reguleerimiseks, k.a seadmed, mis ei võimalda niiskust eraldi reguleerida

8416

Vedelkütuse-, peenestatud tahkekütuse ning gaaskütusepõletid; mehaanilised kihtkolded, k.a nende mehaanilised restid, mehaanilised tuhaeemaldid jms seadmed

8417

Mitte-elektrilised ahjud ja põletuskambrid tööstuslikuks ning laboratoorseks kasutuseks, k.a jäätmepõletusahjud

8418

Külmikud, sügavkülmikud jm külmutusseadmed (elektrilised või mitte); soojuspumbad, v.a rubriiki 8415 kuuluvad kliimaseadmed

8420

Kalandrid jm rullimisseadmed (valtsimisseadmed), v.a seadmed metallide ning klaasi valtsimiseks; nende rullid (valtsid)

8421

Tsentrifuugid, k.a tsentrifugaalkuivatid; seadmed vedelike või gaaside filtreerimiseks või puhastamiseks

8422

Nõudepesumasinad; seadmed pudelite ning muude mahutite pesuks ja kuivatamiseks; seadmed pudelite, purkide, karpide, kottide jms mahutite täitmiseks, korkimiseks, sulgemiseks, kaanetamiseks ja sildistamiseks; seadmed pudelite, purkide, tuubide jms mahutite kapseldamiseks; muud pakendamis- või pakkimisseadmed (k.a kuumkahanevasse kilesse pakkimise seadmed); seadmed jookide gaseerimiseks

8423

Kaalud (v.a kaalud tundlikkusega 5 cg ja täpsemad), k.a kaalutundlikud loendurid ja kaalukontrolli seadmed; igat tüüpi kaaluvihid

8424

Mehaanilised seadmed (käsiajamiga või mitte) vedelike või pulbrite pritsimiseks ja pihustamiseks; tulekustutid (laetud või laadimata); pihustuspüstolid jms seadmed; liivapritsid, aurujoapritsid jms seadmed

8425

Talid ja tõstukid, v.a skipptõstukid; vintsid ja pelid (kepslid); tungrauad

8426

Laevade mastnoolkraanad; kraanad, k.a kaabelkraanad; mobiilsed tõsteraamid, kärutõstukid ning kraanaga varustatud veokid

8427

Kahvellaadurid; muud tõste- või teisaldusmehhanismiga varustatud veokid

8428

Muud tõste-, teisaldus- ning laadimismehhanismid (nt liftid, eskalaatorid, konveierid, köisteed)

8429

Iseliikuvad buldooserid, pööratava või mittepööratava sahaga; greiderid, pinnaseplaneerijad, skreeperid, mehaanilised kopad, ekskavaatorid, kopplaadurid, tampurid ja teerullid

8430

Muud teisaldus-, hööveldus-, planeerimis-, tasandus-, kaevamis-, tampimis-, puurimis- ning lõikemehhanismid mullatööde tegemiseks ning maakide ja mineraalide kaevandamiseks; vaiarammid ja -tõmburid; lumesahad ja -puhurid

8431

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8425 –8430 masinates

8432

Põllu-, aia- ja metsatöömasinad maa ettevalmistamiseks ning kultiveerimiseks; rullid spordiväljakute ja muruplatside korrashoiuks

8435

Pressid, peenestid jm seadmed veini, siidri, puuviljamahlade jms jookide valmistamiseks

8436

Muud põlluharimises, aiapidamises, metsanduses, kodulinnukasvatuses ja mesinduses kasutatavad masinad, k.a idandajad (mehaaniliste või soojendusseadmetega); inkubaatorid ja tibusoojendid (bruuderid)

8437

Seadmed seemne-, tera- ja kaunviljade puhastamiseks, sorteerimiseks ning liigitamiseks; jahu valmistamisel ning tera- ja kuivatatud kaunviljade töötlemisel kasutatavad mehhanismid, v.a farmides kasutatavad seadmed

8439

Paberi- või tsellulooskiumassi valmistamiseks või paberi ja papi tootmiseks ning viimistlemiseks kasutatavad seadmed

8440

Raamatute köitmisseadmed, k.a niitõmblusmasinad

8441

Muud seadmed paberimassi-, paberi- ja papitoodete valmistamiseks, k.a seadmed paberi ja papi lõikamiseks

8442

Seadmed (v.a rubriikides 8456 –8465 nimetatud tööpingid) trükiplaatide, -silindrite jm trükivormide valmistamiseks; trükiplaadid, silindrid jm trükivormid; ettevalmistatud trükiplaadid, -silindrid ja litokivid (näiteks tasandatud, lihvitud või poleeritud)

8443

Trükimasinad, mis kasutavad trükkimiseks trükiplaate, -silindreid jm rubriiki 8442 kuuluvaid trükivorme; muud printerid, kopeer-paljundusseadmed ja faksiaparaadid, ühitatud või ühitamata; nende osad ja tarvikud

8444 00

Seadmed keemiliste tekstiilkiudude ekstrusiooniks, tõmbamiseks, tekstureerimiseks või lõikamiseks

8445

Seadmed tekstiilkiudude töötlemiseks; ketrus-, dubleerimis- ja korrutusmasinad ning muud seadmed tekstiillõnga tootmiseks; haspeldamis- ja poolimis- (k.a koekerimis-) masinad, rubriikidesse 8446  ja 8447 kuuluvatele masinatele tekstiillõnga valmistavad seadmed

8447

Silmkudumis-, keteldusmasinad, seadmed mähitud lõnga, tülli, pitsi, tikandi, punutud paelte, posamentide või võrgu valmistamiseks, seadmed taftingtöötluseks

8448

Rubriikide 8444 –8447 masinate lisaseadmed (näiteks žakaarmasinad, niietõste-, süstikuvahetus- ja automaatpidurdusmehhanismid); osad ja tarvikud, mida kasutatakse üksnes või peamiselt selle rubriigi või rubriikide 8444 –8447 masinates (näiteks värtnad, värtnahargid, kraasid, kammid, ekstrusioonniplid, süstikud, soad, niied ja niieraamid, silmkoemasina nõelad jm)

8449 00 00

Seadmed vildi ja lausriide (k.a vormitud kujul) tootmiseks ja viimistlemiseks, k.a seadmed vildist peakatete valmistamiseks; vormimispakud peakatete valmistamiseks

8450

Pesumasinad, kodumajapidamises või pesulates kasutatavad, k.a kuivatusseadmega pesumasinad

8452

Õmblusmasinad (v.a rubriigi 8440 niitõmblusmasinad raamatute õmblemiseks); spetsiaalselt õmblusmasinatele ettenähtud mööbel, alused ja katted; õmblusmasinanõelad

8453

Seadmed naha ja toornaha eeltöötluseks, parkimiseks ning töötlemiseks, jalatsite jm nahast või toornahast toodete valmistamiseks ja parandamiseks, v.a õmblusmasinad

8454

Metallurgias ja valutööstuses kasutatavad konverterid, valukopad, metallvaluvormid ja valamismasinad

8455

Valtspingid, nende valtsid

8456

Tööpingid mitmesuguste materjalide töötlemiseks osa materjali eemaldamise teel laser- või muu valgus- või kvantkiirguse, ultraheli, elektrilahenduse, elektrokeemiliste menetluste, elektron-, ioonkiirguse või plasmakaare toimel; vesilõikeseadmed

8457

Töötluskeskused, ühe- ja mitmepositsioonilised metallitöötlemise automaattööpingid

8458

Metallitreipingid (k.a treikeskused)

8459

Metallilõikepingid (k.a järjestikuse protsessiga agregaattööpingid) puurimiseks, sisetreimiseks, freesimiseks, sise- ja väliskeermete lõikamiseks, v.a rubriigis 8458 nimetatud treipingid (treikeskused)

8460

Koorimis-, teritus-, lihvimis-, hoon-, soveldus-, poleerpingid jm tööpingid metallide või metallkeraamika viimistlemiseks lihvkivide, abrasiivide ning poleerimisvahendite abil, v.a rubriiki 8461 kuuluvad hambalõike-, hambalihv- ja hambaviimistluspingid

8461

Pikihöövel-, risthöövel-, püsthöövel-, kammlõike-, hambalõike- ja hambalihvpingid ning hambaviimistlus-, mahalõike-, saagpingid jm mujal nimetamata tööpingid metallide või metallkeraamika töötlemiseks

8462

Tööpingid (k.a pressid) metallide sepistamiseks, pressimiseks ja stantsimiseks; tööpingid (k.a pressid) metalli painutamiseks, kantimiseks, õgvendamiseks, lamestamiseks, lõikamiseks, mulgustamiseks ja sälkamiseks; pressid metallide, paagutatud metallikarbiidide või kermetite töötluseks, mujal nimetamata

8463

Muud tööpingid metallide või metallkeraamika töötlemiseks materjali eraldamiseta

8464

Tööpingid kivi, keraamika, betooni, asbesttsemendi jms materjalide töötlemiseks, seadmed klaasi külmtöötlemiseks

8465

Tööpingid puidu, korgi, luu, kõvakummi, tugevate plastide jms kõvade materjalide töötlemiseks (k.a seadmed naelutamiseks, klammerdamiseks, liimimiseks ning muudeks ühendustöödeks)

8466

Osad ja tarvikud, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8456 –8465 masinate juures, sh tööriista ja töödeldava detaili kinnitid, jagamispead jm tööpinkide spetsiaalmanused; mis tahes käsiinstrumendi kinnitid

8467

Käsiinstrumendid, pneumaatilise, hüdraulilise või sisseehitatud elektrilise või mitteelektrilise ajamiga

8468

Seadmed ja aparaadid pehme- ja kõvajoodisega jootmiseks või keevitamiseks, lõikevõimelised või mitte, v.a rubriigi 8515 seadmed; gaasiseadmed ja -aparaadid pindade termotöötluseks

8469 00

Kirjutusmasinad, v.a rubriigi 8443 printerid; tekstitöötlusmasinad

8470

Kalkulaatorid ja arvutusfunktsioone täitvad taskuformaadis andmehõive-, andmejäädvustus- ja andmeesitusmasinad; raamatupidamismasinad, kassaaparaadid, postifrankeerimismasinad, piletiautomaadid jms arvutusseadmega masinad

8471

Arvutid ja nende plokid; optilised ning magnetriiderid, seadmed kodeeritud andmete kirjutamiseks andmekandjatele, mujal nimetamata seadmed nende andmete töötlemiseks

8472

Muud kontoriseadmed (näiteks hektograafid ja trafarettpaljundusaparaadid, aadressimasinad, pangatähtede jagamisautomaadid, seadmed raha sorteerimiseks, lugemiseks ja pakendamiseks, pliiatsiteritajad, mulgustid ja klammerdusmasinad)

8473

Osad ja tarvikud (v.a katted, kandekastid jms), mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8469 –8472 seadmete juures

8474

Seadmed pinnase, kivide, maakide jm tahkemineraalide (sh pulbri- või pastalaadsete) sorteerimiseks, sõelumiseks, eraldamiseks, purustamiseks, peenestamiseks, segamiseks või sõtkumiseks; tahkete mineraalkütuste, keraamiliste segude jm pulbri- ning pastalaadsete mineraalide aglomeerimiseks, vormimiseks või valamiseks; liivvaluvormide valmistamise seadmed

8475

Seadmed elektri- ja elektronlampide, -torude, elektronkiiretorude ja gaaslahenduslampide monteerimiseks klaaskolbidesse; seadmed klaasi ja klaasesemete valmistamiseks ning klaasi kuumtöötluseks

8476

Müügiautomaadid (näiteks postmarkide, sigarettide, toidu või joogi müügiks), k.a rahavahetusautomaadid

8477

Käesolevas grupis mujal nimetamata seadmed kummi või plasti töötlemiseks, kummi- ja plasttoodete valmistamiseks

8478

Käesolevas grupis mujal nimetamata seadmed tubakataimede eeltöötluseks ning tubakatoodete valmistamiseks

8479

Käesolevas grupis mujal nimetamata eriotstarbelised seadmed ning mehhanismid

8480

Metallivalus kasutatavad vormikastid; mudelid; valuvormid metallide (v.a valuplokkide vormid), metallikarbiidide, klaasi, mineraalmaterjalide, kummi või plasti valamiseks

8481

Kraanid, klapid, ventiilid jms armatuur torustike, katelde, reservuaaride, paakide jms jaoks, k.a reduktsiooni- ning termoreguleerventiilid

8482

Veerelaagrid

8483

Ülekandevõllid (k.a nukk- ja väntvõllid), vändad; laagrikered ja liugelaagrid; ajamid ja hammasülekanded; kuul- või rullkäigukruvid; käigukastid jm reduktorid, k.a hüdrotransformaatorid; hoo- ning rihmarattad, k.a liitplokid; ühendusmuhvid, liigendühendused (k.a universaalsed)

8484

Mitmekihilised seibid jms tihendid (kihid vähemalt kahest metallist või kombineeritud muude materjalidega); pakitud komplektid kõikvõimalikke seibe ja tihendeid; mehaanilised tihendid

8486

Masinad ja seadmed, mida kasutatakse üksnes või peamiselt pooljuhtkristallide (buulid) või -plaatide (vahvlid), pooljuhtseadiste, elektrooniliste integraallülituste ja lamekuvarite tootmiseks; käesoleva grupi märkuses 9 C nimetatud masinad ja seadmed; nende osad ja tarvikud

8487

Mujal käesolevas grupis nimetamata seadmete ja mehhanismide osad, mis ei sisalda elektrilisi koostiselemente, isolaatoreid, poole, kontakte, juhtmeid jms

8501

Elektrimootorid ja -generaatorid (välja arvatud generaatorseadmed)

8502

Voolugeneraatorseadmed ja pöörlevad muundurid

8503

Mujal nimetamata osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt elektrimootorites ja -generaatorites, voolugeneraatorseadmetes või pöörlevates muundurites

8504

Trafod, staatilised muundurid (näiteks alaldid) ja induktiivpoolid ehk drosselid ja nende osad

8505

Elektromagnetid (v.a meditsiinilistel eesmärkidel kasutatavad magnetid); püsimagnetid, pärast magneetimist püsimagnetitena kasutamiseks ettenähtud tooted; elektro- või püsimagnetitega klammerdid jms kinnitusvahendid; elektromagnetilised ühendusmuhvid, sidurid, kiirusregulaatorid, pidurid; elektromagnetilised tõsteseadmed; nende osad

8507

Akud, sh nende separaatorid, nii täisnurksed kui muukujulised, ja nende osad (v.a kasutamiskõlbmatud ja kõvakummist või tekstiilmaterjalidest valmistatud)

8511

Elektrilised süüte- ja käivitusseadised säde- või survesüütega sisepõlemismootorite jaoks (näiteks süütemagneetod, magnetodünamod, süütepoolid, süüteküünlad, starterid); neis mootoreis kasutatavad alalis- ja vahelduvvoolugeneraatorid ja tagasivoolureleed, ja nende osad

8514

Elektrilised tööstus- ja laboriahjud (sh dielektrilised ja induktsioonahjud), v.a inkubaatorid; muud tööstus- või laboriseadmed materjalide kuumtöötlemiseks induktsiooni või dielektriliste kadude abil, ja nende osad

8515

Elektrilised (k.a elektriliselt soojendatud gaasil töötavad), laser-, valgus-, footon- või elektronkiirgusel, ultrahelil, magnetimpulsil või plasmakaarel töötavad joote- ja keevitusseadmed, lõikevõimelised või mitte; elektriaparaadid metallide ja metallkeraamiliste materjalide kuumpihustamiseks; nende osad (v.a kuumpihustuspüstolid)

8525

Ringhäälingu ja televisiooni saateaparaadid koos vastuvõtuseadme, helisalvestusseadme või taasesitusseadmega või ilma; telekaamerad, digitaalkaamerad ja salvestavad videokaamerad

8526

Radarseadmed (raadiolokatsiooniseadmed), raadionavigatsiooni abiseadmed ja raadiokaugjuhtimisseadmed

8527

Ringhäälingu vastuvõtuaparaadid, samasse korpusesse paigaldatud helisalvestus või -taasesitusseadmetega või ajanäitajaga või ilma nendeta

8528

Monitorid ja projektorid ilma televisiooni vastuvõtuseadmeta; televisiooni vastuvõtuseadmed, mis võivad sisaldada ka ringhäälingu raadiovastuvõtjat, heli- või videosalvestusseadmeid või heli- või videotaasesitusseadmeid

8529

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8525 –8528 aparaatides

8530

Elektrisignalisatsiooniseadmed, elektrilised ohutuskontrolliseadmed ja liikluskorraldusseadmed raudteede, trammiteede, maanteede, siseveeteede, parkimisplatside, sadamate ja lennuväljade jaoks, ja nende osad (v.a rubriigi 8608 mehaanilised või elektromehaanilised seadmed)

8531

Elektrilised heli- ja visuaalsignalisatsiooniseadmed ja nende osad (näiteks kellad, sireenid, näitpaneelid, valve- või tuletõrjesignalisatsiooniseadmed) (v.a mootorsõidukid, jalgrattad või liikluskorraldusseadmed)

8532

Elektrikondensaatorid, fikseeritud või muudetava mahtuvusega

8533

Elektritakistid (resistorid) ja nende osad, sh reostaadid ja potentsiomeetrid, v.a soojustakistid

8534

Trükilülitused

8535

Elektrilised lülitusseadmed vooluahelatele, elektrikatkestid ja kaitseseadmed vooluahelatele (näiteks lülitid, sulavkaitsmed, piksepingelahendid, pingepiirikud, liigpingepiirikud, pistikud ja muud pistikühendused, harukarbid), pingele üle 1 000  V (v.a rubriigi 8537 jaotuskilbid, alused, juhtimisseadmed jne)

8536

Elektrilised lülitusseadmed, katkestid ja kaitseseadmed vooluahelatele (näiteks lülitid, releed, sulavkaitsmed, liigpingepiirikud, pistikud, pistikupesad, lambipesad ja muud pistikühendused, harukarbid), pingele kuni 1 000  V (v.a rubriigi 8537 jaotuskilbid, alused, juhtimisseadmed jne)

8537

Puldid, paneelid, konsoolid, alused, jaotuskilbid jms, mille külge on monteeritud vähemalt kaks rubriigi 8535 või 8536 voolulülitus- ja jaotusseadet, kaasa arvatud komplektid, milles on grupi 90 aparaate ja instrumente, ning arvjuhtimispaneelid (v.a kommutatsiooniseadmed tavatelefoni- ja telegraafiaparaatide ja videotelefonide jaoks)

8538

Mujal nimetamata osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriigi 8535 , 8536 või 8537 seadmetes

8539

Elektrihõõglambid ja gaaslahenduslambid, sh hermeetilised suundvalguslambid, ultraviolettlambid ja infrapunased lambid; kaarlambid; nende osad

8540

Termokatoodiga, külmkatoodiga või fotokatoodiga elektronlambid ja elektronkiiretorud (näiteks vaakumlambid, aur- või gaastäitega lambid ja torud, elavhõbealaldid, elektronkiiretorud, telekaamerate kineskoobid), ja nende osad

8541

Dioodid, transistorid jms pooljuhtseadised; valgustundlikud pooljuhtseadised, sh fotogalvaanilised elemendid, mooduliteks ühendatud või ühendamata, paneelideks monteeritud või monteerimata (v.a fotogalvaanilised generaatorid); valguskiirgusdioodid; kokku monteeritud piesoelektrilised kristallid, ja nende osad

8542

Elektroonilised integraallülitused ja nende osad

8543

Grupis 85 mujal nimetamata elektriseadmed, mis täidavad iseseisvaid tööoperatsioone, ja nende osad

8544

Isoleeritud traat (sh koaksiaalkaablid) elektriseadmetes kasutamiseks jm isoleeritud elektrijuhtmed (sh emailtraat ja anooditud traat), pistikutega või pistikuteta; individuaalvarjestusega kiududest koosnevad kiudoptilised kaablid (komplektis elektrijuhtmete või pistikutega või ilma nendeta)

8545

Süsielektroodid, süsiharjad, kaarlambi- ja primaarelemendisöed jms elektrotehnikatooted grafiidist vm süsiniku erimist, metallosadega või metallosadeta

8546

Elektriisolaatorid, kõikvõimalikest materjalidest (v.a isolatsioonivahendid)

8547

Elektrimasinate, -aparaatide ja -seadmete isolatsioonivahendid, valmistatud täielikult isoleermaterjalist peale mõne väiksema metallosa (näiteks keermestatud kruvipesa), mis on sisse pandud vormimise käigus üksnes montaaži otstarbel, v.a rubriiki 8546 kuuluvad isolaatorid; mitteväärismetallist, elektriseadmetes kasutatavad isoleermaterjalidega vooderdatud torud juhtmete jaoks ning nende ühendusdetailid

8548

Primaarelementide, -patareide ja akude jäätmed; kasutatud primaarelemendid, primaarpatareid ja akud; mujal grupis 85 nimetamata elektrilised osad ja manused seadmetele ja aparaatidele

 

Grupi 85 konfidentsiaalsed tooted; grupi 85 tooted, mida transporditakse posti teel või postipakiga (ekstra)/kood statistika jaoks

Peatükk 86

Raudtee- või trammivedurid, -veerem ning nende osad; raudtee- või trammiteeseadmed ja -tarvikud ning nende osad; mitmesugused mehaanilised (sh elektromehaanilised) liikluskorraldusseadmed

8701

Traktorid (v.a rubriigi 8709 traktorid)

8702

Mootorsõidukid vähemalt 10 inimese veoks, k.a juht

8704

Mootorsõidukid kaubaveoks

8705

Eriotstarbelised mootorsõidukid, v.a sõidukid põhiliselt reisijate- või kaubaveoks (nt tehnoabiautod, autokraanad, tuletõrjeautod, betoonisegamisautod, tänavapühkimis- ja tänavakastmisautod, liikuvad töökojad, röntgeniautod)

8706 00

Rubriikide 8701 –8705 mootorsõidukite šassiid koos mootoriga

8709

Tõste- ja teisaldusmehhanismita iseliikuvad veokärud, mida kasutatakse tehastes, ladudes, sadamates ja lennujaamades lühikesteks kaubavedudeks; raudteejaama platvormil kasutatavad traktorid; eelnimetatud sõidukite osad

8710 00 00

Tankid jm soomusmasinad, ka relvadega varustatud, ning nende osad

8716

Haagised ja poolhaagised; muud mehaanilise jõuallikata sõidukid; ning nende osad

Peatükk 88

Õhusõidukid, kosmoseaparaadid ja nende osad

Grupp 89

Laevad, paadid ja ujuvkonstruktsioonid

Peatükk 98

Täielik tööstuslik sisseseade

7106

Hõbe (sh kulla või plaatinaga pinnatud hõbe), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

7107

Hõbedaga plakeeritud mitteväärismetallid, töötlemata või pooltöödeldud

7108

Kuld (sh plaatinaga pinnatud kuld), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

7109

Kullaga plakeeritud mitteväärismetallid ning hõbe, töötlemata või pooltöödeldud

7110

Plaatina, survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

7111

Plaatinaga plakeeritud mitteväärismetallid, hõbe ja kuld, töötlemata või pooltöödeldud

7112

Väärismetallide või väärismetallidega plakeeritud metallide jäätmed ja jäägid; muud väärismetalle või väärismetalliühendeid sisaldavad jäätmed ja jäägid, mida kasutatakse peamiselt neist väärismetallide eraldamiseks

9013

Vedelkristallseadmed (v.a muudes rubriikides täpsemalt kirjeldatud seadmed); laserid (v.a laserdioodid); mujal käesolevas grupis nimetamata optilised seadmed ja instrumendid

9014

Suundkompassid, muud navigatsiooniinstrumendid ja -seadmed

9015

Geodeetilised (k.a fotogramm-meetrilised) instrumendid, hüdrograafia-, okeanograafia-, hüdroloogia-, meteoroloogia- ja geofüüsikainstrumendid ja -seadmed (v.a kompassid); kaugusmõõturid

9025

Areomeetrid jm vedelikesse asetatavad mõõteriistad, termomeetrid, püromeetrid, baromeetrid, hügromeetrid ja psühromeetrid, salvestusseadmega või salvestusseadmeta, nende instrumentide mis tahes kombinatsioonid

9026

Instrumendid ja seadmed vedeliku või gaasi vooluhulga, taseme, rõhu jms parameetrite mõõtmiseks või kontrollimiseks (nt kulumõõturid, tasemenäitajad, manomeetrid, soojusemõõturid), v.a rubriigi 9014 , 9015 , 9028  ja 9032 instrumendid ja seadmed

9027

Instrumendid ja seadmed füüsikaliseks või keemiliseks analüüsiks (nt polari-, refrakto- ja spektromeetrid, gaasi- ja suitsuanalüsaatorid); instrumendid ja seadmed viskoossuse, poorsuse, paisumise, pindpinevuse jms omaduste mõõtmiseks ja kontrollimiseks; instrumendid ja seadmed soojus-, heli- või valgushulga mõõtmiseks ja kontrollimiseks (sh eksponomeetrid); mikrotoomid

9028

Seadmed gaasi, vedeliku või elektri kulu või tootmismahu mõõtmiseks, sh nende kalibreerimisseadmed

9029

Pöördeloendurid, tootehulgaloendurid, taksomeetrid, läbisõidumõõturid, sammuloendurid jms; kiirusmõõdikud ning tahhomeetrid (v.a rubriigi 9014 või 9015 mõõteriistad); stroboskoobid

9030

Ostsilloskoobid, spektraalanalüsaatorid jm instrumendid ja seadmed elektriliste suuruste mõõtmiseks või kontrollimiseks (v.a rubriigi 9028 arvestid); instrumendid ja seadmed alfa-, beeta-, gamma-, röntgeni-, kosmilise vm ioniseeriva kiirguse mõõtmiseks või tuvastamiseks

9031

Mõõte- või kontrollinstrumendid ja -seadmed, mujal käesolevas grupis nimetamata; profiilprojektorid

9032

Automaatregulatsiooni- ja automaatkontroll-instrumendid ning -seadmed

9033

Grupi 90 masinate, seadmete, instrumentide ja aparatuuri osad ja tarvikud (mujal käesolevas grupis nimetamata)
III LISA

Artikli 2d osutatud loetelu Krimmi poolsaarel asuvatest sadamatest

1) 

Sevastopol

2) 

Kertš

3) 

Jalta

4) 

Feodossija

5) 

Jevpatorija

6) 

Tšernomorsk

7) 

Kamõš-Burun( 1 ) EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

( 2 ) Nõukogu 7. detsembri 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 3577/92 teenuste osutamise vabaduse põhimõtte kohaldamise kohta merevedudel liikmesriikides (merekabotaaž) (EÜT L 364, 12.12.1992, lk 7).

( 3 ) ELT L 118, 22.4.2014, lk 1.