2014R0692 — ET — 31.07.2014 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 692/2014,

23. juuni 2014,

mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele

(EÜT L 183, 24.6.2014, p.9)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 825/2014, 30. juuli 2014,

  L 226

2

30.7.2014


Parandatud:

 C1

Parandus, EÜT L 197, 4.7.2014, lk 87  (692/2014)
▼B

▼M1

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 692/2014,

23. juuni 2014,

mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele

▼BEUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu otsust 2014/386/ÜVJP, ( 1 ) mis käsitleb Krimmist või Sevastopolist pärit kaupadele kohaldatavaid piiranguid vastusena Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu mõistis 20.–21. märtsil 2014 toimunud kohtumisel rangelt hukka Krimmi Autonoomse Vabariigi („Krimm”) ja Sevastopoli linna („Sevastopol”) annekteerimise Vene Föderatsiooni poolt ning rõhutas, et ei tunnusta annekteerimist. Euroopa Ülemkogu palus komisjonil hinnata nimetatud annekteerimise õiguslikke tagajärgi ning esitada ettepanekud Krimmiga seotud majandus-, kaubandus- ja finantspiirangute kohta, mis tuleks kiiresti rakendada.

(2)

ÜRO Peaassamblee kinnitas oma 27. märtsi 2014. aasta resolutsioonis toetust Ukraina suveräänsusele, poliitilisele sõltumatusele, ühtsusele ja territoriaalsele terviklikkusele tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides, rõhutades Krimmis 16. märtsil toimunud rahvahääletuse tühisust, ning kutsus kõiki riike üles mitte tunnustama mis tahes muutusi Krimmi ja Sevastopoli staatuses.

(3)

Nõukogu võttis 23. juunil 2014 vastu otsuse 2014/386/ÜVJP, mis käsitleb Krimmist või Sevastopolist pärit kaupadele kohaldatavaid piiranguid ning selliste kaupade impordiga seotud otsese või kaudse rahastamise või rahalise abi ning kindlustuse ja edasikindlustuse pakkumise piiranguid. Selleks et vähendada selliste piiravate meetmete mõju ettevõtjatele, tuleks ette näha erandid ja üleminekuperioodid selliste kaupade ja seotud teenustega kauplemise osas, millega seotud tehingud teostatakse kaubanduslepingu või lisalepingu alusel, kohaldades teatamise korda.

(4)

Nimetatud meetmed kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu reguleerimisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõik liikmesriigid kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(5)

Käesoleva määrusega kehtestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „nõue” — enne või pärast 25. juunit 2014 kas kohtu kaudu või muul viisil esitatud nõue, mis tuleneb lepingust või tehingust või on sellega seotud, ning eelkõige:

i) nõue, millega taotletakse lepingust või tehingust tuleneva või sellega seotud kohustuse täitmist;

ii) nõue, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, finantstagatise või hüvitise pikendamine või väljamaksmine;

iii) lepingu või tehinguga seotud hüvitisnõue;

iv) vastunõue;

v) nõue, mille eesmärk on kohtuotsuse, vahekohtu otsuse või sellega samaväärse otsuse tunnustamine või täitmine, sealhulgas välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamise menetluse kaudu, olenemata kohast, kus otsus on tehtud;

b) „leping või tehing” — mis tahes vormis ning mis tahes õiguse alusel tehtav tehing, mis hõlmab kas ühte või mitut lepingut või samalaadset kohustust samade või eri poolte vahel; mõiste „leping” hõlmab võlakirju, tagatisi või hüvitisi, eriti finantstagatisi või -hüvitisi, ning krediite, olenemata sellest, kas need on juriidiliselt iseseisvad või mitte, ning iga kaasnevat tingimust, mis tuleneb tehingust või on sellega seotud;

c) „Krimmist või Sevastopolist pärit kaubad” — kaubad, mis on täielikult saadud või toodetud Krimmis või Sevastopolis või läbinud seal viimase olulise töötlemise kooskõlas 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) ( 2 ) artiklitega 23 ja 24 mutatis mutandis;

d) „liidu territoorium” — liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaks määratud tingimuste alusel;

e) „pädevad asutused” — liikmesriikide pädevad asutused, mis on kindlaks määratud lisas loetletud veebisaitidel;

▼M1

f) „vahendusteenused”:

i) selliste tehingute üle läbirääkimiste pidamine või selliste tehingute korraldamine, mille eesmärk on kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste ost, müük või tarnimine, sealhulgas kolmandast riigist mõnda teise kolmandasse riiki; või

ii) kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste müümine või ostmine, sealhulgas juhul, kui need asuvad kolmandates riikides, eesmärgiga toimetada need edasi mõnda teise kolmandasse riiki;

g) „tehniline abi” — igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse või muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe või tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu, sealhulgas suulises vormis abi.

▼B

Artikkel 2

Keelatakse:

a) Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade import Euroopa Liitu;

b) pakkuda otseselt või kaudselt rahastamist või rahalist abi ning kindlustust ja edasikindlustust seoses punktis a osutatud kaupade impordiga.

▼M1

Artikkel 2a

1.  Keelatud on järgmine tegevus:

a) sellise finantslaenu või krediidi andmine, mis on konkreetselt seotud Krimmi või Sevastopoli transpordi-, telekommunikatsiooni- või energiasektorites taristu loomise, omandamise või arendamisega;

b) osaluse omandamine või suurendamine Krimmis ja Sevastopolis asutatud ettevõtjates, kes osalevad Krimmi või Sevastopoli transpordi-, telekommunikatsiooni- või energiasektorites taristu loomises, omandamises või arendamises, sealhulgas selliste ettevõtjate täielik omandamine ning aktsiate ja kasumijaotusega väärtpaberite omandamine;

c) Krimmi või Sevastopoli transpordi-, telekommunikatsiooni- või energiasektorites taristu loomise, omandamise või arendamisega seotud ühisettevõtte asutamine.

2.  Keelatud on järgmine tegevus:

a) sellise finantslaenu või krediidi andmine, mis on konkreetselt seotud nafta, gaasi või mineraalide kasutamisega Krimmis ja Sevastopolis;

b) osaluse omandamine või suurendamine Krimmis ja Sevastopolis asutatud ettevõtjates, kes osalevad nafta, gaasi või mineraalide kasutamises Krimmis ja Sevastopolis, sealhulgas selliste ettevõtjate täielik omandamine ning aktsiate ja kasumijaotusega väärtpaberite omandamine;

c) Krimmis või Sevastopolis nafta, gaasi või mineraalide kasutamisega seotud ühisettevõtte asutamine.

3.  Käesolevas artiklis ja artikli 2b kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „mineraalid” — II lisas loetletu;

b) „kasutamine” — nafta, gaasi ja mineraalide uurimine, geoloogiline luure, kaevandamine, rafineerimine ja majandamine ning sellega seotud geoloogiliste teenuste osutamine, v.a olemasoleva taristu ohutuse tagamiseks tehtav hooldus;

c) „rafineerimine” — eeltöötlemine, töötlemine ja ettevalmistamine müügiks.

Artikkel 2b

Keelatud on otse või kaudselt pakkuda tehnilist abi ja vahendusteenuseid, mis on seotud artiklis 2a osutatud investeeringutega.

Artikkel 2c

1.  Keelatud on otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda ja eksportida III lisas loetletud olulist varustust ja tehnoloogiat füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Krimmis või Sevastopolis või kasutamiseks Krimmis või Sevastopolis.

2.  III lisa hõlmab olulist varustust ja tehnoloogiat, mis on seotud järgmistes sektorites taristu loomise, omandamise või arendamisega:

a) transport;

b) telekommunikatsioon;

c) energia;

d) nafta, gaasi ja mineraalide kasutamine Krimmis ja Sevastopolis.

3.  Keelatud on:

a) otse või kaudselt pakkuda füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Krimmis või Sevastopolis või kasutamiseks Krimmis või Sevastopolis tehnilist abi või vahendusteenuseid, mis on seotud III lisas loetletud olulise varustuse ja tehnoloogiaga või nendega varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega, ning

b) otse või kaudselt pakkuda füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Krimmis või Sevastopolis või kasutamiseks Krimmis või Sevastopolis rahastamist või osutada rahalist abi, mis on seotud III lisas loetletud olulise varustuse ja tehnoloogiaga.

4.  Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 3 osutatud keeldudest kõrvalehoidmine.

5.  Lõigetes 1 ja 3 osutatud keelud ei kehti kuni 28. oktoobrini 2014 enne 30. juulil 2014 sõlmitud kaubanduslepingu alusel täidetavate tehingute suhtes, mis on seotud III lisas loetletud olulise varustuse või tehnoloogiaga, või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute alusel täidetavate tehingute suhtes, tingimusel et füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes soovib asjaomases tehingus osaleda või osutada abi sellise tehingu juures, on teatanud tehingust või abist vähemalt 10 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele.

Artikkel 2d

Artikleid 2a ja 2b ei kohaldata finantslaenu või krediidi andmise, ettevõtjas osaluse suurendamise või ühisettevõtte asutamise suhtes, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) tehing on nõutav enne 30. juulil 2014 sõlmitud kokkuleppe või lepinguga ning

b) pädevat asutust on nimetatud kokkuleppest või lepingust vähemalt 10 tööpäeva ette teavitatud.

▼B

Artikkel 3

Artiklis 2 sätestatud keeldu ei kohaldata:

a) kuni 26. septembrini 2014 enne 25. juunit 2014 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes, tingimusel et füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes soovivad asjaomast lepingut täita, on teatanud kavandatavast tegevusest või tehingust vähemalt 10 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele;

b) Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade suhtes, mis on esitatud Ukraina ametiasutustele kontrollimiseks, mille vastavust sooduspäritolu andvatele tingimustele on kontrollitud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 978/2012 ja määrusega (EL) nr 374/2014 ( 3 ) või kooskõlas ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga.

Artikkel 4

Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidumine artiklis 2 sätestatud keeldudest.

Artikkel 5

Füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ei tulene mingit vastutust, kui nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatud alust arvata, et nende tegevus võiks rikkuda käesolevas määruses sätestatud meetmeid.

Artikkel 6

1.  Lepingu ja tehingu puhul, mille täitmist on otseselt või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva määrusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue või tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, tagatise või hüvitise, eriti finantstagatise ja -hüvitise pikendamine või väljamaksmine, kui selle esitajaks on:

a) nõukogu määruse (EL) nr 269/2014 I lisas loetletud määratud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused;

b) füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a osutatud isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel;

c) füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes on vahekohtu või kohtu otsusega või haldusotsusega tunnistatud süüdi käesolevas määruses sätestatud keeldude rikkumises;

d) füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kui nõue on seotud kaubaga mille importimine on artikli 2 kohaselt keelatud.

2.  Igas nõude täitmise menetluses jääb kõnealuse nõude täitmist taotleva füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kohustuseks tõendada, et nõude täitmine ei ole lõike 1 alusel keelatud.

3.  Käesoleva artikliga ei piirata lõikes 1 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste õigust nõuda kooskõlas käesoleva määrusega lepinguliste kohustuste täitmata jätmise seaduslikkuse kohtulikku kontrolli.

Artikkel 7

1.  Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja jagavad omavahel muud nende käsutuses olevat käesoleva määrusega seotud asjakohast teavet, eelkõige teavet rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning siseriiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

2.  Liikmesriigid edastavad viivitamata üksteisele ja komisjonile muu nende käsutuses oleva asjakohase teabe, mis võib mõjutada käesoleva määruse tõhusat rakendamist.

Artikkel 8

1.  Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse sätete rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.  Liikmesriigid teevad lõikes 1 osutatud eeskirjad komisjonile teatavaks viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ning teatavad komisjonile eeskirjade edaspidistest muudatustest.

Artikkel 9

1.  Liikmesriigid määravad kindlaks käesolevas määruses osutatud pädevad asutused ja esitavad need lisas loetletud veebisaitidel. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast lisas loetletud veebisaidi aadressi muudatusest.

2.  Liikmesriigid teatavad komisjonile oma pädevad asutused, sealhulgas nende pädevate asutuste kontaktandmed, viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

3.  Kui käesolevas määruses on nõue komisjoni teavitada või temaga suhelda, tuleb selleks kasutada lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 10

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a) liidu territooriumil, sealhulgas õhuruumis;

b) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c) liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil või väljaspool seda;

d) liidu territooriumil või väljaspool seda asuvate juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

e) kõikide juriidiliste isikute, üksuste või asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt toimub liidu territooriumil.

Artikkel 11

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
▼M1

I LISA

▼B

Veebisaidid, mis sisaldavad teavet pädevate asutuste kohta, ning aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGAARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TŠEHHI VABARIIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TAANI

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

EESTI

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IIRIMAA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREEKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISPAANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVAATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITAALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LEEDU

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

MADALMAAD

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMEENIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOOME

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

ÜHENDKUNINGRIIK

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M1
II LISA

Artiklis 2a osutatud mineraalid:CN-kood

Toodete kirjeldus

2501 00 10

Merevesi ja soolalahused

2501 00 31

Sool, keemiliseks muundamiseks (naatriumi ja kloori eraldamiseks) muude toodete valmistamise eesmärgil

2501 00 51

Sool, denatureeritud või muuks tööstuslikuks otstarbeks (k.a puhastamiseks) peale konserveerimise ja inimtoidu või loomatoidu valmistamise

2501 00 99

Sool ja puhas naatriumkloriid, ka vesilahusena või paakumisvastaste või vaba voolavust tagavate lisanditega (v.a lauasool, sool, keemiliseks muundamiseks (naatriumi ja kloori eraldamiseks) muude toodete valmistamise eesmärgil

2502 00 00

Põletamata püriidid

2503 00

Igat liiki väävel (v.a sublimeeritud, sadestatud ja kolloidne väävel)

2504

Looduslik grafiit

2505

Igat liiki looduslikud liivad, ka värvilised, v.a grupi 26 metalliliivad

2506

Kvarts (v.a looduslikud liivad); Kiltkivi, tahumata või jämedalt tahutud, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud

2507 00

Kaoliin jm kaoliinsavid (kaltsineeritud või kaltsineerimata)

2508

Muud savid (v.a rubriigis 6806 nimetatud kergkruus), andalusiit, küaniit, sillimaniit, kaltsineeritud või kaltsineerimata; mulliit; dinas- ja šamottmullad

2509 00 00

Kriit

2510

Looduslikud kaltsiumfosfaadid ja alumiiniumkaltsiumfosfaadid, looduslik ja fosfaatkriit

2511

Looduslik baariumsulfaat (barüüt); looduslik baariumkarbonaat (viteriit), kaltsineeritud või kaltsineerimata (v.a baariumoksiid rubriigist 2816)

2512 00 00

Fossiilsed ränisetted (näiteks kiiselguur, treepel, diatomiit) jms ränimullad, kaltsineeritud või kaltsineerimata, tihedusega kuni 1 kg/dm3

2513

Pimsskivi; smirgel; looduslik korund, looduslik granaat jm looduslikud abrasiivmaterjalid (termiliselt töödeldud või töötlemata)

2514 00 00

Kiltkivi, tahumata või jämedalt tahutud, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud

2515

Marmor, travertiin, ekausiin jm raid- või ehituslubjakivi (tihedusega 2,5 kg/dm3 ja rohkem) ning alabaster, ka jämedalt tahutud, saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud

2516

Graniit, porfüür, basalt, liivakivi jm raid- või ehituskivi, tahumata või klombitud, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud

2517

Veeris, kruus, purustatud kivi või killustik, mida tavaliselt kasutatakse betoonitäidisena, maantee, raudtee või muu ballastina, klibu ja ränimugul, termiliselt töödeldud või töötlemata; räbust, drossist vms tööstusjäätmetest killustikkate, mis sisaldab või ei sisalda rubriigi esimeses osas nimetatud materjale; gudroneeritud killustikkate; graanulid, puru ja pulber rubriikide 2515 ja 2516 kivimitest, termiliselt töödeldud või töötlemata

2518

Dolomiit, kaltsineeritud või kaltsineerimata, paagutatud või paagutamata, sh klombitud, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud; dolomiidi tihendussegu

2519 00 00

looduslik magneesiumkarbonaat (magnesiit) sulatatud magneesia; ülepõletatud (paagutatud) magneesia, ei sisalda või sisaldab vähesel hulgal muid, enne paagutamist lisatud oksiide; muud magneesiumoksiidid, puhtad või mitte

2520

Kips; anhüdriit; kipskrohvisegud (koosneb kaltsineeritud kipsist või kaltsiumsulfaadist), värvitud või värvimata, ei sisalda kõvastumise kiirendajaid või aeglustajaid või sisaldab neid vähesel hulgal

2521 00 00

Lubjakivi räbusti; lubja või tsemendi tootmisel kasutatav lubjakivi jm lupja sisaldavad kivimid

2522

Kustutatud, kustutamata ja hüdrauliline lubi, v.a rubriigi 2825 kaltsiumoksiid ja -hüdroksiid

2523

Portlandtsement, aluminaattsement, räbutsement, supersulfaattsement jms hüdraulilised tsemendid, värvitud või värvimata, klinkritena või mitte

2524

Asbest

2525

Vilk (sh lõhestatud); vilgujäätmed

2526

Looduslik steatiit, klompimata või klombitud, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud; talk

2528 00 00

Looduslikud boraadid ning nende kontsentraadid (kaltsineeritud või kaltsineerimata), v.a looduslikust soolalahusest eraldatud boraadid; looduslik boorhape (sisaldab kuivmassina kuni 85 % H3BO3)

2529

Päevakivi; leutsiit; nefeliin ja nefeliinsüeniit; fluoriit

2530

Mujal nimetamata mineraalained

2601

Rauamaagid ja -kontsentraadid, sh põletatud püriidid

2602 00 00

Mangaanimaagid ja -kontsentraadid, sh rauasisaldusega mangaanimaagid ja -kontsentraadid mangaanisisaldusega üle 20 % kuivaine massist

2603 00 00

Vasemaagid ja -kontsentraadid

2604 00 00

Niklimaagid ja -kontsentraadid

2605 00 00

Koobaltimaagid ja -kontsentraadid

2606 00 00

Alumiiniumimaagid ja -kontsentraadid

2607 00 00

Pliimaagid ja -kontsentraadid

2608 00 00

Tsingimaagid ja -kontsentraadid

2609 00 00

Tinamaagid ja -kontsentraadid

2610 00 00

Kroomimaagid ja -kontsentraadid

2611 00 00

Volframimaagid ja -kontsentraadid

2612

Uraani- ja tooriumimaagid ning -kontsentraadid

2613

Molübdeenimaagid ja -kontsentraadid

2614 00 00

Titaanimaagid ja -kontsentraadid

2615

Nioobiumi-, tantaali-, vanaadiumi- ja tsirkoonimaagid ning -kontsentraadid

2616

Väärismetallimaagid ja -kontsentraadid

2617

Muud maagid ja nende kontsentraadid

2618 00 00

Raua või terase tootmisel saadud teraräbu (räbuliiv)

2619 00

Räbu, dross (v.a teraräbu), tagi jm raua või terase tootmisjäägid

2620

Räbu, tuhk ja jäägid (v.a raua või terase tootmisel saadud), mis sisaldavad metalli, arseeni või metalliühendeid

2621

Muu räbu ja tuhk, sh merevetikatuhk; olmejäätmete põletamise tuhk ja jäägid

2701

Kivisüsi; kivisöebriketid jm kivisöest toodetud tahkekütused

2702

Ligniit, aglomeeritud või aglomeerimata, v.a gagaat

2703 00 00

Turvas (sh allapanuks kasutatav turvas), aglomeeritud või aglomeerimata

2704 00

Koks ja poolkoks kivisöest, ligniidist või turbast, aglomeeritud või aglomeerimata; retordisüsi

2705 00 00

Kivisöegaas, veegaas, generaatorigaas jms gaasid (v.a naftagaasid jm gaasilised süsivesinikud)

2706 00 00

Kivisöe-, ligniidi- või turbatõrv ja muud mineraaltõrvad, dehüdratiseeritud või dehüdratiseerimata, osaliselt destilleeritud või destilleerimata, sh taastatud tõrvad

2707

Õlid jm tooted kõrgel temperatuuril destilleeritud kivisöetõrvast; samalaadsed tooted, milles aromaatsete komponentide mass ületab mittearomaatsete komponentide massi

2708

Kivisöetõrvast või muudest mineraaltõrvadest saadud pigi ja pigikoks

2709 00

Naftast ja bituminoossetest mineraalidest saadud toorõlid

2710

Naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid (v.a toorõlid); mujal nimetamata preparaadid, mis sisaldavad põhikomponendina 70 % massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks; õlijäätmed

2711

Naftagaasid jm gaasilised süsivesinikud

2712

Vaseliin; parafiin, mikrokristalne naftavaha, toorparafiin, osokeriit, ligniidivaha, turbavaha, muud mineraalsed vahad jms sünteesil või muudel menetlustel saadud tooted, värvitud või värvimata

2713

Naftakoks, naftabituumen jm nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tootmisjäägid

2714

Looduslik bituumen ja asfalt; bituumenkilt, põlevkivi ja õliliivad; asfaltiidid ja asfaltkivimid

2715 00 00

Bituumenisegud loodusliku asfaldi või bituumeni, naftabituumeni, mineraaltõrva või sellest saadud pigi baasil (nt bituumenmastiks, vedeldatud bituumen)

2716 00 00

Elektrienergia

2801

Fluor, kloor, broom ja jood

2802 00 00

Sublimeeritud või sadestatud väävel; kolloidväävel

2803 00 00

Süsinik (tahmpigmendid jm mujal nimetamata süsiniku vormid)

2804

Vesinik, väärisgaasid ja muud mittemetallid

2805

Leelismetallid ja leelismuldmetallid; haruldased muldmetallid, skandium ja ütrium (ehedana, segudena või sulamitena); elavhõbe

2806

Vesinikkloriid (vesinikkloriidhape); kloroväävelhape

2807 00 00

Väävelhape; ooleum

2808 00 00

Lämmastikhape; sulfolämmastikhapped

2809

Difosforpentaoksiid; fosforhape; kindla või muutuva keemilise koostisega polüfosforhapped

2810 00

Booroksiidid; boorhapped

2811

Muud anorgaanilised happed ja mittemetallide anorgaanilised hapnikuühendid

2812

Halogeniidid ja mittemetallide halogeniidoksiidid

2813

Mittemetallide sulfiidid; tehniline fosfortrisulfiid

2814

Ammoniaak, veevaba või vesilahusena

2815

Naatriumhüdroksiid (kaustiline sooda); kaaliumhüdroksiid (kaustiline potas); naatrium- ja kaaliumperoksiid

2816

Magneesiumhüdroksiid ja -peroksiid; strontsiumi ja baariumi oksiidid, hüdroksiidid ja peroksiidid

2817 00 00

Tsinkoksiid; tsinkperoksiid

2818

Kindla või muutuva keemilise koostisega tehiskorund; alumiiniumoksiid; alumiiniumhüdroksiid

2819

Kroomoksiidid ja -hüdroksiidid

2820

Mangaanoksiidid

2821

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid; muldvärvid, mis sisaldavad massist vähemalt 70 % keemiliselt seotud rauda (arvestatuna Fe2O3-le)

2822 00 00

Koobaltoksiidid ja -hüdroksiidid; tehnilised koobaltoksiidid

2823 00 00

Titaanoksiidid

2824

Pliioksiidid; punane ja oranž pliimennik

2825

Hüdrasiin ja hüdroksüülamiin, nende anorgaanilised soolad; muud anorgaanilised alused; muud metalloksiidid, -hüdroksiidid ja -peroksiidid

2826

Fluoriidid; fluorosilikaadid, fluoroaluminaadid jm fluori liitsoolad

2827

Kloriidid; kloriidoksiidid ja kloriidhüdroksiidid; bromiidid ja bromiidoksiidid; jodiidid ja jodiidoksiidid

2828

Hüpokloritid; tehniline kaltsiumhüpoklorit; kloritid; hüpobromitid

2829

Kloraadid ja perkloraadid; bromaadid ja perbromaadid; jodaadid ja perjodaadid

2830

Sulfiidid; kindla või muutuva keemilise koostisega polüsulfiidid

2831

Ditionitid ja sulfoksülaadid

2832

Sulfitid; tiosulfaadid

2833

Sulfaadid; maarjad; peroksosulfaadid (persulfaadid)

2834

Nitritid; nitraadid

2835

Fosfinaadid (hüpofosfitid), fosfonaadid (fosfitid) ja fosfaadid; kindla või muutuva keemilise koostisega polüfosfaadid

2836

Karbonaadid; peroksokarbonaadid (perkarbonaadid); tehniline ammooniumkarbonaat (sisaldab ammooniumkarbamaati)

2837

Tsüaniidid, tsüaniidoksiidid ja komplekstsüaniidid

2839

Silikaadid; tehnilised leelismetallsilikaadid

2840

Boraadid; peroksoboraadid (perboraadid)

2841

Oksometall- ja peroksometallhapete soolad

2842

Muud anorgaaniliste hapete ja peroksühapete soolad (k.a kindla või muutuva keemilise koostisega alumosilikaadid), v.a asiidid

2843

Kolloidsed väärismetallid; kindla või muutuva keemilise koostisega anorgaanilised ja orgaanilised väärismetallide ühendid; väärismetallide amalgaamid

2844

Radioaktiivsed keemilised elemendid ja radioaktiivsed isotoobid (k.a lõhustuvad ja fertiilsed keemilised elemendid ning isotoobid) ja nende ühendid; neid tooteid sisaldavad segud ja jäägid

2845

Isotoobid, v.a rubriigis 2844 nimetatud; nende kindla või muutuva keemilise koostisega anorgaanilised ja orgaanilised ühendid

2846

Haruldaste muldmetallide, ütriumi ja skandiumi või nende metallide segude anorgaanilised või orgaanilised ühendid

2847 00 00

Vesinikperoksiid, uureaga tahkestatud või tahkestamata

2848 00 00

Kindla või muutuva keemilise koostisega fosfiidid, v.a ferrofosfiid

2849

Kindla või muutuva keemilise koostisega karbiidid

2850 00

Kindla või muutuva keemilise koostisega hüdriidid, nitriidid, asiidid, silitsiidid ja boriidid, v.a rubriigi 2849 karbiidid

2852

Elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid, keemiliselt määratud või määramata, v.a amalgaamid

2853 00

Muud anorgaanilised ühendid (sh destilleeritud vesi, konduktomeetriline vesi jm samalaadse puhtusastmega vesi); vedel õhk, millest väärisgaasid on eemaldatud või eemaldamata; suruõhk; amalgaamid, v.a väärismetallide amalgaamid.

2901

Atsüklilised süsivesinikud

2902

Tsüklilised süsivesinikud

2903

Süsivesinike halogeenderivaadid

2904

Halogeenitud või halogeenimata süsivesinike sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

2905

Atsüklilised alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

2906

Tsüklilised alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

2907

Fenoolid; fenoolalkoholid

2908

Fenoolide ja fenoolalkoholide halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

2909

Kindla või muutuva keemilise koostisega eetrid, eeteralkoholid, eeterfenoolid, eeteralkoholfenoolid, alkoholperoksiidid, eeterperoksiidid, ketoonperoksiidid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

2910

Kolmeaatomilise tsükliga epoksiidid, epoksüalkoholid, epoksüfenoolid ja epoksüeetrid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

2911 00 00

Atsetaalid ja poolatsetaalid, millel on või ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

2912

Aldehüüdid, millel on või ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi; aldehüüdide tsüklilised polümeerid; paraformaldehüüdid

2913 00 00

Rubriigis 2912 nimetatud ainete halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

2914

Ketoonid ja kinoonid, millel on või ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

2915

Küllastunud atsüklilised monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid, peroksiidid ja peroksühapped; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

2916

Küllastumata atsüklilised monokarboksüülhapped ja tsüklilised monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

2917

Polükarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

2918

Karboksüülhapped, millel on muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

2919

Fosforhapete estrid ja soolad, sh laktofosfaadid; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

2920

Muud anorgaaniliste metalle mittesisaldavate hapete estrid (v.a vesinikhalogeniidide estrid) ja nende soolad; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

2921

Funktsionaalse aminorühmaga ühendid

2922

Aminoühendid, millel on hapnikku sisaldav funktsionaalrühm

2923

Kvaternaarsed ammooniumsoolad ja hüdroksiidid; kindla või muutuva keemilise koostisega letsitiinid jm fosfoaminolipiidid

2924

Funktsionaalse karboksüamidorühmaga ühendid; funktsionaalse amidorühmaga süsihappeühendid

2925

Funktsionaalse karboksüimidorühmaga ühendid (sh sahhariin ja selle soolad) ning funktsionaalse imidorühmaga ühendid

2926

Funktsionaalse nitrilorühmaga ühendid

2927 00 00

Diaso-, aso- ja asoksüühendid

2928 00

Hüdrasiini ja hüdroksüülamiini orgaanilised derivaadid

2929

Muude lämmastikku sisaldavate funktsionaalrühmadega ühendid

2930

Väävelorgaanilised ühendid

2931

Muud elementorgaanilised ühendid

2932

Heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale hapniku aatomi(te)

2933

Heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale lämmastiku aatomi(te)

2934

Kindla või muutuva keemilise koostisega nukleiinhapped ja nende soolad; muud heterotsüklilised ühendid

2935 00

Sulfoonamiidid

7106

Hõbe (sh kulla või plaatinaga pinnatud hõbe), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

7107 00 00

Hõbedaga plakeeritud mitteväärismetallid, töötlemata või pooltöödeldud

7108

Kuld (sh plaatinaga pinnatud kuld), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

7109 00 00

Kullaga plakeeritud mitteväärismetallid ning hõbe, töötlemata või pooltöödeldud

7110

Plaatina, survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

7111 00 00

Plaatinaga plakeeritud mitteväärismetallid, hõbe ja kuld, töötlemata või pooltöödeldud

7112

Väärismetallide või väärismetallidega plakeeritud metallide jäätmed ja jäägid; muud jäätmed ja jäägid, mis sisaldavad väärismetalle või väärismetalliühendeid, mida kasutatakse peamiselt väärismetallide regenereerimiseks

7201

Toormalm ja peegelmalm kangide, plokkide ja muude esmasvormidena:

7202

Ferrosulamid

7203

Rauamaagi jm käsnrauasaaduste otsesel redutseerimisel saadud raud, tükkidena, kuulikestena vms kujul; raud minimaalse puhtusega 99,94 % massist, tükkidena, graanulitena vms kujul

7204

Malmi ja terase jäätmed ja jäägid; praagitud raua või terase valuplokid ümbersulatamiseks

7205

Graanulid ja pulber toormalmist, peegelmalmist, rauast või terasest

7206

Raud ja legeerimata teras valuplokkidena või muude esmasvormidena (v.a rubriigi 7203 raud)

7401 00 00

Vasekivi; (lahusest) väljasadestunud vask

7402 00 00

Rafineerimata vask; vaskanoodid elektrolüüsi teel rafineerimiseks

7403

Rafineeritud vask ja vasesulamid, survetöötlemata

7404 00

Vasejäätmed ja -jäägid

7405 00 00

Vaseligatuurid

7406

Vasepulbrid ja -helbed

7501

Niklikivi, nikkeloksiidi sulamid jm niklitootmise vahesaadused

7502

Survetöötlemata nikkel

7503 00

Niklijäätmed ja -jäägid

7504 00 00

Niklipulbrid ja -helbed

7601

Survetöötlemata alumiinium

7602 00

Alumiiniumijäätmed ja -jäägid

7603

Alumiiniumipulbrid ja -helbed

7801

Survetöötlemata plii

7802 00 00

Pliijäätmed ja -jäägid

ex78 04

Pliipulbrid ja -helbed

7901

Survetöötlemata tsink

7902 00 00

Tsingijäätmed ja -jäägid

7903

Tsingitolm, -pulbrid ja -helbed

8001

Survetöötlemata tina

8002 00 00

Tinajäätmed ja -jäägid

ex81 01

Volfram, sh jäätmed ja jäägid (v.a pooltooted ja valmistooted)

ex81 02

Molübdeen, sh jäätmed ja -jäägid (v.a pooltooted ja valmistooted)

ex81 03

Tantaal, sh jäätmed ja jäägid (v.a pooltooted ja valmistooted)

ex81 04

Magneesium, sh jäätmed ja jäägid (v.a pooltooted ja valmistooted)

ex81 05

Koobalt, sh jäätmed ja jäägid (v.a pooltooted ja valmistooted)

ex81 06 00

Vismut, sh jäätmed ja jäägid (v.a pooltooted ja valmistooted)

ex81 07

Kaadmium, sh jäätmed ja jäägid (v.a pooltooted ja valmistooted)

ex81 08

Titaan, sh jäätmed ja jäägid (v.a pooltooted ja valmistooted)

ex81 09

Tsirkoonium, sh jäätmed ja jäägid (v.a pooltooted ja valmistooted)

ex81 10

Antimon, sh jäätmed ja jäägid (v.a pooltooted ja valmistooted)

ex81 11 00

Mangaan, sh jäätmed ja jäägid (v.a pooltooted ja valmistooted)

ex81 12

Berüllium, kroom, germaanium, vanaadium, gallium, hafnium, indium, nioobium (kolombium), reenium ja tallium, sh jäätmed ja jäägid (v.a pooltooted ja valmistooted)

ex81 13 00

Metallkeraamika, sh jäätmed ja jäägid (v.a pooltooted ja valmistooted)
III LISA

Artiklis 2c osutatud oluline varustus ja tehnoloogia, mis on seotud taristu loomise, omandamise või arendamisega Krimmis ja SevastoopolisCN-kood

Kauba kirjeldus

7304 11 00

ROOSTEVABAST TERASEST ÕMBLUSETA TORUJUHE, MIDA KASUTATAKSE NAFTA- JA GAASIJUHTMETES

7304 19 10

RAUAST VÕI TERASEST ÕMBLUSETA TORUJUHE, MIDA KASUTATAKSE NAFTA- JA GAASIJUHTMETES, VÄLISLÄBIMÕÕDUGA <= 168,3 MM (V.A ROOSTEVABAST TERASEST VÕI MALMIST TOOTED)

7304 19 30

RAUAST VÕI TERASEST ÕMBLUSETA TORUJUHE, MIDA KASUTATAKSE NAFTA- JA GAASIJUHTMETES, VÄLISLÄBIMÕÕDUGA > 168,3 MM, KUID <= 406,4 MM (V.A ROOSTEVABAST TERASEST VÕI MALMIST TOOTED)

7304 19 90

RAUAST VÕI TERASEST ÕMBLUSETA TORUJUHE, MIDA KASUTATAKSE NAFTA- JA GAASIJUHTMETES, VÄLISLÄBIMÕÕDUGA > 406,4 MM (V.A ROOSTEVABAST TERASEST VÕI MALMIST TOOTED)

7304 22 00

ROOSTEVABAST TERASEST ÕMBLUSTETA PUURTORU, MIDA KASUTATAKSE NAFTA- JA GAASIPUURAUKUDE JAOKS

7304 23 00

RAUAST VÕI TERASEST ÕMBLUSTETA PUURTORU, MIDA KASUTATAKSE NAFTA- JA GAASIPUURAUKUDE JAOKS (V.A ROOSTEVABAST TERASEST VÕI MALMIST TOOTED)

7304 24 00

ROOSTEVABAST TERASEST ÕMBLUSTETA MANTEL- JA ÜHENDUSTORUD NAFTA- JA GAASIPUURAUKUDE JAOKS

7304 29 10

RAUAST VÕI TERASEST ÕMBLUSTETA MANTEL- JA ÜHENDUSTORUD NAFTA- JA GAASIPUURAUKUDE JAOKS, VÄLISLÄBIMÕÕDUGA <= 168,3MM (V.A MALMIST TOOTED)

7304 29 30

RAUAST VÕI TERASEST ÕMBLUSTETA MANTEL- JA ÜHENDUSTORUD NAFTA- JA GAASIPUURAUKUDE JAOKS, VÄLISLÄBIMÕÕDUGA > 168,3MM, KUID <= 406,4 MM (V.A MALMIST TOOTED)

7304 29 90

RAUAST VÕI TERASEST ÕMBLUSTETA MANTEL- JA ÜHENDUSTORUD NAFTA- JA GAASIPUURAUKUDE JAOKS, VÄLISLÄBIMÕÕDUGA > 406,4 MM (V.A MALMIST TOOTED)

7305 11 00

RAUAST VÕI TERASEST PIKISUUNALISE RÄBUALUSEL KAARKEEVISÕMBLUSEGA TORUJUHE, MIDA KASUTATAKSE NAFTA- JA GAASIJUHTMETES, ÜMMARGUSE RISTLÕIKEGA JA VÄLISLÄBIMÕÕDUGA > 406,4 MM

7305 12 00

RAUAST VÕI TERASEST PIKISUUNALISE KAARKEEVISÕMBLUSEGA TORUJUHE, MIDA KASUTATAKSE NAFTA- JA GAASIJUHTMETES, ÜMMARGUSE RISTLÕIKEGA JA VÄLISLÄBIMÕÕDUGA > 406,4 MM (V.A PIKISUUNALISE RÄBUALUSEL KAARKEEVISÕMBLUSEGA TOOTED)

7305 19 00

LEHTVALTSITUD RAUAST VÕI TERASEST TORUJUHE, MIDA KASUTATAKSE NAFTA- JA GAASIJUHTMETES, ÜMMARGUSE RISTLÕIKEGA JA VÄLISLÄBIMÕÕDUGA > 406,4 MM (V.A PIKISUUNALISE KAARKEEVISÕMBLUSEGA TOOTED)

7305 20 00

LEHTVALTSITUD RAUAST VÕI TERASEST MANTELTORUD NAFTA- JA GAASIPUURAUKUDE JAOKS, ÜMMARGUSE RISTLÕIKEGA JA VÄLISLÄBIMÕÕDUGA > 406,4 MM

7306 11

LEHTVALTSITUD TERASEST KEEVITATUD TORUJUHE, MIDA KASUTATAKSE NAFTA- JA GAASIJUHTMETES, VÄLISLÄBIMÕÕDUGA <= 406,4 MM

7306 19

LEHTVALTSITUD RAUAST VÕI TERASEST KEEVITATUD TORUJUHE, MIDA KASUTATAKSE NAFTA- JA GAASIJUHTMETES, VÄLISLÄBIMÕÕDUGA <= 406,4 MM (V.A ROOSTEVABAST TERASEST VÕI MALMIST TOOTED)

7306 21

LEHTVALTSITUD ROOSTEVABAST TERASEST KEEVITATUD MANTEL- JA ÜHENDUSTORUD NAFTA- JA GAASIPUURAUKUDE JAOKS, VÄLISLÄBIMÕÕDUGA <= 406,4 MM

7306 29

LEHTVALTSITUD RAUAST VÕI TERASEST KEEVITATUD MANTEL- JA ÜHENDUSTORUD, MIDA KASUTATAKSE NAFTA- JA GAASIPUURAUKUDE JAOKS, VÄLISLÄBIMÕÕDUGA <= 406,4 MM (V.A ROOSTEVABAST TERASEST VÕI MALMIST TOOTED)

ex73 11 00

RAUAST JA TERASEST SURU- VÕI VEDELGAASIMAHUTID (V.A MAHUTID, MIS ON SPETSIAALSELT KONSTRUEERITUD VÕI VARUSTATUD ÜHE VÕI MITME TRANSPORDILIIGI JAOKS)

8207 13 00

VAHETATAVAD PAAGUTATUD METALLKARBIIDIDEST VÕI METALLKERAAMIKAST TÖÖTAVA OSAGA TÖÖRIISTAD KIVI- VÕI PINNASEPUURIDE JAOKS

8207 19 10

VAHETATAVAD TEEMANDIST VÕI AGLOMEERITUD TEEMANDIST TÖÖTAVA OSAGA TÖÖRIISTAD KIVI- VÕI PINNASEPUURIDE JAOKS

8413 50

MOOTORIGA KÄIVITATAVAD JA TÖÖORGANI VAHELDUVSUUNALISE LIIKUMISEGA VEDELIKUPUMBAD (V.A ALAMRUBRIIKIDESSE 8413 11 JA 8413 19 KUULUVAD PUMBAD JA KÜTUSEPUMBAD, MÄÄRDEÕLIPUMBAD, JAHUTUSVEDELIKUPUMBAD SISEPÕLEMIS-KOLBMOOTORITE JAOKS JA BETOONIPUMBAD)

8413 60

MOOTORIGA KÄIVITATAVAD ROOTORIGA VEDELIKUPUMBAD (V.A ALAMRUBRIIKIDESSE 8413 11 JA 8413 19 KUULUVAD PUMBAD JA KÜTUSEPUMBAD, MÄÄRDEÕLIPUMBAD, JAHUTUSVEDELIKUPUMBAD SISEPÕLEMIS-KOLBMOOTORITE JAOKS)

8413 82 00

VEDELIKUTÕSTUKID (V.A PUMBAD)

8413 92 00

MUJAL NIMETAMATA VEDELIKUTÕSTUKITE OSAD

8430 49 00

JÄRELVEETAVAD HÜDRAULIKATA PUURIMIS- JA PINNASELÄBINDUSMASINAD MULLATÖÖDE TEGEMISEKS NING MAAKIDE JA MINERAALIDE KAEVANDAMISEKS (V.A LÄBINDUSMEHHANISMID JA MEHAANILISED TÖÖRIISTAD)

8431 39 00

RUBRIIGI 8428 MUJAL NIMETAMATA MASINATE OSAD

8431 43 00

ALAMRUBRIIKIDE 8430 41 JA 8430 49 MUJAL NIMETAMATA PUURIMIS- JA PINNASELÄBINDUSMASINATE OSAD

8431 49

RUBRIIKIDE 8426, 8429 JA 8430 MUJAL NIMETAMATA MASINATE OSAD

8479 89 97

MUJAL NIMETAMATA MASINAD, APARAADID JA MEHAANILISED SEADMED

8705 20 00

MOBIILSED PUURIMISMASINAD

8905 20 00

UJUVAD VÕI SUKELDATAVAD PUUR- JA TOOTMISPLATVORMID

8905 90 10

MEREL KASUTATAVAD TULELAEVAD, TULETÕRJELAEVAD, UJUVKRAANAD JM ERIOTSTARBELISED ALUSED, MILLE NAVIGEERIMINE ON ALLUTATUD NENDE PÕHIFUNKTSIOONILE (V.A UJUVDOKID; UJUVAD VÕI SUKELDATAVAD PUUR- JA TOOTMISPLATVORMID; KALAPÜÜGILAEVAD JA SÕJALAEVAD)( 1 ) Nõukogu 23. juuni 2014. aasta otsus 2014/386/ÜVJP, mis käsitleb Krimmist või Sevastopolist pärit kaupadele kohaldatavaid piiranguid vastusena Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 70).

( 2 ) EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

( 3 ) ELT L 118, 22.4.2014, lk 1.