02014R0579 — ET — 07.07.2019 — 002.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 579/2014,

28. mai 2014,

millega lubatakse erand teatavatest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa sätetest, mis on seotud vedelate õlide ja rasvade mereveoga

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 160 29.5.2014, lk 14)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/238, 19. veebruar 2016,

  L 45

1

20.2.2016

►M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/978, 14. juuni 2019,

  L 159

26

17.6.2019
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 579/2014,

28. mai 2014,

millega lubatakse erand teatavatest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa sätetest, mis on seotud vedelate õlide ja rasvade mereveoga

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Erand

Erandina määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa IV peatüki punktist 4 võib inimtoiduks ette nähtud või eeldatavalt inimtoiduks kasutatavate vedelate õlide ja rasvade („õlid ja rasvad”) veoks kasutada laevu, mis ei ole ette nähtud toiduainete veoks, kui on täidetud käesoleva määruse artiklites 2 ja 3 sätestatud tingimused.

Artikkel 2

Erandi tingimused

1.  Õli ja rasva veole eelnev veos samas mahutis laevas (edaspidi „eelnev veos”) peab koosnema käesoleva määruse lisas esitatud ainetest või selliste ainete segust.

2.  Töötlemiseks ette nähtud vedelate õlide ja rasvade vedu mahtlastina laevas on lubatud mahutites, mis ei ole ette nähtud üksnes toiduainete veoks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) kui õli või rasva veetakse roostevabast terasest mahutis või mahutis, mille sisekate on epoksüvaigust või tehniliselt samaväärsest materjalist ning kui eelnev veos on

i) toiduaine või

ii) veos, mis on lisas esitatud eelnevate heakskiidetud veoste loetelus,

või

b) kui õli või rasva veetakse mahutis, mis on valmistatud materjalist, millele ei ole osutatud punktis a, kuid kui kolm eelnevat veost, mis on selles mahutis veetud, on

i) toiduained või

ii) veos, mis on lisas esitatud eelnevate lubatud veoste loetelus.

3.  Töötlemiseks mitteettenähtud õlide ja rasvade vedu mahtlastina laevas on lubatud mahutites, mis ei ole ette nähtud üksnes toiduainete veoks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) kui mahuti on

i) roostevabast terasest või

ii) epoksüvaigust või tehniliselt samaväärsest materjalist kattega

ning

b) kui kolm selles mahutis eelnevalt veetud veost on olnud toiduained.

Artikkel 3

Andmete säilitamine

1.  Õli ja rasva mahtlastina mahutis vedava laeva kapten peab hoidma alles täpsed dokumentaalsed tõendusmaterjalid eelmise kolme veose kohta kõnealustes mahutites ja vedude vahepeal tehtud puhastuse tõhususe kohta.

2.  Kui veost laaditakse ühelt laevalt ümber teisele laevale, peab lisaks käesoleva artikli lõikes 1 nõutud dokumentide säilitamisele vastuvõtva laeva kapten säilitama täpsed dokumendid selle kohta, et mahtlastina veetud õlide ja rasvade eelmine vedu toimus vastavalt artikli 2 sätetele ning et nende veostevahelisel ajal puhastati teist laeva tõhusalt.

3.  Taotluse korral peab laeva kapten esitama pädevale asutusele dokumentaalsed tõendid, nagu on sätestatud lõigetes 1 ja 2.

Artikkel 4

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 96/3/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
LISA

HEAKSKIIDETUD EELNEVATE VEOSTE NIMEKIRIAine (sünonüümid)

CASi nr

Äädikhape (etaanhape; äädikhape, metaankarboksüülhape)

64-19-7

Äädikhappe anhüdriid (etaananhüdriid)

108-24-7

Atsetoon (dimetüülketoon; 2-propanoon)

67-64-1

Happelised õlid ja rasvhapete destillaadid, mis on saadud taimsetest õlidest ja rasvadest ning loomsetest ja merelist päritolu rasvadest ja õlidest ja/või nende segudest

Ammooniumhüdroksiid (ammooniumhüdraat; ammoniaagi lahus, ammoniaagivesi)

1336-21-6

Ammooniumpolüfosfaat

68333-79-9 ning 10124-31-9

Loomsed, merelist päritolu ja taimsed ning hüdrogeenitud õlid ja rasvad vastavalt IMO ringkirjale MEPC.2/Circ.

Bensüülalkohol (ainult farmaatsia ja reaktiivi puhtusastmega)

100-51-6

N-butüülatsetaat

123-86-4

sec-butüülatsetaat

105-46-4

tert-butüülatsetaat

540-88-5

▼M1

Ammooniumnitraadi lahus

6484-52-2

Kaltsiumammooniumnitraat

15245-12-2

▼B

Kaltsiumkloriidilahus

10043-52-4

▼M1

Kaltsiumnitraat

10124-37-5

Kaltsium(II)nitraatdihüdraat

35054-52-5

Kaltsiumnitraattetrahüdraat

13477-34-4

▼B

Tsükloheksaan (heksametüleen; heksanafteen; heksahüdrobenseen)

110-82-7

Epoksiiditud sojaõli (sisaldusega vähemalt 7 % ja mitte rohkem kui 8 % oksiraani hapnikust)

8013-07-8

Etüülalkohol (etanool)

64-17-5

Etüülatsetaat (äädikeeter)

141-78-6

2-etüülheksanool (2-etüülheksüülalkohol)

104-76-7

▼M2

Etüül-tert-butüüleeter

637-92-3

▼B

Rasvhapped

 

Arahiinhape (eikosaanhape)

506–30-9

Beheenhape (dokosaanhape)

112-85-6

Võihape (n-butüürhape; butaanhape, etüülatseethape, propüülsipelghape)

107-92-6

Kapriinhape (n-dekaanhape)

334-48-5

Kapronhape (n-heksaanhape)

142-62-1

Kaprüülhape (n-oktaanhape)

124-07-2

Eruukhape (cis-13-dokoseenhape)

112-86-7

N-heptaanhape

111-14-8

Lauriinhape (n-dodekaanhape)

143-07-7

Lauroleiinhape (dodekaanhape)

4998-71-4

Linoolhape (9,12-oktadekadieenhape)

60-33-3

Linoolhape (9,12,15-oktadekatrieenhape)

463-40-1

Müristiinhape (n-tetradekaanhape)

544-63-8

Müristoleiinhape (n-tetradetseenhape)

544-64-9

Oleiinhape (n-oktadetseenhape)

112-80-1

Palmitiinhape (n-heksadekaanhape)

57-10-3

Palmitoleiinhape (cis-9-heksadetseenhape)

373-49-9

Pelargoonhape (n-nonaanhape)

112-05-0

Ritsinoolhape (cis-12-hüdroksü-oktadets-9-eenhape; riitsinusõlihape)

141-22-0

Stearhape (n-oktadekaanhape)

57-11-4

Palderjanhape (n-pentaanhape)

109-52-4

Rasvhapete estrid — estrid, mis on saadud loetletud rasvhapetest ja loetletud rasvalkoholidest, samuti metanoolist ja etanoolist. Näiteks järgmised ained

 

Butüülmüristaat

110-36-1

Tsetüülstearaat

110-63-2

Oleüülpalmitaat

2906-55-0

Metüüllauraat (metüüldodekanaat)

111-82-0

Metüüloleaat (metüüloktadetsenaat)

112-62-9

Metüülpalmitaat (metüülheksadekanaat)

112-39-0

Metüülstearaat (metüül)oktadekanaat

112-61-8

Rasvalkoholid

 

Butüülalkohol (1-butanool; butüüralkohol)

71-36-3

Kaproüülalkohol (1-heksanool; heksüülalkohol)

111-27-3

Kaprüülalkohol (1-n-oktanool; heptüülkarbinool)

111-87-5

Tsetüülalkohol (alkohol C-16; 1-heksadekanool, tsetüülalkohol, palmitüülalkohol)

36653-82-4

Detsüülalkohol (1-dekanool)

112-30-1

Enantüülalkohol (1-heptanool; heptüülalkohol)

111-70-6

Laurüülalkohol (n-dodekanool; dodetsüülalkohol)

112-53-8

Müristüülalkohol (1-tetradekanool; tetradekanool)

112-72-1

Nonüülalkohol (1-nonanool; pelargoonalkohol, oktüülkarbinool)

143-08-8

Oleüülalkohol (oktadetsenool)

143-28-2

Stearüülalkohol (1-oktadekanool)

112-92-5

Tridetsüülalkohol (1-tridekanool)

112-70-9

Rasvalkoholide segud

 

Laurüülmüristüülalkohol (segu C 12 — C 14)

 

Tsetüülstearüülalkohol (C 16 — C 18)

 

Sipelghape (metaanhape; vesinikkarboksüülhape)

64-18-6

Fruktoos

57-48-7 ja 30237-26-4

Glütserool (glütseriin, propaan-1,2,3-triool)

56-81-5

Glükoolid

 

1,3-butaandiool (1,3-butüleenglükool)

107-88-0

1,4-butaandiool (1,4-butüleenglükool)

110-63-4

Heptaan (kaubandusliku puhtusastmega)

142-82-5

Heksaan (tehnilise puhtusastmega)

110-54-3 ja 64742-49-0

Vesinikperoksiid

7722-84-1

Isobutanool (2-metüül-1-propanool)

78-83-1

Isobutüülatsetaat (2-metüülpropüülatsetaat)

110-19-0

Isodekanool (isodetsüülalkohol)

25339-17-7

Isononanool (isonoüülalkohol)

27458-94-2

Isooktanool (isooktüülalkohol)

26952-21-6

Isopropanool (propaan-2-ool; Isopropüülalkohol; IPA)

67-63-0

Kaoliinipüdelik

1332-58-7

Limoneen (dipenteen)

138-86-3

Magneesiumkloriidi lahus

7786-30-3

Metanool (metüülalkohol)

67-56-1

▼M2

Metüülatsetaat

79-20-9

▼B

Metüületüülketoon (2-butanoon)

78-93-3

Metüülisobutüülketoon (4-metüül-2-pentanoon)

108-10-1

Metüül-tert-butüüleeter (MBTE)

1634-04-4

Melass, mis on toodetud tavalise suhkru tootmise tehnoloogiaga suhkruroost, suhkrupeedist, tsitruselistest või sorgost

Parafiinvaha (toidu puhtusastmega)

8002-74-2 ja 63231-60-7

Pentaan

109-66-0

Fosforhape (ortofosforhape)

7664-38-2

Polüpropüleenglükool (molekulmassiga üle 400)

25322-69-4

Joogivesi

7732-18-5

Kaaliumhüdroksiidi (kaustiline potas) lahus

1310-58-3

N-propüülatsetaat

109-60-4

Propüülalkohol (propaan-1-ool; 1-propanool)

71-23-8

Propüleenglükool (1,2 propüleenglükool; propaan-1,2-diool; 1,2-dihüdroksüpropaan; monoetüleenglükool (mpg); metüülglükool)

57-55-6

1,3-propaandiool (1,3-propüleenglükool; trimetüülglükool)

504-63-2

Propüleentetrameer

6842-15-5

Naatriumhüdroksiidi lahus (kaustilise sooda lahus)

1310-73-2

Naatriumsilikaadi (vesiklaasi) lahus

1344-09-8

Sorbitooli lahus (D-sorbitool; d-sorbiit)

50-70-4

Väävelhape

7664-93-9

Fraktsioneerimata rasvhapped, mis on saadud taimsetest, loomsetest ja merelist päritolu õlidest ja rasvadest ja/või nende segudest, kui need on saadud toidurasvadest ja -õlidest.

Fraktsioneerimata rasvalkoholid, mis on saadud taimsetest, loomsetest ja merelist päritolu õlidest ja rasvadest ja/või nende segudest, kui need on saadud toidurasvadest ja -õlidest.

Fraktsioneerimata rasvestrid, mis on saadud taimsetest, loomsetest ja merelist päritolu õlidest ja rasvadest ja/või nende segudest, kui need on saadud toidurasvadest ja -õlidest.

Karbamiidi ja ammooniumnitraadi lahus (UAN)

Valge parafiinõli

8042-47-5