2014R0269 — ET — 16.09.2015 — 008.002


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 269/2014,

17. märts 2014,

mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

(ELT L 078 17.3.2014, lk 6)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

 M1

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 284/2014, 21. märts 2014,

  L 86

27

21.3.2014

 M2

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 433/2014, 28. aprill 2014,

  L 126

48

29.4.2014

►M3

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 476/2014, 12. mai 2014,

  L 137

1

12.5.2014

►M4

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 477/2014, 12. mai 2014,

  L 137

3

12.5.2014

►M5

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 577/2014, 28. mai 2014,

  L 160

7

29.5.2014

 M6

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 753/2014, 11. juuli 2014,

  L 205

7

12.7.2014

 M7

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 783/2014, 18. juuli 2014,

  L 214

2

19.7.2014

►M8

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 810/2014, 25. juuli 2014,

  L 221

1

25.7.2014

►M9

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 811/2014, 25. juuli 2014,

  L 221

11

25.7.2014

►M10

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 826/2014, 30. juuli 2014,

  L 226

16

30.7.2014

►M11

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 959/2014, 8. september 2014,

  L 271

1

12.9.2014

 M12

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 961/2014, 8. september 2014,

  L 271

8

12.9.2014

 M13

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1225/2014, 17. november 2014,

  L 331

1

18.11.2014

►M14

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1270/2014, 28. november 2014,

  L 344

5

29.11.2014

►M15

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/240, 9. veebruar 2015,

  L 40

7

16.2.2015

►M16

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/427, 13. märts 2015,

  L 70

1

14.3.2015

►M17

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1514, 14. september 2015,

  L 239

30

15.9.2015


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 066, 11.3.2015, lk  20 (477/2014)

 C2

Parandus, ELT L 066, 11.3.2015, lk  21 (810/2014)

 C3

Parandus, ELT L 199, 29.7.2015, lk  46 (284/2014)

 C4

Parandus, ELT L 275, 20.10.2015, lk  68 (961/2014)

►C5

Parandus, ELT L 280, 24.10.2015, lk  38 (2015/1514)
▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 269/2014,

17. märts 2014,

mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusegaEUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 17. märts 2014 otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega ( 1 ),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Liidu liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid mõistsid 6. märtsil 2014. aastal karmilt hukka Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse provotseerimata rikkumise Venemaa Föderatsiooni poolt ja kutsusid Venemaa Föderatsiooni üles viima oma relvajõud viivitamata tagasi nende alalisse paiknemiskohta kooskõlas asjakohaste lepingutega. Nad kutsusid Venemaa Föderatsiooni üles võimaldama rahvusvaheliste vaatlejate jaoks viivitamatu juurdepääsu. Riigipead ja valitsusjuhid leidsid, et Krimmi Autonoomse Vabariigi ülemnõukogu otsus korraldada referendum territooriumi tulevase staatuse üle on vastuolus Ukraina põhiseadusega ja seetõttu ebaseaduslik.

(2)

Riigipead ja valitsusjuhid otsustasid võtta meetmeid, sealhulgas nõukogus 3. märtsil 2014. aastal kavandatud meetmed, ning eelkõige peatada Venemaa Föderatsiooniga viisaküsimustes peetavad kahepoolsed kõnelused ja olemasolevat partnerlus- ja koostöölepingut asendava uue laiaulatusliku lepingu üle peetavad kõnelused.

(3)

Riigipead ja valitsusjuhid rõhutasid, et kriisile tuleks leida lahendus Ukraina valitsuse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vaheliste läbirääkimiste teel, sealhulgas läbi võimalike mitmepoolsete mehhanismide, ning et kiirete tulemuste puudumise korral teeb liit otsuse lisameetmete kohta, nagu reisikeelu kehtestamine, varade külmutamine ning ELi–Venemaa tippkohtumise ärajätmine.

(4)

Nõukogu võttis 17 märtsil 2014 vastu otsuse 2014/145/ÜVJP, milles sätestatakse selliste teatavate isikute ning nendega seotud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes reisipiirangute kehtestamine ja rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine, kes on vastutavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse eest, sealhulgas territooriumi mis tahes osa tulevast staatust puudutava tegevuse eest, mis on vastuolus Ukraina põhiseadusega. Kõnealused füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused on loetletud nimetatud otsuse lisas.

(5)

Osa kõnealustest meetmetest kuuluvad aluslepingu reguleerimisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõik liikmesriigid kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(6)

Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele ning õigust isikuandmete kaitsele. Käesolevat määrust tuleks kohaldada kooskõlas nimetatud õiguste ja põhimõtetega.

(7)

Nõukogul peaks olema pädevus muuta käesoleva määruse I lisa, võttes arvesse tõsist poliitilist olukorda Ukrainas ning et tagada kooskõlas otsuse 2014/145/ÜVJP lisa muutmise ja läbivaatamisega.

(8)

Käesoleva määruse I lisas esitatud loetelu muutmise kord peaks hõlmama kohustust teatada loetellu kantud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele nende loetellu kandmise põhjused, et anda neile võimalus esitada märkusi. Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, peaks nõukogu nimetatud märkusi arvesse võttes oma otsuse läbi vaatama ning teavitama vastavalt asjaomast isikut, üksust või asutust.

(9)

Käesoleva määruse rakendamiseks ja liidus maksimaalse õiguskindluse saavutamiseks tuleb avalikustada nende füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste nimed ning muud asjakohased andmed, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid tuleks käesoleva määruse kohaselt külmutada. Isikuandmete töötlemisel tuleks järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 45/2001 ( 2 ) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ ( 3 ).

(10)

Käesoleva määrusega kehtestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„nõue” –

enne või pärast 17. märts 2014 kas kohtu kaudu või muul viisil esitatud nõue, mis tuleneb lepingust või tehingust või on sellega seotud, ning eelkõige:

i) nõue, millega taotletakse lepingust või tehingust tuleneva või sellega seotud kohustuse täitmist;

ii) nõue, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, finantstagatise või hüvitise pikendamine või väljamaksmine;

iii) lepingu või tehinguga seotud hüvitisnõue;

iv) vastunõue;

v) nõue, mille eesmärk on kohtuotsuse, vahekohtu otsuse või sellega samaväärse otsuse tunnustamine või täitmine, sealhulgas välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamise menetluse kaudu, olenemata kohast, kus otsus on tehtud;

b)

„leping või tehing” – mis tahes vormis ning mis tahes õiguse alusel tehtav tehing, mis hõlmab kas ühte või mitut lepingut või samalaadset kohustust samade või eri poolte vahel; mõiste „leping” hõlmab võlakirju, tagatisi või hüvitisi, eriti finantstagatisi või -hüvitisi, ning krediite, olenemata sellest, kas need on juriidiliselt iseseisvad või mitte, ning iga kaasnevat tingimust, mis tuleneb tehingust või on sellega seotud;

c)

„pädevad asutused” – liikmesriikide pädevad asutused, mis on kindlaks määratud II lisas loetletud veebisaitidel;

d)

„majandusressursid” – igasugune vara, nii materiaalne kui ka mittemateriaalne, nii kinnis- kui ka vallasvara, mis ei kuulu rahaliste vahendite hulka, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;

e)

„majandusressursside külmutamine” – toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;

f)

„rahaliste vahendite külmutamine” – toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile ja tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muutusi nende mahus, väärtuses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, laadis, otstarbes või muid muutusi, mis võimaldaksid kõnealuseid rahalisi vahendeid kasutada, sealhulgas portfelli hallata;

g)

„rahalised vahendid” –

igasugused finantsvarad ja tulud, sealhulgas, aga mitte ainult:

i) sularaha, tšekid, rahalised nõuded, käskvekslid, maksekorraldused ja muud makseviisid;

ii) hoiused finantsasutustes või muudes üksustes, kontode saldod, võlad ja võlakohustused;

iii) avalikult ja eraviisiliselt kaubeldavad väärtpaberid ja võlainstrumendid, sealhulgas aktsiad ja osakud, väärtpaberite sertifikaadid, võlakirjad, vekslid, ostutähed, võlaväärtpaberid ja tuletislepingud;

iv) intressid, dividendid või muu varadelt saadud või neist kogunenud tulu;

v) krediit, tasaarvestusõigus, tagatised, täitmisgarantiid või muud finantskohustused;

vi) akreditiivid, veokirjad, ostukirjad ning

vii) fondides või finantsvahendites osalemist tõendavad dokumendid;

h)

„liidu territoorium” – liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaks määratud tingimuste alusel.

▼M3

Artikkel 2

1.  Külmutatakse kõik I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või nendega seotud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele kuuluvad, nende valduses või kontrolli all olevad rahalised vahendid ja majandusressursid.

2.  Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei tehta otseselt ega kaudselt kättesaadavaks I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või nendega seotud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ega nende kasuks.

▼B

Artikkel 3

▼M9

1.  I lisas loetletakse:

a) füüsilised isikud, kes on vastutavad sellise tegevuse või poliitika aktiivse toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, või stabiilsust või julgeolekut Ukrainas, või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, ning nendega seotud füüsilised ja juriidilised isikud, üksused või asutused;

b) juriidilised isikud, üksused või asutused, kes toetavad materiaalselt või rahaliselt tegevust, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust, ja sõltumatust;

c) Krimmis ja Sevastoopolis asuvad juriidilised isikud, üksused või asutused, kelle omandiõigus on läinud üle Ukraina õiguse vastaselt, ning juriidilised isikud, üksused või asutused, kes on sellisest üleminekust kasu saanud;

d) füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes annavad aktiivselt materiaalset või rahalist toetust Krimmi ja Sevastoopoli annekteerimise või Ida-Ukraina destabiliseerimise eest vastutavatele Venemaa otsustusõiguslikele isikutele või saavad nende tegevusest kasu, või

▼M11

e) füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes teevad tehinguid Ukraina Donbassi piirkonna separatistlike rühmitustega.

▼B

2.  I lisa sisaldab asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste loetellu kandmise põhjuseid.

3.  I lisa sisaldab asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste tuvastamiseks vajalikku teavet, kui selline teave on kättesaadav. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste puhul võib selline teave sisaldada nimesid, registreerimise kohta ja kuupäeva, äriregistri numbrit ja äritegevuse kohta.

Artikkel 4

1.  Erandina artiklist 2 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või kättesaadavaks tegemiseks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, ning pärast seda, kui nad on otsustanud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on:

a) vajalikud I lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste või selliste füüsiliste isikute ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste katmiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b) ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistlike töötasude maksmiseks või nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c) ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest või

d) vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud muude liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist.

2.  Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest.

Artikkel 5

1.  Erandina artiklist 2 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) vahekohus on teinud kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta otsuse enne kuupäeva, mil artiklis 2 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti I lisasse, või nende kohta on tehtud liidu kohtu või haldusorgani otsus või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratav kohtuotsus enne või pärast nimetatud kuupäeva;

b) rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise otsusega tagatud või kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c) otsus ei ole tehtud I lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kasuks ning

d) otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

2.  Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest.

Artikkel 6

1.  Erandina artiklist 2 ning tingimusel, et I lisas loetletud füüsilisel või juriidilisel isikul, üksusel või asutusel tuleb teha makse vastavalt lepingule või kokkuleppele, mille ta on sõlminud, või kohustusele, mis tekkis asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele enne kuupäeva, mil kõnealune füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti I lisasse, võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, eeldusel et asjaomane pädev asutus on teinud kindlaks, et:

a) I lisas loetletud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kasutab rahalisi vahendeid või majandusressursse makseteks ning

b) makse ei ole vastuolus artikli 2 lõikega 2.

2.  Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest.

Artikkel 7

1.  Artikli 2 lõige 2 ei takista finants- või krediidiasutustel, kes saavad kolmandate isikute poolt loetellu kantud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontole üle kantud rahalisi vahendeid, külmutatud kontode krediteerimist, tingimusel et ka kõik neile kontodele lisatavad summad külmutatakse. Finants- või krediidiasutus teatab sellistest ülekannetest viivitamata asjaomasele pädevale asutusele.

2.  Artikli 2 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a) nende kontode intressid või muud tulud;

b) maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil artiklis 2 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti I lisasse, või

c) maksed, mis kuuluvad tasumisele mõnes liikmesriigis tehtud või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratava kohtu, haldusorgani või vahekohtu otsuse alusel,

tingimusel et kõik sellised intressid, muud tulud ja maksed külmutatakse kooskõlas artikli 2 lõikega 1.

Artikkel 8

1.  Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning asutused:

a) esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks teave vastavalt artiklile 2 külmutatud kontode ja rahasummade kohta, nende elu- või asukoha liikmesriigi pädevale asutusele ja edastama otse või liikmesriigi kaudu komisjonile, ning

b) tegema koostööd kõnealuse pädeva asutusega nimetatud teabe kontrollimisel.

2.  Lisateave, mille komisjonile saab otse, tehakse liikmesriikidele kättesaadavaks.

3.  Käesoleva artikli kohaselt edastatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

Artikkel 9

Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine lõikes 2 osutatud meetmetest.

Artikkel 10

1.  Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest või nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, mis on tehtud heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene määrust rakendavale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, selle juhtidele või töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.

2.  Füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ei tulene mingit vastutust, kui nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatud alust arvata, et nende tegevus võiks rikkuda käesolevas määruses sätestatud meetmeid.

Artikkel 11

1.  Lepingu ja tehingu puhul, mille täitmist on otseselt või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva määrusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue või tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, tagatise või hüvitise, eriti finantstagatise ja -hüvitise pikendamine või väljamaksmine, kui selle esitajaks on:

a) I lisas loetletud määratud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused;

b) füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a osutatud isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel.

2.  Igas nõude täitmise menetluses jääb kõnealuse nõude täitmist taotleva füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kohustuseks tõendada, et nõude täitmine ei ole lõike 1 alusel keelatud.

3.  Käesoleva artikliga ei piirata lõikes 1 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste õigust nõuda kooskõlas käesoleva määrusega lepinguliste kohustuste täitmata jätmise seaduslikkuse kohtulikku kontrolli.

Artikkel 12

1.  Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja jagavad omavahel muud nende käsutuses olevat käesoleva määrusega seotud asjakohast teavet, eelkõige teavet:

a) artikli 2 alusel külmutatud rahaliste vahendite ning artiklite 4, 5 ja 6 alusel antud lubade kohta;

b) rikkumise ja rakendamisega seotud probleemide ning liikmesriikide kohtute tehtud otsuste kohta.

2.  Liikmesriigid edastavad viivitamata üksteisele ja komisjonile muu nende käsutuses oleva asjakohase teabe, mis võib mõjutada käesoleva määruse tõhusat rakendamist.

Artikkel 13

Komisjonil on õigus II lisa liikmesriikide esitatud teabe alusel muuta.

Artikkel 14

1.  Kui nõukogu otsustab kohaldada füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse suhtes artiklis 2 osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt I lisa.

2.  Nõukogu edastab oma otsuse, sealhulgas loetellu kandmise põhjused lõikes 1 osutatud füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada märkusi.

3.  Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust.

4.  I lisas esitatud loetelu vaadatakse korrapäraselt ja vähemalt iga 12 kuu tagant läbi.

Artikkel 15

1.  Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse sätete rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.  Liikmesriigid teevad lõikes 1 osutatud eeskirjad komisjonile teatavaks viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ning teatavad komisjonile eeskirjade edaspidistest muudatustest.

Artikkel 16

1.  Liikmesriigid määravad kindlaks käesolevas määruses osutatud pädevad asutused ja esitavad need II lisas loetletud veebisaitidel. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast II lisas loetletud veebisaidi aadressi muudatusest.

2.  Liikmesriigid teatavad komisjonile oma pädevad asutused, sealhulgas nende pädevate asutuste kontaktandmed, viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

3.  Kui käesolevas määruses on nõue komisjoni teavitada või temaga suhelda, tuleb selleks kasutada II lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 17

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a) liidu territooriumil, sealhulgas õhuruumis;

b) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c) liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil või väljaspool seda;

d) liidu territooriumil või väljaspool seda asuvate juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

e) kõikide juriidiliste isikute, üksuste või asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt toimub liidu territooriumil.

Artikkel 18

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

Artiklis 2 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

▼C1

Isikud

▼B 

Nimi

Identifiseerimis- andmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

▼M17

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

►C5  Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB), ◄

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Sünniaeg: 26.11.1972.

Sünnikoht: Beltsy (Bălți), Moldova Vabariik

Aksyonov valiti Krimmi Ülemraadas 27. veebruaril 2014 venemeelsete relvastatud isikute juuresolekul „Krimmi peaministriks”. Oleksandr Turchynov kuulutas 1. märtsil 2014 tema „valimise” põhiseaduse vastaseks. Aksyonov tegi aktiivselt lobitööd 16. märtsiks 2014 kavandatud „referendumi” toetuseks. Alates 9. oktoobrist 2014 on ta „Krimmi Vabariigi” nn juht.

Venemaa Riiginõukogu presiidiumi liige.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

(Владимир Андреевич Константинов)

Sünniaeg: 19.11.1956.

Sünnikoht: Vladimirovka (teise nimega Vladimirovca), Slobozia oblast, Moldova NSV (nüüdne Moldova Vabariik) või

Bogomol, Moldova NSV

Krimmi Autonoomse Vabariigi ülemnõukogu spiikrina etendas Konstantinov olulist rolli Ülemraadas langetatud otsuste juures, mis käsitlesid Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavat „referendumit”, ning kutsus valijaid hääletama Krimmi iseseisvuse poolt.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

(Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Sünniaeg: 15.8.1976

Sünnikoht: Ulan-Ude, Burjaatia ANSV

(Vene NFSV)

Krimmi ministrite nõukogu endise aseesimehena etendas Temirgaliev olulist rolli Ülemraadas langetatud otsuste juures, mis käsitlesid Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavat „referendumit”. Ta tegi aktiivselt lobitööd Krimmi ühendamiseks Venemaa Föderatsiooniga.

17.3.2014

4.

Denis Valentinovich Berezovskiy

(Денис Валентинович Березовский)

Sünniaeg: 15.7.1974

Sünnikoht: Harkov, Ukraina NSV

Berezovskiy nimetati 1. märtsil 2014 Ukraina mereväe ülemaks, kuid ta andis ametivande Krimmi relvajõududele, murdes oma eelnevat vannet Ukraina mereväele.

Seejärel nimetati ta Venemaa Föderatsiooni Musta mere laevastiku aseülemaks.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

(Алексей Михайлович Чалый)

Sünniaeg: 13.6.1961

Sünnikoht: Moskva või Sevastopol

Chaliy sai 23. veebruaril 2014 rahva heakskiidul Sevastopoli linnapeaks ja võttis selle „mandaadi” vastu. Ta tegi aktiivselt kampaaniatööd selle nimel, et Sevastopolist saaks pärast 16. märtsiks 2014 kavandatud referendumit Venemaa Föderatsiooni eraldi üksus. Ta allkirjastas lepingu, mis käsitles Krimmi annekteerimist Venemaa Föderatsiooni koosseisu. Sevastopoli linna seadusandliku kogu esimees.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

(Пётр Анатольевич Зима)

Sünniaeg: 29.3.1965

„Peaminister” Aksyonov nimetas Zima 3. märtsil 2014 Krimmi julgeolekuteenistuse uueks juhiks ja Zima võttis selle ametikoha vastu. Ta on andnud Venemaa luureteenistusele (SBU) olulist teavet, sealhulgas andmebaasi. See sisaldas teavet Euro-Maidani aktivistide ja Krimmi inimõiguste kaitsjate kohta. Ta etendas olulist rolli, et takistada Ukraina ametivõimudel Krimmi territooriumi kontrollida. 11. märtsil 2014 kuulutasid endised Krimmi julgeolekuteenistuse (SBU) ametnikud välja Krimmi sõltumatu julgeolekuteenistuse moodustamise.

17.3.2014

7.

Yuriy Gennadyevich Zherebtsov

(Юрий Геннадиевич Жеребцов)

Sünniaeg: 19.11.1969.

Sünnikoht: Izmail, Odessa oblast, Ukraina NSV või Odessa.

Krimmi Ülemraada spiikri nõunik, üks peamisi 16. märtsil 2014 toimunud Ukraina territoriaalse terviklikkuse vastase „referendumi” korraldajaid. „Krimmi Vabariigi” ühiskondliku koja liige.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

(Сергей Павлович Цеков)

Sünniaeg: 29.9.1953 või 23.9.1953.

Sünnikoht: Simferoopol

Ülemraada asespiiker; Tsekov algatas koos Sergey Aksyonoviga Krimmi Autonoomse Vabariigi valitsuse ebaseadusliku laialisaatmise. Ta kaasas sellesse aktsiooni Vladimir Konstantinovi, ähvardades teda ametist tagandamisega. Ta tunnistas avalikult, et kutse Vene sõduritele võtta üle Krimmi Ülemraada algatasid Krimmist pärit parlamendiliikmed. Ta oli üks esimesi Krimmi juhte, kes esitas avalikult üleskutse liita Krimm Venemaaga.

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu liige „Krimmi Vabariigist”.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

(Виктор Алексеевич Озеров)

Sünniaeg: 5.1.1958

Sünnikoht: Abakan, Hakassia

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu julgeoleku- ja kaitsekomisjoni esimees.

Ozerov toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Föderatsiooninõukogu julgeoleku- ja kaitsekomisjoni nimel Vene vägede kasutamist Ukrainas.

17.3.2014

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

(Владимир Михайлович Джабаров)

Sünniaeg: 29.9.1952

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu rahvusvaheliste küsimuste komisjoni esimene aseesimees.

Dzhabarov toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Föderatsiooninõukogu rahvusvaheliste küsimuste komisjoni nimel Vene vägede kasutamist Ukrainas.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

(Андрей Александрович Клишас)

Sünniaeg: 9.11.1972

Sünnikoht: Sverdlovsk

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu põhiseaduskomisjoni esimees.

Klishas toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas. Avalikes esinemistes püüdis Klishas õigustada Venemaa sõjalist sekkumist Ukrainas, väites et „Ukraina president toetab Krimmi ametivõimude taotlust Venemaa Föderatsiooni presidendile saata Krimmi kodanike kaitseks igakülgset abi”.

17.3.2014

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

(Николай Иванович Рыжков)

Sünniaeg: 28.9.1929.

Sünnikoht: Dulejevka, Donetski oblast, Ukraina NSV.

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu föderatsiooniküsimuste, regionaalpoliitika ja põhjapoolsete alade komisjoni liige.

Ryzhkov toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas.

17.3.2014

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

(Евгений Викторович Бушмин)

Sünniaeg: 4.10.1958

Sünnikoht: Lopatino, Sergachiisky oblast, Vene NFSV.

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu asespiiker.

Bushmin toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas.

17.3.2014

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

(Александр Борисович Тотоонов)

Sünniaeg: 3.4.1957

Sünnikoht: Ordžonikidze, Põhja-Osseetia

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu kultuuri-, teadus- ja infokomisjoni liige.

Totoonov toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas.

17.3.2014

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

(Олег Евгеньевич Пантелеев)

Sünniaeg: 21.7.1952

Sünnikoht: Zhitnikovskoe, Kurgani oblast

Föderatsiooninõukogu parlamendiküsimuste komisjoni endine esimene aseesimees.

Panteleev toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas.

17.3.2014

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

(Сергей Михайлович Миронов)

Sünniaeg: 14.2.1953

Sünnikoht: Puškin, Leningradi oblast

Riigiduuma nõukogu liige; Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma fraktsiooni „Õiglane Venemaa” juht.

Algatas seaduseelnõu, mis võimaldab Venemaa Föderatsioonil võtta Vene kodanike kaitsmise ettekäändel oma koosseisu välisriigi territooriume ilma vastava riigi nõusoleku või rahvusvahelise lepinguta.

17.3.2014

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

(Сергей Владимирович Железняк)

Sünniaeg: 30.7.1970

Sünnikoht: Peterburi (endine Leningrad)

Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma asespiiker.

Toetab aktiivselt Vene relvajõudude kasutamist Ukrainas ja Krimmi annekteerimist. Juhtis isiklikult meeleavaldust, millega toetati Venemaa relvajõudude kasutamist Ukrainas.

17.3.2014

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

(Леонид Эдуардович Слуцкий)

Sünniaeg: 4.1.1968

Sünnikoht: Moskva

Riigiduuma Sõltumatute Riikide Ühenduse (SRÜ) küsimuste komisjoni esimees (Venemaa liberaaldemokraatliku partei liige).

Toetab aktiivselt Vene relvajõudude kasutamist Ukrainas ja Krimmi annekteerimist.

17.3.2014

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

(Александр Викторович Витко)

Sünniaeg: 13.9.1961

Sünnikoht: Vitebsk (Valgevene NSV)

Musta mere laevastiku ülem, viitseadmiral.

Vastutav Ukraina suveräänse territooriumi okupeerinud Vene vägede juhatamise eest.

17.3.2014

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

(Анатолий Алексеевич Сидоров)

Sünniaeg: 2.7.1958.

Sünnikoht: Siva, Permi oblast, NSVL

Venemaa Lääne sõjaväeringkonna, mille üksused on Krimmi saadetud, ülem. Ta on vastutav Krimmis Venemaa sõjalise kohaloleku selle osa eest, mis õõnestab Ukraina suveräänsust, ja abistas Krimmi ametivõime „referendumi” ettevalmistuste ja Venemaa koosseisu liitmise vastaste avalike meeleavalduste takistamisel.

17.3.2014

21.

Galkin, Viktorovich Aleksandr

(Александр Викторович Галкин)

Sünniaeg: 22.3.1958.

Sünnikoht: Ordžonikidze, Põhja-Osseetia ANSV

Venemaa Lõuna sõjaväeringkond, mille üksused on Krimmi saadetud; Galkin on Musta mere laevastiku ülem; suur osa vägede liikumisest Krimmi on toimunud läbi Lõuna sõjaväeringkonna.

Venemaa Lõuna sõjaväeringkonna ülem. Need relvajõud on saadetud Krimmi. Ta on vastutav Krimmis Venemaa sõjalise kohaloleku selle osa eest, mis õõnestab Ukraina suveräänsust, ja abistas Krimmi ametivõime „referendumi” ettevalmistuste ja Venemaa koosseisu liitmise vastaste avalike meeleavalduste takistamisel. Lisaks kuulub Musta mere laevastik Lõuna sõjaväeringkonna kontrolli alla.

17.3.2014

22.

Rogozin, Dmitry Olegovich

(Дмитрий Олегович Рогозин)

Sünniaeg: 21.12.1963

Sünnikoht: Moskva

Venemaa Föderatsiooni asepeaminister. Kutsus avalikult üles Krimmi annekteerima.

21.3.2014

23.

Glazyev, Sergey

(Сергей Юрьевич Глазьев)

Sünniaeg: 1.1.1961.

Sünnikoht: Zaporozhye, (Ukraina NSV)

Venemaa Föderatsiooni presidendi nõunik. Kutsus avalikult üles Krimmi annekteerima.

21.3.2014

24.

Matviyenko, Valentina Ivanova (neiupõlvenimega Tyutina)

(Валентина Ивановна Матвиенко (neiupõlvenimega Тютина))

Sünniaeg: 7.4.1949.

Sünnikoht: Shepetovka, Khmelnitsky (Kamenets-Podolsky) oblast (Ukraina NSV)

Föderatsiooninõukogu spiiker. Toetas 1. märtsil 2014 avalikult Föderatsiooninõukogus Vene vägede kasutamist Ukrainas.

21.3.2014

25.

Naryshkin, Sergei Evgenevich

(Сергей Евгеньевич Нарышкин)

Sünniaeg: 27.10.1954

Sünnikoht: Peterburi (endine Leningrad)

Riigiduuma spiiker. Toetas avalikult Vene vägede kasutamist Ukrainas. Toetas avalikult Venemaa ja Krimmi taasühinemise lepingut ja seonduvat föderatsiooni põhiseadust.

21.3.2014

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV,

Dmitrii Konstantinovich KISELEV

(Дмитрий Константинович Киселёв)

Sünniaeg: 26.4.1954

Sünnikoht: Moskva

Nimetatud presidendi 9. detsembri 2013. aasta määrusega Venemaa Föderatsiooni uudisteagentuuri Rossija Sevodnja juhiks.

Valitsuse propaganda keskne figuur, kes toetab Vene vägede kasutamist Ukrainas.

21.3.2014

27.

Nosatov, Alexander Mihailovich

(Александр Михайлович Носатов)

Sünniaeg: 27.3.1963

Sünnikoht: Sevastopol, (Ukraina NSV)

Musta mere laevastiku ülema asetäitja, kontradmiral.

Vastutav Ukraina suveräänse territooriumi okupeerinud Vene vägede juhatamise eest.

21.3.2014

28.

Kulikov, Valery Vladimirovich

(Валерий Владимирович Куликов)

Sünniaeg: 1.9.1956

Sünnikoht: Zaporozhye, (Ukraina NSV)

Musta mere laevastiku ülema asetäitja, kontradmiral.

Vastutav Ukraina suveräänse territooriumi okupeerinud Vene vägede juhatamise eest.

21.3.2014

29.

Surkov, Vladislav Yurievich

(Владислав Юрьевич Сурков)

Sünniaeg: 21.9.1964.

Sünnikoht: Solntsevo, Lipetski oblast

Venemaa Föderatsiooni presidendi abi. Osales aktiivselt Krimmis toimunud protsessi ettevalmistamisel ja organiseerimisel, mille käigus Krimmi kohalikud kogukonnad kaasati lavastama sündmusi, mis kahjustasid Ukraina ametivõime Krimmis.

21.3.2014

30.

Mikhail Grigorievich Malyshev

(Михаил Григорьевич Малышев)

Sünniaeg: 10.10.1955.

Sünnikoht: Simferopol, Krimm

Krimmi valimiskomisjoni esimees. Ta on vastutav Krimmi „referendumi” läbiviimise eest. Ta vastutab Venemaa süsteemi kohaselt „referendumi” tulemuste allkirjastamise eest.

21.3.2014

31.

Valery Kirillovich Medvedev

(Валерий Кириллович Медведев)

Sünniaeg: 21.8.1946.

Sünnikoht: Shmakovka, Primorski oblast

Sevastopoli valimiskomisjoni esimees. Ta on vastutav Krimmi „referendumi” läbiviimise eest. Ta vastutab Venemaa süsteemi kohaselt „referendumi” tulemuste allkirjastamise eest.

21.3.2014

32.

Kindralleitnant Igor Nikolaevich (Mykolayovich) Turchenyuk

(Игорь Николаевич Турченюк)

Sünniaeg: 5.12.1959.

Sünnikoht: Osh, Kõrgõzstan NSV

Krimmi saadetud Vene vägede (mida Venemaa nimetab jätkuvalt ametlikult „kohalikuks omakaitseks”) de facto ülem. Lõuna sõjaväeringkonna aseülem.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna Mizulina (neiupõlvenimega Dmitriyeva)

(Елена Борисовна Мизулина (neiupõlvenimega Дмитриева)

Sünniaeg: 9.12.1954.

Sünnikoht: Bui, Kostroma oblast

Riigiduuma liige. Selliste Venemaal hiljuti tehtud seadusandlike ettepanekute algataja ja kaastoetaja, mis võimaldaks teiste riikide piirkondadel Venemaaga ühineda ilma nende keskvõimu eelneva nõusolekuta.

21.3.2014

34.

Dmitry Nikolayevich Kozak

(Дмитрий Николаевич Козак)

Sünniaeg: 7.11.1958. Sünnikoht: Bandurovo, Kirovogradi oblast,

Ukraina NSV

Asepeaminister. Vastutav kontrolli eest seoses annekteeritud Krimmi Autonoomse Vabariigi integreerimisega Venemaa Föderatsiooni koosseisu

29.4.2014

35.

Oleg Yevgenyvich Belaventsev

(Олег Евгеньевич Белавенцев)

Sünniaeg: 15.9.1949

Sünnikoht: Moskva

Venemaa Föderatsiooni presidendi täievoliline esindaja nn Krimmi föderaalpiirkonnas, Venemaa julgeolekunõukogu mittealaline liige. Vastutav Venemaa riigipea põhiseaduslike õiguste jõustamise eest annekteeritud Krimmi Autonoomse Vabariigi territooriumil.

29.4.2014

36.

Oleg Genrikhovich Savelyev

(Олег Генрихович Савельев)

Sünniaeg: 27.10.1965

Sünnikoht: Leningrad

Krimmi asjade minister. Vastutav annekteeritud Krimmi Autonoomse Vabariigi integreerimise eest Venemaa Föderatsiooni koosseisu.

29.4.2014

37.

Sergei Ivanovich Menyailo

(Сергей Иванович Меняйло)

Sünniaeg: 22.8.1960

Sünnikoht: Alagir, Põhja-Osseetia ANSV,

Vene NFSV

Ukraina annekteeritud Sevastopoli linna kuberner.

29.4.2014

38.

Olga Fedorovna Kovitidi

(Ольга Фёдоровна Ковитиди)

Sünniaeg: 7.5.1962

Sünnikoht: Simferopol, Ukraina NSV

Annekteeritud Krimmi Autonoomset Vabariiki esindav liige Venemaa Föderatsiooninõukogus.

29.4.2014

▼M16 —————

▼M17

40.

Sergei Ivanovich Neverov

(Сергей Иванович Неверов)

Sünniaeg: 21.12.1961

Sünnikoht: Tashtagol, NSVL

Riigiduuma asespiiker (Ühtne Venemaa). Vastutav selliste õigusaktide algatamise eest, mille alusel integreeritakse annekteeritud Krimmi Autonoomne Vabariik Venemaa Föderatsiooni koosseisu.

29.4.2014

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

(Игорь Дмитриевич Сергун)

Sünniaeg: 28.3.1957

Sünnikoht: Podolsk, Moskva oblast

GRU (luure peadirektoraat) juht, Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi ülemjuhataja asetäitja, kindralleitnant. Vastutav GRU ohvitseride tegevuse eest Ida-Ukrainas.

29.4.2014

42.

Valery Vasilevich Gerasimov

(Валерий Васильевич Герасимов)

Sünniaeg: 8.9.1955

Sünnikoht: Kaasan

Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi ülemjuhataja, Venemaa Föderatsiooni kaitseministri esimene asetäitja, armeekindral. Vastutav Venemaa vägede massilise saatmise eest Ukraina piirile ja olukorra leevendamata jätmise eest.

29.4.2014

43.

German Prokopiv

 

Nn Luganski vahtkonna aktiivne juht. Osales Ukraina julgeolekuteenistuse Luganski piirkonna büroo hoone hõivamises. Tihedates sidemetes nn Kaguarmeega.

29.4.2014

44.

Valeriy Dmitrievich Bolotov

(Валерий Дмитриевич Болотов)

Sünniaeg: 13.2.1970

Sünnikoht: Lugansk

Julgeolekuteenistuse Luganski piirkondliku büroo hoone hõivanud separatistliku rühmituse „Kaguarmee” üks juhtidest. Eruohvitser. Enne hoone hõivamist olid tema ja ta kaasosaliste omanduses relvad, mis olid ilmselt saadud ebaseaduslikul teel Venemaalt ja kohalikelt kuritegelikelt rühmitustelt.

29.4.2014

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN

(Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич Пургин)

Sünniaeg: 26.1.1972

Sünnikoht: Donetsk

„Donetski Rahvavabariigi” endine juht, osaleb aktiivselt separatistlikus tegevuses ja organiseerib seda, koordineerib „vene turistide” tegevust Donetskis. Üks isikutest, kes algatas „Donbassi kodanikualgatuse Euraasia Liidu moodustamiseks”. „Donetski Rahvavabariigi rahvusnõukogu” nn esimees.

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN

(Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN

(Денис Владимирович Пушилин)

Sünniaeg: 9.5.1981 või 9.5.1982

Sünnikoht: Makijivka (Donetski oblast)

„Donetski Rahvavabariigi” üks juhtidest. Osales piirkondlike ametiasutuste hõivamises ja valdusse võtmises. Separatistide aktiivne kõneisik. Nn Donetski Rahvavabariigi „rahvusnõukogu” nn aseesimees.

29.4.2014

47.

Tsyplakov Sergey Gennadevich

Sünniaeg: 1.5.1983.

Sünnikoht: Khartsyzsk, Donetski oblast

Radikaalse ideoloogiaga organisatsiooni „Donbassi Omakaitse” üks juhtidest. Ta võttis aktiivselt osa Donetski piirkonna mitme riigiasutuse hoone hõivamisest.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich Girkin

(Игорь Всеволодович Гиркин) teise nimega Igor Strelkov (Ihor Strielkov)

Sünniaeg: 17.12.1970

Sünnikoht: Moskva

Tuvastatud kui Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi luure peadirektoraadi (GRU) üks töötajatest. Ta oli kaasatud Slovjanski vahejuhtumitesse. Ta on Krimmi isehakanud peaministri Sergey Aksionovi abi julgeolekuküsimustes. Rahvaliikumise „Novorossiya” juht.

29.4.2014

49.

Vyacheslav Viktorovich Volodin

(Вячеслав Викторович Володин)

Sünniaeg: 4.2.1964.

Sünnikoht: Aleksejevka, Saratovi oblast.

Venemaa presidendi kantselei ülema esimene asetäitja. Vastutav järelevalve eest Ukraina annekteeritud Krimmi piirkonna poliitilise integreerimise üle Venemaa Föderatsiooni koosseisu.

12.5.2014

50.

Vladimir Anatolievich Shamanov

(Владимир Анатольевич Шаманов)

Sünniaeg: 15.2.1957

Sünnikoht: Barnaul.

Venemaa õhudessantväeüksuste ülem, kolonel-kindral. Oma kõrgema positsiooni tõttu vastutav Venemaa õhudessantväe kasutamise eest Krimmis.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolaevich Pligin

(Владимир Николаевич Плигин)

Sünniaeg: 19.5.1960

Sünnikoht: Ignatovo,

Vologodski oblast, NSVL.

Riigiduuma põhiseaduskomisjoni esimees. Vastutav nende õigusaktide vastuvõtmisele kaasaaitamise eest, mis käsitlevad Krimmi ja Sevastopoli annekteerimist Venemaa Föderatsiooni koosseisu.

12.5.2014

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич Ярош)

Sünniaeg: 30.1.1971 või 16.3.1966

Sünnikoht: Skvortsovo küla, Simferopoli oblast, Krimm

Föderaalse migratsiooniameti Krimmi büroo juhataja. Vastutav Venemaa passide süstemaatilise ja kiirendatud väljastamise eest Krimmi elanikele.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich Kozyura

(Олег Григорьевич Козюра)

Sünniaeg: 19.12.1962

Sünnikoht: Zaporozhye

Föderaalse migratsiooniameti Sevastopoli büroo juhataja. Vastutav Venemaa passide süstemaatilise ja kiirendatud väljastamise eest Sevastopoli elanikele.

12.5.2014

54.

Viacheslav PONOMARIOV,

Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV

(В'ячеслав Володимирович Пономарьов),

Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV

(Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Sünniaeg: 2.5.1965

Sünnikoht: Slovjansk (Donetski oblast)

Slavjanski endine isehakanud linnapea. Ponomariov kutsus Vladimir Putinit üles saatma Venemaa vägesid linna kaitsma ning palus temalt hiljem relvatarneid. Ponomariovi alluvad on seotud inimröövidega (nad võtsid kinni Irma Krati ja uudistekanali Vice News reporteri Simon Ostrovsky, kes mõlemad hiljem vabastati. Nad pidasid kinni OSCE Viini dokumendi alusel tegutsevaid sõjalisi vaatlejaid). Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust ja poliitikat.

12.5.2014

55.

Igor Nikolaevich Bezler

(Игорь Николаевич Безлер) teise nimega Bes (saatan)

Sünniaeg: 30.12.1965.

Sünnikoht: Simferopol, Krimm

Üks Gorlivka isehakanud miilitsa juhte. Ta võttis oma kontrolli alla Ukraina julgeolekuteenistuse Donetski rajooni büroo hoone ja hiljem siseministeeriumi osakonna Gorlivka linnas. Tal on Ukraina julgeolekuteenistuse andmetel sidemeid Ihor Strielkoviga, kelle juhtimisel ta oli seotud Gorlivka linnanõukogu saadiku Volodymyr Rybaki mõrvaga.

12.5.2014

▼M16

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич Какидзянов),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич Хакимзянов)

33-aastane seisuga 8.5.2014

Sündinud tõenäoliselt 25.7.1980 Makijivkas (Donetski oblast)

Üks omavoliliselt väljakuulutatud „Donetski Rahvavabariigi” relvajõudude ülemaid. Nimetatud relvajõudude üks eesmärke on „Donetski Rahvavabariigi” ühe juhi Pushylini sõnul „kaitsta Donetski Rahvavabariigi rahvast ja vabariigi territoriaalset terviklikkust”.

12.5.2014

▼M17

57.

Oleg TSARIOV,

Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолтович Царьов),

Oleg Anatolevich TSAREV

(Олег Анатольевич Цаpëв)

Sünniaeg: 2.6.1970

Sünnikoht: Dnepropetrovsk

Endine raada liige, esitas sellena avaliku üleskutse luua „Novorossija Föderaalne Vabariik”, mis koosneks Kagu-Ukraina piirkondadest. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

12.5.2014

58.

Roman Viktorovich Lyagin

(Роман Викторович)

Sünniaeg: 30.5.1980.

Sünnikoht: Donetsk, Ukraina

„Donetski Rahvavabariigi” keskvalimiskomisjoni esimees. Korraldas aktiivselt 11. mai 2014 referendumit „Donetski Rahvavabariigi” enesemääramisõiguse küsimuses. Endine töö- ja sotsiaalminister.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич Малнхин)

Sünniaeg: 12.1.1981

„Luganski Rahvavabariigi” keskvalimiskomisjoni esimees. Korraldas aktiivselt 11. mai 2014 referendumit „Luganski Rahvavabariigi” enesemääramisõiguse küsimuses.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna Poklonskaya

(Наталья Владимировна Поклонская)

Sünniaeg: 18.3.1980.

Sünnikoht: Mikhailovka, Vorošilovgradi oblast, Ukraina NSV või Jevpatorija, Ukraina NSV

Krimmi prokurör. Viib aktiivselt ellu Krimmi annekteerimist Venemaa poolt.

12.5.2014

61.

Igor Sergeievich Shevchenko

(Игорь Сергеевич Шевченко)

Sünnikoht: Sevastopol, Krimm

Sevastopoli prokurör. Viib aktiivselt ellu Sevastopoli annekteerimist Venemaa poolt.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич Бородай)

Sünniaeg: 25.7.1972

Sünnikoht: Moskva

Endine „Donetski Rahvavabariigi peaminister”, sellena vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsustegevuse” eest (nt teatas ta 8. juulil 2014, et „meie sõjavägi viib läbi erioperatsiooni Ukraina” fašistide „vastu”). „Novorossija Liitu” käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastaja. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

12.7.2014

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKIY

(Олександр Сергiйович Ходаковський),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич Ходаковский)

Sünniaeg: 18.12.1972

Sünnikoht: Donetsk

Endine „Donetski Rahvavabariigi julgeolekuminister”, sellena vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku julgeolekualase tegevuse eest. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust või poliitikat.

12.7.2014

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY,

(Александр Александрович Калюсский)

Sünniaeg: 9.10.1975

„Donetski Rahvavabariigi de facto asepeaminister sotsiaalküsimuste vallas”. Vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsemistegevuse” eest.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич Хряков),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович Хряков)

Sünniaeg: 6.11.1958

Sünnikoht: Donetsk

Endine „Donetski Rahvavabariigi info- ja massikommunikatsiooniminister”. Vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatismimeelse propaganda eest.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович Баширов)

Sünniaeg: 20.1.1964

Sünnikoht: Iževsk, Vene Föderatsioon

Endine „Luganski Rahvavabariigi ministrite nõukogu peaminister”, ametisse kinnitatud 8. juulil 2014.

Vastutav „Luganski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsustegevuse” eest.

12.7.2014

67.

Vasyl NIKITIN,

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович Никитин)

Sünniaeg: 25.11.1971

Sünnikoht: Sharg' un (Usbekistan)

„Luganski Rahvavabariigi ministrite nõukogu asepeaminister”, (varem „Luganski Rahvavabariigi ministrite nõukogu peaminister”, endine „Kaguarmee kõneisik”).

Vastutav „Luganski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsustegevuse” eest.

Vastutav Kaguarmee avalduse eest, mille kohaselt Ukraina presidendivalimised ei saa toimuda „Luganski Rahvavabariigis” selle piirkonna „uue” staatuse tõttu.

12.7.2014

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович Карякин)

Sünniaeg: 7.4.1980 või 7.4.1979

Sünnikoht: Stahhanov (Luganski oblast)

„Luganski Rahvavabariigi ülemnõukogu esimees”.

Vastutav „ülemnõukogu” separatistliku „valitsustegevuse” eest, palus Venemaa Föderatsioonil tunnustada „Luganski Rahvavabariigi” iseseisvust.

„Novorossija Liitu” käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastaja.

12.7.2014

69.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN

(Юрiй Володимирович Iвакiн),

Iurii Vladimirovich IVAKIN

(Юрий Владимирович Ивакин)

Sünniaeg: 13.8.1954

Sünnikoht: Perevalsk (Luganski oblast)

Endine „Luganski Rahvavabariigi siseminister”, sellena vastutav „Luganski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsustegevuse” eest.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович Плотницкий)

Sünniaeg: 24.6.1964 või 25.6.1964 või 26.6.1964

Sünnikoht: Lugansk (võimalik, et Kelmentsis, Tšernivtsi oblast)

Endine „Luganski Rahvavabariigi kaitseminister” ja praegune nn juht.

Vastutav „Luganski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsustegevuse” eest.

12.7.2014

71.

Nikolay KOZITSYN

Sünniaeg: 20.6.1956

Sünnikoht: Donetski oblast

Kasakaüksuste juht.

Vastutav Ukraina valitsusvägede vastu võitlevate Ida-Ukraina separatistide juhtimise eest

12.7.2014

▼M17 —————

▼M17

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович Фрадков)

Sünniaeg: 1.9.1950

Sünnikoht: Kurumoch, Kuibyshevi oblast

Venemaa Föderatsiooni Julgeolekunõukogu alaline liige; Venemaa Föderatsiooni välisluureteenistuse direktor. Riigi julgeolekuküsimustes nõu andva ja neid küsimusi koordineeriva julgeolekunõukogu liikmena osales ta Vene valitsuse sellise poliitika kujundamises, mis ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.7.2014

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович Патрушев)

Sünniaeg: 11.7.1951.

Sünnikoht: Leningrad (Peterburi)

Venemaa Föderatsiooni Julgeolekunõukogu alaline liige. Riigi julgeolekuküsimustes nõu andva ja neid küsimusi koordineeriva julgeolekunõukogu liikmena osales ta Vene valitsuse sellise poliitika kujundamises, mis ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.7.2014

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич Бортников)

Sünniaeg: 15.11.1951

Sünnikoht: Perm

Venemaa Föderatsiooni Julgeolekunõukogu alaline liige; föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) direktor. Riigi julgeolekuküsimustes nõu andva ja neid küsimusi koordineeriva julgeolekunõukogu liikmena osales ta Vene valitsuse sellise poliitika kujundamises, mis ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.7.2014

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович Нургалиев)

Sünniaeg: 8.10.1956

Sünnikoht: Zhetikara, Kasahhi Nõukogude Sotsialistlik Vabariik

►C5  Venemaa Föderatsiooni Julgeolekunõukogu alaline liige ja asesekretär. ◄ Riigi julgeolekuküsimustes nõu andva ja neid küsimusi koordineeriva julgeolekunõukogu liikmena osales ta Vene valitsuse sellise poliitika kujundamises, mis ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович Грызлов)

Sünniaeg: 15.12.1950.

Sünnikoht: Vladivostok

Venemaa Föderatsiooni Julgeolekunõukogu alaline liige. Riigi julgeolekuküsimustes nõu andva ja neid küsimusi koordineeriva julgeolekunõukogu liikmena osales ta Vene valitsuse sellise poliitika kujundamises, mis ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.7.2014

78.

Sergei Orestovoch BESEDA

(Сергей Орестович Беседа)

Sünniaeg: 17.5.1954

Venemaa Föderatsiooni föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) viienda osakonna juht.

FSB kõrge ametnikuna juhib ta osakonda, mille vastutusalasse kuulub luure- ja rahvusvaheline tegevus.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

(Михаил Владимирович Дегтярëв)

Sünniaeg: 10.7.1981.

Sünnikoht: Kuibyshev (Samara)

Riigiduuma liige.

23. mail 2014 kuulutas ta Moskvas välja tunnustamata Donetski Rahvavabariigi de facto saatkonna avamise; ta osaleb Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavas või ohustavas tegevuses.

25.7.2014

80

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович Кадыров)

Sünniaeg: 5.10.1976

Sünnikoht: Tsentaroy.

Tšetšeenia Vabariigi president. Kadyrov tegi avaldusi Krimmi ebaseadusliku annekteerimise ja Ukrainas toimunud relvastatud mässu toetuseks. Muu hulgas märkis ta 14. juunil 2014, et ta teeb omalt poolt kõik võimaliku Krimmi elavdamise abistamiseks. Sellest tulenevalt andis Autonoomse Vabariigi juhina tegutsev isik talle medali „Krimmi vabastamise eest” seoses Krimmi ebaseaduslikuks annekteerimiseks antud toetusega. Lisaks väljendas ta 1. juunil 2014 valmisolekut saata vastava taotluse korral Ukrainasse 74 000 tšetšeeni vabatahtlikku.

25.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

(Александр Николаевич Ткачëв)

Sünniaeg: 23.12.1960.

Sünnikoht: Vyselki, Krasnodari oblast

Endine Krasnodari krai kuberner.

Krimmi Autonoomse Vabariigi juhina tegutsev isik andis talle medali „Krimmi vabastamise eest” seoses Krimmi ebaseaduslikuks annekteerimiseks antud toetusega. Sel puhul ütles Krimmi Autonoomse Vabariigi juhina tegutsev isik, et Tkachyov oli üks esimestest, kes väljendas toetust Krimmi uutele „juhtidele”.

25.7.2014

82.

Pavel GUBAREV

(Павел Юрьевич Губарев)

Sünniaeg: 10.2.1983

Sünnikoht: Sievierodonetsk

Üks nn Donetski Rahvavabariigi isehakanud juhtidest. Ta nõudis Venemaa sekkumist Ida-Ukrainas, sealhulgas Vene rahuvalvajate lähetamist piirkonda. Ta on seotud Igor Strelkovi/Girkiniga, kes vastutab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse eest. Gubarev vastutab inimeste värbamise eest separatistide relvajõududesse.

Vastutab piirkondliku valitsushoone hõivamise eest Donetskis koos venemeelsete jõududega ning ta kuulutas end nn rahvakuberneriks.

Vaatamata sellele, et ta vahistati Ukraina territoriaalse terviklikkuse ohustamise eest ning seejärel vabastati, on ta jätkanud olulise rolli etendamist separatistide tegevuses, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.7.2014

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA

(Катерина Юрiйовнa Губарева)

Sünniaeg: 5.7.1983

Sünnikoht: Kakhovka (Hersoni oblast)

Endise „välisministrina” vastutas ta „Donetski Rahvavabariigi” kaitsmise eest, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust. Lisaks kasutatakse tema pangakontot ebaseaduslike separatistlike rühmade tegevuse rahastamiseks. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust ja poliitikat.

25.7.2014

84.

Fedor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич Березин),

Fedir Dmitrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович Березiн)

Sünniaeg: 7.2.1960

Sünnikoht: Donetsk

„Donetski Rahvavabariigi” endine „asekaitseminister”. Ta on seotud Igor Strelkovi/Girkiniga, kes vastutab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse eest. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on Berezin toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust ja poliitikat.

25.7.2014

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

Валерий Владимирович Кауров

Sünniaeg: 2.4.1956

Sünnikoht: Odessa

Nn Novorossija Vabariigi isehakanud president, kes on kutsunud Venemaad üles lähetama vägesid Ukrainasse. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

25.7.2014

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

Сергей Анатольевич Здрнлюкv

Sünniaeg: 23.6.1972

Sünnikoht: Vinnytsia oblast

Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse eest vastutava Igor Strelkovi/Girkini vanemnõunik. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on Zdriliuk toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

25.7.2014

87.

Vladimir ANTYUFEYEV

Владимир Антюфеев

(teise nimega Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

Sünniaeg: 19.2.1951

Sünnikoht: Novosibirsk

Transnistria separatistliku piirkonna endine nn riigi julgeoleku minister. Endine Donetski Rahvavabariigi peaministri esimene asetäitja, kes vastutab julgeoleku- ja õiguskaitseküsimuste eest. Sellel ametikohal tegutsemisega vastutab ta nn Donetski Rahvavabariigi valitsuse separatistliku „valitsemistegevuse” eest.

25.7.2014

88.

Alexey Alexeyevich GROMOV

(Алексей Алексеевич Громов)

Sünniaeg: 31.5.1960

Sünnikoht: Zagorsk (Sergiev Posad)

Presidendi administratsiooni personalijuhi esimese asetäitjana vastutab ta juhiste andmise eest Venemaa meediaväljaannetele, et need võtaksid Ukraina separatiste ja Krimmi annekteerimist toetava hoiaku, toetades nii Ida-Ukraina destabiliseerimist ja Krimmi annekteerimist.

30.7.2014

▼M16

89.

Oksana TCHIGRINA

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA

(Оксана Александровна Чигрина)

33-aastane seisuga 1.8.2014

Tõenäoliselt sündinud 23.7.1981

„Luganski Rahvavabariigi” nn valitsuse pressiesindaja, kes tegi avaldusi, milles õigustatakse muu hulgas Ukraina sõjalennuki allatulistamist, pantvangide võtmist, ebaseaduslike relvastatud rühmade võitlustegevust, mis on seetõttu kahjustanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja ühtsust.

30.7.2014

▼M17

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич Литвинов)

Sünniaeg: 13.1.1954

Sünnikoht: Dzeržõnsk (Donetski oblast)

„Donetski Rahvavabariigi” nn rahvusnõukogu liige ja nn ülemnõukogu endine esimees, kes oli sellise poliitika algatajate ja sellise ebaseadusliku „referendumi” korraldajate hulgas, mis viis „Donetski Rahvavabariigi” väljakuulutamiseni, millega rikuti Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja ühtsust.

30.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович Абисов)

Sünniaeg: 27.11.1967.

Sünnikoht: Simferopol, Krimm

Võttes vastu nn Krimmi Vabariigi nn siseministri ametikoha, millele Venemaa president nimetas ta 5. mail 2014 (dekreet nr 301), ning oma tegevusega nn siseministrina on ta kahjustanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja ühtsust.

30.7.2014

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович Ротенберг)

Sünniaeg: 15.12.1951

Sünnikoht: Leningrad (Peterburi).

Arkady Rotenberg on president Putini kauaaegne tuttav ja endine sparringupartner džuudos.

Ta on president Putini ametiajal suurendanud oma vara. Tema majanduslik edu tuleneb oluliste otsustajate mõjuvõimust, kes teda soosivad, eelkõige riigihankelepingute sõlmimisel.

Ta on saanud kasu oma lähedastest isiklikest suhetest Venemaa otsustajatega, kuna Vene riik või riigile kuuluvad ettevõtjad on talle andnud olulisi lepinguid. Nimelt anti tema ettevõtetele mitu väga kasumlikku lepingut Sotši olümpiamängude ettevalmistamiseks.

Ta on ka ettevõtte Stroygazmontazh omanik, millele anti riigihankeleping silla ehitamiseks Venemaalt ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi Autonoomsesse Vabariiki, seeläbi tugevdades Krimmi integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust.

Ta on kirjastuse Prosvescheniye juhatuse esimees, kõnealune kirjastus rakendas eelkõige projekti „Venemaa lastele: aadress – Krimm”, mis kujutas endast suhtekorralduskampaaniat eesmärgiga veenda Krimmi lapsi selles, et nad on nüüd Venemaa kodanikud, kes elavad Venemaal ning seega toetavad Venemaa valitsuse poliitikat integreerida Krimm Venemaaga.

30.7.2014

93.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

(Константин Валерьевич Малофеев)

Sünniaeg: 3.7.1974

Sünnikoht: Puschin

Konstantin Valerevich Malofeev on tihedalt seotud Ukraina separatistidega Ida-Ukrainas ja Krimmis. Ta on nn Donetski Rahvavabariigi nn peaministri Aleksandr Borodai endine tööandja ning kohtus nn Krimmi Vabariigi nn peaministri Sergey Aksyonoviga Krimmi annekteerimise protsessi ajal. Ukraina valitsus on algatanud kriminaaluurimise seoses väidetavalt tema poolt separatistidele antava materiaalse ja rahalise toetusega. Lisaks tegi ta mitu avalikku avaldust, milles ta toetas Krimmi annekteerimist ja Ukraina liitmist Venemaaga ning nimelt väitis ta 2014. aasta juunis, et „ei ole võimalik liita Venemaaga kogu Ukrainat. Võib-olla (Ukraina) idaosa”.

Seetõttu toetab Konstantin Valerevich Malofeev oma tegevusega Ida-Ukraina destabiliseerimist.

30.7.2014

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович Ковальчук)

Sünniaeg: 25.7.1951.

Sünnikoht: Leningrad (Peterburi)

Yuriy Valentinovich Kovalchuk on president Putini pikaajaline tuttav. Ta on samuti president Putini lähikondlastest koosneva mõjuka rühma, nn Ozero Dacha ühisettevõtte kaasasutaja. Ta saab kasu oma sidemetest Venemaa otsusetegijatega.

Ta on Bank Rossiya juhatuse esimees ja suurim aktsionär; 2013. aastal oli tema omanduses ligikaudu 38 % nimetatud pangast; Bank Rossiyat peetakse Venemaa Föderatsiooni kõrgemate ametnike personaalseks pangaks. Pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist on Bank Rossiya avanud filiaale Krimmis ja Sevastopolis, tugevdades seeläbi nende integreerimist Venemaa Föderatsiooni.

Lisaks on Bank Rossiyal oluline osalus riiklikus meediagrupis, mis omakorda kontrollib telekanaleid, mis toetavad aktiivselt Venemaa valitsuse Ukraina destabiliseerimise poliitikat.

30.7.2014

95.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

(Николай Терентьевич Шамалов)

Sünniaeg: 24.1.1950

Sünnikoht: Valgevene

Nikolay Terentievich Shamalov on president Putini pikaajaline tuttav. Ta on samuti president Putini lähikondlastest koosneva mõjuka rühma, nn Ozero Dacha ühisettevõtte kaasasutaja. Ta saab kasu oma sidemetest Venemaa otsusetegijatega.

Ta on Bank Rossiya suuruselt teine aktsionär; 2013. aastal oli tema omanduses ligikaudu 10 % nimetatud pangast; Bank Rossiyat peetakse Venemaa Föderatsiooni kõrgemate ametnike personaalseks pangaks. Pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist on Bank Rossiya avanud filiaale Krimmis ja Sevastopolis, tugevdades seeläbi nende integreerimist Venemaa Föderatsiooni.

Lisaks on Bank Rossiyal oluline osalus riiklikus meediagrupis, mis omakorda kontrollib telekanaleid, mis toetavad aktiivselt Venemaa valitsuse Ukraina destabiliseerimise poliitikat.

30.7.2014

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO

(Александр Владимирович Захарченко)

Sünniaeg: 26.6.1976

Sünnikoht: Donetsk

Asus 7. augustil 2014 Alexander Borodai asemel „Donetski Rahvavabariigi” nn peaministri ametisse. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on Zakharchenko toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

12.9.2014

97.

Vladimir KONONOV/teise nimega Tsaar

(Владимир Петровнч Кононов)

Sünniaeg: 14.10.1974

Sünnikoht: Gorsky

Asus 14. augustil Igor Strelkovi/Girkini asemel nn Donetski Rahvavabariigi nn kaitseministri ametisse. Ta on väidetavalt juhtinud alates aprillist separatistlikku võitlejate üksust Donetskis ja lubanud lahendada strateegilise ülesande tõrjuda Ukraina sõjalist agressiooni. Seetõttu on Konokov toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

12.9.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович Руденко)

Sünniaeg: 21.1.1983

Sünnikoht: Debaltseve

Seotud „Donbassi Omakaitsega”. Ta on muu hulgas teatanud, et nad jätkavad võitlust ülejäänud riigis. Seetõttu on Rudenko toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat. „Donetski Rahvavabariigi parlamendi” nn rahvasaadik.

12.9.2014

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV

(Геннадий Николаевич ЦыПлаков)

Sünniaeg: 21.6.1973

Sünnikoht: Rostovi oblast (Venemaa)

Asus Marat Bashirovi asemel „Luganski Rahvavabariigi” nn peaministri ametisse. Varem tegutses nn Kaguarmees. Seetõttu on Tsyplakov toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

12.9.2014

▼M16

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич Пинчук)

Võimalik sünnikuupäev: 27.12 1977

„Donetski Rahvavabariigi” endine nn riigi julgeoleku minister. Seotud Vladimir Antyufeyeviga, kes on vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsemistegevuse” eest. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat. Toetab endiselt aktiivselt separatistlikku tegevust ja poliitikat.

12.9.2014

▼M17

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берëза)

Sünniaeg: 1.3.1977

„Donetski Rahvavabariigi” nn siseminister. Seotud Vladimir Antyufeyeviga, kes on vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsemistegevuse” eest. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

12.9.2014

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN

(Андрей Николаевич Родкин)

Sünniaeg: 23.9.1976

Sünnikoht: Moskva

„Donetski Rahvavabariigi” esindaja Moskvas. Oma avaldustes on ta muu hulgas rääkinud sellest, et omakaitse on valmis pidama partisanisõda ja on konfiskeerinud Ukraina relvajõududelt relvastussüsteeme. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович Караман),

Alexandru CARAMAN

Sünniaeg: 26.7.1956 või 26.6.1956

POB Cioburciu, Slobozia piirkond, Moldova Vabariik

„Donetski Rahvavabariigi” nn asepeaminister sotsiaalküsimustes. Seotud Vladimir Antyufeyeviga, kes on vastutav „Donetski Rahvavabariigi valitsuse” separatistliku „valitsemistegevuse” eest. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat. Venemaa asepeaministri Dmitry Rogozini soosik. „Donetski Rahvavabariigi” ministrite nõukogu administratsiooni ülem.

12.9.2014

104.

Georgiy L'vovich MURADOV

(Георгий Львович Мурадов)

Sünniaeg: 19.11.1954

Sünnikoht: Kochmes, Komi ANSV

Krimmi „asepeaminister” ja Krimmi täievoliline esindaja president Vladimir Putini juures. Muradovil on olnud oluline roll Venemaa institutsionaalse kontrolli tugevdamisel Krimmi üle alates selle ebaseaduslikust annekteerimisest. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич Шеремет)

Sünniaeg: 23.5.1971.

Sünnikoht: Dzhankoy

Krimmi nn esimene asepeaminister. Sheremetil oli tähtis roll Krimmi Venemaaga ühinemist käsitleva 16. märtsi referendumi korraldamisel ja läbiviimisel. Väidetavalt juhtis Sheremet referendumi ajal Moskva-meelseid omakaitsejõude Krimmis. Seetõttu on ta toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ja poliitikat.

12.9.2014

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

(Юрий Леонидович Воробьев)

Sünniaeg: 2.2.1948.

Sünnikoht: Krasnojarsk

Venemaa Föderatsiooni föderatsiooninõukogu asespiiker. 1. märtsil 2014 toetas Föderatsiooninõukogus avalikult Vene vägede kasutamist Ukrainas. Seejärel hääletas ta asjaomase dekreedi poolt.

12.9.2014

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

(Владимир Вольфович Жириновски)

Sünniaeg: 25.4.1946.

Sünnikoht: Alma-Ata, Kasahhi NSV

Riigiduuma nõukogu liige, Venemaa Liberaaldemokraatliku Partei juht. Toetas aktiivselt Venemaa relvajõudude kasutamist Ukrainas ja Krimmi annekteerimist. Ta on aktiivselt kutsunud üles Ukrainat jagama. Ta allkirjastas enda juhitava Venemaa Liberaaldemokraatliku Partei nimel kokkuleppe nn Donetski Rahvavabariigiga.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Васильев Владимир Абдуалиевич)

Sünniaeg: 11.8.1949

Sünnikoht: Klin

Riigiduuma asespiiker. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

12.9.2014

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович Водолацкий)

Sünniaeg: 19.8.1957.

Sünnikoht: Stefanidin Dar, Rostovi oblast

Venemaa kasakate ja väliskasakate jõudude ühenduse juht („ataman”) ning riigiduuma saadik. Ta toetas Krimmi annekteerimist ja tunnistas, et Venemaa kasakad olid Moskvalt toetust saavate separatistide poolel Ukraina konflikti aktiivselt kaasatud. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

12.9.2014

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович Калашников)

Sünniaeg: 6.8.1960

Sünnikoht: Stepnoy Dvorets

Riigiduuma välisasjade komisjoni esimene aseesimees. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович Никитин)

Sünniaeg: 5.4.1948.

Sünnikoht: Opochka

Suhteid SRÜ riikidega, Euraasia integratsiooni ja seoseid kaasmaalastega käsitleva riigiduuma komisjoni endine esimene aseesimees. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович Лебедев)

Sünniaeg: 21.3.1964.

Sünnikoht: Rudny, Kostanai oblast, Kasahhi NSV

Suhteid SRÜ riikidega, Euraasia integratsiooni ja seoseid kaasmaalastega käsitleva riigiduuma komisjoni esimene aseesimees. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

12.9.2014

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

(Иван Иванович Мельников)

Sünniaeg: 7.8.1950

Sünnikoht: Bogoroditsk

Riigiduuma esimene asespiiker. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

12.9.2014

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович Лебедев)

Sünniaeg: 27.9.1972

Sünnikoht: Moskva

Riigiduuma asespiiker. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

12.9.2014

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович Левичев)

Sünniaeg: 28.5.1953

Sünnikoht: Pushkin

Riigiduuma asespiiker. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

(Светлана Сергеевна Журова)

Sünniaeg: 7.1.1972.

Sünnikoht: Pavlov-on-the-Neva

Riigiduuma välisasjade komisjoni esimene aseesimees. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

12.9.2014

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич Haумец)

Sünniaeg: 11.2.1968

Venemaa armee kindralmajor. 76. õhudiviisi komandör; see diviis on olnud kaasatud Venemaa sõjalisse kohalolekusse Ukraina territooriumil, eeskätt Krimmi ebaseadusliku annekteerimise ajal.

12.9.2014

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

(Сергей Викторович Чемезов)

Sünniaeg: 20.8.1952

Sünnikoht: Cheremkhovo

Sergei Chemezov on üks president Vladimir Putini teadaolevaid lähikondlasi, mõlemad olid Dresdenisse lähetatud KGB ohvitserid ja Chemezov on Ühtse Venemaa ülemnõukogu liige. Ta kasutab oma sidemeid Venemaa presidendiga, et pääseda juhtivatele ametikohtadele riigi poolt kontrollitavates ettevõtetes. Ta juhib gruppi Rostec, mis on Venemaal tähtis riigi poolt kontrollitav kaitse- ja tööstusvaldkonna tootmisettevõte. Rosteci tütarettevõte Technopromexport kavatseb Venemaa valitsuse otsuse alusel ehitada Krimmi energiajaamu, toetades seega Krimmi integreerimist Venemaa Föderatsiooniga.

Lisaks on Rosteci tütarettevõte Rosoboronexport toetanud Krimmi kaitsevaldkonna ettevõtete integreerimist Venemaa kaitsetööstusega, tugevdades seega Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa Föderatsiooni koosseisu.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович Бабаков)

Sünniaeg: 8.2.1963

Sünnikoht: Chișinău

Riigiduuma saadik, Venemaa Föderatsiooni sõjalis-tööstusliku kompleksi arenguga seotud seadusandlikke sätteid käsitleva riigiduuma komisjoni esimees. Ta on Ühtse Venemaa tähtis liige ja ärimees, kes on teinud Ukrainasse ja Krimmi suuri investeeringuid.

Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

12.9.2014

120.

Serhiy KOZYAKOV (teise nimega Sergey Kozyakov)

Сергей Козьяков

Sünniaeg: 29.9.1982

Nn Luganski keskvalimiskomisjoni juhina vastutab ta nn valimiste korraldamiste eest 2. novembril 2014 nn Luganski Rahvavabariigis. Nende nn valimistega rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmise ning ebaseaduslike valimiste korraldamisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV, teise nimega Oleh AKIMOV

(Олег Константинович Акимов)

Sünniaeg: 15.9.1981

Sünnikoht: Lugansk

„Luganski Rahvavabariigi” nn rahvusnõukogus „Luganski Majandusliidu” saadik. Kandideeris „valimistel”2. novembril 2014„Luganski Rahvavabariigi” nn juhi kohale. Nende nn valimistega rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmise ning ebaseaduslikel „valimistel” ametlikult kandideerimisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN, teise nimega. Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN või Larysa AIRAPETYAN

(Лариса Леонидовна Айрапетян)

Sünniaeg: 21.2.1970

„Luganski Rahvavabariigi” nn tervishoiuminister. Kandideeris „valimistel”2. novembril 2014„Luganski Rahvavabariigi” nn juhi kohale.

Nende nn valimistega rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmise ning ebaseaduslikel „valimistel” ametlikult kandideerimisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO, teise nimega Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO

(Юрий Викторович Сивоконенко)

Sünniaeg: 7.8.1957

Sünnikoht: Donetsk

„Donetski Rahvavabariigi” nn parlamendi liige, töötab Donbassi miilitsa eriüksuse veteranide liidus. Kandideeris „valimistel”2. novembril 2014„Donetski Rahvavabariigi” nn juhi kohale. Nende nn valimistega rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmise ning ebaseaduslikel „valimistel” ametlikult kandideerimisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN, teise nimega Oleksandr KOFMAN

(Александр Игоревич Кофман)

Sünniaeg: 30.8.1977

Sünnikoht: Makijivka (Donetski oblast)

„Donetski Rahvavabariigi” nn välisminister ja „parlamendi” nn esimene asespiiker. Kandideeris ebaseaduslikel „valimistel”2. novembril 2014„Donetski Rahvavabariigi” nn juhi kohale. Nende nn valimistega rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmise ning ebaseaduslikel „valimistel” ametlikult kandideerimisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич Халиков)

Sünniaeg: 23.2.1969

Sünnikoht: Belozere küla, Romodanovskiy rajoon, NSVL

„Donetski Rahvavabariigi” nn peaministri esimene asetäitja ning endine nn peaprokurör.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович Семенов)

Sünniaeg: 3.2.1963

Sünnikoht: Moskva

„Luganski Rahvavabariigi” nn peaministri asetäitja rahandusküsimustes.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

127.

Oleg BUGROV

(Олег Бугров)

Sünniaeg: 29.8.1969

Endine „Luganski Rahvavabariigi” nn kaitseminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

128.

Lesya LAPTEVA

(Леся Лаптева)

 

Endine nn Luganski Rahvavabariigi nn hariduse, teaduse, kultuuri ja religiooni minister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV

(teise nimega Yevhen Eduardovych Mychaylov)

(Евгений Здуардович Михайлов)

Sünniaeg: 17.3.1963. Sünnikoht:

Arhangelsk

Nn Donetski Rahvavabariigi nn valitsusküsimuste administratsiooni ülem.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

▼M16

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK,

teise nimega Igor Vladimirovich KOSTENOK

(Игорь Владимирович Костенок)

Sünniaasta: 1961

„Donetski Rahvavabariigi” nn haridusminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

▼M14

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (teise nimega Yevhen Vyacheslavovych Orlov)

Евгений Вячеславович Орлов

 

Nn Donetski rahvavabariigi nn rahvusnõukogu liige.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

▼M17

132.

Vladyslav Nykolayevych DEYNEGO teise nimega Vladislav Nykolayevich DEYNEGO

(Владислав Николаевич Дейнего)

Sünniaeg: 12.3.1964

„Luganski Rahvavabariigi” nn rahvusnõukogu „asejuhataja”.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

133.

Pavel DREMOV, teise nimega Batya

(Павел Леонидович ДРËМОВ),

Pavlo Leonidovych DRYOMOV

(Павло Леонщович Дрьомов)

Sünniaeg: 22.11.1976

Sünnikoht: Stahhanov

Ida-Ukrainas toimuvas võitluses osaleva relvastatud separatistliku rühmituse „Esimene kasakate rügement” komandör.

Selles ametis on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV, teise nimega Fritz,

Serblane (Алексей МИЛЬЧАКОВ)

Sünniaeg: 30.4.1991 või 30.1.1991

Sünnikoht: Peterburi

Ida-Ukrainas toimuvas võitluses osaleva relvastatud separatistliku rühmituse „Rusich” komandör.

Selles ametis on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV, teise nimega Motorola

ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ (teise nimega Моторoла)

Sünniaeg: 2.2.1983

Sünnikoht: Ukhta, Komi

Ida-Ukrainas toimuvas võitluses osaleva relvastatud separatistliku rühmituse „Sparta pataljon” komandör.

Selles ametis on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

136.

Mikhail Sergeevich TOLSTYKH, teise nimega Givi

(Михаил Сергеевич Толстых)

Sünniaeg: 19.7.1980

Sünnikoht: Ilovaisk

Ida-Ukrainas toimuvas võitluses osaleva relvastatud separatistliku rühmituse „Somali” komandör.

Selles ametis on ta aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Здуард Александрович Басурин)

Sünniaeg: 27.6.1966 või 21.6.1966

Sünnikoht: Donetsk

„Donetski Rahvavabariigi” kaitseministeeriumi „asekomandör”.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

Sünniaeg: 20.5.1972 või 30.5.1972

Sünnikoht: Lugansk

Seadusevastase „Luganski Rahvavabariigi” nn justiitsminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

139.

Sergey Anatolievich LITVIN

(Сергей Анатольевич Литвин)

Sünniaeg: 2.7.1973

„Luganski Rahvavabariigi” nn ministrite nõukogu „aseesimees”.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

▼M15

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Nn Luganski rahvavabariigi omakaitse nn ülemkomandör.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

▼M17

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Sünniaeg: 20.11.1988

Sünnikoht: Krasnoarmëisk

„Donetski Rahvavabariigi” nn justiitsminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Sünniaeg: 27.1.1974

„Donetski Rahvavabariigi” nn eelarveminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV

(Евгений Владимирович Мануйлов)

Sünniaeg: 5.1.1967

„Luganski Rahvavabariigi” nn eelarveminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

144.

Viktor YATSENKO

(Виктор ЯЦЕНКО)

Sünniaeg: 22.4.1985

Sünnikoht: Herson

„Donetski Rahvavabariigi” nn kommunikatsiooniminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

▼M15

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Nn Luganski rahvavabariigi nn majandusarengu- ja kaubandusminister.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

▼M17

146.

Zaur ISMAILOV

(Заур Исмаилов Рауфович)

Sünniaeg: 25.7.1978 (või 23.3.1975)

Sünnikoht: Krasny Luch, Vorošilovgrad, Lugansk

„Luganski Rahvavabariigi” nn peaprokurör.

Nende ülesannete ülevõtmise ja täitmisega on ta seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

(Анатолий Иванович Антонов)

Sünniaeg: 15.5.1955.

Sünnikoht: Omsk

Asekaitseminister, kes osaleb selles ametis Vene vägede Ukrainasse lähetamise toetamises.

Venemaa kaitseministeeriumi praeguse struktuuri kohaselt osaleb ta selles ametis Venemaa valitsuse poliitikate kujundamises ja rakendamises. Need poliitikad ohustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович Бахин)

Sünniaeg: 8.5.1956

Sünnikoht: Kaunas, Leedu

Esimene asekaitseminister, kes osaleb selles ametis Vene vägede Ukrainasse lähetamise toetamises.

Venemaa kaitseministeeriumi praeguse struktuuri kohaselt osaleb ta selles ametis Venemaa valitsuse poliitikate kujundamises ja rakendamises. Need poliitikad ohustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Sünniaeg: 9.11.1963

Sünnikoht: GDR (DDR)

Põhioperatsioonide osakonna direktor ja Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi aseülem. Osaleb mõlemas ametis aktiivselt Ukrainas toimuva Vene vägede sõjalise kampaania kujundamises ja rakendamises.

Osaleb peastaabi kindlaksmääratud tegevuse kohaselt relvajõudude üle operatiivkontrolli teostades aktiivselt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavate Venemaa valitsuse poliitikate kujundamises ja rakendamises.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич Кобзон)

Sünniaeg: 11.9.1937

Sünnikoht: Tchassov Yar, Ukraina

Riigiduuma liige.

Ta külastas nn Donetski Rahvavabariiki ja tegi oma visiidi ajal separatiste toetavaid avaldusi. Samuti nimetati ta nn Donetski Rahvavabariigi aukonsuliks Venemaa Föderatsioonis.

Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

(Валерий Фëдoрoвич Рашкин)

Sünniaeg: 14.3.1955.

Sünnikoht: Zhilino, Kaliningradi oblast

Riigiduuma rahvusküsimuste komisjoni esimene aseesimees.

Asutas kodanikuliikumise „Krassnaya Moskva – punase Moskva patriootlik rindeabi”, mis korraldas separatiste toetavaid avalikke meeleavaldusi, toetades seeläbi Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid poliitikaid. Hääletas 20. märtsil 2014 föderaalse põhiseaduseelnõu poolt, mis käsitleb Krimmi Vabariigi vastuvõtmist Venemaa Föderatsiooni koosseisu ning Venemaa Föderatsioonis uute föderaalüksuste, Krimmi Vabariigi ja föderaalstaatusega Sevastopoli linna moodustamist.

16.2.2015

▼M4

Üksused

▼B 

Nimi

Identifiseerimis- andmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

▼M5

1.

PJSC Chernomorneftegaz

Teise nimega Chornomornaftogaz

Kirovi prospekt/ per. Sovarkomovskji 52/1 Simferoopol, Krimm

„Krimmi parlament” võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni ettevõtte Chernomorneftegaz varade võõrandamise kohta „Krimmi Vabariigi” nimel. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud.

12.5.2014

2.

Feodosia

Teise nimega Feodossyskoje Predprijatije po obespetscheniju nefteproduktami

98107, Krimm, Feodosia, Geologicheskaya str.2

Toornafta või naftatoodete ümberlaadimisteenuseid pakkuv ettevõte

„Krimmi parlament” võttis 17. märtsil 2014 vastu resolutsiooni ettevõtte Feodosia varade võõrandamise kohta „Krimmi Vabariigi” nimel. Ettevõte on seega tegelikult Krimmi „võimude” poolt konfiskeeritud.

12.5.2014

▼M8

3.

Nn Luganski Rahvavabariik

„Луганская народная республика”

„Luganskaya narodnaya respublika”

Ametlik veebisait:

http://lugansk-online.info

Tel:

+38-099-160-74-14

Nn Luganski Rahvavabariik loodi 27. aprillil 2014.

Vastutab ebaseadusliku referendumi korraldamise eest 11. mail 2014. Iseseisvusdeklaratsioon 12. mail 2014.

Nn Donetski Rahvavabariik ja Luganski Rahvavabariik lõid 22. mail 2014 nn Novorossija Föderaalriigi.

See rikub Ukraina põhiseadust ja sellest tulenevalt ka rahvusvahelist õigust, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Luganski Rahvavabariik on samuti seotud võitlejate värbamisega separatislikusse kaguarmeesse ja muudesse ebaseaduslikesse relvastatud separatistlikesse rühmadesse, kahjustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

25.7.2014

4.

Nn Donetski Rahvavabariik

„Донецкая народная республика”

„Donétskaya naródnaya respúblika”

Ametlik teave, sh Donetski Rahvavabariigi põhiseadus ja ülemnõukogu koosseis:

http://dnr-news.com/

Sotsiaalmeedia:

https://twitter.com/dnrpress

http://vk.com/dnrnews

Nn Donetski Rahvavabariik kuulutati välja 7. aprillil 2014.

Vastutab ebaseadusliku referendumi korraldamise eest 11. mail 2014. Iseseisvusdeklaratsioon 12. mail 2014.

Nn Donetski Rahvavabariik ja Luganski Rahvavabariik kirjutasid 24. mail 2014 alla lepingule luua nn Novorossija Föderaalriik.

See rikub Ukraina põhiseadust ja sellest tulenevalt ka rahvusvahelist õigust, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Donetski Rahvavabariik on samuti seotud võitlejate värbamisega ebaseaduslikesse relvastatud separatistlikesse rühmadesse, ohustades seega Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

25.7.2014

5.

Nn Novorossija Föderaalriik

„Федеративное государство Новороссия”

„Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya”

Ametlikud pressiteated:

http://novorossia.su/official

Nn Donetski Rahvavabariik ja Luganski Rahvavabariik kirjutasid 24. mail 2014 alla lepingule luua tunnustamata Novorossija Föderaalriik.

See rikub Ukraina põhiseadust ja sellest tulenevalt ka rahvusvahelist õigust, ohustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.7.2014

6.

Avalike ühenduste rahvusvaheline liit „Suure Doni Armee”

Международный Союз Общественных Объединений

„Всевеликое Войско Донское”

Ametlik veebisait:

http://vvd2003.narod.ru/

Tel:

+7-8-908-178-65-57

Sotsiaalmeedia:

Cossack National Guard

http://vk.com/kazak_nac_guard

Aadress: 346465 Russia Rostov Region. October (C) District. St Zaplavskaya. Str Shosseynaya 1

„Suure Doni Armee” moodustas kasakate rahvuskaardi (Cossack National Guard), mis vastutab Ukraina valitsusvägede vastu võitlemise eest Ida-Ukrainas, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust ning ohustades Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

Seotud Nikolay KOZITSYNiga, kes on kasakate vägede juht ja vastutab Ida-Ukrainas Ukraina valitsusvägede vastu võitlevate separatistide juhtimise eest.

25.7.2014

7.

„Sobol”

„СОБОЛЬ”

Ametlik veebisait:

http://soboli.net

Sotsiaalmeedia:

http://vk.com/sobolipress

Tel:

(0652) 60-23-93.

E-post: SoboliPress@gmail.com

Aadress: Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 (area bus station „Central”).

Radikaalne paramilitaarne organisatsioon, mis toetab varjamatult jõu kasutamist selleks, et lõpetada Ukraina kontroll Krimmi üle, kahjustades seega Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Vastutab Ukraina separatistide väljaõpetamise eest võitluseks Ukraina valitsusvägedega Ida-Ukrainas, ohustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

25.7.2014

8.

Nn Luganski omakaitse (Guard)

„Луганская гвардия”

Sotsiaalmeedia:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

Luganski omakaitseüksus, mis vastutab separatistide väljaõpetamise eest võitluseks Ukraina valitsusvägedega Ida-Ukrainas, ohustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

Seotud aktiivse juhi German PROPOKIViga, kes osales Ukraina julgeolekuteenistuse Luganski piirkonna büroo hoone hõivamises ja salvestas hõivatud hoones videoläkituse president Putinile ja Venemaale.

25.7.2014

9.

Nn kaguarmee

„Армии Юго-Востока”

Värbamine:

http://lugansk-online.info/statements

Sotsiaalmeedia:

http://vk.com/lugansksbu

Ebaseaduslik relvastatud separatistlik rühm, mida peetakse Ida-Ukrainas üheks kõige tähtsamaks rühmaks.

Vastutab julgeolekubüroo hoone hõivamise eest Luganski piirkonnas. Eruohvitser.

Seotud Valeri BOLOTOViga, kes on üks rühma juhtidest.

Seotud Vasyl NIKITINiga, kes vastutab nn Luganski Rahvavabariigi valitsuse separatistliku valitsemistegevuse eest.

25.7.2014

10.

Nn Donbassi omakaitse (People's Militia)

„Нарóдное ополчéние Донбáсса”

Sotsiaalmeedia:

http://vk.com/polkdonbassa

+38-099-445-63-78;

+38-063-688-60-01;

+38-067-145-14-99;

+38-094-912-96-60;

+38-062-213-26-60

E-post: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Vabatahtlike telefoninumber Venemaal:

+7 (926) 428-99-51

+7 (967) 171-27-09

E-post: novoross24@mail.ru

Aadress: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Ebaseaduslik relvastatud separatistlik rühm, mis vastutab Ida-Ukrainas Ukraina valitsusvägede vastu võitlemise eest, ohustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

Muu hulgas võttis võitlejate rühm 2014. aasta aprilli alguses Ida-Ukrainas enda kontrolli alla mitu valitsushoonet, kahjustades nii Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Selle eelmine juht Pavel

Gubarev vastutab piirkonna valitsushoone hõivamise eest Donetskis koos venemeelsete vägedega ja ta on ennast kuulutanud nn rahvakuberneriks.

25.7.2014

11.

Vostoki pataljon

„батальоны Восток”

Sotsiaalmeedia:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Ebaseaduslik relvastatud separatistlik rühm, mida peetakse Ida-Ukrainas üheks kõige tähtsamaks rühmaks.

Vastutab Ida-Ukrainas Ukraina valitsusvägede vastu võitlemise eest, ohustades nii Ukraina stabiilsust ja julgeolekut.

Üritas hõivata Donetski lennujaama.

25.7.2014

12.

Riiklik praamikompanii „Kerch ferry”

Государственная судоходная компания „Керченская паромная переправа”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenskaya paromnaya pereprava

16 Tselibernaya Street, 98307 Kerch

(Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Целимберная, 16)

Kood: 14333981

Üksuse omandilist kuuluvust muudeti Ukraina õiguse vastaselt. Nn Krimmi parlament võttis 17.3.2014 vastu resolutsiooni nr 1757-6/14 mõne Ukraina infrastruktuuri- või põllumajandusministeeriumile kuuluva ettevõtte natsionaliseerimise kohta ning nn Krimmi parlamendi presiidium võttis 24.3.2014 vastu otsuse nr 1802-6/14 riigile kuuluva praamikompanii „Kerch Ferry” kohta, milles nähti ette, et nn Krimmi Vabariik võtab üle riiklikule praamikompaniile „Kerch Ferry” kuuluva vara. Seega on Krimmi nn ametivõimud nimetatud ettevõtte reaalselt konfiskeerinud.

25.7.2014

13.

Riigiettevõte

„Sevastopoli kaubasadam”

Государственное предприятие „Севастопольский морской торговый порт”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Sevastopolski morskoy torgovy port

3 Place Nakhimova, 99011 Sevastopol

(99011, г. Севастополь, пл. Нахимова, 3)

Kood: 01125548

Üksuse omandilist kuuluvust muudeti Ukraina õiguse vastaselt. Nn Krimmi parlament võttis 17.3.2014 vastu resolutsiooni nr 1757-6/14 mõne Ukraina infrastruktuuri- või põllumajandusministeeriumile kuuluva ettevõtte natsionaliseerimise kohta, milles nähti ette, et nn Krimmi Vabariik võtab üle riigiettevõttele „Sevastopoli kaubasadam” kuuluva vara. Seega on Krimmi nn ametivõimud nimetatud ettevõtte reaalselt konfiskeerinud. Kaubamahult on see Krimmi suurim kaubasadam.

25.7.2014

14.

Riigiettevõte „Kertši kaubasadam”

Государственное предприятие „Керченский морской торговый порт”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenski morskoy torgovy port

28 Kirova Str., 98312, Kerch, Autonomous Republic of Crimea,

(98312, Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 28)

Kood: 01125554

Üksuse omandilist kuuluvust muudeti Ukraina õiguse vastaselt. Nn Krimmi parlament võttis 17.3.2014 vastu resolutsiooni nr 1757-6/14 mõne Ukraina infrastruktuuri- või põllumajandusministeeriumile kuuluva ettevõtte natsionaliseerimise kohta ning 24.3.2014 resolutsiooni nr 1865-6/14 riigiettevõtte „Krimmi meresadamad” kohta („О Государственном предприятии Крымские морские порты”), milles nähti ette, et nn Krimmi Vabariik võtab üle riigiettevõttele „Kertši kaubasadam” kuuluva vara. Seega on Krimmi nn ametivõimud nimetatud ettevõtte reaalselt konfiskeerinud. Kaubamahult on see Krimmi suuruselt teine kaubasadam.

25.7.2014

15.

Riigiettevõte „Universal -Avia”

Государственном предприятии „Универсал-Авиа”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

„Universal-Avia”

5, Aeroflotskaya street, 95024 Simferopol

(Аэрофлотская улица, 5, Симферополь г.)

Üksuse omandilist kuuluvust muudeti Ukraina õiguse vastaselt. Nn Krimmi parlamendi presiidium võttis 24.3.2014 vastu otsuse nr 1794-6/14 riigile kuuluva ettevõtte „Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia” („О Государственном предприятии Универсал-Авиа”) kohta, milles nähti ette, et nn Krimmi Vabariik võtab üle riigiettevõttele „Universal -Avia” kuuluva vara. Seega on Krimmi nn ametivõimud nimetatud ettevõtte reaalselt konfiskeerinud.

25.7.2014

16.

Sanatoorium „Nizhnyaya Oreanda”

Санаторий „Нижняя Ореанда”

Sanatoorium „Nizhnyaya Oreanda”, 08655, Yalta, Oreanda

(08655, г.Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий „Нижняя Ореанда”)

Üksuse omandilist kuuluvust muudeti Ukraina õiguse vastaselt. Nn Krimmi parlamendi presiidium võttis 21. märtsil 2014 vastu otsuse nr 1767-6/14 sanatooriumide ja kuurortite ühenduse loomise küsimuste kohta, milles nähti ette, et nn Krimmi Vabariik võtab üle sanatooriumile „Nizhnyaya Oreanda” kuuluva vara. Seega on Krimmi nn ametivõimud nimetatud ettevõtte reaalselt konfiskeerinud.

25.7.2014

17.

Krimmi ettevõte „Azovi villimistehas”

Крымское республиканское предприятие „Азовский ликероводочный Завод”

Azovsky likerovodochny zavod

40 Zeleznodorozhnaya str., 96178 town of Azov, Jankoysky district

(Джанкойский район, пгт Азовское, ул. Железнодорожная, 40)

Kood: 01271681

Üksuse omandilist kuuluvust muudeti Ukraina õiguse vastaselt. Nn Krimmi parlamendi presiidium võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 1991-6/14, mis käsitleb Krimmi Vabariigi riiginõukogu 26. märtsi 2014. aasta resolutsiooni nr 1836-6/14 (Krimmi Vabariigi territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, -institutsioonide ja -organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et nn Krimmi Vabariik võtab üle ettevõttele „Azovsky likerovodochny zavod” kuuluva vara. Seega on Krimmi nn ametivõimud nimetatud ettevõtte reaalselt konfiskeerinud.

25.7.2014

18.

Riiklik tootjate ühendus „Massandra”

Национальное производственно-аграрное объединение „Массандра”

Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra

6, str. Mira, Massandra 98600 city of Yalta

(98600, г. Ялта, пгт Массандра, ул. Мира, д. 6)

Kood: 00411890

Üksuse omandilist kuuluvust muudeti Ukraina õiguse vastaselt. Nn Krimmi parlamendi presiidium võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 1991-6/14, mis käsitleb Krimmi Vabariigi riiginõukogu 26. märtsi resolutsiooni nr 1836-6/14 (Krimmi Vabariigi territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, -institutsioonide ja -organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et nn Krimmi Vabariik võtab üle riiklikule tootjate ühendusele „Massandra” kuuluva vara. Seega on Krimmi nn ametivõimud nimetatud ühenduse reaalselt konfiskeerinud.

25.7.2014

19.

Riikliku veiniinstituudi riigiettevõte „Magarach”

Государственное предприятие Агрофирма „Магарач” Национального института винограда и вина „Магарач”

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach”

9 Chapayeva str., 98433 Vilino, Bakhchisarayski district,

(98433, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Чапаева, д. 9)

Kood: 31332064

Üksuse omandilist kuuluvust muudeti Ukraina õiguse vastaselt. Nn Krimmi parlamendi presiidium võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 1991-6/14, mis käsitleb Krimmi Vabariigi riiginõukogu 26. märtsi resolutsiooni nr 1836-6/14 (Krimmi Vabariigi territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, -institutsioonide ja -organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et nn Krimmi Vabariik võtab üle riikliku veiniinstituudi riigiettevõttele „Magarach” kuuluva vara. Seega on Krimmi nn ametivõimud nimetatud ettevõtte reaalselt konfiskeerinud.

25.7.2014

20.

Riigiettevõte „Vahuveinitehas Novy Svet”

Государственное предприятиеЗавод шампанских вин „Новый свет”

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Zavod shampanskykh vin Novy Svet”

1 Shalyapina str., 98032 Sudak, Novy Svet

(98032, г. Судак, пгт Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1)

Kood: 00412665

Üksuse omandilist kuuluvust muudeti Ukraina õiguse vastaselt. Nn Krimmi parlamendi presiidium võttis 9. aprillil 2014 vastu otsuse nr 1991-6/14, mis käsitleb Krimmi Vabariigi riiginõukogu 26. märtsi resolutsiooni nr 1836-6/14 (Krimmi Vabariigi territooriumil asuvate agrotööstusettevõtete, -institutsioonide ja -organisatsioonide vara natsionaliseerimise kohta) muutmist ja milles nähti ette, et nn Krimmi Vabariik võtab üle riigiettevõttele „Vahuveinitehas Novy Svet” kuuluva vara. Seega on Krimmi nn ametivõimud nimetatud ettevõtte reaalselt konfiskeerinud

25.7.2014

▼M10

21.

JOINT-STOCK COMPANY CONCERN ALMAZ-ANTEY (teise nimega ALMAZ-ANTEY CORP; teise nimega ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; teise nimega ALMAZ-ANTEY JSC;), image

41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia;

Veebisait: almaz-antey.ru;

e-posti aadress antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antei on Venemaa riigiettevõte. Ta toodab õhutõrjerelvi, sealhulgas maa-õhk tüüpi rakette, mida ta tarnib Venemaa armeele. Venemaa ametivõimud on andnud Ida-Ukrainas tegutsevatele separatistidele raskerelvi, aidates kaasa Ukraina destabiliseerimisele. Separatistid kasutavad neid relvi muu hulgas lennukite allatulistamiseks. Riigiettevõttena aitab Almaz-Antei seega kaasa Ukraina destabiliseerimisele.

30.7.2014

22.

DOBROLET, teise nimega DOBROLYOT

Добролет/Добролёт

Lennuettevõtja kood: QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow

141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1

Veebisait: www.dobrolet.com

Dobrolet on Venemaa riigile kuuluva lennuettevõtja tütarettevõte. Pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist on Dobrolet seni ainuõiguslikult teenindanud lende Moskva ja Simferopoli vahel. Seega soodustab ta ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi Autonoomse Vabariigi integreerimist Venemaa Föderatsiooni ning kahjustab Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

30.7.2014

23.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK image

Venemaa Keskpanga litsents nr 1354

Russian Federation, 127 030 Moscow, Krasnoproletarskaya street 9/5.

Pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist läks Russian National Commercial Bank (RNCB) täielikult nn Krimmi Vabariigi omandusse. Ta on saanud turul juhtrolli, kuigi enne Krimmi annekteerimist teda Krimmis ei eksisteerinud. Krimmist taanduvate pankade filiaalide ostmise või ülevõtmisega toetas RNCB materiaalselt ja rahaliselt Venemaa Föderatsiooni tegevust Krimmi integreerimiseks Venemaa Föderatsiooniga, kahjustades seeläbi Ukraina territoriaalset terviklikkust.

30.7.2014

▼M14

24.

Donetski Vabariik (ühiskondlik organisatsioon)

Донецкая республика

 

Nn ühiskondlik organisatsioon, kes esitas kandidaate nn Donetski rahvavabariigi nn valimistele 2. novembril 2014. Nende nn valimistega rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud.

Nendel ebaseaduslikel nn valimistel ametlikult osalemisega on organisatsioon seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist. Selle juht on Alexander ZAKHARCHENKO ja asutaja Andriy PURGIN.

29.11.2014

25.

Rahu Luganski piirkonnale (vene keeles: Mir Luganschine)

Мир Луганщине

 

Nn ühiskondlik organisatsioon, kes esitas kandidaate nn Luganski rahvavabariigi nn valimistele 2. novembril 2014. Nende nn valimistega rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud.

Nendel ebaseaduslikel nn valimistel ametlikult osalemisega on organisatsioon seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist. Selle juht on Igor PLOTNITSKY.

29.11.2014

26.

Vaba Donbass (teise nimega „Vaba Donbas”, „Svobodny Donbass”)

Свободный Донбасс

 

Nn ühiskondlik organisatsioon, kes esitas kandidaate nn Donetski rahvavabariigi nn valimistele 2. novembril 2014. Nende nn valimistega rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud.

Nendel ebaseaduslikel nn valimistel ametlikult osalemisega on organisatsioon seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

27.

Rahvaliit (Narodny Soyuz)

Народный союз

 

Nn ühiskondlik organisatsioon, kes esitas kandidaate nn Luganski rahvavabariigi nn valimistele 2. novembril 2014. Nende nn valimistega rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud.

Nendel ebaseaduslikel nn valimistel ametlikult osalemisega on organisatsioon seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

28.

Luganski majandusliit (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz) image

 

Nn ühiskondlik organisatsioon, kes esitas kandidaate nn Luganski rahvavabariigi nn valimistele 2. novembril 2014. Esitas nn Luganski rahvavabariigi nn juhi kandidaadiks Oleg AKIMOVi. Nende nn valimistega rikutakse Ukraina õiguskorda ja seetõttu on need ebaseaduslikud.

Nendel ebaseaduslikel nn valimistel ametlikult osalemisega on organisatsioon seega aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid tegevusi ja poliitikaid ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

29.11.2014

▼M15

29.

Kasakate rahvuskaart

Казачья Национальная Гвардия

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Üksust juhib loetellu kantud isik Nikolay KOZITSYN ja üksus on seega temaga seotud.

16.2.2015

30.

Sparta pataljon

Батальон „Спарта”

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Üksust juhib loetellu kantud isik Arseny PAVLOV ja üksus on seega temaga seotud.

16.2.2015

31.

Somali pataljon

Батальон „Сомали”

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

Üksust juhib loetellu kantud isik Mikhail TOLSTYKH (teise nimega Givi) ja üksus on seega temaga seotud.

16.2.2015

32.

Zarya pataljon

Батальон „Заря”

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

▼M17

33.

Prizraki brigaad

(Бригада „Призрак”)

 

Relvastatud separatistid, kes on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

▼M15

34.

Oploti pataljon

Батальон „Оплот”

Sotsiaalmeedia:

http://vk.com/oplot_info

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

35.

Kalmiuse pataljon

Батальон „Кальмиус”

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

36.

Surmapataljon

Батальон „Смерть”

 

Relvastatud separatistlik rühmitus, mis on aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat tegevust ning Ukraina edasist destabiliseerimist.

16.2.2015

37.

Rahvaliikumine „NOVOROSSIYA”

Движение Новороссия

 

Rahvaliikumine „Novorossiya”/„Uus Venemaa” asutati 2014. aasta novembris Venemaal ning seda juhib Vene ohvitser Igor Strelkov (arvatavasti Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi (GRU) luure peadirektoraadi töötaja).

Liikumise kindlaksmääratud sihtide kohaselt on selle eesmärk anda igakülgset tulemuslikku abi nn Novorossiale, sealhulgas Ida-Ukraina võitlejate abistamise teel, toetades seega Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavaid poliitikaid.

Seotud isikuga, kes on kantud Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavate isikute loetellu.

16.2.2015

▼B
II LISA

Veebisaidid, mis sisaldavad teavet pädevate asutuste kohta, ning aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGAARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TŠEHHI VABARIIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TAANI

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

EESTI

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IIRIMAA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREEKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISPAANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVAATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITAALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LEEDU

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

MADALMAAD

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMEENIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOOME

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

ÜHENDKUNINGRIIK

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 16.

( 2 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

( 3 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ, 24. oktoober 1995, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).