02014D0450 — ET — 04.04.2023 — 005.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU OTSUS 2014/450/ÜVJP,

10. juuli 2014,

mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Sudaanis ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/423/ÜVJP

(ELT L 203 11.7.2014, lk 106)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2017/413, 7. märts 2017,

  L 63

105

9.3.2017

 M2

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2017/1948, 25. oktoober 2017,

  L 276

60

26.10.2017

►M3

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2018/516, 27. märts 2018,

  L 84

22

28.3.2018

►M4

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2021/815, 20. mai 2021,

  L 180

152

21.5.2021

►M5

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2023/726, 31. märts 2023,

  L 94

48

3.4.2023
▼B

NÕUKOGU OTSUS 2014/450/ÜVJP,

10. juuli 2014,

mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Sudaanis ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/423/ÜVJPArtikkel 1

1.  
Keelatakse relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -seadmete, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatuile ettenähtud varuosade müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine Sudaani liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või nende lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades, ning seda olenemata sellest, kas asjaomased tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.
2.  

Samuti on keelatud:

a) 

otse või kaudselt osutada tehnilist abi, vahendus- või muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud toodetega või nendega varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega, füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Sudaanis või kasutamiseks Sudaanis;

b) 

otse või kaudselt rahastada või osutada rahalist abi, mis on seotud lõikes 1 osutatud toodetega, sealhulgas eelkõige toetused, laenud ja ekspordikrediidikindlustused, samuti kindlustus ja edasikindlustus, kõnealuste toodete müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud vahendus- või muude teenuste osutamiseks füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Sudaanis või kasutamiseks Sudaanis;

c) 

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvale hoida punktis a või b osutatud keeldudest.

Artikkel 2

1.  

Artiklit 1 ei kohaldata

a) 

sellise mittesurmava sõjalise varustuse müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes, mis on ette nähtud üksnes humanitaartarbeks, inimõiguste jälgimiseks või kaitsmiseks või ÜRO, Aafrika Liidu (AL) ja Euroopa Liidu institutsioonide ülesehitamise programmide jaoks või sellise materjali müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes, mis on ette nähtud Euroopa Liidu, ÜRO ja ALi kriisiohjamisoperatsioonides kasutamiseks;

b) 

selliste sõidukite müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes, mis ei ole lahingumasinad ja mis on valmistatud kuulikindlatena või niisuguseks kohandatud ning mis on mõeldud üksnes Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide või ÜRO või ALi töötajate kaitseks Sudaanis;

c) 

punktis a osutatud varustuse või programmide ja operatsioonidega seotud tehnilise abi, vahendus- ja muude teenuste suhtes;

d) 

punktis a osutatud varustuse või programmide ja operatsioonide rahastamise ja nendega seotud finantsabi suhtes;

e) 

demineerimisvarustuse ja demineerimistöödel kasutatava materjali müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes;

tingimusel, et asjaomase liikmesriigi pädev asutus on sellised toimingud eelnevalt heaks kiitnud.

2.  
Artiklit 1 ei kohaldata ka kaitseriietuse suhtes, sealhulgas kuulivestid ja sõdurikiivrid, mida ajutiselt eksporditakse Sudaani üksnes ÜRO, Euroopa Liidu või selle liikmesriikide töötajate, meedia esindajate, humanitaar- ja arenguabitöötajate ning nendega seotud töötajate poolt nende isiklikuks kasutamiseks.
3.  
Liikmesriigid vaatavad käesolevas artiklis käsitletud toimingud läbi juhtumipõhiselt, võttes täiel määral arvesse nõukogu ühises seisukohas 2008/944/ÜVJP ( 1 ) sätestatud kriteeriume. Liikmesriigid nõuavad piisavaid kaitsemeetmeid käesoleva artikli kohaselt antud volituste kuritarvitamise vastu ja võtavad vajaduse korral meetmeid asjaomase varustuse tagasisaatmiseks.

Artikkel 3

Vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile 1591 (2005) kehtestatakse käesoleva otsuse artikli 4 lõikes 1 ja artikli 5 lõikes 1 sätestatud piiravad meetmed ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1591 (2005) punktiga 3 asutatud komitee (edaspidi „sanktsioonide komitee”) poolt loetellu kantud isikute vastu, kes takistavad rahuprotsessi, kujutavad ohtu stabiilsusele Darfuris ja kõnealuses piirkonnas, rikuvad rahvusvahelist humanitaarõigust või inimõiguste alast õigust või panevad toime muid hirmutegusid, rikuvad relvaembargot ja/või vastutavad sõjaliste ründelendude eest Darfuri piirkonnas ja selle kohal.

Asjaomased isikud on loetletud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 4

1.  
Liikmesriigid võtavad meetmed, mis on vajalikud selleks, et takistada artiklis 3 osutatud isikutel oma territooriumile siseneda või seda läbida.
2.  
Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.
3.  
Lõiget 1 ei kohaldata, kui sanktsioonide komitee otsustab, et reisimine on õigustatud seoses humanitaarvajadustega, sealhulgas usuliste kohustustega, või kui sanktsioonide komitee jõuab järeldusele, et erandi tegemine aitaks kaasa asjaomaste ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide eesmärkidele saavutada rahu ja stabiilsus Sudaanis ja kõnealuses piirkonnas.
4.  
Kui liikmesriik lubab sanktsioonide komitee poolt loetellu kantud isikute sisenemise oma territooriumile või neil selle läbimise lõike 3 alusel, kehtib luba ainult sel eesmärgil, milleks see on antud, ja üksnes isikute suhtes, keda see puudutab.

Artikkel 5

1.  
Külmutatakse kõik rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid, mis kuuluvad artiklis 3 osutatud isikutele või mida need isikud otseselt või kaudselt kontrollivad, või mida valdavad üksused, mille omanikuks on või mida kontrollivad otseselt või kaudselt sellised isikud või muud isikud, kes tegutsevad nende nimel või nende juhtimisel, nagu on märgitud lisas.
2.  
Rahalisi vahendeid, finantsvarasid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt selliste isikute ega üksuste käsutusse ega nende toetuseks.
3.  

Erandeid võib teha seoses rahaliste vahendite, muude finantsvarade ja majandusressurssidega, mis on:

a) 

vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavate kulutuste katteks, nagu tasumine toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest;

b) 

ette nähtud üksnes õigusabiteenuste pakkumisega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja vastavate kulude hüvitamiseks;

c) 

ette nähtud üksnes siseriiklike õigusaktidega kooskõlas olevate tasude ja teenustasude maksmiseks, sealhulgas tasud külmutatud rahaliste vahendite, muude finantsvarade ja majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

pärast seda, kui asjaomane liikmesriik on teavitanud sanktsioonide komiteed kavatsusest lubada asjakohasel juhul juurdepääsu neile rahalistele vahenditele, muudele finantsvaradele ja majandusressurssidele ning kui sanktsioonide komitee ei ole kahe tööpäeva jooksul pärast sellist teatamist teinud negatiivset otsust;

d) 

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on teavitanud oma kavatsusest sanktsioonide komiteed ja kõnealune komitee on selle heaks kiitnud;

e) 

kohtu, haldusorgani või vahekohtu pandiõiguse või viimaste tehtud otsuse esemeks, millisel juhul võib rahalisi vahendeid, muid finantsvarasid ja majandusressursse kasutada sellise pandiõiguse või otsuse täitmiseks tingimusel, et selline otsus võeti vastu või pandiõigus tekkis enne ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1591 (2005) vastuvõtmise kuupäeva ja käesolevas artiklis osutatud isik või üksus ei saa sellest kasu ning asjaomane liikmesriik on sellest sanktsioonide komiteed teavitanud.

4.  

Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele kantud järgmiste summade suhtes:

a) 

nende kontode intressid või muud tulud või

b) 

lepingute, kokkulepete või kohustuste kohased maksed, mis tehti või mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama piiravaid meetmeid,

tingimusel et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõiget 1.

▼M5

5.  

Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata sellise rahaliste vahendite, muude finantsvarade või majandusressursside andmise, menetlemise või väljamaksmise või kaupade ja teenuste pakkumise suhtes, mis on vajalik humanitaarabi õigel ajal kohaletoimetamise tagamiseks või inimeste põhivajadusi toetava muu tegevuse tagamiseks, kui sellist abi ja muud tegevust korraldavad:

a) 

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, sealhulgas selle programmid, fondid ning teised üksused ja organid, samuti selle spetsialiseeritud asutused ja seotud organisatsioonid;

b) 

rahvusvahelised organisatsioonid;

c) 

humanitaarorganisatsioonid, kellel on ÜRO Peaassamblees vaatleja staatus, ja nende humanitaarorganisatsioonide liikmed;

d) 

kahe- või mitmepoolselt rahastatavad valitsusvälised organisatsioonid, kes osalevad ÜRO humanitaarabikavades, pagulasküsimusega tegelemise kavades, muudes ÜRO üleskutsetes või humanitaarabiklastrites, mida koordineerib ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA);

e) 

punktides a–d nimetatud üksuste töötajad, toetusesaajad, tütarettevõtjad või rakenduspartnerid, sel ajal kui ja ulatuses, milles nad neid ülesandeid täidavad, või

f) 

muud asjakohased isikud, kelle on kindlaks määranud sanktsioonide komitee.

▼B

Artikkel 6

Nõukogu kehtestab lisas sisalduva loetelu ja rakendab selle muudatusi sanktsioonide komitee otsuste alusel.

Artikkel 7

1.  
Kui ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee kannab isiku või üksuse loetellu, kannab nõukogu selle isiku või üksuse lisasse. Nõukogu edastab oma otsuse, sealhulgas loetellu kandmise põhjused asjaomasele isikule või üksusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, andes asjaomasele isikule või üksusele võimaluse esitada oma märkused.
2.  
Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast isikut või üksust.

Artikkel 8

1.  
Lisa sisaldab ka ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee esitatud põhjuseid, miks asjaomased isikud ja üksused loetellu kanti.
2.  
Lisa sisaldab ka asjaomaste isikute tuvastamiseks vajalikku teavet (selle olemasolul), mille on esitanud ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee. Isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunimesid, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Üksuste osas võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta. Samuti kantakse lisasse ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise kuupäev.

Artikkel 9

Artiklis 1 osutatud meetmed vaadatakse korrapäraste ajavahemike järel läbi ning seda tehakse vähemalt iga 12 kuu möödumisel. Kui nõukogu leiab, et meetmete eesmärki ei ole saavutatud, tunnistatakse need kehtetuks.

Artikkel 10

Otsus 2011/423/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 11

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval.
LISA

ARTIKLITES 4 JA 5 OSUTATUD ISIKUTE JA ÜKSUSTE NIMEKIRI

▼M1

1.    ELHASSAN, Gaffar Mohammed

Teise nimega: Gaffar Mohmed Elhassan

Ametikoht: kindralmajor ja Sudaani relvajõudude Lääne-Sudaani sõjaväepiirkonna komandör.

Isikukood: endise sõjaväelase isikutunnistus nr 4302.

Sünniaeg: 24. juuni 1952.

Aadress: El Waha, Omdurman, Sudaan.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25. aprill 2006.

Muu teave: Sudaani sõjaväest erus. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5282254.

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Eksperdirühma andmetel teatas kindralmajor Gaffar Mohammed Elhassan neile, et tal oli ajal, mil ta oli Lääne-Sudaani sõjaväepiirkonna komandör, otsene operatiivkäsuõigus (peamiselt taktikaline käsuõigus) Sudaani relvajõudude kõigi elementide üle Darfuris. Elhassan oli Lääne-Sudaani sõjaväepiirkonna komandör (umbes) 2004. aasta novembrist kuni 2006. aasta alguseni. Eksperdirühma andmetel oli Elhassan vastutav ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1591 punkti 7 rikkumise eest, kuna oma positsioonist lähtuvalt taotles ta (Hartumist) sõjavarustuse viimist Darfuri ja andis selleks loa (alates 29. märtsist 2005) enne loa saamist resolutsiooni 1591 kohaselt loodud komiteelt. Elhassan tunnistas eksperdirühmale isiklikult, et õhusõidukid, õhusõidukite mootorid ja muu sõjavarustus toodi Darfuri Sudaani muudest piirkondadest ajavahemikus 29. märtsist 2005 kuni detsembrini 2005. Näiteks andis ta eksperdirühmale teada, et kaks Mi-24 rünnakukopterit toodi loata Darfuri ajavahemikus 18.–21. septembrini 2005. Samuti on piisavalt alust arvata, et Elhassan vastutas Lääne-Sudaani sõjaväepiirkonna komandörina otseselt ründelendude eest Abu Hamra ümbruses olevas piirkonnas 23.–24. juulil 2005 ja Jebel Mooni piirkonnas Lääne-Darfuris 19. novembril 2005. Mi-24 ründekopterid olid samuti mõlemasse operatsiooni kaasatud ning teadaolevalt avasid mõlemal juhul tule. Eksperdirühma andmetel andis Elhassan mõista, et Lääne-Sudaani sõjaväepiirkonna komandörina kiitis ta isiklikult heaks õhutoetuse ja muude õhuoperatsioonide taotlused. (Vt eksperdirühma aruanne, S/2006/65, punktid 266–269.) Eelnimetatud tegevusega on kindralmajor Gaffar Mohammed Elhassan rikkunud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1591 asjakohaseid sätteid ning seega vastab komitee poolt sanktsioonide kohaldamise eesmärgil loetellu kandmise kriteeriumidele.

▼M3

2.    ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Teise nimega: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem

Ametikoht: a) Sudaani rahvusassamblee endine liige Al-Waha piirkonnast, b) föderaalasjade ministeeriumi endine erinõunik, c) Mahamidi hõimu ülemjuhataja Põhja-Darfuris

Sünniaeg: a) 1. jaanuar 1964; b) 1959;

Sünnikoht: Kutum

Aadress: a) Kabkabiya, Sudaan; b) Kutum, Sudaan (viibib Kabkabiyas ja Kutumi linnas Põhja-Darfuris ning on elanud Hartumis)

Kodakondsus: Sudaan

Pass: a) diplomaatiline pass nr D014433, välja antud 21. veebruaril 2013 (kehtetu alates 21. veebruarist 2015);

b) diplomaatiline pass nr D009889, välja antud 17. veebruaril 2011 (kehtetu alates 17. veebruarist 2013)

Isikukood: kodakondsustunnistus nr A0680623

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25. aprill 2006

Muu teave: olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehe veebilehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest

Inimõiguste organisatsiooni Human Rights Watch aruande kohaselt on neil Põhja-Darfuri ühe kohaliku omavalitsuse memo (kuupäevaga 13. veebruar 2004), millega antakse „kohapealsetele julgeolekuüksustele” korraldus „võimaldada Sheikh Musa Hilali käsualustel mudžahiididel ja vabatahtlikel [Põhja-Darfuri] aladel tegevust jätkata ning tagada nende elutähtsate vajaduste täitmine”. 28. septembril 2005 ründasid 400 araabia päritolu võitlejat Lääne-Darfuris Aro Sharrow (sealhulgas riigisiseste põgenike laagrit), Acho ja Gozmena külasid. Samuti usume, et Musa Hilal viibis kohal Aro Sharrow riigisiseste põgenike laagri ründamise ajal: tema poeg oli tapetud Sudaani vabastusarmee Shareia-ründe käigus, seega oli ta nüüd kaasatud isiklikku veritasusse. On piisavalt alust arvata, et hõimu ülemjuhatajana vastutas ta otseselt nimetatud tegevuse eest ning on seega vastutav rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõiguste rikkumise ning muude julmade tegude eest.

▼M4 —————

▼M3

4.    MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Teise nimega: a) kindral Gibril Abdul Kareem Barey; b) „Tek”; c) Gabril Abdul Kareem Badri

Ametikoht: Reformi ja arengu rahvusliku liikumise (National Movement for Reform and Development) välikomandör

Sünniaeg: 1. jaanuar 1967

Sünnikoht: El-Fasher, Põhja Darfur

Kodakondsus: sünnijärgne Sudaani kodanik

Aadress: Tine, Sudaan (elab Tines, Sudaani-Tšaadi piirist Sudaani pool)

Isikukood: a) 192-3238459-9 b) sünnijärgne kodakondsustunnistus nr 302581

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25. aprill 2006

Muu teave: olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehe veebilehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest

Mayu on vastutav Sudaani Darfuri piirkonda lähetatud Aafrika Liidu missiooni (AMIS) isikkooseisu liikmete röövimise eest 2005. aasta oktoobris. Mayu püüab seda missiooni avalikult nurjata hirmutamise teel. Näiteks ähvardas ta 2005. aasta novembris alla lasta Aafrika Liidu helikopterid Jebel Mooni piirkonnas. Sellise tegevusega on Mayu selgelt rikkunud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1591 (2005), kujutades endast ohtu stabiilsusele Darfuris ning vastab komitee poolt sanktsioonide kohaldamise eesmärgil loetellu kandmise kriteeriumidele.( 1 ) Nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühine seisukoht 2008/944/ÜVJP, millega määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad (ELT L 335, 13.12.2008, lk 99).