02014D0150 — ET — 12.10.2018 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

18. märts 2014,

ajutise katse korraldamise kohta, mille raames kehtestatakse teatavad erandid nõukogu direktiiviga 66/402/EMÜ taimeliikide nisu, odra, kaera ja maisi populatsioonide turustamise kohta ette nähtud sätetest

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 1681 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/150/EL)

(ELT L 082 20.3.2014, lk 29)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1519, EMPs kohaldatav tekst 9. oktoober 2018,

  L 256

65

12.10.2018
▼B

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

18. märts 2014,

ajutise katse korraldamise kohta, mille raames kehtestatakse teatavad erandid nõukogu direktiiviga 66/402/EMÜ taimeliikide nisu, odra, kaera ja maisi populatsioonide turustamise kohta ette nähtud sätetest

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 1681 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/150/EL)Artikkel 1

Reguleerimisese

1.  ELi tasandil korraldatakse ajutine katse, et hinnata, kas artiklis 2 osutatud ning liikidesse Avena spp., Hordeum spp., Triticum spp. ja Zea mays L. kuuluvate populatsioonide seemne turustamise eesmärgil tootmine ja turustamine võiks teatavatel tingimustel olla parem alternatiiv võrreldes sellise seemne turustamise takistamisega, mis ei vasta direktiivi 66/402/EMÜ artikli 2 lõike 1 punktides E, F ja G sätestatud teatavate liikide seemnete sordiomaduste nõuetele ning artikli 3 lõike 1 nõuetele, mille kohaselt võib seemet turule viia siis, kui see on ametlikult sertifitseeritud kui sertifitseeritud seeme, esimese põlvkonna sertifitseeritud seeme või teise põlvkonna sertifitseeritud seeme.

2.  Hinnatakse järgmisi aspekte:

a) kas nende liikide populatsioonide kindlakstegemisel võib aluseks võtta kõnealuste liikide aretus- ja tootmismeetodeid, ristamisel kasutatud sorte ja kõnealuste populatsioonide põhiomadusi käsitleva teabe ning

b) kas kõnealustest populatsioonidest saadud turustatava seemne kindlakstegemisel võib aluseks võtta jälgitavuse nõuded ja kindlakstehtud tootmispiirkonna.

Artikkel 2

Reguleerimisala

Käesoleva otsusega on hõlmatud taimerühmad, mis vastavad järgmistele tingimustele:

a) need põhinevad teataval genotüüpide kombinatsioonil;

b) neid käsitatakse üksustena, arvestades nende sobilikkust muutumatul kujul paljundamiseks, kui need kasvavad konkreetses tootmispiirkonnas, kus on spetsiifilised agroklimaatilised tingimused;

c) need on saadud, kasutades ühte järgmistest meetoditest:

i) ristates viit või enamat sorti kõigis kombinatsioonides, misjärel suurendatakse järglaskonna arvukust ning jäetakse seejärel valimi järgmised põlvkonnad loodusliku valiku hooleks;

ii) kasvatades koos vähemalt viit valdavalt risttolmlevat liiki, suurendades järglaskonna arvukust, korduvalt uuesti külvates ning jättes valimi loodusliku valiku hooleks nii kauaks, kuni esialgsete sortide taimi enam ei esine;

iii) sorte omavahel ristates, kasutades muid kui punktides i ja ii osutatud ristamisprotokolle, et aretada samamoodi mitmekesist populatsiooni, mis ei sisalda sorte.

Edaspidi osutatakse sellistele taimerühmadele kui „populatsioonidele”.

Artikkel 3

Liikmesriikide osalemine

1.  Katses võivad osaleda kõik liikmesriigid. Osalemise alustamise viimane tähtaeg on ►M1  31. detsember 2019 ◄ .

2.  Liikmesriigid, kes otsustavad katses osaleda (edaspidi „osalevad liikmesriigid”) teavitavad komisjoni ja teisi liikmesriike oma osalemisest, märkides osalemisega hõlmatud liigid ja piirkonnad ning käesoleva otsuse alusel kohaldatavad meetmed.

3.  Osalevad liikmesriigid võivad katses osalemise lõpetada, millal soovivad, teavitades komisjoni oma otsusest.

Artikkel 4

Kohustustest vabastamine

Osalevad liikmesriigid vabastatakse direktiivi 66/402/EMÜ artikli 2 lõike 1 punktides E, F ja G, artikli 3 lõikes 1 ning artiklis 10 sätestatud kohustustest, mis on seotud populatsioonide turustamise eesmärgil tootmise ja turustamisega.

Artikkel 5

Populatsioonide kindlakstegemine

Populatsioon tehakse kindlaks järgmiste andmete põhjal:

a) populatsiooni loomiseks ristamisel kasutatud sordid;

b) vastavates protokollides määratletud aretuskavad;

c) tootmispiirkond;

d) heterogeensuse määr, eelkõige isetolmlevate liikide puhul ning

e) selle omadused, nagu on osutatud artikli 7 lõike 2 punktis f.

Artikkel 6

Populatsioonide seemne tootmise ja turustamise tingimused

Käesoleva katse raames tagavad liikmesriigid, et populatsioonide seemet võib toota turustamise eesmärgil ning turustada, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) seeme kuulub loa saanud populatsiooni;

b) seeme vastab artiklile 9;

c) populatsiooni nimi vastab artiklile 8;

d) populatsiooni on aretanud ja seemne on tootnud isikud, kes on registreeritud vastavalt artiklile 10.

Artikkel 7

Populatsioonile loa andmine

1.  Liikmesriigid annavad populatsioonidele loa kooskõlas lõigetega 2, 3 ja 4.

2.  Loa taotlus esitatakse seemnesertifitseerimisasutusele. Taotlus sisaldab järgmist:

a) taotleja nimi ja aadress;

b) populatsiooni liigid ja nimi;

c) populatsiooni saamiseks kasutatud meetodi kirjeldus, vajaduse korral viitega artikli 2 punkti c alapunktidele i, ii või iii;

d) aretuskava eesmärgid;

e) aretus- ja tootmismeetod: vastavate protokollidega kindlaksmääratud aretuskava, aretuseks ja populatsiooni saamiseks kasutatud sordid, ning asjaomase ettevõtja kasutatav enda tootmise kontrolliprogramm;

f) kõnealuse meetodi omaduste kirjeldus:

i) dokumentatsioon meetodi selliste omaduste kohta, mis on taotleja arvates olulised saagikuse, kvaliteedi, tulemuslikkuse, madala intensiivsusega süsteemides kasutatavuse, haigustele vastupidavuse, saagikuse stabiilsuse, maitse ja värvi seisukohast;

ii) punktis i osutatud omadusi käsitleva eksperimentaalkatse tulemused;

g) tootmispiirkond;

h) taotleja deklaratsioon artikli 5 lõikes 1 osutatud aspektide tõesuse kohta;

i) populatsiooni representatiivne valim;

j) aretamise, tootmise ja säilitamise eest vastutava isiku nimi ja aadress.

3.  Seemnesertifitseerimisasutus kontrollib järgmisi aspekte:

a) taotluse vastavust lõikele 2 ning

b) populatsiooni vastavust artiklis 5 sätestatud kindlakstegemisnõuetele.

Artiklis 5 sätestatud kindlakstegemisnõuetele vastavuse üle tuleb otsustada esitatud dokumentide ja populatsiooni tootmiseks kasutatud valduste kontrollimiste alusel.

4.  Populatsioonile loa andmisest ja lõikes 2 esitatud aspektidest teavitatakse teisi liikmesriike ja komisjoni.

Artikkel 8

Populatsioonide nimed

1.  Populatsioonil peab olema nimi. Populatsioonide nimede suhtes kohaldatakse nõukogu direktiivi 2002/53/EÜ ( 1 ) artikli 9 lõikes 6 sätestatud sordinimesid käsitlevaid eeskirju.

2.  Iga nime lõppu lisatakse sõna „populatsioon”.

Artikkel 9

Põllukultuure, seemet ning partiide ja proovide kaalu käsitlevad nõuded

1.  Kohaldatakse direktiivi 66/402/EMÜ I lisa punkte 1 ja 6.

2.  Populatsioonidesse kuuluva seemne tootmise ja turustamise jooksul peab seeme vastama direktiivi 66/402/EMÜ II lisa punktidele 2 ja 3 – kui tegemist on populatsioonide Avena nuda L., Avena sativa L., Avena strigosa Schreb., Hordeum vulgare L., Triticum aestivum L., Triticum durum L. ja Triticum spelta L. puhul teise põlvkonna sertifitseeritud seemnega ning Zea mays L. populatsioonide puhul sertifitseeritud seemnega.

3.  Populatsioonidesse kuuluva seemne tootmise ja turustamise jooksul peab partiide ja proovide kaal vastama direktiivi 66/402/EMÜ III lisale, ning Zea mays L. puhul kõnealuse lisa sätetele, milles käsitletakse kõnealuste liikide sertifitseeritud seemet.

Artikkel 10

Aretajate, tootjate ja populatsioonide säilitamise eest vastutatavate isikute registreerimine

1.  Kui isikud, kes aretavad populatsioone või toodavad või säilitavad populatsioonide seemet, vastavad lõikes 2 sätestatud nõuetele, kannab iga liikmesriik need oma territooriumil registrisse.

2.  Sordiaretajad, tootjad ja populatsioonide säilitamise eest vastutavad isikud esitavad seemnesertifitseerimisasutusele registrisse kandmise taotluse. Taotlus peab sisaldama järgmist:

a) nimi, aadress ja kontaktandmed;

b) asjaomase populatsiooni nimi.

3.  Register peab sisaldama järgmisi andmeid:

a) nimi, aadress ja kontaktandmed, nagu on sätestatud lõike 2 punktis a;

b) lõike 2 punktis b osutatud toodetava või säilitatava populatsiooni nimi.

Artikkel 11

Märgistamine

Seemnepakenditel ja -mahutitel peab olema etikett, mille on kinnitatud tootja. Kõnealune etikett peab sisaldama I lisas sätestatud teavet.

Artikkel 12

Koguselised piirangud

1.  Iga liigi loa saanud populatsiooni turustatava seemne kogused iga osaleva liikmesriigi kohta aastas ei tohi ületada 0,1 % sama liigi seemnest, mis on osalevas liikmesriigis kõnealusel aastal toodetud.

2.  Iga tootja peab seemnesertifitseerimisasutusele deklareerima iga aasta kohta iga populatsiooni koguse, mida ta kavatseb toota.

3.  Osalev liikmesriik võib keelata teatava populatsiooni seemne turuleviimise, kui ta leiab, et katse eesmärki silmas pidades ei ole asjakohane viia turule asjaomase populatsiooni seemne lisakoguseid. Osalev liikmesriik teatab sellest viivitamata asjaomasele tootjale või asjaomastele tootjatele.

Artikkel 13

Jälgitavus

1.  Populatsioonide seemet turustavad isikud tagavad kõnealuste seemne jälgitavuse.

2.  Populatsioonide seemet turustav isik säilitab teavet, mis võimaldab teha kindlaks need isikud, kes on neile ja kellele on nemad populatsioonide seemet tarninud.

3.  Kõnealune teave tuleb esitada, kui seemnesertifitseerimisasutus seda nõuab.

Artikkel 14

Ametlikud kontrollid

Osalevate liikmesriikide seemnesertifitseerimisasutused peavad ametlikult kontrollima populatsioonide seemne tootmist ja turustamist. Ametlikud kontrollid peavad hõlmama vähemalt:

a) põldtunnustamist, populatsioonidest proovide võtmist ja nende kontrolli, nagu on sätestatud II lisa punktis 1;

b) sel eesmärgil tehtavate võrdlevate välikatsete korraldamise järelevalvet, nagu on sätestatud II lisa punktis 2;

c) toodetud ja turustatud koguseid;

d) tootja ja iga käesoleva otsuse alusel seemet turustava isiku nõuetekohasust.

Punktis d osutatud kontrolli tehakse vähemalt kord aastas. See hõlmab asjaomaste isikute valduste ning populatsioonide tootmiseks kasutatavate põldude kontrollimist.

Artikkel 15

Populatsioonide säilitamine

1.  Populatsiooni säilitamise eest vastutav isik peab katse kestuse ajal populatsiooni säilitama.

Säilitamine peab olema kooskõlas asjaomaste liikide suhtes rakendatavate tunnustatud tavadega.

2.  Populatsiooni säilitamise eest vastutav isik peab pidama arvestust populatsioonide säilitamise kohta ja lubama vastutaval ametiasutusel neid andmeid igal ajal kontrollida.

3.  Vastutav ametiasutus kontrollib, mil viisil on populatsioone säilitatud ja võib sel eesmärgil võtta asjaomaste populatsioonide seemne proove.

Artikkel 16

Tootjate teatamiskohustus

Igal aastal teatavad tootjad seemnesertifitseerimisasutustele III lisa punktides a, b, c, f, g, h ja i sätestatud teabe.

Artikkel 17

Teabe dokumenteerimine

Osalevad liikmesriigid on kohustatud dokumenteerima III lisas osutatud teabe populatsioonide tootmise ja turustamise kohta. Taotluse korral aitavad nad üksteist kõnealuse teabe dokumenteerimisel.

Artikkel 18

Aruandluskohustus

1.  Osalevad liikmesriigid esitavad iga aasta kohta komisjonile ja teistele liikmesriikidele järgneva aasta 31. märtsiks aastaaruande, mis sisaldab järgmisi andmeid:

a) teave katse raames toodetud ja turustatud loa saanud populatsioonide laadi ja hulga kohta liikide kaupa ning

b) toodetud ja turustatud kogused populatsioonide ja liikide kaupa, ning vajaduse korral liikmesriik, kelle jaoks seeme oli ette nähtud.

Osalevad liikmesriigid võivad aurandesse lisada ka muud asjakohast teavet.

2.  Osalevad liikmesriigid esitavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele hiljemalt 31. märtsiks 2018 aruande, mis sisaldab III lisas osutatud teavet. Kõnealuses aruandes esitatakse hinnang katse tingimuste kohta, ning osutatakse – vajaduse korral iga liigi kohta – kas on huvi katse kestust pikendada. Kõnealune aruanne võib sisaldada muud teavet, mida osalevad liikmesriigid peavad katse eesmärgi seisukohalt asjakohaseks.

3.  Enne 31. detsembrit 2017 osalemise lõpetanud liikmesriik esitab oma aruande osalemise lõppemisele järgneva aasta 31. märtsiks.

Artikkel 19

Kehtivusaeg

Katse algab 1. märtsil 2014 ning lõpeb ►M1  28. veebruaril 2021 ◄ .

Artikkel 20

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.
I LISA

ARTIKLIS 11 SÄTESTATUD TEAVE, MIS TULEB ESITADA ETIKETIL

Seemneid sisaldavate pakendite või mahutite etiketil peavad olema järgmised andmed:

(1) sõnad „ELi eeskirjade ja standardite kohane ajutine katse”;

(2) seemnesertifitseerimisasutus ja liikmesriik või nende lühendid;

(3) pakenditele etikettide kinnitamise eest vastutava tootja nimi ja aadress või tema registreerimiskood;

(4) tootmispiirkond;

(5) partii viitenumber;

(6) pitseerimise kuu ja aasta järgmisel viisil: „pitseeritud …” (kuu ja aasta) või kontrollimise eesmärgil tehtud viimase ametliku proovivõtmise kuu ja aasta järgmisel viisil: „proov on võetud …” (kuu ja aasta);

(7) liik, märgitud ladina tähtedega vähemalt botaanilise nimena (soovi korral lühendatud kujul ja ilma autorite nimedeta);

(8) populatsiooni nimi;

(9) tootjaliikmesriik, kui see erineb punktis 2 märgitust;

(10) deklareeritud neto- või brutomass, või seemnete deklareeritud arv;

(11) juhul, kui on märgitud mass ning on kasutatud granuleeritud pestitsiide, puhtimisaineid või muid tahkeid lisandeid, lisandi laad ning ligikaudne puhaste seemnete massi ja kogumassi suhe;

(12) kui vähemalt idanevust on uuesti kontrollitud, siis idanemistaseme kinnitus etiketil. Kõnealuse teabe võib esitada etiketile kinnitatud kleebisel.
II LISA

ARTIKLIS 14 OSUTATUD PROOVIDE VÕTMINE JA KONTROLLID

Võetakse järgmisi proove ja tehakse järgmisi kontrolle:

(1) ametlikud seemneproovide võtjad kontrollivad igal aastal tootmispõlde ja võtavad pisteliselt proove vähemalt 5 % kõigist populatsioonide seemnepartiidest ja katsega hõlmatud tootmispõldudest.

Ajutise katse jooksul kontrollitakse iga tootmispõldu ametlikult vähemalt kaks korda.

Neid proove kasutatakse selleks, et kontrollida, kas seeme vastab artiklis 5 osutatud kindlakstegemisnõudele ja artiklis 9 osutatud kvaliteedinõudele.

(2) Võrdlevaid välikatseid tehakse iga sellise loa saanud populatsiooni suhtes, mida katse raames turustatakse.

Välikatseid teevad pädevad asutused, teadusasutused, sordiaretajad ja tootjad. Kui välikatseid teevad sordiaretajad ja tootjad, siis teostab liikmesriik järelevalvet kõnealuste katsete üle.
III LISA

ARTIKLIS 17 OSUTATUD TEABE DOKUMENTEERIMINE

Dokumenteeritakse järgmine teave:

a) liigi nimi ja iga katsega hõlmatud lubatud populatsiooni nimi;

b) artikli 2 punktis c osutatud populatsiooni tüüp;

c) toodetud ja turustatud kogused populatsiooni ja liikide kohta ja liikmesriik, kelle jaoks seeme oli ette nähtud;

d) liikmesriikide poolt populatsioonidele loa andmisega seotud üksikasjad ja taotleja kulud;

e) II lisa punkti 1 kohaselt tehtud kontrollide kirjeldus ja tulemused;

f) II lisa punktis 2 osutatud võrdlevate välikatsete tulemused;

g) osalevate sordiaretajate ja tootjate suurus: mikroettevõtja, väikeettevõtja, keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja;

h) populatsiooni hindamine kasutajate poolt artikli 7 lõike 2 punkti f kohaste omaduste seisukohast.( 1 ) Nõukogu direktiiv 2002/53/EÜ, 13. juuni 2002, ühise põllumajandustaimesortide kataloogi kohta (EÜT L 193, 20.7.2002, lk 1).