2013R1368 — ET — 20.12.2013 — 000.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EURATOM) nr 1368/2013,

13. detsember 2013,

liidu toetuse kohta tuumarajatiste dekomisjoneerimise abiprogrammidele Bulgaarias ja Slovakkias ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (Euratom) nr 549/2007 ja (Euratom) nr 647/2010

(EÜT L 346, 20.12.2013, p.1)


Parandatud:

►C1

Parandus, EÜT L 008, 11.1.2014, lk 31  (1368/2013)
▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EURATOM) nr 1368/2013,

13. detsember 2013,

liidu toetuse kohta tuumarajatiste dekomisjoneerimise abiprogrammidele Bulgaarias ja Slovakkias ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (Euratom) nr 549/2007 ja (Euratom) nr 647/2010EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 203,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust ( 1 )

ning arvestades järgmist:

(1)

Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liitu vastuvõtmise tingimusi ja korda käsitleva protokolli ( 2 ) kohaselt võttis Bulgaaria kohustuse sulgeda Kozloduy tuumaelektrijaama esimene ja teine reaktor ning kolmas ja neljas reaktor vastavalt 31. detsembriks 2002 ja 31. detsembriks 2006 ning reaktorid seejärel dekomisjoneerida. Kooskõlas oma kohustustega sulges Bulgaaria kõik asjaomased reaktorid asjaomaseks tähtajaks.

(2)

2003. aasta ühinemis aktile lisatud protokolli nr 9 (Bohunice V1 tuumaelektrijaama esimese ja teise reaktori kohta Slovakkias) ( 3 ) kohaselt võttis Slovakkia kohustuse sulgeda Bohunice V1 tuumaelektrijaama esimene ja teine reaktor vastavalt 31. detsembriks 2006 ja 31. detsembriks 2008 ning reaktorid seejärel dekomisjoneerida. Kooskõlas oma kohustustega sulges Slovakkia kõik asjaomased reaktorid asjaomaseks tähtajaks.

(3)

Kooskõlas ühinemislepingus võetud kohustustega ning liidu abiga on Bulgaaria ja Slovakkia sulgenud Kozloduy ja Bohunice V1 tuumaelektrijaama ning teinud märkimisväärseid edusamme nende dekomisjoneerimise suunas. Tegelike saastatusest puhastamise, demonteerimise, kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise tööde jätkamiseks ning dekomisjoneerimise lõppseisundi suunas järjepideva protsessi rakendamiseks kooskõlas vastavate dekomisjoneerimiskavadega on vaja lisatööd, samas on vaja tagada kõrgeimate ohutusnormide kohaldamine. Olemasolevate hinnangute kohaselt nõuab dekomisjoneerimistöö lõpuleviimine olulisi täiendavaid rahalisi vahendeid.

(4)

Kahest WWER 440 V 230-tüüpi 880 MW koguvõimsusega reaktorist koosneva Bohunice V1 elektrijaama tegevuse enneaegne lõpetamine ja sellele järgnev dekomisjoneerimine tekitas Slovakile lisaks sotsiaalsele ja energiaalasele mõjule märkimisväärse finantskoormuse, mis hõlmab nii otseseid kui ka kaudseid kulusid.

(5)

Neljast WWER 440 V 230-tüüpi reaktorist koosneva 1 760 MW koguvõimsusega Kozloduy tuumaelektrijaama tegevuse enneaegne lõpetamine ja sellele järgnev dekomisjoneerimine on pannud Bulgaaria kodanikele raske pikaajalise koorma seoses energiaalase, majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõjuga.

(6)

Liit on võtnud kohustuse aidata Bulgaariat ja Slovakkiat toimetulekul dekomisjoneerimisprotsessi tekitatud erakordse rahalise koormusega. Ühinemiseelsest perioodist alates on Bulgaaria ja Slovakkia saanud liidult olulist rahalist toetust, nimelt ajavahemikuks 2007–2013 kehtestatud Kozloduy ja Bohunice programmi kaudu. Osutatud programmide alusel antav liidu rahaline toetus lõpeb 2013. aastal.

(7)

Olles saanud Bulgaarialt, Leedult ja Slovakkialt edasise rahastamise taotlused, on järgmist mitmeaastast finantsraamistikku (2014–2020) käsitlevas komisjoni ettepanekus „Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve” nähtud tuumaohutuse ja dekomisjoneerimise jaoks liidu üldeelarves ette 700 miljonit eurot. ►C1  Sellest summast nähakse ette 860 miljoni euro (2011. aasta hindades, jooksevhindades umbes 969 miljonit eurot) eraldamine uue programmi jaoks, et täiendavalt toetada Bohunice V1 tuumaelektrijaama esimese ja teise reaktori ning Ignalina esimese ja teise reaktori dekomisjoneerimist ning Kozloduy esimese kuni neljanda reaktori dekomisjoneerimist ajavahemikus 2014–2020. ◄

(8)

Kozloduy ja Bohunice programmidele määratud assigneeringute summa ja programmitöö periood ning fondidest antud summade jaotus Kozloduy Bohunice ja Ignalina programmi vahel võidakse läbi vaadata, tuginedes vahe- ja lõpphindamise aruande tulemustele.

(9)

Käesoleva määruse kohane toetus peaks tagama dekomisjoneerimise katkematu jätkumise ja olema eelkõige suunatud meetmetele, et rakendada järjepidevat protsessi dekomisjoneerimise lõppseisundi suunas, samas on vaja tagada kõrgeimate ohutusnormide kohaldamine, kuna selliste meetmetega saavutatakse suurim liidu lisaväärtus, samal ajal kui lõplik vastutus tuumaohutuse eest jääb asjaomasele liikmesriigile. Käesolev määrus ei piira Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklite 107 ja 108 kohaselt tulevikus toimuvate riigiabimenetluste tulemusi.

(10)

Käesolev määrus ei piira ühinemislepingutest, eelkõige preambuli põhjendustes 1 ja 2 osutatud protokollidest tulenevaid asjaomaste liikmesriikide õigusi ja kohustusi.

(11)

Käesoleva määrusega hõlmatud tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimisel tuleks kasutada parimaid kättesaadavaid tehnilisi eksperditeadmisi ning võtta nõuetekohaselt arvesse suletavate reaktorite omadusi ja tehnilisi spetsifikatsioone, et tagada võimalikult suur tõhusus, võttes seejuures arvesse rahvusvahelisi parimaid tavasid.

(12)

Käesoleva määrusega hõlmatav tegevus ja sellekohased tööd peaksid vastama kohaldatavale liidu ja siseriiklikule õigusele. Määrusega hõlmatud tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimine peaks toimuma kooskõlas õigusaktidega, mis käsitlevad tuumaohutust (nõukogu direktiiv 2009/71/Euratom) ( 4 ) jäätmekäitlust (nõukogu direktiiv 2011/70/Euratom) ( 5 ) ja keskkonda (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/31/EÜ), ( 6 ) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2011/92/EL ( 7 ).

(13)

Käesoleva määrusega hõlmatav tegevus ja sellekohased tööd peaksid põhinema ajakohastatud dekomisjoneerimiskaval, mis hõlmab dekomisjoneerimistegevust, sellega seotud ajakava, kulusid ning vajaminevat personali. Kulud tuleks kindlaks määrata vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud dekomisjoneerimiskulude arvestamise standarditele, nagu näiteks International Structure for Decommissioning Costing, mille on ühiselt välja andnud Tuumaenergia Agentuur, Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur ja Euroopa Komisjon.

(14)

Komisjon peaks tagama dekomisjoneerimisprotsessi edenemise tõhusa kontrolli, et tagada käesoleva määrusega eraldatava raha kõrgeim liidu lisandväärtus, ehkki lõplik vastutus dekomisjoneerimise eest jääb asjaomastele liikmesriikidele. See hõlmab tõhusat tulemuslikkuse mõõtmist ja asjaomase programmi kestel vajalikuks osutuvate parandusmeetmete hindamist.

(15)

Liidu finantshuve tuleks kaitsta asjakohaste meetmetega kogu rahastamise jooksul, sealhulgas rikkumiste tõkestamise, avastamise ja analüüsiga, kaotatud vahendite, valesti tasutud või väärkasutatud summade tagasinõudmisega ja vajaduse korral trahvidega.

(16)

Kuna käesoleva määruse eesmärke, eeskätt ohutu dekomisjoneerimise jätkamiseks piisavate rahaliste vahendite eraldamist, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab neid nende mõju ja toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(17)

Kozloduy ja Bohunice programmi alla kuuluvad teatavad meetmed võivad nõuda liidupoolse rahastamise suurt osakaalu, mis võib hästi põhjendatud erandjuhtudel ulatuda rahastamise täissummani. Siiski tuleks teha kõik vajalikud jõupingutused, et jätkata kaasfinantseerimise tava, millele pandi alus ühinemiseelse ja aastatel 2007–2013 antud toetuse raames seoses Bulgaaria ja Slovakkia poolt dekomisjoneerimisel tehtavate jõupingutustega, ning vajaduse korral kaasata kaasfinantseerimist muudest allikatest.

(18)

Selleks et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused aastaste tööprogrammide ja üksikasjalike rakendusmenetluste vastuvõtmiseks. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011 ( 8 ).

(19)

Nõukogu määrus (Euratom) nr 549/2007 ( 9 ) ja nõukogu määrus (Euratom) nr 647/2010 ( 10 ) tuleks vastavalt kehtetuks tunnistada.

(20)

Kontrollikoja eriaruannet nr 16/2011 ELi finantsabi kohta Bulgaaria, Leedu ja Slovakkia tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimiseks, kontrollikoja soovitusi ja komisjoni vastust võeti nõuetekohaselt arvesse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse programm, millega määratakse kindlaks rakenduseeskirjad liidu finantsabi andmiseks meetmetele, mis on seotud Bulgaarias asuva Kozloduy tuumaelektrijaama esimese kuni neljanda reaktori dekomisjoneerimisega (edaspidi „Kozloduy programm”) ja Slovakkias asuva Bohunice V1 tuumaelektrijaama esimese ja teise reaktori dekomisjoneerimisega (edaspidi „Bohunice programm”) (edaspidi koos „Bohunice ja Kozloduy programmid”).

Artikkel 2

Eesmärgid

1.  Kozloduy ja Bohunice programmide üldeesmärk on aidata asjaomastel liikmesriikidel rakendada kooskõlas vastavate dekomisjoneerimiskavadega järjepidevat protsessi Kozloduy esimese kuni neljanda reaktori ja Bohunice V1 esimese ja teise reaktori dekomisjoneerimise lõppseisundi suunas, säilitades samas kõrgeima ohutustaseme.

2.  Kozloduy ja Bohunice programmi erieesmärgid rahastamise perioodil on järgmised:

a) Kozloduy programmi osas:

i) demonteerimine esimese kuni neljanda reaktori turbiinisaalides ja abihoonetes; mõõdetakse demonteeritavate süsteemide arvu ja liigi alusel;

ii) suurte komponentide ja seadmete demonteerimine esimese kuni neljanda reaktori hoonetes; mõõdetakse demonteeritavate süsteemide ning seadmete arvu ja liigi alusel;

iii) dekomisjoneerimisjäätmete ohutu käitlemine üksikasjaliku jäätmekava järgi; mõõdetakse ohutult ladustamiskujule viidud jäätmete koguse ja liigi alusel;

b) Bohunice programmi osas:

i) demonteerimine reaktori V1 turbiinisaalis ja abihoonetes; mõõdetakse demonteeritavate süsteemide arvu ja liigi alusel;

ii) suurte komponentide ja seadmete demonteerimine reaktori V1 hoonetes; mõõdetakse demonteeritavate süsteemide arvu ja liigi alusel;

iii) dekomisjoneerimisjäätmete ohutu käitlemine üksikasjaliku jäätmekava järgi; mõõdetakse ohutult ladustamiskujule viidud jäätmete koguse ja liigi alusel.

3.  Kozloduy ja Bohunice programmid võivad samuti hõlmata meetmeid, millega säilitatakse dekomisjoneerimisel olevate tuumareaktorite kõrge ohutustase, sealhulgas tugi tuumaelektrijaama personalile.

Artikkel 3

Eelarve

▼C1

1.  Kozloduy ja Bohunice programmide rakendamise rahastamispakett ajavahemikuks 2014–2020 on jooksevhindades 518 442 000 eurot. Summa jaotatakse Kozloduy ja Bohunice programmide vahel järgmiselt:

a) 293 032 000 eurot Kozloduy programmile ajavahemikuks 2014–2020;

b) 225 410 000 eurot Bohunice programmile ajavahemikuks 2014–2020.

▼B

Käesolev määrus ei piira mingil juhul finantskohustusi tulevaste mitmeaastaste finantsraamistike alusel.

2.  Komisjon vaatab Kozloduy ja Bohunice programmide tulemuslikkuse läbi ning hindab nende programmide edenemist artiklis 7 osutatud vahe-eesmärkide ning kavandatud tähtaegade suhtes 2017. aasta lõpuks artiklis 9 osutatud vahehindamise raames. Hindamise tulemustest lähtuvalt võidakse Kozloduy ja Bohunice programmidele määratud assigneeringute summa ning lisaks ka programmitöö periood ja nõukogu … määruses (Euratom) nr 1369/2013 ( 11 ) kindlaks määratud summa jaotus Kozloduy ja Bohunice programmide vahel läbi vaadata, et võtta arvesse nimetatud programmide rakendamise edusamme ning tagada, et vahendite kavandamine ja eraldamine põhineb tegelikel finantsvajadustel ja suutlikkusel toetust kasutada.

3.  Kozloduy ja Bohunice programmide rahaeraldiste jaotus võib katta ka kulusid, mis on seotud ettevalmistava, seire-, kontrolli-, auditi- ja hindamistegevusega, mida on vaja kummagi programmi juhtimiseks ning eesmärkide saavutamiseks. Eelkõige uuringute, ekspertide kohtumiste ning teavitus- ja teabevahetusmeetmetega, sealhulgas käesoleva määruse üldeesmärkidega seotud liidu poliitilistest prioriteetidest teavitamisega seotud kulusid, andmete töötlemisele ja vahetamisele suunatud IT-võrkudega seotud kulusid ning kõiki muid kulusid tehnilisele ja haldusabile, mida komisjon vajab Kozloduy ja Bohunice programmide juhtimisel.

Rahaeraldised võivad hõlmata ka tehnilise ja haldusabi kulusid, mida on vaja Kozloduy ja Bohunice programmide ning määruste (Euratom) nr 549/2007 ja (Euratom) nr 647/2010 kohaselt vastu võetud meetmete vahelise ülemineku tagamiseks.

Artikkel 4

Eeltingimused

1.  Bulgaaria ja Slovakkia peavad võtma 1. jaanuariks 2014 asjakohaseid meetmeid, et täita järgmised eeltingimused:

a) Euratomi asutamislepingu õigustiku järgimine tuumaohutuse valdkonnas; eelkõige seoses direktiivi 2009/71/Euratom ning direktiivi 2011/70/Euratom ülevõtmisega siseriiklikusse õigusesse;

b) riiklikus õigusraamistikus rahastamiskava kehtestamine, milles määratakse kindlaks täielikud kulud ja ettenähtud rahastamisallikad, mis on nõutavad tuumareaktorite dekomisjoneerimise ohutuks lõpetamiseks, sealhulgas käesoleva määrusega hõlmatud kasutatud kütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks;

c) komisjonile läbivaadatud üksikasjaliku dekomisjoneerimiskava esitamine, mis on liigendatud dekomisjoneerimistegevuste kaupa koos ajakava ja vastava kulustruktuuriga, tuginedes rahvusvaheliselt tunnustatud dekomisjoneerimiskulude arvestamise standardile.

2.  Bulgaaria ja Slovakkia esitavad komisjonile vajaliku teabe lõikes 1 osutatud eeltingimuste täitmise kohta hiljemalt 2014. aasta eelarvelise kulukohustuse ajaks.

3.  Komisjon hindab lõikes 2 osutatud teavet artikli 6 lõikes 1 osutatud 2014. aasta tööprogrammi ettevalmistamisel. Kui komisjon esitab ELi toimimise lepingu artikli 258 alusel põhjendatud arvamuse seoses lõike 1 punktis a sätestatud eeltingimusele mittevastavusega või kui lõike 1 punktis b või c sätestatud eeltingimused on mitterahuldavad, langetatakse kooskõlas artikli 11lõikes 2 osutatud uurimismenetlusega otsus peatada kogu liidu abi või osa sellest. Selline otsus kajastub 2014. aasta tööprogrammi vastuvõtmisel. Peatatud abi summa määratakse kindlaks vastavalt artiklis 7 osutatud rakendusaktis sätestatud kriteeriumidele.

Artikkel 5

Rakendamisvormid

1.  Kozloduy ja Bohunice programme rakendatakse ühes või mitmes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL, Euratom) nr 966/2012 ( 12 ) ettenähtud vormis, eelkõige toetuste ja hangete kujul.

2.  Komisjon võib usaldada liidu rahalise abi rakendamise Kozloduy ja Bohunice programmide raames määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 58 lõike 1 punktis c sätestatud asutustele.

Artikkel 6

Aastased tööprogrammid

1.  Komisjon võtab Kozloduy ja Bohunice programmide jaoks iga aasta alguses rakendusaktide kaudu vastu ühise aastase tööprogrammi, milles määratleb kummagi programmi eesmärgid, oodatavad tulemused, asjaomased näitajad ja tähtaja vahendite kasutamiseks iga aasta rahastamiskohustuse raames vastavalt artikli 11 lõikes 2 osutatud uurimismenetlusele.

2.  Iga aasta lõpus koostab komisjon varasematel aastatel tehtud töö elluviimise kohta eduaruande. Kõnealune eduaruanne edastatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning see on järgmise ühise aastase tööprogrammi vastuvõtmise aluseks.

Artikkel 7

Üksikasjalikud rakendusmenetlused

Komisjon võtab kooskõlas artikli 11 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega hiljemalt 31.detsembril 2014 rakendusaktidega vastu Kozloduy ja Bohunice programmide üksikasjalikud rakendusmenetlused kogu nende kehtivusajaks. Nimetatud rakendusaktidega määratletakse üksikasjalikumalt Kozloduy ja Bohunice programmide eesmärgid, oodatavad tulemused, vahe-eesmärgid, kavandatavad tähtajad ja vastavad tulemuslikkuse näitajad. Samuti sisalduvad neis artikli 4 lõike 1 punktis c osutatud läbivaadatud üksikasjalikud dekomisjoneerimiskavad, mis on aluseks programmi edenemise ja oodatavate tulemuste õigeaegse saavutamise jälgimiseks.

Artikkel 8

Liidu finantshuvide kaitse

1.  Komisjon võtab vajalikud meetmed, millega tagab, et käesoleva määruse raames rahastatavate meetmete võtmisel kaitstakse ennetavate meetmete kohaldamisega liidu finantshuve pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse eest, rakendatakse tõhusat kontrolli ja eeskirjade eiramise tuvastamisel nõutakse tagasi valesti makstud summad ning vajaduse korral määratakse tõhus, proportsionaalne ja hoiatav trahv.

2.  Komisjonil või tema esindajatel ning kontrollikojal on õigus auditeerida nii dokumentide alusel kui ka kohapeal kõiki abisaajaid, töövõtjaid ja alltöövõtjaid, kes on saanud liidu abirahasid.

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) on volitatud tegema taolistest vahenditest otse või kaudselt liidu rahastatud ettevõtjate kohapealseid kontrolle ja paikvaatlusi kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL, Euratom) nr 883/2013 ( 13 ) ja nõukogu määruses (EÜ, Euratom) nr 2185/96 ( 14 ) sätestatud menetlustega, et tuvastada, kas seoses liidu vahendite kasutamist käsitleva toetusleppe või -otsusega on esinenud pettust, korruptsiooni või muud liidu finantshuve riivavat ebaseaduslikku tegevust.

3.  Ilma et sellega piirataks lõike 1 ja 2 kohaldamist, sisaldavad kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlmitud koostöölepingud, toetuslepingud, toetusotsused ja otsused, mis on sõlmitud käesoleva määruse rakendamise tulemusena, sätteid, millega antakse komisjonile, kontrollikojale ja OLAFile selgesõnaliselt õigus teha oma vastava pädevuse kohaselt nimetatud lõigetes osutatud auditeid, kohapealseid kontrolle ja paikvaatlusi.

Artikkel 9

Vahehindamine

1.  Komisjon kinnitab tihedas koostöös liikmesriikidega hiljemalt 31. detsembriks 2017 hindamise vahearuande, milles hinnatakse kõikide Kozloduy ja Bohunice programmidega seotud meetmete eesmärkide saavutamist tulemuste ja mõjude tasandil, vahendite kasutamise tõhusust ning selle liidu lisandväärtust, et otsustada meetmete muutmine või peatamine. Hindamisel käsitletakse ka vastavalt artikli 2 lõikes 2 ja artiklis 7 kirjeldatud erieesmärkide ja üksikasjalike rakendusmenetluste muutmise võimalusi.

2.  Vahehindamisel võetakse arvesse edenemist võrreldes artikli 2 lõikes 2 osutatud tulemuslikkusnäitajatega.

3.  Komisjon edastab lõikes 1 osutatud hindamise järeldused Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Artikkel 10

Lõpphindamine

1.  Komisjon teeb tihedas koostöös liikmesriikidega Kozloduy ja Bohunice programmide tulemuslikkuse ja tõhususe järelhindamise ning samuti rahastatud meetmete tulemuslikkuse hindamise, pidades silmas mõju, vahendite kasutamist ja liidu lisandväärtust.

2.  Lõpphindamisel võetakse arvesse edenemist võrreldes artikli 2 lõikes 2 osutatud tulemuslikkusnäitajatega.

3.  Komisjon edastab lõikes 1 osutatud hindamise järeldused Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Artikkel 11

Komitee

1.  Komisjoni abistab komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.  Käesolevale lõikele viitamise korral kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui arvamuse esitamisele ettenähtud tähtaja jooksul komitee eesistuja nii otsustab või kui komitee liikmete enamus seda taotleb.

Artikkel 12

Üleminekusätted

Käesolev määrus ei mõjuta asjaomaste projektide jätkumist ega muutmist, sh nende täielikku ega osalist tühistamist, kuni projektide lõpuleviimiseni, samuti ei mõju see rahalist abi, mida komisjon annab määruste (Euratom) nr 549/2007 ja (Euratom) nr 647/2010 alusel või mis tahes muude selliste õigusaktide alusel, mida kohaldatakse sellise abi suhtes 31. detsembri 2013. aasta seisuga ning mille kohaldamist asjaomaste meetmete suhtes jätkatakse kuni nende lõpuleviimiseni.

Artikkel 13

Kehtetuks tunnistamine

Määrused (Euratom) nr 549/2007 ja (Euratom) nr 647/2010 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2014.

Artikkel 14

Jõustumine

Määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse 1. jaanuarist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.( 1 ) 19. novembri 2013. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

( 2 ) ELT L 157, 21.6.2005, lk 29.

( 3 ) ELT L 236, 23.9.2003, lk 954.

( 4 ) Nõukogu 25. juuni 2009. aasta direktiiv 2009/71/Euratom, millega luuakse tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev ühenduse raamistik (ELT L 172, 2.7.2009, lk 18).

( 5 ) Nõukogu 19. juuli 2011. aasta direktiiv 2011/70/Euratom, millega luuakse ühenduse raamistik kasutatud tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete vastutustundlikuks ja ohutuks käitlemiseks (ELT L 199, 2.8.2011, lk 48).

( 6 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/31/EÜ, milles käsitletakse süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 85/337/EMÜ ja direktiive 2000/60/EÜ, 2001/80/EÜ, 2004/35/EÜ, 2006/12/EÜ, 2008/1/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1013/2006 (ELT L 140, 5.6.2009, lk 114).

( 7 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (ELT L 26,28.1.2012, lk 1).

( 8 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

( 9 ) Nõukogu 14. mai 2007. aasta määrus (Euratom) nr 549/2007, mis käsitleb aktile Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia Euroopa Liiduga ühinemise tingimuste kohta lisatud protokolli nr 9 (Bohunice V1 tuumaelektrijaama esimese ja teise reaktori kohta Slovakkias) rakendamist (ELT L 131, 23.5.2007, lk 1).

( 10 ) Nõukogu 13. juuli 2010. aasta määrus (Euratom) nr 647/2010 Bulgaaria Kozloduy tuumaelektrijaama esimese kuni neljanda reaktori tegevuse lõpetamiseks antava liidu rahalise abi kohta (Kozloduy programm) (ELT L 189, 22.7.2010, lk 9).

( 11 ) Nõukogu 13. detsember 2013 määrus (Euratom) nr 1369/2013 liidu toetuse kohta tuumarajatiste dekomisjoneerimise abiprogrammile Leedus ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1990/2006 (Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 7.).

( 12 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

( 13 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 1).

( 14 ) Nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest (EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).