02013R0609 — ET — 11.07.2017 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 609/2013,

12. juuni 2013,

imikute ja väikelaste toidu, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu ning kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajate kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/52/EMÜ, komisjoni direktiivid 96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/39/EÜ ning komisjoni määrused (EÜ) nr 41/2009 ja (EÜ) nr 953/2009

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 181 29.6.2013, lk 35)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/1091, 10. aprill 2017,

  L 158

5

21.6.2017
▼B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 609/2013,

12. juuni 2013,

imikute ja väikelaste toidu, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu ning kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajate kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/52/EMÜ, komisjoni direktiivid 96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/39/EÜ ning komisjoni määrused (EÜ) nr 41/2009 ja (EÜ) nr 953/2009

(EMPs kohaldatav tekst)I

PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisese

1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse koostise ja teabe nõuded järgmiste toidugruppide kohta:

a) imiku piimasegu ja jätkupiimasegu;

b) teraviljapõhine töödeldud toit ja imikutoit;

c) meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit;

d) kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendaja.

2.  Käesoleva määrusega kehtestatakse liidu loetelu ainetest, mida võib lisada ühte või mitmesse lõikes 1 osutatud toidugruppi, ning sätestatakse kõnealuse loetelu ajakohastamisele kohaldatavad eeskirjad.

Artikkel 2

Mõisted

1.  Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „toit”, „toidukäitleja”, „jaemüük” ja „turuleviimine” vastavalt määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 2 ning artikli 3 lõigetes 3, 7 ja 8 sätestatud määratlustele;

b) „müügipakendis toit”, „märgistamine” ja „tehisnanomaterjal” vastavalt määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 2 lõike 2 punktides e, j ja t sätestatud määratlustele;

c) „toitumisalane väide” ja „tervisealane väide” vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 2 lõike 2 punktides 4 ja 5 sätestatud määratlustele.

2.  Lisaks kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„imik” – alla 12 kuu vanune laps;

b)

„väikelaps” – ühe- kuni kolmeaastane laps;

c)

„imiku piimasegu” – imikutele esimestel elukuudel ettenähtud ja nende toitumisvajadusi kuni sobiva lisatoidu kasutuselevõtmiseni ainsa toiduallikana rahuldav toit;

d)

„jätkupiimasegu” – imikutele pärast sobiva lisatoidu kasutuselevõtmist ettenähtud toit, mis on imikute peamiseks vedelikuallikaks järk-järgult mitmekesisemaks muutuvas toiduvalikus;

e)

„teraviljapõhine töödeldud toit” –

toit:

i) mis on ette nähtud tervete imikute eritoitumisvajaduste rahuldamiseks võõrutusperioodil ja tervete väikelaste lisatoiduks ja/või nende järkjärguliseks kohanemiseks tavatoiduga ning

ii) mis kuulub ühte järgmisse rühma:

 lihtsad teraviljatoidud, mille valmistamiseks on lisatud või tuleb lisada piima või muid sobivaid vedelikke;

 teraviljatoidud, millele on lisatud suure valgusisaldusega toitu ja mille valmistamiseks on lisatud või tuleb lisada vett või muud valguvaba vedelikku;

 pastatooted, mida tarvitatakse pärast vees või muus sobivas vedelikus keetmist;

 kuivikud ja küpsised, mida tarvitatakse kas valmiskujul või peenestatuna vee, piima või muu sobiva vedeliku lisamisel;

f)

„imikutoit” –

toit, mis on ette nähtud tervete imikute eritoitumisvajaduste rahuldamiseks võõrutusperioodil ja tervete väikelaste lisatoiduks ja/või nende järkjärguliseks kohanemiseks tavatoiduga, välja arvatud:

i) teraviljapõhine töödeldud toit ja

ii) piimal põhinevad joogid ja sarnased väikelastele ettenähtud tooted;

g)

„meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit” – toit, mis on eriliselt töödeldud või koostatud ja ette nähtud kasutamiseks meditsiinilise järelevalve all olevate patsientide, sealhulgas imikute jaoks; toit, mis on ette nähtud täielikuks või osaliseks toitumiseks patsientidele, kellel on piiratud, kahjustunud või häirunud võime tavatoidu või teatavate selles sisalduvate toitainete või metaboliitide manustamiseks, seedimiseks, imendumiseks, metaboliseerimiseks või eritamiseks või kellel on muud meditsiiniliselt kindlaks tehtud toitumisvajadused, mille rahuldamist ei ole võimalik tagada üksnes tavatoitumise muutmisega;

h)

„kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendaja” – toit, mis on spetsiaalselt ette nähtud kehakaalu alandamiseks vähendatud energiasisaldusega toitumise puhul ning millega asendatakse toidukäitleja juhiste kohasel kasutamisel kogu päevane toit.

Artikkel 3

Tõlgendamist käsitlevad otsused

Käesoleva määruse ühetaolise rakendamise tagamiseks võib komisjon võtta vastu rakendusakte, et otsustada:

a) kas asjaomane toit kuulub käesoleva määruse reguleerimisalasse;

b) millisesse artikli 1 lõikes 1 osutatud konkreetsesse toidugruppi asjaomane toit kuulub.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 17 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 4

Turuleviimine

1.  Artikli 1 lõikes 1 osutatud toitu võib turule viia üksnes siis, kui see vastab käesolevale määrusele.

2.  Artikli 1 lõikes 1 osutatud toit võib jaemüügiturul olla üksnes müügipakendis.

3.  Liikmesriigid ei tohi piirata ega keelata käesolevale määrusele vastava toidu turuleviimist põhjustel, mis on seotud selle koostise, valmistamise, esitlemise või märgistamisega.

Artikkel 5

Ettevaatuspõhimõte

Selleks et tagada tervise kaitse kõrge tase seoses isikutega, kellele artikli 1 lõikes 1 osutatud toit on ette nähtud, kohaldatakse määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 7 sätestatud ettevaatuspõhimõtet.II

PEATÜKK

KOOSTISE JA TEABE NÕUDED1.

JAGU

Üldsätted

Artikkel 6

Üldsätted

1.  Artikli 1 lõikes 1 osutatud toit peab vastama kõigile toidule kohaldatavatele liidu õiguse nõuetele.

2.  Vastuolu korral käesoleva määruse ja muude toidule kohaldatavate liidu õiguse nõuete vahel on ülimuslikud käesoleva määrusega kehtestatud nõuded.

Artikkel 7

Toiduohutusameti arvamus

Toiduohutusamet esitab käesoleva määruse kohaldamise eesmärgil teaduslikke arvamusi vastavalt määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklitele 22 ja 23. Kõnealused arvamused on teaduslikuks aluseks kõikidele käesoleva määruse kohaselt vastu võetud liidu meetmetele, mis võivad tõenäoliselt mõjutada rahvatervist.

Artikkel 8

Juurdepääs dokumentidele

Käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvatele dokumentidele juurdepääsemiseks esitatud taotluste suhtes kohaldab komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) ( 1 ).

Artikkel 9

Koostise ja teabe üldnõuded

1.  Artikli 1 lõikes 1 osutatud toidu koostis on selline, et see oleks vastavalt üldiselt tunnustatud teadusandmetele asjakohane nende isikute toitumisvajaduste rahuldamiseks, kellele see on ette nähtud, ning oleks neile sobiv.

2.  Artikli 1 lõikes 1 osutatud toit ei sisalda ühtki ainet koguses, mis ohustaks nende isikute tervist, kellele toit on ette nähtud.

Ainete puhul, mis on tehisnanomaterjal, tõendatakse vajaduse korral esimeses lõigus osutatud nõudele vastavust asjakohaste katsemeetoditega.

3.  Üldtunnustatud teadusandmete kohaselt on artikli 1 lõikes 1 osutatud toidule lisatavad ained käesoleva artikli lõike 1 nõuete täitmiseks inimorganismis bioloogiliselt omastatavad, neil on toitumisalane või füsioloogiline mõju ning need sobivad nendele isikutele, kellele toit on ette nähtud.

4.  Ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 kohaldamist, võib käesoleva määruse artikli 1 lõikes 1 osutatud toit sisaldada määruse (EÜ) nr 258/97 artikliga 1 reguleeritud aineid, kui need vastavad kõnealuse määruse kohastele turuleviimise tingimustele.

5.  Artikli 1 lõikes 1 osutatud toidu märgistamisel, esitlemisel ja reklaamimisel esitatakse teave sellise toidu asjakohase kasutamise kohta ning kõnealune teave ei tohi olla eksitav ega omistada sellisele toidule haigusi vältida aitavaid, ravivaid või leevendavaid omadusi ega viidata sellistele omadustele.

6.  Lõikega 5 ei välistata kasuliku teabe või soovituste andmist, mis on ette nähtud üksnes meditsiinilise, toitumisalase ja farmaatsiaalase kvalifikatsiooniga isikutele või muudele tervishoiutöötajatele, kes tegelevad emade ja laste hooldusega.

Artikkel 10

Täiendavad nõuded imiku piimasegule ja jätkupiimasegule

1.  Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu märgistamine, esitlemine ja reklaam vormistatakse viisil, mis ei pärsi rinnaga toitmist.

2.  Imiku piimasegu märgistamisel, esitlemisel ja reklaamimisel ning jätkupiimasegu märgistamisel ei kasutata imikute pilte või muid pilte või teksti, mis võiksid sellise piimasegu kasutamist idealiseerida.

Ilma et see piiraks esimese lõigu kohaldamist, on lubatud kasutada jooniseid imiku piimasegu ja jätkupiimasegu identifitseerimise hõlbustamiseks ja valmistamisviiside illustreerimiseks.2.

JAGU

Erinõuded

Artikkel 11

Koostise ja teabe erinõuded

1.  Vastavalt artiklites 6 ja 9 sätestatud üldnõuetele ja artiklis 10 sätestatud täiendavatele nõuetele ning võttes arvesse asjakohast tehnika ja teaduse arengut, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 18 vastu delegeeritud õigusakte järgmistes küsimustes:

a) artikli 1 lõikes 1 osutatud toidu koostisele kohaldatavad erinõuded, välja arvatud lisas esitatud nõuded;

b) artikli 1 lõikes 1 osutatud toidu valmistamiseks ette nähtud toodetes kasutatavaid pestitsiide ja sellises toidus esinevaid pestitsiidijääke käsitlevad erinõuded. Erinõudeid, mis käsitlevad artikli 1 lõike 1 punktides a ja b osutatud toidugruppe ning imikute ja väikelaste toitumisvajaduste rahuldamiseks väljatöötatud, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toitu, ajakohastatakse korrapäraselt ja need sisaldavad muu hulgas sätteid pestitsiidide kasutamise piiramiseks võimalikult suures ulatuses;

c) artikli 1 lõikes 1 osutatud toidu märgistamise, esitlemise ja reklaami erinõuded, sealhulgas sellega seotud toitumis- ja tervisealaste väidete lubamine;

d) teavitamisnõuded artikli 1 lõikes 1 osutatud toidu turule viimiseks, et hõlbustada sellise toidu tõhusat ametlikku seiret, ja mille alusel teavitavad ettevõtjad nende liikmesriikide pädevaid asutusi, kus kõnealust toitu turustatakse;

e) imiku piimasegudega seotud reklaami- ja kaubandustavade nõuded;

f) imiku ja väikelaste toitmist käsitleva teabe nõuded, et tagada piisav teave asjakohase toitmise kohta;

g) imikute toitumisvajaduste rahuldamiseks väljatöötatud, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu erinõuded, sealhulgas vajadusel koostise nõuded ning pestitsiidide kasutamist käsitlevad nõuded sellise toidu valmistamiseks ettenähtud toodetes, ja pestitsiidijääkide, märgistamise, esitlemise, reklaami ning reklaami- ja kaubandustavade nõuded.

Kõnealused delegeeritud õigusaktid võetakse vastu hiljemalt 20. juuliks 2015.

2.  Vastavalt artiklites 6 ja 9 sätestatud üldnõuetele ja artiklis 10 sätestatud täiendavatele nõuetele, ning võttes arvesse asjakohast tehnika ja teaduse arengut, muu hulgas huvitatud isikute esitatud andmeid uuenduslike toodete kohta, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 18 vastu delegeeritud õigusakte, et ajakohastada käesoleva artikli lõikes 1 osutatud akte.

Kui tekkinud terviseriskide puhul on see kiireloomulisuse tõttu vajalik, kohaldatakse käesoleva lõike kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidele artiklis 19 sätestatud menetlust.

Artikkel 12

Piimal põhinevad joogid ja sarnased väikelastele ettenähtud tooted

Komisjon esitab hiljemalt 20. juuliks 2015 pärast toiduohutusametiga konsulteerimist Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande selliste erisätete võimaliku vajaduse kohta, mis käsitlevad piimal põhinevate jookide ja sarnaste väikelastele ettenähtud toodete koostise, märgistamise ja vajaduse korral ka muud laadi nõudeid. Komisjon käsitleb aruandes muu hulgas väikelaste toitumisvajadusi ja kõnealuste toodete rolli väikelaste toidus ning seda, kas kõnealustel toodetel on rinnapiimast võõrutatud laste puhul toiteväärtuselisi eeliseid võrreldes tavatoiduga. Komisjon võib koos sellise aruandega esitada ka seadusandliku ettepaneku.

Artikkel 13

Sportlastele ettenähtud toit

Komisjon esitab hiljemalt 20. juuliks 2015 pärast toiduohutusametiga konsulteerimist Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande selliste sätete võimaliku vajaduse kohta, mis käsitlevad sportlastele ettenähtud toitu. Komisjon võib koos sellise aruandega esitada ka seadusandliku ettepaneku.

Artikkel 14

Tehnilised suunised

Komisjon võib võtta vastu tehnilised suunised, et hõlbustada toidukäitlejatel, eelkõige VKEdel käesoleva peatüki ja III peatüki järgimist.III

PEATÜKK

LIIDU LOETELU

Artikkel 15

Liidu loetelu

1.  Ühele või mitmele artikli 1 lõikes 1 osutatud toidugrupile võib lisada järgmistesse rühmadesse kuuluvaid aineid, kui nimetatud ained on kantud lisas esitatud liidu loetellu ning kui need vastavad liidu loetelu elementidele vastavalt käesoleva artikli lõikele 3:

a) vitamiinid;

b) mineraalained;

c) aminohapped;

d) karnitiin ja tauriin;

e) nukleotiidid;

f) koliin ja inositool.

2.  Liidu loetelusse kantud ained vastavad artiklites 6 ja 9 sätestatud üldnõuetele ning vajadusel artikli 11 kohaselt kehtestatud erinõuetele.

3.  Liidu loetelu sisaldab järgmisi elemente:

a) artikli 1 lõikes 1 osutatud toidugrupp, millele võib lisada käesoleva artikli lõikes 1 loetletud ainerühmadesse kuuluvaid aineid;

b) aine nimi, kirjeldus ja vajaduse korral kirjeldus aine esinemise vormi kohta;

c) vajaduse korral aine kasutamise tingimused;

d) vajaduse korral ainele kohaldatavad puhtusekriteeriumid.

4.  Toidu suhtes kohaldatava liidu õigusega kehtestatud puhtusekriteeriume, mida kohaldatakse liidu loetellu kantud ainete suhtes, kui neid kasutatakse toidu valmistamisel muudel kui käesoleva määrusega reguleeritud eesmärkidel, kohaldatakse kõnealuste ainete suhtes ka siis, kui neid kasutatakse käesoleva määrusega reguleeritud eesmärkidel, kui käesolevas määruses ei ole ette nähtud teisiti.

5.  Liidu loetellu kantud ainete puhul, mille jaoks toidu suhtes kohaldatava liidu õigusega ei ole kehtestatud puhtusekriteeriume, kohaldatakse kuni selliste kriteeriumide kehtestamiseni rahvusvaheliste organisatsioonide soovitatud üldtunnustatud puhtusekriteeriume.

Liikmesriigid võivad säilitada riigisisesed eeskirjad, millega nähakse ette rangemad puhtusekriteeriumid.

6.  Tehnika ja teaduse arengu või tarbijate tervise kaitse arvessevõtmiseks on komisjonil käesoleva artikli lõikes 1 loetletud ainete rühmade osas õigus võtta kooskõlas artikliga 18 vastu delegeeritud õigusakte järgmise kohta:

a) ainerühma välja jätmine;

b) toitumisalase või füsioloogilise mõjuga ainerühma lisamine.

7.  Käesoleva artikli lõikes 1 loetlemata rühmadesse kuuluvaid aineid võib lisada artikli 1 lõikes 1 osutatud toidule juhul, kui need vastavad artiklites 6 ja 9 sätestatud üldnõuetele ning vajaduse korral artikli 11 kohaselt kehtestatud erinõuetele.

Artikkel 16

Liidu loetelu ajakohastamine

1.  Kui artiklites 6 ja 9 sätestatud üldnõuetest ning asjakohastel juhtudel artikli 11 alusel kehtestatud erinõuetest ei tulene teisiti, on komisjonil tehnika ja teaduse arengu ning tarbijate tervise kaitse arvessevõtmiseks õigus võtta kooskõlas artikliga 18 vastu delegeeritud õigusakte lisa muutmiseks järgmise osas:

a) aine lisamine liidu loetellu;

b) aine välja jätmine liidu loetelust;

c) artikli 15 lõikes 3 osutatud elementide lisamine, välja jätmine või muutmine.

2.  Kui tekkinud terviseriskide puhul on see kiireloomulisuse tõttu vajalik, kohaldatakse käesoleva artikli kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidele artiklis 19 sätestatud menetlust.IV

PEATÜKK

MENETLUSSÄTTED

Artikkel 17

Komiteemenetlus

1.  Komisjoni abistab toiduahela ja loomatervishoiu alaline komitee, mis on loodud määrusega (EÜ) nr 178/2002. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul komitee eesistuja nii otsustab või kui lihtenamus komitee liikmetest seda taotleb.

Artikkel 18

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 11, artikli 15 lõikes 6 ja artikli 16 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 19. juulist 2013. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 11, artikli 15 lõikes 6 ja artikli 16 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.  Artikli 11, artikli 15 lõike 6 ja artikli 16 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 19

Kiirmenetlus

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata lõike 2 kohaselt vastuväiteid. Delegeeritud õigusakti teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kooskõlas artikli 18 lõikes 5 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon õigusakti viivitamata kehtetuks pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväiteid.V

PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 20

Kehtetuks tunnistamine

1.  Direktiiv 2009/39/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 20. juulist 2016. Viiteid kehtetuks tunnistatud õigusaktile käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

2.  Direktiiv 92/52/EMÜ ja määrus (EÜ) nr 41/2009 tunnistatakse kehtetuks alates 20. juulist 2016.

3.  Ilma et see piiraks lõike 4 esimese lõigu kohaldamist, ei kohaldata direktiivi 96/8/EÜ alates 20. juulist 2016 toidu suhtes, mida esitletakse ühe või mitme toidukorra asendajana päevase toidukoguse raames.

4.  Määrus (EÜ) nr 953/2009 ja direktiivid 96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates artikli 11 lõikes 1 osutatud delegeeritud õigusaktide kohaldamise alguskuupäevast.

Määruse (EÜ) nr 953/2009, direktiivide 96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ, 2006/141/EÜ ja käesoleva määruse vaheliste vastuolude korral on ülimuslik käesolev määrus.

Artikkel 21

Üleminekumeetmed

1.  Käesoleva määruse artikli 1 lõikes 1 osutatud toitu, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, kuid on kooskõlas direktiiviga 2009/39/EÜ ning vajaduse korral määrusega (EÜ) nr 953/2009 ja direktiividega 96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ, ning mis on viidud turule või märgistatud varem kui 20. juulil 2016, võib edasi turustada kuni sellise toidu varude ammendumiseni.

Kui käesoleva määruse artikli 11 lõikes 1 osutatud delegeeritud õigusaktide kohaldamise alguskuupäev on hilisem kui 20. juuli 2016, võib artikli 1 lõikes 1 osutatud toidu, mis on kooskõlas käesoleva määrusega ja vajaduse korral määrusega (EÜ) nr 953/2009, direktiividega 96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ, kuid ei ole kooskõlas kõnealuste delegeeritud õigusaktidega ning mis on viidud turule või märgistatud enne nimetatud delegeeritud õigusaktide kohaldamise alguskuupäeva, turustamist jätkata ka pärast nimetatud kuupäeva kuni sellise toidu varude ammendumiseni.

2.  Sellise toidu, millele ei ole osutatud käesoleva määruse artikli 1 lõikes 1, kuid mis on viidud turule või märgistatud kooskõlas direktiiviga 2009/39/EÜ ja määrusega (EÜ) nr 953/2009 ning, kui see on kohaldatav, direktiiviga 96/8/EÜ ja määrusega (EÜ) nr 41/2009 enne 20. juulit 2016, turustamist võib jätkata ka pärast nimetatud kuupäeva kuni sellise toidu varude ammendumiseni.

Artikkel 22

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 20. juulist 2016, välja arvatud:

 artiklid 11, 16, 18 ja 19, mida kohaldatakse alates 19. juulist 2013;

 artikkel 15 ja käesoleva määruse lisa, mida kohaldatakse alates artikli 11 lõikes 1 osutatud delegeeritud õigusaktide kohaldamise alguskuupäevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
LISAArtikli 15 lõikes 1 osutatud liidu loetelu

Aine

Toidugrupp

Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu

Teraviljapõhine töödeldud toit ja imikutoit

Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit

Kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendaja

Vitamiinid

 

 

 

 

 

 

A-vitamiin

 

 

 

 

 

retinool

X

X

X

X

retinüülatsetaat

X

X

X

X

retinüülpalmitaat

X

X

X

X

beetakaroteen

 

X

X

X

D-vitamiin

 

 

 

 

 

ergokaltsiferool

X

X

X

X

kolekaltsiferool

X

X

X

X

E-vitamiin

 

 

 

 

 

D-alfa-tokoferool

X

X

X

X

DL-alfa-tokoferool

X

X

X

X

D-alfa-tokoferüülatsetaat

X

X

X

X

DL-alfa-tokoferüülatsetaat

X

X

X

X

D-alfa-tokoferüülhappe suktsinaat

 

 

X

X

D-alfa-tokoferüülpolüeteenglükool-1000-suktsinaat (TPGS)

 

 

X

 

K-vitamiin

 

 

 

 

 

füllokinoon (fütomenadioon)

X

X

X

X

menakinoon (1)

 

 

X

X

C-vitamiin

 

 

 

 

 

L-askorbiinhape

X

X

X

X

naatrium-L-askorbaat

X

X

X

X

kaltsium-L-askorbaat

X

X

X

X

kaalium-L-askorbaat

X

X

X

X

L-askorbüül-6-palmitaat

X

X

X

X

Tiamiin

 

 

 

 

 

tiamiinhüdrokloriid

X

X

X

X

tiamiinmononitraat

X

X

X

X

Riboflaviin

 

 

 

 

 

riboflaviin

X

X

X

X

naatriumriboflaviin-5′-fosfaat

X

X

X

X

Niatsiin

 

 

 

 

 

nikotiinhape

X

X

X

X

nikotiinamiid

X

X

X

X

B6-vitamiin

 

 

 

 

 

püridoksiinvesinikkloriid

X

X

X

X

püridoksiin-5’-fosfaat

X

X

X

X

püridoksiindipalmitaat

 

X

X

X

Folaat

 

 

 

 

 

foolhape (pteroüülmonoglutaamhape)

X

X

X

X

kaltsium-L-metüülfolaat

 

 

X

X

B12-vitamiin

 

 

 

 

 

tsüanokobalamiin

X

X

X

X

hüdroksokobalamiin

X

X

X

X

Biotiin

 

 

 

 

 

D-biotiin

X

X

X

X

Pantoteenhape

 

 

 

 

 

kaltsium-D-pantotenaat

X

X

X

X

naatrium-D-pantotenaat

X

X

X

X

dekspantenool

X

X

X

X

Mineraalained

 

 

 

 

 

 

Kaalium

 

 

 

 

 

kaaliumvesinikkarbonaat

X

 

X

X

kaaliumkarbonaat

X

 

X

X

kaaliumkloriid

X

X

X

X

kaaliumtsitraat

X

X

X

X

kaaliumglükonaat

X

X

X

X

kaaliumglütserofosfaat

 

X

X

X

kaaliumlaktaat

X

X

X

X

kaaliumhüdroksiid

X

 

X

X

ortofosforhappe kaaliumisoolad

X

 

X

X

magneesiumkaaliumtsitraat

 

 

X

X

Kaltsium

 

 

 

 

 

kaltsiumkarbonaat

X

X

X

X

kaltsiumkloriid

X

X

X

X

sidrunhappe kaltsiumisoolad

X

X

X

X

kaltsiumglükonaat

X

X

X

X

kaltsiumglütserofosfaat

X

X

X

X

kaltsiumlaktaat

X

X

X

X

ortofosforhappe kaltsiumisoolad

X

X

X

X

kaltsiumhüdroksiid

X

X

X

X

kaltsiumoksiid

 

X

X

X

kaltsiumsulfaat

 

 

X

X

kaltsiumdiglütsinaat

 

 

X

X

kaltsiumtsitraatmalaat

 

 

X

X

kaltsiummalaat

 

 

X

X

kaltsium-L-pidolaat

 

 

X

X

▼M1

kaltsiumfosforüüloligosahhariidid

 

 

X

 

▼B

Magneesium

 

 

 

 

 

magneesiumatsetaat

 

 

X

X

magneesiumkarbonaat

X

X

X

X

magneesiumkloriid

X

X

X

X

sidrunhappe magneesiumisoolad

X

X

X

X

magneesiumglükonaat

X

X

X

X

magneesiumglütserofosfaat

 

X

X

X

ortofosforhappe magneesiumisoolad

X

X

X

X

magneesiumlaktaat

 

X

X

X

magneesiumhüdroksiid

X

X

X

X

magneesiumoksiid

X

X

X

X

magneesiumsulfaat

X

X

X

X

magneesium-L-aspartaat

 

 

X

 

magneesiumdiglütsinaat

 

 

X

X

magneesium-L-pidolaat

 

 

X

X

magneesiumkaaliumtsitraat

 

 

X

X

Raud

 

 

 

 

 

raud(II)karbonaat

 

X

X

X

raud(II)tsitraat

X

X

X

X

raud(III)ammooniumtsitraat

X

X

X

X

raud(II)glükonaat

X

X

X

X

raud(II)fumaraat

X

X

X

X

raud(III)naatriumdifosfaat

 

X

X

X

raud(II)laktaat

X

X

X

X

raud(II)sulfaat

X

X

X

X

raud(II)ammooniumfosfaat

 

 

X

X

raud(III)naatrium-EDTA

 

 

X

X

raud(III)difosfaat (raud(III)pürofosfaat)

X

X

X

X

raud(III)sahharaat

 

X

X

X

elementaarne raud (karbonüülraud, elektrolüütiliselt, vesinikuga redutseeritud raud)

 

X

X

X

▼M1

raud(II)diglütsinaat

X

X

X

X

▼B

raud(II)-L-pidolaat

 

 

X

X

Tsink

 

 

 

 

 

tsinkatsetaat

X

X

X

X

tsinkkloriid

X

X

X

X

tsinktsitraat

X

X

X

X

tsinkglükonaat

X

X

X

X

tsinklaktaat

X

X

X

X

tsinkoksiid

X

X

X

X

tsinkkarbonaat

 

 

X

X

tsinksulfaat

X

X

X

X

tsinkdiglütsinaat

 

 

X

X

Vask

 

 

 

 

 

vaskkarbonaat

X

X

X

X

vasktsitraat

X

X

X

X

vaskglükonaat

X

X

X

X

vasksulfaat

X

X

X

X

vase-lüsiini kompleks

X

X

X

X

Mangaan

 

 

 

 

 

mangaankarbonaat

X

X

X

X

mangaankloriid

X

X

X

X

mangaantsitraat

X

X

X

X

mangaanglükonaat

X

X

X

X

mangaanglütserofosfaat

 

X

X

X

mangaansulfaat

X

X

X

X

Fluoriid

 

 

 

 

 

kaaliumfluoriid

 

 

X

X

naatriumfluoriid

 

 

X

X

Seleen

 

 

 

 

 

naatriumselenaat

X

 

X

X

naatriumvesinikseleniit

 

 

X

X

naatriumseleniit

X

 

X

X

seleeniga rikastatud pärm (2)

 

 

X

X

Kroom

 

 

 

 

 

kroom(III)kloriid ja selle heksahüdraat

 

 

X

X

kroom(III)sulfiid ja selle heksahüdraat

 

 

X

X

kroompikolinaat

 

 

X

X

Molübdeen

 

 

 

 

 

ammooniummolübdaat

 

 

X

X

naatriummolübdaat

 

 

X

X

Jood

 

 

 

 

 

kaaliumjodiid

X

X

X

X

kaaliumjodaat

X

X

X

X

naatriumjodiid

X

X

X

X

naatriumjodaat

 

X

X

X

Naatrium

 

 

 

 

 

naatriumvesinikkarbonaat

X

 

X

X

naatriumkarbonaat

X

 

X

X

naatriumkloriid

X

 

X

X

naatriumtsitraat

X

 

X

X

naatriumglükonaat

X

 

X

X

naatriumlaktaat

X

 

X

X

naatriumhüdroksiid

X

 

X

X

ortofosforhappe naatriumisoolad

X

 

X

X

Boor

 

 

 

 

 

naatriumboraat

 

 

X

X

boorhape

 

 

X

X

Aminohapped (3)

 

 

 

 

 

 

L-alaniin

 

 

X

X

L-arginiin

X

ja selle vesinikkloriid

X

ja selle vesinikkloriid

X

X

L-asparagiinhape

 

 

X

 

L-tsitrulliin

 

 

X

 

L-tsüsteiin

X

ja selle vesinikkloriid

X

ja selle vesinikkloriid

X

X

tsüstiin (4)

X

ja selle vesinikkloriid

X

ja selle vesinikkloriid

X

X

L-histidiin

X

ja selle vesinikkloriid

X

ja selle vesinikkloriid

X

X

L-glutamiinhape

 

 

X

X

L-glutamiin

 

 

X

X

glütsiin

 

 

X

 

L-isoleutsiin

X

ja selle vesinikkloriid

X

ja selle vesinikkloriid

X

X

L-leutsiin

X

ja selle vesinikkloriid

X

ja selle vesinikkloriid

X

X

L-lüsiin

X

ja selle vesinikkloriid

X

ja selle vesinikkloriid

X

X

L-lüsiinatsetaat

 

 

X

X

L-metioniin

X

X

X

X

L-ornitiin

 

 

X

X

L-fenüülalaniin

X

X

X

X

L-proliin

 

 

X

 

L-treoniin

X

X

X

X

L-trüptofaan

X

X

X

X

L-türosiin

X

X

X

X

L-valiin

X

X

X

X

L-seriin

 

 

X

 

L-arginiin-L-aspartaat

 

 

X

 

L-lüsiin-L-aspartaat

 

 

X

 

L-lüsiin-L-glutamaat

 

 

X

 

N-atsetüül-L-tsüsteiin

 

 

X

 

N-atsetüül-L-metioniin

 

 

X (toodetes, mis on ettenähtud üle ühe aasta vanustele isikutele)

 

Karnitiin ja tauriin

 

 

 

 

 

 

L-karnitiin

X

X

X

X

L-karnitiinhüdrokloriid

X

X

X

X

tauriin

X

 

X

X

L-karnitiin-L-tartraat

X

 

X

X

Nukleotiidid

 

 

 

 

 

 

adenosiin 5’-fosforhape (AMP)

X

 

X

X

AMP naatriumisoolad

X

 

X

X

tsütidiin-5’-monofosforhape (CMP)

X

 

X

X

CMP naatriumisoolad

X

 

X

X

guanosiin-5’-fosforhape (GMP)

X

 

X

X

GMP naatriumisoolad

X

 

X

X

inosiin-5’-fosforhape (IMP)

X

 

X

X

IMP naatriumisoolad

X

 

X

X

uridiin-5’-fosforhape (UMP)

X

 

X

X

UMP naatriumisoolad

X

 

X

X

Koliin ja inositool

 

 

 

 

 

 

koliin

X

X

X

X

koliinkloriid

X

X

X

X

koliinvesiniktartraat

X

X

X

X

koliintsitraat

X

X

X

X

inositool

X

X

X

X

(1)   Menakinoon esineb peamiselt menakinoon-7 ja vähesel määral menakinoon-6 kujul.

(2)   Seleeniga rikastatud pärm, mille tootmisel on seleeniallikaks naatriumseleniit, mis turustamiseks kuivatatult sisaldab mitte rohkem kui 2,5 mg seleeni toote g kohta. Valdav orgaaniline seleeniühend tootes on selenometioniin (60–85 % kogu tootest eraldatud seleenist). Muude orgaaniliste seleeniühendite, sealhulgas selenotsüsteiini sisaldus ei ületa 10 % kogu eraldatud seleenist. Anorgaanilise seleeni sisaldus ei ületa tavaliselt 1 % kogu eraldatud seleenist.

(3)   Imiku piimasegudes, jätkupiimasegudes, töödeldud teraviljatoodetes ja imikutoitudes kasutatavate aminohapete puhul võib kasutada vaid konkreetselt nimetatud vesinikkloriidi. Aminohapete puhul, mida kasutatakse meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidus ja kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajates, võib võimalusel kasutada ka vastavaid naatriumi-, kaaliumi-, kaltsiumi- ja magneesiumisoolasid ja nende vesinikkloriide.

(4)   Piimasegudes, jätkupiimasegudes, töödeldud teraviljatoodetes ja imikutoitudes võib kasutada vaid L-tsüstiini vormi.( 1 ) EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.