2013R0577 — ET — 01.09.2016 — 002.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 577/2013,

28. juuni 2013,

mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 576/2013 ettenähtud identifitseerimisdokumentide näidiseid koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks, territooriumide ja kolmandate riikide loetelude kehtestamist ning nõudeid teatavatele tingimustele vastavust tõendavate deklaratsioonide vormi, kujunduse ja keelte kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 178 28.6.2013, lk 109)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1219/2014, 13. november 2014,

  L 329

23

14.11.2014

►M2

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/561, 11. aprill 2016,

  L 96

26

12.4.2016


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 215, 10.8.2016, lk  37 (2016/561)
▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 577/2013,

28. juuni 2013,

mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 576/2013 ettenähtud identifitseerimisdokumentide näidiseid koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks, territooriumide ja kolmandate riikide loetelude kehtestamist ning nõudeid teatavatele tingimustele vastavust tõendavate deklaratsioonide vormi, kujunduse ja keelte kohta

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Määruse (EL) nr 576/2013 artiklites 7, 11 ja 12 osutatud deklaratsioonide vormi, kujundust ja keeli käsitlevad nõuded

1.  Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 7 lõike 2 punktis a ja artikli 11 lõikes 2 osutatud deklaratsioonid koostatakse kooskõlas käesoleva määruse I lisa 1. osas esitatud vormi ja kujundusega ja need peavad vastama nimetatud lisa 3. osas kehtestatud nõuetele keelte kohta.

2.  Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 12 lõike 1 punktis c osutatud deklaratsioon koostatakse kooskõlas käesoleva määruse I lisa 2. osas esitatud vormi ja kujundusega ja need peavad vastama nimetatud lisa 3. osas kehtestatud nõuetele keelte kohta.

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 576/2013 artiklis 13 osutatud loetelud territooriumide ja kolmandate riikide kohta

1.  Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 13 lõikes 1 osutatud loetelu territooriumide ja kolmandate riikide kohta on esitatud käesoleva määruse II lisa 1. osas.

2.  Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 13 lõikes 2 osutatud loetelu territooriumide ja kolmandate riikide kohta on esitatud käesoleva määruse II lisa 2. osas.

Artikkel 3

Passinäidised koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks

1.  Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 21 lõikes 1 osutatud pass koostatakse kooskõlas käesoleva määruse III lisa 1. osas esitatud vormiga ja see peab vastama nimetatud lisa 2. osas kehtestatud lisanõuetele.

2.  Erandina lõikest 1 tuleb määruse (EL) nr 576/2013 artikli 27 punkti a kohaselt käesoleva määruse II lisa 1. osas loetletud territooriumil või kolmandas riigis välja antud passid koostada vastavalt käesoleva määruse III lisa 3. osas esitatud näidisele ja need peavad olema kooskõlas nimetatud lisa 4. osas kehtestatud lisanõuetega.

Artikkel 4

Veterinaarsertifikaat koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks liitu

Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 25 lõikes 1 osutatud veterinaarsertifikaat peab olema:

a) koostatud vastavalt käesoleva määruse IV lisa 1. osas esitatud näidisele;

b) nõuetekohaselt täidetud ja välja antud kooskõlas nimetatud lisa 2. osas esitatud selgitavate märkustega;

c) veterinaarsertifikaadile peab olema lisatud määruse (EL) nr 576/2013 artikli 25 lõikes 3 osutatud kirjalik deklaratsioon, mis on koostatud vastavalt nimetatud lisa 3. osa jaotises A esitatud näidisele ja vastab selle lisa 3. osa jaotises B esitatud lisanõuetele.

Artikkel 5

Kehtetuks tunnistamine

Otsused 2003/803/EÜ, 2004/839/EÜ ja 2005/91/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 6

Jõustumine ja kohaldatavus

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 29. detsembrist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 7 lõike 2 punktis a ja artikli 11 lõikes 2 ja artikli 12 lõike 1 punktis c osutatud

deklaratsioonide vormi, kujundust ja keeli käsitlevad nõuded

1.   OSA

Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 7 lõike 2 punktis a ja artikli 11 lõikes 2 osutatud deklaratsioonide vormi ja kujundust käsitlevad nõuded

image

2.   OSA

Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 12 lõike 1 punktis c osutatud deklaratsiooni vormi ja kujundust käsitlevad nõuded

image

3.   OSA

Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 7 lõike 2 punktis a ja artikli 11 lõikes 2 ja artikli 12 lõike 1 punktis c osutatud deklaratsioonide keeli käsitlevad nõuded

Deklaratsioonid koostatakse vähemalt ühes sihtkohaks/sisenemiskohaks oleva liikmesriigi ametlikus keeles ja inglise keeles.

▼M1
II LISA

Määruse (EL) nr 576/2013 artiklis 13 osutatud territooriumide ja kolmandate riikide loetelu

1. OSA

Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 13 lõikes 1 osutatud territooriumide ja kolmandate riikide loeteluISO kood

Territoorium või kolmas riik

AD

Andorra

CH

Šveits

FO

Fääri saared

GI

Gibraltar

GL

Gröönimaa

IS

Island

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Norra

SM

San Marino

VA

Vatikani Linnriik

2. OSA

Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 13 lõikes 2 osutatud territooriumide ja kolmandate riikide loeteluISO kood

Territoorium või kolmas riik

Hõlmatud territooriumid

AC

Ascensioni saar

 

AE

Araabia Ühendemiraadid

 

AG

Antigua ja Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Austraalia

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnia ja Hertsegoviina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrein

 

BM

Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius ja Saba

 

BY

Valgevene

 

CA

Kanada

 

CL

Tšiili

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandi saared

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamaica

 

JP

Jaapan

 

KN

Saint Kitts ja Nevis

 

KY

Kaimanisaared

 

LC

Saint Lucia

 

MS

Montserrat

 

MK

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik

 

MU

Mauritius

 

MX

Mehhiko

 

MY

Malaisia

 

NC

Uus-Kaledoonia

 

NZ

Uus-Meremaa

 

PF

Prantsuse Polüneesia

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

RU

Venemaa

 

SG

Singapur

 

SH

Saint Helena

 

SX

Sint-Maarten

 

TT

Trinidad ja Tobago

 

TW

Taiwan

 

USA

Ameerika Ühendriigid

AS — Ameerika Samoa

GU — Guam

MP — Põhja-Mariaanid

PR — Puerto Rico

VI — USA Neitsisaared

VC

Saint Vincent ja Grenadiinid

 

VG

Briti Neitsisaared

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis ja Futuna

 

▼B
III LISA

Passinäidised koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks

1.   OSA

Liikmesriigis välja antud passi näidis

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

2.   OSA

Lisanõuded liikmesriigis välja antud passi kohta

1. Passi vorm:

Passi mõõtmed on 100 × 152 mm.

2. Passi kaas

a) Esikaas:

i) värv: sinine (PANTONE® Reflex Blue) kollaste tähtedega (PANTONE® Yellow) ülemises veerandis, mis järgivad Euroopa embleemi spetsifikaati ( 1 );

ii) sõnade „Euroopa Liit” ja väljaandva liikmesriigi nime trükkimisel kasutatakse samasugust kirjatüüpi;

iii) allossa peab olema trükitud passi välja andnud liikmesriigi ISO kood, millele järgneb kordumatu tähtnumbriline kood (1. osas esitatud passi näidises viidatakse sellele kui „numbrile”).

b) Esikaane sisekülg ja sisekaane tagakülg: valget värvi.

c) Tagakaas: sinist värvi (PANTONE® Reflex Blue).

3. Passi pealkirjade järjestus ja lehekülgede numeratsioon:

a) rangelt tuleb järgida pealkirjade järjestust (Rooma numbritega);

b) passi leheküljed peavad olema nummerdatud iga lehekülje allservas järgmises vormis: x/n, kus x tähistab asjaomast lehekülge ja n passi lehekülgede koguarvu;

c) igale passi lehele peab olema trükitud passi välja andnud liikmesriigi ISO kood, millele järgneb kordumatu tähtnumbriline kood;

d) 1. osas sätestatud passi näidise lehekülgede arv ja lahtrite suurus ja kuju on soovituslikud.

4. Keeled

Kogu trükitud tekst peab olema väljaandva liikmesriigi ametlikus keeles (ametlikes keeltes) ja inglise keeles.

5. Turvaelemendid

a) Kui passi III jaotisesse on sisestatud nõutav teave, kaetakse see leht läbipaistva laminaatkilega.

b) Kui mõnel passi lehel esitatakse teave kleepsu kujul, mis ei ole eemaldamisel isehävinev, siis kaetakse see kleeps läbipaistva laminaatkilega.

3.   OSA

Ühel käesoleva määruse II lisa 1. osas loetletud territooriumil või ühes kolmandas riigis välja antud passi näidis

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

4.   OSA

Lisanõuded ühel käesoleva määruse II lisa 1. osas loetletud territooriumil või ühes kolmandas riigis välja antud passi näidise kohta

1. Passi vorm

Passi mõõtmed on 100 × 152 mm.

2. Passi kaas

a) Esikaas:

i) värv: PANTONE® monochrome ja riigi embleem ülemises veerandis;

ii) allossa peab olema trükitud passi välja andnud territooriumi või kolmanda riigi ISO kood, millele järgneb kordumatu tähtnumbriline kood (3. osas esitatud passi näidises viidatakse sellele kui „numbrile”).

b) Esikaane sisekülg ja sisekaane tagakülg: valget värvi.

c) Tagakaas: värv PANTONE® monochrome.

3. Passi pealkirjade järjestus ja lehekülgede numeratsioon:

a) rangelt tuleb järgida pealkirjade järjestust (Rooma numbritega);

b) passi leheküljed peavad olema nummerdatud iga lehekülje alaserval järgmises vormis: x/n, kus x tähistab asjaomast lehekülge ja n passi lehekülgede koguarvu;

c) igale passi lehele peab olema trükitud passi välja andnud territooriumi või kolmanda riigi ISO kood, millele järgneb kordumatu tähtnumbriline kood;

d) 3. osas sätestatud passi näidise lehekülgede arv ja lahtrite suurus ja kuju on soovituslikud.

4. Keeled

Kogu trükitud tekst peab olema väljaandva territooriumi või kolmanda riigi ametlikus keeles (ametlikes keeltes) ja inglise keeles.

5. Turvaelemendid

a) Kui passi III jaotisesse on sisestatud nõutav teave, kaetakse see leht läbipaistva laminaatkilega.

b) Kui mõnel pass lehel esitatakse teave kleepsu kujul, mis ei ole eemaldamisel isehävinev, siis kaetakse see kleeps läbipaistva laminaatkilega.
IV LISA

▼M2

1.   OSA

image

image

►(1) C1  

image

image

►(1) C1  

image

image

image

▼B

2.   OSA

Selgitavad märkused veterinaarsertifikaatide täitmiseks

a) Kui sertifikaadis on öeldud, et teatud kinnitus on asjakohane, võib ametlik veterinaararst need kinnitused, mis ei ole asjakohased, läbi kriipsutada, kinnitades seda nimetähtede ning pitseriga, või sertifikaadist täielikult kustutada.

b) Sertifikaadi originaaleksemplar koosneb ühest paberilehest või kui on vaja rohkem tekstiruumi, siis peab sertifikaat olema sellisel kujul, et kõik vajalikud paberilehed moodustavad osa ühtsest tervikust ja on jagamatud.

c) Sertifikaat koostatakse vähemalt ühes sisenemiskohaks oleva liikmesriigi ametlikus keeles ja inglise keeles. Sertifikaat täidetakse trükitähtedega vähemalt ühes sisenemiskohaks oleva liikmesriigi ametlikus keeles ja inglise keeles.

d) Kui sertifikaadile lisatakse lisalehti või täiendavaid dokumente, käsitatakse neid paberilehti või dokumente samuti sertifikaadi originaali osana ja ametlik veterinaararst kannab igale leheküljele oma allkirja ja pitseri.

e) Kui sertifikaat koos punktis d osutatud lisadega koosneb mitmest leheküljest, on iga lehekülg selle alumisel serval nummerdatud (leheküljenumber / lehekülgede koguarv) ning iga lehe ülemisel serval on pädeva asutuse antud sertifikaadi viitenumber.

f) Sertifikaadi originaal peab olema välja antud lähetuskohaks oleva territooriumi või kolmanda riigi ametliku veterinaararsti poolt ja heaks kiidetud lähetuskohaks oleva territooriumi või kolmanda riigi pädeva asutuse poolt. Lähetuskohaks oleva kolmanda riigi või territooriumi pädev asutus tagab, et järgitakse sertifikaadi väljastamise eeskirju ja põhimõtteid, mis on samaväärsed direktiivis 96/93/EÜ sätestatutega.

Allkirja värv peab erinema teksti värvist. Sama reeglit kohaldatakse ka templite suhtes, v.a reljeefpitserid ja vesimärgid.

g) Lahtrites I.2 ja II.a nimetatud sertifikaadi viitenumbri peab andma lähetuskohaks oleva territooriumi või kolmanda riigi pädev asutus.

3.   OSA

Määruse (EL) nr 576/2013 artikli 25 lõikes 3 nimetatud kirjalik deklaratsioon

Jaotis A

Näidisdeklaratsioon

image

Jaotis B

Deklaratsiooni lisanõuded

Deklaratsioon koostatakse vähemalt ühes selle väljastanud liikmesriigi ametlikus keeles ja inglise keeles ja täidetakse trükitähtedega.( 1 ) Euroopa logode graafiline juhis: http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm