02013H0711 — ET — 03.10.2014 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI SOOVITUS,

3. detsember 2013,

dioksiinide, furaanide ja polüklooritud bifenüülide (PCBde) sisalduse vähendamise kohta söödas ja toiduainetes

(EMPs kohaldatav tekst)

(2013/711/EL)

(ELT L 323 4.12.2013, lk 37)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI SOOVITUS, 11. september 2014,

  L 272

17

13.9.2014
▼B

KOMISJONI SOOVITUS,

3. detsember 2013,

dioksiinide, furaanide ja polüklooritud bifenüülide (PCBde) sisalduse vähendamise kohta söödas ja toiduainetes

(EMPs kohaldatav tekst)

(2013/711/EL)1. Liikmesriigid peaksid vastavalt oma sööda ja toiduainete tootmise, kasutamise ja tarbimise ulatusele tegema pistelist seiret dioksiinide, dioksiinitaoliste PCBde ja mittedioksiinitaoliste PCBde sisalduse kohta söödas ja toiduainetes.

2. Lisaks punktis 1 osutatud seirele peaksid liikmesriigid jälgima dioksiinide, dioksiinitaoliste PCBde ja mittedioksiinitaoliste PCBde sisaldust järgmistes toodetes:

a) vabalt peetavate kanade munades, mahepõllumajanduslikult toodetud munades;

b) talle- ja lambamaksas;

c) hiina villkäppkrabides seoses:

i) jäsemete lihaskoega (eraldi),

ii) pruuni lihaga (eraldi),

iii) kogu tootega (arvutamise teel, võttes arvesse jäsemete lihaskoes ja pruunis lihas leitud sisaldust ning nende suhtelist osakaalu);

d) kuivatatud maitsetaimedes (sööt ja toit);

e) toidulisandina müüdavates savides.

3. Direktiivi 2002/32/EÜ ja määruse (EÜ) nr 1881/2006 nõuetele mittevastavuse korral ning juhtudel, kui leitakse, et dioksiinide ja/või dioksiinitaoliste PCBde tase ületab toiduainete puhul käesoleva soovituse lisas ja sööda puhul direktiivi 2002/32/EÜ II lisas määratud häiretaseme, peaksid liikmesriigid koostöös ettevõtjatega:

a) algatama uurimise saasteallika kindlakstegemiseks;

b) võtma meetmeid saastamise vähendamiseks või kõrvaldamiseks.

4. Liikmesriigid peaksid esitama kõik andmed dioksiinide, dioksiinitaoliste PCBde ja mittedioksiinitaoliste PCBde sisalduse kohta söödas ja toiduainetes Euroopa Toiduohutusametile (EFSA). Liikmesriigid teavitavad komisjoni ja teisi liikmesriike oma järeldustest, uurimistulemustest ja meetmetest saastamise vähendamiseks või saasteallika kõrvaldamiseks.

Käesoleva soovitusega asendatakse soovitus 2011/516/EL.

▼M1
LISA

Käesolevas lisas kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„dioksiinid + furaanid (WHO-TEQ)” – polüklooritud dibensoparadioksiinide (PCDDd) ja polüklooritud dibensofuraanide (PCDFid) summa, väljendatuna Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) toksilisusekvivalendina (TEQ), kasutades WHO toksilisuse ekvivalentfaktoreid (WHO-TEFid);

b)

„dioksiinitaolised PCBd (WHO-TEQ)” – polüklooritud bifenüülide (PCBd) summa, väljendatuna WHO toksilisusekvivalendina, kasutades WHO-TEFe;

c)

„WHO-TEFid” – inimeste tervist ähvardavate ohtude hindamisel kasutatavad Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) toksilisusfaktorid, mis põhinevad 2005. aasta juunis Genfis toimunud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) rahvusvahelise kemikaaliohutuse programmi (IPCS) ekspertide kohtumise järeldustel (Martin van den Berg et al., „The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds”. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)).TOIDUAINED

DIOKSIINIDE + FURAANIDE HÄIRETASE (WHO-TEQ (1))

DIOKSIINITAOLISTE PCBde HÄIRETASE (WHO-TEQ) (1)

Liha ja lihatooted (välja arvatud söödav rups), (2) mis on saadud:

 

 

— veistelt ja lammastelt

— kodulindudelt

— sigadelt

Segarasv

1,75 pg/g rasva kohta (3)

1,25 pg/g rasva kohta (3)

0,75 pg/g rasva kohta (3)

1,00 pg/g rasva kohta (3)

1,75 pg/g rasva kohta (3)

0,75 pg/g rasva kohta (3)

0,50 pg/g rasva kohta (3)

0,75 pg/g rasva kohta (3)

Tehistingimustes kasvatatud kalade ja kalandustoodete lihaskude

1,50 pg/g märgkaalu kohta

2,50 pg/g märgkaalu koht

Toorpiim (2) ja piimatooted, (2) sealhulgas piimarasv

1,75 pg/g rasva kohta (3)

2,00 pg/g rasva kohta (3)

Kanamunad ja munatooted (2)

1,75 pg/g rasva kohta (3)

1,75 pg/g rasva kohta (3)

Savi toidulisandina

0,50 pg/g märgkaalu kohta

0,50 pg/g märgkaalu kohta

Teravili ja õliseemned

0,50 pg/g märgkaalu kohta

0,35 pg/g märgkaalu kohta

Puuviljad, köögiviljad (sh värsked maitsetaimed) (4)

0,30 pg/g märgkaalu kohta

0,10 pg/g märgkaalu kohta

(1)   Sisalduse ülempiir: sisalduse ülempiir arvutatakse eeldusel, et kõigi allpool määramispiiri olevate eri analoogide sisaldus võrdub määramispiiriga.

(2)   Käesolevas kategoorias loetletud toiduained, nagu on määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (ELT L 139, 30.4.2004, lk 55).

(3)   Häiretasemeid ei kohaldata toiduainete suhtes, mis sisaldavad alla 2 % rasva.

(4)   Kuivatatud puuviljade ja köögiviljade (sealhulgas kuivatatud maitsetaimede) puhul kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1881/2006 artiklit 2. Kuivatatud maitsetaimede puhul tuleb arvesse võtta kuivatamise puhul kehtivat kontsentreerimistegurit 7.