02013D0519 — ET — 01.06.2017 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

21. oktoober 2013,

millega kehtestatakse nende territooriumide ja kolmandate riikide loetelu, kust on lubatud importida koeri, kasse ja valgetuhkruid, ning veterinaarsertifikaadi näidis sellise impordi jaoks

(teatavaks tehtud numbri C(2013) 6721 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2013/519/EL)

(ELT L 281 23.10.2013, lk 20)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/98, EMPs kohaldatav tekst 18. jaanuar 2017,

  L 16

37

20.1.2017
▼B

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

21. oktoober 2013,

millega kehtestatakse nende territooriumide ja kolmandate riikide loetelu, kust on lubatud importida koeri, kasse ja valgetuhkruid, ning veterinaarsertifikaadi näidis sellise impordi jaoks

(teatavaks tehtud numbri C(2013) 6721 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2013/519/EL)Artikkel 1

Nende territooriumide ja kolmandate riikide loetelu, kust on lubatud importida koeri, kasse ja valgetuhkruid vastavalt direktiivile 92/65/EMÜ

1.  Koerte, kasside ja valgetuhkrute saadetisi, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 92/65/EMÜ sätteid, tohib liitu importida ainult siis, kui territooriumid või kolmandad riigid, kust need loomad tuuakse või territooriumid või kolmandad riigid, kust neid läbi viiakse, on kantud ühte järgmistest loeteludest:

a) otsuse 2004/211/EÜ I lisas esitatud loetelu;

b) määruse (EL) nr 206/2010 II lisa 1. osas esitatud loetelu;

c) rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 II lisas esitatud loetelu.

2.  Erandina lõikest 1 tohib direktiivi 92/65/EMÜ kohaselt tunnustatud asutustele, instituutidele ja keskustele ettenähtud koerte, kasside või valgetuhkrute saadetisi liitu importida ainult siis, kui territooriumid või kolmandad riigid, kust neid loomi tuuakse või territooriumid või kolmandad riigid, kust neid loomi läbi viiakse, on kantud lõike 1 punktis c nimetatud loetellu.

Artikkel 2

Territooriumidelt või kolmandatest riikidest impordiks vajalik veterinaarsertifikaat

Liikmesriigid lubavad importida ainult selliseid koeri, kasse ja valgetuhkruid, kes vastavad järgmistele tingimustele:

a) nendega on kaasas veterinaarsertifikaat, mis on koostatud vastavalt käesoleva dokumendi lisa 1. osas esitatud näidisele ning mille on täitnud ja allkirjastanud ametlik veterinaararst vastavalt nimetatud lisa 2. osas esitatud selgitavatele märkustele;

b) nad vastavad punktis a sätestatud veterinaarsertifikaadi nõuetele selle territooriumi või kolmanda riigi osas, kust neid tuuakse ning selle territooriumi või kolmanda riigi osas, mida nad läbivad, nagu on osutatud artikli 1 lõike 1 punktides a, b ja c.

Artikkel 3

Kehtetuks tunnistamine

Otsused 94/274/EÜ, 94/275/EÜ ja 2005/64/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Üleminekusätted

Liikmesriigid peavad üleminekuperioodil, mis kestab 29. aprillini 2015, lubama liitu importida koeri, kasse või valgetuhkruid, kellega on kaasas veterinaarsertifikaat, mis on väljastatud hiljemalt 28. detsembril 2014 kooskõlas otsuse 2005/64/EÜ lisas või rakendusotsuse 2011/874/EL I lisas kehtestatud näidistega.

Artikkel 5

Kohaldamine

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 29. detsembrist 2014.

Artikkel 6

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.
LISA

▼M1

1. OSA

Veterinaarsertifikaadi näidis koerte, kasside ja valgetuhkrute impordiks liitu

image

image

image

image

image

▼B

2.   OSA

Selgitavad märkused veterinaarsertifikaatide täitmiseks

a) Kui sertifikaadis on öeldud, et teatud kinnitus on asjakohane, võib ametlik veterinaararst need kinnitused, mis ei ole asjakohased, läbi kriipsutada, kinnitades seda nimetähtede ning pitseriga, või sertifikaadist täielikult kustutada.

b) Sertifikaadi originaaleksemplar koosneb ühest paberilehest või kui on vaja rohkem tekstiruumi, siis peab sertifikaat olema sellisel kujul, et kõik vajalikud paberilehed moodustavad osa ühtsest tervikust ja on jagamatud.

c) Sertifikaat koostatakse vähemalt ühes selle liikmesriigi ametlikus keeles, mille piiripunkti kaudu saadetis liitu siseneb, ning vähemalt ühes sihtliikmesriigi ametlikus keeles. Nimetatud liikmesriigid võivad lubada sertifikaadi koostada mõne muu liikmesriigi ametlikus keeles, millele vajaduse korral lisatakse ametlik tõlge.

d) Kui saadetise osade identifitseerimiseks (loend veterinaarsertifikaadi näidise punktis I.28) lisatakse sertifikaadile lisalehti või täiendavaid dokumente, käsitletakse neid paberilehti või dokumente samuti sertifikaadi originaali osadena ja igale leheküljele kannab sertifikaati väljastav ametlik veterinaararst oma allkirja ja templi.

e) Kui sertifikaat koos punktis d osutatud lisalehtede või dokumentidega koosneb mitmest leheküljest, peab iga lehekülg olema nummerdatud selle alumisel serval (leheküljenumber/lehekülgede koguarv) ning selle ülemisel serval peab olema pädeva asutuse omistatud sertifikaadi viitenumber.

f) Sertifikaadi originaali peab täitma ja allkirjastama eksportiva territooriumi või kolmanda riigi ametlik veterinaararst. Eksportiva territooriumi või kolmanda riigi pädev asutus tagab, et järgitakse sertifikaadi väljastamise eeskirju ja põhimõtteid, mis on samaväärsed nõukogu direktiivis 96/93/EÜ sätestatutega.

Allkirja värv peab erinema teksti värvist. Sama reeglit kohaldatakse ka templite suhtes, v.a reljeefpitserid ja vesimärgid.

g) Lahtrites I.2 ja II.a nimetatud sertifikaadi viitenumbri peab omistama eksportiva territooriumi või kolmanda riigi pädev asutus.