2013D0255 — ET — 01.10.2016 — 015.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU OTSUS 2013/255/ÜVJP,

31. mai 2013,

mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

(ELT L 147 1.6.2013, lk 14)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

NÕUKOGU OTSUS 2013/760/ÜVJP, 13. detsember 2013,

  L 335

50

14.12.2013

 M2

NÕUKOGU OTSUS 2014/74/ÜVJP, 10. veebruar 2014,

  L 40

63

11.2.2014

►M3

NÕUKOGU OTSUS 2014/309/ÜVJP, 28. mai 2014,

  L 160

37

29.5.2014

►M4

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS 2014/387/ÜVJP, 23. juuni 2014,

  L 183

72

24.6.2014

►M5

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS 2014/488/ÜVJP, 22. juuli 2014,

  L 217

49

23.7.2014

►M6

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS 2014/678/ÜVJP, 26. september 2014,

  L 283

59

27.9.2014

►M7

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS 2014/730/ÜVJP, 20. oktoober 2014,

  L 301

36

21.10.2014

►M8

NÕUKOGU OTSUS 2014/901/ÜVJP, 12. detsember 2014,

  L 358

28

13.12.2014

►M9

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2015/117, 26. jaanuar 2015,

  L 20

85

27.1.2015

►M10

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2015/383, 6. märts 2015,

  L 64

41

7.3.2015

►M11

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2015/784, 19. mai 2015,

  L 124

13

20.5.2015

►M12

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/837, 28. mai 2015,

  L 132

82

29.5.2015

►M13

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2015/973, 22. juuni 2015,

  L 157

52

23.6.2015

►M14

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/1836, 12. oktoober 2015,

  L 266

75

13.10.2015

►M15

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2015/2359, 16. detsember 2015,

  L 331

26

17.12.2015

►M16

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2016/850, 27. mai 2016,

  L 141

125

28.5.2016

►M17

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2016/1746, 29. september 2016,

  L 264

30

30.9.2016


Parandatud:

 C1

Parandus, ELT L 261, 3.10.2013, lk  30 (2013/255/ÜVJP)

►C2

Parandus, ELT L 305, 24.10.2014, lk  116 (2014/730/ÜVJP)

 C3

Parandus, ELT L 050, 21.2.2015, lk  48 (2014/488/ÜVJP)
▼B

NÕUKOGU OTSUS 2013/255/ÜVJP,

31. mai 2013,

mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeidI

PEATÜKK

EKSPORDI- JA IMPORDIPIIRANGUD

Artikkel 1

1.  Keelatakse teatava varustuse, kaupade ja tehnoloogia, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, Süüriale müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine või siserepressioonideks kasutada võidavate toodete valmistamine ja hooldamine liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide lippu kandvaid laevu või liikmesriikides registreeritud õhusõidukeid kasutades, olenemata sellest, kas sellised tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määrata kindlaks käesoleva lõikega reguleeritavad asjakohased tooted.

2.  Keelatud on:

a) osutada otse või kaudselt mõnele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Süürias või kasutamiseks Süürias tehnilist abi, vahendusteenuseid või muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud toodetega või selliste toodetega varustamise, nende valmistamise, hoolduse ja kasutamisega;

b) pakkuda otse või kaudselt mõnele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Süürias või kasutamiseks Süürias rahastamist või rahalist abi, mis on seotud lõikes 1 osutatud toodetega (sealhulgas eelkõige toetused, laenud, ekspordikrediidikindlustus, samuti kindlustus ja edasikindlustus), selliste toodete müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi, vahendusteenuste või muude teenuste osutamiseks.

▼M1

3.  Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata teatava varustuse, kaupade ja tehnoloogia, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, müügi, tarnimise, transpordi või ekspordi suhtes, ega siserepressioonideks kasutada võidavate toodete valmistamise ja hooldamise suhtes ega nendega seotud tehnilise või rahalise abi suhtes, tingimusel et liikmesriik teeb igal üksikjuhul eraldi kindlaks, et varustus, kaubad või tehnoloogia on seotud

a) toidu, põllumajanduse, meditsiiniliste või muude humanitaareesmärkidega või ette nähtud ÜRO töötajate või liidu või selle liikmesriikide töötajate jaoks; või

b) ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2118 (2013) punkti 10 kohaste meetmetega ja Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni täitevnõukogu asjakohaste otsustega ning kooskõlas keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise ning nende hävitamise konventsiooni (keemiarelvade keelustamise konventsiooni) eesmärgiga ja pärast konsulteerimist Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooniga.

▼B

Artikkel 2

1.  Eksportiva liikmesriigi pädevad asutused annavad igal üksikjuhul eraldi otsustades loa teatava artikli 1 lõikes 1 osutamata varustuse, kaupade ja tehnoloogia, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, Süüriale müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või siserepressioonideks kasutada võidavate toodete valmistamiseks ja hooldamiseks liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide lippu kandvaid laevu või liikmesriikides registreeritud õhusõidukeid kasutades.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määrata kindlaks käesoleva lõikega reguleeritavad asjakohased tooted.

2.  Järgmiste tegevuste jaoks:

a) mõnele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Süürias või kasutamiseks Süürias tehnilise abi, vahendusteenuste või muude teenuste osutamine, mis on seotud lõikes 1 osutatud toodetega või selliste toodetega varustamise, nende valmistamise, hoolduse ja kasutamisega,

b) mõnele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Süürias või kasutamiseks Süürias rahastamise või rahalise abi pakkumine, mis on seotud lõikes 1 osutatud toodetega (sealhulgas eelkõige toetused, laenud, ekspordikrediidikindlustus, samuti kindlustus ja edasikindlustus), selliste toodete müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi, vahendusteenuste või muude teenuste osutamiseks

annab samuti loa eksportiva liikmesriigi pädev asutus.

Artikkel 3

1.  Keelatakse relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatute jaoks ette nähtud varuosade ostmine, importimine või transportimine Süüriast või sama tegevus, kui need tooted on pärit Süüriast.

2.  Keelatud on otse või kaudselt pakkuda rahastamist või rahalist abi, sealhulgas finantstuletisinstrumente, samuti kindlustust või edasikindlustust ning osutada kindlustuse või edasikindlustusega seotud vahendusteenuseid, et osta, importida või transportida Süüriast või Süüriast pärit lõikes 1 osutatud tooteid.

▼M1

3.  Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata Süüriast keemiarelvade ja nendega seotud materjalide impordi või transpordi suhtes ega Süüriast pärit keemiarelvade või seotud materjalide impordi või transpordi suhtes, mis toimub vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2118 (2013) punktile 10 ja Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni täitevnõukogu asjakohastele otsustele ning on kooskõlas keemiarelvade keelustamise konventsiooni eesmärgiga.

▼B

Artikkel 4

Keelatakse selliste seadmete või tarkvara müük, tarnimine, üleandmine või eksportimine, mis on peamiselt mõeldud interneti järelevalve ning mobiiltelefonivõrgu või tavatelefonivõrgu kaudu toimuva telefoniside järelevalve teostamiseks või pealtkuulamiseks Süüria režiimi poolt või selle nimel ning abi osutamine selliste seadmete või sellise tarkvara installeerimiseks, käitamiseks või ajakohastamiseks.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määrata kindlaks käesoleva artikliga reguleeritavad asjakohased tooted.

Artikkel 5

1.  Süüriast on keelatud osta, importida või transportida toornaftat ja naftasaadusi.

2.  Lõikes 1 osutatud keeluga seoses on keelatud pakkuda otse või kaudselt rahastamist või rahalist toetust, sealhulgas tuletisinstrumente, samuti kindlustust ja edasikindlustust.

Artikkel 6

Süüria tsiviilelanikkonna abistamiseks, eelkõige humanitaarprobleemide lahendamiseks, tavapärase elukorralduse taastamiseks, põhiteenuste käigushoidmiseks, ülesehituseks ja tavapärase majandustegevuse taastamiseks või muudeks tsiviileesmärkideks ning erandina artikli 5 lõigetest 1 ja 2 võivad liikmesriigi pädevad asutused anda loa osta, importida või transportida Süüriast toornaftat ja naftasaadusi ning pakkuda seonduvat rahastamist või rahalist abi, sealhulgas finantstuletisinstrumente, samuti kindlustust või edasikindlustust, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) asjaomane liikmesriik on eelnevalt konsulteerinud Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooniga;

b) asjaomasest tegevusest ei saa otseselt ega kaudselt kasu artikli 28 lõikes 1 osutatud isik ega üksus ning

c) asjaomase tegevusega ei rikuta ühtegi käesolevas otsuses sätestatud keeldu.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest.

Artikkel 7

Artiklis 5 sätestatud keelud ei piira enne 2. septembrit 2011 sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmist kuni 15. novembrini 2011.

▼M8

Artikkel 7a

1.  Keelatakse reaktiivkütuse ja selle jaoks spetsiaalselt valmistatud kütuselisandite Süüriale müümine, tarnimine, üleandmine või eksport liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide lipu all sõitvate laevade või liikmesriikides registreeritud õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

2.  On keelatud pakkuda otseselt või kaudselt rahastamist või rahalist abi, kindlustust ja edasikindlustust või osutada vahendusteenuseid seoses lõikes 1 osutatud reaktiivkütuse ja kütuselisandite müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordiga.

3.  Liikmesriigi pädevad asutused võivad anda loa Süüriale müüa, tarnida, anda üle või eksportida reaktiivkütust ja kütuselisandeid või pakkuda otseselt või kaudselt rahastamist, rahalist abi, kindlustust või edasikindlustust või osutada vahendusteenuseid, mida vajavad Ühinenud Rahvaste Organisatsioon või viimase nimel tegutsevad organid kasutamiseks eranditult humanitaareesmärkidel nagu näiteks abi, sealhulgas meditsiinitarvete, toidu või humanitaartöötajate ja seotud abi kohaletoimetamiseks või selle hõlbustamiseks või evakueerimiseks Süüriast või Süüria territooriumil.

4.  Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei kohaldata reaktiivkütusele ja kütuselisanditele, mida kasutatakse eranditult Süürias maanduvates Süüriale mittekuuluvates tsiviilõhusõidukites, eeldusel et need on mõeldud ja neid kasutatakse ainult nende õhusõidukite lennu jätkamiseks, millesse nad on tangitud.

5.  Liit võtab vajalikke meetmeid, et määrata kindlaks käesoleva artikliga reguleeritavad asjakohased tooted.

▼B

Artikkel 8

1.  Keelatakse järgmistele Süüria nafta- ja maagaasitööstuse olulistele sektoritele või nendes sektorites väljaspool Süüriat tegutsevatele Süüria või Süüriale kuuluvatele äriühingutele olulise varustuse ja tehnoloogia müümine, tarnimine või üleandmine liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide jurisdiktsiooni kuuluvate laevade või õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas kõnealune varustus ja tehnoloogia on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte:

a) rafineerimine;

b) veeldatud maagaas;

c) uuringud;

d) tootmine.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määrata kindlaks käesoleva lõikega reguleeritavad asjakohased tooted.

2.  On keelatud anda järgmist abi Süürias asuvatele äriühingutele, kes tegutsevad lõikes 1 osutatud Süüria nafta- ja gaasitööstuse olulistes sektorites, või Süüria või Süüriale kuuluvatele äriühingutele, kes tegutsevad nendes sektorites väljaspool Süüriat:

a) tehnilise abi või väljaõppe ja muude teenuste osutamine, mis on seotud lõikes 1 osutatud olulise varustuse ja tehnoloogiaga;

b) rahastamine või rahaline toetus lõikes 1 osutatud olulise varustuse ja tehnoloogia müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või seotud tehnilise abi või väljaõppe andmiseks.

Artikkel 9

1.  Artikli 8 lõikes 1 sätestatud keeld ei piira enne 1. detsembrit 2011 sõlmitud lepingutes käsitletud kaupade tarnetega seotud kohustuste täitmist.

2.  Artiklis 8 sätestatud keelud ei piira liikmesriikidesasutatud ettevõtete poolt enne 1. detsembrit 2011 sõlmitud lepingutest, mis on seotud Süürias enne 23. septembrit 2011 tehtud investeeringutega, tulenevate kohustuste täitmist.

Artikkel 10

Süüria tsiviilelanikkonna abistamiseks, eelkõige humanitaarprobleemide lahendamiseks, tavapärase elukorralduse taastamiseks, põhiteenuste käigushoidmiseks, ülesehituseks ja tavapärase majandustegevuse taastamiseks või muudeks tsiviileesmärkideks ning erandina artikli 8 lõigetest 1 ja 2 võivad liikmesriigi pädevad asutused anda loa müüa, tarnida või üle anda olulist varustust ja tehnoloogiat artikli 8 lõikes 1 osutatud Süürias asuvatele nafta- ja maagaasitööstuse olulistele sektoritele või Süüria või Süüriale kuuluvatele äriühingutele, kes tegutsevad nendes sektorites väljaspool Süüriat, ning osutada sellega seotud tehnilist abi või väljaõpet ja muid teenuseid, samuti pakkuda rahastamist või rahalist abi, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) asjaomane liikmesriik on eelnevalt konsulteerinud Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooniga;

b) asjaomasest tegevusest ei saa otseselt ega kaudselt kasu artikli 28 lõikes 1 osutatud isik ega üksus; ning

c) asjaomase tegevusega ei rikuta ühtegi käesolevas otsuses sätestatud keeldu.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest.

Artikkel 11

Keelatakse Süüria vääringus pangatähtede ja müntide tarnimine Süüria Keskpanka.

Artikkel 12

Keelatakse kulla ja väärismetallide ning teemantide otsene või kaudne müük Süüria valitsusele, selle ametiasutustele, ettevõtetele ja ametkonnale ning Süüria Keskpangale ning nende nimel või juhtimisel tegutsevatele isikutele ja üksustele või nende omandis või nende kontrolli all olevatele üksustele, samuti kulla ja väärismetallide ning teemantide otsene või kaudne ost nendelt ning transportimine või vahendamine nende jaoks.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määrata kindlaks käesoleva artikliga reguleeritavad asjakohased tooted.

Artikkel 13

Keelatud on luksuskaupade Süüriale müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide lippu kandvaid laevu või liikmesriikides registreeritud õhusõidukeid kasutades, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määrata kindlaks käesoleva artikliga reguleeritavad asjakohased tooted.

▼M12

Artikkel 13a

Keelatud on importida, eksportida ja üle anda selliseid kultuuriväärtusi ja muid arheoloogilist, ajaloolist, kultuurilist, haruldast teadusega seotud ja religioosset tähtsust omavaid esemeid, mis on alates 15. märtsist 2011 Süüriast ebaseaduslikult välja viidud või mille ebaseaduslikku väljaviimist on piisavalt põhjust arvata, ning osutada nendega seotud vahendusteenuseid. Keeldu ei kohaldata, kui on tõendatud, et kultuuriväärtused on turvaliselt tagastamisel nende õiguspärastele omanikele Süürias.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määrata kindlaks käesoleva artikliga reguleeritavad asjakohased esemed.

▼BII

PEATÜKK

TEATAVATE ÄRIÜHINGUTE RAHASTAMISE PIIRANGUD

Artikkel 14

Keelatakse järgmine tegevus:

a) laenu või krediidi andmine Süürias asuvatele äriühingutele, kes tegutsevad Süüria naftatööstuses nafta leiukohtade uurimise, nafta tootmise või rafineerimise sektorites, või Süüria või Süüriale kuuluvatele äriühingutele, kes tegutsevad nendes sektorites väljaspool Süüriat;

b) laenu või krediidi andmine Süürias asuvatele äriühingutele, kes tegelevad uute elektrijaamade ehitamisega elektri tootmiseks Süürias;

c) osaluse omandamine või suurendamine Süürias asuvates äriühingutes, kes tegutsevad Süüria naftatööstuses nafta leiukohtade uurimise, nafta tootmise või rafineerimise sektorites, või Süüria või Süüriale kuuluvates äriühingutes, kes tegutsevad nendes sektorites väljaspool Süüriat, sealhulgas selliste äriühingute täielik omandamine ning aktsiate või kasumijaotusega väärtpaberite omandamine;

d) osaluse omandamine või suurendamine Süürias asuvates äriühingutes, kes tegelevad uute elektrijaamade ehitamisega elektri tootmiseks Süürias, sealhulgas selliste äriühingute täielik omandamine ning aktsiate või kasumijaotusega väärtpaberite omandamine;

e) ühisettevõtte asutamine Süürias asuvate äriühingutega, kes tegutsevad Süüria naftatööstuses nafta leiukohtade uurimise, nafta tootmise või rafineerimise sektorites, ning mis tahes nende kontrolli all oleva tütar- või haruettevõttega;

f) ühisettevõtte asutamine Süürias asuvate äriühingutega, kes tegelevad uute elektrijaamade ehitamisega elektri tootmiseks Süürias, ning mis tahes nende kontrolli all oleva tütar- või haruettevõttega.

Artikkel 15

1.  Artikli 14 punktides a ja c sätestatud keelud:

i) ei mõjuta enne 23. septembrit 2011 sõlmitud lepingutest või kokkulepetest tulenevate kohustuste täitmist;

ii) ei mõjuta osaluse suurendamist, kui selline osaluse suurendamise kohustus tuleneb enne 23. septembrit 2011 sõlmitud lepingust.

2.  Artikli 14 punktides b ja d sätestatud keelud:

i) ei mõjuta enne 1. detsembrit 2011 sõlmitud lepingutest või kokkulepetest tulenevate kohustuste täitmist;

ii) ei mõjuta osaluse suurendamist, kui selline osaluse suurendamise kohustus tuleneb enne 1. detsembrit 2011 sõlmitud lepingust.

Artikkel 16

Süüria tsiviilelanikkonna abistamiseks, eelkõige humanitaarprobleemide lahendamiseks, tavapärase elukorralduse taastamiseks, põhiteenuste käigushoidmiseks, ülesehituseks ja tavapärase majandustegevuse taastamiseks või muudeks tsiviileesmärkideks ning erandina artikli 14 punktidest a, c ja e võivad liikmesriigi pädevad asutused anda loa omandada või suurendada osalust Süürias asuvates äriühingutes, kes tegutsevad Süüria naftatööstuses nafta leiukohtade uurimise, nafta tootmise või rafineerimise sektorites, või Süüria või Süüriale kuuluvates äriühingutes, kes tegutsevad nendes sektorites väljaspool Süüriat või asutada ühisettevõtet Süürias asuvate äriühingutega, kes tegutsevad Süüria naftatööstuses nafta leiukohtade uurimise, nafta tootmise või rafineerimise sektorites, ning mis tahes nende kontrolli all oleva tütar- või haruettevõttega, või anda neile laenu või krediiti, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) asjaomane liikmesriik on eelnevalt konsulteerinud Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooniga;

b) asjaomasest tegevusest ei saa otseselt ega kaudselt kasu artikli 28 lõikes 1 osutatud isik ega üksus, ning

c) asjaomase tegevusega ei rikuta ühtegi käesolevas otsuses sätestatud keeldu.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest.III

PEATÜKK

INFRASTRUKTUURIPROJEKTIDEGA SEOTUD PIIRANGUD

Artikkel 17

1.  Keelatakse osaleda otse või kaudselt Süüria elektritootmissektori infrastruktuuri ehitamises.

2.  Keelatakse osaleda uute elektrijaamade ehitamises elektri tootmiseks Süürias. Keelatakse osutada tehnilist abi või pakkuda finantseerimist või rahalist toetust uute elektrijaamade ehitamiseks elektri tootmiseks Süürias.

3.  Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keeld ei mõjuta enne 1. detsembrit 2011 sõlmitud lepingutest või kokkulepetest tulenevate kohustuste täitmist.VI

PEATÜKK

PIIRANGUD SEOSES KAUBAVAHETUSELE ANTAVA RAHALISE TOETUSEGA

Artikkel 18

1.  Liikmesriigid peavad tõsiselt kaaluma, kas võtta uusi lühiajalisi ja keskmise tähtajaga kohustusi seoses Süüriaga kauplemise toetamiseks ettenähtud riikliku ja erasektori rahalise toetusega, sealhulgas ekspordikrediidi, tagatiste või kindlustuse andmine oma kodanikele või üksustele, kes sellises kaubanduses osalevad, eesmärgiga vähendada nende tasumata summasid, et eelkõige vältida seda, et selline rahaline toetus aitab kaasa tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsetele repressioonidele Süürias. Lisaks ei tohi liikmesriigid võtta uusi pikaajalisi kohustusi seoses Süüriaga kauplemise toetamiseks ettenähtud riikliku ja erasektori rahalise toetusega.

2.  Lõige 1 ei mõjuta kohustusi, mis on võetud enne 1. detsembrit 2011.

3.  Lõige 1 ei hõlma kaubavahetust, mis puudutab toiduaineid, põllumajandussaadusi, ravimeid või mis toimub muudel humanitaareesmärkidel.V

PEATÜKK

FINANTSSEKTOR

Artikkel 19

Liikmesriigid ei võta uusi kohustusi anda Süüria valitsusele toetusi, rahalist abi või sooduslaenusid, sealhulgas rahvusvahelistes finantsinstitutsioonides osalemise kaudu, välja arvatud humanitaar- ja arengueesmärkidel.

Artikkel 20

Keelatakse järgmine tegevus:

a) mis tahes väljamakse või makse tegemine Euroopa Investeerimispanga poolt Süüria ja Euroopa Investeerimispanga vahel sõlmitud kehtivate laenulepingute alusel või nendega seoses;

b) Süürias teostatavate riiklike projektide jaoks sõlmitud kehtivate tehnilise abi lepingute jätkamine Euroopa Investeerimispanga poolt.

Artikkel 21

Keelatakse järgmine tegevus: Süüria poolt pärast 1. detsembrit 2011 emiteeritud või garanteeritud võlakirjade otsene või kaudne müümine, vahendamine ja nende emiteerimiseks abi osutamine Süüria valitsusele, selle ametiasutustele, ettevõtetele ja ametkonnale ning Süüria Keskpangale või Süürias asuvatele pankadele või Süürias asuvate pankade filiaalidele ning tütarettevõtetele, mis kuuluvad või ei kuulu liikmesriikide jurisdiktsiooni või finantsüksustele, kelle asukoht ei ole Süürias ja kes ei kuulu liikmesriikide jurisdiktsiooni, kuid mida kontrollivad Süürias asuvad isikud või üksused, ning nende nimel või juhtimisel tegutsevatele isikutele ja üksustele või nende omandis või kontrolli all olevatele üksustele, ning Süüria poolt emiteeritud või garanteeritud võlakirjade ostmine kõigilt eelnimetatud Süüria subjektidelt.

Artikkel 22

1.  Süüria pankadel, sealhulgas Süüria Keskpangal, nende filiaalidel ja tütarettevõtetel ning finantseerimisasutustel, kelle asukoht ei ole Süürias, kuid mida kontrollivad Süürias asuvad isikud või üksused, on keelatud avada liikmesriikide territooriumil uusi filiaale, tütarettevõtteid või esindusi ja asutada uusi ühisettevõtteid või omandada omandiõigust liikmesriikide jurisdiktsiooni kuuluvates pankades või luua uusi korrespondentpangasuhteid liikmesriikide jurisdiktsiooni kuuluvate pankadega.

2.  Liikmesriikide territooriumil asuvatel või nende jurisdiktsiooni kuuluvatel finantseerimisasutustel on keelatud avada Süürias esindusi, tütarettevõtteid ja pangakontosid.

Artikkel 23

Süüria tsiviilelanikkonna abistamiseks, eelkõige humanitaarprobleemide lahendamiseks, tavapärase elukorralduse taastamiseks, põhiteenuste käigushoidmiseks, ülesehituseks ja tavapärase majandustegevuse taastamiseks või muudeks tsiviileesmärkideks ning erandina artikli 22 lõikest 2 võivad liikmesriigi pädevad asutused anda liikmesriigi territooriumil asuvatele või selle jurisdiktsiooni kuuluvatele finantseerimisasutustele loa avada Süürias esindusi, tütarettevõtteid ja pangakontosid, eeldusel et on täidetud järgmised tingimused:

a) asjaomane liikmesriik on eelnevalt konsulteerinud Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooniga;

b) asjaomasest tegevusest ei saa otseselt ega kaudselt kasu artikli 25 lõikes 1 osutatud isik ega üksus; ning

c) asjaomase tegevusega ei rikuta ühtegi käesolevas otsuses sätestatud keeldu.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest.

Artikkel 24

1.  Keelatud on kindlustus- või edasikindlustusteenuste osutamise Süüria valitsusele, selle ametiasutustele, ettevõtetele ja ametkonnale või nende nimel või juhtimisel tegutsevatele isikutele ja üksustele või nende omandis või kontrolli all olevatele, sealhulgas ebaseaduslike vahendite abil kontrolli all olevatele üksustele.

2.  Lõiget 1 ei kohaldata järgmiste teenuste osutamise suhtes:

a) tervise- või reisikindlustuse pakkumine füüsilistele isikutele;

b) kohustusliku või kolmandale isikule tekitatava kahju kindlustuse pakkumine liidus asuvatele Süüria isikutele, üksustele või asutustele;

c) kindlustuse või edasikindlustuse pakkumine I või II lisas loetlemata Süüria isikule, üksusele või asutusele renditud laeva, lennuki või sõiduki omanikule.VI

PEATÜKK

TRANSPORDISEKTOR

Artikkel 25

1.  Liikmesriigid võtavad kooskõlas oma siseriiklike õigusaktidega ning vastavalt rahvusvahelisele õigusele, eelkõige asjakohastele rahvusvahelistele tsiviillennunduskokkulepetele, vajalikke meetmeid, et tõkestada kõigi Süüria lennuettevõtjate teostatavate kõigi ainult lastilendude ja kõigi Syrian Arab Airlinesi teostatavate lendude juurdepääsu nende jurisdiktsioonis olevatele lennujaamadele.

2.  Lõiget 1 ei kohaldata Syrian Arab Airlinesi teostatavate lendude juurdepääsule liikmesriikide jurisdiktsioonis olevatele lennujaamadele, kui nende lendude ainus eesmärk on liidu kodanike ja nende pereliikmete evakueerimine Süüriast.

Artikkel 26

1.  Kui liikmesriikidel on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et Süüriasse suunduvate laevade või õhusõidukite veos sisaldab tooteid, mille müük, tarnimine, üleandmine ja eksport on artikli 1 kohaselt keelatud või selleks on vaja luba artikli 2 kohaselt, kontrollivad nad kooskõlas oma siseriiklike õigusaktide ja rahvusvahelise õigusega, eelkõige mereõiguse ja asjaomaste tsiviillennundus- ja meretranspordilepingutega selliseid laevu ja õhusõidukeid oma sadamates ja lennujaamades ning oma territoriaalvetes vastavalt oma riigi pädevate asutuste otsustele ja pädevusele ning lipuriigi nõusolekul, mis on vajalik rahvusvahelise õiguse kohaselt.

2.  Liikmesriigid konfiskeerivad ja likvideerivad avastamise korral kooskõlas oma siseriiklike õigusaktidega ja rahvusvahelise õigusega tooted, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on artikli 1 või 2 kohaselt keelatud.

3.  Lõigete 1 ja 2 alusel läbiviidavate kontrollide ja likvideerimiste puhul teevad liikmesriigid kooskõlas oma siseriiklike õigusaktidega koostööd.

4.  Süüriasse veoseid vedavatelt õhusõidukitelt ja laevadelt nõutakse täiendavat saabumis- ja lahkumiseelset teavet kõikide liikmesriiki toodavate ja sealt väljaviidavate kaupade kohta.VII

PEATÜKK

RIIKI LUBAMISE PIIRANGUD

▼M14

Artikkel 27

1.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et hoida ära I lisas loetletud isikute, kes vastutavad tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest Süürias, režiimist kasu saavate või seda toetavate isikute ja nendega seotud isikute sisenemine oma riigi territooriumile või selle läbimine.

2.  Kooskõlas põhjendustes 5 kuni 11 esitatud nõukogu hinnangute ja otsustega Süüria olukorra kohta, võtavad liikmesriigid samuti vajalikud meetmed, et nende territooriumile ei siseneks ega nende territooriumi ei läbiks järgmised isikud:

a) Süürias tegutsevad juhtivad ettevõtjad;

b) Assadi või Makhloufi perekonna liikmed;

c) pärast 2011. aasta maid ametis olnud Süüria valitsuse ministrid;

d) pärast 2011. aasta maid teenistuses olnud Süüria relvajõudude liikmed koloneli auastmes ja sellega võrdväärses või sellest kõrgemas auastmes;

e) pärast 2011. aasta maid ametis olnud Süüria julgeoleku- ja luureteenistuse liikmed;

f) režiimiga seotud relvastatud üksuste liikmed või

g) keemiarelva leviku sektoris tegutsevad isikud,

ning nendega seotud I lisas loetletud isikud.

3.  Ühte lõikes 2 osutatud kategooriasse kuuluvaid isikuid ei kanta ega jäeta I lisas esitatud isikute ja üksuste loetellu, kui on piisavalt teavet selle kohta, et nad ei ole või enam ei ole režiimiga seotud või ei mõjuta seda või ei kujuta tegelikku kõrvalehoidumise riski.

4.  Kõik loetellu kandmise otsused tehakse individuaalsel alusel ja juhtumipõhiselt, võttes arvesse meetme proportsionaalsust.

5.  Lõiked 1 ja 2 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

6.  Lõiked 1 ja 2 ei mõjuta neid juhtumeid, kui liikmesriiki seob rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus, nimelt:

a) rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni võõrustajariigina;

b) ÜRO poolt kokku kutsutud või selle egiidi all toimuva rahvusvahelise konverentsi võõrustajariigina;

c) privileege ja immuniteete kehtestavast mitmepoolsest lepingust tulenevalt või

d) Püha Tooli (Vatikani linnriik) ja Itaalia vahel 1929. aastal sõlmitud lepingust (Lateraani pakt) tulenevalt.

7.  Lõiget 6 kohaldatakse ka juhtudel, kui liikmesriik on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) võõrustajariik.

8.  Nõukogu tuleb nõuetekohaselt teavitada kõigist liikmesriigi poolt lõike 6 või 7 kohaselt tehtud eranditest.

9.  Liikmesriigid võivad anda loa teha erandeid lõigete 1 ja 2 alusel kehtestatud meetmetest, kui reisimine on õigustatud seoses kiireloomuliste humanitaarvajaduste või valitsustevahelistel kohtumistel osalemisega, sealhulgas liidu korraldatud või OSCE eesistujaks oleva liikmesriigi võõrustatavad kohtumised, kus toimub poliitiline dialoog, mis otseselt edendab demokraatiat, inimõigusi ja õigusriiki Süürias.

10.  Liikmesriik, kes soovib teha lõikes 9 osutatud erandeid, teatab sellest nõukogule kirjalikult. Erand loetakse jõustunuks, välja arvatud juhul, kui üks või mitu nõukogu liiget esitab kirjaliku vastuväite kahe tööpäeva jooksul alates kavandatavat erandit käsitleva teatise saamisest. Juhul kui üks või mitu nõukogu liiget peaks esitama vastuväite, võib nõukogu otsustada kavandatud erandi tegemise kvalifitseeritud häälteenamuse alusel.

11.  Kui liikmesriik lubab lõigete 6–10 alusel I lisas loetletud isikutel siseneda oma territooriumile või seda läbida, kehtib luba ainult selleks, milleks see on antud, ja asjaomaste isikute suhtes.

▼BPEATÜKK VIII

RAHALISTE VAHENDITE JA MAJANDUSRESSURSSIDE KÜLMUTAMINE

▼M14

Artikkel 28

1.  Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad I ja II lisas loetletud isikutele, kes vastutavad tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest Süürias, režiimist kasu saavatele või seda toetavatele isikutele ja üksustele ning nendega seotud isikutele ja üksustele, või mis on nende omandis, valduses või kontrolli all.

2.  Kooskõlas põhjendustes 5–11 esitatud nõukogu hinnangute ja otsustega Süüria olukorra kohta, külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad järgmistele isikutele või on nende omandis, valduses või kontrolli all:

a) Süürias tegutsevad juhtivad ettevõtjad;

b) Assadi või Makhloufi perekonna liikmed;

c) pärast 2011. aasta maid ametis olnud Süüria valitsuse ministrid;

d) pärast 2011. aasta maid teenistuses olnud Süüria relvajõudude liikmed koloneli auastmes ja sellega võrdväärses või sellest kõrgemas auastmes;

e) pärast 2011. aasta maid ametis olnud Süüria julgeoleku- ja luureteenistuse liikmed;

f) režiimiga seotud relvastatud üksuste liikmed või

g) keemiarelvade leviku sektoris tegutsevate üksuste, agentuuride, asutuste või institutsioonide liikmed,

ning nendega seotud I lisas loetletud isikud.

3.  Ühte lõikes 2 osutatud kategooriasse kuuluvaid isikud, üksusi või asutusi ei kanta ega jäeta I ja II lisas esitatud isikute ja üksuste loetellu, kui on piisavalt teavet selle kohta, et nad ei ole või enam ei ole režiimiga seotud või ei mõjuta seda või ei kujuta tegelikku kõrvalehoidumise riski.

4.  Kõik loetellu kandmise otsused tehakse individuaalsel alusel ja juhtumipõhiselt, võttes arvesse meetme proportsionaalsust.

5.  Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otse ega kaudselt I ja II lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute või üksuste käsutusse ega nende toetamiseks.

6.  Liikmesriigi pädev asutus võib anda tingimustel, mida ta peab asjakohaseks, loa vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks pärast seda, kui on kindlaks tehtud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on:

a) vajalikud I ja II lisas loetletud isikute ja neist sõltuvate pereliikmete põhivajaduste katmiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b) ette nähtud üksnes õigusabiteenuste osutamisega seotud töötasude maksmiseks mõistlikus ulatuses ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c) ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või muude majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest või

d) vajalikud erakorraliste kulutuste katteks tingimusel, et pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab konkreetse loa andmist vajalikuks;

e) vajalikud humanitaareesmärkidel, näiteks abi kohaletoimetamiseks või abi kohaletoimetamise hõlbustamiseks, hõlmates nii meditsiinitarbeid, toitu, humanitaartöötajaid kui ka seotud abi, tingimusel et külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamise puhul vabastatakse rahalised vahendid või majandusressursid ÜROle abi kohaletoimetamiseks või abi kohaletoimetamise hõlbustamiseks Süürias vastavalt Süüria humanitaarabi kavale;

f) makstavad rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni pangakontole või pangakontolt, juhul kui sellised maksed on ette nähtud diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel kasutamiseks;

g) vajalikud Süüriast evakueerimiseks;

h) ette nähtud I ja II lisas loetletud Süüria Keskpangale ja Süüria riigiosalusega üksustele, et teha Süüria Araabia Vabariigi nimel makseid Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioonile Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni kontrollimisiooni ja Süüria keemiarelvade hävitamisega seotud tegevuse jaoks ning eelkõige spetsiaalsesse Süüria sihtfondi väljaspool Süüria Araabia Vabariiki asuvate keemiarelvade täieliku hävitamisega seotud tegevuse jaoks.

Liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest.

7.  Erandina lõigetest 1 ja 2 võib liikmesriigi pädev asutus lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) vahekohus on teinud kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta otsuse enne kuupäeva, mil lõikes 1 või 2 osutatud isik või üksus kanti I või II lisas esitatud loetellu, või nende kohta on liidus tehtud kohtu või haldusorgani otsus või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratav kohtuotsus enne või pärast nimetatud kuupäeva;

b) rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise otsusega tagatud või kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c) otsus ei ole tehtud I või II lisas loetletud isiku või üksuse kasuks ning

d) otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

Liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest.

8.  Lõiked 1 ja 2 ei takista loetellu kantud isikut või üksust tegemast makset, mis tuleneb lepingust, mis on sõlmitud enne sellise isiku või üksuse loetellu kandmise kuupäeva, tingimusel et asjaomane liikmesriik on kindlaks teinud, et lõigetes 1 ja 2 osutatud isik või üksus ei ole otsene või kaudne makse saaja.

9.  Lõiked 1 ja 2 ei takista II lisas loetletud üksust tegemast kahe kuu jooksul alates tema loetellu kandmise kuupäevast makset sellistest külmutatud rahalistest vahenditest või majandusressurssidest, mille kõnealune üksus on saanud pärast loetellu kandmise kuupäeva, kui selline makse tuleb teha lepingu kohaselt kaubanduse rahastamiseks, eeldusel et asjaomane liikmesriik on teinud kindlaks, et makse saajaks ei ole otseselt ega kaudselt lõikes 1 või 2 osutatud isik ega üksus.

10.  Lõiget 5 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a) nendelt kontodelt tasumisele kuuluvad intressid või muud tulud või

b) maksed, mis kuuluvad tasumisele lepingute, kokkulepete või kohustuste alusel, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil nimetatud kontode suhtes hakati kohaldama käesolevat otsust,

tingimusel, et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõikeid 1 ja 2.

11.  Lõikeid 1, 2 ja 5 ei kohaldata Süüria Keskpanga poolt või Süüria Keskpanga kaudu tehtavate ja pärast loetellu kandmise kuupäeva saadud või külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside ülekannete ega Süüria Keskpangale või Süüria Keskpanga kaudu pärast loetellu kandmise kuupäeva tehtavate rahaliste vahendite või majandusressursside ülekannete suhtes, kui need ülekanded on seotud loetellu kandmata finantseerimisasutuse poolt konkreetse kaubanduslepingu kohaselt tehtud maksega, tingimusel et asjaomane liikmesriik on igal üksikjuhul kindlaks teinud, et kõnealuse makse otseseks või kaudseks saajaks ei ole ükski lõikes 1 või 2 nimetatud isik või üksus.

12.  Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata Süüria Keskpanga poolt või Süüria Keskpanga kaudu tehtavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside ülekannete suhtes, kui sellise ülesande eesmärk on võimaldada liikmesriigi jurisdiktsiooni kuuluvale finantseerimisasutusele likviidseid vahendeid kaubanduse rahastamiseks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on andnud loa ülekande tegemiseks.

13.  Lõikeid 1, 2 ja 5 ei kohaldata lisades I või II loetletud üksuste poolt või nende kaudu tehtavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside ülekannete suhtes, kui ülekanne on seotud maksega I või II lisas loetlemata isiku või üksuse poolt seoses rahalise toetuse pakkumisega Süüria kodanikele, kes omandavad haridust, saavad koolitust või tegelevad teadusuuringutega liidus, juhul kui asjakohane liikmesriik on igal üksikjuhul eraldi kindlaks teinud, et makse saaja ei ole otseselt ega kaudselt lõikes 1 või 2 osutatud isik ega üksus.

14.  Lõikeid 1, 2 ja 5 ei kohaldata Syrian Arab Airlinesi toimingute või tehingute suhtes, mille ainus eesmärk on liidu kodanike ja nende perekonnaliikmete evakueerimine Süüriast.

15.  Lõikeid 1, 2 ja 5 ei kohaldata Süüria Kommertspanga poolt või kaudu tehtavate, väljastpoolt liitu saadud ja pärast loetellu kandmise kuupäeva külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside ülekannete ega Süüria Kommertspangale või Süüria Kommertspanga kaudu väljastpoolt liitu saadud ja pärast loetellu kandmise kuupäeva tehtavate rahaliste vahendite või majandusressursside ülekannete suhtes, kui need ülekanded on seotud loetellu kandmata finantseerimisasutuse poolt konkreetse kaubanduslepingu kohaselt tehtud maksega, mis puudutab tsiviilkasutuseks mõeldud meditsiinitarbeid, toitu, varjualust, sanitaar- või hügieenitarbeid, tingimusel et asjaomane liikmesriik on igal üksikjuhul kindlaks teinud, et kõnealuse makse otseseks või kaudseks saajaks ei ole lõikes 1 või 2 nimetatud isik või üksus.

▼BIX

PEATÜKK

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 29

I ja II lisas loetletud isikutele või üksustele või mis tahes teistele isikutele või üksustele Süürias, sealhulgas Süüria valitsusele, selle ametiasutustele, ettevõtetele ja ametkonnale või mis tahes isikule või üksusele, kes esitab nõude sellise isiku või üksuse nimel või kasuks, ei anta hüvitist, ei maksta kahjutasu ega hüvitata muud sellist liiki nõuet nagu nõue tasaarvestamise kohta, trahvinõue või nõue tagatise kohta, nõue, mille eesmärk on võlakirja, finantstagatise või vastutagatise pikendamine või väljamaksmine, kaasa arvatud akreditiivist või muust samalaadsest vahendist tulenev nõue, kui nõue on seotud lepingu või tehinguga, mille täitmist on otse või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesolevas otsuses käsitletud meetmed.

Artikkel 30

1.  Nõukogu koostab liikmesriigi või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekul I ja II lisas esitatud loetelud ja teeb nendesse muudatusi.

▼M14

2.  Nõukogu edastab loetellu kandmise otsuse, sealhulgas loetellu kandmise põhjused, asjaomasele isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, andes asjaomasele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada oma märkused. Eelkõige kui isik, üksus või asutus on kantud I lisasse sel alusel, et ta kuulub ühte artikli 27 lõikes 2 ja artikli 28 lõikes 2 sätestatud kategooriatest, võib isik, üksus või asutus esitada tõendeid või märkusi selle kohta, et ehkki ta kuulub nimetatud kategooriasse, ei olnud tema määramine loetellu ei põhjendatud.

▼B

3.  Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast isikut või üksust.

Artikkel 31

1.  I ja II lisa sisaldavad asjaomaste isikute ja üksuste loetellu kandmise põhjuseid.

2.  I ja II lisa sisaldavad ka asjaomaste isikute ja üksuste tuvastamiseks vajalikku teavet, kui selline teave on kättesaadav. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Üksuste puhul võib selline teave sisaldada nimesid, registreerimise kohta ja kuupäeva, äriregistri numbrit ja äritegevuse kohta.

Artikkel 32

Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on käesolevas otsuses sätestatud keeldudest kõrvalehoidmine.

Artikkel 33

Käesoleva otsusega kehtestatud meetmete võimalikult suure mõju tagamiseks julgustab liit kolmandaid riike võtma sarnaseid piiravaid meetmeid.

▼M16

Artikkel 34

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 1. juunini 2017. Otsus vaadatakse korrapäraselt läbi. Asjakohasel juhul võib selle kehtivust pikendada või seda muuta, kui nõukogu leiab, et selle eesmärke ei ole saavutatud.

▼B

Artikkel 35

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.
LISA I

Artiklites 27 ja 28 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loeteluA.  Isikud

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Bashar (image) Al-Assad (image)

Sünniaeg: 11. september 1965.

Sünnikoht: Damaskus.

Diplomaatiline pass nr D1903.

Vabariigi president, meeleavaldajate vastu suunatud repressioonide korraldaja ja elluviija.

23.5.2011

▼M17

2.

Maher (image) (teise nimega Mahir) Al-Assad (image)

Sünniaeg: 8. detsember 1967

Sünnikoht: Damaskus

Diplomaatiline pass nr 4138

42. brigaadi kindralmajor ja endine 4. soomusdivisjoni brigaadikomandör

Pärast 2011. aasta maid teenistuses olnud Süüria relvajõudude liige koloneli auastmes või sellega võrdväärses või sellest kõrgemas auastmes; 42. brigaadi kindralmajor ja endine 4. soomusdivisjoni brigaadikomandör. Assadi perekonna liige; president Bashar Al-Assadi vend.

9.5.2011

▼M12

3.

Ali (image) Mamluk (image) (teise nimega Mamlouk)

Sünniaeg: 19. veebruar 1946

Sünnikoht: Damaskus

Diplomaatiline pass nr 983

Riikliku julgeolekubüroo direktor, Süüria üldluureteenistuse ülem, osales meeleavaldajate vastu suunatud vägivallas.

9.5.2011

▼M17

4.

Atej (image) (teise nimega Atef, Atif) Najib (image) (teise nimega Najeeb)

Sünnikoht: Jablah, Süüria

Poliitilise julgeolekuteenistuse endine juhataja Deraas. Osalemine meeleavaldajate vastu suunatud vägivallas. Assadi perekonna liige; president Bashar Al-Assadi nõbu.

9.5.2011

5.

Hafiz (image) Makhlouf (image) (teise nimega Hafez Makhlouf)

Sünniaeg: 2. aprill 1971

Sünnikoht: Damaskus

Diplomaatiline pass nr 2246

Endine kolonel ja üldluureteenistuse Damaskuse haru osakonnajuhataja, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Makhloufi perekonna liige; president Bashar Al-Assadi nõbu.

9.5.2011

▼M12

6.

Muhammad (image) Dib (image) Zaytun (image) (teise nimega Mohammed Dib Zeitoun; teise nimega Mohamed Dib Zeitun)

Sünniaeg: 20. mai 1951

Sünnikoht: Damaskus

Diplomaatiline pass nr D000001300

Üldjulgeolekuteenistuse juhataja, osales meeleavaldajate vastu suunatud vägivallas.

9.5.2011

▼B

7.

Amjad (image) Al-Abbas (image)

 

Poliitilise julgeoleku teenistuse juhataja Banyas, osales meeleavalduste mahasurumises Baidas.

9.5.2011

▼M16

8.

Rami (image) Makhlouf (image)

Sünniaeg: 10. juuli 1969.

Sünnikoht: Damaskus.

Pass nr 454224

Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid telekommunikatsiooni-, finantsteenuste-, transpordi- ja kinnisvarasektorites; tal on finantshuvid ja/või tal on kõrge ametikoht Syriatelis, mis on Süüria juhtiv mobiilsideoperaator, ning investeerimisfondides Al Mashreq, Bena Properties ja Cham Holding.

Annab oma ärihuvide kaudu Süüria režiimile rahalist toetust ja abi.

Ta on Makhloufi perekonna mõjukas liige ning tihedalt seotud Assadi perekonnaga; president Bashar Al-Assadi nõbu.

9.5.2011

▼B

9.

Abd Al-Fatah (image) Qudsiyah (image)

Sünniaeg: 1953.

Sünnikoht: Hama.

Diplomaatiline pass nr D0005788.

Süüria sõjaväeluureteenistuse ülem, osales tsiviilelanike vastu suunatud vägivallas.

9.5.2011

▼M17

10.

Jamil (image) (teise nimega Jameel) Hassan (image) (teise nimega al-Hassan)

Sündinud: 1953

Sünnikoht: Homs, Süüria

Süüria õhujõudude luureülem

Süüria õhujõududes kindralmajori auastmes, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Süüria õhujõudude luureülem, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Vastutab tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest Süürias.

9.5.2011

▼M12 —————

▼M13 —————

▼B

13.

Munzir (image) Al-Assad (image)

Sünniaeg: 1. märts 1961.

Sünnikoht: Latakia.

Passid nr 86449 ja nr 842781.

Osales osana Shabiha relvastatud üksusest tsiviilelanike vastu suunatud vägivallas.

9.5.2011

▼M3 —————

▼M17 —————

▼M12

16.

Faruq (image) (teise nimega Farouq, Farouk) Al Shar' (image) (teise nimega Al Char', Al Shara', Al Shara)

Sünniaeg: 10. detsember 1938

Süüria endine asepresident, osales tsiviilelanike vastu suunatud vägivallas.

23.5.2011

▼M16 —————

▼M16

18.

Mohammed (image) Hamcho (image)

Sünniaeg: 20. mai 1966.

Pass nr 002954347

Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid inseneriteaduste ja ehitus-, meedia-, majutus- ja tervishoiusektorites. Tal on finantshuvid ja/või tal on kõrge ametikoht mitmes Süüria äriühingus, eelkõige on nendeks Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project ning Syria Metal industries.

Ta etendab Süüria äriringkondades olulist rolli, sest on Damaskuse kaubanduskoja peasekretär (nimetati 2014. aasta detsembris ametisse toonase majandusministri Khodr Orfali poolt), Hiina-Süüria kahepoolse ärinõukogu esimees (alates 2014. aasta märtsist) ning Süüria metalli- ja terasenõukogu esimees (alates 2015. aasta detsembrist).

Tal on ka tihedad ärisidemed Süüria režiimi juhtivate isikutega, sealhulgas Maher Al-Assadiga.

Mohammed Hamcho saab oma ärihuvide kaudu kasu Süüria režiimist ja toetab seda ning on seotud sellest režiimist kasu saavate ja seda toetavate isikutega.

27.1.2015

▼B

19.

Iyad (image ) (teise nimega Eyad) Makhlouf (image)

Sünniaeg: 21. jaanuar 1973.

Sünnikoht: Damaskus.

Pass nr N00182074.0

Rami Makhloufi vend ja üldluureteenistuse ametnik, osales tsiviilelanike vastu suunatud vägivallas.

23.5.2011

20.

Bassam (image) Al Hassan (image) (teise nimega Al Hasan)

 

Presidendi nõuandja strateegilistes küsimustes, osales tsiviilelanike vastu suunatud vägivallas.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

 

Relvajõudude staabiülem, vastutab sõjaväe osalemise eest rahumeelsete meeleavaldajate vastu suunatud vägivallas.

Hukkus 18. juuli 2012. aasta pommitamise käigus.

23.5.2011

▼M16

22.

Ihab (image) (teise nimega Ehab, Iehab) Makhlouf (image)

Sünniaeg: 21. jaanuar 1973.

Sünnikoht: Damaskus.

Pass nr N002848852

Süürias tegutsev suurärimees. Ihab Makhlouf on Syriateli asepresident ja aktsionär; Syriatel on Süüria juhtiv mobiilsideoperaator. Tal on ärihuvid mitmes teises Süüria äriühingus ja üksuses, sealhulgas on nendeks Ramak Construction Co ning Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).

Kuna Ihab Makhlouf on Syriateli asepresident ning nimetatud äriühing kannab oma litsentsilepingu kaudu märkimisväärse osa kasumist Süüria valitsusele, toetab Ihab Makhlouf otseselt Süüria režiimi.

Ta on Makhloufi perekonna mõjukas liige ning tihedalt seotud Assadi perekonnaga; president Bashar Al-Assadi nõbu.

23.5.2011

▼B

23.

Zoulhima (image) (teise nimega Zu al-Himma) Chaliche (image) (teise nimega Shalish, Shaleesh) (teise nimega Dhu al-Himma Shalish)

Sünniaeg: 1951, 1946 või 1956.

Sünnikoht: Kerdaha.

Presidendi kaitsemeeskonna ülem, seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga, president Bashar Al-Assadi nõbu.

23.6.2011

24.

Riyad (image) Chaliche (image) (teise nimega Shalish, Shaleesh) (teise nimega Riyad Shalish)

 

Sõjaväe majutuskompleksi direktor, annab režiimile rahalist toetust, president Bashar Al-Assadi nõbu.

23.6.2011

25.

Brigadier Commander Mohammad (image) (teise nimega Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (image) Jafari (image) (teise nimega Jaafari, Ja'fari, Aziz; teise nimega Jafari, Ali; teise nimega Jafari, Mohammad Ali; teise nimega Ja’fari, Mohammad Ali; teise nimega Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Sünniaeg: 1. september 1957.

Sünnikoht: Yazd, Iraan.

Iraani revolutsioonilise kaardiväe ülemjuhataja, on andnud Süüria režiimile varustust ja toetust, et aidata maha suruda rahulolematuseavaldusi.

23.6.2011

26.

Kindralmajor Qasem (image) Soleimani (image) (teise nimega Qasim Soleimany)

 

Iraani revolutsioonilise kaardiväe IRGC - Qods komandör, on andnud Süüria režiimile varustust ja toetust, et aidata maha suruda rahulolematuseavaldusi.

23.6.2011

▼M16

28.

Khalid (image) (teise nimega Khaled) Qaddur (image) (teise nimega Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid telekommunikatsiooni-, nafta- ja plastitööstuse sektorites ja/või kes tegutseb nimetatud sektorites, ning kellel on tihedad ärisidemed Maher Al-Assadiga.

Ta saab oma äritegevuse kaudu kasu Süüria režiimist ja toetab seda.

Maher Al-Assadi partner, sealhulgas oma äritegevuse kaudu.

27.1.2015

29.

Ra'if (image) Al-Quwatly (image) (teise nimega Ri'af Al-Quwatli, teise nimega Raeef Al-Kouatly)

Sünniaeg: 3.2.1967.

Sünnikoht: Damaskus

Maher Al-Assadi äripartner, vastutab mõnede talle huvi pakkuvate äriprojektide eest, annab režiimile rahalist toetust.

23.6.2011

▼B

30.

Mohammad (image) (teise nimega Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (image) (teise nimega Muflih)

 

Süüria sõjaväeluureteenistuse ülem Hamas, seotud meeleavaldajate represseerimisega.

1.8.2011

31.

Kindralmajor Tawfiq (image) (teise nimega Tawfik) Younes (image) (teise nimega Yunes)

 

Üldluureteenistuse sisejulgeoleku osakonna juhataja, osales tsiviilelanike vastu suunatud vägivallas.

1.8.2011

▼M16

32.

Mohammed (image) Makhlouf (image) (teise nimega Abu Rami)

Sünniaeg: 19.10.1932.

Sünnikoht: Latakia, Süüria

Makhloufi perekonna mõjukas liige ning Rami, Ihab ja Iyad Makhloufi äripartner ja isa. Lähedalt seotud Assadi perekonnaga ning Bashari ja Mahir al Assadi emapoolne onu. Tuntakse ka Abu Rami nime all.

Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid Süüria majanduse mitmes sektoris ja/või kes tegutseb nimetatud sektorites, sealhulgas on tal ärihuvid ja/või märkimisväärne mõju äriühingus General Organisation of Tobacco ning nafta-, gaasi-, relva- ja pangandussektorites.

Osaleb Assadi režiimi äritehingutes, mis hõlmavad relvade hankimist ja pangandustegevust. Võttes arvesse tema ulatuslikke äri- ja poliitilisi sidemeid režiimiga, toetab ta Süüria režiimi ja saab sellest kasu.

1.8.2011

33.

Ayman (image) Jabir (image) (teise nimega Aiman Jaber)

Sünnikoht: Latakia

Süürias tegutsev suurärimees, kes tegutseb terase-, meedia-, tarbekaupade- ja naftasektorites ning muu hulgas kaupleb kõnealuste kaupadega. Tal on finantshuvid ja/või tal on kõrge ametikoht mitmes Süüria äriühingus ja üksuses, eelkõige on nendeks Al Jazira (aka Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV ning Sama Satellite Channel.

Ayman Jaber on oma äriühingu Al Jazira kaudu aidanud kaasa nafta importimisele äriühingust Overseas Petroleum Trading Süüriasse.

Ayman Jaber saab oma ärihuvide kaudu kasu Süüria režiimist ja toetab seda.

Osutab otsest toetust režiimiga seotud relvastatud üksuste (tuntud Shabiha ja/või Suqur as-Sahraa nime all) tegevustele ja etendab neis juhtivat rolli.

Ayman Jaber on oma äritegevuse kaudu Rami Makhloufi äripartner ja režiimiga seotud relvastatud üksustes etendatava rolli kaudu Maher Al-Assadi partner.

27.1.2015

▼B

34.

Hayel (image) Al-Assad (image)

 

Maher Al-Assadi asetäitja, armee 4. diviisi sõjaväepolitseiüksuse juht, osales repressioonides.

23.8.2011

35.

Ali (image) Al-Salim (image) (teise nimega Al-Saleem)

 

Süüria Kaitseministeeriumi hangete osakonna direktor, selle osakonna kaudu hangitakse kogu Süüria armee relvastus.

23.8.2011

36.

Nizar Al-Assad (image)

President Bashar Al-Assadi nõbu, ettevõtte Nizar Oilfield Supplies endine juht.

Väga lähedane isik tähtsamatele valitsusametnikele. Rahastab Shabihat Latakia piirkonnas.

23.8.2011

▼M12

37.

Brigaadikindral Rafiq (image) (teise nimega Rafeeq) Shahadah (image) (teise nimega Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Süüria sõjaväeluureteenistuse osakonna 293 (siseküsimused) endine ülem Damaskuses. Osales otseselt tsiviilelanike vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Damaskuses. President Bashar Al-Assadi nõunik strateegiaküsimustes ja sõjaväeluure alal.

23.8.2011

▼B

38.

Brigaadikindral Jamea (image) Jamea (image) (teise nimega Jami Jami, Jame’, Jami’)

 

Süüria sõjaväeluureteenistuse osakonnaülem Dayr az-Zoris. Osales otseselt tsiviilelanike vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Dayr az-Zoris ja Alboukamalis.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Sünniaeg: 1935.

Sünnikoht: Aleppo.

Aseminister, endine kaitseminister, president Bashar Al-Assadi eriesindaja.

Hukkus väidetavalt 18. juuli 2012. aasta pommitamise käigus.

23.8.2011

40.

Muhammad (image) (teise nimega Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (image) (teise nimega Sa’id, Sa’eed, Saeed) Bukhaytan (image )

 

Ba'athi araabia sotsialistliku partei piirkondliku sekretäri abi alates 2005. aastast, 2000–2005 piirkondliku Ba'athi partei riikliku julgeoleku valdkonna direktor. Endine Hama kuberner (1998–2000). President Bashar Al-Assadi ja Maher Al-Assadi lähedane kaastöötaja. Režiimi oluline otsusetegija tsiviilelanike represseerimisel.

23.8.2011

▼M16

41.

Ali (image) Douba (image)

Sünniaeg: 1933.

Sünnikoht: Karfis, Süüria

Vastutab tapmiste eest Hamas 1980. aastal, kutsutud tagasi Damaskusesse president Bashar Al-Assadi erinõunikuks.

23.8.2011

▼M12

42.

Brigaadikindral Nawful (image) (teise nimega Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (image) (teise nimega Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Süüria sõjaväeluureteenistuse osakonnaülem Idlibis. Osales otseselt tsiviilelanike vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Idlibi provintsis.

23.8.2011

▼B

43.

Brigaadikindral Husam (image) Sukkar (image)

 

Presidendi nõunik julgeolekuküsimustes. Presidendi nõunik julgeolekuasutuste tsiviilelanike vastu suunatud repressioonide ja vägivalla alal.

23.8.2011

▼M12

44.

Brigaadikindral Muhammed (image) (teise nimega Muhamad) Zamrini (image) (teise nimega Zamreni)

 

Süüria sõjaväeluureteenistuse osakonnaülem Homsis. Osales otseselt tsiviilelanike vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Homsis.

23.8.2011

▼M17

45.

Munir (image) (teise nimega Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (image) (teise nimega Adnuf, Adanof)

Sündinud: 1951

Sünnikoht: Homs, Süüria

Passi nr: 0000092405

Ametikoht: Peastaabi ülema asetäitja, operatsioonid ja väljaõpe, Süüria armee

Auaste: kindralleitnant, Süüria Araabia armee

Kindralleitnandi auastmes ohvitser ja peastaabi ülema asetäitja, vastutav Süüria armee operatsioonide ja väljaõppe eest, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Peastaabi ülema asetäitja ametikohal oli otseselt seotud Süüria tsiviilelanike represseerimise ja nende vastu suunatud vägivallaga.

23.8.2011

▼B

46.

Brigaadikindral Ghassan (image) Khalil (image) (teise nimega Khaleel)

 

Üldluureteenistuse teabeosakonna ülem. Osales otseselt tsiviilelanike vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Süürias.

23.8.2011

47.

Mohammed (image) (teise nimega Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (image) (teise nimega Jaber)

Sünnikoht: Latakia.

Shabiha relvastatud rühmitus. Maher Al-Assadi kaastöötaja Shabiha relvastatud rühmituse juures. Osales otseselt tsiviilelanike vastu suunatud repressioonides ja vägivallas ning Shabiha relvastatud rühmituste tegevuse koordineerimises.

23.8.2011

▼M16

48.

Samir (image) Hassan (image)

 

Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid Süüria majanduse mitmes sektoris ja/või kes tegutseb nimetatud sektorites. Tal on ärihuvid ja/või märkimisväärne mõju äriühingutes Amir Group ja Cham Holdings, mis on konglomeraadid, millel on ärihuvid kinnisvara-, turismi-, transpordi- ja finantssektorites. Ta on alates 2014. aasta märtsist olnud kahepoolsete ärinõukogude Venemaa suhete esimees, sellele ametikohale nimetas teda majandusminister Khodr Orfali.

Samir Hassan toetab sularahaannetuste abil režiimi sõjategevust.

Samir Hassan on seotud režiimist kasu saavate või seda toetavate isikutega. Eelkõige on ta seotud Rami Makhloufi ja Issam Anboubaga, kes on nõukogu poolt loetellu kantud ja kes saavad Süüria režiimist kasu.

27.9.2014

▼B

49.

Fares (image) Chehabi (image) (teise nimega Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Ahmad Chehabi poeg.

Sünniaeg: 7. mai 1972.

Aleppo kaubandus- ja tööstuskoja president. Cham Holdingu asejuhataja. Toetab rahaliselt Süüria režiimi.

2.9.2011

▼M7

50.

Tarif (image) Akhras (image,image)

(teise nimega Al Akhras)

Sünniaeg: 2. juuni 1951. a.

Sünnikoht: Homs, Süüria

Süüria pass nr 0000092405

Väljapaistev ettevõtja, kes saab režiimist kasu ja toetab seda. Akhras Groupi asutaja (kaubad, kaubandus, töötlemine ja logistika) ning Homsi kaubanduskoja endine esimees. Tihedates ärisuhetes president Al-Assadi perekonnaga. Süüria kaubanduskodade liidu juhtkonna liige. Andis režiimile logistilist tuge (bussid ja tankide laadimiseks mõeldud veokid).

►C2  2.9.2011 ◄

▼B

51.

Issam (image) Anbouba (image)

Anbouba for Agricultural Industries Co juhatuse esimees.

Sünniaeg: 1952.

Sünnikoht: Homs, Süüria.

Toetab rahaliselt repressiivorganeid ja poolsõjaväelisi rühmitusi, kes kasutavad Süüria tsiviilelanike vastu vägivalda. Annab improviseeritud kinnipidamiskeskuste sisseseadmiseks kinnisvara (hooneid, ladusid). Omab finantsalaseid suhteid Süüria kõrgete ametiisikutega.

2.9.2011

52.

Mazen (image) al-Tabba (image)

Sünniaeg: 1. jaanuar 1958.

Sünnikoht: Damaskus.

Pass nr: 004415063 kaotab kehtivuse 6. mail. 2015 (Süüria pass)

Ihab Makhlouri ja Nizar al-Assadi (kelle suhtes kehtivad sanktsioonid alates 23.8.2011) äripartner; omab koos Rami Makhlouriga valuutavahetusettevõttet al-diyar lil-Saraafa (Diar Electronic Services), mis toetab Süüria Keskpanga poliitikat.

23.3.2012

▼M12

53.

Adib (image) Mayaleh (image) (teise nimega André Mayard)

Sünniaeg: 15. mai 1955

Sünnikoht: Bassir

Adib Mayaleh on Süüria Keskpanga juhatajana vastutav Süüria režiimile majandus- ja finantsabi osutamise eest.

15.5.2012

▼B

54.

Kindralmajor Jumah (image) Al-Ahmad (image) (teise nimega Al-Ahmed)

 

Erivägede juhataja. Vastutab meeleavaldajate vastu vägivalla kasutamise eest terves Süürias.

14.11.2011

▼M12

55.

Colonel Lu'ai (image) (teise nimega Louay, Loai) al-Ali (image)

 

Süüria sõjaväeluureteenistuse Deraa osakonna juhataja. Vastutab meeleavaldajate vastu vägivalla kasutamise eest Deraas.

14.11.2011

▼M17

56.

Ali (image) Abdullah (image) (teise nimega Abdallah) Ayyub (image) (teise nimega Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)

Ametikoht: Süüria Araabia armee ja relvajõudude peastaabi ülem alates 18. juulist 2012

Auaste: kindral Süüria Araabia armees

Süüria armees kindrali auastmes, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Süüria relvajõudude peastaabi ülem. Isik, kes toetab Assadi režiimi ja on vastutav Süüria tsiviilelanike vastu suunatud repressioonide ja vägivalla eest.

14.11.2011

57.

Fahd (image) (teise nimega Fahid, Fahed) Jasim (image) (teise nimega Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (image) (teise nimega Al-Freij)

Sünniaeg: 1. jaanuar 1950

Sünnikoht: Hama, Süüria

Auaste: kindralleitnant

Ametikohad: kaitseminister, Süüria relvajõudude aseülemjuhataja

Süüria armees kindrali auastmes. Süüria relvajõudude aseülemjuhataja. Kaitseminister. Vastutab Süüria tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonide ja vägivalla eest.

14.11.2011

▼B

58.

Kindral Aous (image) (Aws) Aslan (image)

Sünniaeg: 1958

Vabariikliku kaardiväe pataljoniülem. Maher al-Assadile ja president al-Assadile lähedalseisev isik. Osales tsiviilelanike represseerimises kogu Süürias.

14.11.2011

59.

Kindral Ghassan (image) Belal (image)

 

4. divisjoni büroo kindral-komandant. Maher al-Assadi nõunik ja julgeolekuoperatsioonide koordinaator. Vastutab tsiviilelanike represseerimise eest kogu Süürias.

14.11.2011

60.

Abdullah (image) (teise nimega Abdallah) Berri (image)

 

Juhib Berri perekonna rühmitusi. Vastutab valitsusmeelsete rühmituste eest, kes on seotud tsiviilelanike represseerimisega Aleppos.

14.11.2011

61.

George (image) Chaoui (image)

 

Süüria elektroonilise armee liige. On osa võtnud tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsetest repressioonidest ning kutsunud üles vägivallale kogu Süüria territooriumil.

14.11.2011

▼M17

62.

Zuhair (image) (teise nimega Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (image)

Sünnikoht: Damaskus, Süüria

Auaste: Kindralmajor

Praegune ametikoht: Üldluure direktoraadi (teise nimega üldjulgeolekudirektoraat) asejuhataja alates 2012. aasta juulist

Süüria relvajõududes kindralmajori auastmes, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Üldluure direktoraadi asejuhataja. Vastutab Süüria tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonide, inimõiguste rikkumiste ja vägivalla eest.

14.11.2011

▼B

63.

Amar (image) (teise nimega Ammar) Ismael (image) (teise nimega Ismail)

Sündinud umbes 3. aprillil 1973;

sünnikoht: Damaskus

Süüria elektroonilise armee tsiviiljuht (maavägede luureteenistus). On osa võtnud tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsetest repressioonidest ning kutsunud üles vägivallale kogu Süüria territooriumil.

14.11.2011

64.

Mujahed (image) Ismail (image) (teise nimega Ismael)

 

Süüria elektroonilise armee liige. On osa võtnud tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsetest repressioonidest ning kutsunud üles vägivallale kogu Süüria territooriumil.

14.11.2011

65.

Kindralmajor Nazih (image)

 

Üldluureteenistuse asedirektor. Vastutab vägivalla kasutamise eest kogu Süürias ning meeleavaldajate hirmutamise ja piinamise eest.

14.11.2011

66.

Kifah (image) Moulhem (image) (teise nimega Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

4. divisjoni pataljoniülem. Vastutab tsiviilelanike represseerimise eest Deir el-Zoris.

14.11.2011

67.

Kindralmajor Wajih (image) (teise nimega Wajeeh) Mahmud (image)

 

Soomusdivisjoni juhataja. Vastutab meeleavaldajate vastu suunatud vägivalla eest Homsis.

14.11.2011

68.

Bassam (image) Sabbagh (image,image) (teise nimega Al Sabbagh)

Sünniaeg: 24. august 1959.

Sünnikoht: Damaskus.

Aadress: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus.

Süüria pass nr 004326765, välja antud 2. november 2008, kehtib kuni 2014. aasta novembrini.

Rami Makhloufi ja Khaldoun Makhloufi õigus- ja finantsnõunik ning asjaajaja. Bashar al-Assadi kaasosanik kinnisvaraprojekti rahastamises Lattakias. Annab valitsusele rahalist toetust.

14.11.2011

69.

Kindralleitnant Talal (image) Mustafa (image) Tlass (image)

 

Peastaabi ülema asetäitja (logistika ja tööjõud). Vastutab meeleavaldajate vastu vägivalla kasutamise eest terves Süürias.

14.11.2011

70.

Kindralmajor Fu'ad (image) Tawil (image)

 

Süüria õhujõudude luureteenistuse asejuhataja. Vastutab vägivalla kasutamise eest kogu Süürias ning meeleavaldajate hirmutamise ja piinamise eest.

14.11.2011

▼M17

71.

Bushra (image) Al-Assad (image) (teise nimega Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)

Sünniaeg: 24. oktoober 1960

Assadi perekonna liige; Bashar Al-Assadi õde. Arvestades tema lähedasi isiklikke suhteid ja olulisi finantssuhteid Süüria presidendi Bashar Al-Assadiga, saab ta Süüria režiimist kasu ja on sellega seotud.

23.3.2012

72.

Asma (image) Al-Assad (image) (teise nimega Asma Fawaz Al Akhras)

Sünniaeg: 11. august 1975

Sünnikoht: London, Ühendkuningriik

Passi nr: 707512830, kaotab kehtivuse 22.9.2020

Sünninimi: Al Akhras

Assadi perekonna liige ja tihedalt seotud režiimi võtmeisikutega; president Bashar Al-Assadi naine. Arvestades tema lähedasi isiklikke suhteid ja olulisi finantssuhteid Süüria presidendi Bashar Al-Assadiga, saab ta Süüria režiimist kasu ja on sellega seotud.

23.3.2012

▼B

73.

Manal (image) Al-Assad (image) (teise nimega Manal Al Ahmad)

Sünniaeg: 2. veebruar 1970.

Sünnikoht: Damaskus.

Süüria pass nr 0000000914.

Sünninimi: Al Jadaan

Maher Al Assadi abikaasa, seega saab ta režiimist kasu ja on sellega lähedalt seotud.

23.3.2012

▼M17 —————

▼B

75.

Kindralleintant Fahid (image) (teise nimega Fahd) Al-Jassim (image)

 

Staabiülem. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

76.

Kindralmajor Ibrahim (image) Al-Hassan (image) (teise nimega Al-Hasan)

 

Staabiülema asetäitja. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

77.

Brigaadikindral Khalil (image) (teise nimega Khaleel) Zghraybih (image,image) (teise nimega Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

 

14. divisjon. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

78.

Brigaadikindral Ali (image) Barakat (image)

 

Vabariikliku kaardiväe 103. brigaad. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

79.

Brigaadikindral Talal (image) Makhluf (image) (teise nimega Makhlouf)

 

Vabariikliku kaardiväe 103. brigaad. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

▼M12

80.

Brigaadikindral Nazih (image) (teise nimega Nazeeh) Hassun (image) (teise nimega Hassoun)

 

Süüria sõjaväeluure ülem, Damaskuse piirkond/Rif Dimashq haru, endine Süüria õhujõudude luure. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

▼B

81.

Kapten Maan (image) (teise nimega Ma’an ) Jdiid (image) (teise nimega Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

 

Presidendi kaardivägi. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

82.

Mohammad (image) (teise nimega Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (image) (teise nimega Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

 

Poliitilise julgeoleku divisjon. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

83.

Khald (image) (teise nimega Khaled) Al-Taweel (image) (teise nimega Al-Tawil)

 

Poliitilise julgeoleku divisjon. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

84.

Ghiath (image) Fayad (image) (teise nimega Fayyad)

 

Poliitilise julgeoleku divisjon. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

85.

Brigaadikindral Jawdat (image) Ibrahim (image) Safi (image)

154. rügemendi ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Damaskuses ja selle ümbruses, sealhulgas Mo'adamiyehis, Doumas, Abasiyehis, Dumas.

23.1.2012

86.

Kindralmajor Muhammad (image) (teise nimega Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (image) Durgham

4. divisjoni ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Damaskuses ja selle ümbruses, sealhulgas Mo'adamiyehis, Doumas, Abasiyehis, Dumas.

23.1.2012

87.

Kindralmajor Ramadan (image) Mahmoud (image) Ramadan (image)

Erivägede 35. rügemendi ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Baniyasis ja Deraas.

23.1.2012

88.

Brigaadikindral Ahmed (image) (teise nimega Ahmad) Yousef (image) (teise nimega Youssef) Jarad (image) (teise nimega Jarrad)

132. brigaadi ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Deraas, kasutades sealjuures ka automaatrelvi ja õhutõrjekuulipildujaid.

23.1.2012

89.

Kindralmajor Naim (image) (teise nimega Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (image) Suleiman (image)

3. divisjoni ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Doumas.

23.1.2012

90.

Brigaadikindral Jihad (image) Mohamed (image) (teise nimega Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (image)

Brigaadiülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Doumas.

23.1.2012

91.

Kindralmajor Fo'ad (image) (teise nimega Fouad, Fu’ad) Hamoudeh (image) (teise nimega Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

Sõjaliste operatsioonide juhataja Idlibis

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Idlibis 2011. aasta septembri algul.

23.1.2012

92.

Kindralmajor Bader (image) Aqel (image)

Erivägede juhataja

Andis sõduritele käsu korjata kokku surnukehad ja anda need üle mukhabarati liikmetele ning vastutab vägivalla eest Bukamalis.

23.1.2012

93.

Brigaadikindral Ghassan (image) Afif (image) (teise nimega Afeef)

45. rügemendi ülem

Sõjaliste operatsioonide juhataja Homsis, Baniyasis ja Idlibis.

23.1.2012

94.

Brigaadikindral Mohamed (image) (teise nimega Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (image) (teise nimega Maarouf, Ma'ruf)

45. rügemendi ülem

Sõjaliste operatsioonide juhataja Homsis. Andis käsu tulistada protestijaid Homsis.

23.1.2012

95.

Brigaadikindral Yousef (image) Ismail (image) (teise nimega Ismael)

134. brigaadi ülem

Andis sõduritele käsu tulistada maju ja katustel viibinud inimesi eelmisel päeval tapetud protestijate matuste ajal Talbisehis.

23.1.2012

96.

Brigaadikindral Jamal (image) Yunes (image) (teise nimega Younes)

555. rügemendi ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Mo'adimiyehis.

23.1.2012

97.

Brigaadikindral Mohsin (image) Makhlouf (image)

 

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Al-Herakis.

23.1.2012

98.

Brigaadikindral Ali (image) Dawwa

 

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Al-Herakis.

23.1.2012

99.

Brigaadikindral Mohamed (image) (teise nimega Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (image) (teise nimega Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

106. brigaadi ülem, presidendi turvaüksus

Andis sõduritele käsu peksta protestijaid keppidega ning seejärel nad arreteerida. Vastutab rahumeelsete protestijate represseerimise eest Doumas.

23.1.2012

100.

Kindralmajor Suheil (image) (teise nimega Suhail) Salman (image) Hassan (image)

5. divisjoni ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Deraa provintsis.

23.1.2012

101.

Wafiq (image) (teise nimega Wafeeq) Nasser (image)

Suwayda piirkondliku osakonna ülem (sõjaväeluureteenistus)

Sõjaväeluureteenistuse Suwayda piirkondliku osakonna ülem.

23.1.2012

102.

Ahmed (image) (teise nimega Ahmad) Dibe (image) (teise nimega Dib, Deeb)

Deraa piirkondliku osakonna ülem (üldjulgeolekuteenistus)

Üldjulgeolekuteenistuse Deraa piirkondliku osakonna ülem, vastutab vangide meelevaldse kinnipidamise ja piinamise eest Deraas.

23.1.2012

103.

Makhmoud (image) (teise nimega Mahmoud) al-Khattib (image) (teise nimega Al-Khatib, Al-Khateeb)

Uurimisosakonna ülem (poliitiline julgeolekuteenistus)

Poliitilise julgeoleku teenistuse uurimisosakonna ülem, vastutab vangide kinnipidamise ja piinamise eest.

23.1.2012

104.

Mohamed (image) (teise nimega Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (image) (teise nimega Hikmat, Hekmat) Ibrahim (image)

Operatsioonide osakonna ülem (poliitiline julgeolekuteenistus)

Poliitilise julgeoleku teenistuse operatsioonide osakonna ülem, vastutab vangide kinnipidamise ja piinamise eest.

23.1.2012

105.

Nasser (image) (teise nimega Naser) Al-Ali (image) (teise nimega Brigadier General Nasr al-Ali)

Deraa piirkondliku osakonna ülem (poliitiline julgeolekuteenistus)

Poliitilise julgeoleku teenistuse Deraa piirkondliku osakonna ülem, vastutab vangide kinnipidamise ja piinamise eest. Alates 2012. aasta aprillist poliitilise julgeoleku teenistuse Deraa üksuse ülem (Homsi haru endine ülem).

23.1.2012

106.

Dr Wael (image) Nader (image) Al –Halqi (image) (teise nimega Al-Halki)

Sünniaeg: 1964.

Sünnikoht: Daraa provints.

Peaminister ja endine tervishoiuminister. Peaministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

27.2.2012

▼M17

107.

Mohammad (image) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (image) Al-Sha'ar (image) (teise nimega Al-Chaar, Al-Shaar) (teise nimega Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Sündinud: 1956

Sünnikoht: Aleppo

Siseminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Valitsuse ministrina jagab vastutust Süüria rahva vägivaldse represseerimise eest.

1.12.2011

▼M16

108.

Mohammad (image) (teise nimega Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (image)

Sünniaeg: 1945.

Sünnikoht: Damaskus

Endine rahandusminister, oli ametis 9. veebruarini 2013. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

1.12.2011

▼B

109.

Imad (image) Mohammad (image) (teise nimega Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (image) (teise nimega: Imad Mohammad Dib Khamees)

Sünniaeg: 1. august 1961.

Sünnikoht: Damaskuse lähedal.

Energiaminister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

23.3.2012

110.

Omar (image) Ibrahim (image) Ghalawanji (image)

Sünniaeg: 1954.

Sünnikoht: Tartous.

Teenindussektori asepeaminister, kohaliku omavalitsuse minister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

23.3.2012

▼M16

111.

Joseph (image) Suwaid (image)

Sünniaeg: 1958.

Sünnikoht: Damaskus

Endine riigiminister, oli ametis vähemalt 21. jaanuarini 2014. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

23.3.2012

112.

Hussein (image) (teise nimega Hussain) Mahmoud (image) Farzat (image) (teise nimega Hussein Mahmud Farzat)

Sünniaeg: 1957.

Sünnikoht: Hama

Endine riigiminister, oli ametis vähemalt 2014. aastani. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

23.3.2012

▼B

113.

Mansour (image) Fadlallah (image) Azzam (image) (teise nimega: Mansur Fadl Allah Azzam)

Sünniaeg: 1960.

Sünnikoht: Sweida provints.

Presidendi asjade minister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

27.2.2012

▼M16

114.

Emad (image) Abdul-Ghani (image) Sabouni (image) (teise nimega Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Sünniaeg: 1964.

Sünnikoht: Damaskus

Endine telekommunikatsiooni- ja tehnoloogiaminister, oli ametis vähemalt 2014. aasta aprillini. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

27.2.2012

▼B

115.

Kindral Ali (image) Habib (image) (teise nimega Habeeb) Mahmoud (image)

Sünniaeg: 1939.

Sünnikoht: Tartous.

Endine kaitseminister. Seotud Süüria režiimi ja Süüria sõjaväega ning tsiviilelanike meeleavalduste vägivaldse mahasurumisega.

1.8.2011

116.

Tayseer (image) Qala (image) Awwad (image)

Sünniaeg: 1943.

Sünnikoht: Damaskus.

Endine justiitsminister. Seotud Süüria režiimiga ja tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsetele repressioonidega.

23.9.2011

▼M16

117.

Adnan (image) Hassan (image) Mahmoud (image)

Sünniaeg: 1966.

Sünnikoht: Tartous

Endine informatsiooniminister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

23.9.2011

▼M7 —————

▼B

119.

Sufian (image) Allaw (image)

Sünniaeg: 1944.

Sünnikoht: al-Bukamal, Deir Ezzor.

Endine nafta- ja mineraalsete maavarade minister. Seotud režiimiga ja tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsetele repressioonidega.

27.2.2012

120.

Dr Adnan (image) Slakho (image)

Sünniaeg: 1955.

Sünnikoht: Damaskus.

Endine tööstusminister. Seotud režiimiga ja tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsetele repressioonidega.

27.2.2012

121.

Dr Saleh (image) Al-Rashed (image)

Sünniaeg: 1964.

Sünnikoht: Aleppo provints.

Endine haridusminister. Seotud režiimiga ja tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsetele repressioonidega.

27.2.2012

122.

Dr Fayssal (image) (teise nimega Faysal) Abbas (image)

Sünniaeg: 1955.

Sünnikoht: Hama provints.

Endine transpordiminister. Seotud režiimiga ja tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsetele repressioonidega.

27.2.2012

123.

Ghiath (image) Jeraatli (image) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

Sünniaeg: 1950.

Sünnikoht: Salamiya.

Endine riigisekretär. Seotud režiimiga ja tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsetele repressioonidega.

23.3.2012

124.

Yousef (image) Suleiman (image) Al-Ahmad (image) (teise nimega Al-Ahmed)

Sünniaeg: 1956.

Sünnikoht: Hasaka.

Endine riigisekretär. Seotud režiimiga ja tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsetele repressioonidega.

23.3.2012

125.

Hassan (image,image) al-Sari (image)

Sünniaeg: 1953.

Sünnikoht: Hama.

Endine riigisekretär. Seotud režiimiga ja tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsetele repressioonidega.

23.3.2012

126.

Bouthaina (image) Shaaban (image) (teise nimega Buthaina Shaaban)

Sünniaeg: 1953.

Sünnikoht: Homs, Süüria.

Presidendi poliitiline ja meediaküsimuste valdkonna nõustaja alates 2008. aasta juulist ning ametikoha tõttu oli seotud elanike vägivaldse mahasurumisega.

26.6.2012

127.

Brigaadikindral Sha'afiq (image) (teise nimega Shafiq, Shafik) Masa (image) (teise nimega Massa)

 

Maavägede luureteenistuse 215. üksuse (Damaskus) juht. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest. Osaleb tsiviilelanike represseerimises.

24.7.2012

128.

Brigaadikindral Burhan (image) Qadour (image) (teise nimega Qaddour, Qaddur)

 

Maavägede luureteenistuse 291. üksuse (Damaskus) juht. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012

129.

Brigaadikindral Salah (image) Hamad (image)

 

Maavägede luureteenistuse 291. üksuse juhi asetäitja. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012

130.

Brigaadikindral Muhammad (image) (või: Mohammed) Khallouf (image) (teise nimega Abou Ezzat)

 

Juhib maavägede luureteenistuse 235. üksust ehk nn Palestiina üksust (Damaskus), mis asub armee repressioonimehhanismi keskmes. Osaleb otseselt režiimivastaste represseerimises. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012

131.

Kindralmajor Riad (image) (teise nimega Riyad) al-Ahmed (image) (teise nimega Al-Ahmad)

 

Maavägede luureteenistuse Latakia üksuse juht. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise ja tapmise eest.

24.7.2012

132.

Brigaadikindral Abdul- Salam (image image,image) Fajr Mahmoud (image)

 

Õhujõudude luureteenistuse Bab Touma üksuse (Damaskus) juht. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012

133.

Brigaadikindral Jawdat (image) al-Ahmed (image) (teise nimega Al-Ahmad)

 

Õhujõudude luureteenistuse Homsi üksuse juht. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012

134.

Kolonel Qusay (image) Mihoub (image)

 

Õhujõudude luureteenistuse Deraa üksuse juht (saadeti Damaskusest Deraasse, kui selles linnas algasid meeleavaldused). Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012

135.

Kolonel Suhail (image) (teise nimega Suheil) Al-Abdullah (image) (teise nimega Al- Abdallah)

 

Õhujõudude luureteenistuse Latakia üksuse juht. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012

136.

Brigaadikindral Khudr (image) Khudr (image)

 

Üldluureteenistuse Latakia üksuse juht. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012

▼M12

137.

Brigaadikindral Ibrahim (image) Ma'ala (image) (teise nimega Maala, Maale, Ma'la)

 

Üldluureteenistuse 285. üksuse (Damaskus) juht (asendas brigaadikindral Hussam Fendit 2011. aasta lõpus). Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012

▼B

138.

Brigaadikindral Firas (image) Al-Hamed (image) (teise nimega Al-Hamid)

 

Üldluureteenistuse 318. üksuse (Homs) juht. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012

139.

Brigaadikindral Hussam (image) (teise nimega Husam, Housam, Houssam) Luqa (image) (teise nimega Louqa, Louca, Louka, Luka)

 

Poliitilise julgeoleku teenistuse Homsi üksuse juht alates 2012. aasta aprillist (brigaadikindral Nasr al-Ali mantlipärija). Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012

140.

Brigaadikindral Taha (image) Taha (image)

 

Poliitilise julgeoleku teenistuse Latakia üksuse eest kohapeal vastutav isik. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012

141.

Bassel (image) (teise nimega Basel) Bilal (image)

 

Idlibi keskvangla politseiametnik. Osales otseselt Idlibi keskvanglas kinnipeetavate režiimivastaste piinamises.

24.7.2012

142.

Ahmad (image) (teise nimega Ahmed) Kafan (image)

 

Idlibi keskvangla politseiametnik. Osales otseselt Idlibi keskvanglas kinnipeetavate režiimivastaste piinamises.

24.7.2012

143.

Bassam (image) al-Misri (image)

 

Idlibi keskvangla politseiametnik. Osales otseselt Idlibi keskvanglas kinnipeetavate režiimivastaste piinamises.

24.7.2012

144.

Ahmed (image) (teise nimega Ahmad) al-Jarroucheh (image) (teise nimega Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Sünniaeg: 1957

Üldluureteenistuse välisküsimuste üksuse (279. üksuse) juht. Vastutab üldluure eest Süüria suursaatkondades. Osaleb otseselt režiimivastaste represseerimises Süüria ametivõimude poolt ning Vastutab Süüria opositsiooni represseerimise eest välismaal.

24.7.2012

145.

Michel (image) Kassouha (image) (teise nimega Kasouha) (teise nimega Ahmed Salem; teise nimega Ahmed Salem Hassan)

Sünniaeg: 1. veebruar 1948.

Süüria julgeolekuteenistuse liige alates 1970. aastate algusest, on seotud võitlusega režiimivastaste vastu Prantsusmaal ja Saksamaal. Ta vastutab alates 2006. aasta märtsist Süüria üldluureteenistuse 273. üksuse suhtekorralduse eest. Ta on reservohvitserina lähedalseisev isik üldluureteenistuse juhile Ali Mamloukile, kes on üks režiimi kõrgemaid julgeolekuametnikke, kelle suhtes kohaldab EL alates 9. maist 2011 piiravaid meetmeid. Toetab otseselt režiimivastaste represseerimist Süüria režiimi poolt ning vastutab Süüria opositsiooni represseerimise eest välismaal.

24.7.2012

146.

Kindral Ghassan (image) Jaoudat (image) Ismail (image) (teise nimega Ismael)

Sünniaeg: 1960.

Päritolukoht: Drekish, Tartousi piirkond.

Vastutab õhujõudude luureteenistuse missioonide üksuse eest, kes juhib koostöös erioperatsioonide üksusega õhujõudude luureteenistuse eliitvägesid, kes mängivad olulist osa režiimi poolt toimepandavates repressioonides. Sellega seoses on Ghassan Jaoudat Ismail üks kõrgematest sõjaväeametnikest, kes rakendavad otseselt režiimi poolt režiimivastaste vastu toimepandavaid repressioone.

24.7.2012

147.

Kindral Amer (image) al-Achi (image) (teise nimega Amis al Ashi; teise nimega Ammar Aachi; teise nimega Amer Ashi)

 

Alepi sõjakooli diplomit omav õhujõudude luureteenistuse teabeüksuse juht (alates 2012. aastast), Süüria kaitseministrile Daoud Rajahile lähedalseisev isik. Oma ülesannete kaudu õhujõudude luureteenistuses on Amer al-Achi kaasatud Süüria opositsiooni represseerimisse.

24.7.2012

148.

Kindral Mohammed (image) (teise nimega Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (image) Nasr (image) (või: Mohammed Ali Naser)

Sünniaeg: umbes 1960.

Presidendi nooremale vennale Maher Al Assadile lähedalseisev isik. On enamiku oma karjäärist olnud vabariiklikus kaardiväes. Asus 2010. aastal tööle üldluureteenistuse siseküsimuste üksusesse (nn 251. üksus), mis tegeleb poliitilise opositsiooni vastase võitlusega. Ühena kõnealuse üksuse vastutavatest isikutest osaleb kindral Mohammed Ali otseselt režiimivastaste represseerimises.

24.7.2012

149.

Kindral Issam (image) Hallaq (image)

 

Õhujõudude staabiülem alates 2010. aastast. Juhib režiimivastaste vastu läbiviidavaid õhuoperatsioone.

24.7.2012

150.

Ezzedine (image) Ismael (image) (teise nimega Ismail)

Sünniaeg: 1940. aastate keskpaik (tõenäoliselt 1947).

Sünnikoht: Bastir. Jablehi piirkond.

Õhujõudude luureteenistuse erukindral ja reservohvitser, mille juhiks ta sai 2000. aastate alguses. Ta nimetati 2006. aastal presidendi poliitiliseks ja julgeoleku valdkonna nõunikuks. Süüria presidendi poliitilise ja julgeoleku valdkonna nõunikuna on Ezzedine Ismael seotud režiimi poolt režiimivastaste suhtes rakendatava repressiivse poliitikaga.

24.7.2012

151.

Samir (image) (teise nimega Sameer) Joumaa (image) (teise nimega Jumaa, Jum'a, Joum'a) (teise nimega Abou Sami)

Sünniaeg: umbes 1962.

Ta on ligikaudu 20 aastat olnud Bashar al-Assadi ühe tähtsaima julgeoleku valdkonna nõuniku Mohammad Nassif Kheir Beki (kes täidab ametlikult asepresident Farouk al-Sharaa asetäitja ülesandeid) kabinetiülem. Lähedaste suhete tõttu Bashar al-Assadi ja Mohammad Nassif Kheir Bekiga on Samir Joumaa seotud režiimi poolt režiimivastaste suhtes rakendatava repressiivse poliitikaga.

24.7.2012

▼M4

152.

Dr Qadri (image) (teise nimega Kadri) Jamil (image) (teise nimega Jameel)

 

Endine peaministri asetäitja majandusalal, endine sisekaubanduse ja tarbijakaitse minister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼B

153.

Waleed (image) (teise nimega Walid) Al Mo'allem (image) (teise nimega Al Moallem, Muallem)

 

Endine peaminister, praegu välisasjade ja väljarännanute minister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼M17 —————

▼B

155.

Dr Mohammad (image) (teise nimega Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (image) (teise nimega Abd al-Sattar) Al Sayed (image) (teise nimega Al Sayyed)

 

Usuasjade minister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼M3

156.

Insener Hala (image) Mohammad (image) (teiste nimedega Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser (image)

 

Endine turismiminister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼B

157.

Insener Bassam (image) Hanna (image)

 

Veevarude minister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼M3

158.

Insener Subhi (image) Ahmad (image) Al Abdallah (image) (teise nimega Al-Abdullah)

 

Endine põllumajanduse ja põllumajandusreformi minister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

159.

Dr Mohammad (image) (teiste nimedega Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (image) (teiste nimedega Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (image) (teiste nimedega Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)

 

Endine kõrghariduse minister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼B

160.

Dr Hazwan Al Wez (teise nimega Al Wazz)

 

Haridusminister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼M3

161.

Dr Mohamad (image) (teiste nimedega Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (image) (teise nimega Dhafer) Mohabak (image) (teiste nimedega Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Endine majandus- ja väliskaubandusminister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼B

162.

Dr Mahmoud (image) Ibraheem (image) (teise nimega Ibrahim) Sa'iid (image) (teise nimega Said, Sa’eed, Saeed)

 

Transpordiminister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼M3

163.

Dr. Safwan (image) Al Assaf (image)

 

Endine elamumajanduse ja linnaarenduse minister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

164.

Insener Yasser (image) (teise nimega Yaser) Al Siba'ii (image) (teiste nimedega Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)

 

Endine riiklike ehitustööde minister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

165.

Insener Sa'iid (image) (teiste nimedega Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi (image) (teiste nimedega Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (image)

 

Endine nafta- ja mineraalsete maavarade minister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼B

166.

Dr Lubana (image) (teise nimega Lubanah) Mushaweh (image) (teise nimega Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Sünniaeg: 1955,

sünnikoht: Damaskus

Kultuuriminister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼M3

167.

Dr Jassem (image) (teise nimega Jasem) Mohammad (image) (teiste nimedega Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (image)

Sünniaeg: 1968

Endine töö- ja sotsiaalminister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼B

168.

Omran (image) Ahed (image) Al Zu'bi (image) (teise nimega Al Zoubi, Al Zo’bi, Al Zou’bi)

Sünniaeg: 27. september 1959;

sünnikoht: Damaskus

Informatsiooniminister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼M3

169.

Dr Adnan (image) Abdo (image) (teise nimega Abdou) Al Sikhny (image) (teiste nimedega Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

 

Endine tööstusminister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼B

170.

Najm (image) (teise nimega Nejm) Hamad (image) Al Ahmad (image) (teise nimega Al-Ahmed)

 

Justiitsminister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

171.

Dr Abdul- Salam (image image,image) Al Nayef (image)

 

Terviseminister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

172.

Dr Ali (image) Heidar (image) (teise nimega Haidar, Heydar, Haydar)

 

Rahvusliku leppimise riigiminister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

173.

Dr Nazeera (image) (teise nimega Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (image) Sarkees (image) (teise nimega Sarkis)

 

Riigiminister keskkonna alal. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼M3

174.

Mohammed (image) Turki (image) Al Sayed (image)

 

Endine tööstusminister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

175.

Najm-eddin (image) (teiste nimedega Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (image) (teise nimega Khrait)

 

Endine riigiminister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼B

176.

Abdullah (image) (teise nimega Abdallah) Khaleel (image) (teise nimega Khalil) Hussein (image) (teise nimega Hussain)

 

Riigiminister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

177.

Jamal (image) Sha'ban (image) (teise nimega Shaaban) Shaheen (image)

 

Riigiminister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼M3 —————

▼B

179.

Razan (image) Othman (image)

Rami Makhloufi abikaasa, Waleed (teise nimega Walid) Othmani tütar.

Sünniaeg: 31. jaanuar 1977.

Sünnikoht: Latakia provints.

Isikutunnistuse number: 06090034007

Lähedased isiklikud ja rahalised suhted loetelusse kantud president Bashar Al-Assadi nõbu Rami Makhloufiga, kes on režiimi peamine rahastaja. Oma seisundi tõttu on seotud Süüria režiimiga ja saab sellest kasu.

16.10.2012

▼M4

180.

Ahmad al-Qadri

Sünnikuupäev: 1956

Põllumajandus- ja põllumajanduse reformi minister. Valitsuse ministrina jagab vastutust tsiviilelanike suhtes toime pandud režiimi vägivaldsete repressioonide eest.

24.6.2014

▼M17

181.

Suleiman Al Abbas

 

Nafta ja maavarade minister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Valitsuse ministrina jagab vastutust Süüria rahva vägivaldse represseerimise eest.

24.6.2014

▼M4

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Sünnikuupäev: 1959

Tööstusminister. Valitsuse ministrina jagab vastutust tsiviilelanike suhtes toime pandud režiimi vägivaldsete repressioonide eest.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat

(teise nimega Shmat)

Sünnikuupäev: 1973

Sotsiaalminister. Valitsuse ministrina jagab vastutust tsiviilelanike suhtes toime pandud režiimi vägivaldsete repressioonide eest.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Sünnikuupäev: 1964

Tööminister. Valitsuse ministrina jagab vastutust tsiviilelanike suhtes toime pandud režiimi vägivaldsete repressioonide eest.

24.6.2014

▼M17

185.

Ismael Ismael (teise nimega Ismail Ismail või Isma'Il Isma'il)

Sündinud: 1955

Süüria valitsuse minister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Rahandusminister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest.

24.6.2014

▼M4

186.

Dr Khodr Orfali

(teise nimega Khud, teise nimega Khudr Urfali, teise nimega Orphaly)

Sünnikuupäev: 1956

Majandus- ja väliskaubandusminister Valitsuse ministrina jagab vastutust tsiviilelanike suhtes toime pandud režiimi vägivaldsete repressioonide eest.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Sünnikuupäev: 1966

Sisekaubanduse ja tarbijakaitseminister. Valitsuse ministrina jagab vastutust tsiviilelanike suhtes toime pandud režiimi vägivaldsete repressioonide eest.

24.6.2014

188.

Bishr Riyad Yazigi

Sünnikuupäev: 1972

Turismiminister. Valitsuse ministrina jagab vastutust tsiviilelanike suhtes toime pandud režiimi vägivaldsete repressioonide eest.

24.6.2014

189.

Dr Malek Ali

(teise nimega Malik)

Sünnikuupäev: 1956

Kõrgharidusminister. Valitsuse ministrina jagab vastutust tsiviilelanike suhtes toime pandud režiimi vägivaldsete repressioonide eest.

24.6.2014

190.

Hussein Arnous

(teise nimega Arnus)

Sünnikuupäev: 1953

Avalike tööde minister. Valitsuse ministrina jagab vastutust tsiviilelanike suhtes toime pandud režiimi vägivaldsete repressioonide eest.

24.6.2014

191.

Dr Hassib Elias Shammas

(teise nimega Hasib)

Sünnikuupäev: 1957

Riigiminister. Valitsuse ministrina jagab vastutust tsiviilelanike suhtes toime pandud režiimi vägivaldsete repressioonide eest.

24.6.2014

▼M16

192.

Hashim Anwar al-Aqqad (teise nimega Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)

Sünniaeg: 1961.

Sünnikoht: Mohagirine, Süüria

Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid Süüria majanduse mitmes sektoris ja/või kes tegutseb nimetatud sektorites. Tal on ärihuvid ja/või märkimisväärne mõju äriühingus Anwar Akkad Sons Group (AASG) ja selle filiaalis United Oil. AASG on konglomeraat, millel on ärihuvid nafta-, gaasi-, keemiatööstuse-, kindlustus-, tööstusmasinate-, kinnisvara-, turismi-, messi-, allhanke-, kindlustus- ja meditsiiniseadmete sektorites.

Hashim Anwar al-Aqqad oli veel 2012. aastal Süüria parlamendi liige.

Al-Aqqad ei oleks saanud olla edukas režiimi toetuseta. Võttes arvesse tema ulatuslikke äri- ja poliitilisi sidemeid režiimiga, toetab ta Süüria režiimi ja saab sellest kasu.

23.7.2014

▼M17

193.

Suhayl (teise nimega Sohail, Suhail, Suheil) Hassan (teise nimega Hasan, al-Hasan, al-Hassan) hüüdnimega Tiiger (teise nimega al-Nimr)

Sündinud: 1970

Sünnikoht: Jableh (Latakia provints, Süüria)

Auaste: kindralmajor

Ametikoht: Qawat al-Nimri (nn tiigriväed) ülem

Süüria armees kindralmajori auastmes, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Tiigrivägedena tuntud väeüksuse ülem. Vastutab tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest Süürias.

23.7.2014

▼M11

194.

Amr Armanazi (teise nimega Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy)

Sünniaeg:

7. veebruar 1944

Süüria teadusuuringute keskuse (SSRC) peadirektor, toetas Süüria armeed sellise varustuse hankimisel, mida kasutatakse meeleavaldajate jälgimiseks ja represseerimiseks. Vastutab ka ebakonventsionaalsete relvade (sh keemiarelvade) ning nende kanderakettide väljatöötamise ja tootmise eest.

Vastutav tsiviilelanikkonna vägivaldse represseerimise eest; toetab režiimi.

23.7.2014

▼M17

1.

Houmam Jaza'iri (teise nimega Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)

Sündinud: 1977

Majandus- ja väliskaubandusminister pärast 2011. aasta maid. Valitsuse ministrina jagab vastutust Süüria rahva vägivaldse represseerimise eest.

21.10.2014

▼M7

2.

Mohamad Amer Mardini

(teise nimega Mohammad Amer Mardini)

Sünniaeg: 1959.

Sünnikoht: Damaskus

Kõrgharidusminister alates 27.8.2014. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

3.

Mohamad Ghazi Jalali

(teise nimega Mohammad Ghazi al-Jalali)

Sünniaeg: 1969

Sünnikoht: Damaskus

Kommunikatsiooni- ja tehnoloogiaminister alates 27.8.2014. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

4.

Kamal Cheikha

(teise nimega Kamal al-Sheikha)

Sünniaeg: 1961.

Sünnikoht: Damaskus

Veevarude minister alates 27.8.2014. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

5.

Hassan Nouri

(teise nimega Hassan al-Nouri)

Sünniaeg: 9.2.1960

Haldusarengu minister alates 27.8.2014. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

6.

Mohammad Walid Ghazal

Sünniaeg: 1951.

Sünnikoht: Aleppo

Elamumajanduse ja linnaarenduse minister alates 27.8.2014. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

7.

Khalaf Souleymane Abdallah

(teise nimega Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Sünniaeg: 1960.

Sünnikoht: Deir Ezzor

Tööminister alates 27.8.2014. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

8.

Nizar Wahbeh Yazaji

(teise nimega Nizar Wehbe Yazigi)

Sünniaeg: 1961

Sünnikoht: Damaskus

Tervishoiuminister alates 27.8.2014. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

9.

Hassan Safiyeh

(teise nimega Hassan Safiye)

Sünniaeg: 1949

Sünnikoht: Latakia

Sisekaubanduse ja tarbijakaitse minister alates 27.8.2014. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

10.

Issam Khalil

Sünniaeg: 1965

Sünnikoht: Banias

Kultuuriminister alates 27.8.2014. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad

(teise nimega Mohammad Muti'a Moayyad)

Sünniaeg: 1968

Sünnikoht: Ariha (Idlib)

Riigiminister alates 27.8.2014. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

12.

Ghazwan Kheir Bek

(teise nimega Ghazqan Kheir Bek)

Sünniaeg: 1961.

Sünnikoht: Latakia

Transpordiminister alates 27.8.2014. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

▼M17

13.

Ghassan Ahmed Ghannan (teise nimega kindralmajor Ghassan Ghannan, brigaadikindral Ghassan Ahmad Ghanem)

Auaste: kindralmajor

Ametikoht: 155. raketibrigaadi ülem

Pärast 2011. aasta maid teenistuses olnud Süüria relvajõudude liige koloneli auastmes või sellega võrdväärses või sellest kõrgemas auastmes. Kindralmajor ja 155. raketibrigaadi ülem. Seotud Maher al-Assadiga tulenevalt tema rollist 155. raketibrigaadis. 155. raketibrigaadi komandörina toetab Süüria režiimi ja vastutab tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest. Vastutab SCUD rakettide tulistamise eest erinevate tsiviilobjektide pihta ajavahemikus 2013. aasta jaanuarist märtsini.

21.10.2014

▼M7

14.

Kolonel Mohammed Bilal

(teise nimega kolonelleitnant Muhammad Bilal)

 

Süüria õhujõudude luureteenistuse vanemohvitserina toetab ta Süüria režiimi ja on vastutav vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu. Ta on ühtlasi seotud loetellu kantud teadusuuringute keskusega (SSRC).

21.10.2014

▼M16 —————

▼M7

16.

Abdelhamid Khamis Abdullah

(teise nimega Abdulhamid Khamis Abdullah,

teise nimega Hamid Khamis,

teise nimega Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)

 

Nõukogu poolt Süüria režiimist kasu saamise ja selle toetamise eest loetellu kantud ettevõtte Overseas Petroleum Trading Company esimees. Koordineeris naftatarneid Süüria režiimile loetellu kantud Süüria riikliku naftakompaniiga Sytrol. Seetõttu saab ta Süüria režiimist kasu ja toetab seda.

Arvestades tema kõrgeimat positsiooni eespool nimetatud üksuses, vastutab ta selle üksuse tegevuse eest.

21.10.2014

▼M17

199.

Bayan Bitar (teise nimega Dr Bayan Al-Bitar)

Sünniaeg: 8. märts 1947

Aadress: PO Box 11037 Damascus, Süüria

Tegevdirektor üksustes Organisation for Technological Industries (OTI) ja Syrian Company for Information Technology (SCIT), mis on mõlemad Süüria Kaitseministeeriumi, mis on nõukogu poolt loetellu kantud, tütarettevõtjad. OTI aitab toota keemiarelvi Süüria režiimi jaoks. OTI ja SCITi tegevdirektorina toetab Bayan Bitar Süüria režiimi. Tulenevalt tema rollist keemiarelvade tootmisel jagab ta ka vastutust Süüria rahva vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest. Kuna ta on nendes üksustes kõrgel ametikohal, on ta samuti seotud loetellu kantud üksustega OTI ja SCIT.

7.3.2015

200.

Brigaadikindral Ghassan Abbas

Sünniaeg: 10. märts 1960

Sünnikoht: Homs

Aadress: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (teise nimega SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus).

Loetellu kantud üksuse Syrian Scientific Studies and Research Centre'i (SSRC/CERS) Jumraya/Jmraiya lähedal asuva filiaali juht. Ta on olnud seotud keemiarelvade levikuga ja keemiarelvarünnakute korraldamisega, muu hulgas 2013. aasta augustis Ghoutas. Sellest tulenevalt jagab ta vastutust Süüria rahva vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest. SSRC/CERSi Jumraya/Jmraiya lähedal asuva filiaali juhina toetab Ghassan Abbas Süüria režiimi. Tulenevalt tema kõrgest ametikohast SSRCs on ta samuti seotud loetellu kantud üksusega SSRC.

7.3.2015

201.

Wael Abdulkarim (teise nimega Wael Al Karim)

Sünniaeg: 30. september 1973

Sünnikoht: Damaskus, Süüria (Palestiina päritolu)

Aadress: Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syria

Süürias tegutsev suurärimees, kes tegutseb nafta-, keemia- ja tootmissektoris. Eelkõige esindab ta äriühingut Abdulkarim Group, teise nimega Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group on Süüria üks suuremaid määrdeainete, määrete ja tööstuskemikaalide tootjaid.

7.3.2015

202.

Ahmad Barqawi (teise nimega Ahmed Barqawi)

Sündinud: 1985

Sünnikoht: Damaskus, Süüria

Aadress: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Araabia Ühendemiraadid

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syria

Süüria režiimile nafta tarnimisel vahendajana tegutseva Pangates International Corp Ltd peadirektor ning Al Karim Groupi juht. Nõukogu on loetellu kandnud nii Pangates Internationali kui ka Al Karim Groupi. Pangatesi tegevdirektorina ja selle emaettevõtja Al Karim Groupi juhina toetab Ahmad Barqawi Süüria režiimi ja saab sellest kasu. Tulenevalt tema kõrgest ametikohast Pangatesis ja Al Karim Groupis on ta samuti seotud loetellu kantud üksustega Pangates International ja Al Karim Group.

7.3.2015

▼M16

203.

George Haswani

(teise nimega Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Aadress: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria

Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid tehnoloogia-, ehitus- ning nafta- ja gaasisektorites ja/või kes tegutseb nimetatud sektorites. Tal on ärihuvid ja/või märkimisväärne mõju mitmes Süüria äriühingus ja üksuses, eelkõige on selleks HESCO Engineering and Construction Company, mis on suur tehnoloogia- ja ehitusettevõte.

George Haswanil on tihedaid sidemeid Süüria režiimiga. Ta toetab režiimi ja saab sellest kasu, kuna tal on vahendajaroll Süüria režiimi poolt ISILilt nafta ostmise tehingutes. Ta saab režiimist kasu ka tänu soodsale kohtlemisele, sealhulgas lepingu sõlmimisele (alltöövõtjana) Venemaa suure naftaettevõtja Stroytransgaziga.

7.3.2015

▼M17

204.

Emad (image) Hamsho (image) (teise nimega Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Aadress: Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria

Ta on ettevõttes Hamsho Trading kõrgel juhtival ametikohal. Tulenevalt tema kõrgest ametikohast nõukogu poolt loetellu kantud üksuse Hamsho International tütarettevõtjas Hamso Trading toetab ta Süüria režiimi. Ta on samuti seotud loetellu kantud üksusega Hamsho International. Ta on samuti Süüria Raua- ja Terasenõukogu asepresident koos selliste loetellu kantud režiimi ärimeestega nagu Ayman Jaber. Ta on samuti Bashar Al-Assadi äripartner.

7.3.2015

▼M15 —————

▼M17

206.

Kindral Muhamad (image) (teise nimega Mohamed, Muhammad) Mahalla (image) (teise nimega Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Sündinud: 1960

Sünnikoht: Jableh

Süüria sõjaväeluureteenistuse osakonna 293 (siseküsimused) ülem alates 2015. aasta aprillist. Vastutav tsiviilelanike vastu suunatud repressioonide ja vägivalla eest Damaskuses/Damaskuse piirkonnas. Endine poliitilise julgeoleku teenistuse asejuhataja (2012), Süüria vabariikliku kaardiväe ohvitser ja poliitilise julgeoleku teenistuse asedirektor. Sõjaväepolitsei ülem, riikliku julgeolekubüroo liige.

29.5.2015

▼BB.  Üksused

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetelusse kandmise kuupäev

1.

Bena Properties

 

Rami Makhloufi kontrolli all, annab režiimile rahalist toetust.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (teise nimega Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108,Damascus;Tel: 963 112110059 / 963 112110043Faks: 963 933333149

Rami Makhloufi kontrolli all, annab režiimile rahalist toetust.

23.6.2011

▼M9

3.

Hamcho International

(teise nimega Hamsho International Group)

Baghdad Street,PO Box 8254DamascusTel: 963 112316675Faks: 963 112318875Veebisait: www.hamshointl.comE-post: info@hamshsointl.com ja hamshogroup@yahoo.com

Hamcho International on suur Süüria valdusettevõtja, mille omanik on Mohammed Hamcho.

Hamcho International saab kasu režiimist ja toetab seda ning on seotud režiimist kasu saava ja seda toetava isikuga.

27.1.2015

▼B

4.

Military Housing Establishment (teise nimega MILIHOUSE)

 

Riyad Shalishi ja kaitse-ministeeriumi kontrollitav ehitusfirma, annab režiimile rahalist toetust.

23.6.2011

5.

Poliitilise julgeoleku teenistus

 

Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides.

23.8.2011

6.

Üldluureteenistus

 

Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides.

23.8.2011

7.

Sõjaväeluure-teenistus

 

Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides.

23.8.2011

8.

Õhujõudude luureteenistus

 

Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides.

23.8.2011

9.

IRGC Qods Force (Quds Force)

Teheran, Iraan

Qods (või Quds) Force on Iraani islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) eriharu. Qods Force osales varustuse hankimisel ja toetas Süüria režiimi protestide mahasurumisel Süürias. IRGC Qods Force on andnud Süüria julgeolekuteenistustele tehnilist abi, seadmeid ja toetust tsiviilelanike protestiliikumiste mahasurumiseks.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Ettevõtja Cham Holding tütarettevõtja (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)

Režiimi rahastav majandusüksus.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Ettevõtja Cham Holding tütarettevõtja (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)

Režiimi rahastav majandusüksus.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square,DamascusP.O. Box: 2337Damascus Syrian Arab Republic;Tel.: (+963) 11 2456777 ja 2218602Faks: (+963) 11 2237938 ja 2211186Panga e-post: Publicrelations@reb.syVeebisait: www.reb.sy

Riigi omandis olev pank, mis toetab režiimi rahaliselt.

2.9.2011

13.

Addounia TV (teise nimega Dounia TV)

Tel.: +963-11-5667274; +963-11-5667271;

Faks: +963-11-5667272;

Veebisait: http://www.addounia.tv

Addounia TV on õhutanud vägivalda Süüria tsiviilelanike vastu.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – SyriaP.O. Box 9525;Tel +963 (11) 9962; +963 (11) 668 14000; +963 (11) 673 1044;Faks +963 (11) 673 1274;E-post: info@chamholding.syVeebisait: www.chamholding.sy

Rami Makhloufi kontrolli all, Süüria suurim valdusettevõte, mis saab režiimist kasu ja toetab seda.

23.9.2011

15.

El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company)

Aadress: Dair Ali Jordan Highway,P.O. Box 13052,Damascus, Syria;Tel. +963-11-2212345;Faks +963-11-44694450E-post: sales@eltelme.comVeebisait: www.eltelme.com

Toodab ja tarnib side- ja elektriliinimaste ning muid seadmeid Süüria armee jaoks.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Aadress: Dara'a Highway,Damascus, Syria;Tel.: +963-11-6858111;Mobiil: +963-933-240231

Ehitab sõjaväekasarmuid, piiripunktides asuvaid kasarmuid ja muid hooneid sõjaväe jaoks.

23.9.2011

▼M7

17.

Souruh Company

(teise nimega SOROH Al Cham Company)

Aadress: Adra Free Zone Area Damascus — SyriaTel: +963-11-5327266;Mobiil: +963-933-526812;+963-932-878282;Faks: +963-11-5316396E-post: sorohco@gmail.comVeebisait: http://sites.google.com/site/sorohco

Enamus ettevõtte aktsiaid kuulub otse või kaudselt Rami Makhloufile.

►C2  23.9.2011 ◄

▼B

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor,BP 2900;Tel.: +963 11 61 26 270;Faks: +963 11 23 73 97 19;E-post: info@syriatel.com.sy;Veebisait: http://syriatel.sy/

Rami Makhloufi kontrolli all; annab režiimile rahalist toetust, makstes litsentsilepingu kaudu 50 % oma kasumist valitsusele.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas;Tel.: +963-11-2260805;Faks: +963-11-2260806E-post: mail@champress.comVeebisait: www.champress.net

Telekanal, mis osaleb valeinformatsiooni levitamises ja vägivalla õhutamises meeleavaldajate vastu.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper -Damascus – Duty Free Zone;Tel.: 00963 11 2137400;Faks: 00963 11 2139928

Päevaleht, mis osaleb valeinformatsiooni levitamises ja vägivalla õhutamises meeleavaldajate vastu.

1.12.2011

▼M11

21.

Centre d'études et de recherches syrien (CERS)

(teise nimega Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street,Po Box 4470,Damascus

Toetab Süüria armeed materjalide hankimisel, mida kasutatakse meeleavaldajate jälgimiseks ja represseerimiseks.

Ebakonventsionaalsete relvade (sh keemiarelvade) ning nende kanderakettide väljatöötamise ja tootmise eest vastutav avalik-õiguslik asutus.

1.12.2011

▼B

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9,PO Box 7155,Damascus;Tel.: 963112725499.Faks: 963112725399

Variettevõte, osaleb tundlike materjalide hankimises CERSi poolt.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5,PO Box 6394,Damascus;Tel./faks: 63114471080

Variettevõte, osaleb tundlike materjalide hankimises CERSi poolt.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202,Industrial Zone,Al-Qadam Road,Damas

Variettevõte, osaleb tundlike materjalide hankimises CERSi poolt.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street,P.O.Box 5966,Damascus;Tel: +963-11-5111352;Faks: +963-11-5110117

Variettevõte, osaleb tundlike materjalide hankimises CERSi poolt.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966,Abou Bakr Al-Seddeq St.,Damascusand PO BOX 2849Al-Moutanabi Street,Damascusja PO BOX 21120Baramkeh,Damascus;Tel.: 963112121816. 963112121834. 963112214650. 963112212743. 963115110117

Variettevõte, osaleb tundlike materjalide hankimises CERSi poolt.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building,17 Street Nissan,Damascus, Syria

Riigi omandis olev ettevõte, mis vastutab kogu Süüria naftaekspordi eest. Osaleb režiimi rahastamises.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company,PO Box 60694,Damascus, SyriaBOX: 60694.Tel.: 963113141635.Faks: 963113141634.E-post: info@gpc-sy.com

Riigi omandis olev naftaettevõte. Osaleb režiimi rahastamises.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham -Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC BuildingP.O. Box 7660Damascus, Syria;Tel.: 00963-11- (6183333); 00963-11- (31913333);Faks: 00963-11- (6184444); 00963-11- (31914444);afpc@afpc.net.sy

Ühisettevõte, millest 50 % kuulub ettevõttele General Petroleum Corporation. Osaleb režiimi rahastamises.

1.12.2011

30.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,P.O. Box 7572Damascus, Syria;Tel.: +963 11-222-8200; +963 11-222-7910;Faks: +963 11-222-8412

Riigile kuuluv pank. Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

31.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street,Damascus, Syria;Tel.: +963 11-222-7604; +963 11-221-8376;Faks: +963 11-221-0124

Riigile kuuluv pank. Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

32.

Saving Bank

Syria-Damascus – Merjah – Al-Furat St.P.O. Box: 5467.Faks: 224 4909; 245 3471;Tel.: 222 8403;E-post: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy

Riigile kuuluv pank. Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

33.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez,P.O. Box 4325,Damascus, Syria;Tel.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393;Faks: +963 11-224-1261;Veebisait: www.agrobank.org

Riigile kuuluv pank. Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,P.O. Box 11-8701,Beirut, Lebanon;Tel.: +961 1-741666;Faks: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629;Veebisait: www.slcb.com.lb

Commercial Bank of Syria (juba loetellu kantud) tütarettevõte. Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

35.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza AreaP.O. Box 9120Damascus, Syria;Tel.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400;Faks: +963 11-662-1848

GPC ühisettevõte. Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

36.

Ebla Petroleum Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16,P.O. Box 9120,Damascus, Syria;Tel.: +963 116691100

GPC ühisettevõte. Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

37.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway,P.O. Box 81,Damascus, Syria

GPC ühisettevõte. Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

38.

Central Bank of Syria

Syria, Damascus, Sabah Bahrat SquarePostal address: Altjreda al Maghrebeh square,Damascus, Syrian Arab Republic,P.O. Box: 2254

Osaleb režiimi rahastamises.

27.2.2012

39.

Syrian Petroleum company

Aadress: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32P.O. BOX: 2849 või 3378.Tel.: 00963113137935 või 3137913Faks: 00963113137979 või 3137977E-post: spccom2@scs-net.org or spccom1@scs-net.org;Veebisaidid: www.spc.com.sy www.spc-sy.com

Riigi omandis olev naftaettevõte. Osaleb Süüria režiimi rahastamises.

23.3.2012

40.

Mahrukat Company (The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products)

Peakorter: Damascus – Al Adawi st., Petroleum building;Faks: 00963-11/4445796;Tel.: 00963-11/44451348 – 4451349;E-post: mahrukat@net.sy;Veebisait: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php

Riigi omandis olev naftaettevõte. osaleb Süüria režiimi rahastamises.

23.3.2012

41.

General Organisation of Tobacco

Salhieh Street 616,Damascus, Syria

Annab Süüria režiimile rahalist toetust. General Organisation of Tobacco kuulub täielikult Süüria riigile. Kasum, mida see organisatsioon teenib, sealhulgas litsentside müügist välismaistele tubakaettevõtetele ja neilt ettevõtetelt saadud impordimaksudest, kantakse üle Süüria riigile.

15.5.2012

42.

Kaitseministeerium

Aadress: Umayyad Square,DamascusTel.: +963-11-7770700

Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides.

26.6.2012

43.

Siseministeerium

Aadress: Merjeh Square,Damascus;Tel.: +963-11-2219400; +963-11-2219401; +963-11-2220220; +963-11-2210404

Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides.

26.6.2012

44.

Süüria riiklik julgeolekubüroo

 

Süüria riigiasutus, Süüria Baathi partei organ. Osales otseselt repressioonides. Suunas Süüria julgeolekujõudusid kasutama meeleavaldajate vastu äärmuslikku jõudu.

26.6.2012

▼M3 —————

▼B

46.

General Organisation of Radio and TV, teise nimega Syrian Directorate General of Radio & Television Est; teise nimega General Radio and Television Corporation; teise nimega Radio and Television Corporation; teise nimega GORT)

Aadress: Al Oumaween Square,P.O. Box 250,Damascus, Syria;Tel: (963 11) 223 4930

Riiklik Süüria teabeministeeriumile alluv asutus, mis sellisena toetab ja edendab riigi teabepoliitikat. Vastutab Süüria riiklike telekanalite (kaks võrgukanalit ja üks satelliitkanal) ning valitsuse raadiojaamade käitamise eest. GORT on õhutanud vägivalda Süüria tsiviilelanike vastu, toimides Assadi režiimi propagandavahendina ja levitades valeinformatsiooni.

26.6.2012

47.

Syrian Company for Oil Transport (teise nimega Syrian Crude Oil Transportation Company); teise nimega SCOT; teise nimega SCOTRACO)

Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way,P.O. Box 13,Banias, Syria;Veebisait www.scot-syria.com;E-post: scot50@scn-net.org

Süüria riigi omandis olev naftaettevõte. Osaleb režiimi rahastamises.

26.6.2012

48.

Drex Technologies S.A.

Asutamise kuupäev: 4. juuli 2000.

Asutamisnumber: 394678.

Direktor: Rami Makhlouf;

Registreeritud esindaja: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd

Ettevõte Drex Technologies kuulub täielikult Rami Makhloufi omandusse, kes on kantud nende isikute nimekirja, kelle suhtes rakendatakse ELi sanktsioone Süüria režiimi rahalise toetamise eest. Rami Makhlouf kasutab ettevõtet Drex Technologies, et hõlbustada ja hallata oma rahvusvahelisi finantsosalusi, sealhulgas enamusosalust ettevõttes SyriaTel, mille EL on kandnud loetelusse põhjusel, et see annab Süüria režiimile samuti rahalist toetust.

24.7.2012

49.

Cotton Marketing Organisation

Aadress: Bab Al-FarajP.O. Box 729,Aleppo;Tel: +96321 2239495/6/7/8;Cmo-aleppo@mail.sy, www.cmo.gov.sy

Riigi omanduses olev ettevõte. Annab Süüria režiimile rahalist toetust.

24.7.2012

50.

Syrian Arab Airlines (teise nimega SAA, teise nimega Syrian Air)

Al-Mohafazeh Square,P.O. Box 417,Damascus, Syria;Tel.: +963112240774

Režiimi kontrolli all olev riigiettevõte. Annab režiimile rahalist toetust.

24.7.2012

51.

Drex Technologies Holding S.A.

Registreeritud Luxembourgis numbriga B77616, mille varasem asukoht oli järgmisel aadressil:

17, rue BeaumontL-1219 Luxembourg

Ettevõtte Drex Technologies Holding S.A. tegelik tulusaaja on Rami Makhlouf, kes on kantud nende isikute nimekirja, kelle suhtes rakendatakse ELi sanktsioone Süüria režiimi rahalise toetamise eest.

17.8.2012

52.

Megatrade

Aadress: Aleppo Street,P.O. Box 5966,Damascus, Syria;Faks: 963114471081

Loetelusse kantud teadusliku sõjalise uurimise instituudi vahendaja. Vahendab kahesuguse kasutusega kaupu, mis on ELi sanktsioonidega Süüria valitsusele keelatud.

16.10.2012

53.

Expert Partners

Aadress: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5,PO Box: 7006,Damascus, Syria

Loetelusse kantud teadusliku sõjalise uurimise instituudi vahendaja. Vahendab kahesuguse kasutusega kaupu, mis on ELi sanktsioonidega Süüria valitsusele keelatud.

16.10.2012

▼M6

54.

Overseas Petroleum Trading (teiste nimedega „Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)” ja „Overseas Petroleum Company”).

Dunant Street, Snoubra Sector, Beirut, Lebanon.

Toetab Süüria režiimi ja saab sellest kasu, korraldades Süüria režiimile varjatud naftatarneid.

23.7.2014

▼M11

55.

Tri-Ocean Trading

George Town, Cayman IslandsElukoht: 35b Corniche El Nile, Cairo, Egiptus

Tri-Ocean Energy, mis on nõukogu poolt loetellu kantud, tütarettevõtja. Toetab Süüria režiimi ja saab sellest kasu, korraldades koos oma emaettevõtjaga Tri-Ocean Energy Süüria režiimile varjatuid tarneid. Tri-Ocean Energy tütarettevõtjana on Tri-Ocean Trading samuti seotud üksusega, mis on loetellu kantud.

23.7.2014

55a.

Tri-Ocean Energy

35b Saray El Maadi Tower, Corniche El Nile, Cairo, Egiptus, Postal Code 11431 P.O.Box 1313 Maadi

Toetab Süüria režiimi ja saab sellest kasu, korraldades Süüria režiimile varjatud naftatarneid.

23.7.2014

▼M5

56.

The Baniyas Refinery Company, teise nimega Banias, Banyas.

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syria.

Nafta ja mineraalsete maavarade ministeeriumi alla kuuluva ettevõtja General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP) tütarettevõtja. Annab Süüria režiimile rahalist toetust.

23.7.2014

57.

The Homs Refinery Company, teise nimega Hims, General Company for Homs Refinery.

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syria.

Nafta ja mineraalsete maavarade ministeeriumi alla kuuluva ettevõtja General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP) tütarettevõtja. Annab Süüria režiimile rahalist toetust.

23.7.2014

58.

Army Supply Bureau

PO Box 3361, Damascus

Osaleb režiimi toetuseks sõjalise varustuse hankimises ning on seega vastutav Süüria tsiviilelanikkonna vägivaldse represseerimise eest. Süüria kaitseministeeriumi filiaal

23.7.2014

59.

Industrial Establishment of Defence, teise nimega Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Establissements Industriels de la Defense (EID), Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation.

Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damascas, or Al-Hameh, Damascas Countryside, P.O. Box 2230.

Osaleb režiimile sõjalise varustuse hankimises ning on seega vastutav Süüria tsiviilelanikkonna vägivaldse represseerimise eest. Süüria kaitseministeeriumi filiaal

23.7.2014

60.

Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HISAT)

P.O. Box 31983, Barzeh

Juba loetellu kantud Süüria teadusliku sõjalise uurimise instituudi (SSRC) sidus- ja tütarettevõtja. Pakub SSRC-le koolitust ja tuge ning on seega vastutav tsiviilelanikkonna vägivaldse represseerimise eest.

23.7.2014

61.

National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)

P.O. Box 4470 Damascus

Juba loetellu kantud Süüria teadusliku sõjalise uurimise instituudi (SSRC) sidus- ja tütarettevõtja. Pakub SSRC-le koolitust ja tuge ning on seega vastutav tsiviilelanikkonna vägivaldse represseerimise eest.

23.7.2014

62.

El Jazireh, teise nimega Al Jazerra

Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beirut süsivesinike sektor

Ayman Jaberi omandis või kontrolli all, seega seotud loetellu kantud isikuga.

23.7.2014

▼M7

63.

Pangates International Corp Ltd

(teise nimega Pangates)

PO Box 8177Sharjah Airport International Free ZoneUnited Arab Emirates

Pangates tegutseb vahendajana Süüria režiimi varustamisel naftaga. Seetõttu toetab ta Süüria režiimi ja saab sellest kasu. Samuti on Pangates seotud loetellu kantud Süüria naftakompaniiga Sytrol.

21.10.2014

64.

Abdulkarim Group

(teise nimega Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 DamascusSyria

Pangatese emaettevõte, kes kontrollib viimase tegevust. Seetõttu toetab ta Süüria režiimi ja saab sellest kasu. Samuti on Abdulkarim Group seotud loetellu kantud Süüria naftakompaniiga Sytrol.

21.10.2014

▼M10

65.

Organisation for Technological Industries

(teise nimega Technical Industries Corporation (TIC))

Aadress: PO Box 11037 Damascus, Süüria

Nõukogu poolt loetellu kantud Süüria Kaitseministeeriumi tütarettevõtja.

OTI on seotud keemiarelvade tootmisega Süüria režiimi jaoks.

Seetõttu vastutab ta Süüria rahva vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest.

Kaitseministeeriumi tütarettevõtjana on ta samuti seotud üksusega, mis on loetellu kantud.

7.3.2015

66.

Süürian Company for Information Technology (SCIT).

Aadress: PO Box 11037 Damascus, Süüria

Organisation for Technological Industries (OTI) tütarettevõtja ja sellest tulenevalt nõukogu poolt loetellu kantud Süüria Kaitseministeeriumi tütarettevõtja. Ta teeb samuti koostööd nõukogu poolt loetellu kantud Süüria Keskpangaga.

OTI ja kaitseministeeriumi tütarettevõtjana on SCIT samuti seotud nende loetellu kantud üksustega.

7.3.2015

67.

Hamsho Trading

(teise nimega Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group).

Hamsho Building31 Baghdad StreetDamascus,Süüria

Nõukogu poolt loetellu kantud üksuse Hamsho Internationali tütarettevõtja.

Sellisena on Hamsho Trading seotud loetellu kantud üksusega Hamsho International.

Toetab Süüria režiimi oma tütarettevõtjate, sealhulgas Süüria Steeli kaudu. Oma tütarettevõtjate kaudu on ta seotud selliste rühmadega nagu režiimi pooldavad Shabia relvastatud rühmitused.

7.3.2015

▼M15 —————

▼M10

70.

DK Group

(teise nimega DK Group Sarl; DK Middle-East & Africa Regional Office).

Aadressid: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Beirut, Liibanon

Azarieh Building – Block 03, 5th FloorAzarieh Street – Solidere – Downtown, PO Box 11-503, Beirut Liibanon

DK Group tarnib uusi pangatähti Süüria Keskpanka.

Seetõttu toetab DK Group režiimi. Kõnealusest tarnesuhtest tulenevalt on ta on samuti seotud loetellu kantud Süüria Keskpangaga.

7.3.2015

▼B
II LISA

Artiklis 28 osutatud üksuste loeteluÜksused

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetelusse kandmise kuupäev

1.

Commercial Bank of Syria

— Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;

— P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

— Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC: CMSY SY DA; kogu maailma harukontorid [NPWMD]

Veebisait: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel: +963 11 2218890;

Faks: +963 11 2216975;

Juhatus: dir.cbs@mail.sy

Riigi omandis olev pank, mis toetab režiimi rahaliselt.

13.10.2011