02013D0010 — ET — 19.05.2019 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

19. aprill 2013,

euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta

(uuesti sõnastatud)

(EKP/2013/10)

(2013/211/EL)

(ELT L 118 30.4.2013, lk 37)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/669, 4. aprill 2019,

  L 113

6

29.4.2019
▼B

EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

19. aprill 2013,

euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta

(uuesti sõnastatud)

(EKP/2013/10)

(2013/211/EL)Artikkel 1

Nimiväärtused ja tehnilised nõuded

▼M1

1.  Euro pangatähtede esimeses seerias on seitsmes nimiväärtuses euro pangatähed vahemikus viiest kuni viiesaja euroni. Euro pangatähtede teises seerias on kuues nimiväärtuses euro pangatähed vahemikus viiest kuni kahesaja euroni. Euro pangatähtede teema on „Euroopa ajad ja stiilid”, mis vastavad järgmistele tehnilistele nõuetele.Nimiväärtus (EUR)

Mõõtmed (esimene seeria)

Mõõtmed (teine seeria)

Põhivärv

Kujundus

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Hall

Klassikaline

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Punane

Romaani

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Sinine

Gooti

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Oranž

Renessanss

100

147 × 82 mm

147 × 77 mm

Roheline

Barokk ja rokokoo

200

153 × 82 mm

153 × 77 mm

Kollane-pruun

Teras- ja klaasarhitektuur

500

160 × 82 mm

Jäetakse teisest seeriast välja

Purpur

Moodne 20nda sajandi arhitektuur

▼B

2.  Seitsmel euro pangatähtede seeria nimiväärtuse esiküljel on kujutatud väravad ja aknad ning tagaküljel sillad. Kõik seitse nimiväärtust on tüüpilised näited erinevatest eespool osutatud Euroopa kunstiperioodidest. Muud kujunduselemendid on:

a) Euroopa Liidu sümbol;

b) vääringu nimi rooma ja kreeka tähestikus ja täiendavalt teise seeria pangatähtede jaoks vääringu nimi kirillitsas;

▼M1

c) EKP lühend Euroopa Liidu ametlikes keeltes:

i) euro pangatähtede esimeses seerias on EKP lühend viies ametlikus keeltes: BCE, ECB, EZB, EKT ja EKP;

ii) euro pangatähtede teises seerias on 1) EKP lühend üheksas ametlikus keeles euro nimiväärtuste 5, 10 ja 20 jaoks: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE ja EBC; 2) EKP lühend kümnes ametlikus keeles euro nimiväärtuste 50, 100 ja 200 jaoks: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE ja EBC;

▼B

d) © sümbol, mis osutab, et autoriõigus kuulub EKP-le, ja

e) EKP presidendi allkiri.

Artikkel 2

Euro pangatähtede reprodutseerimise reeglid

1.  Reprodutseerimine tähendab mis tahes materiaalset või mittemateriaalset kujutist, mis kasutab artiklis 1 osutatud euro pangatähe tervikut või osa või selle üksikute kujunduselementide osi, näiteks värv, suurus ja tähtede või sümbolite kasutus, mis võib sarnaneda ehtsa euro pangatähega või jätta üldiselt mulje ehtsast euro pangatähest, olenemata järgmisest:

a) kujutise suurus või

b) tootmisel kasutatud materjal(id) või võtted või

c) kas euro pangatähe kujundust, näiteks tähti või sümboleid, on muudetud või täiendatud.

2.  Õigusvastasteks loetakse reproduktsioone, mida elanikkond võiks ekslikult ehtsateks euro pangatähtedeks pidada.

3.  Järgmistele kriteeriumidele vastavaid reproduktsioone loetaks õiguspärasteks, kuna elanikkonna poolt ekslikult ehtsateks euro pangatähtedeks pidamise risk puudub:

a) artiklis 1 osutatud euro pangatähe ühepoolsed reproduktsioonid, kui reproduktsiooni suurus on artiklis 1 osutatud vastava euro pangatähe pikkuse ja laiuse suhtes vähemalt 125 % suurem või vähemalt 75 % väiksem;

b) artiklis 1 osutatud euro pangatähe kahepoolsed reproduktsioonid, kui reproduktsiooni suurus on artiklis 1 osutatud vastava euro pangatähe pikkuse ja laiuse suhtes vähemalt 200 % suurem või vähemalt 50 % väiksem;

c) artiklis 1 osutatud euro pangatähe üksikute kujunduselementide reproduktsioonid, kui need kujunduselemendid ei ole kujutatud pangatähega sarnasel taustal;

d) ühepoolsed reproduktsioonid, mis kujutavad üht osa euro pangatähe esi- või tagaküljest, kui see osa on artiklis 1 osutatud euro pangatähe algse esi- või tagakülje suuruse suhtes üks kolmandik väiksem;

e) sellisest materjalist reproduktsioonid, mis selgelt eristuvad paberist ja mille välimus on pangatähtede jaoks kasutatud materjalist selgelt erinev;

f) mittemateriaalsed reproduktsioonid, mis on tehtud elektrooniliselt veebilehtedel traat- või traadita ühenduses või mis tahes muul viisil, mis võimaldab avalikku juurdepääsu nendele reproduktsioonidele vabalt valitud kohast ja ajal, kui

 sõna SPECIMEN (näidis) on paigutatud diagonaalselt üle reproduktsiooni, kasutades kirja Arial või kirjaga Arial sarnanevat kirja, ja

 elektroonilise reproduktsiooni punktitihedus 100 % suuruses ei ületa 72 punkti tolli kohta (dpi).

4.  Reproduktsioonide korral lõike 3 punkti f alusel:

 peab sõna SPECIMEN (näidis) pikkus olema vähemalt 75 % reproduktsiooni pikkusest ja

 sõna SPECIMEN (näidis) kõrgus peab olema vähemalt 15 % reproduktsiooni laiusest ja

 sõna SPECIMEN (näidis) peab olema esitatud läbipaistmatu kattevärviga, mis on kontrastvärv vastava euro pangatähe artiklis 1 määratletud põhivärvile.

5.  Vastava kirjaliku taotluse saamisel kinnitavad EKP ja RKPd, et õiguspärased on ka lõike 3 kriteeriumidele mittevastavad reproduktsioonid, kui elanikkond ei saa neid ekslikult pidada artiklis 1 osutatud ehtsateks pangatähtedeks. Kui reproduktsioon tehakse ainult ühe rahaühikuna eurot kasutava liikmesriigi territooriumil, tuleb eespool osutatud taotlused esitada selle liikmesriigi RKP-le. Kõikidel muudel juhtudel esitatakse vastavad taotlused EKP-le.

6.  Euro pangatähtede reprodutseerimise reegleid kohaldatakse ka ringlusest kõrvaldatud või käesoleva otsuse kohaselt seadusliku maksevahendi staatuse kaotanud euro pangatähtedele.

Artikkel 3

Kahjustatud ehtsate euro pangatähtede vahetus

1.  RKPd peavad taotluse korral lõikes 2 sätestatud tingimustel ja artiklis 6 osutatud EKP nõukogu otsuse tingimustel vahetama välja kahjustatud ehtsa euro pangatähe, kui:

a) esitatakse üle 50 % euro pangatähest või

b) euro pangatähest esitatakse 50 % või vähem, kuid taotleja tõendab, et puuduvad osad on hävinud.

2.  Lisaks lõikele 1 kohaldatakse kahjustatud ehtsate euro pangatähtede vahetamisel järgmisi täiendavaid tingimusi:

a) kahtluse korral taotleja euro pangatähtede valduse õiguspärasuse osas: taotleja peab oma isiku tõendama ja esitama tõendid, et ta on omanik või muul viisil volitatud;

b) kahtluse korral euro pangatähtede ehtsuse osas: taotleja peab oma isiku tõendama;

c) plekkidega, saastunud või määrdunud euro pangatähtede esitamise korral: taotleja peab esitama kirjaliku selgituse plekkide tekke, saastumise või määrdumise viisi kohta;

d) ehtsate euro pangatähtede kahjustamise korral vargusevastastes seadmetes: taotleja peab esitama kirjaliku selgituse värvikaotuse põhjuse kohta;

e) ehtsate euro pangatähtede kahjustamise korral vargusevastastes seadmetes seoses röövi, varguse või selle katsega või muu kuriteoga: pangatähed vahetatakse ainult omaniku, kes on pangatähtede kahjustamisele viinud kuriteo või selle katse ohver, või tema poolt volitatud taotleja taotlusel;

f) ehtsate euro pangatähtede kahjustamise korral vargusevastastes seadmetes, kui need on esitanud määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõikes 1 osutatud asutused või majandustegevuses osalejad: need asutused või majandustegevuses osalejad peavad esitama kirjaliku selgituse värvikaotuse põhjuse kohta, osutama vargusevastase seadme omadustele, esitama kahjustatud pangatähtede esitaja andmed ja nende esitamise kuupäeva;

g) ehtsate euro pangatähtede kahjustamise korral vargusevastastes seadmetes suurtes kogustes: võimaluste piires ja RKP taotluse korral esitatakse need sajast euro pangatähest koosnevate pakkidena, juhul kui esitatavate euro pangatähtede kogus on selliste pakkide moodustamiseks piisav;

▼M1

h) kahjustatud ehtsate euro pangatähtede vahetuseks esitamise korral määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõikes 1 osutatud asutuste või majandustegevuses osalejate poolt ühe või enama tehingu osas väärtusega vähemalt 10 000  eurot: asutused või majandustegevuses osalejad peavad esitama dokumendid pangatähtede päritolu kohta ja tõendama kliendi isiku või kohastel juhtudel Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2015/849 ( 1 ) määratletud tegelikult kasu saava omaniku. See kohustust kehtib ka siis, kui ei ole kindel, kas väärtuse piirmäär 10 000  eurot on täidetud. Käesolevas lõikes sätestatud reeglid ei piira rangemaid isiku tõendamise ja aruandlusnõudeid, mille liikmesriigid on vastu võtnud direktiivi (EL) 2015/849 ülevõtmisel.

▼B

3.  Olenemata eespool sätestatust:

a) kui RKPd teavad või neil on piisav põhjus arvata, et ehtsad euro pangatähed on kahjustatud tahtlikult, keelduvad nad vahetamisest ega anna välja euro pangatähti, et vältida selliste euro pangatähtede uuesti ringlusse sattumist või takistada taotlejal nende teisele RKP-le vahetuseks esitamist. Nad vahetavad kahjustatud ehtsad euro pangatähed, kui nad teavad või neil on piisav põhjus arvata, et taotleja on heauskne, või kui taotleja tõendab oma heausksust. Tahtlikult kahjustatuteks ei loeta üldjuhul vähesel määral kahjustatud euro pangatähti, näiteks kui neil on märkmed, numbrid või lühilaused; ja

b) kui RKPd teavad või neil on piisav põhjus arvata, et on sooritatud kuritegu, keelduvad nad kahjustatud ehtsate euro pangatähtede vahetamisest ja peavad neid kviitungi vastu kinni kui tõendeid, et esitada need pädevatele ametiasutustele kriminaalmenetluse algatamiseks või toetamiseks. Kui pädevad asutused ei otsusta teisiti, vahetatakse ehtsad euro pangatähed menetluse lõpus lõigete 1 ja 2 tingimustel;

c) kui RKPd teavad või neil on piisavalt põhjust arvata, et kahjustatud ehtsad euro pangatähed on saastunud ja esineb tervisekaitse ja ohutuse risk, vahetavad nad kahjustatud ehtsad euro pangatähed välja, kui taotleja esitab pädevate asutuste tervisekaitse ja ohutuse riski hinnangu.

▼M1

4.  RKPd võivad kõikide nimiväärtuste pangatähti vahetada sularaha üleandmise või pangatähtede väärtuse taotleja pangakontole ülekande teel, mida saab üheselt tõendada rahvusvahelise maksekonto tunnusega IBAN vastavalt määratlusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 260/2012 ( 2 ) artikli 2 punktis 15 või krediteerides pangatähe väärtuse taotleja RKP juures olevale kontole RKP poolt kohaseks peetaval viisil.

▼B

Artikkel 4

Tasu kehtestamine vargusevastaste seadmete poolt kahjustatud ehtsate euro pangatähtede vahetamise eest

▼M1

1.  RKPd kehtestavad lõivu määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõikes 1 osutatud asutuste või majandustegevuses osalejate suhtes, kui nad taotlevad RKPdelt kooskõlas artikliga 3 vargusevastaste seadmete poolt kahjustatud ehtsate euro pangatähtede vahetamist. Seda tasu kohaldatakse ka juhul, kui RKP teostab vahetuse sularahas või kandes üle või krediteerides pangatähe väärtuse pangakontole.

▼B

2.  Tasu on 10 eurosenti kahjustatud euro pangatähe kohta.

3.  Tasu võetakse ainult siis, kui vahetatakse vähemalt 100 kahjustatud euro pangatähte. Tasu võetakse kõikide vahetatud euro pangatähtede eest.

4.  Tasu ei võeta siis, kui euro pangatähed kahjustati seoses röövi või vargusega või selle katsega või muu kuriteoga.

Artikkel 5

Vahetuseks esitatud vargusevastaste seadmete poolt juhuslikult kahjustatud ehtsate euro pangatähtede väärtuse krediteerimine

1.  RKPd krediteerivad määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõikes 1 osutatud asutusi või majandustegevuses osalejaid, kellel on vastava RKP juures konto, vargusevastaste seadmete poolt juhuslikult kahjustatud ehtsate euro pangatähtede väärtuses nende pangatähtede saamise kuupäeval, kui:

a) euro pangatähti ei kahjustatud seoses röövi, varguse või muu kuriteoga;

b) RKP saab viivitamata kontrollida, et taotletav summa vastab üldjoontes esitatud pangatähtede väärtusele, ja

c) esitatakse kogu RKP poolt nõutav teabe.

2.  Mis tahes vahe, mis tekib pärast vahetuseks esitatud juhuslikult kahjustatud ehtsate euro pangatähtede arvutatud väärtuse ja enne menetlust krediteeritud summa vahel, debiteeritakse või krediteeritakse vastavalt vajadusele taotluse esitanud asutuse või majandustegevuses osaleja kontol.

3.  Artiklis 4 osutatud tasud arvutatakse RKP poolt töödeldud juhuslikult kahjustatud euro pangatähtede lõpliku arvu põhjal.

Artikkel 6

Euro pangatähtede ringlusest kõrvaldamine

Euro pangatähtede liigi või seeria käibelt kõrvaldamist reguleerib EKP nõukogu otsus, mis avaldatakse üldiseks teadmiseks Euroopa Liidu Teatajas ja muus meedias. Otsus peab hõlmama vähemalt järgmisi punkte:

 ringlusest kõrvaldatavate euro pangatähtede liik või seeria;

 vahetamise tähtaeg;

 kuupäev, mil euro pangatähe liik või seeria kaotab seadusliku maksevahendi staatuse ja

 nende euro pangatähtede käitlemise viis, mis esitatakse pärast ringlusest kõrvaldamise tähtaja möödumist ja/või pärast seda, kui nad on kaotanud seadusliku maksevahendi staatuse.

Artikkel 7

Jõustumine ja kehtetuks tunnistamine

1.  Otsus EKP/2003/4 tunnistatakse kehtetuks.

2.  Viiteid otsusele EKP/2003/4 käsitletakse viidetena käesolevale otsusele.

3.  Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
LISAVASTAVUSTABEL

Otsus EKP/2003/4

Käesolev otsus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 6

Artikkel 7( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/849, 20. mai 2015, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).

( 2 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 260/2012, 14. märtsi 2012, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreedit- ja otsekorraldustele tehnilised ja ärilised nõuded ning muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 (ELT L 94, 30.3.2012, lk 22).