02012R0932 — ET — 09.01.2017 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 932/2012,

3. oktoober 2012,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite ökodisaini nõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 278 12.10.2012, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/2282, 30. november 2016,

  L 346

51

20.12.2016
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 932/2012,

3. oktoober 2012,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite ökodisaini nõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse ökodisaini nõuded kodumajapidamises kasutatavate elektritoitega ja gaasiküttega trummelkuivatite ning sisseehitatud trummelkuivatite, sealhulgas mujal kui kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite turulelaskmisele.

2.  Käesolevat määrust ei kohaldata kodumajapidamises kasutatavate ühendatud pesumasin-kuivatite ega kodumajapidamises kasutatavate tsentrifuugide suhtes.

Artikkel 2

Mõisted

Lisaks direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 2 sätestatud mõistetele kasutatakse käesolevas määruses järgmisi mõisteid:

1)

„kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati” – seade, milles kuivatatakse riideesemeid pööritamise teel pöörlevas trumlis, mida läbib kuumutatud õhk, ja mis on kavandatud kasutamiseks peamiselt muudele kui kutselistele kasutajatele;

2)

„kodumajapidamises kasutatav sisseehitatud trummelkuivati” – kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati, mis on ette nähtud paigaldamiseks kappi, ettevalmistatud seinaorva või muusse samalaadsesse kohta ja mis viimistletakse mööbliks;

3)

„kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati” – kodumajapidamises kasutatav pesumasin, millel on tsentrifuugimise võimalus ja ka vahend riideesemete kuivatamiseks, harilikult kuumutamise ja pööritamisega;

4)

„kodumajapidamises kasutatav tsentrifuug” – seade, milles pöörlevas trumlis tsentrifuugimise teel eemaldatakse riideesemetest vesi, mis kõrvaldatakse automaatselt pumba abil; seade on kavandatud kasutamiseks peamiselt muudele kui kutselistele kasutajatele;

5)

„ventileeriv trummelkuivati” – trummelkuivati, milles õhk tõmmatakse sisse, suunatakse riideesemetele ja seejärel suunatakse saadud niiske õhk ruumi või õue;

6)

„kondenseeriv trummelkuivati” – trummelkuivati, milles on seade, millega kuivatamiseks kasutatud õhust eemaldatakse niiskus (kondensatsiooni või muu meetodiga);

7)

„automaatne trummelkuivati” – trummelkuivati, mis lõpetab kuivatamise, kui on elektrijuhtivuse või temperatuuri mõõtmisega teinud kindlaks riideesemete teatava niiskusesisalduse;

8)

„mitteautomaatne trummelkuivati” – trummelkuivati, mis lõpetab kuivatamise pärast eelnevalt kindlaks määratud ajavahemikku, enamasti taimeri abil, kuid mida võib ka käsitsi välja lülitada;

9)

„programm” – rida ette kindlaks määratud tööetappe, mis tootja teate kohaselt sobivad teatavat tüüpi riideesemete kuivatamiseks;

10)

„tsükkel” – valitud programmi jaoks ette nähtud täielik kuivatamisprotsess;

11)

„programmi kestus” – ajavahemik alates programmi käivitamisest kuni programmi lõpuni, v.a lõppkasutaja programmeeritud viivitus;

12)

„nimitäitekogus” – kuivade teatavat liiki riideesemete suurim mass kilogrammides, mille tootja on teatanud 0,5 kg täpsusega ja mida saab kodumajapidamises kasutatava trummelkuivatiga töödelda vastavalt valitud programmile pärast seda, kui masin on tootja juhiste kohaselt täidetud;

13)

„osaline koormus” – pool kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati teatava programmi puhul ette nähtud nimitäitekogusest;

14)

„kondenseerimistõhusus” – kondenseerivas trummelkuivatis kondenseeritud niiskuse massi ja riideesemetest tsükli lõpuks eemaldatud niiskuse massi suhtarv;

15)

„väljalülitatud seisund” – seisund, milles kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati on välja lülitatud lõppkasutaja tavapärase kasutuse jaoks ette nähtud seadmenupu või -lüliti abil ja milles masina võimsustarve on kõige väiksem ning mis võib kesta määramata aja, kui trummelkuivati on ühendatud toiteallikaga ja kui seda kasutatakse vastavalt tootja juhistele; kui kodumajapidamises kasutataval trummelkuivatil ei ole tarbijale kasutamiseks ette nähtud nuppe ega lüliteid, on „väljalülitatud seisund” seisund, mis saabub, kui trummelkuivati lülitub ise püsivasse võimsustarbe seisundisse;

16)

„ooteseisund” – väikseima võimsustarbega seisund, milles masin võib pärast programmi lõppu olla määramata aja ilma lõppkasutaja edasise sekkumiseta, välja arvatud pesu väljavõtmine kuivatist;

17)

„samaväärne kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati” – turul saadaolev trummelkuivati mudel, mille nimimahutavus, tehnilised ja tööparameetrid, energiatarbimine, vajaduse korral kondenseerimistõhusus, puuvillase pesu tavaprogrammi kestus ja õhus leviva müra tase on samaväärsed sama tootja poolt erineva koodi all turule lastud muu kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati mudeli omadega;

18)

„puuvillase pesu tavaprogramm” – tsükkel, millega kuivatatakse puuvillast pesu esialgse niiskusesisaldusega 60 %, kuni allesjääv niiskusesisaldus on 0 %.

Artikkel 3

Ökodisaini nõuded

Kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite üldised ökodisaini nõuded on sätestatud I lisa punktis 1. Kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite spetsiifilised ökodisaini nõuded on sätestatud I lisa punktis 2.

Direktiivi 2009/125/EÜ I lisa 1. osas osutatud muude ökodisaini parameetrite puhul ei ole ökodisaini nõuded vajalikud.

Artikkel 4

Vastavushindamine

1.  Direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamise menetlus on kõnealuse direktiivi IV lisas sätestatud sisemine kavandi kontroll või V lisas sätestatud juhtimissüsteem.

2.  Direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamise puhul esitatakse tehniliste dokumentide toimikus käesoleva määruse II lisas esitatud arvutuse tulemused.

Kui kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati konkreetse mudeli kohta tehnilistes dokumentides esitatud andmed on saadud tehniliste näitajate põhjal tehtud arvutuste ja/või muude samaväärsete kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite andmete ekstrapoleerimise tulemusel, esitatakse tehnilistes dokumentides nimetatud arvutuste ja/või ekstrapoleerimise üksikasjad ja tootja tehtud katsetuste üksikasjad, et oleks võimalik kontrollida arvutuste õigsust. Sel juhul esitatakse tehnilistes dokumentides ka kõikide muude samaväärsete kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite mudelite loetelu, mille puhul tehnilistes dokumentides sisalduvad andmed on saadud samadel alustel.

Artikkel 5

Turujärelevalve eesmärgil teostatav kontrollimenetlus

Käesoleva määruse I lisas sätestatud nõuete täitmise kontrollimiseks kohaldavad liikmesriigid direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõikes 2 osutatud turujärelevalvet, kasutades käesoleva määruse III lisas kirjeldatud kontrollimenetlust.

Artikkel 6

Võrdlusandmed

Käesoleva määruse jõustumise ajal turul olnud parimate kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite soovituslikud võrdlusandmed on esitatud IV lisas.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Tehnika arengu arvessevõtmiseks vaatab komisjon käesoleva määruse läbi hiljemalt viie aasta pärast alates selle jõustumisest ja esitab läbivaatamise tulemused arutamiseks ökodisaini nõuandefoorumile. Eelkõige hinnatakse läbivaatamisel III lisa kohaseid lubatud hälbeid ja ventileerivate seadmete tõhusust.

Artikkel 8

Jõustumine ja rakendamine

1.  Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.  Seda kohaldatakse alates 1. novembrist 2013.

Kuid:

a) I lisa punktides 1.1 ja 1.2 sätestatud üldisi ökodisaini nõudeid kohaldatakse alates 1. novembrist 2014;

b) I lisa punktis 2.2 sätestatud spetsiifilisi ökodisaini nõudeid kohaldatakse alates 1. novembrist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

Ökodisaini nõuded

1.    Üldised ökodisaini nõuded

1.1. Kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite energiatarbimise ja muude näitajate arvutamiseks kasutatakse tsüklit, millega kuivatatakse puuvillast pesu (kuivatatava pesu esialgne niiskusesisaldus on 60 %), kuni allesjääv niiskusesisaldus on 0 % (edaspidi „puuvillase pesu tavaprogramm”). Kõnealune tsükkel on kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati programmivalimisseadis(t)el ja/või tablool (kui see on olemas) selgesti eristatav ning märgitud nimetusega „puuvillase pesu tavaprogramm” või ühtse sümboliga või nende asjakohase kombinatsiooniga ja see seadistatakse vaiketsükliks sellise kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati puhul, millel on automaatne programmivalik või mis tahes funktsioon, mis automaatselt valib kuivatusprogrammi või säilitab programmivaliku. Kui tegemist on automaatse trummelkuivatiga, peab „puuvillase pesu tavaprogramm” olema automaatne.

1.2. Tootja lisatud kasutusjuhendis esitatakse järgmine teave:

a) teave puuvillase pesu tavaprogrammi kohta, milles täpsustatakse, et see sobib normaalse märja puuvillase pesu kuivatamiseks ja et see on energiatarbimise poolest kõige tõhusam programm märja puuvillase pesu kuivatamiseks;

b) võimsustarve väljalülitatud seisundis ja ooteseisundis;

c) näitlik teave programmi kestuse ja energiatarbimise kohta peamiste kuivatusprogrammide jaoks nii täiskoormuse kui ka, vajaduse korral, osalise koormuse puhul.

2.    Spetsiifilised ökodisaini nõuded

Kodumajapidamises kasutatavad trummelkuivatid vastavad järgmistele nõuetele.

2.1. Alates 1. novembrist 2013:

 energiatõhususe indeks (EEI) on alla 85;

 kodumajapidamises kasutatavate kondenseerivate trummelkuivatite kaalutud kondenseerimistõhusus ei tohi olla alla 60 %.

2.2. Alates 1. novembrist 2015:

 kodumajapidamises kasutatavate kondenseerivate trummelkuivatite energiatõhususe indeks (EEI) peab olema alla 76;

 kodumajapidamises kasutatavate kondenseerivate trummelkuivatite kaalutud kondenseerimistõhusus ei tohi olla alla 70 %.

Energiatõhususe indeks (EEI) ja kaalutud kondenseerimistõhusus arvutatakse vastavalt II lisale.
II LISA

Energiatõhususe indeksi ja kaalutud kondenseerimistõhususe arvutamise meetod

1.   ENERGIATÕHUSUSE INDEKSI ARVUTAMINE

Kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati mudeli energiatõhususe indeksi (EEI) arvutamisel võrreldakse trummelkuivati aastast kaalutud energiatarbimist puuvillase pesu tavaprogrammi täiskoormuse juures ja osalise koormuse juures kõnealuse masina aastase normatiivse energiatarbimisega.

a) Energiatõhususe indeks (EEI) arvutatakse järgmiselt ja ümardatakse esimese kümnendkohani:

image

kus:

AEC = kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati aastane kaalutud energiatarbimine;

SAEC = kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati aastane normatiivne energiatarbimine.

b) Aastane normatiivne energiatarbimine (SAEC ) arvutatakse kilovatt-tundides aasta kohta (kWh/aasta) järgmiselt ja ümardatakse teise kümnendkohani:

 kõikide kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite puhul, mis ei ole ventileerivad trummelkuivatid:

 
image

 kodumajapidamises kasutatavate ventileerivate trummelkuivatite puhul:

 
image

kus:

  c on kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati nimimahutavus puuvillase pesu tavaprogrammi puhul;

  Tt on programmi kaalutud kestus puuvillase pesu tavaprogrammi puhul.

c) Aastane kaalutud energiatarbimine (AEC ) arvutatakse kilovatt-tundides aasta kohta (kWh/aasta) järgmiselt ja ümardatakse teise kümnendkohani:

i) 
image

kus:

Et = kaalutud energiatarbimine kilovatt-tundides (kWh), ümardatuna teise kümnendkohani;

Po = puuvillase pesu tavaprogrammi võimsustarve vattides (W) täiskoormuse juures väljalülitatud seisundis, ümardatuna kahe kümnendkohani;

Pl = puuvillase pesu tavaprogrammi võimsustarve vattides (W) täiskoormuse juures ooteseisundis, ümardatuna kahe kümnendkohani;

Tt = programmi kaalutud kestus minutites, ümardatuna lähima täisminutini;

160 = kuivatustsüklite üldarv aastas;

ii) kui kodumajapidamises kasutatav trummelkuivati on varustatud voolutarbimise aktiivse juhtimise süsteemiga ja trummelkuivati läheb tsükli lõpul automaatselt tagasi väljalülitatud seisundisse, arvutatakse aastane kaalutud energiatarbimine (AEC ) järgmise valemi abil, millega võetakse arvesse ooteseisundi tegelikku kestust:

image

kus:

Tl = puuvillase pesu tavaprogrammi ooteseisundi kestus täiskoormuse juures minutites, ümardatuna lähima täisminutini.

d) Programmi kaalutud kestus (Tt ) puuvillase pesu tavaprogrammi puhul arvutatakse minutites järgmiselt ja ümardatakse lähima täisminutini:

image

kus:

Tdry = puuvillase pesu tavaprogrammi kestus täiskoormuse juures minutites, ümardatuna lähima täisminutini;

Tdry½ = puuvillase pesu tavaprogrammi kestus osalise koormuse juures minutites, ümardatuna lähima täisminutini.

e) Kaalutud energiatarbimine (Et ) kilovatt-tundides (kWh) arvutatakse järgmiselt ja ümardatakse teise kümnendkohani:

image

kus:

Edry = puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine täiskoormuse juures kilovatt-tundides (kWh), ümardatuna teise kümnendkohani;

Edry½ = puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine osalise koormuse juures kilovatt-tundides (kWh), ümardatuna teise kümnendkohani.

f) Kodumajapidamises kasutatavate gaasiküttega trummelkuivatite puhul arvutatakse puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine kilovatt-tundides (kWh) täiskoormuse juures ja osalise koormuse juures ning ümardatakse teise kümnendkohani järgmiselt:

image

image

kus:

Egdry = puuvillase pesu tavaprogrammi gaasitarbimine täiskoormuse juures kilovatt-tundides (kWh), ümardatuna teise kümnendkohani;

Egdry½ = puuvillase pesu tavaprogrammi gaasitarbimine osalise koormuse juures kilovatt-tundides (kWh), ümardatuna teise kümnendkohani;

Egdry,a = puuvillase pesu tavaprogrammi täiendav elektritarbimine täiskoormuse juures kilovatt-tundides (kWh), ümardatuna teise kümnendkohani;

Egdry½,a = puuvillase pesu tavaprogrammi täiendav elektritarbimine osalise koormuse juures kilovatt-tundides (kWh), ümardatuna teise kümnendkohani;

fg = 2,5.

2.   KAALUTUD KONDENSEERIMISTÕHUSUSE ARVUTAMINE

Programmi kondenseerimistõhusus on kodumajapidamises kasutatavas kondenseerivas trummelkuivatis kondenseeritava ja kuivati reservuaari kogutava niiskuse massi ning riideesemetest programmi lõpuks eemaldatava niiskuse massi suhtarv; viimati nimetatud mass on märgade riideesemete massi (enne kuivatamist) ja katsetäitmiseks kasutatud riideesemete massi (pärast kuivatamist) vahe. Kaalutud kondenseerimistõhususe arvutamiseks võetakse arvesse puuvillase pesu tavaprogrammi keskmist kondenseerimistõhusust nii täis- kui ka osalise koormuse juures.

Programmi kaalutud kondenseerimistõhusus (Ct ) protsentides arvutatakse järgmiselt ja ümardatakse lähima täisprotsendini:

image

kus:

Cdry = puuvillase pesu tavaprogrammi keskmine kondenseerimistõhusus täiskoormuse juures;

Cdry½ = puuvillase pesu tavaprogrammi keskmine kondenseerimistõhusus osalise koormuse juures.

Keskmine kondenseerimistõhusus C arvutatakse katsetega leitud kondenseerimistõhususe põhjal ja väljendatakse protsentides:

image

kus:

  n on katsete arv, mis hõlmab vähemalt nelja kehtivat katset, mis on tehtud valitud programmiga;

  j on katse järjekorranumber;

  Wwj on katse j ajal kondensaadireservuaari kogutud vee mass;

  Wi on katses kasutatud märgade riideesemete mass enne kuivatamist;

  Wf on katses kasutatud riideesemete mass pärast kuivatamist.

▼M1
III LISA

Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1) Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2) Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a) kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b) kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c) kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3) Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4) Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm seadet ka nii, et need on ühest või mitmest erinevast mudelist, mis on tootja või importija tehnilistes dokumentides loetletud kui samaväärsed mudelid.

5) Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6) Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete kodumajapidamises kasutatava trummelkuivati mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7) Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad mõõtmisel mõõtmismeetodeid, mis on üldtunnustatud, tänapäeva tasemele vastavad, usaldusväärsed, täpsed ja korratavad, sealhulgas sellistes dokumentides sätestatud meetodeid, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. Liikmesriigi ametiasutused järgivad II lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 1 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.Tabel 1

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Aastane kaalutud energiatarbimine (AE C)

Määratud väärtus ei tohi olla AE C esitatud väärtusest üle 6 % suurem.

Kaalutud energiatarbimine (E t)

Määratud väärtus ei tohi olla E t esitatud väärtusest üle 6 % suurem.

Kaalutud kondenseerimistõhusus (C t)

Määratud väärtus ei tohi olla C t esitatud väärtusest üle 6 % väiksem.

Programmi kaalutud kestus (T t)

Määratud väärtus ei tohi olla T t esitatud väärtustest üle 6 % suurem.

Energiatarbimine puhkeseisundis [termin on muutunud, mujal määruses „väljalülitatud seisund”] (P o) ja järel-ooteseisundis [termin on muutunud, mujal määruses „ooteseisund”] (P l)

Üle 1,00 W ulatuvad tarbitava energia P o ja P l määratud väärtused ei tohi olla P o ja P l esitatud väärtustest üle 6 % suuremad. Kuni 1,00 W ulatuvad tarbitava energia P o ja P l määratud väärtused ei tohi olla P o ja P l esitatud väärtustest üle 0,10 W suuremad.

Järel-ooteseisundi [termin on muutunud, mujal määruses „ooteseisund”] T l kestus

Määratud väärtus ei tohi olla T l esitatud väärtustest üle 6 % suurem.

▼B
IV LISA

Võrdlusandmed

Käesoleva määruse jõustumise ajal on kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite puuvillase pesu tavaprogrammi puhul energiatarbimise ja kuivatamise ajal õhus leviva müra seisukohast parimad olemasolevad tehnilised lahendused järgmised.

1) Kodumajapidamises kasutatavad ventileerivad trummelkuivatid nimitäitekogusega 3 kg:

a) energiatarbimine: 1,89 kWh tsükli kohta puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures, vastab ligikaudu 247 kWh/aasta ( *1 );

b) õhus leviva müra tase: 69 dB.

2) Kodumajapidamises kasutatavad ventileerivad trummelkuivatid nimitäitekogusega 5 kg:

a) energiatarbimine: 2,70 kWh tsükli kohta puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures, vastab ligikaudu 347 kWh/aasta (*1) ;

b) õhus leviva müra tase: teave puudub.

3) Kodumajapidamises kasutatavad gaasiküttega ventileerivad trummelkuivatid nimitäitekogusega 5 kg:

a) gaasienergia tarbimine: 3,25 kWhGas tsükli kohta, mis vastab 1,3 kWh puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures. Aastase energiatarbimise kohta teave puudub;

b) õhus leviva müra tase: teave puudub.

4) Kodumajapidamises kasutatavad kondenseerivad trummelkuivatid nimitäitekogusega 5 kg:

a) energiatarbimine: 3,10 kWh tsükli kohta puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures, vastab ligikaudu 396 kWh/aasta (*1) ;

b) õhus leviva müra tase: teave puudub.

5) Kodumajapidamises kasutatavad ventileerivad trummelkuivatid nimitäitekogusega 6 kg:

a) energiatarbimine: 3,84 kWh tsükli kohta puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures, vastab ligikaudu 487 kWh/aasta (*1) ;

b) õhus leviva müra tase: 67 dB.

6) Kodumajapidamises kasutatavad kondenseerivad trummelkuivatid nimitäitekogusega 6 kg:

a) energiatarbimine: 1,58 kWh tsükli kohta puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures, vastab ligikaudu 209 kWh/aasta (*1) ;

b) õhus leviva müra tase: teave puudub.

7) Kodumajapidamises kasutatavad ventileerivad trummelkuivatid nimitäitekogusega 7 kg:

a) energiatarbimine: 3,9 kWh tsükli kohta puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures, vastab ligikaudu 495 kWh/aasta (*1) ;

b) õhus leviva müra tase: 65 dB.

8) Kodumajapidamises kasutatavad gaasiküttega ventileerivad trummelkuivatid nimitäitekogusega 7 kg:

a) gaasienergia tarbimine: 3,4 kWhGas tsükli kohta, mis vastab 1,36 kWh puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures. Aastase energiatarbimise kohta teave puudub;

b) õhus leviva müra tase: teave puudub.

9) Kodumajapidamises kasutatavad kondenseerivad trummelkuivatid nimitäitekogusega 7 kg:

a) energiatarbimine: 1,6 kWh tsükli kohta puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures, vastab ligikaudu 211 kWh/aasta (*1) ;

b) õhus leviva müra tase: 65 dB.

10) Kodumajapidamises kasutatavad ventileerivad trummelkuivatid nimitäitekogusega 8 kg:

a) energiatarbimine: 4,1 kWh tsükli kohta puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures, vastab ligikaudu 520 kWh/aasta (*);

b) õhus leviva müra tase: 65 dB.

11) Kodumajapidamises kasutatavad kondenseerivad trummelkuivatid nimitäitekogusega 8 kg:

a) energiatarbimine: 2,30 kWh tsükli kohta puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures, vastab ligikaudu 297 kWh/aasta (*);

b) õhus leviva müra tase: teave puudub.( *1 ) Arvutamisel on võetud aluseks 160 kuivatustsüklit aastas, mille energiatarbimine puuvillase pesu tavaprogrammi osalise koormuse juures vastab 60 %-le energiatarbimisest täiskoormuse juures, ja täiendav aastane energiatarbimine 13,5 kWh väikese võimsustarbega seisundites.