02012R0792 — ET — 05.02.2015 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 792/2012,

23. august 2012,

millega nähakse ette nõukogu määruses (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) sätestatud lubade, sertifikaatide ja muude dokumentide kujundust käsitlevad eeskirjad ning muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 865/2006

(ELT L 242 7.9.2012, lk 13)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/57, 15. jaanuar 2015,

  L 10

19

16.1.2015
▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 792/2012,

23. august 2012,

millega nähakse ette nõukogu määruses (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) sätestatud lubade, sertifikaatide ja muude dokumentide kujundust käsitlevad eeskirjad ning muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 865/2006Artikkel 1

Üldsäte

Määrusega (EÜ) nr 338/97 ja määrusega (EÜ) nr 865/2006 ette nähtud lubade, sertifikaatide ja muude dokumentide vormide kujundust ja tehnilisi näitajaid kirjeldatakse käesolevas määruses. Määratakse kindlaks järgmiste dokumentide kujundus ja tehnilised näitajad:

1) 

impordiload;

2) 

ekspordiload;

3) 

reekspordisertifikaadid;

4) 

isikliku omandi sertifikaadid;

5) 

näidiste kogu sertifikaadid;

▼M1

5a) 

muusikariistade sertifikaadid;

▼B

6) 

imporditeatised;

7) 

rändnäituste sertifikaadid;

▼M1

8) 

isikliku omandi sertifikaatide, rändnäituste sertifikaatide ja muusikariistade sertifikaatide lisalehed;

▼B

9) 

määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punktis b, lõigetes 3 ja 4 ning artikli 8 lõikes 3 ja artikli 9 lõike 2 punktis b sätestatud sertifikaadid;

10) 

määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 7 lõikes 4 osutatud sildid.

Artikkel 2

Vormid

▼M1

1.  
Impordilubade, ekspordilubade, reekspordisertifikaatide, isikliku omandi sertifikaatide, näidistekogu sertifikaatide ja muusikariistade sertifikaatide vormid ja nende dokumentide taotluste vormid peavad vastama I lisas toodud näidisele, välja arvatud riigisiseseks kasutuseks mõeldud väljad.

▼B

2.  
Imporditeatiste vormid peavad vastama II lisas toodud näidisele, välja arvatud riigisiseseks kasutuseks mõeldud väljad. Need võivad kanda seerianumbrit.
3.  
Rändnäituste sertifikaatide vormid ning nende dokumentide taotlemise vormid peavad vastama III lisas toodud näidisele, välja arvatud riigisiseseks kasutamiseks mõeldud väljad.
4.  
Isikliku omandi sertifikaatide ning rändnäituste sertifikaatide lisalehtede vormid peavad vastama IV lisas toodud näidisele.
5.  
Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punktis b, lõigetes 3 ja 4 ning artikli 8 lõikes 3 ja artikli 9 lõike 2 punktis b sätestatud sertifikaatide vormid ning nende dokumentide taotlemise vormid peavad vastama käesoleva määruse V lisas toodud näidisele, välja arvatud riigisiseseks kasutuseks mõeldud väljad.

Liikmesriikides on eeltrükitud teksti asemel 18. ja 19. lahtris lubatud ka üksnes vastava sertifitseerimise ja/või loa olemasolu.

6.  
Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 7 lõikes 4 nimetatud sildid peavad vastama käesoleva määruse VI lisas toodud näidisele.

Artikkel 3

Vormide tehnilised näitajad

1.  
Artiklis 2 nimetatud vormide jaoks kasutatav paber peab olema puidumassi jääkideta ja kirjutamiseks viimistletud ning peab kaaluma vähemalt 55 g/m2.
2.  
Artikli 2 lõigetes 1–5 nimetatud vormide suurus on 210 × 297 mm (A4), kusjuures pikkuse hälve võib olla maksimaalselt – 18 mm kuni + 8 mm.
3.  

Artikli 2 lõikes 1 nimetatud vormide jaoks kasutatakse paberivärvi järgmiselt:

a) 

vormi 1 jaoks (originaal) valge, esiküljel taustaks trükitud hall giljoššmuster, et avastada igasugused mehaanilised või keemilised võltsingud;

b) 

vormi 2 jaoks (loaomanikule antav koopia) kollane;

c) 

vormi 3 jaoks (eksportivale või reeksportivale riigile antav impordiloa koopia või väljaandvale korraldusasutusele tolli poolt tagastatav ekspordiloa või reekspordisertifikaadi koopia) kahvaturoheline;

d) 

vormi 4 jaoks (väljaandvale korraldusasutusele antav koopia) roosa;

e) 

vormi 5 jaoks (taotlus) valge.

4.  

Artikli 2 lõikes 2 nimetatud vormide jaoks kasutatakse paberivärvi järgmiselt:

a) 

vormi 1 jaoks (originaal) valge;

b) 

vormi 2 jaoks (importijale antav koopia) kollane.

5.  

Artikli 2 lõigetes 3 ja 5 nimetatud vormide jaoks kasutatakse paberivärvi järgmiselt:

a) 

vormi 1 jaoks (originaal) kollane, esiküljel taustaks trükitud hall giljoššmuster, et avastada igasugused mehaanilised või keemilised võltsingud;

b) 

vormi 2 jaoks (väljaandvale korraldusasutusele antav koopia) roosa;

c) 

vormi 3 jaoks (taotlus) valge.

6.  
Artikli 2 lõigetes 4 ja 6 nimetatud lisalehtede ning siltide paberi värv on valge.
7.  
Artiklis 2 nimetatud vormid trükitakse ja täidetakse ühes ELi ametlikest keeltest, mille määrab kindlaks iga liikmesriigi korraldusasutus. Vajaduse korral sisaldavad need sisu tõlget mõnda konventsiooni ametlikku töökeelde.
8.  
Liikmesriigid vastutavad artiklis 2 nimetatud vormide trükkimise eest ning artikli 2 lõigetes 1–5 nimetatud vormide puhul võib see olla osa elektroonilisest loa/sertifikaadi väljaandmisprotsessist.

Artikkel 4

Määrust (EÜ) nr 865/2006 muudetakse järgmiselt:

1) 

artiklid 2 ja 3 jäetakse välja;

2) 

I–VI lisa jäetakse välja.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 27. septembrist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

image

Juhendid ja selgitused

▼M1

1. Tegeliku (re-)eksportija (mitte tema esindaja) täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi või muusikariista sertifikaadi puhul seadusliku omaniku täisnimi ja täielik aadress. Kui muusikariista sertifikaadi taotleja ei ole muusikariista õiguslik omanik, tuleks vormile märkida nii omaniku kui ka taotleja täielik nimi ja aadress ning asjaomasele luba väljaandvale asutusele tuleks esitada omaniku ja taotleja vahelise laenulepingu koopia.

2. Ekspordiloa või reekspordisertifikaadi kehtivusaeg on maksimaalselt kuus kuud ja impordiloa kehtivusaeg maksimaalselt 12 kuud. Isikliku omandi sertifikaadi ja muusikariista sertifikaadi kehtivusaeg on maksimaalselt kolm aastat. Pärast kehtivusaja viimast päeva on see dokument kehtetu ning omanik peab liigselt viivitamata tagastama originaali ja kõik koopiad väljaandvale korraldusasutusele. Impordiluba on kehtetu, kui (re-)eksportiva riigi vastavat CITESi dokumenti kasutati (re-)ekspordiks pärast selle kehtivusaja viimast päeva või kui ELi sissetoomise kuupäeval on selle väljaandmise kuupäevast möödunud rohkem kui kuus kuud.

3. Tegeliku importija (mitte tema esindaja) täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi või muusikariista sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

5. Isikliku omandi sertifikaadi või muusikariista sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

▼B

6. A lisas loetletud elusisendite puhul, välja arvatud vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud isendid, võib väljaandev asutus näha ette nende pidamise asukoha, lisades siia lahtrisse sellekohased üksikasjad. Sel juhul on isendi mujale toimetamiseks vaja pädeva korraldusasutuse eelnevat luba, välja arvatud hädatarvilikuks veterinaarraviks tingimusel, et isendid tuuakse seejärel otse nende loajärgsesse asukohta tagasi.

▼M1

8. Kirjeldus peab olema võimalikult täpne ning sisaldama kolmetähelist koodi vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) VII lisale. Muusikariista puhul peaks muusikariista kirjeldus võimaldama pädeval asutusel kontrollida sertifikaadi vastavust imporditavale või eksporditavale isendile ning kirjeldus peaks sisaldama selliseid üksikasju nagu tootja nimi, seerianumber või muud identifitseerimisvahendid, näiteks fotod.

▼B

9.-10. Kasutage koguse ja/või netomassi ühikuid vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 VII lisale.

11. Märkige selle CITESi lisa number (I, II või III), milles on liik loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

12. Sisestage määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (A, B või C), milles liik on loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

13. Päritolu märkimiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

W

Vabast loodusest toodud isendid

R

Kontrollitavas keskkonnas peetavate loomade isendid, kes on munadena või noorloomadena toodud vabast loodusest, kus nad vastasel juhul ei oleks äärmiselt tõenäoliselt täiskasvanueani elanud

D

A lisa loomad, kes on vangistuses sündinud ja kasvatatud kaubanduslikul eesmärgil CITESi sekretariaadi registriga hõlmatud tegevusteks kooskõlas resolutsiooniga CONf. 12.10 (Rev. CoP15), ning A lisa taimed, mis on kaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud kooskõlas määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükiga, samuti nende osad ja neist saadu

A

A lisa taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisa taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt vangistuses kasvatatud loomad, samuti nende osad ja neist saadu

F

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki tingimustele mittevastavad vangistuses sündinud loomad, samuti nende osad ning neist saadu

I

Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid ( 4 )

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (4) 

U

Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

▼M1

X

Isendid, mis on võetud merekeskkonnast, mis ei kuulu ühegi riigi jurisdiktsiooni alla

▼B

14. Isendite (re)eksportimise/importimise eesmärgile osutamiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

B

Vangistuses kasvatamine või kunstlik paljundamine

E

Hariduslikud eesmärgid

G

Botaanikaaiad

H

Jahitrofeed

L

Korrakaitse/justiits-/kohtumeditsiinilised eesmärgid

M

Meditsiinilised eesmärgid (sh biomeditsiiniline uurimistöö)

N

Loodusesse laskmine või tagasilaskmine

P

Isiklikud eesmärgid

▼M1

Q

Rändnäitused (näidistekogu, tsirkus, rändloomaaed, taimenäitus, orkester või muuseuminäitus, mida näidatakse avalikult ärilisel eesmärgil)

▼B

S

Teaduslikud eesmärgid

T

Kaubanduslikud eesmärgid

Z

Loomaaiad

15.–17. Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud. Kui see on kolmas riik, peavad lahtrid 16 ja 17 sisaldama asjaomase loa üksikasju. Kui liidu liikmesriigist pärinevad isendid eksporditakse teisest liikmesriigist, tuleb lahtris 15 nimetada üksnes päritoluriigiks oleva liikmesriigi nimi.

18.–20. Reekspordisertifikaadi puhul on viimati reeksportinud riik reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditi enne nende reeksportimist liidust. Impordiloa puhul on see reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditakse. Lahtrid 19 ja 20 peavad sisaldama asjakohase reekspordisertifikaadi üksikasju.

21. Teaduslik nimetus peab vastama määruse (EÜ) nr 865/2006 VIII lisas nimetatud nomenklatuuri standardviidetele.

23.–25. Täidab ametiisik.

26. Importija/(re)eksportija või tema esindaja peab vajaduse korral märkima veokirja või lennuveokirja numbri.

27. Täidab vastavalt vajadusele kas liitu toomise koha või (re)eksportimiskoha tolliasutus. Sissetoomisel tuleb originaal (vorm 1) tagastada asjaomase liikmesriigi korraldusasutusele ning dokumendi omaniku koopia (vorm 2) importijale. (Re)ekspordi korral tuleb tolli poolt väljaandvale asutusele tagastatav koopia (vorm 3) tagastada asjaomase liikmesriigi korraldusasutusele ning originaal (vorm 1) ja dokumendi omaniku koopia (vorm 2) (re)eksportijale.