02012R0231 — ET — 17.03.2017 — 015.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 231/2012,

9. märts 2012,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 083 22.3.2012, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1050/2012, 8. november 2012,

  L 310

45

9.11.2012

►M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 25/2013, 16. jaanuar 2013,

  L 13

1

17.1.2013

►M3

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 497/2013, 29. mai 2013,

  L 143

20

30.5.2013

►M4

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 724/2013, 26. juuli 2013,

  L 202

11

27.7.2013

►M5

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 739/2013, 30. juuli 2013,

  L 204

35

31.7.2013

►M6

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 816/2013, 28. august 2013,

  L 230

1

29.8.2013

►M7

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 817/2013, 28. august 2013,

  L 230

7

29.8.2013

►M8

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1274/2013, 6. detsember 2013,

  L 328

79

7.12.2013

►M9

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 264/2014, 14. märts 2014,

  L 76

22

15.3.2014

►M10

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 298/2014, 21. märts 2014,

  L 89

36

25.3.2014

►M11

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 497/2014, 14. mai 2014,

  L 143

6

15.5.2014

►M12

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 506/2014, 15. mai 2014,

  L 145

35

16.5.2014

►M13

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 685/2014, 20. juuni 2014,

  L 182

23

21.6.2014

►M14

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 923/2014, 25. august 2014,

  L 252

11

26.8.2014

►M15

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 957/2014, 10. september 2014,

  L 270

1

11.9.2014

►M16

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 966/2014, 12. september 2014,

  L 272

1

13.9.2014

►M17

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/463, 19. märts 2015,

  L 76

42

20.3.2015

►M18

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/649, 24. aprill 2015,

  L 107

17

25.4.2015

►M19

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/1725, 28. september 2015,

  L 252

12

29.9.2015

►M20

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/1739, 28. september 2015,

  L 253

3

30.9.2015

►M21

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/1814, 13. oktoober 2016,

  L 278

37

14.10.2016

►M22

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2017/324, 24. veebruar 2017,

  L 49

4

25.2.2017
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 231/2012,

9. märts 2012,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Toidu lisaainete spetsifikatsioonid

Käesoleva määruse lisaga kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete, sealhulgas toiduvärvide ja magusainete spetsifikatsioonid.

Artikkel 2

Kehtetuks tunnistamine

Direktiivid 2008/60/EÜ, 2008/84/EÜ ja 2008/128/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 1. detsembrist 2012.

Artikkel 3

Üleminekumeetmed

Toite, mis sisaldavad toidu lisaaineid, mis on õiguspäraselt turule viidud enne 1. detsembrit 2012, kuid mis ei vasta käesoleva määruse nõuetele, võib turustada, kuni varud on lõppenud.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. detsembrist 2012.

Stevioolglükosiidide (E 960) ja aluselise metakrülaatkopolümeeri (E 1205) spetsifikatsioone, mis on sätestatud lisas, kohaldatakse käesoleva määruse jõustumisest alates.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
LISA

Märkus: etüleenoksiidi ei tohi kasutada lisaainetes steriliseerimiseks.

Alumiiniumlakid värvides kasutamiseks, kui nii on selgesõnaliselt väljendatud.Määratlus:

Alumiiniumlakke saadakse asjaomases spetsifikatsioonis sätestatud puhtuse kriteeriumidele vastava värvaine ja alumiiniumoksiidi reageerimisel vesikeskkonnas. Alumiiniumoksiid on tavaliselt värskelt valmistatud kuivatamata aine, mis on saadud alumiiniumsulfaadi või alumiiniumkloriidi reageerimisel naatriumkarbonaadi, kaltsiumkarbonaadi, kaltsiumbikarbonaadi või ammoniaagiga. Pärast laki moodustumist saadus filtreeritakse, pestakse veega ja kuivatatakse. Lõppsaadus võib sisaldada reageerimata alumiiniumoksiidi.

HCl-is lahustumatud ained

Mitte üle 0,5 %

NaOH-s lahustumatud ained

Mitte üle 0,5 % ainult Ε 127 erütrosiini puhul

Eetriga ekstraheeritavad ained

Mitte üle 0,2 % (neutraalses keskkonnas)

Rakendatavad on vastavatele värvainetele ettenähtud puhtuse erikriteeriumid.

E 100 KURKUMIINSünonüümid

CI looduslik kollane 3; kurkumkollane; diferoüülmetaan

Määratlus

Kurkumiini saadakse hariliku kurkumi (Curcuma longa L.) risoomide solventekstraktsioonil. Kontsentreeritud kurkumiinipulbri saamiseks puhastatakse ekstrakt ümberkristallimisega. Toode sisaldab põhiliselt kurkumiine, s.o värviandvat 1,7-bis(4-hüdroksü-3-metoksüfenüül)hepta-1,6-dieen-3,5-diooni) ja selle kahte desmetoksüderivaati erinevates vahekordades. Saadus võib väikestes kogustes sisaldada kurkumiinis looduslikult esinevaid õlisid ja vaike.

Kurkumiini kasutatakse alumiiniumlakkides; alumiiniumisisaldus on vähem kui 30 %.

Ekstraheerimisel võib kasutada ainult järgmisi lahusteid: etüülatsetaat, atsetoon, süsinikdioksiid, diklorometaan, n-butanool, metanool, etanool, heksaan, 2-propanool.

Värviindeksi nr

75300

EINECS

207-280-5

Keemiline nimetus

I  1,7-bis(4-hüdroksü-3-metoksüfenüül)hepta-1,6-dieen-3,5-dioon

II  1-(4-hüdroksüfenüül)-7-(4-hüdroksü-3-metoksüfenüül)hepta-1,6-dieen-3,5-dioon

III  1,7-bis-(4-hüdroksüfenüül)hepta-1,6-dieen-3,5-dioon

Keemiline valem

I  C21H20O6

II  C20H18O5

III  C19H16O4

Molekulmass

I.  368,39

II.  338,39

III.  308,39

Analüüs

Sisaldab kokku vähemalt 90 % värvaineid

image

etanoolis umbes 426 nm juures on 1 607

Kirjeldus

Punakaskollase värvusega kristalne pulber

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum etanoolis on umbes 426 nm juures

Sulamistäpp

179 °C – 182 °C

Puhtus

Lahusti jäägid

Etüülatsetaat

right accolade Mitte üle 50 mg/kg, eraldi või koos

Atsetoon

n-butanool

Metanool

Etanool

Heksaan

2-propanool

Diklorometaan: mitte üle 10 mg/kg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 10 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Võidakse kasutada seda värvi alumiiniumlakke.

E 101 i) RIBOFLAVIINSünonüümid

Laktoflaviin

Määratlus

Värviindeksi nr

 

EINECS

201-507-1

Keemiline nimetus

7,8-dimetüül-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahüdroksüpentüül)benso(g)pteridiin-2,4-(3H,10H)-dioon; 7,8-dimetüül-10-(1′-D-ribitüül)isoalloksasiin

Keemiline valem

C17H20N4O6

Molekulmass

376,37

Analüüs

Sisaldus vähemalt 98 % veevabal kujul

image

vesilahuses umbes 444 nm juures on 328

Kirjeldus

Kollase kuni punakaskollase värvusega kristalne nõrga lõhnaga pulber

Määramine

Spektromeetria

Neeldumissuhe A375/A267 on 0,31–0,33

right accolade vesilahuses

Neeldumissuhe A444/A267 on 0,36–0,39

Neeldumismaksimum vees on umbes 375 nm juures

Eripöörang

[α]D 20 0,05 N naatriumhüdroksiidi lahuses on vahemikus – 115° kuni – 140°

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 1,5 % (105 °C, 4 tundi)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,1 %

Primaarsed aromaatsed amiinid

Mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna aniliiniks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

▼M14

On lubatud kasutada sellest värvainest valmistatud alumiiniumlakke.

▼B

E 101 ii) RIBOFLAVIIN-5′-FOSFAATSünonüümid

Naatriumriboflaviin-5′-fosfaat

Määratlus

Need näitajad kehtivad riboflaviin-5'-fosfaadi kohta, milles leidub väikestes kogustes vaba riboflaviini ja riboflaviindifosfaati

Värviindeksi nr

 

EINECS

204-988-6

Keemiline nimetus

Mononaatrium(2R,3R,4S)-5-(3′)10′-divesinik-7′,8′-dimetüül-2′,4′-diokso-10′-benso(γ)pteridinüül)-2,3,4-trihüdroksüpentüülfosfaat; riboflaviini 5’-monofosfaatestri mononaatriumsool

Keemiline valem

Dihüdraat: C17H20N4NaO9P · 2H2O

Veevaba vorm: C17H20N4NaO9P

Molekulmass

514,36

Analüüs

Sisaldab kokku vähemalt 95 % värvaineid (ümber arvutatuna C17H20N4NaO9P·2H2O-ks)

image

vesilahuses umbes 375 nm juures on 250

Kirjeldus

Kollase kuni punakaskollase värvusega kristalne hügroskoopne nõrga lõhnaga pulber

Määramine

Spektromeetria

Neeldumissuhe A375/A267 on 0,30–0,34

right accolade vesilahuses

Neeldumissuhe A444/A267 on 0,35–0,40

Neeldumismaksimum vees on umbes 375 nm juures

Eripöörang

[α]D 20 5 M HCl-i lahuses on vahemikus +38° kuni +42°

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Dehüdrateeritud vormi puhul mitte üle 8 % (100 °C, 5 tundi vaakumis P2O5 kohal)

Sulfaattuhk

Mitte üle 25 %

Anorgaaniline fosfaat

Mitte üle 1,0 % (ümber arvutatuna PO4 sisalduseks veevabas massis)

Lisavärvained

Riboflaviin (vaba): mitte üle 6 %

Riboflaviindifosfaat: Mitte üle 6 %

Primaarsed aromaatsed amiinid

Mitte üle 70 mg/kg (ümber arvutatuna aniliiniks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

▼M14

On lubatud kasutada sellest värvainest valmistatud alumiiniumlakke.

▼B

E 102 TARTRASIINSünonüümid

CI kollane toiduvärv 4

Määratlus

Tartrasiin saadakse 4-amino-benseensulfoonhappe diasoteerimisega soolhappe ja naatriumnitriti abil. Diasoühend sidestatakse seejärel ühend 4,5-dihüdro-5-okso-1-(4-sulfofenüül)-1H-pürasool-3-karboksüülhappe või nimetatud happe metüülestri, etüülestri või soolaga. Saadud värvaine puhastatakse ja eraldatakse naatriumsoola kujul. Tartrasiin koosneb peamiselt trinaatrium-5-hüdroksü-1-(4-sulfonatofenüül)-4-(4-sulfonatofenüülaso)-H-pürasool-3-karboksülaadist ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat.

Tartrasiini kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool.

Värviindeksi nr

19140

EINECS

217-699-5

Keemiline nimetus

Trinaatrium-5-hüdroksü-1-(4-sulfonatofenüül)-4-(4-sulfonatofenüülaso)-H-pürasool-3-karboksülaat

Keemiline valem

C16H9N4Na3O9S2

Molekulmass

534,37

Analüüs

Sisaldab kokku vähemalt 85 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsoolaks).

image

vesilahuses umbes 426 nm juures on 530

Kirjeldus

Kergelt punakaskollaka värvusega pulber või graanulid

Vesilahuse kujul

Kollane

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum vees on umbes 426 nm juures

Puhtus

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,2 %

Lisavärvained

Mitte üle 1,0 %

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

 

4-hüdrasiinobenseensulfoonhape

right accolade Kokku mitte üle 0,5 %

4-aminobenseen-1-sulfoonhape

5-okso-1-(4-sulfofenüül)-2-pürasoliin-3-karboksüülhape

4,4′-diasoaminodi(benseen-sulfoonhape)

Tetrahüdroksümerevaikhape

Sulfoneerimata primaarsed aromaatsed amiinid

Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks)

Eetriga ekstraheeritavad ained

Mitte üle 0,2 % neutraalses keskkonnas

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Võidakse kasutada seda värvi alumiiniumlakke.

E 104 KINOLIINKOLLANESünonüümid

CI kollane toiduvärv 13

Määratlus

Kinoliinkollane saadakse 2-(2-kinolüül)-indaan-1,3-diooni või segu, milles on ligikaudu kaks kolmandikku 2-(2-kinolüül)indaan-1,3-diooni ja üks kolmandik 2-(2-(6-metüülkinolüül))indaan-1,3-diooni sulfoonimise teel. Kinoliinkollane koosneb peamiselt eespool nimetatud ühendi disulfonaatide (peamine koostisaine), monosulfonaatide ja trisulfonaatide naatriumsooladest ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat.

Kinoliinkollase kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool.

Värviindeksi nr

47005

EINECS

305-897-5

Keemiline nimetus

2-(2-kinolüül)indaan-1,3-dioondisulfonaatide dinaatriumsoolad (peamine koostisosa)

Keemiline valem

C18H9N Na2O8S2 (peamine koostisaine)

Molekulmass

477,38 (peamine koostisaine)

Analüüs

Sisaldab kokku vähemalt 70 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsoolaks).

Kinoliinkollase koostis on järgmine:

kogu värvainest on vähemalt:

— 80 % dinaatrium-2-(2-kinolüül)indaan-1,3-dioondisulfonaati

— 15 % naatrium-2-(2-kinolüül)indaan-1,3-dioonmonosulfonaati

— 7,0 % trinaatrium-2-(2-kinolüül)indaan-1,3-dioontrisulfonaati

Peamise koostisaine

image

äädikhappe vesilahuses umbes 411 nm juures on 865

Kirjeldus

Kollase värvusega pulber või graanulid

Vesilahuse kujul

Kollane

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum äädikhappe vesilahuses, pH 5, on umbes 411 nm juures

Puhtus

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,2 %

Lisavärvained

Mitte üle 4,0 %

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

 

2-metüülkinoliin

right accolade Kokku mitte üle 0,5 %

2-metüül-kinoliinsulfoonhape

Ftaalhape

2,6-dimetüülkinoliin

2,6-dimetüülkinoliinsulfoonhape

2-(2-kinolüül)indaan-1,3-dioon

Mitte üle 4 mg/kg

Sulfoonimata primaarsed aromaatsed amiinid

Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks)

Eetriga ekstraheeritavad ained

Mitte üle 0,2 % neutraalses keskkonnas

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Võidakse kasutada seda värvi alumiiniumlakke.

E 110 PÄIKESELOOJANGUKOLLANE FCFSünonüümid

CI kollane toiduvärv 3; punakaskollane S

Määratlus

Päikeseloojangukollane FCF koosneb peamiselt dinaatrium-2-hüdroksü-1-(4-sulfonatofenüülaso)-naftaleen-6-sulfonaadist ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat. Päikeseloojangukollast FCF toodetakse 4-aminobenseensulfoonhappe diasoteerimisega soolhappe ja naatriumnitritiga või väävelhappe ja naatriumnitritiga. Diasoühend sidestatakse 6-hüdroksü-2-naftaleen-sulfoonhappega. Saadud värvaine eraldatakse naatriumsoola kujul ja kuivatatakse.

Päikeseloojangukollase FCF kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool.

Värviindeksi nr

15985

EINECS

220-491-7

Keemiline nimetus

Dinaatrium-2-hüdroksü-1-(4-sulfonatofenüülaso)-naftaleen-6-sulfonaat

Keemiline valem

C16H10N2Na2O7S2

Molekulmass

452,37

Analüüs

Sisaldab kokku vähemalt 85 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsoolaks).

image

vesilahuses, pH 7, umbes 485 nm juures on 555

Kirjeldus

Kollakaspunase värvusega pulber või graanulid

Vesilahuse kujul

Kollakaspunane

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum vees, pH 7, on umbes 485 nm juures

Puhtus

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,2 %

Lisavärvained

Mitte üle 5,0 %

1-(fenüülaso)-2-naftalenool (Sudan I)

Mitte üle 0,5 mg/kg

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

 

4-aminobenseen-1-sulfoonhape

right accolade Kokku mitte üle 0,5 %

3-hüdroksünaftaleen-2,7-disulfoonhape

6-hüdroksünaftaleen-2-sulfoonhape

7-hüdroksünaftaleen-1,3-disulfoonhape

4,4′-diasoaminodi(benseen-sulfoonhape)

6,6′-oksüdi(naftaleen-2-sulfoonhape)

Sulfoonimata primaarsed aromaatsed amiinid

Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks)

Eetriga ekstraheeritavad ained

Mitte üle 0,2 % neutraalses keskkonnas

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Võidakse kasutada seda värvi alumiiniumlakke.

E 120 KOŠENILL, KARMIINHAPE, KARMIINIDSünonüümid

CI looduslik punane 4

Määratlus

Karmiine ja karmiinhapet saadakse emase kilptäi Dactylopius coccus Costa kuivatatud kehade (košenilli) vesi-, vesi-alkohol-või alkoholekstraktidest.

Peamine värvaine on karmiinhape.

Karmiinhappest saab valmistada alumiiniumlakke (karmiine), milles on alumiiniumi ja karmiinhappe eeldatav moolsuhe 1:2.

Tööstuslikus tootes esineb värvaine seotuna ammooniumi, kaltsiumi, kaaliumi või naatriumi katioonidega, kas eraldi või mitme iooniga samaaegselt, kusjuures need katioonid võivad esineda ka ülehulgas.

Tööstuslik toode võib sisaldada ka kilptäist pärinevaid valkaineid, vaba karminaati ja sidumata alumiiniumikatioonide jääke.

Värviindeksi nr

75470

EINECS

Košenill: 215-680-6; karmiinhape: 215-023-3; karmiinid: 215-724-4

Keemiline nimetus

7-β-D-glükopüranosüül-3,5,6,8-tetrahüdroksü-1-metüül-9,10-dioksoantratseen-2-karboksüülhape (karmiinhape); karmiin on nimetatud happe hüdraaditud alumiiniumkelaat

Keemiline valem

C22H20O13 (karmiinhape)

Molekulmass

492,39 (karmiinhape)

Analüüs

Karmiinhappe sisaldus ekstraktides peab olema vähemalt 2,0 %, kelaatides vähemalt 50 %

Kirjeldus

Punase kuni tumepunase värvusega rabedad või kõvad tükid või pulber. Košenilliekstrakt on tavaliselt tumepunase värvusega vedelik, kuid selle võib ka pulbriks kuivatada.

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum ammoniaagi vesilahuses on umbes 518 nm juures.

Karmiinhappel on neeldumismaksimum lahjendatud soolhappelahuses umbes 494 nm juures

Karmiinhappe soolhappelahuse

image

umbes 494 nm juures on 139

Puhtus

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Võidakse kasutada seda värvi alumiiniumlakke.

E 122 ASORUBIIN, KARMOISIINSünonüümid

CI punane toiduvärv 3

Määratlus

Asorubiin koosneb peamiselt dinaatrium-4-hüdroksü-3-(4-sulfonato-1-naftüülaso)-naftaleen-1-sulfonaadist ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat.

Asorubiini kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool.

Värviindeksi nr

14720

EINECS

222-657-4

Keemiline nimetus

Dinaatrium-4-hüdroksü-3-(4-sulfonato-1-naftüülaso)-naftaleen-1-sulfonaat

Keemiline valem

C20H12N2Na2O7S2

Molekulmass

502,44

Analüüs

Sisaldab kokku vähemalt 85 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsoolaks)

image

vesilahuses umbes 516 nm juures on 510

Kirjeldus

Punase kuni punakaspruuni värvusega pulber või graanulid

Vesilahuse kujul

Punane

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum vees on umbes 516 nm juures

Puhtus

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,2 %

Lisavärvained

Mitte üle 1 %

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

 

4-aminonaftaleen-1-sulfoonhape

right accolade Kokku mitte üle 0,5 %

4-hüdroksünaftaleen-1-sulfoonhape

Sulfoonimata primaarsed aromaatsed amiinid

Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks)

Eetriga ekstraheeritavad ained

Mitte üle 0,2 % neutraalses keskkonnas

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Võidakse kasutada seda värvi alumiiniumlakke.

E 123 AMARANTSünonüümid

CI punane toiduvärv 9

Määratlus

Amarant koosneb peamiselt trinaatrium-2-hüdroksü-1-(4-sulfonato-1-naftüülaso)-naftaleen-3,6-disulfonaadist ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat. Amaranti saadakse 4-amino-1-naftaleensulfoonhappe sidestamise teel 3-hüdroksü-2,7-naftaleendisulfoonhappega.

Amarandi kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool.

Värviindeksi nr

16185

EINECS

213-022-2

Keemiline nimetus

Trinaatrium-2-hüdroksü-1-(4-sulfonato-1-naftüülaso)-naftaleen-3,6-disulfonaat

Keemiline valem

C20H11N2Na3O10S3

Molekulmass

604,48

Analüüs

Sisaldab kokku vähemalt 85 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsoolaks)

image

vesilahuses umbes 440 nm juures on 520

Kirjeldus

Punakaspruuni värvusega pulber või graanulid

Vesilahuse kujul

Punane

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum vees on umbes 520 nm juures

Puhtus

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,2 %

Lisavärvained

Mitte üle 3,0 %

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

 

4-aminonaftaleen-1-sulfoonhape

right accolade Kokku mitte üle 0,5 %

3-hüdroksünaftaleen-2,7-disulfoonhape

6-hüdroksünaftaleen-2-sulfoonhape

7-hüdroksünaftaleen-1,3-disulfoonhape

7-hüdroksünaftaleen-1,3-6-trisulfoonhape

Sulfoonimata primaarsed aromaatsed amiinid

Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks)

Eetriga ekstraheeritavad ained

Mitte üle 0,2 % neutraalses keskkonnas

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Võidakse kasutada seda värvi alumiiniumlakke.

E 124 ERKPUNANE 4R, KOŠENILLPUNANE ASünonüümid

CI punane toiduvärv 7; erkpunane; uuskokiin

Määratlus

Erkpunane 4R koosneb peamiselt trinaatrium-2-hüdroksü-1-(4-sulfonato-1-naftüülaso)-naftaleen-6,8-disulfonaadist ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat. Erkpunast 4R-i saadakse diasoteeritud naftioonhappe ja 2-naftool-6,8- disulfoonhappe sidestamisega ning saadusest trinaatriumsoola valmistamisega.

Erkpunase 4R kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool.

Värviindeksi nr

16255

EINECS

220-036-2

Keemiline nimetus

Trinaatrium-2-hüdroksü-1-(4-sulfonato-1-naftüülaso)-naftaleen-6,8-disulfonaat

Keemiline valem

C20H11N2Na3O10S3

Molekulmass

604,48

Analüüs

Sisaldab kokku vähemalt 80 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsooladeks)

image

vesilahuses umbes 430 nm juures on 505

Kirjeldus

Punaka värvusega pulber või graanulid

Vesilahuse kujul

Punane

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum vees on umbes 505 nm juures

Puhtus

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,2 %

Lisavärvained

Mitte üle 1,0 %

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

 

4-aminonaftaleen-1-sulfoonhape

right accolade Kokku mitte üle 0,5 %

7-hüdroksünaftaleen-1,3-disulfoonhape

3-hüdroksünaftaleen-2,7-disulfoonhape

6-hüdroksünaftaleen-2-sulfoonhape

7-hüdroksünaftaleen-1,3-6-trisulfoonhape

Sulfoonimata primaarsed aromaatsed amiinid

Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks)

Eetriga ekstraheeritavad ained

Mitte üle 0,2 % neutraalses keskkonnas

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Võidakse kasutada seda värvi alumiiniumlakke.

E 127 ERÜTROSIINSünonüümid

CI punane toiduvärv 14

Määratlus

Erütrosiin koosneb peamiselt dinaatrium-2-(2,4,5,7-tetrajodo-3-oksido-6-oksoksanteen-9-üül)bensoaatmonohüdraadist ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisosadeks on vesi, naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat. Erütrosiini saadakse fluorestseiini, resortsinooli ja ftaalanhüdriidi kondenseerimissaaduse jodeerimisega.

Erütrosiini kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool.

Värviindeksi nr

45430

EINECS

240-474-8

Keemiline nimetus

Dinaatrium-2-(2,4,5,7-tetrajodo-3-oksido-6-oksoksanteen-9-üül)bensoaatmonohüdraat

Keemiline valem

C20H6I4Na2O5 H2O

Molekulmass

897,88

Analüüs

Sisaldab kokku vähemalt 87 % värvaineid (ümber arvutatuna veevabadeks naatriumsooladeks)

image

vesilahuses, pH 7, umbes 526 nm juures on 1 100

Kirjeldus

Punase värvusega pulber või graanulid

Vesilahuse kujul

Punane

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum vees, pH 7, on umbes 526 nm juures

Puhtus

Anorgaanilised jodiidid

Mitte üle 0,1 % (ümber arvutatuna naatriumjodiidiks)

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,2 %

Lisavärvained (v.a fluorestseiin)

Mitte üle 4,0 %

Fluorestseiin

Mitte üle 20 mg/kg

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

 

Trijodoresortsinool

Mitte üle 0,2 %

2-(2,4-dihüdroksü-3,5-dijodobensoüül)bensoehape

Mitte üle 0,2 %

Eetriga ekstraheeritavad ained

Mitte üle 0,2 % lahusest, mille pH on 7–8

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Võidakse kasutada seda värvi alumiiniumlakke.

E 129 VÕLUPUNANE ACSünonüümid

CI punane toiduvärv 17

Määratlus

Võlupunane AC koosneb peamiselt dinaatrium-2-hüdroksü-1-(2-metoksü-5-metüül-4-sulfonato-fenüülaso)-naftaleen-6-sulfonaadist ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat. Võlupunast AC saadakse diasoteeritud 5-amino-4-metoksü-2-tolueensulfoonhappe sidestamise teel 6-hüdroksü-2-naftaleendisulfoonhappega.

Võlupunase AC kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool.

Värviindeksi nr

16035

EINECS

247-368-0

Keemiline nimetus

Dinaatrium-2-hüdroksü-1-(2-metoksü-5-metüül-4-sulfonatofenüülaso)-naftaleen-6-sulfonaat

Keemiline valem

C18H14N2Na2O8S2

Molekulmass

496,42

Analüüs

Sisaldab kokku vähemalt 85 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsoolaks)

image

vesilahuses, pH 7, umbes 504 nm juures on 540

Kirjeldus

Tumepunase värvusega pulber või graanulid

Vesilahuse kujul

Punane

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum vees on umbes 504 nm juures

Puhtus

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,2 %

Lisavärvained

Mitte üle 3,0 %

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

 

6-hüdroksü-2-naftaleen-sulfoonhappe naatriumisool

Mitte üle 0,3 %

4-amino-5-metoksü-2-metüülbenseensulfoonhape

Mitte üle 0,2 %

6,6-oksübis(2-naftaleen-sulfoonhappe) dinaatriumisool

Mitte üle 1,0 %

Sulfoonimata primaarsed aromaatsed amiinid

Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks)

Eetriga ekstraheeritavad ained

Mitte üle 0,2 % lahusest, mille pH on 7

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Võidakse kasutada seda värvi alumiiniumlakke.

E 131 PATENTSININE VSünonüümid

CI sinine toiduvärv 5

Määratlus

Patentsinine V koosneb peamiselt [4-(α-(4-dietüülaminofenüül)-5-hüdroksü-2,4-disulfofenüülmetülideen)-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen]-dietüülammooniumhüdroksiidi kaltsium-või naatriumsisesoolast ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatrium- ja/või kaltsiumsulfaat.

Lubatud on ka kaaliumsool

Värviindeksi nr

42051

EINECS

222-573-8

Keemiline nimetus

[4-(α-(4-dietüülaminofenüül)-5-hüdroksü-2,4-disulfofenüülmetülideen)-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen]-dietüülammooniumhüdroksiidi sisesoola kaltsium- või naatriumühend

Keemiline valem

Kaltsiumühend: C27H31N2O7S2Ca1/2

Naatriumühend: C27H31N2O7S2Na

Molekulmass

Kaltsiumühend: 579,72

Naatriumühend: 582,67

Analüüs

Sisaldab kokku vähemalt 85 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsoolaks)

image

vesilahuses, pH 5, umbes 638 nm juures on 2 000

Kirjeldus

Tumesinise värvusega pulber või graanulid

Vesilahuse kujul

Sinine

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum vees, pH 5, on umbes 638 nm juures

Puhtus

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,2 %

Lisavärvained

Mitte üle 2,0 %

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

 

3-hüdroksübensaldehüüd

right accolade Kokku mitte üle 0,5 %

3-hüdroksübensoehape

3-hüdroksü-4-sulfobensoehape

N,N-dietüülamino-benseensulfoonhape

Leukoalus

Mitte üle 4,0 %

Sulfoonimata primaarsed aromaatsed amiinid

Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks)

Eetriga ekstraheeritavad ained

Mitte üle 0,2 % lahusest, mille pH on 5

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Võidakse kasutada seda värvi alumiiniumlakke.

E 132 INDIGOTIIN, INDIGOKARMIINSünonüümid

CI sinine toiduvärv 1

Määratlus

Indigotiin koosneb peamiselt dinaatrium-3,3′-diokso-2,2′-biindolülideen-5,5′-disulfonaadi ja dinaatrium-3,3′-diokso-2,2′-biindolülideen-5,7′-disulfonaadi segust ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat.

Indigotiini kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool.

Indigokarmiin saadakse indigo sulfoonimise teel. Selleks kuumutatakse indigot (või indigopastat) koos väävelhappega. Värv eraldatakse ja puhastatakse.

Värviindeksi nr

73015

EINECS

212-728-8

Keemiline nimetus

Dinaatrium-3,3′-diokso-2,2′-biindolülideen-5,5′-disulfonaat

Keemiline valem

C16H8N2Na2O8S2

Molekulmass

466,36

Analüüs

Sisaldab kokku vähemalt 85 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsooladeks);

dinaatrium-3,3'-diokso-2,2'-biindolülideen-5,7'-disulfonaat: mitte üle 18 %

image

vesilahuses umbes 480 nm juures on 610

Kirjeldus

Tumesinise värvusega pulber või graanulid

Vesilahuse kujul

Sinine

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum vees on umbes 610 nm juures

Puhtus

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,2 %

Lisavärvained

Välja arvatud dinaatrium-3,3'-diokso-2,2'-bi-indolülideen-5,7'-disulfonaat: mitte üle 1,0 %

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

 

Isatiin-5-sulfoonhape

right accolade Kokku mitte üle 0,5 %

5-sulfoonantraniilhape

Antraniilhape

Sulfoonimata primaarsed aromaatsed amiinid

Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks)

Eetriga ekstraheeritavad ained

Mitte üle 0,2 % neutraalses keskkonnas

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Võidakse kasutada seda värvi alumiiniumlakke.

E 133 BRILJANTSININE FCFSünonüümid

CI sinine toiduvärv 2

Määratlus

Briljantsinine FCF koosneb peamiselt dinaatrium-α-(4-(N-etüül-3-sulfonatobensüülamino)-fenüül)-α-(4-N-etüül-3-sulfonatobensüülamino)-tsükloheksa-2,5-dienülideen)tolueen-2-sulfonaadist ja selle isomeeridest ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat.

Briljantsinise FCF kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool

Värviindeksi nr

42090

EINECS

223-339-8

Keemiline nimetus

Dinaatrium-α-(4-(N-etüül-3-sulfonatobensüülamino)fenüül)-α-(4-N-etüül-3-sulfonatobensüülamino)tsükloheksa-2,5-dienülideen)tolueen-2-sulfonaat

Keemiline valem

C37H34N2Na2O9S3

Molekulmass

792,84

Analüüs

Sisaldab kokku vähemalt 85 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsoolaks)

image

vesilahuses umbes 1 630  nm juures on 630

Kirjeldus

Punakassinise värvusega pulber või graanulid

Vesilahuse kujul

Sinine

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum vees on umbes 630 nm juures

Puhtus

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,2 %

Lisavärvained

Mitte üle 6,0 %

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

 

2-, 3- ja 4-formüülbenseen-sulfoonhapped kokku

Mitte üle 1,5 %

3-((etüül)(4-sulfofenüül)-amino)metüülbenseen-sulfoonhape

Mitte üle 0,3 %

Leukoalus

Mitte üle 5,0 %

Sulfoonimata primaarsed aromaatsed amiinid

Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks)

Eetriga ekstraheeritavad ained

Mitte üle 0,2 % pH 7 korral

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Võidakse kasutada seda värvi alumiiniumlakke.

E 140 i) KLOROFÜLLIDSünonüümid

CI looduslik roheline 3; magneesiumklorofüll; magneesiumfeofütiin

Määratlus

Klorofülle saadakse toiduks kasutatavate taimede, heintaimede, lutserni ja nõgese solventekstraktsioonil. Sellele järgneval lahusti eemaldamisel võib klorofüllis looduslikult esinev kompleksmagneesium klorofüllidest kas osaliselt või täielikult eralduda, kusjuures tekib vastav feofütiin. Peamised värvained on feofütiinid ja magneesiumklorofüllid. Ekstraktsiooni saadus, millest lahusti on eemaldatud, sisaldab ka muid pigmente, näiteks karotenoide, ning õlisid, rasvu ja vahasid, mis pärinevad algmaterjalist. Ekstraheerimisel võib kasutada ainult järgmisi lahusteid: atsetoon, metüületüülketoon, diklorometaan, süsinikdioksiid, metanool, etanool, 2-propanool ja heksaan.

Värviindeksi nr

75810

EINECS

Klorofüllid: 215-800-7, klorofüll a: 207-536-6, klorofüll b: 208-272-4

Keemiline nimetus

Peamised värvained on:

Fütüül(132R,17S,18S)-3-(8-etüül-132-metoksükarbonüül-2,7,12,18-tetrametüül-13'-okso-3-vinüül-131-132-17,18-tetrahüdrotsüklopenta-[at]-porfüriin-17-üül)propanaat (feofütiin a) või sama magneesiumkompleksina (klorofüll a)

Fütüül(132R,17S,18S)-3-(8-etüül-7-formüül-132-metoksükarbonüül-2,12,18-trimetüül-13'-okso-3-vinüül-131-132-17,18-tetrahüdrotsüklopenta-[at]-porfüriin-17- üül)propanaat (feofütiin b) või sama magneesiumkompleksina (klorofüll b)

Keemiline valem

Klorofüll a (magneesiumkompleks): C55H72MgN4O5

Klorofüll a: C55H74N4O5

Klorofüll b (magneesiumkompleks): C55H70MgN4O6

Klorofüll b: C55H72N4O6

Molekulmass

Klorofüll a (magneesiumkompleks): 893,51

Klorofüll a: 871,22

Klorofüll b (magneesiumkompleks): 907,49

Klorofüll b: 885,20

Analüüs

Klorofüllide ja nende magneesiumkomplekside üldsisaldus on vähemalt 10 %

image

kloroformis umbes 409 nm juures on 700

Kirjeldus

Sõltuvalt kompleksmagneesiumi sisaldusest oliivrohelise kuni tumerohelise värvusega vahajas tahke aine

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum kloroformis on umbes 409 nm juures

Puhtus

Lahusti jäägid

Atsetoon

right accolade Mitte üle 50 mg/kg, eraldi või koos

Metüületüülketoon

Metanool

Etanool

2-propanool

Heksaan

Diklorometaan:

Mitte üle 10 mg/kg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

E 140 ii) KLOROFÜLLIINIDSünonüümid

CI looduslik roheline 5; naatriumklorofülliin; kaaliumklorofülliin

Määratlus

Klorofülliinide ja leeliste sooli saadakse toiduks kasutatavate taimede, heintaimede, lutserni ja nõgese solventekstraktide seebistamisel. Seebistamisel eemaldatakse metüül- ja fütoolesterrühmad, osaliselt võib lõhustuda ka tsüklopentenüültsükkel. Happerühmade neutraliseerimise tulemusena tekivad kaalium- ja/või naatriumsoolad.

Ekstraheerimisel võib kasutada ainult järgmisi lahusteid: atsetoon, metüületüülketoon, diklorometaan, süsinikdioksiid, metanool, etanool, 2-propanool ja heksaan.

Värviindeksi nr

75815

EINECS

287-483-3

Keemiline nimetus

Peamised värvained happe kujul on järgmised:

— 3-(10-karboksülato-4-etüül-1,3,5,8-tetrametüül-9-okso-2-vinüülporfiin-7-üül)propanaat (klorofülliin a)

— ning

— 3-(10-karboksülato-4-etüül-3-formüül-1,5,8-trimetüül-9-okso-2-vinüülporfiin-7-üül)propanaat (klorofülliin b)

Sõltuvalt hüdrolüüsi ulatusest võib tsüklopentenüültsükkel lõhustuda ja selle tagajärjel tekib kolmas karboksüülrühm.

Esineda võivad ka magneesiumkompleksid.

Keemiline valem

Klorofülliin a (happe kujul): C34H34N4O5

Klorofülliin b (happe kujul): C34H32N4O6

Molekulmass

Klorofülliin a: 578,68

Klorofülliin b: 592,66

Kui tsüklopentüültsükkel on lõhustunud, võib kumbki molekulmass olla 18 aatommassiühiku võrra suurem

Analüüs

Umbes 100 °C juures tund aega kuivatatud proovis on klorofülliine kokku vähemalt 95 %

image

vesilahuses, pH 9, umbes 405 nm juures on 700

image

vesilahuses, pH 9, umbes 653 nm juures on 140

Kirjeldus

Tumerohelise kuni sinakasmusta värvusega pulber

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimumid fosfaatpuhvri vesilahuses, pH 9, on umbes 405 ja 653 nm juures

Puhtus

Lahusti jäägid

Atsetoon

right accolade Mitte üle 50 mg/kg, eraldi või koos

Metüületüülketoon

Metanool

Etanool

2-propanool

Heksaan

Diklorometaan:

mitte üle 10 mg/kg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 10 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

E 141 i) KLOROFÜLLIDE VASEKOMPLEKSIDSünonüümid

CI looduslik roheline 3; vaskklorofüll; vaskfeofütiin

Määratlus

Vaskklorofülle saadakse vasesoola lisamisel toiduks kasutatavate taimede, heintaimede, lutserni ja nõgese solventekstraktsiooni saadusele. Saadus, millest lahusti on eemaldatud, sisaldab ka muid pigmente, näiteks karotenoide ning rasvu ja vahasid, mis pärinevad algmaterjalist. Peamised värvained on vaskfeofütiinid. Ekstraheerimisel võib kasutada ainult järgmisi lahusteid: atsetoon, metüületüülketoon, diklorometaan, süsinikdioksiid, metanool, etanool, 2-propanool ja heksaan.

Värviindeksi nr

75810

EINECS

Vaskklorofüll a: 239-830-5; vaskklorofüll b: 246-020-5

Keemiline nimetus

[Fütüül(132R,17S,18S)-3-(8-etüül-132-metoksükarbonüül-2,7,12,18-tetrametüül-13'-okso-3-vinüül-131-132-17,18-tetrahüdrotsüklopenta-[at]-porfüriin-17-üül)propanaat]vask(II) (vaskklorofüll a)

[Fütüül(132R,17S,18S)-3-(8-etüül-7-formüül-132-metoksükarbonüül-2,12,18-trimetüül-13'-okso-3-vinüül-131-132-17,18-tetrahüdrotsüklopenta-[at]-porfüriin-17-üül)propanaat]vask(II) (vaskklorofüll b)

Keemiline valem

Vaskklorofüll a: C55H72Cu N4O5

Vaskklorofüll b: C55H70Cu N4O6

Molekulmass

Vaskklorofüll a: 932,75

Vaskklorofüll b: 946,73

Analüüs

Vaskklorofüllide kogusisaldus on vähemalt 10 %

image

kloroformis umbes 422 nm juures on 540

image

kloroformis umbes 652 nm juures on 300

Kirjeldus

Sõltuvalt lähtematerjalist sinakasrohelise kuni tumerohelise värvusega vahajas aine

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimumid kloroformis on umbes 422 ja 652 nm juures

Puhtus

Lahusti jäägid

Atsetoon

right accolade Mitte üle 50 mg/kg, eraldi või koos

Metüületüülketoon

Metanool

Etanool

2-propanool

Heksaan

Diklorometaan:

Mitte üle 10 mg/kg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Vaskioonid

Mitte üle 200 mg/kg

Vask kokku

Mitte üle 8,0 % kogu vaskfeofütiinidest

Võidakse kasutada seda värvi alumiiniumlakke.

E 141 ii) KLOROFÜLLIINIDE VASEKOMPLEKSIDSünonüümid

Naatriumvaskklorofülliin; kaaliumvaskklorofülliin; CI looduslik roheline 5;

Määratlus

Vaskklorofülliinide ja leeliste sooli saadakse vase lisamisel toiduks kasutatavate taimede, heintaimede, lutserni ja nõgese solventekstrakti seebistamise saadusele; seebistamisega eemaldatakse metüül- ja fütoolesterrühmad, osaliselt võib lõhustuda tsüklopentenüültsükkel. Pärast vase lisamist puhastatud klorofülliinile neutraliseeritakse happerühmad ja moodustuvad kaalium- ja/või naatriumsoolad.

Ekstraheerimisel võib kasutada ainult järgmisi lahusteid: atsetoon, metüületüülketoon, diklorometaan, süsinikdioksiid, metanool, etanool, 2-propanool ja heksaan.

Värviindeksi nr

75815

EINECS

 

Keemiline nimetus

Peamised värvained hapete kujul on 3-(10-karboksülato-4-etüül-1,3,5,8-tetrametüül-9-okso-2-vinüülporfiin-7-üül)-propanaat, vasekompleks (vaskklorofülliin a) ja 3-(10-karboksülato-4-etüül-3-formüül-1,5,8-trimetüül-9-okso-2-vinüülporfiin-7-üül)propanaat, vasekompleks (vaskklorofülliin b)

Keemiline valem

Vaskklorofülliin a (happe kujul): C34H32Cu N4O5

Vaskklorofülliin b (happe kujul): C34H30Cu N4O6

Molekulmass

Vaskklorofülliin a: 640,20

Vaskklorofülliin b: 654,18

Kui tsüklopentüültsükkel on lõhustunud, võib kumbki molekulmass olla 18 aatommassiühiku võrra suurem

Analüüs

100 °C temperatuuril tund aega kuivatatud proovis on vaskklorofülliine kokku vähemalt 95 %

image

vesilahuses fosfaatpuhvris, pH 7,5, umbes 405 nm juures on 565

image

vesilahuses fosfaatpuhvris, pH 7,5, umbes 630 nm juures on 145

Kirjeldus

Tumerohelise kuni sinakasmusta värvusega pulber

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimumid fosfaatpuhvri vesilahuses, pH 7,5, on umbes 405 ja 630 nm juures

Puhtus

Lahusti jäägid

Atsetoon

right accolade Mitte üle 50 mg/kg, eraldi või koos

Metüületüülketoon

Metanool

Etanool

2-propanool

Heksaan

Diklorometaan:

mitte üle 10 mg/kg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Vaskioonid

Mitte üle 200 mg/kg

Vask kokku

Mitte üle 8,0 % kogu vaskklorofülliinidest

Võidakse kasutada seda värvi alumiiniumlakke.

E 142 ROHELINE SSünonüümid

CI roheline toiduvärv 4, briljantroheline BS

Määratlus

Roheline S koosneb peamiselt naatrium-N-[4-[[4-(dimetüülamino)fenüül]-2-hüdroksü-3,6-disulfo-1-naftalenüül)-metüleen]-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen]-N-metüülmetaanamiiniumist ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat.

Rohelise S kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool.

Värviindeksi nr

44090

EINECS

221-409-2

Keemiline nimetus

Naatrium-N-[4-[[4-(dimetüülamino)fenüül]-(2-hüdroksü-3,6-disulfo-1-naftalenüül)-metüleen]-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen]-N-metüülmetaanamiinium; naatrium-5-[4-dimetüülamino-α-(4-dimetüüliminotsükloheksa-2,5-dienülideen)bensüül]-6-hüdroksü-7-sulfonatonaftaleen-2-sulfonaat (alternatiivne keemiline nimetus)

Keemiline valem

C27H25N2NaO7S2

Molekulmass

576,63

Analüüs

Sisaldab kokku vähemalt 80 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsoolaks).

image

vesilahuses umbes 1 720  nm juures on 632

Kirjeldus

Tumesinise või tumerohelise värvusega puuder või graanulid

Vesilahuse kujul

Sinine või roheline

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum vees on umbes 632 nm juures

Puhtus

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,2 %

Lisavärvained

Mitte üle 1,0 %

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

 

4,4′-bis(dimetüülamino)-benshüdrüülalkohol

Mitte üle 0,1 %

4,4′-bis(dimetüülamino)-bensofenoon

Mitte üle 0,1 %

3-hüdroksünaftaleen-2,7-disulfoonhape

Mitte üle 0,2 %

Leukoalus

Mitte üle 5,0 %

Sulfoonimata primaarsed aromaatsed amiinid

Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks)

Eetriga ekstraheeritavad ained

Mitte üle 0,2 % neutraalses keskkonnas

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Võidakse kasutada seda värvi alumiiniumlakke.

E 150a KARAMELLSünonüümid

Lihtkaramell

Määratlus

Karamelli valmistatakse süsivesikute (müügil olevate toidus kasutatavate magusainete, st glükoosi ja fruktoosi monomeeride ja/või nende polümeeride, näiteks glükoosisiirupi, sahharoosi ja/või invertsiirupite ja glükoosi) kontrollitud termilisel töötlemisel. Karamellistumise soodustamiseks võib kasutada happeid, aluseid ja sooli, välja arvatud ammoonium- ja sulfitühendeid.

Värviindeksi nr

 

EINECS

232-435-9

Keemiline nimetus

 

Keemiline valem

 

Molekulmass

 

Analüüs

 

Kirjeldus

Tumepruuni kuni musta värvusega vedelik või tahke aine

Määramine

 

Puhtus

DEAE-tselluloosiga seotud värvaine (DEAE–tselluloos ehk dietüülaminoetüültselluloos)

Mitte üle 50 %

Fosforüültselluloosiga seotud värvaine

Mitte üle 50 %

Värvi intensiivsus (1)

0,01–0,12

Üldlämmastik

Mitte üle 0,1 %

Üldväävel

Mitte üle 0,2 %

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

(1)   Värvi intensiivsus määratletakse neeldumisena 0,1 (massi/mahu)protsendilises karamellikulööri vesilahuses 1 cm küvetis 610 nm juures.

E 150b LEELISELINE SULFITKARAMELLSünonüümid

 

Määratlus

Leeliselist sulfitkaramelli valmistatakse süsivesikute (müügil olevate toidus kasutatavate magusainete, st glükoosi ja fruktoosi monomeeride ja/või nende polümeeride, näiteks glükoosisiirupi, sahharoosi ja/või invertsiirupite ja glükoosi) kontrollitud termilisel töötlemisel hapete ja alustega või ilma nendeta, sulfitühendite (väävlishappe, kaaliumsulfiti, kaaliumvesiniksulfiti, naatriumsulfiti ja naatriumvesiniksulfiti) juuresolekul; ammooniumühendeid ei kasutata.

Värviindeksi nr

 

EINECS

232-435-9

Keemiline nimetus

 

Keemiline valem

 

Molekulmass

 

Analüüs

 

Kirjeldus

Tumepruuni kuni musta värvusega vedelik või tahke aine

Määramine

 

Puhtus

DEAE-tselluloosiga seotud värvaine (DEAE–tselluloos ehk dietüülaminoetüültselluloos)

Üle 50 %

Värvi intensiivsus (1)

0,05–0,13

Üldlämmastik

Mitte üle 0,3 % (2)

Vääveldioksiid

Mitte üle 0,2 % (2)

Üldväävel

0,3–3,5 % (2)

DEAE-tselluloosiga seotud väävel

Üle 40 %

Neeldumissuhe DEAE-tselluloosiga seotud värvis

19–34

Neeldumissuhe (A 280/560)

Suurem kui 50

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

(1)   Värvi intensiivsus määratletakse neeldumisena 0,1 (massi/mahu)protsendilises karamellikulööri vesilahuses 1 cm küvetis 610 nm juures.

(2)   Väljendatakse ekvivalentvärvuse alusel toote kohta, mille värvi intensiivsus on 0,1 neelduvusühikut.

E 150c AMMOONIUMKARAMELLSünonüümid

 

Määratlus

Ammooniumkaramelli valmistatakse süsivesikute (müügil olevate toidus kasutatavate magusainete, st glükoosi ja fruktoosi monomeeride ja/või nende polümeeride, näiteks glükoosisiirupi, sahharoosi ja/või invertsiirupite ja glükoosi) kontrollitud termilisel töötlemisel hapete ja alustega või ilma nendeta, ammooniumühendite (ammooniumhüdroksiid, ammooniumkarbonaat, ammooniumvesinikkarbonaat ja ammooniumfosfaat) juuresolekul; sulfitühendeid ei kasutata.

Värviindeksi nr

 

EINECS

232-435-9

Keemiline nimetus

 

Keemiline valem

 

Molekulmass

 

Analüüs

 

Kirjeldus

Tumepruuni kuni musta värvusega vedelik või tahke aine

Määramine

 

Puhtus

DEAE-tselluloosiga seotud värvaine (DEAE–tselluloos ehk dietüülaminoetüültselluloos)

Mitte üle 50 %

Fosforüültselluloosiga seotud värvaine

Üle 50 %

Värvi intensiivsus (1)

0,08–0,36

Ammooniumi lämmastik

Mitte üle 0,3 % (2)

4-metüülimidasool

Mitte üle 200 mg/kg (2)

2-atsetüül-4-tetrahüdroksü-butüülimidasool

Mitte üle 10 mg/kg (2)

Üldväävel

Mitte üle 0,2 % (2)

Üldlämmastik

0,7–3,3 % (2)

Fosforüültselluloosiga seotud värvi neeldumissuhe

13–35

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

(1)   Värvi intensiivsus määratletakse neeldumisena 0,1 (massi/mahu)protsendilises karamellikulööri vesilahuses 1 cm küvetis 610 nm juures.

(2)   Väljendatakse ekvivalentvärvuse alusel toote kohta, mille värvi intensiivsus on 0,1 neelduvusühikut.

E 150d AMMOONIUMSULFITKARAMELLSünonüümid

 

Määratlus

Ammooniumsulfitkaramelli valmistatakse süsivesikute (müügil olevate toidus kasutatavate magusainete, s.t glükoosi ja fruktoosi monomeeride ja/või nende polümeeride, näiteks glükoosisiirupi, sahharoosi ja/või invertsiirupite ja glükoosi) kontrollitud termilisel töötlemisel hapete ja alustega või ilma nendeta, nii sulfit-kui ka ammooniumühendite (väävlishappe, kaaliumsulfiti, kaaliumvesiniksulfiti, naatriumsulfiti, naatriumvesiniksulfiti, ammooniumhüdroksiidi, ammooniumkarbonaadi, ammooniumvesinikkarbonaadi, ammooniumfosfaadi, ammooniumsulfaadi, ammooniumsulfiti, ammooniumvesiniksulfiti) juuresolekul

Värviindeksi nr

 

EINECS

232-435-9

Keemiline nimetus

 

Keemiline valem

 

Molekulmass

 

Analüüs

 

Kirjeldus

Tumepruuni kuni musta värvusega vedelik või tahke aine

Määramine

 

Puhtus

DEAE-tselluloosiga seotud värvaine (DEAE–tselluloos ehk dietüülaminoetüültselluloos)

Üle 50 %

Värvi intensiivsus (1)

0,10–0,60

Ammooniumi lämmastik

Mitte üle 0,6 % (2)

Vääveldioksiid

Mitte üle 0,2 % (2)

4-metüülimidasool

Mitte üle 250 mg/kg (2)

Üldlämmastik

0,3–1,7 % (2)

Üldväävel

0,8–2,5 % (2)

Suhe lämmastik/väävel alkoholsademes

0,7–2,7

Neeldumissuhe alkoholsademes (3)

8–14

Neeldumissuhe (A 280/560)

Mitte üle 50

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

(1)   Värvi intensiivsus määratletakse neeldumisena 0,1 (massi/mahu)protsendilises karamellikulööri vesilahuses 1 cm küvetis 610 nm juures.

(2)   Väljendatakse ekvivalentvärvuse alusel toote kohta, mille värvi intensiivsus on 0,1 neelduvusühikut.

(3)   Neeldumissuhe alkoholsademes on jagatis, mille saamiseks tuleb jagada neelduvus sademes 280 nm juures neelduvusega 560 nm juures (1 cm küvett).

▼M8

E 151 BRILJANTMUST PN

▼BSünonüümid

CI must toiduvärv 1

▼M8

Määratlus

Briljantmust PN koosneb peamiselt tetranaatrium-4-atseetamino-5-hüdroksü-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenüülaso)-1-naftüülaso]-naftaleen-1,7-disulfonaadist ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat.

Briljantmusta PN kirjeldus on antud naatriumsoola kohta.

Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool.

▼B

Värviindeksi nr

28440

EINECS

219-746-5

Keemiline nimetus

Tetranaatrium-4-atseetamido-5-hüdroksü-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenüülaso)-1-naftüülaso]-naftaleen-1,7-disulfonaat

Keemiline valem

C28H17N5Na4O14S4

Molekulmass

867,69

Analüüs

Sisaldab kokku vähemalt 80 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsoolaks).

image

vesilahuses umbes 570 nm juures on 530

Kirjeldus

Musta värvusega pulber või graanulid

Vesilahuse kujul

Sinakasmust

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum vees on umbes 570 nm juures

Puhtus

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,2 %

Lisavärvained

Mitte üle 4 % värvainesisaldusest

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

 

4-atseetamido-5-hüdroksünaftaleen-1,7-disulfoonhape

right accolade Kokku mitte üle 0,8 %

4-amino-5-hüdroksünaftaleen-1,7-disulfoonhape

8-aminonaftaleen-2-sulfoonhape

4,4′-diasoaminodi(benseen-sulfoonhape)

Sulfoonimata primaarsed aromaatsed amiinid

Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks)

Eetriga ekstraheeritavad ained

Mitte üle 0,2 % neutraalses keskkonnas

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Võidakse kasutada seda värvi alumiiniumlakke.

E 153 TAIMNE SÜSISünonüümid

Taimne must

Määratlus

Taimset aktiivsütt saadakse taimse materjali, näiteks puidu, tselluloosijääkide, turba, kookospähkli ja muude taimsete koorte söestamisel. Sel viisil saadud aktiivsüsi jahvatatakse kuulveskis ja seejärel klassifitseeritakse tsüklonis. Tsüklonist saadud peenfraktsiooni pestakse soolhappega, neutraliseeritakse ja kuivatatakse. Sel viisil valmistataksegi toodet, mida tavapäraselt nimetatakse taimseks aktiivsöeks. Parema värvimisvõimega toote saamiseks klassifitseeritakse peenfraktsiooni uuesti tsüklonis või jahvatatakse veel kord, pestakse happega, neutraliseeritakse ja kuivatatakse. Toode koosneb peamiselt peeneteralisest süsinikust. See võib sisaldada väikestes kogustes lämmastikku, vesinikku ja hapnikku. Pärast valmistamist võib toode absorbeerida pisut niiskust.

Värviindeksi nr

77266

EINECS

231-153-3

Keemiline nimetus

Süsinik

Keemiline valem

C

Aatommass

12,01

Analüüs

Sisaldab süsinikku vähemalt 95 % tuha- ja veevabast massist

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 12 % (120 °C, 4 tundi)

Kirjeldus

Musta värvusega lõhnatu pulber

Määramine

Lahustuvus

Vees ja orgaanilistes lahustites lahustumatu

Põlemine

Punahõõguseni kuumutamisel põleb aeglaselt leegita

Puhtus

Tuhk (kokku)

Mitte üle 4,0 % (põletamistemperatuur: 625 °C)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud

Benso(a)püreeni alla 50 μg/kg ekstraktis, mis on saadud 1 g toote pideval ekstraheerimisel 10 g puhta tsükloheksaaniga.

Leelises lahustuvad ained

Filtraat, mis saadakse pärast 2 g proovi keetmist 20 ml 1 N naatriumhüdroksiidi lahuses ja filtreerimist, peab olema värvitu

E 155 PRUUN HTSünonüümid

CI pruun toiduvärv 3

Määratlus

Pruun HT koosneb peamiselt dinaatrium-4,4′-(2,4-dihüdroksü-5-hüdroksümetüül-1,3-fenüleenbisaso)di(naftaleen-1-sulfonaadist) ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat.

Pruuni HT kirjeldus on antud naatriumsoola kohta. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsool.

Värviindeksi nr

20285

EINECS

224-924-0

Keemiline nimetus

Dinaatrium-4,4′-(2,4-dihüdroksü-5-hüdroksümetüül-1,3-fenüleenbisaso)di(naftaleen-1-sulfonaat)

Keemiline valem

C27H18N4Na2O9S2

Molekulmass

652,57

Analüüs

Sisaldab kokku vähemalt 70 % värvaineid (ümber arvutatuna naatriumsoolaks)

image

vesilahuses, pH 7, umbes 460 nm juures on 403

Kirjeldus

Punakaspruuni värvusega pulber või graanulid

Vesilahuse kujul

Pruun

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum vees, pH 7, on umbes 460 nm juures

Puhtus

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,2 %

Lisavärvained

Mitte üle 10 % (kihtkromatograafia meetod)

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

 

4-aminonaftaleen-1-sulfoonhape

Mitte üle 0,7 %

Sulfoonimata primaarsed aromaatsed amiinid

Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks)

Eetriga ekstraheeritavad ained

Mitte üle 0,2 % lahusest, mille pH on 7

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Võidakse kasutada seda värvi alumiiniumlakke.

E 160 a i) BEETAKAROTEENSünonüümid

CI oranž toiduvärv 5, β-karoteen

Määratlus

Käesolevad spetsifikatsioonid kehtivad eelkõige beetakaroteeni kõigi trans-isomeeride kohta, mis sisaldavad väikestes kogustes ka muid karotenoide. Lahjendatud ja stabiliseeritud valmististes võib trans-cis-isomeeride suhe olla erinev.

Värviindeksi nr

40800

EINECS

230-636-6

Keemiline nimetus

β-karoteen

Keemiline valem

C40H56

Molekulmass

536,88

Analüüs

Kokku vähemalt 96 % värvaineid (ümberarvutatuna β-karoteeniks)

image

tsükloheksaanis umbes 440–457 nm juures on 2 500

Kirjeldus

Punase kuni pruunikaspunase värvusega kristallid või kristalne pulber

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum tsükloheksaanis on 453–456 nm juures

Puhtus

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,1 %

Lisavärvained

Muud karotenoidid, v.a beetakaroteen: kuni 3,0 % kõigist värvainetest

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

E 160 a ii) TAIMSED KAROTEENIDSünonüümid

CI oranž toiduvärv 5

Määratlus

Toiduks kasutatavate taimede, porgandi, taimsete õlide, kõrreliste, lutserni ja nõgese solventekstraktsioonil saadakse taimseid karoteene.

Peamine värvaine koosneb karotenoididest, millest suurema osa moodustab β-karoteen. Segu võib sisaldada ka α- ja γ-karoteeni ning muid värvipigmente. Lisaks värvipigmentidele võib kõnealune aine sisaldada algmaterjalis tavaliselt esinevaid õlisid, rasvu ja vahasid.

Ekstraheerimisel võib kasutada ainult järgmisi lahusteid: atsetoon, metüületüülketoon, metanool, etanool, 2-propanool, heksaan (1), diklorometaan ja süsihappegaas.

Värviindeksi nr

75130

EINECS

230-636-6

Keemiline nimetus

 

Keemiline valem

β-karoteen: C40H56

Molekulmass

β-karoteen: 536,88

Analüüs

Karoteeni sisaldus (ümberarvutatuna β-karoteeniks) on vähemalt 5 %. Taimsete õlide ekstraheerimisel saadud toodetes: vähemalt 0,2 % toidurasvades

image

tsükloheksaanis umbes 440–457 nm juures on 2 500

Kirjeldus

 

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimumid tsükloheksaanis on 440–457 ja 470–486 nm juures

Puhtus

Lahusti jäägid

Atsetoon

right accolade Mitte üle 50 mg/kg, eraldi või koos

Metüületüülketoon

Metanool

2-propanool

Heksaan

Etanool

Diklorometaan

Mitte üle 10 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

(1)   Benseeni kuni 0,05 mahuprotsenti.

E 160 a iii) BEETAKAROTEEN, saadud Blakeslea trispora'stSünonüümid

CI oranž toiduvärv 5

Määratlus

Saadakse fermenteerimisel, milleks kasutatakse seene Blakeslea trispora looduslike liinide kahte sugulist viljastustüüpi (miinus- ja plusstüve). Beetakaroteen ekstraheeritakse biomassist etüülatsetaadi või isobutüülatsetaadiga ning seejärel 2-propanooliga ja kristalliseeritakse. Kristalliseeritud toode koosneb peamiselt trans-β-karoteenist. Loodusliku protsessi tõttu koosneb tootest umbes 3 % tootele spetsiifiliste karotenoidide segust.

Värviindeksi nr

40800

EINECS

230-636-6

Keemiline nimetus

β-karoteen

Keemiline valem

C40H56

Molekulmass

536,88

Analüüs

Kokku vähemalt 96 % värvaineid (ümberarvutatuna β-karoteeniks)

image

tsükloheksaanis umbes 440–457 nm juures on 2 500

Kirjeldus

Punase, punakaspruuni või lillakas-purpurse värvusega kristallid või kristalne pulber (värvus varieerub vastavalt kasutatud ekstraktsioonilahustile ja kristalliseerumistingimustele)

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum tsükloheksaanis on 453–456 nm juures

Puhtus

Lahusti jäägid

Etüülatsetaat

right accolade Mitte üle 0,8 %, eraldi või koos

Etanool

Isobutüülatsetaat: mitte üle 1,0 %

2-propanool: mitte üle 0,1 %

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,2 %

Lisavärvained

Muud karotenoidid peale beetakaroteeni: mitte üle 3,0 % kõigist värvainetest

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Mikrobioloogilised kriteeriumid

Hallitusseened

Mitte üle 100 PMÜ/g

Pärmseened

Mitte üle 100 PMÜ/g

Salmonella spp.

Ei leidu 25 grammis

Escherichia coli

Ei leidu 5 grammis

E 160 a iv) VETIKALISED KAROTEENIDSünonüümid

CI oranž toiduvärv 5

▼M8

Määratlus

Karoteenisegusid võib toota ka Dunaliella salina vetikatest. Beetakaroteeni ekstraheeritakse eeterlike õlidega. Valmistis on 20–30 % suspensioon toiduõlis. Trans-cis-isomeeride suhe on vahemikus 50/50–71/29.

Peamine värvaine koosneb karotenoididest, millest suurema osa moodustab beetakaroteen. Segus võib olla α-karoteeni, luteiini, zeaksantiini ja β-krüptoksantiini. Lisaks värvipigmentidele võib saaduses leiduda algmaterjalis looduslikult esinevaid õlisid, rasvu ja vahasid.

▼B

Värviindeksi nr

75130

EINECS

 

Keemiline nimetus

 

Keemiline valem

β-karoteen: C40H56

Molekulmass

β-karoteen: 536,88

Analüüs

Karoteeni sisaldus (ümberarvutatuna β-karoteeniks) on vähemalt 20 %.

image

tsükloheksaanis umbes 440–457 nm juures on 2 500

Kirjeldus

 

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimumid tsükloheksaanis on 440–457 ja 474–486 nm juures

Puhtus

Looduslikud tokoferoolid toiduõlis

Mitte üle 0,3 %

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

E 160b ANNAATO, BIKSIIN, NORBIKSIIN

i)    SOLVENTEKSTRAKTSIOONI BIKSIIN JA NORBIKSIINSünonüümid

CI looduslik oranž 4

Määratlus

Biksiini saadakse värvibiksa (Bixa orellana L.) seemnete väliskatte ekstraheerimisel kas ühe või mitme järgmise solvendiga: atsetoon, metanool, heksaan, diklorometaan, süsinikdioksiid, ja sellele järgneval solvendi eraldamisel.

Norbiksiini saadakse ekstraheeritud biksiini hüdrolüüsil aluselises vesilahuses.

Biksiin ja norbiksiin võivad sisaldada muid värvibiksa seemnetest ekstraheeritud aineid.

Biksiinipulber sisaldab mitut värvainet, millest peamine on biksiin, mis võib esineda nii cis-kui ka trans-vormina. Esineda võib ka biksiini termilise lagunemise produkte.

Norbiksiinipulber sisaldab peamise värvainena biksiini hüdrolüüsi saadust naatrium- või kaaliumsoola kujul. Võib esineda nii cis-kui ka trans-vormi.

Värviindeksi nr

75120

EINECS

Annaato: 215-735-4, värvibiksaseemne ekstrakt: 289-561-2; biksiin: 230-248-7

Keemiline nimetus

Biksiin: left accolade

6′-metüülvesinik-9′-cis-6,6′-diapokaroteen-6,6′-dioaat

6′-metüülvesinik-9′-trans-6,6′-diapokaroteen-6,6′-dioaat

Norbiksiin: left accolade

9′-cis-6,6′-diapokaroteen-6,6′-dihape

9′-trans-6,6′diapokaroteen-6,6′-dihape

Keemiline valem

Biksiin:

C25H30O4

Norbiksiin:

C24H28O4

Molekulmass

Biksiin:

394,51

Norbiksiin:

380,48

Analüüs

Biksiinipulber sisaldab kokku vähemalt 75 % karotenoide (ümber arvutatuna biksiiniks).

Norbiksiinipulber sisaldab kokku vähemalt 25 % karotenoide (ümber arvutatuna norbiksiiniks).

Biksiin:

image

kloroformis umbes 502 nm juures on 2 870

Norbiksiin:

image

KOH lahuses umbes 482 nm juures on 2 870

Kirjeldus

Punakaspruuni värvusega pulber, suspensioon või lahus

Määramine

Spektromeetria

Biksiin:

neeldumismaksimum kloroformis on umbes 502 nm juures

Norbiksiin:

neeldumismaksimum lahjas KOH lahuses on umbes 482 nm juures

Puhtus

Lahusti jäägid

Atsetoon

right accolade Mitte üle 50 mg/kg, eraldi või koos

Metanool

Heksaan

Diklorometaan:

Mitte üle 10 mg/kg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

ii)    LEELISEGA EKSTRAHEERITUD ANNAATOSünonüümid

CI looduslik oranž 4

Määratlus

Vees lahustuvat annaatot saadakse värvibiksa (Bixa orellana L.) seemnete väliskatte ekstraheerimisel leelise (naatrium- või kaaliumhüdroksiid) vesilahusega.

Vees lahustuv annaato sisaldab peamise värvainena biksiini hüdrolüüsimise saadust norbiksiini naatrium-või kaaliumsoola kujul. Võib esineda nii cis-kui ka trans-vormi.

Värviindeksi nr

75120

EINECS

Annaato: 215-735-4, värvibiksaseemne ekstrakt: 289-561-2; biksiin: 230-248-7

Keemiline nimetus

Biksiin: left accolade

6′-metüülvesinik-9′-cis-6,6′-diapokaroteen-6,6′-dioaat

6′-metüülvesinik-9′-trans-6,6′-diapokaroteen-6,6′-dioaat

Norbiksiin: left accolade

9′-cis-6,6′-diapokaroteen-6,6′-dihape

9′-trans-6,6′diapokaroteen-6,6′-dihape

Keemiline valem

Biksiin:

C25H30O4

Norbiksiin:

C24H28O4

Molekulmass

Biksiin:

394,51

Norbiksiin:

380,48

Analüüs

Sisaldab kokku vähemalt 0,1 % karotenoide (ümber arvutatuna norbiksiiniks)

Norbiksiin:

image

KOH lahuses umbes 482 nm juures on 2 870

Kirjeldus

Punakaspruuni värvusega pulber, suspensioon või lahus

Määramine

Spektromeetria

Biksiin:

neeldumismaksimum kloroformis on umbes 502 nm juures

Norbiksiin:

neeldumismaksimum lahjas KOH lahuses on umbes 482 nm juures

Puhtus

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

iii)    ÕLIEKSTRAHEERITUD ANNAATOSünonüümid

CI looduslik oranž 4

Määratlus

Annaato õliekstrakti saadakse nii lahuse kui ka suspensioonina värvibiksa (Bixa orellana L.) seemnete väliskatte ekstraheerimisel taimse toiduõliga. Annaato õliekstrakt sisaldab mitut värvainet, millest peamine on biksiin, mis võib esineda nii cis- kui ka trans-vormina. Esineda võib ka biksiini termilise lagunemise produkte.

Värviindeksi nr

75120

EINECS

Annaato: 215-735-4, värvibiksaseemne ekstrakt: 289-561-2; biksiin: 230-248-7

Keemiline nimetus

Biksiin: left accolade

6′-metüülvesinik-9′-cis-6,6′-diapokaroteen-6,6′-dioaat

6′-metüülvesinik-9′-trans-6,6′-diapokaroteen-6,6′-dioaat

Norbiksiin: left accolade

9′-cis-6,6′-diapokaroteen-6,6′-dihape

9′-trans-6,6′diapokaroteen-6,6′-dihape

Keemiline valem

Biksiin:

C25H30O4

Norbiksiin:

C24H28O4

Molekulmass

Biksiin:

394,51

Norbiksiin:

380,48

Analüüs

Sisaldab kokku vähemalt 0,1 % karotenoide (ümber arvutatuna biksiiniks)

Biksiin:

image

kloroformis umbes 502 nm juures on 2 870

Kirjeldus

Punakaspruuni värvusega pulber, suspensioon või lahus

Määramine

Spektromeetria

Biksiin:

neeldumismaksimum kloroformis on umbes 502 nm juures

Norbiksiin:

neeldumismaksimum lahjas KOH lahuses on umbes 482 nm juures

Puhtus

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

E 160c PAPRIKAEKSTRAKT, KAPSANTIIN, KAPSORUBIINSünonüümid

Paprika õlivaik

Määratlus

Paprikaekstrakti saadakse paprika (Capsicum annuum L.) looduslike liinide jahvatatud kaunade (seemneteta või seemnetega) solventekstraktsioonil ja see sisaldab peamisi paprika värvaineid. Peamised värvained on kapsantiin ja kapsorubiin. Esineb ka mitmesuguseid muid värvaineid.

Ekstraheerimisel võib kasutada ainult järgmisi lahusteid: metanool, etanool, atsetoon, heksaan, diklorometaan, etüülatsetaat, 2-propanool ja süsinikdioksiid.

Värviindeksi nr

 

EINECS

Kapsantiin: 207-364-1, kapsorubiin: 207-425-2

Keemiline nimetus

Kapsantiin: (3R, 3'S, 5'R)-3,3'-dihüdroksü-β,κ-karoteen-6-oon

Kapsorubiin: (3R, 3'S, 5R, 5R')-3,3'-dihüdroksü-κ,κ-karoteen-6,6'-dioon

Keemiline valem

Kapsantiin:

C40H56O3

Kapsorubiin:

C40H56O4

Molekulmass

Kapsantiin:

584,85

Kapsorubiin:

600,85

Analüüs

Paprikaekstrakt: Sisaldab vähemalt 7,0 % karotenoide

Kapsantiin/kapsorubiin: kokku vähemalt 30 % karotenoide

image

atsetoonis umbes 462 nm juures on 2 100

Kirjeldus

Tumepunase värvusega viskoosne vedelik

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum atsetoonis on umbes 462 nm juures

Värvusreaktsioon

1 tilk proovi 2–3 tilgas kloroformis värvub 1 tilga väävelhappe lisamisel sügavsiniseks

Puhtus

Lahusti jäägid

Etüülatsetaat

right accolade Mitte üle 50 mg/kg, eraldi või koos

Metanool

Etanool

Atsetoon

Heksaan

2-propanool

Diklorometaan:

mitte üle 10 mg/kg

Kapsaitsiin

Mitte üle 250 mg/kg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

E 160d LÜKOPEEN

i)    Sünteetiline lükopeenSünonüümid

Keemilise sünteesi teel saadud lükopeen

Määratlus

Sünteetiline lükopeen on lükopeenide geomeetriliste isomeeride segu ja seda toodetakse muude toidus kasutatavate karotenoidide tootmisel tavaliselt kasutatavate sünteetiliste vaheühendite kondenseerimisega Wittigi meetodil. Sünteetiline lükopeen koosneb peamiselt kõik-trans-lükopeenist ja 5-cis-lükopeenist ning sisaldab väikestes kogustes muid isomeere. Toidus kasutamiseks ettenähtud kaubanduslikud lükopeeni valmistised kujutavad endast lükopeeni suspensioone toiduks kasutatavates õlides või vees dispergeeritavaid või vees lahustuvaid pulbreid.

Värviindeksi nr

75125

EINECS

207-949-1

Keemiline nimetus

ψ,ψ-karoteen, kõik-trans-lükopeen, (kõik-E)-lükopeen, (kõik-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametüül-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaeen

Keemiline valem

C40H56

Molekulmass

536,85

Analüüs

Lükopeenide osatähtsus vähemalt 96 % (vähemalt 70 % kõik-trans-lükopeeni)

image heksaanis 465–475 nm juures on (100 % puhta kõik-trans-lükopeeni puhul) 3 450 .

Kirjeldus

Punane kristalne pulber

Määramine

Spektrofotomeetria

Heksaanilahuse neeldumismaksimum on ligikaudu 470 nm

Karotenoidide määramine

Proovi atsetoonilahuse värvus kaob, kui lahusele lisada naatriumnitriti 5 % lahust ja seejärel 1N väävelhapet.

Lahustuvus

Vees ei lahustu, kloroformis lahustub hästi

1 % kloroformilahuse omadused

Lahus on läbipaistev ja tugeva kollakaspunase värvusega

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,5 % (40 °C, 4 tundi rõhul 20 mm Hg)

Apo-12’-lükopenaal

Mitte üle 0,15 %

Trifenüülfosfiinoksiid

Mitte üle 0,01 %

Lahusti jäägid

Metanooli mitte üle 200 mg/kg

Heksaan, 2-propanool: kumbagi mitte üle 10 mg/kg.

Diklorometaan: mitte üle 10 mg/kg (ainult kaubanduslikes valmististes)

Plii

Mitte üle 1 mg/kg

ii)    Punase tomati lükopeenSünonüümid

Looduslik kollane 27

Määratlus

Lükopeeni saadakse punase tomati (Lycopersicon esculentum L.) solventekstraktsioonil ja solvendi järgneval eemaldamisel. Kasutada tohib ainult järgmisi lahusteid: süsihappegaas, etüülatsetaat, atsetoon, 2-propanool, metanool, etanool, heksaan. Peamine tomatites sisalduv värvaine on lükopeen, kuid väikestes kogustes võib esineda ka muid karotenoidpigmente. Lisaks värvpigmentidele võib aine sisaldada tomatites tavaliselt sisalduvaid õlisid, rasvu, vahasid ja maitsekomponente.

Värviindeksi nr

75125

EINECS

207-949-1

Keemiline nimetus

ψ,ψ-karoteen, kõik-trans-lükopeen, (kõik-E)-lükopeen, (kõik-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametüül-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaeen

Keemiline valem

C40H56

Molekulmass

536,85

Analüüs

image heksaanis 465–475 nm juures on (100 % puhta kõik-trans-lükopeeni puhul) 3 450 .

Sisaldab kokku vähemalt 5 % värvaineid

Kirjeldus

Tumepunase värvusega viskoosne vedelik

Määramine

Spektrofotomeetria

Neeldumismaksimum heksaanis on umbes 472 nm juures

Puhtus

Lahusti jäägid

2-propanool

right accolade Mitte üle 50 mg/kg, eraldi või koos

Heksaan

Atsetoon

Etanool

Metanool

Etüülatsetaat

Sulfaattuhk

Mitte üle 1 %

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

iii)    Blakeslea trispora′st saadav lükopeenSünonüümid

Looduslik kollane 27

Määratlus

Blakeslea trispora abil saadud lükopeen ekstraheeritakse seene biomassist ning puhastatakse kristalliseerimise ja filtreerimisega. Saadus koosneb peamiselt kõik-trans-lükopeenist. Sisaldab väikeses koguses ka muid karotenoide. Valmistamisel kasutatakse lahustitest ainult 2-propanooli ja isobutüülatsetaati. Toidus kasutamiseks ettenähtud kaubanduslikud lükopeeni valmistised kujutavad endast lükopeeni suspensioone toiduks kasutatavates õlides või vees dispergeeritavaid või vees lahustuvaid pulbreid.

Värviindeksi nr

75125

EINECS

207-949-1

Keemiline nimetus

ψ,ψ-karoteen, kõik-trans-lükopeen, (kõik-E)-lükopeen, (kõik-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametüül-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaeen

Keemiline valem

C40H56

Molekulmass

536,85

Analüüs

Värvainete üldsisaldusest on lükopeene kokku vähemalt 95 % ja vähemalt 90 % värvainest on kõik-trans-lükopeen

image heksaanis 465–475 nm juures on (100 % puhta kõik-trans-lükopeeni puhul) 3 450 .

Kirjeldus

Punane kristalne pulber

Määramine

Spektrofotomeetria

Heksaanilahuse neeldumismaksimum on ligikaudu 470 nm juures

Karotenoidide määramine

Proovi atsetoonilahuse värvus kaob, kui lahusele lisada naatriumnitriti 5 % lahust ja seejärel 1N väävelhapet.

Lahustuvus

Vees ei lahustu, kloroformis lahustub hästi

1 % kloroformilahuse omadused

Lahus on läbipaistev ja tugeva kollakaspunase värvusega

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,5 % (40 °C, 4 tundi rõhul 20 mm Hg)

Muud karotenoidid

Mitte üle 5 %

Lahusti jäägid

2-propanool: Mitte üle 0,1 %

Isobutüülatsetaat: Mitte üle 1,0 %

Diklorometaan: Mitte üle 10 mg/kg (ainult kaubanduslikes valmististes)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,3 %

Plii

Mitte üle 1 mg/kg

E 160e BEETA-APO-8′-KAROTENAAL (C30)Sünonüümid

CI oranž toiduvärv 6

Määratlus

Käesolev spetsifikatsioon kehtib eelkõige kõigi ß-apo-8’-karotenaali trans-isomeeride ning vähese koguse muude karotenoidide suhtes. Lahjendatud ja stabiliseeritud vormid valmistatakse allpool toodud nõuetele vastavast ß-apo-8′-karotenaalist; nende hulka kuuluvad β-apo-8′-karotenaali lahused või suspensioonid rasvades või õlides, emulsioonid ja vees dispergeeruvad pulbrid. Neis valmististes võib cis/trans-isomeeride suhe olla erinev.

Värviindeksi nr

40820

EINECS

214-171-6

Keemiline nimetus

β-apo-8'-karotenaal, trans-β-apo-8'-karoteenaldehüüd

Keemiline valem

C30H40O

Molekulmass

416,65

Analüüs

Vähemalt 96 % kõigist värvainetest

image

tsükloheksaanis 460–462 nm juures on 2 640

Kirjeldus

Tumevioletse värvusega metalse läikega kristallid või kristalne pulber

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum tsükloheksaanis on 460–462 nm juures

Puhtus

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,1 %

Lisavärvained

Karotenoidid, v.a β-apo-8’-karotenaal:

mitte üle 3,0 % kõigist värvainetest

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

E 161 b LUTEIINSünonüümid

Karotenoidide segu, ksantofüllid

Määratlus

Luteiini saadakse toiduks kasutatavate puuviljade ja taimede, kõrreliste, lutserni ja Tagetes erecta solventekstraktsioonil. Peamine värvaine koosneb karotenoididest, millest suurema osa moodustavad luteiin ja selle rasvhappeestrid. Võib esineda ka karoteene erinevates kogustes. Luteiin võib sisaldada taimses materjalis naturaalselt esinevaid rasvu, õlisid ja vahasid.

Ekstraheerimisel võib kasutada ainult järgmisi lahusteid: metanool, etanool, 2-propanool, heksaan, atsetoon, metüületüülketoon ja süsihappegaas.

Värviindeksi nr

 

EINECS

204-840-0

Keemiline nimetus

3,3′-dihüdroksü-d-karoteen

Keemiline valem

C40H56O2

Molekulmass

568,88

Analüüs

Kogu värvaine sisaldus, ümber arvutatud luteiiniks, vähemalt 4 %

image

kloroformis/etanoolis (10+90) või heksaanis/etanoolis/atsetoonis (80+10+10) 445 nm juures on 2 550

Kirjeldus

Kollakaspruuni värvusega tume vedelik

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum kloroformis/etanoolis (1:9) on umbes 445 nm juures

Puhtus

Lahusti jäägid

Atsetoon

right accolade Mitte üle 50 mg/kg, eraldi või koos

Metüületüülketoon

Metanool

Etanool

2-propanool

Heksaan

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 3 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

E 161 g KANTAKSANTIINSünonüümid

CI oranž toiduvärv 8

Määratlus

Käesolev spetsifikatsioon kehtib eelkõige selliste kantaksantiini kõik-trans-isomeeride suhtes, mis sisaldavad väikestes kogustes ka muid karotenoide. Lahjendatud ja stabiliseeritud vormid valmistatakse allpool esitatud nõuetele vastavast kantaksantiinist; nende hulka kuuluvad kantaksantiini lahused või suspensioonid toidurasvades või õlides, emulsioonid ja vees dispergeeruvad pulbrid. Neis valmististes võib cis/trans-isomeeride suhe olla erinev.

Värviindeksi nr

40850

EINECS

208-187-2

Keemiline nimetus

β-karoteen-4,4'-dioon; kantaksantiin; 4,4'-diokso-β-karoteen

Keemiline valem

C40H52O2

Molekulmass

564,86

Analüüs

Kokku vähemalt 96 % värvaineid (ümber arvutatuna kantaksantiiniks)

image

on 2 200
left accolade

kloroformis umbes 485 nm juures

tsükloheksaanis 468–472 nm juures ja

petrooleetris 464–467 nm juures

Kirjeldus

Sügavvioletse värvusega kristallid või kristalne pulber

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum kloroformis on umbes 485 nm juures

Neeldumismaksimum tsükloheksaanis on 468–472 nm juures

Neeldumismaksimum petrooleetris on 464–467 nm juures

Puhtus

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,1 %

Lisavärvained

Karotenoidid, v.a kantaksantiin: mitte üle 5,0 % kõigist värvainetest

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

E 162 PEEDIPUNANE, BETANIINSünonüümid

Peedipunane

Määratlus

Peedipunast saadakse toiduks kasutatava peedi (Beta vulgaris L. var. rubra) purustatud juurtest mahla pressimisel või riivitud juurte vesiekstraktsioonil, millele järgneb värvaine kontsentreerimine. Värvaine koosneb erinevatest betalaiini klassi kuuluvatest pigmentidest. Peamine värvaine koosneb beetatsüaniinidest (punane), millest 75–95 % moodustab betaniin. Väiksemates kogustes võivad esineda betaksantiin (kollane) ning betalaiinide lagunemisproduktid (helepruun).

Lisaks värvpigmentidele sisaldab mahl või ekstrakt peedis looduslikult esinevaid suhkruid, sooli ja/või valke. Lahust võib kontsentreerida ja mõningaid tooteid rafineeritakse, et kõrvaldada suurem osa suhkruid, sooli ja valke.

Värviindeksi nr

 

EINECS

231-628-5

Keemiline nimetus

(S-(R',R')-4-(2-(2-karboksü-5-(β-D-glükopüranosüüloksü)-2,3-dihüdro-6-hüdroksü-1H-indool-1-üül)etenüül)-2,3-dihüdro-2,6-püridiindikarboksüülhape; 1-(2-(2,6-dikarboksü-1,2,3,4-tetrahüdro-4-püridülideen)etülideen)-5-β-D-glükopüranosüüloksü)-6-hüdroksüindoolium-2-karboksülaat

Keemiline valem

Betaniin: C24H26N2O13

Molekulmass

550,48

Analüüs

Punase värvi sisaldus (ümber arvutatuna betaiiniks) on vähemalt 0,4 %

image

vesilahuses, pH 5, umbes 535 nm juures on 1 120

Kirjeldus

Punase või tumepunase värvusega vedelik, pasta, pulber või tahke aine

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum vees, pH 5, on umbes 535 nm juures

Puhtus

Nitraat

Mitte üle 2 g nitraatanioone 1 g punases värvaines (analüüsi põhjal)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

E 163 ANTOTSÜANIINIDSünonüümid

 

Määratlus

Antotsüaniine saadakse köögiviljade ja toiduks kasutatavate viljade leotamisel või ekstraheerimisel sulfitvee, hapestatud vee, süsihappegaasi, metanooli või etanooliga. Tööstusliku kuivatamisega võib saadusest valmistada pulbrit. Antotsüaniinid sisaldavad lähtematerjali tavalisi koostisaineid: antotsüaniine, orgaanilisi happeid, tanniine, suhkruid, mineraalaineid jne, kuid mitte tingimata samas vahekorras kui lähtematerjalis. Leotamise tulemusena võib loomulikul teel koostisesse jääda etanooli. Peamine värvaine on antotsüaniin. Tooteid tähistatakse vastavalt värvuse tugevusele, mida määratakse katseliselt. Värvisisaldust numbriliste suurustega ei esitata.

Värviindeksi nr

 

EINECS

208-438-6 (tsüanidiin); 205-125-6 (peonidiin); 208-437-0 (delfinidiin); 211-403-8 (malvidiin); 205-127-7 (pelargonidiin); 215-849-4 (petunidiin)

Keemiline nimetus

3,3′,4′,5,7-pentahüdroksüflavüüliumkloriid (tsüanidiin)

3,4′,5,7-tetrahüdroksü-3′-metoksüflavüüliumkloriid (peonidiin)

3,4′,5,7-tetrahüdroksü-3′,5′-dimetoksüflavüüliumkloriid (malvidiin)

3,5,7-trihüdroksü-2-(3,4,5,trihüdroksüfenüül)-1-bensopürüüliumkloriid (delfinidiin)

3,3′,4′,5,7-pentahüdroksü-5′-metoksüflavüüliumkloriid (petunidiin)

3,5,7-trihüdroksü-2-(4-hüdroksüfenüül)- 1-bensopüriiliumkloriid (pelargonidiin)

Keemiline valem

Tsüanidiin: C15H11O6Cl

Peonidiin: C16H13O6Cl

Malvidiin: C17H15O7Cl

Delfinidiin: C15H11O7Cl

Petunidiin: C16H13O7Cl

Pelargonidiin: C15H11O5Cl

Molekulmass

Tsüanidiin: 322,6

Peonidiin: 336,7

Malvidiin: 366,7

Delfinidiin: 340,6

Petunidiin: 352,7

Pelargonidiin: 306,7

Analüüs

image

puhta pigmendi puhul 515–535 nm ja pH 3,0 juures on 300

Kirjeldus

Punaka värvuse ja kerge iseloomuliku lõhnaga vedelik, pasta või pulber

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum metanoolis, millele on lisatud 0,01 % kontsentreeritud soolhapet, on

tsüanidiinil: 535 nm juures,

peonidiinil: 532 nm juures,

malvidiinil: 542 nm juures,

delfinidiinil: 546 nm juures,

petunidiinil: 543 nm juures,

pelargonidiinil: 530 nm juures

Puhtus

Lahusti jäägid

Metanool

Mitte üle 50 mg/kg

Etanool

Mitte üle 200 mg/kg

Vääveldioksiid

Mitte üle 1 000  mg/kg pigmendiprotsendi kohta

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Võidakse kasutada seda värvi alumiiniumlakke.

E 170 KALTSIUMKARBONAATSünonüümid

CI valge pigment 18; kriit

Määratlus

Kaltsiumkarbonaati saadakse jahvatatud lubjakivist või kaltsiumioonide sadestamisel karbonaatioonidega

Värviindeksi nr

77220

EINECS

Kaltsiumkarbonaat: 207-439-9

Lubjakivi: 215-279-6

Keemiline nimetus

Kaltsiumkarbonaat

Keemiline valem

CaCO3

Molekulmass

100,1

Analüüs

Sisaldus on vähemalt 98 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge värvusega kristalne või amorfne lõhnata ja maitseta pulber

Määramine

Lahustuvus

Praktiliselt ei lahustu vees ega alkoholis. Lahustub gaasi eraldumisega lahjas äädikhappes, soolhappes ja lämmastikhappes ning saadus annab pärast keetmist positiivse määramistulemuse kaltsiumi kohta.

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 2,0 % (200 °C, 4 tundi)

Happes lahustumatud ained

Mitte üle 0,2 %

Magneesium- ja leelismetallide soolad

Mitte üle 1 %

Fluoriidid

Mitte üle 50 mg/kg

Antimon (Sb)

right accolade Mitte üle 100 mg/kg, eraldi või koos

Vask (Cu)

Kroom (Cr)

Tsink (Zn)

Baarium (Ba)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 3 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

E 171 TITAANDIOKSIIDSünonüümid

CI valge pigment 6

Määratlus

Titaandioksiid koosneb peamiselt puhtast titaandioksiidist kas anataasina ja/või rutiilina, mis võib olla kaetud vähese koguse alumiiniumoksiidi ja/või ränidioksiidiga, millega parandatakse toote tehnoloogilisi omadusi.

Pigment titaandioksiidi erimit anataasi võib saada ainult sulfaatprotsessis, mille käigus tekib kõrvalsaadusena palju väävelhapet. Titaandioksiidi erimit rutiili toodetakse tavaliselt kloriidprotsessis.

Teatava titaandioksiidi erimi rutiili tootmisel kasutatakse vilgukivi (kaaliumalumiiniumsilikaat), et selle abil luua kihiline põhistruktuur. Vilgukivi pind kaetakse teatava patenteeritud tehnoloogia abil titaandioksiidiga.

Kihilist rutiili saadakse titaandioksiidi erimi rutiiliga kaetud küütleva pigmendi ekstraktiivlahustamise teel happelises keskkonnas ning seejärel leeliselises keskkonnas. Selle tulemusena kogu vilgukivi eraldatakse ja järele jääb kihilise struktuuriga titaandioksiid.

Värviindeksi nr

77891

EINECS

236-675-5

Keemiline nimetus

Titaandioksiid

Keemiline valem

TiO2

Molekulmass

79,88

Analüüs

Sisaldus on vähemalt 99 % alumiiniumoksiidi- ja ränidioksiidivabast ainest

Kirjeldus

Valge või nõrga värvusega pulber

Määramine

Lahustuvus

Vees ja orgaanilistes lahustites lahustumatu. Lahustub aeglaselt soolhappes ja kuumas kontsentreeritud väävelhappes.

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,5 % (105 °C, 3 tundi)

Massikadu kuumutamisel

Mitte üle 1,0 % lenduvate lisanditeta ainest (800 °C)

Alumiiniumoksiid ja/või ränidioksiid

Kokku mitte üle 2,0 %

0,5 N HCl-is lahustuvad ained

Mitte üle 0,5 % alumiiniumoksiidi- ja ränidioksiidivabast ainest ning alumiiniumoksiidi ja/või ränidioksiidi sisaldavate toodete puhul mitte üle 1,5 % müügitoote massist.

Vees lahustuvad ühendid

Mitte üle 0,5 %

Kaadmium

0,5 N HCl-ga ekstraheeritud proovis mitte üle 1 mg/kg

Antimon

0,5 N HCl-ga ekstraheeritud proovis mitte üle 2 mg/kg

Arseen

0,5 N HCl-ga ekstraheeritud proovis mitte üle 1 mg/kg

Plii

0,5 N HCl-ga ekstraheeritud proovis mitte üle 10 mg/kg

Elavhõbe

0,5 N HCl-ga ekstraheeritud proovis mitte üle 1 mg/kg

E 172 RAUDOKSIIDID JA RAUDHÜDROKSIIDIDSünonüümid

Raudoksiidkollane: CI kollane pigment 42 ja 43

Raudoksiidpunane: CI punane pigment 101 ja 102

Raudoksiidmust: CI must pigment 11

Määratlus

Raudoksiidid ja raudhüdroksiidid saadakse sünteetiliselt ning nad koosnevad peamiselt veevabadest ja/või hüdraatunud raudoksiididest. Värvitoonide skaalas leidub kollaseid, punaseid, pruune ja musti toone. Toiduks vajaliku kvaliteediga raudoksiidid erinevad tehnilistest raudoksiididest eelkõige muude metallide suhteliselt väikese sisalduse poolest. See saavutatakse rauatoorme valiku ja kontrollimisega ja/või täielikuma keemilise puhastamisega tootmisprotsessi käigus.

Värviindeksi nr

Raudoksiidkollane:

77492

Raudoksiidpunane:

77491

Raudoksiidmust:

77499

EINECS

Raudoksiidkollane:

257-098-5

Raudoksiidpunane:

215-168-2

Raudoksiidmust:

235-442-5

Keemiline nimetus

Raudoksiidkollane: hüdraatunud raud(III)oksiid

Raudoksiidpunane: veevaba raud(III)oksiid

Raudoksiidmust: triraudtetraoksiid, raud(II, III)oksiid

Keemiline valem

Raudoksiidkollane:

FeO(OH) · H2O

Raudoksiidpunane:

Fe2O3

Raudoksiidmust:

FeO·Fe2O3

Molekulmass

88,85:

FeO(OH)

159,70:

Fe2O3

231,55:

FeO·Fe2O3

Analüüs

Rauasisaldus kokku on kollases pigmendis vähemalt 60 %, punases ja mustas pigmendis vähemalt 68 % (ümber arvutatuna rauaks)

Kirjeldus

Kollase, punase või musta värvusega pulber

Määramine

Lahustuvus

Vees ja orgaanilistes lahustites lahustumatu.

Lahustub kontsentreeritud anorgaanilistes hapetes

Puhtus

Vees lahustuvad ühendid

Mitte üle 1,0 %

right accolade täielikult lahustunud aine kohta

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Kroom

Mitte üle 100 mg/kg

Vask

Mitte üle 50 mg/kg

Plii

Mitte üle 10 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Nikkel

Mitte üle 200 mg/kg

Tsink

Mitte üle 100 mg/kg

E 173 ALUMIINIUMSünonüümid

CI metalne pigment

Määratlus

Alumiiniumipulber koosneb väikestest alumiiniumiosakestest. Alumiinium jahvatatakse kas toiduks kasutatavate taimeõlide ja/või toidu lisaaine omadustega rasvhapete juuresolekul või ilma nendeta. Selles pole muid lisandeid peale toiduks kasutatavate taimeõlide ja/või toidu lisaaine omadustega rasvhapete.

Värviindeksi nr

77000

EINECS

231-072-3

Keemiline nimetus

Alumiinium

Keemiline valem

Al

Aatommass

26,98

Analüüs

Sisaldab alumiiniumi vähemalt 99 % õlita ainest

Kirjeldus

Hõbehalli värvusega pulber või helbed

Määramine

Lahustuvus

Vees ja orgaanilistes lahustites lahustumatu. Lahustub lahjas soolhappes.

Alumiiniumi määramine

Lahjas soolhappes lahustatud proovi tulemus vastab nõuetele

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,5 % (105 °C, püsiva kaaluni)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 10 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

E 174 HÕBESünonüümid

Argentum

Määratlus

Värviindeksi nr

77820

EINECS

231-131-3

Keemiline nimetus

Hõbe

Keemiline valem

Ag

Aatommass

107,87

Analüüs

Sisaldab vähemalt 99,5 % hõbedat

Kirjeldus

Hõbedavärvi pulber või helbed

Määramine

 

Puhtus

 

E 175 KULDSünonüümid

Metalne pigment 3; Aurum

Määratlus

Värviindeksi nr

77480

EINECS

231-165-9

Keemiline nimetus

Kuld

Keemiline valem

Au

Aatommass

197,0

Analüüs

Sisaldab vähemalt 90 % kulda

Kirjeldus

Kullavärvi pulber või helbed

Määramine

 

Puhtus

Hõbe

Mitte üle 7 %

right accolade täielikult lahustunud aine kohta

Vask

Mitte üle 4 %

E 180 LITOOLRUBIIN BKSünonüümid

CI punane pigment 57, rubiinpigment, karmiin 6B

Määratlus

Litoolrubiin BK koosneb peamiselt kaltsium-3-hüdroksü-4-(4-metüül-2-sulfonatofenüülaso)-2-naftaleenkarboksülaadist ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on vesi, kaltsiumkloriid ja/või kaltsiumsulfaat.

Värviindeksi nr

15850:1

EINECS

226-109-5

Keemiline nimetus

Kaltsium-3-hüdroksü-4-(4-metüül-2-sulfonatofenüülaso)-2-naftaleenkarboksülaat

Keemiline valem

C18H12CaN2O6S

Molekulmass

424,45

Analüüs

Sisaldab kokku vähemalt 90 % värvaineid

image

dimetüülformamiidis umbes 442 nm juures on 200

Kirjeldus

Punase värvusega pulber

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimum dimetüülformamiidis on umbes 442 nm juures

Puhtus

Lisavärvained

Mitte üle 0,5 %

Orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained:

 

2-amino-5-metüülbenseensulfoonhappe kaltsiumsool

Mitte üle 0,2 %

3-hüdroksü-2-naftaleenkarboksüülhappe kaltsiumisool

Mitte üle 0,4 %

Sulfoonimata primaarsed aromaatsed amiinid

Mitte üle 0,01 % (ümber arvutatuna aniliiniks)

Eetriga ekstraheeritavad ained

Mitte üle 0,2 % lahusest, mille pH on 7

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Võidakse kasutada seda värvi alumiiniumlakke.

E 200 SORBIINHAPESünonüümid

 

Määratlus

EINECS

203-768-7

Keemiline nimetus

Sorbiinhape, trans, trans-2,4-heksadieenhape

Keemiline valem

C6H8O2

Molekulmass

112,12

Analüüs

Sisaldus on vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Värvusetud nõelad või valge kergesti lenduv nõrga iseloomuliku lõhnaga pulber, mis ei muuda kuumutamisel (90 minutit, 105 °C) värvi

Määramine

Sulamistemperatuur

133–135 °C (pärast kuivatamist väävelhappe kohal vaakumkuivatis 4 tundi)

Spektromeetria

Neeldumismaksimum uuritava aine 2-propanooli lahuses 1: 4 000 000 on 254 ± 2 nm juures

Kahekordsete sidemete määramine

Vastab nõuetele

Lahustuvus

Vees lahustub halvasti, etanoolis lahustub

Puhtus

Veesisaldus

Mitte üle 0,5 % (Karl Fischeri meetod)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,2 %

Aldehüüdid

Mitte üle 0,1 % (ümber arvutatuna formaldehüüdiks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 202 KAALIUMSORBAATSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

246-376-1

Keemiline nimetus

Kaaliumsorbaat; kaalium-(E,E)-2,4-heksadienoaat; trans, trans-2,4-heksadieenhappe kaaliumsool

Keemiline valem

C6H7O2K

Molekulmass

150,22

Analüüs

Sisaldus vähemalt 99 % kuivainest

Kirjeldus

Valge kristalne pulber, mis ei muuda kuumutamisel (90 minutit, 105 °C) värvi

Määramine

Sorbiinhappe sulamistemperatuur

Pärast kuivatamist väävelhappe kohal vaakumkuivatis on hapestamise abil eraldatud ümberkristalliseerimata sorbiinhappe sulamistemperatuur vahemikus 133–135 °C

Kaaliumi määramine

Vastab nõuetele

Kahekordsete sidemete määramine

Vastab nõuetele

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 1,0 % (105 °C, 3 tundi)

Happelisus või leeliselisus

Mitte üle 1,0 % (ümber arvutatuna sorbiinhappeks või K2CO3-ks)

Aldehüüdid

Mitte üle 0,1 % (ümber arvutatuna formaldehüüdiks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 203 KALTSIUMSORBAATSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

231-321-6

Keemiline nimetus

Kaltsiumsorbaat; trans, trans-2,4-heksadieenhappe kaltsiumsoolad

Keemiline valem

C12H14O4Ca

Molekulmass

262,32

Analüüs

Sisaldus vähemalt 98 % kuivainest

Kirjeldus

Peen valge kristalne pulber, mis ei muuda kuumutamisel (90 minutit, 105 °C) värvi

Määramine

Sorbiinhappe sulamistemperatuur, määratud kuivatis väävelhappe kohal

Pärast kuivatamist väävelhappe kohal vaakumkuivatis on hapestamise abil eraldatud ümberkristalliseerimata sorbiinhappe sulamistemperatuur vahemikus 133–135 °C

Kaltsiumi määramine

Vastab nõuetele

Kahekordsete sidemete määramine

Vastab nõuetele

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 2,0 % (pärast kuivatamist väävelhappe kohal vaakumkuivatis 4 tundi)

Aldehüüdid

Mitte üle 0,1 % (ümber arvutatuna formaldehüüdiks)

Fluoriidid

Mitte üle 10 mg/kg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 210 BENSOEHAPESünonüümid

 

Määratlus

EINECS

200-618-2

Keemiline nimetus

Bensoehape; benseenkarboksüülhape; fenüülkarboksüülhape

Keemiline valem

C7H6O2

Molekulmass

122,12

Analüüs

Sisaldus on vähemalt 99,5 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge kristalne pulber

Määramine

Sulamistemperatuur

121,5–123,5 °C

Sublimatsiooni katse

Vastab nõuetele

Bensoaadi määramine

Vastab nõuetele

pH

Ligikaudu 4 (vesilahuses)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,5 % (3 tundi, väävelhappe kohal)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,05 %

Kloororgaanilised ühendid

Mitte üle 0,07 % ümber arvutatuna kloriidiks, mis ümber arvutatuna monoklorobensoehappeks vastab 0,3 %le

Kergesti oksüdeeruvad ained

100 ml veele lisatakse 1,5 ml väävelhapet, soojendatakse keemiseni ja lisatakse tilkhaaval 0,1 N KMnO4, kuni tekib roosa värvus, mis püsib 30 sekundit. Kuumas lahuses lahustatakse 1 g proovi (kaalutud 1 mg täpsusega) ja tiitritakse 0,1 N KMnO4-ga, kuni tekib roosa värvus, mis püsib 15 sekundit. Tiitrimislahust ei tohi kuluda üle 0,5 ml

Kergesti karboniseeritavad ained

Külm 0,5 g bensoehappe lahus 5 ml 94,5–95,5 % väävelhappes ei tohi olla tugevamalt värvunud kui võrdluslahus, mis sisaldab 0,2 ml koobaltkloriidi värvietalonlahust (1), 0,3 ml raud(III)kloriidi värvietalonlahust (2), 0,1 ml vasksulfaadi värvietalonlahust (3) ja 4,4 ml vett

Polütsüklilised happed

Bensoehappe neutraliseeritud lahuse fraktsioonival hapestamisel saadud esimese sademe sulamistemperatuur peab olema võrdne esialgse bensoehappe sulamistemperatuuriga

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

(1)   Koobaltkloriidi värvietalonlahus: ligikaudu 65 g koobaltkloriidi (CoCl2·6H2O) lahustatakse soolhappe lahuses (25 ml soolhapet ja 975 ml vett) lõppruumalaga 1 liiter. Täpselt 5 ml saadud lahust pannakse ümarkolbi, milles on 250 ml joodi lahust ja lisatakse 5 ml 3-protsendilist vesinikülihapendit ning seejärel 15 ml 20-protsendilist naatriumhüdroksiidi. Keedetakse 10 minutit, lastakse jahtuda ning lisatakse 2 g kaaliumjodiidi ja 20 ml 25 % väävelhapet. Pärast sademe täielikku lahustumist tiitritakse eraldunud jood 0,1 N naatriumtiosulfaadiga tärklise standardlahuse juuresolekul. 1 ml 0,1 N naatriumtiosulfaati vastab 23,80 mg-le CoCl2·6H2O-le. Sobiva koguse soolhappe vesilahuse lisamisega reguleeritakse lõppruumala nii, et 1 ml lahust sisaldaks 59,5 mg CoCl2·6H2O-d.

(2)   Raud(III)kloriidi värvietalonlahus: ligikaudu 55 g raud(III)kloriidi lahustatakse soolhappe lahuses (25 ml soolhapet ja 975 ml vett) lõppruumalaga 1 liiter. 10 ml saadud lahust pannakse ümarkolbi, milles on 250 ml joodi lahust ja lisatakse 15 ml vett ning 3 g kaaliumjodiidi; lahusel lastakse seista 15 minutit. Seejärel lahjendatakse 100 ml veega ja tiitritakse eraldunud jood 0,1 N naatriumtiosulfaadiga tärklise standardlahuse juuresolekul. 1 ml 0,1 N naatriumtiosulfaati vastab 27,03 mg-le FeCl3·6H2O-le. Sobiva koguse soolhappe vesilahuse lisamisega reguleeritakse lõppruumala nii, et 1 ml lahust sisaldaks 45,0 mg FeCl3·6H2O.

(3)   Vasksulfaadi värvietalonlahus: ligikaudu 65 g vasksulfaati (CuSO4·5H2O) lahustatakse soolhappe lahuses (25 ml soolhapet ja 975 ml vett) lõppruumalaga 1 liiter. 10 ml saadud lahust pannakse ümarkolbi, milles on 250 ml joodi lahust ja lisatakse 40 ml vett, 4 ml äädikhapet ning 3 g kaaliumjodiidi. Eraldunud jood tiitritakse 0,1 N naatriumtiosulfaadiga tärklise standardlahuse juuresolekul (1). 1 ml 0,1 N naatriumtiosulfaati vastab 24,97 mg-le CuSO4·5H2O-le. Sobiva koguse soolhappe vesilahuse lisamisega reguleeritakse lõppruumala nii, et 1 ml lahust sisaldaks 62,4 mg CuSO4·5H2O.

(*1)   Tärklise standardlahus: 0,5 g lahustuvat kartuli-, maisitärklist või lahustuvat tärklist segatakse 5 ml veega; saadud kliistrile lisatakse pidevalt segades vett kuni lõppruumalani 100 ml. Seejärel keedetakse mõni minut, lastakse jahtuda ja filtreeritakse. Tärkliselahus peab olema värskelt valmistatud.

E 211 NAATRIUMBENSOAATSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

208-534-8

Keemiline nimetus

Naatriumbensoaat; benseenkarboksüülhappe naatriumsool; fenüülkarboksüülhappe naatriumsool

Keemiline valem

C7H5O2Na

Molekulmass

144,11

Analüüs

Pärast kuivatamist 105 °C juures 4 tundi peab C7H5O2Na sisaldus olema vähemalt 99 %

Kirjeldus

Valge peaaegu lõhnata kristalne pulber või graanulid

Määramine

Lahustuvus

Kergesti lahustuv vees, raskesti lahustuv etanoolis

Bensoehappe sulamistemperatuur

Pärast kuivatamist väävelhappe kohal vaakumkuivatis on hapestamise abil eraldatud ümberkristalliseerimata bensoehappe sulamistemperatuur vahemikus 121,5–123,5 °C

Bensoaadi määramine

Vastab nõuetele

Naatriumi määramine

Vastab nõuetele

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 1,5 % (105 °C, 4 tundi)

Kergesti oksüdeeruvad ained

100 ml veele lisatakse 1,5 ml väävelhapet, soojendatakse keemiseni ja lisatakse tilkhaaval 0,1 N KMnO4, kuni tekib roosa värvus, mis püsib 30 sekundit. Kuumas lahuses lahustatakse 1 g proovi (kaalutud 1 mg täpsusega) ja tiitritakse 0,1 N KMnO4-ga, kuni tekib roosa värvus, mis püsib 15 sekundit. Tiitrimislahust ei tohi kuluda üle 0,5 ml

Polütsüklilised happed

Naatriumbensoaadi neutraliseeritud lahuse fraktsioonival hapestamisel saadud esimese sademe sulamisvahemik ei tohi erineda bensoehappe sulamisvahemikust

Kloororgaanilised ühendid

Mitte üle 0,06 % ümber arvutatuna kloriidiks, mis ümber arvutatuna monoklorobensoehappeks vastab 0,25 %le

Happelisus või leeliselisus

1 g naatriumbensoaadi neutraliseerimiseks fenoolftaleiini juuresolekul ei tohi kuluda üle 0,25 ml 0,1 N NaOH või 0,1 N HCl

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 212 KAALIUMBENSOAATSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

209-481-3

Keemiline nimetus

Kaaliumbensoaat; benseenkarboksüülhappe kaaliumsool; fenüülkarboksüülhappe kaaliumsool

Keemiline valem

C7H5KO2·3H2O

Molekulmass

214,27

Analüüs

Pärast kuivatamist 105 °C juures püsiva kaaluni peab C7H5KO2 sisaldus olema vähemalt 99 %

Kirjeldus

Valge kristalne pulber

Määramine

Bensoehappe sulamistemperatuur

Pärast kuivatamist väävelhappe kohal vaakumkuivatis on hapestamise abil eraldatud ümberkristalliseerimata bensoehappe sulamistemperatuur vahemikus 121,5–123,5 °C

Bensoaadi määramine

Vastab nõuetele

Kaaliumi määramine

Vastab nõuetele

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 26,5 % (105 °C, 4 tundi)

Kloororgaanilised ühendid

Mitte üle 0,06 % ümber arvutatuna kloriidiks, mis ümber arvutatuna monoklorobensoehappeks vastab 0,25 %le

Kergesti oksüdeeruvad ained

100 ml veele lisatakse 1,5 ml väävelhapet, soojendatakse keemiseni ja lisatakse tilkhaaval 0,1 N KMnO4, kuni tekib roosa värvus, mis püsib 30 sekundit. Kuumas lahuses lahustatakse 1 g proovi (kaalutud 1 mg täpsusega) ja tiitritakse 0,1 N KMnO4-ga, kuni tekib roosa värvus, mis püsib 15 sekundit. Tiitrimislahust ei tohi kuluda üle 0,5 ml

Kergesti karboniseeritavad ained

Külm 0,5 g bensoehappe lahus 5 ml 94,5–95,5 % väävelhappes ei tohi olla tugevamalt värvunud kui võrdluslahus, mis sisaldab 0,2 ml koobaltkloriidi värvietalonlahust, 0,3 ml raud(III)kloriidi värvietalonlahust, 0,1 ml vasksulfaadi värvietalonlahust ja 4,4 ml vett

Polütsüklilised happed

Kaaliumbensoaadi neutraliseeritud lahuse fraktsioonival hapestamisel saadud esimese sademe sulamisvahemik ei tohi erineda bensoehappe sulamisvahemikust

Happelisus või leeliselisus

1 g kaaliumbensoaadi neutraliseerimiseks fenoolftaleiini juuresolekul ei tohi kuluda üle 0,25 ml 0,1 N NaOH või 0,1 N HCl

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 213 KALTSIUMBENSOAATSünonüümid

Monokaltsiumbensoaat

Määratlus

EINECS

218-235-4

Keemiline nimetus

Kaltsiumbensoaat; kaltsiumdibensoaat

Keemiline valem

Veevaba vorm:

C14H10O4Ca

Monohüdraat:

C14H10O4Ca·H2O

Trihüdraat:

C14H10O4Ca·3H2O

Molekulmass

Veevaba vorm:

282,31

Monohüdraat:

300,32

Trihüdraat:

336,36

Analüüs

Pärast kuivatamist 105 °C juures on põhiaine sisaldus vähemalt 99 %

Kirjeldus

Valged või värvusetud kristallid või valge pulber

Määramine

Bensoehappe sulamistemperatuur

Pärast kuivatamist väävelhappe kohal vaakumkuivatis on hapestamise abil eraldatud ümberkristalliseerimata bensoehappe sulamistemperatuur vahemikus 121,5–123,5 °C

Bensoaadi määramine

Vastab nõuetele

Kaltsiumi määramine

Vastab nõuetele

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 17,5 % (105 °C, püsiva kaaluni)

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,3 %

Kloororgaanilised ühendid

Mitte üle 0,06 % ümber arvutatuna kloriidiks, mis ümber arvutatuna monoklorobensoehappeks vastab 0,25 %le

Kergesti oksüdeeruvad ained

100 ml veele lisatakse 1,5 ml väävelhapet, soojendatakse keemiseni ja lisatakse tilkhaaval 0,1 N KMnO4, kuni tekib roosa värvus, mis püsib 30 sekundit. Kuumas lahuses lahustatakse 1 g proovi (kaalutud 1 mg täpsusega) ja tiitritakse 0,1 N KMnO4-ga, kuni tekib roosa värvus, mis püsib 15 sekundit. Tiitrimislahust ei tohi kuluda üle 0,5 ml

Kergesti karboniseeritavad ained

Külm 0,5 g bensoehappe lahus 5 ml 94,5–95,5 % väävelhappes ei tohi olla tugevamalt värvunud kui võrdluslahus, mis sisaldab 0,2 ml koobaltkloriidi värvietalonlahust, 0,3 ml raud(III)kloriidi värvietalonlahust, 0,1 ml vasksulfaadi värvietalonlahust ja 4,4 ml vett

Polütsüklilised happed

Kaltsiumbensoaadi neutraliseeritud lahuse fraktsioonival hapestamisel saadud esimese sademe sulamisvahemik ei tohi erineda bensoehappe sulamisvahemikust

Happelisus või leeliselisus

1 g naatriumbensoaadi neutraliseerimiseks fenoolftaleiini juuresolekul ei tohi kuluda üle 0,25 ml 0,1 N NaOH või 0,1 N HCl

Fluoriidid

Mitte üle 10 mg/kg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 214 ETÜÜL-p-HÜDROKSÜBENSOAATSünonüümid

Etüülparabeen, Etüül-p-oksübensoaat

Määratlus

EINECS

204-399-4

Keemiline nimetus

Etüül-p-hüdroksübensoaat; p-hüdroksübensoehappe etüülester

Keemiline valem

C9H10O3

Molekulmass

166,8

Analüüs

Pärast kahetunnist kuivatamist temperatuuril 80 °C on põhiaine sisaldus vähemalt 99,5 %

Kirjeldus

Peaaegu lõhnata väikesed värvusetud kristallid või valge kristalne pulber

Määramine

Sulamistemperatuur

115– 118 °C

p-hüdroksübensoaadi määramine

Pärast kuivatamist väävelhappe kohal vaakumkuivatis on hapestamise abil eraldatud ümberkristalliseerimata p-hüdroksübensoehappe sulamistemperatuur vahemikus 213–217 °C

Alkoholi katse

Vastab nõuetele

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,5 % (80 °C, 2 tundi)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,05 %

p-hüdroksübensoehape ja salitsüülhape

Mitte üle 0,35 % (ümber arvutatuna p-hüdroksübensoehappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 215 NAATRIUMETÜÜL-p-HÜDROKSÜBENSOAATSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

252-487-6

Keemiline nimetus

Naatriumetüül-p-hüdroksübensoaat; p-hüdroksübensoehappe etüülestri naatriumühend

Keemiline valem

C9H9O3Na

Molekulmass

188,8

Analüüs

p-hüdroksübensoehappe etüülestri sisaldus on vähemalt 83 % veevabast massist.

Kirjeldus

Valge kristalne hügroskoopne pulber

Määramine

Sulamistemperatuur

115–118 °C (pärast kuivatamist väävelhappe kohal vaakumkuivatis)

p-hüdroksübensoaadi määramine

Proovist eraldatud p-hüdroksübensoehappe sulamistemperatuur on vahemikus 213–217 °C.

Naatriumi määramine

Vastab nõuetele

pH

9,9–10,3 (0,1 % vesilahus)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 5 % (kuivatamisel väävelhappe kohal vaakumkuivatis)

Sulfaattuhk

37–39 %

p-hüdroksübensoehape ja salitsüülhape

Mitte üle 0,35 % (ümber arvutatuna p-hüdroksübensoehappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 218 METÜÜL-p-HÜDROKSÜBENSOAATSünonüümid

Metüülparabeen; metüül-p-oksübensoaat

Määratlus

EINECS

243-171-5

Keemiline nimetus

Metüül-p-hüdroksübensoaat; p-hüdroksübensoehappe metüülester

Keemiline valem

C8H8O3

Molekulmass

152,15

Analüüs

Pärast kahetunnist kuivatamist temperatuuril 80 °C on põhiaine sisaldus vähemalt 99 %

Kirjeldus

Peaaegu lõhnata väikesed värvusetud kristallid või valge kristalne pulber

Määramine

Sulamistemperatuur

125–128 °C

p-hüdroksübensoaadi määramine

Pärast kahetunnist kuivatamist 80 °C juures on proovist eraldatud p-hüdroksübensoehappe sulamistemperatuur vahemikus 213–217 °C

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,5 % (80 °C, 2 tundi)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,05 %

p-hüdroksübensoehape ja salitsüülhape

Mitte üle 0,35 % (ümber arvutatuna p-hüdroksübensoehappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 219 NAATRIUMMETÜÜL-p-HÜDROKSÜBENSOAATSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

 

Keemiline nimetus

Naatriummetüül-p-hüdroksübensoaat; p-hüdroksübensoehappe metüülestri naatriumühend

Keemiline valem

C8H7O3Na

Molekulmass

174,15

Analüüs

Sisaldus on vähemalt 99,5 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge hügroskoopne pulber

Määramine

Sulamistemperatuur

Metüül-p-hüdroksübensoaadi naatriumderivaadi 10- (massi/mahu)protsendilise vesilahuse soolhappega hapestamisel (indikaatorina kasutatakse lakmuspaberit) tekkinud sademe sulamistemperatuur on pärast pesemist veega ja kahetunnist kuivatamist 80 °C juures vahemikus 125–128 °C

Naatriumi määramine

Vastab nõuetele

pH

9,7–10,3 (0,1 % vesilahuses, mis ei sisalda süsihappegaasi)

Puhtus

Veesisaldus

Mitte üle 5 % (Karl Fischeri meetod)

Sulfaattuhk

40–44,5 % veevabast massist

p-hüdroksübensoehape ja salitsüülhape

Mitte üle 0,35 % (ümber arvutatuna p-hüdroksübensoehappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 220 VÄÄVELDIOKSIIDSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

231-195-2

Keemiline nimetus

Vääveldioksiid; väävlishappeanhüdriid

Keemiline valem

SO2

Molekulmass

64,07

Analüüs

Sisaldus vähemalt 99 %

Kirjeldus

Värvitu mittesüttiv tugeva terava lämmatava lõhnaga gaas

Määramine

Väävlisühendite määramine

Vastab nõuetele

Puhtus

Veesisaldus

Mitte üle 0,05 % (Karl Fischeri meetod)

Lendumatu jääk

Mitte üle 0,01 %

Vääveltrioksiid

Mitte üle 0,1 %

Seleen

Mitte üle 10 mg/kg

Muud gaasid, mida õhus harilikult ei ole

Ei leidu

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 221 NAATRIUMSULFITSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

231-821-4

Keemiline nimetus

Naatriumsulfit (veevaba või heptahüdraat)

Keemiline valem

Veevaba:

Na2SO3

Heptahüdraat

Na2SO37H2O

Molekulmass

Veevaba:

126,04

Heptahüdraat

252,16

Analüüs

Veevaba:

Na2SO3 sisaldus on vähemalt 95 % ja SO2 sisaldus vähemalt 48 %

Heptahüdraat

Na2SO3 sisaldus on vähemalt 48 % ja SO2 sisaldus vähemalt 24 %

Kirjeldus

Valge kristalne pulber või värvusetud kristallid

Määramine

Sulfiti määramine

Vastab nõuetele

Naatriumi määramine

Vastab nõuetele

pH

8,5–11,5 (veevabal kujul: 10 % lahus; heptahüdraat: 20 % lahus)

Puhtus

Tiosulfaat

Mitte üle 0,1 % SO2 sisalduse põhjal

Raud

Mitte üle 10 mg/kg SO2 sisalduse põhjal

Seleen

Mitte üle 5 mg/kg SO2 sisalduse põhjal

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 222 NAATRIUMVESINIKSULFITSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

231-921-4

Keemiline nimetus

Naatriumbisulfit

Keemiline valem

NaHSO3 vesilahus

Molekulmass

104,06

Analüüs

NaHSO3 sisaldus vähemalt 32 massiprotsenti

Kirjeldus

Läbipaistev värvitu kuni kollane lahus

Määramine

Sulfiti määramine

Vastab nõuetele

Naatriumi määramine

Vastab nõuetele

pH

2,5–5,5 (10 % vesilahus)

Puhtus

▼M3

Raud

Mitte üle 10 mg SO2 sisalduse alusel leitud põhiaine 1 kg kohta

▼B

Seleen

Mitte üle 5 mg/kg SO2 sisalduse alusel

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 223 NAATRIUMDISULFITSünonüümid

Naatriumpürosulfit, naatriummetabisulfit

Määratlus

EINECS

231-673-0

Keemiline nimetus

Naatriumdisulfit; naatriumpentaoksodisulfaat

Keemiline valem

Na2S2O5

Molekulmass

190,11

Analüüs

Na2S2O5 sisaldus vähemalt 95 % ja SO2 sisaldus vähemalt 64 %

Kirjeldus

Valge värvusega kristallid või kristalne pulber

Määramine

Sulfiti määramine

Vastab nõuetele

Naatriumi määramine

Vastab nõuetele

pH

4,0–5,5 (10 % vesilahus)

Puhtus

Tiosulfaat

Mitte üle 0,1 % SO2 sisalduse alusel

Raud

Mitte üle 10 mg/kg SO2 sisalduse alusel

Seleen

Mitte üle 5 mg SO2 sisalduse alusel arvutatud põhiaine kg kohta

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 224 KAALIUMDISULFITSünonüümid

Kaaliumpürosulfit, kaaliummetabisulfit

Määratlus

EINECS

240-795-3

Keemiline nimetus

Kaaliumdisulfit, kaaliumpentaoksodisulfaat

Keemiline valem

K2S2O5

Molekulmass

222,33

Analüüs

Sisaldab vähemalt 90 % K2S2O5 ja vähemalt 51,8 % SO2, praktiliselt kogu ülejäänud osa on kaaliumsulfaat

Kirjeldus

Värvusetud kristallid või valge kristalne pulber

Määramine

Sulfiti määramine

Vastab nõuetele

Kaaliumi määramine

Vastab nõuetele

Puhtus

Tiosulfaat

Mitte üle 0,1 % SO2 sisalduse alusel

Raud

Mitte üle 10 mg/kg SO2 sisalduse alusel

Seleen

Mitte üle 5 mg SO2 sisalduse alusel leitud põhiaine kg kohta

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 226 KALTSIUMSULFITSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

218-235-4

Keemiline nimetus

Kaltsiumsulfit

Keemiline valem

CaSO3·2H2O

Molekulmass

156,17

Analüüs

CaSO3·2H2O sisaldus vähemalt 95 % ja SO2 sisaldus vähemalt 39 %

Kirjeldus

Valge värvusega kristallid või kristalne pulber

Määramine

Sulfiti määramine

Vastab nõuetele

Kaltsiumi määramine

Vastab nõuetele

Puhtus

Raud

Mitte üle 10 mg/kg SO2 sisalduse alusel leitud põhiainest

Seleen

Mitte üle 5 mg SO2 sisalduse alusel leitud põhiaine kg kohta

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

▼M8

E 227 KALTSIUMVESINIKSULFIT

▼BSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

237-423-7

Keemiline nimetus

Kaltsiumvesiniksulfit

Keemiline valem

Ca(HSO3)2

Molekulmass

202,22

Analüüs

Sisaldab 6–8 (massi/mahu) protsenti vääveldioksiidi ja 2,5–3,5 (massi/mahu) protsenti kaltsiumdioksiidi, mis vastab 10–14(massi/mahu)protsendilisele kaltsiumvesiniksulfiti [Ca(HSO3)2] sisaldusele

Kirjeldus

Läbipaistev rohekaskollane selgelt tajutava vääveldioksiidi lõhnaga vesilahus

Määramine

Sulfiti määramine

Vastab nõuetele

Kaltsiumi määramine

Vastab nõuetele

Puhtus

Raud

Mitte üle 10 mg/kg SO2 sisalduse alusel

Seleen

Mitte üle 5 mg SO2 sisalduse alusel leitud põhiaine kg kohta

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 228 KAALIUMVESINIKSULFITSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

231-870-1

Keemiline nimetus

Kaaliumvesiniksulfit

Keemiline valem

KHSO3 vesilahus

Molekulmass

120,17

Analüüs

1 liiter lahust sisaldab vähemalt 280 g KHSO3 (või vähemalt 150 g SO2)

Kirjeldus

Läbipaistev värvitu vesilahus

Määramine

Sulfiti määramine

Vastab nõuetele

Kaaliumi määramine

Vastab nõuetele

Puhtus

Raud

Mitte üle 10 mg/kg SO2 sisalduse alusel

Seleen

Mitte üle 5 mg SO2 sisalduse alusel leitud põhiaine kg kohta

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 234 NISIINSünonüümid

 

Määratlus

Nisiin koosneb mitmest tugevalt seotud polüpeptiidist, mida tekitavad Streptococcus lactis’e subsp. lactis tüved

EINECS

215-807-5

Keemiline nimetus

 

Keemiline valem

C143H230N42O37S7

Molekulmass

3 354,12

Analüüs

Nisiinikontsentraadi aktiivsus on vähemalt 900 ühikut 1 mg-s rasvata piima kuivaines, mis sisaldab vähemalt 50 % naatriumkloriidi

Kirjeldus

Valge pulber

Määramine

 

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 3 % (102–103 °C, püsiva kaaluni)

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 1 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 235 NATAMÜTSIINSünonüümid

Pimaritsiin

Määratlus

Natamütsiin on polüeenmakroliidide grupi fungitsiid, mida tekitavad Streptomyces natalensise’e ja teiste liikide tüved

EINECS

231-683-5

Keemiline nimetus

22-(3-amino-3,6-dideoksü-β-D-mannopüranosüloksü)-1,3,26-trihüdroksü-12-metüül-10-okso-6,11,28-trioksatritsüklo[22.3.1.05,7]oktakosa-8,14,16,18,20-pentaeen-25-karboksüülhappe stereoisomeer

Keemiline valem

C33H47O13N

Molekulmass

665,74

Analüüs

Sisaldus vähemalt 95 % kuivainest

Kirjeldus

Valge või kreemikasvalge kristalne pulber

Määramine

Värvusreaktsioonid

Kui mõni natamütsiinikristall lisada:

ühele tilgale kontsentreeritud soolhappele, tekib tilgaplaadil sinine värvus,

kontsentreeritud fosforhappele, tekib roheline värvus, mis muutub mõne minutiga kahvatupunaseks

Spektromeetria

1-protsendilises metanooli ja äädikhappe lahusega uuritavast ainest valmistatud 0,0005(massi/mahu)protsendilises lahuses on neeldumismaksimumid ligikaudu lainepikkustel 290, 303 ja 318 nm, neeldumisgraafiku õlg ligikaudu 280 nm juures ning neeldumismiinimumid ligikaudu lainepikkustel 250, 295,5 ja 311 nm

pH

5,5–7,5 (1(massi/mahu)protsendiline lahus, mille valmistamisel on lahustina kasutatud 20 osast dimetüülformamiidist ja 80 osast veest koosnevat ja eelnevalt neutraliseeritud segu)

Eripöörang

[α]D 20 = + 250° – + 295° (1(massi/mahu)protsendiline lahus jää-äädikhappes, mille kontsentratsiooni arvutamisel on lähtutud kuivaine massist; 20 °C)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 8 % (kuivatatakse vaakumis 60 °C juures P2O5 kohal püsiva kaaluni)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,5 %

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Mikrobioloogilised kriteeriumid

Bakterite üldarv

Mitte üle 100 PMÜ/g

E 239 HEKSAMETÜLEENTETRAMIINSünonüümid

Heksamiin; meteenamiin

Määratlus

EINECS

202-905-8

Keemiline nimetus

1,3,5,7-tetraasatritsüklo[3.3.1.13,7]-dekaan, heksametüleentetramiin

Keemiline valem

C6H12N4

Molekulmass

140,19

Analüüs

Sisaldus on vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Värvusetu või valge kristalne pulber

Määramine

Formaldehüüdi määramine

Vastab nõuetele

Ammooniumi määramine

Vastab nõuetele

Sublimatsioonitemperatuur

Ligikaudu 260 °C

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,5 % (vaakumis temperatuuril 105 °C P2O5 kohal 2 tundi)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,05 %

Sulfaadid

Mitte üle 0,005 % (ümber arvutatuna SO4-ks)

Kloriidid

Mitte üle 0,005 % (ümber arvutatuna Cl-ks)

Ammooniumisoolad

Ei ole avastatavad

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 242 DIMETÜÜLDIKARBONAATSünonüümid

DMDC; dimetüülpürokarbonaat

Määratlus

EINECS

224-859-8

Keemiline nimetus

Dimetüüldikarbonaat, pürosüsihappe dimetüülester

Keemiline valem

C4H6O5

Molekulmass

134,09

Analüüs

Sisaldus vähemalt 99,8 %

Kirjeldus

Värvitu vedelik, laguneb vesilahuses. Nahale ja silma sattumisel söövitav ning sissehingamisel ja allaneelamisel mürgine

Määramine

Lagunemine

Pärast lahjendamist on CO2 ja metanooli uuring nõuetekohaste tulemustega

Sulamistemperatuur

17 °C

Keemistemperatuur

172 °C (laguneb)

Tihedus 20 °C juures

Ligikaudu 1,25 g/cm3

Infrapunane neeldumisspekter

Maksimumid on lainepikkustel 1 156  ja 1 832  cm–1

Puhtus

Dimetüülkarbonaat

Mitte üle 0,2 %

Kogu kloorisisaldus

Mitte üle 3 mg/kg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

▼M12

E 243 ETÜÜLLAUROÜÜLARGINAATSünonüümid

Lauriinarginaatetüülester; lauramiidarginiinetüülester; etüül-Να-lauroüül-L-arginaat·HCl; LAE

▼M19

Määratlus

Etüüllauroüülarginaadi sünteesimiseks esterdatakse arginiin etanooliga ning seejärel lastakse estril reageerida lauroüülkloriidiga; süntees viiakse läbi veekeskkonnas kontrollitud temperatuuril 10–15 °C ja pH 6,7–6,9 juures. Tekkinud etüüllauroüülarginaat saadakse vesinikkloriidsoolana, mis filtritakse ja kuivatatakse.

▼M12

ELINCS

434–630-6

Keemiline nimetus

Etüül-Να-dodekanoüül-L-arginaat·HCl

Keemiline valem

C20H41N4O3Cl

Molekulmass

421,02

Analüüs

Vähemalt 85 % ja mitte üle 95 %

Kirjeldus

Valge pulber

Määramine

 

Lahustuvus

Lahustub hästi vees, etanoolis, propüleenglükoolis ja glütseroolis.

Puhtus

 

Να-lauroüül-L-arginiin

Mitte üle 3 %

Lauriinhape

Mitte üle 5 %

Etüüllauraat

Mitte üle 3 %

L-arginiin·HCl

Mitte üle 1 %

Etüülarginaat·2HCl

Mitte üle 1 %

Plii

Mitte üle 1 mg/kg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

▼B

E 249 KAALIUMNITRITSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

231-832-4

Keemiline nimetus

Kaaliumnitrit

Keemiline valem

KNO2

Molekulmass

85,11

Analüüs

Sisaldus vähemalt 95 % veevabast massist (1)

Kirjeldus

Valged või pisut kollakad õhu käes laialivalguvad graanulid

Määramine

Nitriti määramine

Vastab nõuetele

Kaaliumi määramine

Vastab nõuetele

pH

6,0–9,0 (5 % lahuses)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 3 % (4 tundi, silikageeli kohal)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

(1)   Müüa võib üksnes segatuna keedusoola või keedusoola asendajaga.

E 250 NAATRIUMNITRITSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

231-555-9

Keemiline nimetus

Naatriumnitrit

Keemiline valem

NaNO2

Molekulmass

69,00

Analüüs

Sisaldus vähemalt 97 % veevabast massist (1)

Kirjeldus

Valge kristalne pulber või kollakad tükid

Määramine

Nitriti määramine

Vastab nõuetele

Naatriumi määramine

Vastab nõuetele

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,25 % (4 tundi, silikageeli kohal)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

(1)   Müüa võib üksnes segatuna keedusoola või keedusoola asendajaga.

E 251 NAATRIUMNITRAAT

i)    TAHKE NAATRIUMNITRAATSünonüümid

Tšiili salpeeter; naatriumnitraat, naatriumsalpeeter

Määratlus

EINECS

231-554-3

Keemiline nimetus

Naatriumnitraat

Keemiline valem

NaNO3

Molekulmass

85,00

Analüüs

Sisaldus on vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge kristalne pisut hügroskoopne pulber

Määramine

Nitraadi määramine

Vastab nõuetele

Naatriumi määramine

Vastab nõuetele

pH

5,5–8,3 (5 % lahuses)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 2 % (105 °C, 4 tundi)

Nitritid

Mitte üle 30 mg/kg (ümber arvutatuna NaNO2-ks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

ii)    VEDEL NAATRIUMNITRAATSünonüümid

 

Määratlus

Vedel naatriumnitraat on stöhhiomeetrilises koguses naatriumhüdroksiidi ja lämmastikhappe keemilisel reaktsioonil tekkinud veel kristalliseerumata naatriumnitraadi vesilahus. Sellistele nõuetele vastavad vedelast naatriumnitraadist valmistatud standardlahused võivad sisaldada ülemäärast lämmastikhapet, kui see on selgelt märgitud või sildil tähistatud.

EINECS

231-554-3

Keemiline nimetus

Naatriumnitraat

Keemiline valem

NaNO3

Molekulmass

85,00

Analüüs

NaNO3 sisaldus 33,5 % – 40,0 %

Kirjeldus

Läbipaistev värvitu vedelik

Määramine

Nitraadi määramine

Vastab nõuetele

Naatriumi määramine

Vastab nõuetele

pH

1,5 - 3,5

Puhtus

Vaba lämmastikhape

Mitte üle 0,01 %

Nitritid

Mitte üle 10 mg/kg (ümber arvutatuna NaNO2-ks)

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 1 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 0,3 mg/kg

Käesolev spetsifikatsioon on 35-protsendilise vesilahuse kohta.

E 252 KAALIUMNITRAATSünonüümid

India salpeeter

Määratlus

EINECS

231-818-8

Keemiline nimetus

Kaaliumnitraat

Keemiline valem

KNO3

Molekulmass

101,11

Analüüs

Sisaldus on vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Külma soolase terava maitsega valge kristalne pulber või läbipaistvad prismad

Määramine

Nitraadi määramine

Vastab nõuetele

Kaaliumi määramine

Vastab nõuetele

pH

4,5–8,5 (5 % lahuses)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 1 % (105 °C, 4 tundi)

Nitritid

Mitte üle 20 mg/kg (ümber arvutatuna KNO2-ks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 260 ÄÄDIKHAPESünonüümid

 

Määratlus

EINECS

200-580-7

Keemiline nimetus

Äädikhape; etaanhape

Keemiline valem

C2H4O2

Molekulmass

60,05

Analüüs

Sisaldus vähemalt 99,8 %

Kirjeldus

Läbipaistev värvusetu terava iseloomuliku lõhnaga vedelik

Määramine

Keemistemperatuur

118 °C (760 mm Hg)

Suhteline tihedus

Ligikaudu 1, 049

Atsetaadi määramine

Lahusega 1 : 3 tehtud atsetaadi katse tulemused on nõuetekohased

Tahkumistemperatuur

Mitte alla 14,5 °C

Puhtus

Lendumatu jääk

Mitte üle 100 mg/kg

Sipelghape, formiaadid ja muud oksüdeeruvad ained

Mitte üle 1 000  mg/kg (ümber arvutatuna sipelghappeks)

Kergesti oksüdeeruvad ained

2 ml proovi pannakse klaaskorgiga suletavasse anumasse, lahjendatakse 10 ml veega ja lisatakse 0,1 ml 0,1 N kaaliumpermanganaati. Roosa värvus ei muutu pruuniks 30 minuti jooksul

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 0,5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

▼M2

E 261 i) KAALIUMATSETAAT

▼BSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

204-822-2

Keemiline nimetus

Kaaliumatsetaat

Keemiline valem

C2H3O2K

Molekulmass

98,14

Analüüs

Sisaldus on vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Värvusetud õhu käes laialivalguvad kristallid või valge kristalne pulber, lõhnata või nõrga äädikalõhnaga

Määramine

pH

7,5–9,0 (5 % vesilahus)

Atsetaadi määramine

Vastab nõuetele

Kaaliumi määramine

Vastab nõuetele

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 8 % (150 °C, 2 tundi)

Sipelghape, formiaadid ja muud oksüdeeruvad ained

Mitte üle 1 000  mg/kg (ümber arvutatuna sipelghappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

▼M2

E 261 ii) KAALIUMDIATSETAATSünonüümid

 

Määratlus

Kaaliumdiatsetaat on kaaliumatsetaadi ja äädikhappe ühend

Einecs

224–217-7

Keemiline nimetus

Kaaliumvesinikdiatsetaat

Keemiline valem

C4H7KO4

Molekulmass

158,2

Analüüs

Sisaldab 36–38 % vaba äädikhapet ja 61–64 % kaaliumatsetaati

Kirjeldus

Valged kristallid

Määramine

pH

4,5–5 (10 % vesilahus)

Atsetaadi määramine

Vastab nõuetele

Kaaliumi määramine

Vastab nõuetele

Puhtus

Veesisaldus

Mitte üle 1 % (Karl Fischeri meetod)

Sipelghape, formiaadid ja muud oksüdeeruvad ained

Mitte üle 1 000  mg/kg (ümber arvutatuna sipelghappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

▼B

E 262 i) NAATRIUMATSETAATSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

204-823-8

Keemiline nimetus

Naatriumatsetaat

Keemiline valem

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 või 3)

Molekulmass

Veevaba:

82,03

Trihüdraat:

136,08

Analüüs

Nii veevaba vormi kui ka trihüdraadi sisaldus vähemalt 98,5 % veevabale massile ümber arvutatult

Kirjeldus

Veevaba:

Valge lõhnata teraline hügroskoopne pulber

Trihüdraat:

Värvusetud läbipaistvad kristallid või teraline kristalne pulber, lõhnata või nõrga äädikalõhnaga. Murenevad sooja kuiva õhu käes

Määramine

pH

8,0–9,5 (1 % vesilahus)

Atsetaadi määramine

Vastab nõuetele

Naatriumi määramine

Vastab nõuetele

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Veevaba:

Mitte üle 2 % (120 °C, 4 tundi)

Trihüdraat:

36–42 % (120 °C, 4 tundi)

Sipelghape, formiaadid ja muud oksüdeeruvad ained

Mitte üle 1 000  mg/kg (ümber arvutatuna sipelghappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 262 ii) NAATRIUMDIATSETAATSünonüümid

 

Määratlus

Naatriumdiatsetaat on naatriumatsetaadi ja äädikhappe ühend

EINECS

204-814-9

Keemiline nimetus

Naatriumvesinikdiatsetaat

Keemiline valem

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 või 3)

Molekulmass

142,09 (veevaba)

Analüüs

Sisaldab 39–41 % vaba äädikhapet ja 58–60 % naatriumatsetaati

Kirjeldus

Äädika lõhnaga valge hügroskoopne kristalne tahke aine

Määramine

pH

4,5–5,0 (10 % vesilahus)

Atsetaadi määramine

Vastab nõuetele

Naatriumi määramine

Vastab nõuetele

Puhtus

Veesisaldus

Mitte üle 2 % (Karl Fischeri meetod)

Sipelghape, formiaadid ja muud oksüdeeruvad ained

Mitte üle 1 000  mg/kg (ümber arvutatuna sipelghappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 263 KALTSIUMATSETAATSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

200-540-9

Keemiline nimetus

Kaltsiumatsetaat

Keemiline valem

Veevaba

C4H6O4Ca

Monohüdraat

C4H6O4Ca·H2O

Molekulmass

Veevaba

158,17

Monohüdraat

176,18

Analüüs

Sisaldus on vähemalt 98 % veevabast massist

Kirjeldus

Veevaba kaltsiumatsetaat on valge hügroskoopne kohev kristalne pisut kibeda maitsega tahkis. Ainel võib olla nõrk äädikhappe lõhn. Monohüdraati võib esineda nõeltena, graanulitena või pulbrina

Määramine

pH

6,0–9,0 (10 % vesilahus)

Atsetaadi määramine

Vastab nõuetele

Kaltsiumi määramine

Vastab nõuetele

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Monohüdraadi korral mitte üle 11 % (155 °C, püsiva kaaluni)

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,3 %

Sipelghape, formiaadid ja muud oksüdeeruvad ained

Mitte üle 1 000  mg/kg (ümber arvutatuna sipelghappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 270 PIIMHAPESünonüümid

 

Määratlus

Koosneb piimhappe (C3H6O3) ja piimhappelaktaadi (C6H10O5) segust. Seda saadakse suhkrute piimhappelisel fermenteerimisel või sünteesi teel.

Piimhape on hügroskoopne; kui seda kontsentreerida keetmise abil, moodustab ta kondenseerumisel piimhappelaktaadi, mis lahjendamisel ja soojendamisel hüdrolüüsub jälle piimhappeks

EINECS

200-018-0

Keemiline nimetus

Piimhape; 2-hüdroksüpropioonhape; 1-hüdroksüetaan-1-karboksüülhape

Keemiline valem

C3H6O3

Molekulmass

90,08

Analüüs

Sisaldus vähemalt 76 %

Kirjeldus

Värvusetu või kollakas lõhnatu siirupitaoline vedelik kuni tahke aine

Määramine

Laktaadi määramine

Vastab nõuetele

Puhtus

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,1 %

Kloriid

Mitte üle 0,2 %

Sulfaat

Mitte üle 0,25 %

Raud

Mitte üle 10 mg/kg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Märkus: käesolev spetsifikatsioon kehtib 80 % vesilahuse kohta; lahjemate vesilahuste korral tuleb nende piimhappesisaldusele vastavad väärtused arvutada

E 280 PROPIOONHAPESünonüümid

 

Määratlus

EINECS

201-176-3

Keemiline nimetus

Propioonhape; propaanhape

Keemiline valem

C3H6O2

Molekulmass

74,08

Analüüs

Sisaldus vähemalt 99,5 %

Kirjeldus

Värvusetu või pisut kollakas nõrga terava lõhnaga õlijas vedelik

Määramine

Sulamistemperatuur

– 22 °C

Destilleerumistemperatuur

138,5–142,5 °C

Puhtus

Lendumatu jääk

Mitte üle 0,01 % (kuivatatakse 140 °C juures püsiva kaaluni)

Aldehüüdid

Mitte üle 0,1 % (ümber arvutatuna formaldehüüdiks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 281 NAATRIUMPROPIONAATSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

205-290-4

Keemiline nimetus

Naatriumpropionaat; naatriumpropanaat

Keemiline valem

C3H5O2Na

Molekulmass

96,06

Analüüs

Pärast kahetunnist kuivatamist temperatuuril 105 °C on sisaldus vähemalt 99 %

Kirjeldus

Valge hügroskoopne kristalne või peeneteraline pulber

Määramine

Propionaadi määramine

Vastab nõuetele

Naatriumi määramine

Vastab nõuetele

pH

7,5–10,5 (10 % vesilahus)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 4 % (105 °C, 2 tundi)

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,1 %

Raud

Mitte üle 50 mg/kg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 282 KALTSIUMPROPIONAATSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

223-795-8

Keemiline nimetus

Kaltsiumpropionaat

Keemiline valem

C6H10O4Ca

Molekulmass

186,22

Analüüs

Pärast kahetunnist kuivatamist 105 °C juures on sisaldus vähemalt 99 %

Kirjeldus

Valge kristalne pulber

Määramine

Propionaadi määramine

Vastab nõuetele

Kaltsiumi määramine

Vastab nõuetele

pH

6,0–9,0 (10 % vesilahus)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 4 % (105 °C, 2 tundi)

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,3 %

Raud

Mitte üle 50 mg/kg

▼M16

Fluoriid

Mitte üle 20 mg/kg

▼B

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 283 KAALIUMPROPIONAATSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

206-323-5

Keemiline nimetus

Kaaliumpropionaat; kaaliumpropanaat

Keemiline valem

C3H5KO2

Molekulmass

112,17

Analüüs

Pärast kahetunnist kuivatamist temperatuuril 105 °C sisaldus vähemalt 99 %

Kirjeldus

Valge kristalne pulber

Määramine

Propionaadi määramine

Vastab nõuetele

Kaaliumi määramine

Vastab nõuetele

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 4 % (105 °C, 2 tundi)

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,1 %

Raud

Mitte üle 30 mg/kg

Fluoriidid

Mitte üle 10 mg/kg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 284 BOORHAPESünonüümid

Ortoboorhape

Määratlus

EINECS

233-139-2

Keemiline nimetus

 

Keemiline valem

H3BO3

Molekulmass

61,84

Analüüs

Sisaldus vähemalt 99,5 %

Kirjeldus

Lõhnata värvusetud läbipaistvad kristallid või valge värvusega terad või pulber; Puudutamisel tundub libe; esineb looduses mineraali sassoliinina

Määramine

Sulamistemperatuur

Ligikaudu 171 °C

Põlemiskatse

Põleb puhta rohelise leegiga

pH

3,8–4,8 (3,3 % vesilahus)

Puhtus

Peroksiidid

Proov ei muuda värvi kaaliumjodiidi lahuse lisamisel

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 285 NAATRIUMTETRABORAATSünonüümid

Naatriumboraat, booraks

Määratlus

EINECS

215-540-4

Keemiline nimetus

Baatriumtetraboraat; naatriumbiboraat; naatriumpürobüraat, veevaba tetraboraat

Keemiline valem

Na2B4O7

Na2B4O7·10H2O

Molekulmass

201,27

Analüüs

 

Kirjeldus

Pulber või klaasjad plaadikesed, mis õhu käes seistes muutuvad läbipaistmatuks; vees lahustub (lahustuvad) aeglaselt

Määramine

Sulamistemperatuur

171–175 °C (laguneb)

Puhtus

Peroksiidid

Proov ei muuda värvi kaaliumjodiidi lahuse lisamisel

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 290 SÜSINIKDIOKSIIDSünonüümid

„Kuiv jää” (tahke vorm); süsihappegaas; süsihappe anhüdriid

Määratlus

EINECS

204-696-9

Keemiline nimetus

Süsinikdioksiid

Keemiline valem

CO2

Molekulmass

44,01

Analüüs

Sisaldus gaasilisel kujul on vähemalt 99 mahuprotsenti

Kirjeldus

Värvusetu nõrga terava lõhnaga gaas (normaaltingimustes). Kaubanduslikku süsinikdioksiidi veetakse ja käsitsetakse surveballoonides või suurtes survemahutites vedelikuna või pressitud „kuiva jää” plokkide kujul tahke tootena. Tahkel (kuiva jää) kujul tootele lisatakse harilikult sideaineid, nagu propüleenglükooli või mineraalõli

Määramine

Sadestamiskatse

Gaasijoa juhtimisel läbi baariumhüdroksiidi lahuse tekib valge sade, mis lahustub lahjendatud äädikhappes, eraldades gaasimulle

Puhtus

Happesus

Pärast 915 ml gaasi juhtimist läbi 50 ml värskelt keedetud vee ei tohi see vesi metüüloranži järgi olla happelisem kui lahus, mis saadakse 1 ml 0,01 N soolhappe lisamisel 50 ml värskelt keedetud veele

Redutseerivad ühendid, vesinikfosfiid ja divesiniksulfiid

Kui 25 ml ammoniaakhõbenitraadile lisada 3 ml ammoniaaki ja juhtida läbi lahuse 915 ml gaasi, ei tohi lahus hägustuda ega tumeneda

Süsinikmonooksiid

Mitte üle 10 μl /l

Õlisisaldus

Mitte üle 5 mg/kg

E 296 ÕUNHAPESünonüümid

Õunhape

Määratlus

EINECS

230-022-8, 210-514-9, 202-601-5

Keemiline nimetus

Hüdroksübutaandihape; hüdroksüsuktsiinhape

Keemiline valem

C4H6O5

Molekulmass

134,09

Analüüs

Sisaldus vähemalt 99,0 %

Kirjeldus

Valge või peaaegu valge kristalne pulber või graanulid

Määramine

Sulamistemperatuur

127–132 °C

Malaadi määramine

Vastab nõuetele

Puhtus

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,1 %

Fumaarhape

Mitte üle 1,0 %

Maleiinhape

Mitte üle 0,05 %

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 297 FUMAARHAPESünonüümid

 

Määratlus

EINECS

203-743-0

Keemiline nimetus

trans-buteendihape; trans-1,2-etüleendikarboksüülhape

Keemiline valem

C4H4O4

Molekulmass

116,07

Analüüs

Sisaldus on vähemalt 99,0 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge värvusega kristalne pulber või graanulid

Määramine

Sulamistemperatuur

286–302 °C (kinnijoodetud kapillaaris kiirkuumutamisel)

Kahekordsete sidemete määramine

Vastab nõuetele

1,2-dikarboksüülhappe määramine

Vastab nõuetele

pH

3,0–3,2 (0,05 % lahuses temperatuuril 25 °C)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,5 % (120 °C, 4 tundi)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,1 %

Maleiinhape

Mitte üle 0,1 %

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 300 ASKORBIINHAPESünonüümid

L-ksülo-askorbiinhape, L(+)- askorbiinhape

Määratlus

EINECS

200-066-2

Keemiline nimetus

Askorbiinhape; L-askorbiinhape; 2,3-didehüdro-L-treoheksono-1,4-laktoon; 3-keto-L-gulofuranolaktoon

Keemiline valem

C6H8O6

Molekulmass

176,13

Analüüs

Pärast kuivatamist väävelhappe kohal vaakumkuivatis 24 tundi sisaldab toode vähemalt 99 % ainet C6H8O6

Kirjeldus

Valge või kahvatukollane lõhnata kristalne pulber

Sulamistemperatuur

189–193 °C (laguneb)

Määramine

Askorbiinhappe määramine

Vastab nõuetele

pH

2,4–2,8 (2 % vesilahus)

Eripöörang

+ 20,5° ≤ [α]D 20 ≤ + 21,5 (10(massi/mahu)protsendiline vesilahus)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,4 % (24 tundi, väävelhappe kohal vaakumis)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,1 %

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 301 NAATRIUMASKORBAATSünonüümid

Naatrium-L-askorbaat

Määratlus

EINECS

205-126-1

Keemiline nimetus

Naatriumaskorbaat; naatrium-L-askorbaat; 2,3-didehüdro-L-treoheksono-1,4-laktoonnaatriumenolaat; 3-keto-L-gulofuranolaktoonnaatriumenolaat

Keemiline valem

C6H7O6Na

Molekulmass

198,11

Analüüs

Pärast kuivatamist väävelhappe kohal vaakumkuivatis 24 tundi sisaldab toode vähemalt 99 % ainet C6H7O6Na

Kirjeldus

Valge või peaaegu valge lõhnata kristalne pulber, mis tumeneb valguse käes

Määramine

Askorbaadi määramine

Vastab nõuetele

Naatriumi määramine

Vastab nõuetele

pH

6,5–8,0 (10 % vesilahus)

Eripöörang

+ 103° ≤ [α]D 20 ≤ + 106° (10(massi/mahu)protsendiline vesilahus)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,25 % (24 tundi, väävelhappe kohal vaakumis)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 302 KALTSIUMASKORBAATSünonüümid

Kaltsiumaskorbaatdihüdraat

Määratlus

EINECS

227-261-5

Keemiline nimetus

Kaltsiumaskorbaatdihüdraat

Keemiline valem

C12H14O12Ca·2H2O

Molekulmass

426,35

Analüüs

Põhiaine sisaldus vähemalt 98 % lenduvate ainete vabast massist

Kirjeldus

Valge või kahvatuhallikaskollane lõhnata kristalne pulber

Määramine

Askorbaadi määramine

Vastab nõuetele

Kaltsiumi määramine

Vastab nõuetele

pH

6,0–7,5 (10 % vesilahus)

Eripöörang

+ 95° ≤ [α]D 20 ≤ + 97° (5(massi/mahu)protsendiline vesilahus)

Puhtus

Fluoriid

Mitte üle 10 mg/kg (väljendatud fluorina)

Lenduvad ained

Mitte üle 0,3 % (pärast kuivatamist toatemperatuuril kuivatis väävelhappe või fosforpentoksiidi kohal 24 tundi)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 304 i) ASKORBÜÜLPALMITAATSünonüümid

L-askorbüülpalmitaat

Määratlus

EINECS

205-305-4

Keemiline nimetus

Askorbüülpalmitaat; L-askorbüülpalmitaat; 2,3-didehüdro-L-treoheksono-1,4-laktoon-6-palmitaat; 6-palmitoüül-3-keto-L-gulofuranolaktoon

Keemiline valem

C22H38O7

Molekulmass

414,55

Analüüs

Sisaldus vähemalt 98 % kuivaines

Kirjeldus

Valge või kollakasvalge tsitruse lõhnaga pulber

Määramine

Sulamistemperatuur

107–117 °C

Eripöörang

+ 21° ≤ [α]D 20 ≤ + 24° (5(massi/mahu)protsendiline metanoolilahus)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 2,0 % (56–60 °C vaakumkuivatis, 1 tund)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,1 %

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 304 ii) ASKORBÜÜLSTEARAATSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

246-944-9

Keemiline nimetus

Askorbüülstearaat; L-askorbüülstearaat; 2,3-didehüdro-L-treoheksono-1,4-laktoon-6-stearaat; 6-stearoüül-3-keto-L-gulofuranolaktoon

Keemiline valem

C24H42O7

Molekulmass

442,6

Analüüs

Sisaldus vähemalt 98 %

Kirjeldus

Valge või kollakasvalge tsitruse lõhnaga pulber

Määramine

Sulamistemperatuur

Ligikaudu 116 °C

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 2,0 % (56–60 °C vaakumkuivatis, 1 tund)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,1 %

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 306 TOKOFEROOLIKONTSENTRAATSünonüümid

 

Määratlus

Suure tokoferoolide ja tokotrienoolide sisaldusega toode, mida saadakse taimse toiduõli saaduste vaakumdestillatsioonil auruga

Sisaldab d-α-, d-β-, d-γ- ja d-δ-tokoferooli

EINECS

 

Keemiline nimetus

 

Keemiline valem

 

Molekulmass

430,71 (d-α-tokoferool)

Analüüs

Sisaldab vähemalt 34 % tokoferoole

Kirjeldus

Pruunikaspunane või punane maheda lõhna ja iseloomuliku maitsega läbipaistev viskoosne õli. Tootes võib vähesel määral esineda mikrokristallide kujul eraldunud vahataolisi koostisaineid

Määramine

Sobiva gaasivedelikukromatograafia meetodi abil

 

Eripöörang

[α]D 20 vähemalt 20°

Lahustuvus

Vees ei lahustu. Etanoolis lahustub. Seguneb eetriga

Puhtus

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,1 %

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 307 ALFA-TOKOFEROOLSünonüümid

dl-α-tokoferool; α-tokoferooli stereoisomeeride ratseemiline segu

Määratlus

EINECS

233-466-0

Keemiline nimetus

DL-5,7,8-trimetüültokool; DL-2,5,7,8-tetrametüül-2-(4',8',12'-trimetüültridetsüül)-6-kromanool

Keemiline valem

C29H50O2

Molekulmass

430,71

Analüüs

Sisaldus vähemalt 96 %

Kirjeldus

Pisut kollakas kuni merevaikkollane peaaegu lõhnatu läbipaistev viskoosne õli, mis õhu või valguse käes seistes oksüdeerub ja tumeneb

Määramine

Lahustuvus

Vees lahustumatu, hästi lahustuv etanoolis, seguneb eetriga

Spektrofotomeetria

Absoluutses etanoolis on neeldumismaksimum umbes 292 nm juures

Eripöörang

[α]D 25 on 0° ± 0,05° (kloroformlahus 1:10)

Puhtus

Murdumisnäitaja

[n]D 20 on vahemikus 1,503–1,507

Erineeldumine etanoolis

image

image

292 nm juures on 71–76

(0,01 g ainet 200 ml absoluutses etanoolis)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,1 %

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

E 308 GAMMATOKOFEROOLSünonüümid

dl-γ-tokoferool

Määratlus

EINECS

231-523-4

Keemiline nimetus

2,7,8-trimetüül-2-(4',8',12'-trimetüültridetsüül)-6-kromanool

Keemiline valem

C28H48O2

Molekulmass

416,69

Analüüs

Sisaldus vähemalt 97 %

Kirjeldus

Läbipaistev kahvatukollane viskoosne õli, õhu või valguse käes seistes oksüdeerub ja tumeneb

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimumid absoluutses etanoolis on ligikaudu 298 nm ja 257 nm juures

Puhtus

Erineeldumine etanoolis

image

image

298 nm juures on 91–97

image

257 nm juures on 5,0–8,0

Murdumisnäitaja

n D 20 1,503–1,507

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,1 %

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 309 DELTATOKOFEROOLSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

204-299-0

Keemiline nimetus

2,8-dimetüül-2-(4',8',12'-trimetüültridetsüül)-6-kromanool

Keemiline valem

C27H46O2

Molekulmass

402,7

Analüüs

Sisaldus vähemalt 97 %

Kirjeldus

Läbipaistev kahvatukollane või punakaskollane viskoosne õli, mis õhu või valguse käes seistes oksüdeerub ja tumeneb

Määramine

Spektromeetria

Neeldumismaksimumid absoluutses etanoolis on ligikaudu 298 nm ja 257 nm juures

Puhtus

Erineeldumine etanoolis

image

image

298 nm juures on 89–95

image

257 nm juures on 3,0–6,0

Murdumisnäitaja

[n]D 20 on vahemikus 1,500–1,504

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,1 %

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 310 PROPÜÜLGALLAATSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

204-498-2

Keemiline nimetus

Propüülgallaat; gallushappe propüülester; 3,4,5-trihüdroksübensoehappe n-propüülester

Keemiline valem

C10H12O5

Molekulmass

212,20

Analüüs

Sisaldus on vähemalt 98 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge või kreemikasvalge lõhnata kristalne tahke aine

Määramine

Lahustuvus

Vähelahustuv vees, hästi lahustuv etanoolis, eetris ja 1,2-propaandioolis

Sulamistemperatuur

146–150 °C (pärast neljatunnist kuivatamist 110 °C juures)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,5% (110 °C, 4 tundi)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,1 %

Vabad happed

Mitte üle 0,5 % (ümber arvutatuna gallushappeks)

Kloororgaanilised ühendid

Mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna Cl-ks)

Erineeldumine etanoolis

image

275 nm juures on 485–520

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 311 OKTÜÜLGALLAATSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

213-853-0

Keemiline nimetus

Oktüülgallaat; Gallushappe oktüülester; 3,4,5-trihüdroksübensoehappe n-oktüülester

Keemiline valem

C15H22O5

Molekulmass

282,34

Analüüs

Pärast kuuetunnist kuivatamist 90 °C juures sisaldus vähemalt 98 %

Kirjeldus

Valge või kreemikasvalge lõhnata tahke aine

Määramine

Lahustuvus

Lahustumatu vees, hästi lahustuv etanoolis, eetris ja 1,2-propaandioolis

Sulamistemperatuur

99–102 °C (pärast kuuetunnist kuivatamist 90 °C juures)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,5 % (90 °C, 6 tundi)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,05 %

Vabad happed

Mitte üle 0,5 % (ümber arvutatuna gallushappeks)

Kloororgaanilised ühendid

Mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna Cl-ks)

Erineeldumine etanoolis

image

(275 nm) 375–390

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 312 DODETSÜÜLGALLAATSünonüümid

Laurüülgallaat

Määratlus

EINECS

214-620-6

Keemiline nimetus

Dodetsüülgallaat; 3,4,5-trihüdroksübensoehappe n-dodetsüül(või laurüül)ester; gallushappe dodetsüülester

Keemiline valem

C19H30O5

Molekulmass

338,45

Analüüs

Pärast kuuetunnist kuivatamist 90 °C juures sisaldus vähemalt 98 %

Kirjeldus

Valge või kreemikasvalge lõhnata tahke aine

Määramine

Lahustuvus

Lahustumatu vees, hästi lahustuv etanoolis ja eetris

Sulamistemperatuur

95–98 °C (pärast kuuetunnist kuivatamist 90 °C juures)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,5 % (90 °C, 6 tundi)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,05 %

Vabad happed

Mitte üle 0,5 % (ümber arvutatuna gallushappeks)

Kloororgaanilised ühendid

Mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna Cl-ks)

Erineeldumine etanoolis

image

(275 nm) 300–325

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 315 ISOASKORBIINHAPESünonüümid

Isoaskorbiinhape; erütorbiinhape

Määratlus

EINECS

201-928-0

Keemiline nimetus

D-erütroheks-2-eenhappe γ-laktoon; isoaskorbiinhape; D-isoaskorbiinhape

Keemiline valem

C6H8O6

Molekulmass

176,13

Analüüs

Sisaldus on vähemalt 98 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge kuni pisut kollane kristalne tahke aine, mis valguse käes vähehaaval tumeneb

Määramine

Sulamistemperatuur

Umbes 164 °C – 172 °C juures laguneb

Askorbiinhappe proov/värvusreaktsioon

Vastab nõuetele

Eripöörang

[α]D 25 on 16,5° – 18,0° (10(massi/mahu)protsendiline vesilahus)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,4 % (alarõhul, silikageeli kohal 3 tundi)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,3 %

Oksalaadid

1 g proovi lahustatakse 10 ml vees ning lisatakse 2 tilka jää-äädikhapet ja 5 ml 10 % kaltsiumatsetaadi lahust. Lahus peab jääma läbipaistvaks

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

E 316 NAATRIUMERÜTORBAATSünonüümid

Naatriumisoaskorbaat

Määratlus

EINECS

228-973-9

Keemiline nimetus

Naatriumisoaskorbaat; naatrium-D-isoaskorbiinhape; 2,3-didehüdro-D-erütroheksono-1,4-laktooni naatriumsool; 3-keto-D-gulofuranolaktoonnaatriumenolaatmonohüdraat

Keemiline valem

C6H7O6Na·H2O

Molekulmass

216,13

Analüüs

Pärast kuivatamist väävelhappe kohal vaakumkuivatis 24 tundi on põhiaine sisaldus vähemalt 98 % (ümber arvutatuna monohüdraadiks)

Kirjeldus

Valge kristalne pulber

Määramine

Lahustuvus

Kergesti lahustuv vees, raskesti lahustuv etanoolis

Askorbiinhappe proov/värvusreaktsioon

Vastab nõuetele

Naatriumi määramine

Vastab nõuetele

pH

5,5–8,0 (10 % vesilahus)

Eripöörang

+ 95° ≤ [α]D 25 ≤ +98° (10(massi/mahu)protsendiline vesilahus)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,25 % (väävelhappe kohal, 24 tundi)

Oksalaadid

1 g proovi lahustatakse 10 ml vees ning lisatakse 2 tilka jää-äädikhapet ja 5 ml 10 % kaltsiumatsetaadi lahust. Lahus peab jääma läbipaistvaks

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 319 TERTSIAARBUTÜÜLHÜDROKINOON (TBHQ)Sünonüümid

TBHQ

Määratlus

EINECS

217-752-2

Keemiline nimetus

Tert-butüül-1,4-benseendiool; 2-(1,1-dimetüületüül)-1,4-benseendiool

Keemiline valem

C10H14O2

Molekulmass

166,22

Analüüs

C10H14O2 sisaldus vähemalt 99 %

Kirjeldus

Iseloomuliku lõhnaga valge tahke kristalne aine

Määramine

Lahustuvus

Vees praktiliselt ei lahustu. Etanoolis lahustub

Sulamistemperatuur

Vähemalt 126,5 °C

Fenoolid

Umbes 5 mg proovi lahustatakse 10 ml metanoolis ja lisatakse 10,5 ml dimetüülamiini lahust (1 : 4). Lahus värvub punasest roosani.

Puhtus

Tertsiaar-butüül-p-bensokinoon

Mitte üle 0,2 %

2,5-di-tertsiaar-butüülhüdrokinoon

Mitte üle 0,2 %

Hüdroksükinoon

Mitte üle 0,1 %

Tolueen

Mitte üle 25 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

E 320 BUTÜÜLHÜDROKSÜANISOOL (BHA)Sünonüümid

BHA

Määratlus

EINECS

246-563-8

Keemiline nimetus

3-tert-butüül-4-hüdroksüanisool; 2-tert-butüül-4-hüdroksüanisooli ja 3-tert-butüül-4-hüdroksüanisooli segu

Keemiline valem

C11H16O2

Molekulmass

180,25

Analüüs

Sisaldab vähemalt 98,5 % ühendit C11H16O2 ja vähemalt 85 % 3-tert-butüül-4-hüdroksüanisooli isomeeri

Kirjeldus

Valged või pisut kollakad nõrga aromaatse lõhnaga kristallid või vahajas tahke aine

Määramine

Lahustuvus

Vees ei lahustu, etanoolis lahustub hästi

Sulamistemperatuur

48–63 °C

Värvusreaktsioon

Fenoolrühma katse vastab nõuetele

Puhtus

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,05 % (kaltsineeritakse 800 ± 25 °C juures)

Fenoolsaasteained

Mitte üle 0,5 %

Erineeldumine

image

(290 nm) 190–210

image

(228 nm) 326–345

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 321 BUTÜÜLHÜDROKSÜTOLUEEN (BHT)Sünonüümid

BHT

Määratlus

EINECS

204-881-4

Keemiline nimetus

2,6-di-tert-butüül-p-kresool; 4-meüül-2,6-di-tert-butüülfenool

Keemiline valem

C15H24O

Molekulmass

220,36

Analüüs

Sisaldus vähemalt 99 %

Kirjeldus

Valge lõhnata või nõrga iseloomuliku aromaatse lõhnaga kristalne või helbeline tahkis

Määramine

Lahustuvus

Lahustumatu vees ja 1,2-propaandioolis

Etanoolis lahustub hästi

Sulamistemperatuur

70 °C

Spektromeetria

Veevabas etanoolis valmistatud lahuse (1 : 100 000 ) 2 cm paksuses kihis on 230 nm ja 320 nm vahel üksainus neeldumismaksimum lainepikkusel 278 nm

Puhtus

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,005 %

Fenoolsaasteained

Mitte üle 0,5 %

Erineeldumine etanoolis

image

(278 nm) 81–88

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 322 LETSITIINIDSünonüümid

Fosfatiidid; fosfolipiidid

Määratlus

Letsitiinid kujutavad endast segusid, mille koostisesse kuuluvaid fosfatiide saadakse loomsetest või taimsetest toidust füüsikaliste meetodite abil; nende hulka kuuluvad ka sobivate ohutute ensüümide abil hüdrolüüsi teel saadud tooted. Valmistootel ei tohi ilmneda jääkensüümi aktiivsust.

Letsitiine võib vähesel määral valgendada vesikeskkonnas vesinikperoksiidi abil. Oksüdeerimisel ei tohi modifitseerida letsitiinfosfatiide

EINECS

232-307-2

Keemiline nimetus

 

Keemiline valem

 

Molekulmass

 

Analüüs

Letsitiinid: vähemalt 60,0 % atsetoonis lahustumatust ainest

Hüdrolüüsitud letsitiinid: vähemalt 56,0 % atsetoonis lahustumatust ainest

Kirjeldus

Letsitiinid: pruun vedelik või viskoosne vedelik või pulber

Hüdrolüüsunud letsitiinid: helepruun või pruun viskoosne vedelik või pasta

Määramine

Koliini määramine

Vastab nõuetele

Fosfori määramine

Vastab nõuetele

Rasvhapete määramine

Vastab nõuetele

Hüdrolüüsunud letsitiini proov

800 ml keeduklaasi pannakse 500 ml vett (30–35 °C). Lisatakse 50 ml proovi pidevalt aeglaselt segades. Hüdrolüüsitud letsitiin moodustab ühtlase emulsiooni. Hüdrolüüsumata letsitiin eraldub selgesti ligikaudu 50 g massina

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 2,0 % (105 °C, 1 tund)

Tolueenis lahustumatud ained

Mitte üle 0,3 %

Happearv

Letsitiinid: mitte üle 35 mg kaaliumhüdroksiidi 1 g proovi kohta

Hüdrolüüsitud letsitiinid: mitte üle 45 mg kaaliumhüdroksiidi 1 g proovi kohta

Peroksiidarv

≤ 10

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 325 NAATRIUMLAKTAATSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

200-772-0

Keemiline nimetus

Naatriumlaktaat; naatrium-2-hüdroksüpropanaat

Keemiline valem

C3H5NaO3

Molekulmass

112,06 (veevaba)

Analüüs

Sisaldab 57–66 % põhiainet

Kirjeldus

Värvitu läbipaistev vedelik Lõhnata või nõrga iseloomuliku lõhnaga

Määramine

Laktaadi määramine

Vastab nõuetele

▼M3

Naatriumi määramine

Vastab nõuetele

▼B

pH

6,5–7,5 (20 % vesilahus)

Puhtus

Happesus

Pärast kuivatamist mitte üle 0,5 % (ümber arvutatuna piimhappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Redutseerivad ühendid

Fehlingi lahus ei redutseeru

Märkus: käesolev spetsifikatsioon on 60 % vesilahuse kohta

E 326 KAALIUMLAKTAATSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

213-631-3

Keemiline nimetus

Kaaliumlaktaat; kaalium-2-hüdroksüpropanaat

Keemiline valem

C3H5O3K

Molekulmass

128,17 (veevaba)

Analüüs

Sisaldab 57–66 % põhiainet

Kirjeldus

Pisut viskoosne peaaegu lõhnata läbipaistev vedelik. Lõhnata või nõrga iseloomuliku lõhnaga

Määramine

Süütamine

Kaaliumlaktaadi lahus tuhastatakse. Tuhk on leeliseline, kihiseb happe lisamisel

Värvusreaktsioon

5 ml katehhooli lahusele väävelhappes (1 : 100) kantakse kihina peale 2 ml kaaliumlaktaadi lahust. Lahuste kokkupuutepind värvub tumepunaseks

Kaaliumi määramine

Vastab nõuetele

Laktaadi määramine

Vastab nõuetele

Puhtus

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Happesus

1 g kaaliumlaktaadi lahust lahjendatakse 20 ml veega, lisatakse 3 tilka fenoolftaleiini standardlahust ja tiitritakse 0,1 N naatriumhüdroksiidiga. Tiitrimislahust ei tohi kuluda üle 0,2 ml

Redutseerivad ühendid

Fehlingi lahus ei redutseeru

Märkus: käesolev spetsifikatsioon on 60 % vesilahuse kohta

E 327 KALTSIUMLAKTAATSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

212-406-7

Keemiline nimetus

Kaltsiumdilaktaat; kaltsiumdilaktaathüdraat; 2-hüdroksüpropaanhappe kaltsiumsool

Keemiline valem

(C3H5O2)2 Ca·nH2O (n = 0 – 5)

Molekulmass

218,22 (veevaba)

Analüüs

Sisaldus on vähemalt 98 % veevabast massist

Kirjeldus

Valget värvi peaaegu lõhnata kristalne pulber või graanulid

Määramine

Laktaadi määramine

Vastab nõuetele

Kaltsiumi määramine

Vastab nõuetele

Lahustuvus

Lahustuv vees, praktiliselt lahustumatu etanoolis

pH

6,0–8,0 (5 % lahus)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

veevaba vorm: mitte üle 3,0 % (120 °C, 4 tundi)

ühe veega vorm: mitte üle 8,0 % (120 °C, 4 tundi)

3 veega vorm: mitte üle 20,0 % (120 °C, 4 tundi)

4,5 veega vorm: mitte üle 27,0 % (120 °C, 4 tundi)

Happesus

Mitte üle 0,5 % kuivainest (ümber arvutatuna piimhappeks)

Fluoriid

Mitte üle 30 mg/kg (väljendatud fluorina)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Redutseerivad ühendid

Fehlingi lahus ei redutseeru

E 330 SIDRUNHAPESünonüümid

 

Määratlus

Sidrunhapet saadakse sidruni- ja ananassimahlast, süsivesikute lahuste või muude sobivate ainete fermenteerimisel Candida spp. või Aspergillus niger'i mittetoksiliste liinide abil

EINECS

201-069-1

Keemiline nimetus

Sidrunhape; 2-hüdroksü-1,2,3-propaantrikarboksüülhape; β-hüdroksütrikarballüülhape

Keemiline valem

a)  C6H8O7 (veevaba vorm)

b)  C6H8O7·H2O (monohüdraat)

Molekulmass

a)  192,13 (veevaba)

b)  210,15 (monohüdraat)

Analüüs

Sidrunhappe molekul võib olla veevaba või sisaldada 1 veemolekuli. Sidrunhape sisaldab ainet C6H8O7 vähemalt 99,5 % veevabast massist

Kirjeldus

Sidrunhape on valge või värvitu väga hapu maitsega lõhnata kristalne tahkis. Monohüdraat mureneb kuiva õhu käes

Määramine

Lahustuvus

Vees lahustub väga hästi; etanoolis lahustub hästi; lahustub eetris

Puhtus

Veesisaldus

Veevaba sidrunhape sisaldab mitte üle 0,5 % vett; sidrunhappemonohüdraat sisaldab mitte üle 8,8 % vett (Karl Fischeri meetod)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,05 % (kaltsineeritakse 800 ± 25 °C juures)

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 0,5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

Kergesti karboniseeritavad ained

1 g pulbristatud proovi kuumutatakse 10 ml vähemalt 98 %lises väävelhappes temperatuuril 90 °C ja pimedas 1 tund. Segu värv ei tohi muutuda tumedamaks kui helepruun (võrdlusvedelik K)

E 331 i) NAATRIUMDIVESINIKTSITRAATSünonüümid

Ühealuseline naatriumtsitraat

Määratlus

EINECS

242-734-6

Keemiline nimetus

Naatriumdivesiniktsitraat; mononaatriumtsitraat; 2-hüdroksü-1,2,3-propaantrikarboksüülhappe naatriumsool

Keemiline valem

a)  C6H7O7Na (veevaba vorm)

b)  C6H7O7Na·H2O (monohüdraat)

Molekulmass

a)  214,11 (veevaba)

b)  232,23 (monohüdraat)

Analüüs

Sisaldus vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge kristalne pulber või värvusetud kristallid

Määramine

Tsitraadi määramine

Vastab nõuetele

Naatriumi määramine

Vastab nõuetele

pH

3,5–3,8 (1 % vesilahus)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

veevaba vorm: mitte üle 1,0 % (140 °C, 0,5 tundi)

monohüdraat: mitte üle 8,8 % (180 °C, 4 tundi)

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 1 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 331 ii) NAATRIUMVESINIKTSITRAATSünonüümid

Kahealuseline naatriumtsitraat

Määratlus

EINECS

205-623-3

Keemiline nimetus

Naatriumvesiniktsitraat; dinaatriumtsitraat; 2-hüdroksü-1,2,3-propaantrikarboksüülhappe dinaatriumsool; dinaatriumtsitraat 1,5 veega

Keemiline valem

C6H6O7Na2·1,5H2O

Molekulmass

263,11

Analüüs

Sisaldus vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge kristalne pulber või värvusetud kristallid

Määramine

Tsitraadi määramine

Vastab nõuetele

Naatriumi määramine

Vastab nõuetele

pH

4,9–5,2 (1 % vesilahus)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 13,0 % (180 °C, 4 tundi)

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 1 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 331 iii) NAATRIUMTSITRAATSünonüümid

Kolmealuseline naatriumtsitraat

Määratlus

EINECS

200-675-3

Keemiline nimetus

Naatriumtsitraat; trinaatriumtsitraat; 2-hüdroksü-1,2,3-propaantrikarboksüülhappe trinaatriumsool; veevaba trinaatriumtsitraat, trinaatriumtsitraatdihüdraat, trinaatriumtsitraatpentahüdraat

Keemiline valem

Veevaba C6H5O7Na3

Hüdraat: C6H5O7Na3·nH2O (n = 2 või 5)

Molekulmass

258,07 (veevaba)

294,10 (dihüdraat, n = 2)

348,16 (pentahüdraat, n = 5)

Analüüs

Sisaldus vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge kristalne pulber või värvusetud kristallid

Määramine

Tsitraadi määramine

Vastab nõuetele

Naatriumi määramine

Vastab nõuetele

pH

7,5–9,0 (5 % vesilahus)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Veevaba mitte üle 1,0 % (180 °C, 18 tundi)

Dihüdraat: 10,0–13,0 % (180 °C, 18 tundi)

pentahüdraat: mitte üle 30,3 % (180 °C, 4 tundi)

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 332 i) KAALIUMDIVESINIKTSITRAATSünonüümid

Ühealuseline kaaliumtsitraat

Määratlus

EINECS

212-753-4

Keemiline nimetus

Kaaliumdivesiniktsitraat, kaaliumtsitraat; 2-hüdroksü-1,2,3-propaantrikarboksüülhappe kaaliumsool; kaaliumtsitraadi veevaba vorm

Keemiline valem

C6H7O7K

Molekulmass

230,21

Analüüs

Sisaldus vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge hügroskoopne teraline pulber või läbipaistvad kristallid

Määramine

Tsitraadi ja kaaliumi määramine

Vastab nõuetele

Kaaliumi määramine

Vastab nõuetele

pH

3,5–3,8 (1 % vesilahus)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 1,0 % (180 °C, 4 tundi)

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 1 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 332 ii) KAALIUMTSITRAATSünonüümid

Kahealuseline kaaliumtsitraat

Määratlus

EINECS

212-755-5

Keemiline nimetus

Kaaliumtsitraat; trikaaliumtsitraat; 2-hüdroksü-1,2,3-propaantrikarboksüülhappe trikaaliumsool; trikaaliumtsitraatmonohüdraat

Keemiline valem

C6H5O7K3·H2O

Molekulmass

324,42

Analüüs

Sisaldus vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge hügroskoopne teraline pulber või läbipaistvad kristallid

Määramine

Tsitraadi määramine

Vastab nõuetele

Kaaliumi määramine

Vastab nõuetele

pH

7,5–9,0 (5 % vesilahus)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 6,0 % (180 °C, 4 tundi)

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 1 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 333 i) KALTSIUMDIVESINIKTSITRAATSünonüümid

Ühealuseline kaltsiumtsitraat

Määratlus

EINECS

 

Keemiline nimetus

Kaltsiumdivesiniktsitraat; kaltsiumtsitraat; 2-hüdroksü-1,2,3-propaantrikarboksüülhappe kaltsiumsool; kaltsiumtsitaatmonohüdraat

Keemiline valem

(C6H7O7)2Ca·H2O

Molekulmass

440,32

Analüüs

Sisaldus vähemalt 97,5 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge peen pulber

Määramine

Tsitraadi määramine

Vastab nõuetele

Kaltsiumi määramine

Vastab nõuetele

pH

3,2–3,5 (1 % vesilahus)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 7,0 % (180 °C, 4 tundi)

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

Fluoriid

Mitte üle 30 mg/kg (väljendatud fluorina)

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 1 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Alumiinium

Mitte üle 30 mg/kg (ainult imikute ja väikelaste toidule lisamisel)

Mitte üle 200 mg/kg (muude kasutusviiside puhul, välja arvatud imikute ja väikelaste toidule lisamisel)

Karbonaadid

1 g kaltsiumtsitraadi lahustamisel 10 ml 2 N soolhappes ei tohi gaasi eralduda rohkem kui mõni üksik mull

E 333 ii) KALTSIUMVESINIKTSITRAATSünonüümid

Kahealuseline kaltsiumtsitraat

Määratlus

EINECS

 

Keemiline nimetus

Kaltsiumvesiniktsitraat; dikaltsiumtsitraat; 2-hüdroksü-1,2,3-propaantrikarboksüülhappe dikaltsiumsool; dikaltsiumtsitraattrihüdraat

Keemiline valem

(C6H7O7)2Ca2·3H2O

Molekulmass

530,42

Analüüs

Sisaldus vähemalt 97,5 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge peen pulber

Määramine

Tsitraadi määramine

Vastab nõuetele

Kaltsiumi määramine

Vastab nõuetele

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 20,0 % (180 °C, 4 tundi)

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

Fluoriid

Mitte üle 30 mg/kg (väljendatud fluorina)

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 1 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Alumiinium

Mitte üle 30 mg/kg (ainult imikute ja väikelaste toidule lisamisel)

Mitte üle 200 mg/kg (muude kasutusviiside puhul, välja arvatud imikute ja väikelaste toidule lisamisel)

Karbonaadid

1 g kaltsiumtsitraadi lahustamisel 10 ml 2 N soolhappes ei tohi gaasi eralduda rohkem kui mõni üksik mull

E 333 iii) KALTSIUMTSITRAATSünonüümid

Kolmealuseline kaltsiumtsitraat

Määratlus

EINECS

212-391-7

Keemiline nimetus

Kaltsiumtsitraat; trikaltsiumtsitraat; 2-hüdroksü-1,2,3-propaantrikarboksüülhappe trikaltsiumsool; trikaltsiumtsitraattetrahüdraat

Keemiline valem

(C6H6O7)2Ca3·4H2O

Molekulmass

570,51

Analüüs

Sisaldus vähemalt 97,5 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge peen pulber

Määramine

Tsitraadi määramine

Vastab nõuetele

Kaltsiumi määramine

Vastab nõuetele

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 14,0 % (180 °C, 4 tundi)

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

Fluoriid

Mitte üle 30 mg/kg (väljendatud fluorina)

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 1 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Alumiinium

Mitte üle 30 mg/kg (ainult imikute ja väikelaste toidule lisamisel)

Mitte üle 200 mg/kg (muude kasutusviiside puhul, välja arvatud imikute ja väikelaste toidule lisamisel)

Karbonaadid

1 g kaltsiumtsitraadi lahustamisel 10 ml 2 N soolhappes ei tohi gaasi eralduda rohkem kui mõni üksik mull

E 334 L(+)-VIINHAPE, VIINHAPESünonüümid

 

Määratlus

EINECS

201-766-0

Keemiline nimetus

L-viinhape; L-2,3-dihüdroksübutaandihape; D-α,β-dihüdroksümerevaikhape

Keemiline valem

C4H6O6

Molekulmass

150,09

Analüüs

Sisaldus vähemalt 99,5 % veevabast massist

Kirjeldus

Värvitu või poolläbipaistev kristalne tahkis või valge kristalne pulber

Määramine

Sulamistemperatuur

168–170 °C

Tartraadi määramine

Vastab nõuetele

Eripöörang

+ 11,5° ≤ [α]D 20 ≤ + 13,5° (20(massi/mahu)protsendiline vesilahus)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,5 % (P2O5 kohal, 3 tundi)

Sulfaattuhk

Mitte üle 1 000  mg/kg (kaltsineeritakse 800 ± 25 °C juures)

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

E 335 i) NAATRIUMVESINIKTARTRAATSünonüümid

L-(+)-viinhappe mononaatriumsool

Määratlus

EINECS

 

Keemiline nimetus

L-(+)-viinhappe naatriumsoola monohüdraat, L-2,3-dihüdroksübutaandihappe naatriumsool

Keemiline valem

C4H5O6Na·H2O

Molekulmass

194,05

Analüüs

Sisaldus vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Värvitud läbipaistvad kristallid

Määramine

Tartraadi määramine

Vastab nõuetele

Naatriumi määramine

Vastab nõuetele

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 10,0 % (105 °C, 4 tundi)

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 335 ii) NAATRIUMTARTRAATSünonüümid

 

Määratlus

EINECS

212-773-3

Keemiline nimetus

Dinaatrium-L-tartraat; dinaatrium-(+)-tartraat; L-2,3-dihüdroksübutaandihappe dinaatriumisool; dinaatrium-(+)-tartraatdihüdraat

Keemiline valem

C4H4O6Na2·2H2O

Molekulmass

230,8

Analüüs

Sisaldus vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Värvusetud läbipaistvad kristallid

Määramine

Tartraadi määramine

Vastab nõuetele

Naatriumi määramine

Vastab nõuetele

Lahustuvus

1 g proovi lahustub 3 ml vees. Etanoolis lahustumatu

pH

7,0–7,5 (1 % vesilahus)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 17,0 % (150 °C, 4 tundi)

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 336 i) KAALIUMVESINIKTARTRAATSünonüümid

Ühealuseline kaaliumtartraat

Määratlus

EINECS

 

Keemiline nimetus

Kaalium-(+)-tartraadi veevaba vorm; L-2,3-dihüdroksübutaandihappe kaaliumsool

Keemiline valem

C4H5O6K

Molekulmass

188,16

Analüüs

Sisaldus vähemalt 98 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge kristalne või teraline pulber

Määramine

Tartraadi määramine

Vastab nõuetele

Kaaliumi määramine

Vastab nõuetele

Sulamistemperatuur

230 °C

pH

3,4 (1 % vesilahuses)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 1,0 % (105 °C, 4 tundi)

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 336 ii) KAALIUMTARTRAATSünonüümid

Kahealuseline kaaliumtartraat

Määratlus

EINECS

213-067-8

Keemiline nimetus

L-2,3-dihüdroksübutaandihappe dikaaliumsool; L-(+)-viinhappe dikaaliumsool 0,5 veega

Keemiline valem

C4H4O6K2·½H2O

Molekulmass

235,2

Analüüs

Sisaldus vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge kristalne või teraline pulber

Määramine

Tartraadi määramine

Vastab nõuetele

Kaaliumi määramine

Vastab nõuetele

pH

7,0–9,0 (1 % vesilahus)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 4,0 % (150 °C, 4 tundi)

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 337 KAALIUMNAATRIUMTARTRAATSünonüümid

Kaaliumnaatrium-L-(+)-tartraat; Rochelle’i sool; Seignette’i sool

Määratlus

EINECS

206-156-8

Keemiline nimetus

L-2,3-dihüdroksübutaandihappe kaaliumnaatriumsool; kaaliumnaatrium-L-(+)-tartraat

Keemiline valem

C4H4O6KNa·4H2O

Molekulmass

282,23

Analüüs

Sisaldus vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Värvusetud kristallid või valge kristalne pulber

Määramine

Tartraadi määramine

Vastab nõuetele

Kaaliumi määramine

Vastab nõuetele

Naatriumi määramine

Vastab nõuetele

Lahustuvus

1 g proovi lahustub 1 ml vees; lahustumatu etanoolis

Sulamistemperatuur

70–80 °C

pH

6,5–8,5 (1 % vesilahus)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

21,0–26,0 % (150 °C, 3 tundi)

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 338 FOSFORHAPESünonüümid

Ortofosforhape; monofosforhape

Määratlus

EINECS

231-633-2

Keemiline nimetus

Fosforhape

Keemiline valem

H3PO4

Molekulmass

98,00

Analüüs

Põhiaine sisaldus on 67,0–85,7 %. Fosforhape on müügil mitmesuguse kontsentratsiooniga vesilahusena.

Kirjeldus

Läbipaistev värvitu viskoosne vedelik

Määramine

Happe määramine

Vastab nõuetele

Fosfaadi määramine

Vastab nõuetele

Puhtus

Lenduvad happed

Mitte üle 10 mg/kg (väljendatud äädikhappena)

Kloriidid

Mitte üle 200 mg/kg (väljendatud kloorina)

Nitraadid

Mitte üle 5 mg/kg (väljendatud NaNO3-na)

Sulfaadid

Mitte üle 1 500  mg/kg (väljendatud CaSO4-na)

Fluoriid

Mitte üle 10 mg/kg (väljendatud fluorina)

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 1 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Märkus: käesolev spetsifikatsioon on 75 % vesilahuse kohta

E 339 i) NAATRIUMDIVESINIKFOSFAATSünonüümid

Naatriumdivesinikfosfaat; naatriumdivesinikortofosfaat

Määratlus

EINECS

231-449-2

Keemiline nimetus

naatriumdivesinikfosfaat

Keemiline valem

Veevaba: NaH2PO4

Monohüdraat: NaH2PO4 · H2O

Dihüdraat: NaH2PO4 · 2H2O

Molekulmass

Veevaba 119,98

Monohüdraat 138,00

Dihüdraat: 156,01

Analüüs

Pärast ühetunnist kuivatamist temperatuuril 60 °C ja neljatunnist kuivatamist temperatuuril 105 °C on NaH2PO4 sisaldus vähemalt 97 %.

P2O5 sisaldus 58,0–60,0 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge, lõhnatu, õhu käes pisut laialivalguv pulber, kristallid või graanulid

Määramine

Naatriumi määramine

Vastab nõuetele

Fosfaadi määramine

Vastab nõuetele

Lahustuvus

Vees lahustub hästi. Etanoolis või eetris lahustumatu

pH

4,1–5,0 (1 % lahus)

Puhtus

Massikadu kuivatamisel

Veevaba soola korral mitte üle 2,0 %, monohüdraadi korral mitte üle 15,0 % ja dihüdraadi korral mitte üle 25 % (kuivatatakse temperatuuril 60 °C üks tund ja temperatuuril 105 °C neli tundi)

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,2 % veevabast massist

Fluoriid

Mitte üle 10 mg/kg (väljendatud fluorina)

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Kaadmium

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 1 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

E 339 ii) DINAATRIUMVESINIKFOSFAATSünonüümid

Dinaatriumvesinikfosfaat; dinaatriumvesinikortofosfaat

Määratlus

EINECS

231-448-7

Keemiline nimetus

Dinaatriumvesinikfosfaat; dinaatriumvesinikortofosfaat

Keemiline valem

Veevaba: Na2HPO4

Hüdraat: Na2HPO4 · nH2O (n = 2, 7 või 12)

Molekulmass

141,98 (veevaba)

Analüüs

Pärast kuivatamist temperatuuril 40 °C kolm tundi ja seejärel temperatuuril 105 °C viis tundi on Na2HPO4 sisaldus proovis vähemalt 98 %

P2O5 sisaldus 49–51 % veevabast massist

Kirjeldus

Veevaba dinaatriumvesinikfosfaat on valge hügroskoopne lõhnatu pulber. Saadaval on hüdraatunud vormid dihüdraat: valge lõhnatu kristalne aine; heptahüdraat: valged porsuvad lõhnatud kristallid või teraline pulber; ning dodekahüdraat: valge porsuv lõhnatu pulber või kristallid

Määramine

Naatriumi määramine

Vastab nõuetele

Fosfaadi määramine

Vastab nõuetele

Lahustuvus

Vees lahustub hästi. Etanoolis lahustumatu

pH

8,4–9,6 (1 % lahus)