2012R0036 — ET — 01.10.2016 — 029.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 36/2012,

18. jaanuar 2012,

mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 442/2011

(ELT L 016 19.1.2012, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

 M1

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 55/2012, 23. jaanuar 2012,

  L 19

6

24.1.2012

►M2

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 168/2012, 27. veebruar 2012,

  L 54

1

28.2.2012

 M3

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 266/2012, 23. märts 2012,

  L 87

45

24.3.2012

 M4

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 410/2012, 14. mai 2012,

  L 126

3

15.5.2012

►M5

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 509/2012, 15. juuni 2012,

  L 156

10

16.6.2012

 M6

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS 2012/544/ÜVJP, 25. juuni 2012,

  L 165

20

26.6.2012

►M7

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 545/2012, 25. juuni 2012,

  L 165

23

26.6.2012

 M8

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 673/2012, 23. juuli 2012,

  L 196

8

24.7.2012

 M9

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 742/2012, 16. august 2012,

  L 219

1

17.8.2012

►M10

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 867/2012, 24. september 2012,

  L 257

1

25.9.2012

 M11

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 944/2012, 15. oktoober 2012,

  L 282

9

16.10.2012

 M12

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1117/2012, 29. november 2012,

  L 330

9

30.11.2012

►M13

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 325/2013, 10. aprill 2013,

  L 102

1

11.4.2013

►M14

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 363/2013, 22. aprill 2013,

  L 111

1

23.4.2013

►M15

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 517/2013, 13. mai 2013,

  L 158

1

10.6.2013

►M16

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 697/2013, 22. juuli 2013,

  L 198

28

23.7.2013

►M17

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1332/2013, 13. detsember 2013,

  L 335

3

14.12.2013

►M18

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 124/2014, 10. veebruar 2014,

  L 40

8

11.2.2014

►M19

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 578/2014, 28. mai 2014,

  L 160

11

29.5.2014

►M20

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 693/2014, 23. juuni 2014,

  L 183

15

24.6.2014

►M21

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 793/2014, 22. juuli 2014,

  L 217

10

23.7.2014

►M22

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1013/2014, 26. september 2014,

  L 283

9

27.9.2014

►M23

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1105/2014 20. oktoober 2014,

  L 301

7

21.10.2014

►M24

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1323/2014, 12. detsember 2014,

  L 358

1

13.12.2014

►M25

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/108, 26. jaanuar 2015,

  L 20

2

27.1.2015

►M26

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/375, 6. märts 2015,

  L 64

10

7.3.2015

►M27

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/780, 19. mai 2015,

  L 124

1

20.5.2015

►M28

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2015/827, 28. mai 2015,

  L 132

1

29.5.2015

►M29

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/828, 28. mai 2015,

  L 132

3

29.5.2015

►M30

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/961, 22. juuni 2015,

  L 157

20

23.6.2015

►M31

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2015/1828, 12. oktoober 2015,

  L 266

1

13.10.2015

►M32

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2350, 16. detsember 2015,

  L 331

1

17.12.2015

►M33

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/840, 27. mai 2016,

  L 141

30

28.5.2016

►M34

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1735, 29. september 2016,

  L 264

1

30.9.2016


Parandatud:

 C1

Parandus, ELT L 212, 9.8.2012, lk  20 (673/2012)

 C2

Parandus, ELT L 227, 23.8.2012, lk  15 (742/2012)

 C3

Parandus, ELT L 123, 4.5.2013, lk  28 (363/2013)

►C4

Parandus, ELT L 127, 9.5.2013, lk  27 (363/2013)

►C5

Parandus, ELT L 305, 24.10.2014, lk  115 (1105/2014)
▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 36/2012,

18. jaanuar 2012,

mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 442/2011I

PEATÜKK

MÕISTED

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

finantseerimis- või krediidiasutuse „filiaal” – tegevuskoht, mis on vastavalt finantseerimis- või krediidiasutuse juriidiliselt sõltuv osa ja kus tehakse otseselt kõiki või teatavaid finantseerimis- või krediidiasutuse tegevusele omaseid tehinguid;

b)

„vahendusteenused” –

i) selliste tehingute üle läbirääkimiste pidamine või selliste tehingute korraldamine, mille eesmärk on kaupade ja tehnoloogia ostmine, müümine või tarnimine kolmandast riigist mõnda muusse kolmandasse riiki või

ii) kolmandates riikides asuvate kaupade ja tehnoloogia müümine või ostmine, mille eesmärk on toimetada need edasi mõnda muusse kolmandasse riiki.

c)

„leping või tehing” – mis tahes vormis ja mis tahes õiguse alusel tehtav tehing, mis hõlmab kas ühte või mitut lepingut või samalaadset kohustust samade või eri poolte vahel; mõiste „leping” hõlmab võlakirju, tagatisi või hüvitisi, eriti finantstagatisi või -hüvitisi, ning krediite, olenemata sellest, kas need on juriidiliselt iseseisvad või mitte, ning iga kaasnevat tingimust, mis tuleneb tehingust või on sellega seotud;

d)

„krediidiasutus” – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi 200 6/48/EÜ (krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta) ( 1 ) artikli 4 lõikes 1 määratletud krediidiasutus, seahulgas tema filiaalid liidus või väljaspool liitu;

e)

„toornafta ja naftasaadused” – IV lisas loetletud tooted;

f)

„majandusressursid” – varad, nii materiaalsed kui ka immateriaalsed, nii kinnis- kui ka vallasasjad, mis ei ole rahalised vahendid, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade ja teenuste hankimiseks;

g)

„finantseerimisasutus” –

i) ettevõtja, kes ei ole krediidiasutus ja teostab üht või mitut direktiivi 2006/48/EÜ I lisa punktides 2–12 või punktides 14–15 nimetatud tegevust, sealhulgas valuutavahetusasutused;

ii) kindlustusselts, kes on saanud tegevusloa Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta direktiivis 2002/83/EÜ (elukindlustuse kohta) ( 2 ) sätestatud nõuete kohaselt, kui ta tegutseb kõnealuse direktiiviga hõlmatud tegevusvaldkondades;

iii) investeerimisühing Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ (finantsinstrumentide turgude kohta) ( 3 ) artikli 4 lõike 1 punktis 1 määratletud tähenduses;

iv) investeerimisfond, mis turustab oma osakuid või aktsiaid või

v) kindlustusvahendaja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/92/EÜ (kindlustusvahenduse kohta) ( 4 ) artikli 2 lõike 5 tähenduses, välja arvatud nimetatud direktiivi artikli 2 lõikes 7 osutatud kindlustusvahendajad elukindlustuste ja muude investeerimisega seotud teenuste osas;

sealhulgas tema filiaalid liidus või väljaspool liitu.

h)

„majandusressursside külmutamine” – toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside mis tahes viisil kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas, kuid mitte üksnes, neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;

i)

„rahaliste vahendite külmutamine” – toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile ja tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muutusi nende mahus, väärtuses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, laadis, otstarbes või muid muutusi, mis võimaldaksid kõnealuseid rahalisi vahendeid kasutada, sealhulgas portfelli hallata;

j)

„rahalised vahendid” –

finantsvarad ja tulud, sealhulgas:

i) sularaha, tšekid, rahalised nõuded, käskvekslid, maksekorraldused ja muud maksevahendid;

ii) hoiused finantseerimis- ja muudes asutustes, kontode saldod, võlad ja võlakohustused;

iii) avalikult ja eraviisiliselt kaubeldavad väärtpaberid ja võlainstrumendid, sealhulgas aktsiad ja osad, väärtpaberite sertifikaadid, võlakirjad, võlatõendid, ostutähed, tagatiseta võlakohustused ja tuletisväärtpaberite lepingud;

iv) intressid, dividendid või muu varadelt saadud või neist kogunenud tulu;

v) krediit, tasaarvestusõigus, tagatised, täitmisgarantiid või muud finantskohustused;

vi) akreditiivid, veokirjad, ostukirjad;

vii) rahalistest vahenditest või finantsallikatest saadavaid intresse tõendavad dokumendid;

k)

„kaubad” – esemed, materjalid ja seadmed;

l)

„kindlustus” – kokkulepe või kohustus, mille kohaselt üks või mitu füüsilist või juriidilist isikut on võtnud tasu eest kohustuse maksta riskide realiseerumise korral ühele või mitmele muule isikule kokkuleppe või kohustuse kohaselt kindlaks määratud hüvitist;

m)

„edasikindlustus” – tegevus, mis seisneb kindlustusandja või teise edasikindlustusandja poolt ülevõetud riskide vastuvõtmises, või Lloyd’sina tuntud liikmete ühingu puhul tegevus, mis seisneb Lloyd’si liikme poolt ülevõetud riskide vastuvõtmises muu kindlustus- või edasikindlustusandja poolt kui Lloyd’sina tuntud liikmete ühing;

n)

„Süüria krediidi- või finantseerimisasutus” –

i) mis tahes Süürias asuv krediidi- või finantseerimisasutus, sealhulgas Süüria Keskpank;

ii) mis tahes Süürias asuva krediidi- või finantseerimisasutuse filiaal või tütarettevõtja, kui ta kuulub artikli 35 reguleerimisalasse;

iii) mis tahes Süürias asuva krediidi- või finantseerimisasutuse filiaal või tütarettevõtja, kui ta ei kuulu artikli 35 reguleerimisalasse;

iv) mis tahes krediidi- või finantseerimisasutus, mis ei asu Süürias, kuid mida kontrollib üks või mitu Süüria isikut või seal registreeritud üksust.

o)

„Süüria isik, üksus või asutus” –

i) Süüria riik või Süüria ametiasutus;

ii) iga füüsiline isik, kes asub või kelle alaline elukoht on Süürias;

iii) iga juriidiline isik, üksus või asutus, mille registrijärgne asukoht on Süürias;

iv) iga selline juriidiline isik, üksus või asutus Süürias või väljaspool Süüriat, kes kuulub eespool nimetatud isikule või asutusele või mille tegevust kontrollivad eespool nimetatud isik või asutus kas otse või kaudselt.

p)

„tehniline abi” – igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu; sealhulgas suulises vormis abi;

q)

„liidu territoorium” – liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaksmääratud tingimuste alusel;

▼M10

r)

„liidu tolliterritoorium” – nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) ( 5 ) artiklis 3 määratletud territoorium.

▼BII

PEATÜKK

EKSPORDI- JA IMPORDIPIIRANGUD

▼M16

Artikkel 2

1.  Liikmesriik võib keelata muu kui Ia või IX lisas loetletud varustuse, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, ekspordi, müügi, tarnimise või üleandmise Süürias asuvale isikule, üksusele või asutusele või kasutamiseks Süürias, olenemata sellest, kas tegemist on liidust pärit varustusega, või nõuda selleks luba.

2.  Liikmesriik võib keelata lõikes 1 osutatud varustusega seotud tehnilise abi, rahastamise ja finantsabi andmise Süürias asuvale isikule, üksusele või asutusele või kasutamiseks Süürias, või nõuda selleks luba.

Artikkel 2a

1.  Keelatud on:

a) müüa, tarnida, üle anda või eksportida otse või kaudselt Ia lisas loetletud varustust, kaupu või tehnoloogiat, mida võidakse kasutada siserepressioonideks või siserepressioonideks kasutada võidavate toodete tootmiseks ja hooldamiseks, olenemata sellest, kas tegemist on liidust pärit varustuse, kaupade või tehnoloogiaga, ühelegi isikule, üksusele ega asutusele Süürias ega nende kasutamiseks Süürias;

b) osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktis a osutatud keeldudest.

2.  Erandina lõikest 1 võivad III lisas loetletud veebisaitidel määratletud liikmesriikide pädevad asutused anda loa tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, Ia lisas loetletud varustuse, kaupade või tehnoloogiaga seotud tehinguteks, tingimusel et varustus, kaubad või tehnoloogia on ette nähtud kasutamiseks toidu, põllumajanduse, ravi või muudel humanitaareesmärkidel või ÜRO, liidu või liikmesriikide töötajate jaoks.

▼M17

3.  Erandina lõike 1 punktist a võivad III lisas loetletud veebisaitidel määratletud liikmesriikide pädevad asutused anda loa tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, müüa, tarnida, üle anda või eksportida IA lisas loetletud varustust, kaupu või tehnoloogiat vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2118 (2013) punktile 10 ja Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni täitevnõukogu asjakohastele otsustele kooskõlas keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise ning nende hävitamise konventsiooni (keemiarelvade keelustamise konventsiooni) eesmärgiga ning pärast konsulteerimist Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooniga.

▼M5

Artikkel 2b

1.  Selleks et müüa, tarnida, üle anda või eksportida otse või kaudselt IX lisas loetletud varustust, kaupu või tehnoloogiat, mida võidakse kasutada siserepressioonideks või siserepressioonideks kasutada võidavate toodete tootmiseks ja hooldamiseks, olenemata sellest, kas tegemist on liidust pärit vahendite, kaupade või tehnoloogiaga, ühelegi isikule, üksusele või asutusele Süürias või nende kasutamiseks Süürias, on vaja eelnevat luba.

2.  III lisas loetletud veebisaitidel määratletud liikmesriikide pädevad asutused ei anna luba müüa, tarnida, üle anda ega eksportida IX lisas loetletud varustust, kaupu ega tehnoloogiat, kui neil on piisavalt põhjust arvata, et nimetatud varustust, kaupu või tehnoloogiat kasutatakse või võidakse kasutada siserepressioonideks või siserepressioonideks kasutada võidavate toodete tootmiseks ja hooldamiseks.

3.  Ekspordiks annavad loa eksportija asukohajärgse liikmesriigi pädevad asutused ning see on kooskõlas nõukogu 5. mai 2009. aasta määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) ( 6 ) artiklis 11 sätestatud üksikasjalike eeskirjadega. Luba kehtib kogu liidus.

▼M10

Artikkel 2c

1.  Eelteabe andmise kohustust reguleerivaid eeskirju, mis on kindlaks määratud määruse (EMÜ) nr 2913/92 ja komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92) ( 7 ) asjaomaste sätetega, milles käsitletakse ülddeklaratsioone ning tollideklaratsioone, kohaldatakse kõikide liidu tolliterritooriumilt Süüriasse suunduvate kaupade suhtes.

Isik või üksus, kes esitab kõnealuse teabe, peab esitama ka kõik käesoleva määrusega nõutavad load.

▼M16

2.  Sellise varustuse, kauba või tehnoloogia arestimist ja kõrvaldamist, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on käesoleva määruse artikli 2a kohaselt keelatud, võib kooskõlas siseriikliku õigusega või pädeva asutuse otsusega läbi viia lõikes 1 osutatud isiku või üksuse kulul või kui kulude sissenõudmine nimetatud isikutelt või üksustelt ei ole võimalik, võib need kulud kooskõlas siseriikliku õigusega sisse nõuda muult isikult või üksuselt, kes vastutab ebaseadusliku tarnimise, müügi, üleandmise või ekspordi katsel kasutatud varustuse või kauba vedamise eest.

▼M16

Artikkel 2d

Liikmesriik võib keelata määruse (EÜ) nr 428/2009 artikli 4 lõikes 2 osutatud kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi Süüriasse või kehtestada sellele loanõude.

▼M5

Artikkel 3

▼M16

1.  Keelatud on:

a) osutada isikutele, üksustele või asutustele Süürias või kasutamiseks Süürias otse või kaudselt tehnilist abi või vahendusteenuseid seoses Ia lisas loetletud varustuse, kaupade või tehnoloogiaga, mida võidakse kasutada siserepressioonideks või siserepressioonideks kasutada võidavate toodete tootmise ja hooldamisega;

b) otse või kaudselt rahastada isikuid, üksusi või asutusi Süürias või anda neile või kasutamiseks Süürias otse või kaudselt finantsabi, pidades sealhulgas silmas toetusi, laenusid ja ekspordikrediidikindlustust, samuti kindlustust ja edasikindlustust, seoses Ia lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga nende toodete müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks või sellega kaasneva tehnilise abi osutamiseks;

c) osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktides a ja b osutatud keeldudest.

▼M16 —————

▼M16

3.  Erandina lõikest 1 võivad III lisas loetletud veebisaitidel määratletud liikmesriikide pädevad asutused anda loa tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, Ia lisas loetletud varustuse, kaupade või tehnoloogiaga seotud tehniliseks abiks, vahendusteenusteks, rahastamiseks või finantsabiks, tingimusel et varustus, kaubad või tehnoloogia on ette nähtud kasutamiseks toidu, põllumajanduse, ravi või muudel humanitaareesmärkidel või ÜRO, liidu või liikmesriikide töötajate huvides.

Asjaomane liikmesriik teavitab nelja nädala jooksul teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest esimese lõigu alusel antud lubadest.

▼M7

4.  III lisas loetletud veebisaitidel kindlaksmääratud asjaomaste liikmesriikide pädevate asutuste eelnevat luba on vaja, et:

a) anda isikule, üksusele või asutusele Süürias või kasutamiseks Süürias otse või kaudselt tehnilist abi või osutada neile vahendusteenuseid, mis on seotud IX lisas loetletud seadmete, kaupade või tehnoloogia või selliste seadmete, kaupade või tehnoloogia tarnimise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b) rahastada isikuid, üksusi või asutusi Süürias või anda neile või Süürias kasutamiseks otse või kaudselt finantsabi, pidades sealhulgas eelkõige silmas toetusi, laenusid ja ekspordikrediidikindlustust, samuti kindlustust ja edasikindlustust, seoses IX lisas loetletud kaupade või tehnoloogiaga selliste kaupade või tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks või sellega kaasneva tehnilise abi osutamiseks.

Pädevad asutused ei anna esimeses lõigus osutatud tehinguteks luba, kui neil on piisavalt põhjust arvata, et nimetatud tehingud on mõeldud või võivad olla mõeldud siserepressioonide toetamiseks või siserepressioonideks kasutada võidavate toodete tootmiseks ja hooldamiseks.

▼M17

5.  Erandina lõike 1 punktidest a ja b võivad III lisas loetletud veebisaitidel määratletud liikmesriikide pädevad asutused anda loa tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, IA lisas loetletud varustuse, kaupade või tehnoloogiaga seotud tehnilise abi andmiseks, vahendusteenuste osutamiseks, rahastamiseks või finantsabiks, tingimusel et tehnilist abi, vahendusteenuseid, rahastamist või finantsabi kasutatakse nimetatud varustuse, kaupade või tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2118 (2013) punktile 10 ja Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni täitevnõukogu asjakohastele otsustele kooskõlas keemiarelvade keelustamise konventsiooni eesmärgiga ning pärast konsulteerimist Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooniga.

▼M13

Artikkel 3a

Keelatud on

a) pakkuda otseselt või kaudselt rahalisi vahendeid või finantsabi, mis on seotud ühises sõjaliste kaupade nimekirjas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga, sealhulgas tuletisinstrumente, samuti kindlustust ja edasikindlustust, ning osutada kindlustuse või edasikindlustusega seotud vahendusteenuseid, et selliseid kaubaartikleid osta, importida või transportida, kui need pärinevad Süüriast või neid eksporditakse Süüriast teise riiki;

b) osaleda teadlikult või tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktis a nimetatud keeldudest.

▼M17

Artikkel 3b

Artiklit 3a ei kohaldata rahastamise või finantsabi suhtes, sealhulgas tuletisinstrumentide suhtes, samuti kindlustuse ja edasikindlustuse ning kindlustuse ja edasikindlustusega seotud vahendusteenuste suhtes, mis on seotud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas loetletud kaupade ja tehnoloogia impordi või transpordiga, kui need on pärit Süüriast või neid eksporditakse Süüriast teise riiki vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2118 (2013) punktile 10 ning Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni täitevnõukogu asjakohastele otsustele kooskõlas keemiarelvade keelustamise konventsiooni eesmärgiga.

▼B

Artikkel 4

1.  Keelatud on V lisas loetletud, liidust või väljastpoolt liitu pärinevate seadmete, tehnoloogia või tarkvara müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine otse või kaudselt Süürias asuvale isikule, üksusele või asutusele või kasutamiseks Süürias, välja arvatud juhul, kui asjaomase liikmesriigi pädev asutus, mis on nimetatud III lisas osutatud veebisaitidel, on andnud selleks eelneva loa.

2.  Liikmesriikide pädevad asutused, mis on nimetatud III lisas osutatud veebisaitidel, ei anna lõikes 1 nimetatud luba, kui neil on piisavalt põhjust arvata, et Süüria režiim või selle esindajad kasutavad kõnealuseid seadmeid, tehnoloogiat või tarkvara interneti- või telefoniside jälgimiseks või infopüügiks Süürias.

3.  V lisa hõlmab ainult seadmeid, tehnoloogiat ja tarkvara, mida võib kasutada interneti- või telefoniside jälgimiseks või infopüügiks.

4.  Asjaomane liikmesriik teavitab nelja nädala jooksul pärast loa andmist teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest.

Artikkel 5

1.  Keelatud on:

a) anda otse või kaudselt mis tahes Süürias asuvale isikule, üksusele või asutusele või kasutamiseks Süürias tehnilist abi või osutada neile vahendusteenuseid, mis on seotud V lisas loetletud seadmete, tehnoloogia ja tarkvaraga või V lisas loetletud seadmete ja tehnoloogia tarnimise, tootmise, hoolduse või kasutamisega või V lisas loetletud tarkvara tarnimise, paigaldamise, toimimise või ajakohastamisega;

b) anda otse või kaudselt mis tahes Süürias asuvale isikule, üksusele või asutusele või kasutamiseks Süürias raha või finantsabi, mis on seotud V lisas loetletud seadmete, tehnoloogia ja tarkvaraga;

c) osutada mis tahes telekommunikatsiooni või interneti jälgimise või infopüügi teenuseid, millest saab otseselt või kaudselt kasu Süüria riik, selle valitsus, avalik-õiguslikud asutused, korporatsioonid ja ametid või nende nimel või nende juhiste alusel tegutsev isik või üksus; ning

d) osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktides a, b või c osutatud keeldudest;

välja arvatud juhul, kui asjaomase liikmesriigi pädev asutus, mis on nimetatud III lisas loetletud veebisaitidel, on andnud selleks eelneva loa artikli 4 lõike 2 kohaselt.

2.  Lõike 1 punkti c kohaldamisel tähendavad „telekommunikatsiooni või interneti jälgimise või infopüügi teenused” selliseid teenuseid, mille kaudu antakse eelkõige V lisas loetletud seadmeid, tehnoloogiat või tarkvara kasutades juurdepääs isiku sissetulevale ja väljaminevale kaugsidele ja kõnega seotud andmetele ning antakse selliseid andmeid üle nende andmete kogumiseks, dekodeerimiseks, salvestamiseks, töötlemiseks, analüüsiks ja arhiveerimiseks või muudeks nende tegevustega seotud tegevusteks.

Artikkel 6

Keelatud on:

a) importida toornaftat või naftasaaduseid liitu, kui need

i) pärinevad Süüriast või

ii) on eksporditud Süüriast;

b) osta toornaftat või naftasaaduseid, mis asuvad Süürias või on pärit Süüriast;

c) vedada toornaftat või naftasaaduseid, mis on pärit Süüriast või mida eksporditakse Süüriast teise riiki;

d) pakkuda punktides a, b ja c sätestatud keeldudega seoses otseselt või kaudselt rahastamist või finantsabi, sealhulgas tuletisinstrumente, samuti kindlustust ja edasikindlustust, ning

e) osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on otsene või kaudne kõrvalehoidmine punktides a, b, c ja d osutatud keeldudest.

▼M16

Artikkel 6a

1.  Erandina artiklist 6 võivad III lisas loetletud veebisaitidel määratletud liikmesriikide pädevad asutused anda loa tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, toornafta või naftasaaduste importimiseks, ostmiseks või vedamiseks või sellega seotud rahastamiseks või finantsabiks, sealhulgas tuletisinstrumentide, samuti kindlustuse ja edasikindlustuse pakkumiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) pädev asutus on tema käsutuses oleva teabe, sealhulgas luba taotleva isiku, üksuse või asutuse esitatud teabe põhjal teinud otsuse, et on alust teha järgmised järeldused:

i) asjaomase tegevuse eesmärk on abi andmine Süüria tsiviilelanikele eelkõige humanitaarvajaduste täitmiseks, nende põhiteenustega varustamiseks, majandustegevuse ülesehitamiseks või taastamiseks või muudeks tsiviileesmärkideks;

ii) asjaomases tegevuses ei kasutata rahalisi vahendeid ega majandusressursse, mis on antud otse või kaudselt artiklis 14 osutatud isikute, üksuste või asutuste käsutusse või mida kasutatakse nende toetamiseks;

iii) asjaomase tegevusega ei rikuta ühtegi käesolevas määruses sätestatud keeldu;

b) asjaomane liikmesriik on eelnevalt konsulteerinud Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooni määratud isiku, üksuse või asutusega muuhulgas seoses:

i) pädeva asutuse poolt punkti a alapunktide i ja ii alusel tehtavate otsustega;

ii) sellise teabe kättesaadavusega, mis viitab, et asjaomastes tegevustes võidakse kasutada rahalisi vahendeid või majandusressursse, mis on tehtud otse või kaudselt kättesaadavaks 27. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) ( 8 ) artiklis 2 või 27. mai 2002. aasta määruse (EÜ) nr 881/2002 (millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud) ( 9 ) artiklis 2 osutatud isikutele, üksustele või asutustele või nende kasuks;

ning Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooni määratud isik, üksus või asutus on andnud asjaomasele liikmesriigile oma arvamuse.

c) Kui Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooni määratud isik, üksus või asutus ei ole oma arvamust andnud 30 päeva jooksul pärast neile selle taotluse esitamist, võib pädev asutus jätkata loa andmise või mitte andmise otsuse tegemist.

2.  Lõike 1 punktides a ja b sätestatud tingimuste kohaldamisel nõuab pädev asutus väljastatud lubade kasutamise kohta piisavat teavet, sealhulgas teavet tehingu poolte kohta.

3.  Asjaomane liikmesriik teavitab kahe nädala jooksul teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest.

▼B

Artikkel 7

Artiklis 6 sätestatud keelde ei kohaldata järgmise suhtes:

a) enne 2. septembrit 2011 sõlmitud lepingute rakendamine hiljemalt 15. novembril 2011, tingimusel et asjaomast kohustust täitev füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus on teatanud tegevusest või tehingust vähemalt seitse tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele, mis on nimetatud III lisas loetletud veebisaitidel, või

b) Süüriast enne 2. septembrit 2011 või vastavalt punktile a hiljemalt 15. novembril 2011 eksporditud toornafta või naftasaaduste ostmine.

▼M24

Artikkel 7a

1.  Keelatud on:

a) müüa, tarnida, anda üle või eksportida Va lisas loetletud reaktiivkütust ja kütuselisandeid kas otse või kaudselt Süürias asuvatele isikutele, üksustele või asutustele või kasutamiseks Süürias;

b) pakkuda rahastamist või rahalist abi, sealhulgas tuletisinstrumente ning kindlustust ja edasikindlustust seoses Va lisas loetletud reaktiivkütuse ja kütuselisandite müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordiga Süürias asuvatele isikutele, üksustele või asutustele või kasutamiseks Süürias;

c) pakkuda vahendusteenuseid seoses Va lisas loetletud reaktiivkütuse ja kütuselisandite müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordiga Süürias asuvatele isikutele, üksustele või asutustele või kasutamiseks Süürias.

2.  Va lisa hõlmab reaktiivkütust ja kütuselisandeid.

3.  Erandina lõikest 1 võivad liikmesriikide pädevad asutused, kes on nimetatud III lisas loetletud veebisaitidel, lubada neile sobivatel tingimustel reaktiivkütuse ja kütuselisandite müümist, tarnimist, üleandmist või eksporti ning pakkuda rahastamist ja rahalist abi, sealhulgas tuletisinstrumente ning kindlustust ja edasikindlustust ja osutada vahendusteenuseid seoses Vb lisas loetletud reaktiivkütuse ja kütuselisandite müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordiga Süürias asuvatele isikutele, üksustele või asutustele või kasutamiseks Süürias, kui nad on kindlaks teinud, et reaktiivkütus ja kütuselisandid on ÜRO-le või ÜRO nimel tegutsevatele organitele vajalikud humanitaareesmärkidel nagu näiteks abi, sealhulgas meditsiinitarvete, toidu või humanitaarabitöötajate ja seotud abi kohaletoimetamiseks või selle hõlbustamiseks või evakueerimiseks Süüriast või Süüria territooriumil.

4.  Asjaomased liikmesriigid teavitavad teisi liikmesriike ja komisjoni käesoleva artikli alusel antud lubadest nelja nädala jooksul.

5.  Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata:

a) Vb lisas osutatud reaktiivkütusele ja kütuselisanditele, mida kasutatakse eranditult Süürias maanduvates Süüriale mittekuuluvates tsiviilõhusõidukites, eeldusel et need on mõeldud ja neid kasutatakse ainult nende õhusõidukite lennu jätkamiseks, millesse nad on tangitud;

b) Vb lisas osutatud reaktiivkütusele ja kütuselisanditele, mida kasutab eranditult II ja IIa lisa loetellu kantud Süüria lennuettevõtja evakueerimiseks Süüriast kooskõlas artikli 16 punktiga h;

c) Vb lisas osutatud reaktiivkütusele ja kütuselisanditele, mida kasutab eranditult II ja IIa lisa loetellu kandmata Süüria lennuettevõtja evakueerimiseks Süüriast või Süüria territooriumil.

▼B

Artikkel 8

1.  Keelatud on VI lisas loetletud seadmete või tehnoloogia müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine otse või kaudselt Süüria isikule, üksusele või asutusele või kasutamiseks Süürias.

2.  VI lisa sisaldab olulisi seadmeid ja tehnoloogiat, mida kasutatakse järgmistes Süüria nafta- ja gaasitööstuse sektorites:

a) toornafta ja maagaasi leiukohtade uurimine;

b) toornafta ja maagaasi tootmine;

c) rafineerimine;

d) maagaasi veeldamine.

3.  VI lisa ei hõlma sõjaliste kaupade ühises nimekirjas loetletud kaupu.

Artikkel 9

Keelatud on:

a) anda mis tahes Süüria isikule, üksusele või asutusele otse või kaudselt tehnilist abi või osutada neile vahendusteenuseid, mis on seotud VI lisas loetletud seadmete ja tehnoloogiaga või VI lisas loetletud kaupade tarnimise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b) anda mis tahes Süüria isikule, üksusele või asutusele, või kasutamiseks Süürias, otse või kaudselt raha või finantsabi, mis on seotud VI lisas nimetatud seadmete või tehnoloogiaga; ning

c) osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktides a ja b osutatud keeldudest.

▼M16

Artikkel 9a

1.  Erandina artiklitest 8 ja 9 võivad III lisas loetletud veebisaitidel määratletud liikmesriikide pädevad asutused anda loa tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, VI lisas loetletud oluliste seadmete ja tehnoloogia müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või sellega seotud tehnilise abi, vahendusteenuste, rahastamise või finantsabi andmiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) pädev asutus on tema käsutuses oleva teabe, sealhulgas luba taotleva isiku, üksuse või asutuse esitatud teabe põhjal teinud otsuse, et on alust teha järgmised järeldused:

i) asjaomase tegevuse eesmärk on abi andmine Süüria tsiviilelanikele eelkõige humanitaarvajaduste täitmiseks, nende põhiteenustega varustamiseks, majandustegevuse ülesehitamiseks või taastamiseks või muudeks tsiviileesmärkideks;

ii) asjaomases tegevuses ei kasutata rahalisi vahendeid ega majandusressursse, mis on antud otse või kaudselt artiklis 14 osutatud isikute, üksuste või asutuste käsutusse või mida kasutatakse nende toetamiseks;

iii) asjaomase tegevusega ei rikuta ühtegi käesolevas määruses sätestatud keeldu;

b) asjaomane liikmesriik on eelnevalt konsulteerinud Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooni määratud isiku, üksuse või asutusega muuhulgas seoses:

i) pädeva asutuse poolt punkti a alapunktide i ja ii alusel tehtavate otsustega;

ii) sellise teabe kättesaadavusega, mis viitab, et asjaomastes tegevustes võidakse kasutada rahalisi vahendeid või majandusressursse, mis on tehtud otse või kaudselt kättesaadavaks määruse (EÜ) nr 2580/2001 artiklis 2 või määruse (EÜ) nr 881/2002 artiklis 2 osutatud isikutele, üksustele või asutustele või nende kasuks;

ning Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooni määratud isik, üksus või asutus on andnud asjaomasele liikmesriigile oma arvamuse.

c) Kui Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooni määratud isik, üksus või asutus ei ole oma arvamust andnud 30 päeva jooksul pärast neile selle taotluse esitamist, võib pädev asutus jätkata loa andmise või mitte andmise otsuse tegemist.

2.  Lõike 1 punktides a ja b sätestatud tingimuste kohaldamisel nõuab pädev asutus väljastatud lubade kasutamise kohta piisavat teavet, sealhulgas teavet saadetise lõppkasutaja ja lõppsihtkoha kohta.

3.  Asjaomane liikmesriik teavitab kahe nädala jooksul teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest.

▼B

Artikkel 10

1.  Artiklites 8 ja 9 sisalduvaid keelde ei kohaldata selliste kohustuste täitmisele, mis tulenevad lepingust, mis sõlmiti enne 19. jaanuar 2012, tingimusel et isik või üksus, kes soovib kõnealusele artiklile toetuda, on teatanud sellest vähemalt 21 kalendripäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele, mis on nimetatud III lisas loetletud veebisaitidel.

2.  Käesoleva artikli tähenduses loetakse leping sõlmituks isiku või üksusega juhul, kui teine lepinguosaline on ametliku pakkumismenetluse lõppemise järel saatnud kõnealusele isikule või üksusele selgesõnalise kirjaliku kinnituse.

Artikkel 11

Keelatud on liidus trükitud või vermitud uute Süüria vääringus pangatähtede ja müntide müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine otse või kaudselt Süüria Keskpanka.

▼M2

Artikkel 11a

1.  Keelatud on

a) otseselt või kaudselt müüa, tarnida, anda üle või eksportida VIII lisas loetletud, liidust või väljastpoolt liitu pärinevat kulda, väärismetalle ja teemante Süüria valitsusele ning selle avalik-õiguslikele asutustele, ettevõtetele ja ametkondadele, Süüria Keskpangale või nende nimel või juhtimisel tegutsevatele isikutele, üksustele või asutustele või nende omandis või kontrolli all olevatele üksustele või asutustele;

b) otseselt või kaudselt osta, importida või transportida VIII lisas loetletud, Süüriast või väljastpoolt Süüriat pärinevat kulda, väärismetalle ja teemante Süüria valitsuselt ning selle avalik-õiguslikelt asutustelt, ettevõtetelt ja ametkondadelt, Süüria Keskpangalt ja nende nimel või juhtimisel tegutsevatelt isikutelt, üksustelt või asutustelt või nende omandis või kontrolli all olevatelt üksustelt või asutustelt ning

c) pakkuda otseselt või kaudselt tehnilist abi või vahendusteenuseid, rahastamist või rahalist abi, mis on seotud punktides a ja b nimetatud kaupadega, Süüria valitsusele ning selle avalik-õiguslikele asutustele, ettevõtetele ja ametkondadele, Süüria Keskpangale ja nende nimel või juhtimisel tegutsevatele isikutele, üksustele või asutustele või nende omandis või kontrolli all olevatele üksustele või asutustele.

2.  VIII lisa hõlmab kulda, väärismetalle ja teemante, mille suhtes kehtivad lõikes 1 osutatud keelud.

▼M5

Artikkel 11b

1.  Keelatud on:

a) müüa, tarnida, üle anda või eksportida X lisas loetletud luksuskaupu Süüriale;

b) osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktis a nimetatud keelust.

2.  Erandina lõike 1 punktist a ei kohaldata selles osutatud keeldu reisija pagasis isiklikuks tarbeks olevatele mittekaubanduslikel eesmärkidel kasutatavatele kaupadele.

▼M17

Artikkel 11c

1.  Keelatud on importida, eksportida, üle anda või osutada vahendusteenuseid seoses Süüria kultuuripärandisse kuuluvate ja muud arheoloogilist, ajaloolist, kultuurilist, haruldast teadusega seotud või religioosset tähtsust omavate kaupade, sealhulgas XI lisas loetletud kaupade impordi, ekspordi või üleandmisega, kui on piisavalt põhjust arvata, et nimetatud kaubad on Süüriast välja viidud ilma õiguspärase omaniku nõusolekuta või rikkudes Süüria õigust või rahvusvahelist õigust, eelkõige juhul, kui nimetatud kaubad moodustavad kas Süüria muuseumide, arhiivide või raamatukogude säilitusnimistutesse kuuluvate avalike kogude osa või on kantud Süüria religioossete institutsioonide varade nimistutesse.

2.  Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata, kui tõendatakse, et:

▼M28

a) kaubad eksporditi Süüriast enne 15. märtsi 2011 või

▼M17

b) kaubad on turvaliselt tagastamisel nende õiguspärastele omanikele Süürias.

▼BIII

PEATÜKK

PIIRANGUD INFRASTRUKTUURIPROJEKTIDES OSALEMISELE

Artikkel 12

▼M10

1.  Keelatud on

a) müüa, tarnida, üle anda või eksportida VII lisas loetletud seadmeid või tehnoloogiat, mida kasutatakse Süürias asuvate uute elektrijaamade ehitamises või paigaldamises;

b) anda otse või kaudselt tehnilist abi punktis a osutatud projektidele, neid rahastada või anda nende jaoks rahalist abi, sealhulgas tuletisinstrumente, ning samuti pakkuda neile kindlustust ja edasikindlustust.

▼B

2.  Käesolevat keeldu ei kohaldata sellise kohustuse täitmisele, mis tuleneb lepingust või kokkuleppest, mis sõlmiti enne 19. jaanuar 2012, tingimusel et isik või üksus, kes soovib kõnealusele artiklile toetuda, on teatanud sellest vähemalt 21 kalendripäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele, mis on nimetatud III lisas loetletud veebisaitidel.IV

PEATÜKK

TEATAVATE ÄRIÜHINGUTE RAHASTAMISE PIIRANGUD

Artikkel 13

1.  Keelatakse järgmine tegevus:

a) laenu või krediidi andmine lõikes 2 osutatud Süüria isikule, üksusele või asutusele;

b) osaluse omandamine või suurendamine lõikes 2 osutatud Süüria isikus, üksuses või asutuses;

c) ühisettevõtte asutamine lõikes 2 osutatud Süüria isiku, üksuse või asutusega;

d) osalemine teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktides a, b või c osutatud keeldudest.

2.  Lõikes 1 osutatud keeldusid kohaldatakse Süüria isikute, üksuste või asutuste suhtes, kes tegelevad:

a) toornafta leiukohtade uurimise, toornafta tootmise või rafineerimisega; või

b) uute elektrijaamade ehitamise või paigaldamisega.

3.  Lõikes 2 kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „toornafta leiukohtade uurimine” hõlmab toornafta leiukohtade uurimist, geoloogilist luuret ja haldamist, samuti selliste leiukohtadega seotud geoloogiliste teenuste osutamist;

b) „toornafta rafineerimine” tähendab nafta eeltöötlemist, töötlemist või ettevalmistamist kütuste lõplikuks müügiks.

4.  Lõikes 1 sisalduvad keelud:

a) ei piira selliste kohustuste täitmist, mis tulenevad lepingutest või kokkulepetest, mis on seotud

i) toornafta leiukohtade uurimise, tootmise või rafineerimisega ja mis sõlmiti enne 23. septembrit 2011;

ii) uute elektrijaamade ehitamise või paigaldamisega ja mis sõlmiti enne 19. jaanuar 2012;

b) ei mõjuta selliste osaluste pikendamist, mis on seotud

i) toornafta leiukohtade uurimise, tootmise või rafineerimisega, kui selline osalemise pikendamise kohustus tuleneb enne 23. septembrit 2011 sõlmitud lepingust;

ii) uute elektrijaamade ehitamise või paigaldamisega, kui selline osalemise pikendamise kohustus tuleneb enne 19. jaanuar 2012 sõlmitud lepingust.

▼M16

Artikkel 13a

1.  Erandina artikli 13 lõikest 1 võivad III lisas loetletud veebisaitidel määratletud liikmesriikide pädevad asutused anda loa tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, laenu või krediidi andmiseks, osaluse omandamiseks või suurendamiseks või ühisettevõtte asutamiseks artikli 13 lõike 2 punktis a osutatud Süüria isiku, üksuse või asutusega, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) pädev asutus on tema käsutuses oleva teabe, sealhulgas luba taotleva isiku, üksuse või asutuse esitatud teabe põhjal teinud otsuse, et on alust teha järgmised järeldused:

i) asjaomase tegevuse eesmärk on abi andmine Süüria tsiviilelanikele eelkõige humanitaarvajaduste täitmiseks, nende põhiteenustega varustamiseks, majandustegevuse ülesehitamiseks või taastamiseks või muudeks tsiviileesmärkideks;

ii) asjaomases tegevuses ei kasutata rahalisi vahendeid ega majandusressursse, mis on antud otse või kaudselt artiklis 14 osutatud isikute, üksuste või asutuste käsutusse või mida kasutatakse nende toetamiseks;

iii) asjaomase tegevusega ei rikuta ühtegi käesolevas määruses sätestatud keeldu;

b) asjaomane liikmesriik on eelnevalt konsulteerinud Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooni määratud isiku, üksuse või asutusega muuhulgas seoses:

i) pädeva asutuse poolt punkti a alapunktide i ja ii alusel tehtavate otsustega;

ii) sellise teabe kättesaadavusega, mis viitab, et asjaomastes tegevustes võidakse kasutada rahalisi vahendeid või majandusressursse, mis on tehtud otse või kaudselt kättesaadavaks määruse (EÜ) nr 2580/2001 artiklis 2 või määruse (EÜ) nr 881/2002 artiklis 2 osutatud isikutele, üksustele või asutustele või nende kasuks;

ning Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooni määratud isik, üksus või asutus on andnud asjaomasele liikmesriigile oma arvamuse.

c) Kui Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooni määratud isik, üksus või asutus ei ole oma arvamust andnud 30 päeva jooksul pärast neile selle taotluse esitamist, võib pädev asutus jätkata loa andmise või mitte andmise otsuse tegemist.

2.  Lõike 1 punktides a ja b sätestatud tingimuste kohaldamisel nõuab pädev asutus väljastatud lubade kasutamise kohta piisavat teavet, sealhulgas teavet tehingu eesmärgi ja poolte kohta.

3.  Asjaomane liikmesriik teavitab kahe nädala jooksul teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest.

▼BV

PEATÜKK

RAHALISTE VAHENDITE JA MAJANDUSRESSURSSIDE KÜLMUTAMINE

Artikkel 14

1.  Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad II ja IIa lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele ja asutustele või mis on nende omandis, valduses või kontrolli all.

2.  Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otse ega kaudselt II ja IIa lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste käsutusse ega nende toetamiseks.

3.  Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on otsene või kaudne kõrvalehoidmine lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmetest.

Artikkel 15

1.  II ja IIa lisa sisaldavad järgmist:

a) II lisa koosneb selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelust, kes vastavalt otsuse 2011/782/ÜVJP artikli 19 lõikele 1 on nõukogu poolt kindlaks tehtud kui Süüria tsiviilelanike suhtes rakendatud vägivaldsete repressioonide eest vastutavad isikud või üksused, režiimist kasu saavad või seda toetavad isikud ja üksused ning nendega seotud füüsilised või juriidilised isikud ja üksused ning kelle suhtes ei kohaldata käesoleva määruse artiklit 21;

b) IIa lisa koosneb selliste üksuste loetelust, kes vastavalt otsuse 2011/782/ÜVJP artikli 19 lõikele 1 on nõukogu poolt kindlaks tehtud kui Süüria tsiviilelanike suhtes rakendatud vägivaldsete repressioonide eest vastutavate isikute või üksustega seotud üksused või režiimist kasu saavate või seda toetavate isikute ja üksustega seotud üksused ning kelle suhtes kohaldatakse käesoleva määruse artiklit 21.

▼M31

1a.  II lisas esitatud loetelu sisaldab ka füüsilisi ja juriidilisi isikuid, üksusi ja asutusi, kelle puhul nõukogu on kooskõlas nõukogu otsuse 2013/255/ÜVJP ( 10 ) artikli 28 lõikega 2 tuvastanud, et nad kuuluvad ühte järgmisest kategooriatest:

a) Süürias tegutsevad juhtivad Süüria ettevõtjad;

b) Assadi või Makhloufi perekonna liikmed;

c) pärast 2011. aasta maid ametis olnud Süüria valitsuse ministrid;

d) pärast 2011. aasta maid teenistuses olnud Süüria relvajõudude liikmed koloneli auastmes või sellega võrdväärses või sellest kõrgemas auastmes;

e) pärast 2011. aasta maid ametis olnud Süüria julgeoleku- ja luureteenistuse liikmed;

f) režiimiga seotud relvastatud üksuste liikmed;

g) isikud, üksused, asutused, organid või institutsioonid, kes tegelevad keemiarelvade levitamisega.

ning nendega seotud füüsilised või juriidilised isikud ja üksused, kelle suhtes ei kohaldata käesoleva määruse artiklit 21.

1b.  Lõikes 1a osutatud kategooriatesse kuuluvad isikuid, üksusi ja asutusi ei kanta II lisas esitatud isikute, üksuste ja organite nimekirja ning neid ei hoita selles nimekirjas, kui on piisavalt teavet selle kohta, et nad ei ole või ei ole enam režiimiga seotud või ei mõjuta seda või ei kujuta tegelikku kõrvalehoidumise riski.

▼B

2.  II ja IIa lisa sisaldab asjaomaste isikute, üksuste ja asutuste loetellu kandmise põhjuseid.

3.  II ja IIa lisa sisaldab ka asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste tuvastamiseks vajalikku teavet, kui see on kättesaadav. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta.

▼M13

Artikkel 16

Erandina artiklist 14 võivad III lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid või teha teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, olles enne kindlaks teinud, et kõnealused vahendid või majandusressursid on

a) vajalikud II ja IIa lisas loetletud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste ja sellistest füüsilistest isikutest sõltuvate pereliikmete põhivajaduste katmiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b) ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c) ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

d) vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist;

e) makstavad rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni pangakontole või pangakontolt, juhul kui sellised maksed on ette nähtud diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel kasutamiseks;

▼M17

f) vajalikud humanitaareesmärkidel, näiteks abi kohaletoimetamiseks või abi kohaletoimetamise hõlbustamiseks, hõlmates nii meditsiinitarbeid, toitu, humanitaartöötajaid kui ka seotud abi, tingimusel et külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamise puhul vabastatakse rahalised vahendid või majandusressursid ÜROle abi kohaletoimetamiseks või abi kohaletoimetamise hõlbustamiseks Süürias vastavalt Süüria humanitaarabi kavale;

▼M13

g) vajalikud inimeste ohutuse või keskkonnakaitse tagamiseks;

▼M17

h) vajalikud Süüriast evakueerimiseks;

▼M18

i) mõeldud eranditult lisades II ja IIa loetletud Süüria riigi omandis olevatele üksustele või Süüria Keskpangale maksete tegemiseks Süüria Araabia Vabariigi nimel OPCW-le tegevuste eest, mis on seotud OPCW kontrollimissiooniga ja Süüria keemiarelvade hävitamisega, sealhulgas eelkõige maksete tegemiseks OPCW spetsiaalsele sihtfondile tegevuste eest, mis on seotud Süüria keemiarelvade täieliku hävitamisega väljaspool Süüria Araabia Vabariigi territooriumi.

▼M13

Asjaomane liikmesriik teavitab nelja nädala jooksul pärast loa andmist teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest.

▼M17

Artikkel 16a

1.  Artikli 16 esimese lõigu punkti f alusel enne 15. detsember 2013 antud lubasid ei mõjuta nõukogu määrusega (EL) nr 1332/2013 ( 11 ) tehtud artikli 16 esimese lõigu punkti f muudatused.

2.  Artikli 16 esimese lõigu punkti f kohased loataotlused, mis on esitatud enne 15. detsember 2013 loetakse tagasivõetuks, välja arvatud juhul, kui asjaomane isik, üksus või asutus kinnitab oma kavatsust jätta esitaud taotlus pärast kõnealust kuupäeva jõusse.

▼B

Artikkel 17

Erandina artiklist 14 võivad III lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist või teha teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, olles enne kindlaks teinud, et kõnealused vahendid või majandusressursid on vajalikud Süüria tsiviilelanikkonna põhiliste energiavajaduste rahuldamiseks, tingimusel et asjaomane pädev asutus on vähemalt neli nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni iga tarnelepingu puhul põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist.

▼M13

Artikkel 18

1.  Erandina artiklist 14 võivad III lisas loetletud veebisaitidel esitatud liikmesriikide pädevad asutused lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) vahekohus on teinud kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta otsuse enne kuupäeva, mil artiklis 14 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti II või IIa lisas esitatud loetellu, või nende kohta on liidus enne või pärast nimetatud kuupäeva tehtud kohtu või haldusorgani otsus või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratav kohtuotsus;

b) rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise otsusega tagatud või kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c) otsus ei ole tehtud II või IIa lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kasuks;

d) otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

2.  Asjaomane liikmesriik peab teavitama teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest.

▼B

Artikkel 19

1.  Artikli 14 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a) nende kontode intressid või muud tulud,

b) selliste lepingute, kokkulepete või kohustuste kohased maksed, mis sõlmiti või mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama käesolevat määrust või

▼M13

c) maksed, mis kuuluvad tasumisele mõnes liikmesriigis tehtud või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratava kohtu, haldusorgani või vahekohtu otsuse alusel,

▼B

tingimusel et kõik sellised intressid, muud tulud ja maksed külmutatakse kooskõlas artikli 14 lõikega 1.

2.  Artikli 14 lõige 2 ei takista liidu finantseerimis- või krediidiasutustel külmutatud kontode krediteerimist, kui loetelus nimetatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontole kantakse üle rahalisi vahendeid, tingimusel et kõik neile kontodele lisatavad summad samuti külmutatakse. Finantseerimis- või krediidiasutus teatab asjaomasele pädevale asutusele sellistest ülekannetest viivitamata.

Artikkel 20

Erandina artiklist 14 ja tingimusel, et II või IIa lisas nimetatud isik, üksus või asutus teeb makse vastavalt lepingule või kokkuleppele, mille ta on sõlminud, või kohustusele, mis talle on tekkinud enne kuupäeva, mil kõnealune isik, üksus või asutus loetellu kanti, võivad III lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused anda neile sobivatel tingimustel loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, tingimusel et makse otseseks ega kaudseks saajaks ei ole artiklis 14 osutatud isik ega üksus.

▼M10

Artikkel 20a

Erandina artiklist 14 võivad liikmesriikide pädevad asutused, mis on kindlaks määratud III lisas loetletud veebisaitidel, lubada nende poolt asjakohaseks peetud tingimustel majandusressursside ülekandmist II või IIa lisas loetletud finantsüksuste kaudu või läbi nende, kui üleandmine on seotud II või IIa lisasse kandmata isiku või üksuse tehtava maksega rahalise toetuse andmiseks Süüria kodanikele, kes omandavad liidus haridust, läbivad kutsealast koolitust või tegelevad teadusuuringutega, tingimusel et asjaomase liikmesriigi pädev asutus on igal üksikul juhul kindlaks teinud, et nimetatud makse saajaks ei ole ei otseselt ega kaudselt ükski II või IIa lisasse kantud isik või üksus.

▼B

Artikkel 21

Erandina artikli 14 lõikest 1 võib IIa lisas nimetatud üksus kahe kuu jooksul alates loetellu kandmisest teha makseid sellistest külmutatud rahalistest vahenditest või majandusressurssidest, mille kõnealune üksus on saanud pärast loetellu kandmise kuupäeva, tingimusel et:

a) makse tehakse vastavalt kaubanduslepingule ning

b) asjaomase liikmesriigi pädev asutus on teinud kindlaks, et makse saajaks ei ole otseselt ega kaudselt isik või üksus, kes on nimetatud II või IIa lisas.

▼M10

Artikkel 21a

1.  Erandina artiklist 14 võivad liikmesriikide pädevad asutused, mis on kindlaks määratud III lisas loetletud veebisaitidel, lubada nende poolt asjakohaseks peetud tingimustel

a) loetellu kandmise järel saadud ja külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside ülekandmist Süüria Keskpanga poolt või kaudu, kui ülekanne on seotud maksega seose tõttu teatava kaubanduslepinguga, või

b) rahaliste vahendite või majandusressursside ülekandmist Süüria Keskpanka või selle kaudu, kui ülekanne on seotud maksega isikult või üksuselt, kes ei ole kantud II või IIa lisasse seose tõttu teatava kaubanduslepinguga,

tingimusel et asjaomase liikmesriigi pädev asutus on igal üksikul juhul kindlaks teinud, et nimetatud makse saajaks ei ole ei otseselt ega kaudselt ükski II või IIa lisasse kantud isik või üksus ning et ülekande tegemine ei ole käesoleva määrusega muul põhjusel keelatud.

2.  Erandina artiklist 14 võivad liikmesriikide pädevad asutused, mis on kindlaks määratud III lisas loetletud veebisaitidel, lubada nende poolt asjakohaseks peetud tingimustel külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside ülekandmist Süüria Keskpanga poolt või kaudu, et anda liikmesriikide jurisdiktsioonis olevatele finantseerimisasutustele likviidsus tehingu rahastamiseks.

▼M13

Artikkel 21b

Artikli 14 lõiget 2 ei kohaldata seoses Syrian Arab Airlinesiga tehtud toimingute suhtes või tehingute suhtes, mille ainus eesmärk on liidu kodanike ja nende perekonnaliikmete evakueerimine Süüriast.

▼M17

Artikkel 21c

1.  Erandina artiklist 14 võivad III lisas loetletud veebisaitidel määratletud liikmesriikide pädevad asutused lubada tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad:

a) pärast Süüria Kommertspanga loetellu kandmise kuupäeva väljastpoolt liidu territooriumi saadud ja külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside ülekandeid Süüria Kommertspanga poolt või Süüria Kommertspanga kaudu, kui ülekanne on seotud maksega teatava kaubanduslepingu kohaselt, mis käsitleb tsiviilkasutuseks mõeldud meditsiinitarbeid, toitu, varjualust, sanitaar- või hügieenitarbeid; või

b) väljastpoolt liidu territooriumi pärit rahaliste vahendite või majandusressursside ülekandeid Süüria Kommertspanka või Süüria Kommertspanga kaudu, kui ülekanne on seotud maksega teatava kaubanduslepingu kohaselt, mis käsitleb tsiviilkasutuseks mõeldud meditsiinitarbeid, toitu, varjualust, sanitaar- või hügieenitarbeid;

tingimusel et asjaomase liikmesriigi pädev asutus on igal üksikul juhul kindlaks teinud, et nimetatud makse otseseks ega kaudseks saajaks ei ole ükski II või IIa lisasse kantud isik või üksus ning et ülekande tegemine ei ole käesoleva määrusega muul põhjusel keelatud.

2.  Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni nelja nädala jooksul igast käesoleva artikli alusel loa andmisest.

▼B

Artikkel 22

Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest või nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, mis on tehtud heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene määrust rakendavale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele või selle juhtidele või töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.VI

PEATÜKK

PIIRANGUD FINANTSTEENUSTELE

Artikkel 23

Euroopa Investeerimispank:

a) ei tohi teha väljamakseid ega muid makseid Süüria riigi või Süüria ametiasutuse ja Euroopa Investeerimispanga vahel sõlmitud kehtivate laenulepingute alusel või nendega seoses ning

b) peatab kõik kehtivad tehnilise abi lepingud, mis on seotud punktis a osutatud laenulepingute alusel rahastatavate, Süürias teostatavate projektidega, millest saab otseselt või kaudselt kasu Süüria riik või mis tahes Süüria ametiasutus.

Artikkel 24

Keelatud on:

a) müüa pärast 19. jaanuar 2012 emiteeritud Süüria riigi või riigi tagatud võlakirju otse või kaudselt järgmistele isikutele või osta neid järgmistelt isikutelt:

i) Süüria riik või selle valitsus ning selle avalik-õiguslikud asutused, ettevõtted ja ametkonnad;

ii) Süüria mis tahes krediidi- või finantseerimisasutus;

iii) füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb alapunktis i või ii osutatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse nimel või juhtimisel;

iv) juriidiline isik, üksus või asutus, kes kuulub alapunktis i, ii või iii osutatud isikule, üksusele või asutusele või on tema kontrolli all;

b) osutada punktis a osutatud isikule, üksusele või asutusele vahendusteenuseid seoses pärast 19. jaanuar 2012 emiteeritud Süüria riigi või riigi tagatud võlakirjadega;

c) abistada punktis a osutatud isikut, üksust või asutust eesmärgiga emiteerida Süüria riigi või riigi tagatud võlakirju, osutades selleks võlakirjadega seotud vahendus-, reklaami- või muid teenuseid.

Artikkel 25

1.  Artikli 35 reguleerimisalasse kuuluval krediidi- ja finantseerimisasutusel on keelatud:

a) avada uut pangakontot Süüria mis tahes krediidi- või finantseerimisasutustes;

b) luua uut korrespondentpangandussuhet Süüria mis tahes krediidi- või finantseerimisasutusega;

c) avada Süürias uus esindus või asutada sinna uus filiaal või tütarettevõtja;

d) luua uut ühisettevõtet Süüria mis tahes krediidi- või finantseerimisasutusega.

2.  Keelatud on:

a) anda luba Süüria mis tahes krediidi- või finantseerimisasutuse esinduse avamiseks või filiaali või tütarettevõtja loomiseks liidus;

b) sõlmida Süüria mis tahes krediidi- või finantseerimisasutuse eest või nimel lepinguid esinduse avamiseks või filiaali või tütarettevõtja loomiseks liidus;

c) anda luba Süürias asuva krediidi- või finantseerimisasutuse esindusel, filiaalil või tütarettevõtjal alustada ja jätkata tegutsemist krediidi- või finantseerimisasutusena või muud tegevust, mis nõuab eelnevat luba, kui esindus, filiaal või tütarettevõtja ei tegutsenud enne 19. jaanuar 2012;

d) omandada või suurendada osalust või muud liiki majandushuvi artikli 35 reguleerimisalasse kuuluvas Süüria krediidi- või finantseerimisasutuses mis tahes krediidi- või finantseerimisasutuse poolt.

▼M16

Artikkel 25a

1.  Erandina artikli 25 lõike 1 punktidest a ja c võivad III lisas loetletud veebisaitidel määratletud liikmesriikide pädevad asutused anda loa tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, uue pangakonto või esinduse avamiseks või uue filiaali või tütarettevõtja asutamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) pädev asutus on tema käsutuses oleva teabe, sealhulgas luba taotleva isiku, üksuse või asutuse esitatud teabe põhjal teinud otsuse, et on alust teha järgmised järeldused:

i) asjaomase tegevuse eesmärk on abi andmine Süüria tsiviilelanikele eelkõige humanitaarvajaduste täitmiseks, nende põhiteenustega varustamiseks, majandustegevuse ülesehitamiseks või taastamiseks või muudeks tsiviileesmärkideks;

ii) asjaomases tegevuses ei kasutata rahalisi vahendeid ega majandusressursse, mis on antud otse või kaudselt artiklis 14 osutatud isikute, üksuste või asutuste käsutusse või mida kasutatakse nende toetamiseks;

iii) asjaomase tegevusega ei rikuta ühtegi käesolevas määruses sätestatud keeldu;

b) asjaomane liikmesriik on eelnevalt konsulteerinud Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooni määratud isiku, üksuse või asutusega muuhulgas seoses:

i) pädeva asutuse poolt punkti a alapunktide i ja ii alusel tehtavate otsustega;

ii) sellise teabe kättesaadavusega, mis viitab, et asjaomastes tegevustes võidakse kasutada rahalisi vahendeid või majandusressursse, mis on tehtud otse või kaudselt kättesaadavaks määruse (EÜ) nr 2580/2001 artiklis 2 või määruse (EÜ) nr 881/2002 artiklis 2 osutatud isikutele, üksustele või asutustele või nende kasuks;

ning Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooni määratud isik, üksus või asutus on andnud asjaomasele liikmesriigile oma arvamuse.

c) Kui Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooni määratud isik, üksus või asutus ei ole oma arvamust andnud 30 päeva jooksul pärast neile selle taotluse esitamist, võib pädev asutus jätkata loa andmise või mitte andmise otsuse tegemist.

2.  Lõike 1 punktides a ja b sätestatud tingimuste kohaldamisel nõuab pädev asutus väljastatud lubade kasutamise kohta piisavat teavet, sealhulgas teavet asjaomase tegevuse eesmärgi ja partnerite kohta.

3.  Asjaomane liikmesriik teavitab kahe nädala jooksul teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest.

▼B

Artikkel 26

1.  Keelatud on:

a) pakkuda kindlustust või edasikindlustust:

i) Süüria riigile, selle valitsusele, selle avalik-õiguslikele asutustele, ettevõtetele või ametkondadele; või

ii) mis tahes füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, kui ta tegutseb alapunktis i osutatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse nimel või juhtimisel.

b) osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktis a osutatud keeldudest.

2.  Lõike 1 punkti a ei kohaldata kohustusliku või kolmandale isikule tekitatava kahju kindlustuse pakkumise suhtes liidus asuvatele Süüria isikutele, üksustele või asutustele või Süüria diplomaatilistele või konsulaaresindustele.

3.  Lõike 1 punkti a alapunkti ii ei kohaldata isiklikes huvides tegutsevatele isikutele pakutava kindlustuse (sealhulgas tervise- ja reisikindlustuse) ning sellega seotud edasikindlustuse suhtes.

Lõike 1 punkti a alapunkt ii ei takista kindlustuse või edasikindlustuse pakkumist lõike 1 punkti a alapunktis i osutatud isikule, üksusele või asutusele (kes ei ole loetletud II või IIa lisas) renditud laeva, õhusõiduki või sõiduki omanikule.

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohaldamisel ei peeta isikut, üksust või asutust tegutsevaks lõike 1 punkti a alapunktis i osutatud isiku, üksuse või asutuse juhtimisel, kui juhtimise eesmärk on ajutiselt Süüria vetes või õhuruumis oleva laeva või õhusõiduki dokkimine, laadimine, mahalaadimine või ohutu läbipääs.

4.  Käesoleva artikliga keelatakse pikendada või uuendada enne 19. jaanuar 2012 sõlmitud kindlustus- ja edasikindlustuslepinguid (välja arvatud juhul, kui on olemas eelnev kindlustusandja või edasikindlustusandja lepinguline kohustus aktseptida poliisi pikendamist või uuendamist), kuid piiramata artikli 14 lõike 2 kohaldamist ei keelata täita enne nimetatud kuupäeva sõlmitud lepinguid.

▼M13VIA

PEATÜKK

PIIRANGUD TRANSPORDISEKTORILE

Artikkel 26a

1.  Kooskõlas rahvusvahelise õigusega on keelatud Süüria lennuettevõtjate teostatavate kõigi ainult lastilendude ja kõigi Syrian Arab Airlinesi teostatavate lendude juurdepääs liidus asuvatele lennujaamadele, välja arvatud juhul, kui:

a) õhusõiduk teostab rahvusvahelisi mitteregulaarlende ning maandumise põhjus ei tulene lennuliiklusest ega kaubanduslikust liiklusest või

b) õhusõiduk teostab rahvusvahelisi regulaarlende ning maandumise põhjus ei tulene lennuliiklusest,

nii nagu on sätestatud Chicago rahvusvahelises tsiviillennunduse konventsioonis või rahvusvahelises transiitliinide lepingus.

2.  Lõiget 1 ei kohaldata lendudele, mille ainus eesmärk on liidu kodanike ja nende pereliikmete evakueerimine Süüriast.

3.  Keelatud on teadlik ja tahtlik osalemine kõigis tegevustes, mille eesmärk või tagajärg on lõikes 1 osutatud keelust kõrvale hoidumine.

▼BVII

PEATÜKK

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

▼M24

Artikkel 27

1.  Lepingu ja tehingu puhul, mille täitmist on vahetult või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva määrusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet nagu kahjuhüvitisnõue või tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, tagatise või hüvitise, eriti finantstagatise ja -hüvitise pikendamine või väljamaksmine, kui selle esitajaks on:

a) II või IIa lisa loetellu kantud isikud, üksused ja asutused;

b) muu Süüria isik, üksus või asutus, sealhulgas Süüria valitsus;

c) isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a või b osutatud isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel.

2.  Igas nõude täitmise menetluses jääb kõnealuse nõude täitmist taotleva isiku kohustuseks tõendada, et nõude täitmine ei ole lõike 1 alusel keelatud.

3.  Käesoleva artikliga ei piirata lõikes 1 osutatud isikute, üksuste ja asutuste õigust nõuda kooskõlas käesoleva määrusega lepinguliste kohustuste täitmata jätmise seaduslikkuse kohtulikku kontrolli.

▼M24

Artikkel 27a

Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on artiklite 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7a, 8, 9, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 13, 14, 24, 25, 26 või 26a sätete täitmisest kõrvalehoidumine.

▼B

Artikkel 28

Käesolevas määruses sätestatud keeldudest ei tulene asjaomastele füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele ega asutustele mingit vastutust juhul, kui nad ei teadnud ega omanud mõjuvat põhjust arvata, et nende tegevus rikub asjaomast keeldu.

Artikkel 29

1.  Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused:

a) esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks artikli 14 kohaselt külmutatud arvete ja rahasummade kohta, III lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevale asutusele, mis asuvad nende elu- või asukohajärgses liikmesriigis, ja edastama nimetatud teabe kas otse või liikmesriikide kaudu komisjonile ning

b) tegema koostööd kõnealuse pädeva asutusega kõnealuse teabe kontrollimisel.

2.  Käesoleva artikli kohaselt edastatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

Artikkel 30

Liikmesriigid ja komisjon teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ning edastavad üksteisele nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud muu asjakohase teabe, eelkõige teabe käesoleva määruse rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning siseriiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

Artikkel 31

Komisjonil on õigus muuta III lisa liikmesriikide esitatud teabe põhjal.

Artikkel 32

1.  Kui nõukogu otsustab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse suhtes kohaldada artiklis 14 osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt II või IIa lisa.

▼M31

2.  Nõukogu edastab oma käesoleva artikli lõikes 1 osutatud loetellu kandmist käsitleva otsuse, sealhulgas loetelusse kandmise põhjused, asjaomasele isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada oma märkused. Eelkõige kui isik, üksus või asutus on kantud II lisasse sel alusel, et ta kuulub ühte artikli 15 lõikes 1a sätestatud kategooriatest, võib isik, üksus või asutus esitada tõendeid või märkusi selle kohta, et ehkki ta kuulub nimetatud kategooriasse, ei olnud tema määramine loetellu põhjendatud.

▼B

3.  Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust.

4.  II ja IIa lisas esitatud loetelud vaadatakse vähemalt iga 12 kuu järel korrapäraselt läbi.

Artikkel 33

1.  Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse sätete rikkumise korral kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.  Liikmesriigid teatavad kõnealustest eeskirjadest komisjonile viivitamata pärast 19. jaanuar 2012 ning teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

Artikkel 34

Kui käesolev määrus sisaldab nõuet teavitada komisjoni või temaga suhelda, tuleb selleks kasutada III lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 35

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a) liidu territooriumil, sealhulgas õhuruumis;

b) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluva õhusõiduki ja laeva pardal;

c) liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil või väljaspool seda;

d) juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

e) juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste äritegevuse suhtes, mis toimub tervikuna või osaliselt liidu territooriumil.

Artikkel 36

Määrus (EL) nr 442/2011 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 37

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M16 —————

▼M5
Ia LISA

ARTIKLIS 2a OSUTATUD VARUSTUS, KAUBAD JA TEHNOLOOGIA

1.   OSA

Sissejuhatavad märkused

1. Käesoleva osaga on hõlmatud määruse (EÜ) nr 428/2009 ( 12 ) I lisas loetletud kaubad, tarkvara ja tehnoloogia.

2. Kui ei ole sätestatud teisiti, osutatakse veerus nimetusega „Nr” kasutatud viitenumbritega kontrollnimekirja numbrile ning veerus nimetusega „Kirjeldus” osutatakse kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogiate kirjeldustele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas.

3. Ülakomadega („…”) märgitud terminite määratlused on esitatud vastava kauba tehnilises märkuses.

4. Jutumärkides („…”) märgitud terminite määratlused on esitatud määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas.

Üldmärkused

1. Käesolevas lisas käsitletava kontrollimise eesmärki ei tohiks kahjustada selliste kontrolli alla mittekuuluvate kaupade (kaasa arvatud tootmisvahendite) ekspordiga, mis sisaldavad üht või mitut kontrollitavat komponenti ning mille puhul kontrollitav komponent või komponendid on kaupade põhiliseks koostisosaks ja seda (neid) on võimalik kergesti eraldada või kasutada muudel eesmärkidel.

N.B.   Otsustades, kas kontrollitavat komponenti või komponente võib pidada põhiliseks koostisosaks, on vaja kaaluda koguse, väärtuse ja tehnoloogilise oskusteabega seotud tegureid ning muid konkreetseid asjaolusid, mis võiksid tõendada, et kontrollitav komponent või komponendid on hangitavate kaupade põhiliseks koostisosaks.

2. Käesolevas lisas nimetatud kaubad hõlmavad nii uusi kui ka kasutatud kaupu.

Üldmärkus tehnoloogia kohta (GTN)

(Lugeda koos käesoleva osa B jaoga)

1. Sellise „tehnoloogia” müüki, tarnimist või eksporti, mis on „vajalik” selliste kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, mille müüki, tarnimist või eksporti kontrollitakse käesoleva osa A, B, C ja D jao alusel, kontrollitakse vastavalt E jao sätetele.

2. „Tehnoloogia”, mis on „vajalik” keelustatud kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, on keelustatud ka siis, kui seda kohaldatakse keelustamata kaupade suhtes.

3. Kontrolle ei kohaldata sellise „tehnoloogia” suhtes, mis on minimaalselt vajalik selliste kaupade paigaldamiseks, kasutamiseks, hoolduseks (kontrolliks) ja remondiks, mis ei ole kontrollitud või mille eksport on lubatud vastavalt käesolevale määrusele.

4. „Tehno”siirde kontrolle ei kohaldata „üldkasutatava” teabe või „baasteadusuuringute” või patenditaotluste jaoks vajaliku miinimumteabe suhtes.

A.    VARUSTUSNr

Kirjeldus

I.B.1A004

Kaitse- ja avastamisseadmed ning nende komponendid, mida ei ole nimetatud sõjaliste kaupade nimekirjas

a.  Gaasimaskid, filtrid ja nende jaoks mõeldud saaste kõrvaldamise seadmed, mis on kavandatud või kohandatud kaitseks järgmise eest, ning spetsiaalselt nende jaoks kavandatud komponendid:

1.  „sõjaliseks kasutamiseks kohandatud” biotoimeained;

2.  „sõjaliseks kasutamiseks kohandatud” radioaktiivsed materjalid;

3.  kemoründemürgid või

4.  „mässuohje toimeained”, sealhulgas:

a.  (α-bromobenseenatsetonitriil (bromobensüültsüaniid) (CA) (CAS 5798-79–8);

b.  [(2-klorofenüül)metüleen] propaandinitriil, (ο-klorobensülideenmalononitriil (CS) (CAS 2698–41–1);

c.  2-kloro-1-fenüületanoon, fenüülatsüülkloriid (ω-kloroatsetofenoon) (CN) (CAS 532–27–4);

d.  dibens-(b,f)-1,4-oksasefiin (CR) (CAS 257–07-8);

e.  10-kloro-5,10-dihüdrofenarsasiin, (fenarsasiinkloriid), (adamsiit), (DM) (CAS 578–94-9);

f.  N-nonanoüülmorfoliin, (MPA) (CAS 5299-64–9).

b.  Kaitseülikonnad, -kindad ja -jalatsid, mis on spetsiaalselt kavandatud või kohandatud kaitseks järgmise eest:

1.  „sõjaliseks kasutamiseks kohandatud” biotoimeained;

2.  „sõjaliseks kasutamiseks kohandatud” radioaktiivsed materjalid või

3.  kemoründemürgid.

c.  Avastamise süsteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud või kohandatud järgmise avastamiseks ja identifitseerimiseks, ning spetsiaalselt nende jaoks kavandatud komponendid:

1.  „sõjaliseks kasutamiseks kohandatud” biotoimeained;

2.  „sõjaliseks kasutamiseks kohandatud” radioaktiivsed materjalid või

3.  kemoründemürgid.

d.  Elektroonilised seadmed, mis on kavandatud „lõhkeainete” jääkide automaatseks avastamiseks või kindlaksmääramiseks ning mis kasutavad „lõhkeaine jälgede avastamise” tehnikaid (nt akustiline pinnalaine, ioonide liikuvusspektromeetria, diferentsiaalse liikuvuse spektromeetria, massispektromeetria).

Tehniline märkus:

„lõhkeaine jälgede avastamine” on defineeritud kui suutlikkus avastada aure koguses alla 1 ppm, tahkeid aineid koguses alla 1 mg või vedelikke koguses alla 1 mg.

Märkus 1:  punkt 1A004.d ei hõlma spetsiaalselt laboratoorseks kasutamiseks mõeldud seadmeid.

Märkus 2:  punkt 1A004.d ei hõlma kontaktivabu läbikäidavaid turvaväravaid.

Märkus:  punkt 1A004 ei hõlma järgmist:

a.  personaalsed radiatsioonidosimeetrid;

b.  seadmed, mille kasutamine on nende konstruktsiooni või funktsioonide tõttu piiratud kaitsmaks ohtude vastu kodumajapidamises ning tsiviiltööstuses:

1.  allmaakaevandamine,

2.  pealmaakaevandamine,

3.  põllumajandus,

4.  farmaatsiatööstus,

5.  meditsiin,

6.  veterinaaria,

7.  keskkonnamajandus,

8.  jäätmekäitlus,

9.  toiduainetööstus.

Tehniline märkus:

punkt 1A004 hõlmab seadmeid ja komponente, mis on kindlaks määratud, vastavad riiklikele standarditele ja mis on muul viisil osutunud tõhusaks „sõjaliseks kasutamiseks kohandatud” radioaktiivsete materjalide, „sõjaliseks kasutamiseks kohandatud” biotoimeainete, kemoründemürkide, „simulaatorite”, „mässuohje toimeainete” avastamiseks ja kaitseks nende eest, isegi kui selliseid seadmeid ja komponente kasutatakse tsiviiltööstuses, nt allmaa- ja pealmaakaevandustes, põllumajanduses, farmaatsiatööstuses, meditsiinis, veterinaarias, keskkonna- ja jäätmemajanduses või toidutööstuses.

„Simulaator” on aine või materjal, mida kasutatakse (keemilise või bioloogilise) mürkaine asemel väljaõppe, teadusuuringute, katsetamise või hindamise ajal.

I.B.9A012

Järgmised „mehitamata õhusõidukid” ehk „UAV”-d, nendega seotud süsteemid, seadmed ja komponendid

a.  „Mehitamata õhusõidukid”, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.  autonoomne lennujuhtimise ja navigatsioonivõime (nt inertsiaalse navigatsioonisüsteemiga varustatud autopiloot) või

2.  võime sooritada juhitav lend väljaspool otsest nägemisulatust operaatori abiga (nt televisuaalne kaugjuhtimine).

b.  Järgmised seotud süsteemid, seadmed ja komponendid:

1.  seadmed, mis on spetsiaalselt loodud punktis 9A012.a nimetatud „mehitamata õhusõidukite” kaugjuhtimiseks;

2.  määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisa punktis 7 A nimetamata navigatsiooni-, asendi-, juhtimis- või kontrollisüsteemid, mis on spetsiaalselt loodud tagama punktis 9A012.a nimetatud „mehitamata õhusõidukite” autonoomse lennujuhtimise või navigatsioonivõimet;

3.  seadmed ja komponendid, mis on spetsiaalselt kavandatud mehitatud „õhusõidukite” muutmiseks punktis 9A012.a nimetatud „mehitamata õhusõidukiteks”;

4.  õhku tarbivad (hingavad) kolb- või vankel-sisepõlemismootorid, mis on spetsiaalselt kavandatud või kohandatud „mehitamata õhusõidukite” tõukamiseks (liikumapanemiseks) kõrgustel üle 50 000 jala (15 240 meetrit).

I.B.9A350

Pihustussüsteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud või kohandatud paigaldamiseks õhusõidukitele, „õhust kergematele õhusõidukitele” või mehitamata õhusõidukitele, ning spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud komponendid Täielikud pihustussüsteemid, millega on võimalik pihustada vedelat suspensiooni piiskadena, mille „VMD” on alla 50 μm voolukiirusel üle 2 liitri minutis; pihustikandurid või aerosooli generaatorite süsteemid, millega on võimalik pihustada vedelat suspensiooni piiskadena, mille „VMD” on alla 50 μm voolukiirusel üle 2 liitri minutis; aerosooli generaatorid, mis on spetsiaalselt ette nähtud paigaldamiseks punktides 9A350.a ja b nimetatud süsteemidele. Märkus:  aerosooli generaatorid on õhusõidukitele paigaldamiseks spetsiaalselt kavandatud või kohandatud seadmed, näiteks düüsid, trummelpihustid ja sarnased seadmed. Märkus:  punkt 9A350 ei hõlma pihustussüsteeme ja komponente, mille puhul on tõestatud, et nendega ei ole võimalik pihustada bioloogilisi aineid nakkusohtlike aerosoolidena. Tehniline märkus: 1.  spetsiaalselt õhusõidukitel, „õhust kergematel õhusõidukitel” või mehitamata õhusõidukitel kasutamiseks ette nähtud pihustite või düüside puhul tuleb piisa suurust mõõta kasutades üht allpool nimetatud meetoditest: a.  Doppleri lasermeetod; b.  pärisuunaline laserdifraktsiooni meetod (forward laser difraction method); 2.  punkti 9A350 tähenduses on „VMD” keskmine mahuline läbimõõt (Volume Median Diameter) ning veepõhiste süsteemide puhul võrdub see keskmise massidiameetriga (MMD – Median Mass Diameter).

B.    TESTIMIS- JA TOOTMISSEADMEDNr

Kirjeldus

I.B.2B350

Keemiatööstuse tootmisrajatised, -seadmed ja -komponendid:

a.  reaktsioonianumad või reaktorid, segistitega või ilma, mille kogu (geomeetriline) maht on üle 0,1 m3 (100 l), kuid ei ületa 20 m3 (20 000 l), kui nimetatud seadmete ja komponentide tööpinnad, mis puutuvad otseselt kokku töödeldava(te) või säilitatava(te) kemikaali(de)ga, on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

1.  „sulamid”, milles on üle 25 massiprotsent niklit ja üle 20 massiprotsent kroomi;

2.  fluoropolümeerid (polümeersed või elastomeersed materjalid, milles on üle 35 massiprotsent fluori);

3.  klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

4.  nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsent niklit;

5.  tantaal või tantaali „sulamid”;

6.  titaan või titaani „sulamid”;

7.  tsirkoonium või tsirkooniumi „sulamid” või

8.  nioobium (kolumbium) või nioobiumi „sulamid”;

b.  punktis 2B350.a nimetatud reaktsioonianumates või reaktorites kasutatavad segistid ja selliste segistite jaoks ettenähtud rootorid, labad või võllid, mille kõik töödeldava(te) või säilitatava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad segisti tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

1.  „sulamid”, milles on üle 25 massiprotsent niklit ja üle 20 massiprotsent kroomi;

2.  fluoropolümeerid (polümeersed või elastomeersed materjalid, milles on üle 35 massiprotsent fluori);

3.  klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

4.  nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsent niklit;

5.  tantaal või tantaali „sulamid”;

6.  titaan või titaani „sulamid”;

7.  tsirkoonium või tsirkooniumi „sulamid” või

8.  nioobium (kolumbium) või nioobiumi „sulamid”;

c.  kogumismahutid, konteinerid ja vastuvõtuanumad, mille kogu (geomeetriline) maht on suurem kui 0,1 m3 (100 l) ning mille kõik töödeldava(te) või säilitatava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

1.  „sulamid”, milles on üle 25 massiprotsent niklit ja üle 20 massiprotsent kroomi;

2.  fluoropolümeerid (polümeersed või elastomeersed materjalid, milles on üle 35 massiprotsent fluori);

3.  klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

4.  nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsent niklit;

5.  tantaal või tantaali „sulamid”;

6.  titaan või titaani „sulamid”;

7.  tsirkoonium või tsirkooniumi „sulamid” või

8.  nioobium (kolumbium) või nioobiumi „sulamid”;

d.  soojusvahetid või kondensaatorid, mille soojust ülekandev pind on suurem kui 0,15 m2 ja väiksem kui 20 m2, ja selliste soojusvahetite või kondensaatorite jaoks ettenähtud torud, plaadid, spiraaltorud või plokid (südamikud), mille kõik töödeldava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

1.  „sulamid”, milles on üle 25 massiprotsent niklit ja üle 20 massiprotsent kroomi;

2.  fluoropolümeerid (polümeersed või elastomeersed materjalid, milles on üle 35 massiprotsent fluori);

3.  klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

4.  grafiit või „süsinikgrafiit”;

5.  nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsent niklit;

6.  tantaal või tantaali „sulamid”;

7.  titaan või titaani „sulamid”;

8.  tsirkoonium või tsirkooniumi „sulamid”;

9.  ränikarbiid;

10.  titaankarbiid või

11.  nioobium (kolumbium) või nioobiumi „sulamid”;

e.  destillatsiooni- või absorptsioonikolonnid, mille siseläbimõõt on üle 0,1 m, ja selliste destillatsiooni- või absorptsioonikolonnide jaoks ettenähtud vedeliku- ja aurujaoturid või vedelikukogujad, mille kõik töödeldava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

1.  „sulamid”, milles on üle 25 massiprotsent niklit ja üle 20 massiprotsent kroomi;

2.  fluoropolümeerid (polümeersed või elastomeersed materjalid, milles on üle 35 massiprotsent fluori);

3.  klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

4.  grafiit või „süsinikgrafiit”;

5.  nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsent niklit;

6.  tantaal või tantaali „sulamid”;

7.  titaan või titaani „sulamid”;

8.  tsirkoonium või tsirkooniumi „sulamid” või

9.  nioobium (kolumbium) või nioobiumi „sulamid”;

f.  kaugjuhitav tankimisaparatuur, mille kõik töödeldava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

1.  „sulamid”, milles on üle 25 massiprotsent niklit ja üle 20 massiprotsent kroomi või

2.  nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsent niklit;

g.  ventiilid nimimõõtmetega üle 10 mm ja korpused (ventiilikorpused) või selliste ventiilide jaoks valmistatud korpuse eelvormitud voodrid, mille kõik töödeldava(te) või seda läbiva(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

1.  „sulamid”, milles on üle 25 massiprotsent niklit ja üle 20 massiprotsent kroomi;

2.  fluoropolümeerid (polümeersed või elastomeersed materjalid, milles on üle 35 massiprotsent fluori);

3.  klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

4.  nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsent niklit;

5.  tantaal või tantaali „sulamid”;

6.  titaan või titaani „sulamid”;

7.  tsirkoonium või tsirkooniumi „sulamid”;

8.  nioobium (kolumbium) või nioobiumi „sulamid” või

9.  järgmised keraamilised materjalid:

a.  ränikarbiid, mille puhtus on 80 massiprotsent või rohkem;

b.  alumiiniumoksiid, mille puhtus on 99,9 massiprotsent või rohkem;

c.  tsirkooniumoksiid.

Tehniline märkus:

„nimimõõt” tähistab sisendava ja väljundava läbimõõtudest väiksema;.

h.  mitmeseinalised torud lekkeavastamise avaga, mille kõik töödeldava(te) või säilitatava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

1.  „sulamid”, milles on üle 25 massiprotsent niklit ja üle 20 massiprotsent kroomi;

2.  fluoropolümeerid (polümeersed või elastomeersed materjalid, milles on üle 35 massiprotsent fluori);

3.  klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

4.  grafiit või „süsinikgrafiit”;

5.  nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsent niklit;

6.  tantaal või tantaali „sulamid”;

7.  titaan või titaani „sulamid”;

8.  tsirkoonium või tsirkooniumi „sulamid” või

9.  nioobium (kolumbium) või nioobiumi „sulamid”;

i.  mitmetihendilised ja tihendita pumbad tootja poolt spetsifitseeritud maksimaalse voolukiirusega üle 0,6 m3/h või vaakumpumbad tootja poolt spetsifitseeritud maksimaalse voolukiirusega üle 5 m3/h (standardtingimustel: temperatuuril 273 K (0 °C) ja rõhul 101,3 kPa); ja selliste pumpade korpused (pumbakered), eelvormitud kerevooderdused, tiivikud, rootorid või jugapumbapihustid, mille kõik töödeldava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

1.  „sulamid”, milles on üle 25 massiprotsent niklit ja üle 20 massiprotsent kroomi;

2.  keraamika;

3.  ferrosiliitsium (suure ränisisaldusega rauasulamid);

4.  fluoropolümeerid (polümeersed või elastomeersed materjalid, milles on üle 35 massiprotsent fluori);

5.  klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

6.  grafiit või „süsinikgrafiit”;

7.  nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsent niklit;

8.  tantaal või tantaali „sulamid”;

9.  titaan või titaani „sulamid”;

10.  tsirkoonium või tsirkooniumi „sulamid” või

11.  nioobium (kolumbium) või nioobiumi „sulamid”;

j.  punktis 1C350 nimetatud kemikaalide hävitamiseks ettenähtud põletusseadmed, mis on varustatud spetsiaalselt kavandatud jäätmete etteandesüsteemiga, spetsiaalsete käsitsemisseadmetega ning põletuskambri keskmise temperatuuriga üle 1 273 K (1 000 °C), mille kõik jäätmete etteandesüsteemi kemikaalidega otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

1.  „sulamid”, milles on üle 25 massiprotsent niklit ja üle 20 massiprotsent kroomi; 2.  keraamika või 3.  nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsent niklit. Tehniline märkus: 1.  „süsinikgrafiit” on amorfse süsiniku ja grafiidi segu, milles grafiidisisaldus on 8 massiprotsent või rohkem; 2.  eelpool esitatud punktides loetletud materjalides on sulam, mille suhtes pole antud konkreetset elemendi kontsentratsiooni, selline sulam, milles nimetatud metall moodustab suurema massiprotsent kui mõni teine element.

I.B.2B351

Mürgiste gaaside seiresüsteemid ja nende eriotstarbelised detektorkomponendid, mida ei ole punktis 1A004 nimetatud ning detektorid; sensorseadmed; ja nende jaoks ettenähtud asendatavad sensorpadrunid:

a.  kavandatud pidevaks toimimiseks ja kasutatavad keemiliste ründeainete ja punktis 1C350 nimetatud kemikaalide avastamiseks kontsentratsioonidel alla 0,3 mg/m3 või

b.  ainete avastamiseks, millel on koliinesteraasi inhibeeriv mõju.

I.B.2B352

Seadmed bioloogiliste materjalide käitlemiseks:

a.  komplektsed isolaatorid, mis vastavad ohutustasemetele P3 või P4.

Tehniline märkus:

P3 või P4 (BL3, BL4, L3, L4) ohutustasemed on määratletud Maailma Terviseorganisatsiooni laboratooriumide bioohutuse käsiraamatus (WHO Laboratory Biosafety Manual)(kolmas väljaanne, Genf 2004);

b.  fermentaatorid, mida on ilma aerosoolide keskkonda sattumise riskita võimalik kasutada patogeensete „mikroorganismide” ja viiruste kultiveerimiseks või toksiinide valmistamiseks, üldmahuga 20 liitrit või enam.

Tehniline märkus:

fermentaatorid hõlmavad bioreaktoreid, kemostaate ja pidevvoolusüsteeme;

c.  tsentrifugaalseparaatorid, mis ilma aerosoolide keskkonda sattumise riskita võimaldavad pidevat separeerimist ning millel on kõik järgmised omadused:

1.  läbivoolukiirus üle 100 liitri tunnis;

2.  komponendid on valmistatud poleeritud roostevabast terasest või titaanist;

3.  ühe- või mitmekordse tihendusega ühendused auru sisaldavas keskkonnas ning

4.  kohapeal (in situ) auruga steriliseeritav, ilma seadme eelneva demontaažita.

Tehniline märkus:

tsentrifugaalseparaatorid sisaldavad ka dekanteerimisseadmeid.

d.  ristvoolu filtratsiooniaparatuur ja järgmised komponendid:

1.  ristvoolu filtratsiooniaparatuur, mis ilma aerosoolide keskkonda sattumise riskita võimaldab patogeensete „mikroorganismide”, viiruste, toksiinide või rakukultuuride separeerimist ning millel on kõik järgmised omadused:

a.  filtri kogupindala 1 m2 või rohkem ning

b.  millel on üks järgmistest omadustest:

1.  kohapeal (in situ) steriliseeritav või desinfitseeritav või

2.  kasutab vahetatavaid või ühekordseid filtreerimiskomponente;

Tehniline märkus:

punktis 2B352.d.1.b tähendab steriliseerimine kõigi eluvõimeliste mikroobide elimineerimist aparatuurilt füüsikaliste mõjurite (nt aur) või keemiliste toimeainete kasutamise teel. Desinfitseerimine tähendab potentsiaalse mikroobidega nakkavuse kõrvaldamist aparatuurilt bakteritsiidsete keemiliste toimeainete kasutamise teel. Desinfektsioon ja steriliseerimine erinevad hügieeniliseks tegemisest (sanitisation), mis tähendab puhastamist, mille eesmärk on aparatuuril mikroobe vähendada ilma, et saavutataks tingimata täielik mikroobidega nakkavuse või kõigi elujõuliste mikroobide kõrvaldamine.

2.  ristvoolu filtratsiooniaparatuuri osad (nt moodulid, elemendid, kassetid, padrunid, plokid või plaadid), mille filtripindala on iga osa puhul vähemalt 0,2 m2 ja mis on kavandatud kasutamiseks punktis 2B352.d. määratletud ristvoolu filtratsiooniaparatuuris.

Märkus:  punktiga 2B352.d ei hõlmata pöördosmoosseadmeid, nagu on kindlaks määratud tootja poolt;

e.  auruga steriliseeritav vaakumsublimatsioonkuivatamise seade kondensaatori suutlikkusega 10–1 000 kg jääd 24 tunni jooksul;

f.  järgmised kaitsevahendid:

1.  pool- või täiskaitseülikonnad või mütsid, mis sõltuvad nende külge kinnitatud välisest õhuvarustussüsteemist ning mida käitatakse ülerõhul;

Märkus:  punktiga 2B352.f.1 ei hõlmata ülikondi, mis on ette nähtud kasutamiseks koos kompaktse hingamisseadmega;

2.  III klassi bioloogiliselt ohutud ruumid või isolaatorid, mis vastavad samadele toimimisstandarditele;

Märkus:  punktis 2B352.f.2 osutatud isolaatorid hõlmavad painduvaid isolaatoreid, eksikaatoreid, anaeroobseid kambreid, kinnasbokse ja laminaarse voolu kardinaid (suletud vertikaalse vooluga).

g.  aerosoolide inhalatsioonikambrid, mis on konstrueeritud katseteks „mikroorganismide”, viiruste või „toksiinide” aerosoolidega, mahuga 1 m3 või rohkem.

C.    MATERJALIDNr

Kirjeldus

I.B.1C350

Kemikaalid, mida võidakse kasutada lähteainena mürkkemikaalide valmistamisel, ja üht või mitut nimetatud kemikaali sisaldavad „keemilised segud”:

N.B.  VT KA SÕJALISTE KAUPADE NIMEKIRJA JA PUNKTI 1C450.

1.  tiodiglükool (111–48–8);

2.  fosforoksükloriid (10025–87–3);

3.  dimetüülmetüülfosfonaat (756–79–6);

4.  VT SÕJALISTE KAUPADE NIMEKIRJAS

metüülfosfonüüldifluoriid (676–99–3);

5.  metüülfosfonüüldikloriid (676–97–1);

6.  dimetüülfosfit (DMP) (868–85–9);

7.  fosfortrikloriid (7719–12–2);

8.  trimetüülfosfit (TMP) (121–45–9);

9.  tionüülkloriid (7719–09–7);

10.  3-hüdroksü-1-metüülpiperidiin (3554–74–3);

11.  N,N-diisopropüül-ß-aminoetüülkloriid (96–79–7);

12.  N,N-diisopropüül-ß-aminoetaantiool (5842–07–9);

13.  3-kinoklidinool (1619–34–7);

14.  kaaliumfluoriid (7789–23–3);

15.  2-kloroetanool (107–07–3);

16.  dimetüülamiin (124–40–3);

17.  dietüületüülfosfonaat (78–38–6);

18.  dietüül-N,N-dimetüülfosforamidaat (2404–03–7);

19.  dietüülfosfit (762–04–9);

20.  dimetüülamiinhüdrokloriid (506–59–2);

21.  etüülfosfinüüldikloriid (1498–40–4);

22.  etüülfosfonüüldikloriid (1066–50–8);

23.  VT SÕJALISTE KAUPADE NIMEKIRJAS

etüülfosfonüüldifluoriid (753–98–0);

24.  vesinikfluoriid (7664–39–3);

25.  metüülbensilaat (76–89–1);

26.  metüülfosfinüüldikloriid (676–83–5);

27.  N,N-diisopropüül-ß-aminoetanool (96–80–0);

28.  pinakolüülalkohol (464–07–3);

29.  VT SÕJALISTE KAUPADE NIMEKIRJAS

O-etüül-2-diisopropüülaminoetüülmetüülfosfoniit (QL) (57856–11–8);

30.  trietüülfosfit (122–52–1);

31.  arseentrikloriid (7784–34–1);

32.  bensüülhape (76–93–7);

33.  dietüülmetüülfosfoniit (15715–41–0);

34.  dimetüületüülfosfonaat (6163–75–3);

35.  etüülfosfinüüldifluoriid (430–78–4);

36.  metüülfosfinüüldifluoriid (753–59–3);

37.  3-kinoklidoon (3731–38–2);

38.  fosforpentakloriid (10026–13–8);

39.  pinakoloon (75–97–8);

40.  kaaliumtsüaniid (151–50–8);

41.  kaaliumbifluoriid (7789–29–9);

42.  ammooniumvesinikfluoriid (1341–49–7);

43.  naatriumfluoriid (7681–49–4);

44.  naatriumbifluoriid (1333–83–1);

45.  naatriumtsüaniid (143–33–9);

46.  trietanoolamiin (102–71–6);

47.  fosforpentasulfiid (1314–80–3);

48.  diisopropüülamiin (108–18–9);

49.  dietüülaminoetanool (100–37–8);

50.  naatriumsulfiid (1313–82–2);

51.  väävelmonokloriid (10025–67–9);

52.  vääveldikloriid (10545–99–0);

53.  trietanoolamiinhüdrokloriid (637–39–8);

54.  N,N-diisopropüül-β-aminoetüülkloriidhüdrokloriid (4261–68–1);

55.  metüülfosfoonhape (993–13–5);

56.  dimetüülmetüülfosfonaat (683–08–9);

57.  N,N-dimetüülaminofosforüül dikloriid (677–43–0);

58.  triisopropüülfosfit (116–17–6);

59.  etüüldietanoolamiin (139–87–7);

60.  O,O-dietüülfosforotioaat (2465–65–8);

61.  O,O-dietüülfosforoditioaat (298–06–6);

62.  naatriumheksafluorosilikaat(16893–85–9);

63.  metüülfosfoontiohappe dikloriid (676–98–2).

Märkus 1:  „keemiarelvade konventsiooniga ühinemata riikidesse” eksportimisel ei hõlma punkt 1C350 „keemilisi segusid”, mis sisaldavad üht või mitut punkti 1C350 alapunktides 1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57 ja 63 nimetatud kemikaali ning milles ükski üksik kemikaal ei moodusta kõnealusest segust üle 10 massiprotsent.

Märkus 2:  punktiga 1C350 ei hõlmata „keemilisi segusid”, mis sisaldavad üht või mitut punkti 1C350 alapunktides 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61 ja 62 nimetatud kemikaali ning milles ükski üksik kemikaal ei moodusta kõnealusest segust üle 30 massiprotsent.

Märkus 3:  punktiga 1C350 ei hõlmata tarbekaupadena määratletavaid tooteid, mis on pakendatud jaemüügiks isiklikuks kasutamiseks või pakendatud üksikisikule kasutamiseks.

I.B.1C351

Inimpatogeenid, zoonoosid ja „toksiinid”

a.  Viirused, kas loomulikud, aktiveeritud või modifitseeritud, „isoleeritud eluskultuuride” või materjalide kujul, kaasa arvatud elusmaterjalid, mis on teadlikult nakatatud (inokuleeritud) või saastatud järgmiste kultuuridega:

1.  Andide viirus;

2.  Chapare viirus;

3.  Chikungunya viirus;

4.  Choclo viirus;

5.  Krimmi-Kongo hemorraagilise palaviku viirus;

6.  Dengue’i palaviku viirus;

7.  Dobrava-Belgradi viirus;

8.  hobuste ida entsefalomüeliidi viirus;

9.  Ebola viirus;

10.  Guanarito viirus;

11.  Hantaani viirus;

12.  Hendra viirus (hobuste leetriviirus);

13.  Jaapani entsefaliidi viirus;

14.  Junini viirus;

15.  Kyasanur Foresti haiguse viirus;

16.  Laguna Negra viirus;

17.  Lassa palaviku viirus;

18.  lammaste (Šoti) entsefalomüeliidi viirus;

19.  Lujo viirus;

20.  lümfotsütaarse koriomeningiidi viirus;

21.  Machupo viirus;

22.  Marburgi viirus;

23.  ahvide rõugeviirus;

24.  Murray Valley entsefaliidi viirus;

25.  Nipah viirus;

26.  Omski hemorraagilise palaviku viirus;

27.  Oropouche’i viirus;

28.  Powassani viirus;

29.  Rifti oru palaviku viirus;

30.  Rocio viirus;

31.  Sabia viirus;

32.  Seouli viirus;

33.  Sin Nombre viirus;

34.  St. Louis’i entsefaliidi viirus;

35.  puukentsefaliidi viirus/Vene kevad-suve entsefaliidi viirus;

36.  variola viirus (ehk pärisrõugete viirus);

37.  hobuste Venetsueela entsefalomüeliidi viirus;

38.  hobuste lääne entsefalomüeliidi viirus;

39.  kollapalaviku viirus.

b.  Riketsiad, kas loomulikud, aktiveeritud või modifitseeritud, „isoleeritud eluskultuuride” või materjalide kujul, kaasa arvatud elusmaterjalid, mis on teadlikult nakatatud (inokuleeritud) või saastatud järgmiste kultuuridega:

1.  Coxiella burnetii;

2.  Bartonella quintana (Rochalimea quintana, Rickettsia quintana);

3.  Rickettsia provazekii;

4.  Rickettsia rickettsii.

c.  Bakterid, kas loomulikud, aktiveeritud või modifitseeritud, „isoleeritud eluskultuuride” või materjalide kujul, kaasa arvatud elusmaterjalid, mis on teadlikult nakatatud (inokuleeritud) või saastatud järgmiste kultuuridega:

1.  Bacillus anthracis;

2.  Brucella abortus;

3.  Brucella melitensis;

4.  Brucella suis;

5.  Chlamydia psittaci;

6.  Clostridium botulinum;

7.  Francisella tularensis;

8.  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9.  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10.  Salmonella typhi;

11.  Shigella dysenteriae;

12.  Vibrio cholerae;

13.  Yersinia pestis;

14.  Clostridium perfringens, epsilontoksiini produtseerivad tüübid;

15.  Enterohemorraagiline Escherichia coli, serotüüp O157 ja muud verotoksiini produtseerivad serotüübid.

d.  „Toksiinid” ja nende „alamühikud”:

1.  botulismitoksiinid;

2.  Clostridium perfingens’i toksiinid;

3.  konotoksiin;

4.  ritsiin;

5.  saksitoksiin;

6.  shigatoksiin;

7.  Staphylococcus aureus’e toksiinid;

8.  tetrodotoksiin;

9.  verotoksiin ja shiga-sarnased ribosoomi inaktiveerivad proteiinid;

10.  mikrotsüstiin (Cyanginosin);

11.  aflatoksiinid;

12.  abriin;

13.  kooleratoksiin;

14.  diatsetoksisksirpenooltoksiin;

15.  T-2 toksiin;

16.  HT-2 toksiin;

17.  modeksiin;

18.  volkensiin;

19.  Viscum album’i lektiin 1 (viskumiin).

Märkus:  punktiga 1C351.d ei hõlmata botulismitoksiini või konotoksiini toote vormis, mis vastab kõikidele järgmistele kriteeriumidele:

1.  on farmatseutilised formulatsioonid, mis on mõeldud inimeste meditsiiniliseks raviks;

2.  on eelnevalt pakendatud turustamiseks meditsiinitoodetena;

3.  on riigi ametiasutuse poolt lubatud turustamiseks meditsiinitoodetena.

e.  Seened, kas loomulikud, aktiveeritud või modifitseeritud, „isoleeritud eluskultuuride” või materjalide kujul, kaasa arvatud elusmaterjalid, mis on teadlikult nakatatud (inokuleeritud) või saastatud järgmiste kultuuridega:

1.  Coccidioides immitis;

2.  Coccidioides posadasii.

Märkus:  punktiga 1C351 ei hõlmata „vaktsiine” ja „immunotoksiine”.

I.B.1C352

Loompatogeenid:

a.  viirused, kas loomulikud, aktiveeritud või modifitseeritud, „isoleeritud eluskultuuride” või materjalide kujul, kaasa arvatud elusmaterjalid, mis on teadlikult nakatatud (inokuleeritud) või saastatud järgmiste kultuuridega:

1.  sigade Aafrika katku viirus;

2.  lindude gripiviirus, mis on:

a.  kirjeldamata või

b.  määratletud direktiivi 2005/94/EÜ (1) I lisa punktis 2 suure patogeensusega viirustena:

1.  A-tüüpi viirused, mille intravenoosse patogeensuse indeks (IVPI) kuuenädalalastel tibudel on suurem kui 1,2, või

2.  alatüüpide H5 või H7 A-tüüpi viirused, mille mitmealuseliste aminohapete genoomijärjestuse kood hemaglutiniini molekuli lõikepiirkonnas on sarnane HPAI viiruse puhul täheldatuga, mis näitab, et peremeesorganismis üldlevinud proteaas saab hemaglutiniini molekuli läbi lõigata;

3.  lammaste katarraalse palaviku viirus;

4.  suu- ja sõrataudi viirus;

5.  kitsede rõugeviirus;

6.  sigade herpesviirus/Aujeszky haigus;

7.  sigade katku viirus;

8.  Lyssa-viirus;

9.  Newcastle’i haiguse viirus;

10.  väikemäletsejate katku viirus;

11.  sigade enteroviirus tüüp 9 (sigade vesikulaarhaiguste viirus);

12.  veisekatku viirus;

13.  lammaste rõugeviirus;

14.  Tescheni haiguse viirus;

15.  vesikulaarse stomatiidi viirus;

16.  veiste nodulaarse dermatiidi viirus;

17.  hobuste Aafrika katku viirus.

b.  Mükoplasmad, kas loomulikud, aktiveeritud või modifitseeritud, „isoleeritud eluskultuuride” või materjalide kujul, kaasa arvatud elusmaterjalid, mis on teadlikult nakatatud (inokuleeritud) või saastatud järgmiste kultuuridega:

1.  mükoplasma mükoidid, alamliik mükoidid (väike koloonia);

2.  mükoplasma capricolum, alamliik capripneumoniae.

Märkus:  punktiga 1C352 ei hõlmata „vaktsiine”.

I.B.1C353

Geneetilised elemendid ja geneetiliselt muundatud organismid a.  Geneetiliselt muundatud organismid või geneetilised elemendid, mis sisaldavad punktides 1C351.a, 1C351.b., 1C351.c, 1C351.e, 1C352 või 1C354 nimetatud organismide patogeensusega seotud nukleiinhappejärjestusi. b.  Geneetiliselt muundatud organismid või geneetilised elemendid, mis sisaldavad patogeensusega seotud nukleiinhappejärjestusi, mis kodeerivad punktis 1C351.d nimetatud mis tahes „toksiine” või nende „toksiinide alamühikuid”. Tehniline märkus: 1.  geneetilised elemendid hõlmavada muu hulgas geneetiliselt muundatud või muundamata kromosoome, genoome, plasmiide, transponsoone ja vektoreid; 2.  punktides 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 või 1C354 nimetatud mikroorganismide patogeensusega seotud nukleiinhappejärjestused on kõik nimetatud mikroorganismile omased järjestused, mis: a.  ise või mille transkribeeritud või transleeritud produktid kujutavad endast olulist ohtu inimeste, loomade või taimede tervisele või b.  teatavalt suurendavad nimetatud mikroorganismi või mis tahes muu organismi, millesse neid võib sisestada või muul viisil integreerida, võimet kahjustada tõsiselt inimeste, loomade või taimede tervist. Märkus:  punkt 1C353 ei kehti nukleiinhappejärjestuste kohta, mis on seotud enterohemorraagilise Escherichia coli (serotüüp O157) ja muude verotoksiini produtseerivate tüvede patogeensusega, välja arvatud järjestused, mis kodeerivad verotoksiini või selle alamühikuid.

I.B.1C354

Taimpatogeenid

a.  Viirused, kas loomulikud, aktiveeritud või modifitseeritud, „isoleeritud eluskultuuride” või materjalide kujul, kaasa arvatud elusmaterjalid, mis on teadlikult nakatatud (inokuleeritud) või saastatud järgmiste kultuuridega:

1.  Potato Andean latent tymovirus;

2.  Potato spindle tuber viroid.

b.  Bakterid, kas loomulikud, aktiveeritud või modifitseeritud, „isoleeritud eluskultuuride” või materjalide kujul, mis on teadlikult nakatatud (inokuleeritud) või saastatud järgmiste kultuuridega:

1.  Xanthomonas albilineans;

2.  Xanthomonas campestris pv. citri, kaasa arvatud Xanthomonas campestris pv. citri tüüpidele A, B, C, D, E omistatavad tüved või teisiti klassifitseerituna Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia või Xanthomonas campestris pv. citrumelo;

3.  Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);

4.  Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum või Corynebacterium Sepedonicum);

5.  Ralstonia solanacearum’i rassid 2 ja 3 (Pseudomonas solanacearum’i rassid 2 ja 3 või Burkholderia solanacearum’i rassid 2 ja 3).

c.  Seened, kas loomulikud, aktiveeritud või modifitseeritud, „isoleeritud eluskultuuride” või materjalide kujul, mis on teadlikult nakatatud (inokuleeritud) või saastatud järgmiste kultuuridega:

1.  Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.  Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.  Microcyclus ulei (sünonüüm othidella ulei);

4.  Puccinia graminis (sünonüüm Puccinia graminis f. sp. tritici);

5.  Puccinia striiformis (sünonüüm Puccinia glumarum);

6.  Magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae).

I.B.1C450

Mürkkemikaalid ja nende lähteained ning üht või mitut nimetatud kemikaali sisaldavad „keemilised segud”

N.B:  VT KA PUNKTE 1C350 JA 1C351.d NING SÕJALISTE KAUPADE NIMEKIRJA

a.  Mürkkemikaalid:

1.  amiton: O,O-dietüül-S-[2-(dietüülamino)etüül]fosforotiolaat (78–53–5) ja vastavad alküülitud või protoneeritud soolad;

2.  PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometüül)-1-propeen (382–21–8);

3.  VT SÕJALISTE KAUPADE NIMEKIRJAS

BZ: 3-kinoklidinüülbensülaat (6581–06–2);

4.  fosgeen: karbonüüldikloriid (75–44–5);

5.  tsüaankloriid (506–77–4);

6.  vesiniktsüaniid (74–90–8);

7.  kloropikriin: trikloronitrometaan (76–06-2).

Märkus 1:  „keemiarelvade konventsiooniga ühinemata riikidesse” eksportimisel ei hõlmata punktiga 1C450 „keemilisi segusid”, mis sisaldavad üht või mitut punktides 1C450.a.1 ja 1C450.a.2 nimetatud kemikaali ning milles ükski üksik kemikaal ei moodusta kõnealusest segust üle 1 massiprotsent.

Märkus 2:  punktiga 1C450 ei hõlmata „keemilisi segusid”, mis sisaldavad üht või mitut punktides 1C450.a.4, 1C450.a.5, 1C450.a.6 ja 1C450.a.7 nimetatud kemikaali ning milles ükski üksik kemikaal ei moodusta kõnealusest segust üle 30 massiprotsent.

Märkus 3:  punktiga 1C450 ei hõlmata tarbekaupadena määratletavaid tooteid, mis on pakendatud jaemüügiks isiklikuks kasutamiseks või pakendatud üksikisikule kasutamiseks.

b.  Mürkkemikaalide lähteained:

1.  kemikaalid, välja arvatud sõjaliste kaupade nimekirjas või punktis 1C350 nimetatud, mis sisaldavad fosforiaatomit, millega on seotud üks (normaal- või iso-) metüül-, etüül- või propüülrühm, kuid mitte enam süsinikuaatomeid;

Märkus:  punktiga 1C450.b.1 ei hõlmata järgmist: fonofos: O-etüül-S -fenüületüülfosfonotiolotionaat (944–22–9);

2.  N,N-dialküül[metüül, etüül, n-propüül- või isopropüül-]-fosforamiidi dihalogeniidid, muud kui N,N-dimetüülaminofosforüül-dikloriid.

N.B:  Vt punktist 1C350.57. N,N-dimetüülaminofosforüül-dikloriid;

3.  dialküül[metüül, etüül, n-propüül või isopropüül]-N,N-dialküül[metüül, etüül, n-propüül või isopropüül]-fosforamidaadid, muud kui punktis 1C350 nimetatud dietüül-N,N-dimetüülfosforamidaat;

4.  N,N-dialküül [metüül, etüül, n-propüül või isopropüül]aminoetüül-2-kloriidid ja vastavad protoneeritud soolad, muud kui punktis 1C350 nimetatud N,N-diisopropüül-ß-aminoetüülkloriid või N,N-diisopropüül-ß-aminoetüülkloriidhüdrokloriid;

5.  N,N-dialküül-[metüül, etüül, n-propüül või isopropüül]aminoetaan-2-oolid ja vastavad protoneeritud soolad, muud kui punktis 1C350 nimetatud N,N-diisopropüül-ß-aminoetanool (96–80–0) ja N,N-dietüülaminoetanool (100–37–8).

Märkus:  punktiga 1C450.b.5. ei hõlmata järgmist:

a.  N,N-dimetüülaminoetanool (108–01–0) ja vastavad protoneeritud soolad;

b.  N,N-dietüülaminoetanooli protoneeritud soolad (100–37–8);

6.  N,N-dialküül-[metüül, etüül, n-propüül või isopropüül]aminoetaan-2-tioolid ja vastavad protoneeritud soolad, muud kui punktis 1C350 nimetatud N,N-diisopropüül-ß-aminoetaantiool;

7.  vt punktis 1C350 etüüldietanoolamiin (139–87–7);

8.  metüüldietanoolamiin (105–59–9).

Märkus 1:  „keemiarelvade konventsiooniga ühinemata” riikidesse eksportimisel ei hõlmata punktiga 1C450 „keemilisi segusid”, mis sisaldavad üht või mitut punktides 1C450.b.1, 1C450.b.2, 1C450.b.3, 1C450.b.4, 1C450.b.5 ja 1C450.b.6 nimetatud kemikaali ning milles ükski üksik kemikaal ei moodusta kõnealusest segust üle 10 massiprotsent.

Märkus 2:  punktiga 1C450 ei hõlmata „keemilisi segusid”, mis sisaldavad üht või mitut punktis 1C450.b.8 nimetatud kemikaali ning milles ükski üksik kemikaal ei moodusta kõnealusest segust üle 30 massiprotsendi.

Märkus 3:  punktiga 1C450 ei hõlmata tarbekaupadena määratletavaid tooteid, mis on pakendatud jaemüügiks isiklikuks kasutamiseks või pakendatud üksikisikule kasutamiseks.

(1)   Nõukogu 20. detsembri 2005. aasta direktiiv 2005/94/EÜ linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete kohta (ELT L 10, 14.1.2006, lk 16).

D.    TARKVARANr

Kirjeldus

I.B.1D003

„Tarkvara”, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud selleks, et seadmed saaksid täita punktis 1A004.c või 1A004.d nimetatud seadmete funktsioone.

I.B.2D351

Punktiga 1D003 hõlmamata „tarkvara”, mis on spetsiaalselt loodud punktis 2B351 nimetatud seadmete „kasutamiseks”.

I.B.9D001

„Tarkvara”, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud punktis 9A012 nimetatud seadmete või „tehnoloogia”„arendamiseks”.

I.B.9D002

„Tarkvara”, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud punktis 9A012 nimetatud seadmete „tootmiseks”.

E.    TEHNOLOOGIANr

Kirjeldus

I.B.1E001

Tehnoloogia üldmärkusele vastav „tehnoloogia”, mis on ette nähtud punktis 1A004, 1C350–1C354 või 1C450 nimetatud seadmete või materjalide „arendamiseks” või „tootmiseks”.

I.B.2E001

Tehnoloogia üldmärkusele vastav „tehnoloogia” punktides 2B350, 2B351, 2B352 või 2D351 nimetatud seadmete või „tarkvara”„arendamiseks”.

I.B.2E002

Tehnoloogia üldmärkusele vastav „tehnoloogia”, mis on ette nähtud punktis 2B350, 2B351 või 2B352 nimetatud seadmete „tootmiseks”.

I.B.2E301

Tehnoloogia üldmärkusele vastav „tehnoloogia”, mis on ette nähtud punktides 2B350–2B352 nimetatud kaupade „kasutamiseks”.

I.B.9E001

Tehnoloogia üldmärkusele vastav „tehnoloogia”, mis on ette nähtud punktis 9A012 või 9A350 nimetatud seadmete või „tarkvara”„arendamiseks”.

I.B.9E002

Tehnoloogia üldmärkusele vastav „tehnoloogia”, mis on ette nähtud punktis 9A350 nimetatud seadmete „tootmiseks”.

I.B.9E101

Tehnoloogia üldmärkusele vastav „tehnoloogia”, mis on ette nähtud punktis 9A012 nimetatud „UAV”-de „tootmiseks”.

Tehniline märkus:

punktis 9E101.b tähendab „mehitamata õhusõiduk” mehitamata õhusõidukisüsteeme, mille lennuulatus ületab 300 km.

I.B.9E102

Tehnoloogia üldmärkusele vastav „tehnoloogia”, mis on ette nähtud punktis 9A012 nimetatud „UAV”-de „kasutamiseks”.

Tehniline märkus:

punktis 9E101.b tähendab „mehitamata õhusõiduk” mehitamata õhusõidukisüsteeme, mille lennuulatus ületab 300 km.

2.   OSA

Sissejuhatavad märkused

1. Kui ei ole sätestatud teisiti, osutavad veerus nimetusega „Kirjeldus” kasutatud viitenumbrid kahesuguse kasutusega kaupade kirjeldustele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas.

2. Veerus „Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas” olev viitenumber tähendab, et veerus „Kirjeldus” kirjeldatud toote omadused ei vasta viidatud kahesuguse kasutusega toote parameetritele.

3. Ülakomadega („…”) märgitud terminite määratlused on esitatud vastava kauba tehnilises märkuses.

4. Jutumärkides („…”) märgitud terminite määratlused on esitatud määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas.

Üldmärkused

1. Käesolevas lisas käsitletava kontrollimise eesmärki ei tohiks kahjustada selliste kontrolli alla mittekuuluvate kaupade (kaasa arvatud tootmisvahendite) ekspordiga, mis sisaldavad üht või mitut kontrollitavat komponenti ning mille puhul kontrollitav komponent või komponendid on kaupade põhiliseks koostisosaks ja seda (neid) on võimalik kergesti eraldada või kasutada muudel eesmärkidel.

N.B:   Otsustades, kas kontrollitavat komponenti või komponente võib pidada põhiliseks koostisosaks, on vaja kaaluda koguse, väärtuse ja tehnoloogilise oskusteabega seotud tegureid ning muid konkreetseid asjaolusid, mis võiksid tõendada, et kontrollitav komponent või komponendid on hangitavate kaupade põhiliseks koostisosaks.

2. Käesolevas lisas nimetatud kaubad hõlmavad nii uusi kui ka kasutatud kaupu.

Üldmärkus tehnoloogia kohta (GTN)

(Lugeda koos 1. osa B jaoga)

1. Sellise „tehnoloogia” müüki, tarnimist või eksporti, mis on „vajalik” selliste kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, mille müüki, tarnimist või eksporti kontrollitakse käesoleva osa I.C.A jao alusel (kaubad), kontrollitakse vastavalt käesoleva osa I.C.B jaole.

2. „Tehnoloogia”, mis on „vajalik” keelustatud kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, on keelustatud ka siis, kui seda kohaldatakse keelustamata kaupade suhtes.

3. Kontrolle ei kohaldata sellise „tehnoloogia” suhtes, mis on minimaalselt vajalik selliste kaupade paigaldamiseks, kasutamiseks, hoolduseks (kontrolliks) ja remondiks, mis ei ole kontrollitud või mille eksport on lubatud vastavalt käesolevale määrusele.

4. „Tehno”siirde kontrolle ei kohaldata „üldkasutatava” teabe või „baasteadusuuringute” või patenditaotluste jaoks vajaliku miinimumteabe suhtes.

I.C.A.    KAUBAD

(Materjalid ja kemikaalid)Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

I.C.A.001

Kemikaalid kontsentratsioonil 95 % või rohkem:

1.  etüleendikloriid (CAS 107–06-2)

 

I.C.A.002

Kemikaalid kontsentratsioonil 95 % või rohkem:

1.  nitrometaan, (CAS 75–52-5)

2.  pikriinhape, (CAS 88–89-1)

 

I.C.A.003

Kemikaalid kontsentratsioonil 95 % või rohkem:

1.  alumiinumkloriid, (CAS 7446-70–0)

2.  arseen, (CAS 7440-38–2)

3.  arseentrioksiid, (CAS 1327-53–3)

4.  bis(2-kloroetüül)etüülamiin hüdrokloriid, (CAS 3590-07–6)

5.  bis(2-kloroetüül)metüülamiin hüdrokloriid, (CAS 55–86-7)

6.  tris(2-kloroetüül)amiin hüdrokloriid, (CAS 817–09-4)

 

I.C.B.    TEHNOLOOGIAB.001

I.C.A jaos (kaubad) loetletud kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks” vajalik „tehnoloogia”.

Tehniline märkus:

mõiste „tehnoloogia” hõlmab „tarkvara”.

 
▼M31

II LISA

Artiklis 14, artikli 15 lõike 1 punktis a ja artikli 15 lõikes 1a osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

▼C4A.  Isikud

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Bashar ( image) Al-Assad ( image)

Sünniaeg: 11. september 1965.

Sünnikoht: Damaskus.

Diplomaatiline pass nr D1903.

Vabariigi president, meeleavaldajate vastu suunatud repressioonide korraldaja ja elluviija.

23.5.2011

▼M34

2.

Maher (image) (teise nimega Mahir) Al-Assad (image)

Sünniaeg: 8. detsember 1967

Sünnikoht: Damaskus

Diplomaatiline pass nr 4138

42. brigaadi kindralmajor ja endine 4. soomusdivisjoni brigaadikomandör

Pärast 2011. aasta maid teenistuses olnud Süüria relvajõudude liige koloneli auastmes või sellega võrdväärses või sellest kõrgemas auastmes; 42. brigaadi kindralmajor ja endine 4. soomusdivisjoni brigaadikomandör. Assadi perekonna liige; president Bashar Al-Assadi vend.

9.5.2011

▼M29

3.

Ali ( image) Mamluk ( image) (teise nimega Mamlouk)

Sünniaeg: 19. veebruar 1946

Sünnikoht: Damaskus

Diplomaatiline pass nr 983

Riikliku julgeolekubüroo direktor; Süüria üldluureteenistuse ülem, osales meeleavaldajate vastu suunatud vägivallas.

9.5.2011

▼M34

4.

Atej (image) (teise nimega Atef, Atif) Najib (image) (teise nimega Najeeb)

Sünnikoht: Jablah, Süüria

Poliitilise julgeolekuteenistuse endine juhataja Deraas. Osalemine meeleavaldajate vastu suunatud vägivallas. Assadi perekonna liige; president Bashar Al-Assadi nõbu.

9.5.2011

5.

Hafiz (image) Makhlouf (image) (teise nimega Hafez Makhlouf)

Sünniaeg: 2. aprill 1971

Sünnikoht: Damaskus

Diplomaatiline pass nr 2246

Endine kolonel ja üldluureteenistuse Damaskuse haru osakonnajuhataja, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Makhloufi perekonna liige; president Bashar Al-Assadi nõbu.

9.5.2011

▼M29

6.

Muhammad ( image) Dib ( image) Zaytun ( image) (teise nimega Mohammed Dib Zeitoun; teise nimega Mohamed Dib Zeitun)

Sünniaeg: 20. mai 1951

Sünnikoht: Damaskus

Diplomaatiline pass nr D000001300

Üldjulgeolekuteenistuse juhataja, osales meeleavaldajate vastu suunatud vägivallas.

9.5.2011

▼C4

7.

Amjad ( image) Al-Abbas ( image)

 

Poliitilise julgeoleku teenistuse juhataja Banyas, osales meeleavalduste mahasurumises Baidas.

9.5.2011

▼M33

8.

Rami ( image) Makhlouf ( image)

Sünniaeg: 10. juuli 1969.

Sünnikoht: Damaskus.

Pass nr 454224

Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid telekommunikatsiooni-, finantsteenuste-, transpordi- ja kinnisvarasektorites; tal on finantshuvid ja/või tal on kõrge ametikoht Syriatelis, mis on Süüria juhtiv mobiilsideoperaator, ning investeerimisfondides Al Mashreq, Bena Properties ja Cham Holding.

Annab oma ärihuvide kaudu Süüria režiimile rahalist toetust ja abi.

Ta on Makhloufi perekonna mõjukas liige ning tihedalt seotud Assadi perekonnaga; president Bashar Al-Assadi nõbu.

9.5.2011

▼C4

9.

Abd Al-Fatah ( image) Qudsiyah ( image)

Sünniaeg: 1953.

Sünnikoht: Hama.

Diplomaatiline pass nr D0005788.

Süüria sõjaväeluureteenistuse ülem, osales tsiviilelanike vastu suunatud vägivallas.

9.5.2011

▼M34

10.

Jamil (image) (teise nimega Jameel) Hassan (image) (teise nimega al-Hassan)

Sündinud: 1953

Sünnikoht: Homs, Süüria

Süüria õhujõudude luureülem

Süüria õhujõududes kindralmajori auastmes, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Süüria õhujõudude luureülem, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Vastutab tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest Süürias.

9.5.2011

▼M29 —————

▼M30 —————

▼C4

13.

Munzir ( image) Al-Assad ( image)

Sünniaeg: 1. märts 1961.

Sünnikoht: Latakia.

Passid nr 86449 ja nr 842781.

Osales osana Shabiha relvastatud üksusest tsiviilelanike vastu suunatud vägivallas.

9.5.2011

▼M19 —————

▼M34 —————

▼M29

16.

Faruq ( image) (teise nimega Farouq, Farouk) Al Shar' ( image) (teise nimega Al Char', Al Shara', Al Shara)

Sünniaeg: 10. detsember 1938

Süüria endine asepresident, osales tsiviilelanike vastu suunatud vägivallas.

23.5.2011

▼M33 —————

▼M33

18.

Mohammed ( image) Hamcho ( image)

Sünniaeg: 20. mai 1966.

Pass nr 002954347

Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid inseneriteaduste ja ehitus-, meedia-, majutus- ja tervishoiusektorites. Tal on finantshuvid ja/või tal on kõrge ametikoht mitmes Süüria äriühingus, eelkõige on nendeks Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project ning Syria Metal industries.

Ta etendab Süüria äriringkondades olulist rolli, sest on Damaskuse kaubanduskoja peasekretär (nimetati 2014. aasta detsembris ametisse toonase majandusministri Khodr Orfali poolt), Hiina–Süüria kahepoolse ärinõukogu esimees (alates 2014. aasta märtsist) ning Süüria metalli- ja terasenõukogu esimees (alates 2015. aasta detsembrist).

Tal on ka tihedad ärisidemed Süüria režiimi juhtivate isikutega, sealhulgas Maher Al-Assadiga.

Mohammed Hamcho saab oma ärihuvide kaudu kasu Süüria režiimist ja toetab seda ning on seotud sellest režiimist kasu saavate ja seda toetavate isikutega.

27.1.2015

▼C4

19.

Iyad ( image ) (teise nimega Eyad) Makhlouf ( image)

Sünniaeg: 21. jaanuar 1973.

Sünnikoht: Damaskus.

Pass nr N00182074.0

Rami Makhloufi vend ja üldluureteenistuse ametnik, osales tsiviilelanike vastu suunatud vägivallas.

23.5.2011

20.

Bassam ( image) Al Hassan ( image) (teise nimega Al Hasan)

 

Presidendi nõuandja strateegilistes küsimustes, osales tsiviilelanike vastu suunatud vägivallas.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

 

Relvajõudude staabiülem, vastutab sõjaväe osalemise eest rahumeelsete meeleavaldajate vastu suunatud vägivallas.

Hukkus 18. juuli 2012. aasta pommitamise käigus.

23.5.2011

▼M33

22.

Ihab ( image) (teise nimega Ehab, Iehab) Makhlouf ( image)

Sünniaeg: 21. jaanuar 1973.

Sünnikoht: Damaskus.

Pass nr N002848852

Süürias tegutsev suurärimees. Ihab Makhlouf on Syriateli asepresident ja aktsionär; Syriatel on Süüria juhtiv mobiilsideoperaator. Tal on ärihuvid mitmes teises Süüria äriühingus ja üksuses, sealhulgas on nendeks Ramak Construction Co ning Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).

Kuna Ihab Makhlouf on Syriateli asepresident ning nimetatud äriühing kannab oma litsentsilepingu kaudu märkimisväärse osa kasumist Süüria valitsusele, toetab Ihab Makhlouf otseselt Süüria režiimi.

Ta on Makhloufi perekonna mõjukas liige ning tihedalt seotud Assadi perekonnaga; president Bashar Al-Assadi nõbu.

23.5.2011

▼C4

23.

Zoulhima ( image) (teise nimega Zu al-Himma) Chaliche ( image) (teise nimega Shalish, Shaleesh) (teise nimega Dhu al-Himma Shalish)

Sünniaeg: 1951, 1946 või 1956.

Sünnikoht: Kerdaha.

Presidendi kaitsemeeskonna ülem, seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga, president Bashar Al-Assadi nõbu.

23.6.2011

24.

Riyad ( image) Chaliche ( image) (teise nimega Shalish, Shaleesh) (teise nimega Riyad Shalish)

 

Sõjaväe majutuskompleksi direktor, annab režiimile rahalist toetust, president Bashar Al-Assadi nõbu.

23.6.2011

25.

Brigadier Commander Mohammad ( image) (teise nimega Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali ( image) Jafari ( image) (teise nimega Jaafari, Ja'fari, Aziz; teise nimega Jafari, Ali; teise nimega Jafari, Mohammad Ali; teise nimega Ja’fari, Mohammad Ali; teise nimega Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Sünniaeg: 1. september 1957.

Sünnikoht: Yazd, Iraan.

Iraani revolutsioonilise kaardiväe ülemjuhataja, on andnud Süüria režiimile varustust ja toetust, et aidata maha suruda rahulolematuseavaldusi.

23.6.2011

26.

Kindralmajor Qasem ( image) Soleimani ( image) (teise nimega Qasim Soleimany)

 

Iraani revolutsioonilise kaardiväe IRGC - Qods komandör, on andnud Süüria režiimile varustust ja toetust, et aidata maha suruda rahulolematuseavaldusi.

23.6.2011

27.

Hossein Taeb (teise nimega Taeb, Hassan; teise nimega Taeb, Hosein; teise nimega Taeb, Hossein; teise nimega Taeb, Hussayn; teise nimega. Hojjatoleslam Hossein Ta’eb)

Sünniaeg: 1963;

Sünnikoht: Teheran, Iraan.

Iraani revolutsioonilise kaardiväe luureüksuse asekomandör, on andnud Süüria režiimile varustust ja toetust, et aidata maha suruda rahulolematuseavaldusi.

23.6.2011

▼M33

28.

Khalid ( image) (teise nimega Khaled) Qaddur ( image) (teise nimega Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid telekommunikatsiooni-, nafta- ja plastitööstuse sektorites ja/või kes tegutseb nimetatud sektorites, ning kellel on tihedad ärisidemed Maher Al-Assadiga.

Ta saab oma äritegevuse kaudu kasu Süüria režiimist ja toetab seda.

Maher Al-Assadi partner, sealhulgas oma äritegevuse kaudu.

27.1.2015

29.

Ra'if ( image) Al-Quwatly ( image) (teise nimega Ri'af Al-Quwatli, teise nimega Raeef Al-Kouatly)

Sünniaeg: 3.2.1967.

Sünnikoht: Damaskus

Maher Al-Assadi äripartner, vastutab mõnede talle huvi pakkuvate äriprojektide eest, annab režiimile rahalist toetust.

23.6.2011

▼C4

30.

Mohammad ( image) (teise nimega Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh ( image) (teise nimega Muflih)

 

Süüria sõjaväeluureteenistuse ülem Hamas, seotud meeleavaldajate represseerimisega.

1.8.2011

31.

Kindralmajor Tawfiq ( image) (teise nimega Tawfik) Younes ( image) (teise nimega Yunes)

 

Üldluureteenistuse sisejulgeoleku osakonna juhataja, osales tsiviilelanike vastu suunatud vägivallas.

1.8.2011

▼M33

32.

Mohammed ( image) Makhlouf ( image) (teise nimega Abu Rami)

Sünniaeg: 19.10.1932.

Sünnikoht: Latakia, Süüria

Makhloufi perekonna mõjukas liige ning Rami, Ihab ja Iyad Makhloufi äripartner ja isa. Lähedalt seotud Assadi perekonnaga ning Bashari ja Mahir al Assadi emapoolne onu. Tuntakse ka Abu Rami nime all.

Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid Süüria majanduse mitmes sektoris ja/või kes tegutseb nimetatud sektorites, sealhulgas on tal ärihuvid ja/või märkimisväärne mõju äriühingus General Organisation of Tobacco ning nafta-, gaasi-, relva- ja pangandussektorites.

Osaleb Assadi režiimi äritehingutes, mis hõlmavad relvade hankimist ja pangandustegevust. Võttes arvesse tema ulatuslikke äri- ja poliitilisi sidemeid režiimiga, toetab ta Süüria režiimi ja saab sellest kasu.

1.8.2011

33.

Ayman ( image) Jabir ( image) (teise nimega Aiman Jaber)

Sünnikoht: Latakia

Süürias tegutsev suurärimees, kes tegutseb terase-, meedia-, tarbekaupade- ja naftasektorites ning muu hulgas kaupleb kõnealuste kaupadega. Tal on finantshuvid ja/või tal on kõrge ametikoht mitmes Süüria äriühingus ja üksuses, eelkõige on nendeks Al Jazira (aka Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV ning Sama Satellite Channel.

Ayman Jaber on oma äriühingu Al Jazira kaudu aidanud kaasa nafta importimisele äriühingust Overseas Petroleum Trading Süüriasse.

Ayman Jaber saab oma ärihuvide kaudu kasu Süüria režiimist ja toetab seda.

Osutab otsest toetust režiimiga seotud relvastatud üksuste (tuntud Shabiha ja/või Suqur as-Sahraa nime all) tegevustele ja etendab neis juhtivat rolli.

Ayman Jaber on oma äritegevuse kaudu Rami Makhloufi äripartner ja režiimiga seotud relvastatud üksustes etendatava rolli kaudu Maher Al-Assadi partner.

27.1.2015

▼C4

34.

Hayel ( image) Al-Assad ( image)

 

Maher Al-Assadi asetäitja, armee 4. diviisi sõjaväepolitseiüksuse juht, osales repressioonides.

23.8.2011

35.

Ali ( image) Al-Salim ( image) (teise nimega Al-Saleem)

 

Süüria Kaitseministeeriumi hangete osakonna direktor, selle osakonna kaudu hangitakse kogu Süüria armee relvastus.

23.8.2011

36.

Nizar Al-Assad ( image)

Bashar Al-Assadi nõbu; ettevõtte Nizar Oilfield Supplies endine juht.

Väga lähedane isik tähtsamatele valitsusametnikele. Rahastab Shabihat Latakia piirkonnas.

23.8.2011

▼M29

37.

Brigaadikindral Rafiq ( image) (teise nimega Rafeeq) Shahadah ( image) (teise nimega Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Süüria sõjaväeluureteenistuse osakonna 293 (siseküsimused) endine ülem Damaskuses. Osales otseselt tsiviilelanike vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Damaskuses. President Bashar Al-Assadi nõunik strateegiaküsimustes ja sõjaväeluure alal.

23.8.2011

▼C4

38.

Brigaadikindral Jamea ( image) Jamea ( image) (teise nimega Jami Jami, Jame’, Jami’)

 

Süüria sõjaväeluureteenistuse osakonnaülem Dayr az-Zoris. Osales otseselt tsiviilelanike vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Dayr az-Zoris ja Alboukamalis.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Sünniaeg: 1935.

Sünnikoht: Aleppo.

Aseminister, endine kaitseminister, president Bashar Al-Assadi eriesindaja.

Hukkus väidetavalt 18. juuli 2012. aasta pommitamise käigus.

23.8.2011

40.

Muhammad ( image) (teise nimega Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said ( image) (teise nimega Sa’id, Sa’eed, Saeed) Bukhaytan ( image )

 

Ba'athi araabia sotsialistliku partei piirkondliku sekretäri abi alates 2005. aastast, 2000–2005 piirkondliku Ba'athi partei riikliku julgeoleku valdkonna direktor. Endine Hama kuberner (1998–2000). President Bashar Al-Assadi ja Maher Al-Assadi lähedane kaastöötaja. Režiimi oluline otsusetegija tsiviilelanike represseerimisel.

23.8.2011

▼M33

41.

Ali ( image) Douba ( image)

Sünniaeg: 1933.

Sünnikoht: Karfis, Süüria

Vastutab tapmiste eest Hamas 1980. aastal, kutsutud tagasi Damaskusesse president Bashar Al-Assadi erinõunikuks.

23.8.2011

▼M29

42.

Brigaadikindral Nawful ( image) (teise nimega Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn ( image) (teise nimega Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Süüria sõjaväeluureteenistuse osakonnaülem Idlibis. Osales otseselt tsiviilelanike vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Idlibi provintsis.

23.8.2011

▼C4

43.

Brigaadikindral Husam ( image) Sukkar ( image)

 

Presidendi nõunik julgeolekuküsimustes. Presidendi nõunik julgeolekuasutuste tsiviilelanike vastu suunatud repressioonide ja vägivalla alal.

23.8.2011

▼M29

44.

Brigaadikindral Muhammed ( image) (teise nimega Muhamad) Zamrini ( image) (teise nimega Zamreni)

 

Süüria sõjaväeluureteenistuse osakonnaülem Homsis. Osales otseselt tsiviilelanike vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Homsis.

23.8.2011

▼M34

45.

Munir (image) (teise nimega Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (image) (teise nimega Adnuf, Adanof)

Sündinud: 1951

Sünnikoht: Homs, Süüria

Passi nr: 0000092405

Ametikoht: Peastaabi ülema asetäitja, operatsioonid ja väljaõpe, Süüria armee

Auaste: kindralleitnant, Süüria Araabia armee

Kindralleitnandi auastmes ohvitser ja peastaabi ülema asetäitja, vastutav Süüria armee operatsioonide ja väljaõppe eest, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Peastaabi ülema asetäitja ametikohal oli otseselt seotud Süüria tsiviilelanike represseerimise ja nende vastu suunatud vägivallaga.

23.8.2011

▼C4

46.

Brigaadikindral Ghassan ( image) Khalil ( image) (teise nimega Khaleel)

 

Üldluureteenistuse teabeosakonna ülem. Osales otseselt tsiviilelanike vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Süürias.

23.8.2011

47.

Mohammed ( image) (teise nimega Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir ( image) (teise nimega Jaber)

Sünnikoht: Latakia.

Shabiha relvastatud rühmitus. Maher Al-Assadi kaastöötaja Shabiha relvastatud rühmituse juures. Osales otseselt tsiviilelanike vastu suunatud repressioonides ja vägivallas ning Shabiha relvastatud rühmituste tegevuse koordineerimises.

23.8.2011

▼M33

48.

Samir ( image) Hassan ( image)

 

Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid Süüria majanduse mitmes sektoris ja/või kes tegutseb nimetatud sektorites. Tal on ärihuvid ja/või märkimisväärne mõju äriühingutes Amir Group ja Cham Holdings, mis on konglomeraadid, millel on ärihuvid kinnisvara-, turismi-, transpordi- ja finantssektorites. Ta on alates 2014. aasta märtsist olnud kahepoolsete ärinõukogude Venemaa suhete esimees, sellele ametikohale nimetas teda majandusminister Khodr Orfali.

Samir Hassan toetab sularahaannetuste abil režiimi sõjategevust.

Samir Hassan on seotud režiimist kasu saavate või seda toetavate isikutega. Eelkõige on ta seotud Rami Makhloufi ja Issam Anboubaga, kes on nõukogu poolt loetellu kantud ja kes saavad Süüria režiimist kasu.

27.9.2014

▼C4

49.

Fares ( image) Chehabi ( image) (teise nimega Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Ahmad Chehabi poeg.

Sünniaeg: 7. mai 1972.

Aleppo kaubandus- ja tööstuskoja president. Cham Holdingu asejuhataja. Toetab rahaliselt Süüria režiimi.

2.9.2011

▼M23

50.

Tarif ( image) Akhras ( image, image)

(teise nimega Al Akhras)

Sünniaeg: 2. juuni 1951. a.

Sünnikoht: Homs, Süüria

Süüria pass nr 0000092405

Väljapaistev ettevõtja, kes saab režiimist kasu ja toetab seda. Akhras Groupi asutaja (kaubad, kaubandus, töötlemine ja logistika) ning Homsi kaubanduskoja endine esimees. Tihedates ärisuhetes president Al-Assadi perekonnaga. Süüria kaubanduskodade liidu juhtkonna liige. Andis režiimile logistilist tuge (bussid ja tankide laadimiseks mõeldud veokid).

►C5  2.9.2011 ◄

▼C4

51.

Issam ( image) Anbouba ( image)

Anbouba for Agricultural Industries Co juhatuse esimees.

Sünniaeg: 1952.

Sünnikoht: Homs, Süüria.

Toetab rahaliselt repressiivorganeid ja poolsõjaväelisi rühmitusi, kes kasutavad Süüria tsiviilelanike vastu vägivalda. Annab improviseeritud kinnipidamiskeskuste sisseseadmiseks kinnisvara (hooneid, ladusid). Omab finantsalaseid suhteid Süüria kõrgete ametiisikutega.

2.9.2011

52.

Mazen ( image) al-Tabba ( image)

Sünniaeg: 1. jaanuar 1958.

Sünnikoht: Damaskus.

Pass nr: 004415063 kaotab kehtivuse 6. mail. 2015 (Süüria pass)

Ihab Makhlouri ja Nizar al-Assadi (kelle suhtes kehtivad sanktsioonid alates 23.8.2011) äripartner; omab koos Rami Makhlouriga valuutavahetusettevõttet al-diyar lil-Saraafa (Diar Electronic Services), mis toetab Süüria Keskpanga poliitikat.

23.3.2012

▼M29

53.

Adib ( image) Mayaleh ( image) (teise nimega André Mayard)

Sünniaeg: 15. mai 1955

Sünnikoht: Bassir

Adib Mayaleh on Süüria Keskpanga juhatajana vastutav Süüria režiimile majandus- ja finantsabi osutamise eest.

15.5.2012

▼C4

54.

Kindralmajor Jumah ( image) Al-Ahmad ( image) (teise nimega Al-Ahmed)

 

Erivägede juhataja. Vastutab meeleavaldajate vastu vägivalla kasutamise eest terves Süürias.

14.11.2011

▼M29

55.

Colonel Lu'ai ( image) (teise nimega Louay, Loai) al-Ali ( image)

 

Süüria sõjaväeluureteenistuse Deraa osakonna juhataja. Vastutab meeleavaldajate vastu vägivalla kasutamise eest Deraas.

14.11.2011

▼M34

56.

Ali (image) Abdullah (image) (teise nimega Abdallah) Ayyub (image) (teise nimega Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)

Ametikoht: Süüria Araabia armee ja relvajõudude peastaabi ülem alates 18. juulist 2012

Auaste: kindral Süüria Araabia armees

Süüria armees kindrali auastmes, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Süüria relvajõudude peastaabi ülem. Isik, kes toetab Assadi režiimi ja on vastutav Süüria tsiviilelanike vastu suunatud repressioonide ja vägivalla eest.

14.11.2011

57.

Fahd (image) (teise nimega Fahid, Fahed) Jasim (image) (teise nimega Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (image) (teise nimega Al-Freij)

Sünniaeg: 1. jaanuar 1950

Sünnikoht: Hama, Süüria

Auaste: kindralleitnant

Ametikohad: kaitseminister, Süüria relvajõudude aseülemjuhataja

Süüria armees kindrali auastmes. Süüria relvajõudude aseülemjuhataja. Kaitseminister. Vastutab Süüria tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonide ja vägivalla eest.

14.11.2011

▼C4

58.

Kindral Aous ( image) (Aws) Aslan ( image)

Sünniaeg: 1958

Vabariikliku kaardiväe pataljoniülem. Maher al-Assadile ja president al-Assadile lähedalseisev isik. Osales tsiviilelanike represseerimises kogu Süürias.

14.11.2011

59.

Kindral Ghassan ( image) Belal ( image)

 

4. divisjoni büroo kindral-komandant. Maher al-Assadi nõunik ja julgeolekuoperatsioonide koordinaator. Vastutab tsiviilelanike represseerimise eest kogu Süürias.

14.11.2011

60.

Abdullah ( image) (teise nimega Abdallah) Berri ( image)

 

Juhib Berri perekonna rühmitusi. Vastutab valitsusmeelsete rühmituste eest, kes on seotud tsiviilelanike represseerimisega Aleppos.

14.11.2011

61.

George ( image) Chaoui ( image)

 

Süüria elektroonilise armee liige. On osa võtnud tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsetest repressioonidest ning kutsunud üles vägivallale kogu Süüria territooriumil.

14.11.2011

▼M34

62.

Zuhair (image) (teise nimega Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (image)

Sünnikoht: Damaskus, Süüria

Auaste: kindralmajor

Praegune ametikoht: Üldluure direktoraadi (teise nimega üldjulgeoleku direktoraat) asejuhataja alates 2012. aasta juulist

Süüria relvajõududes kindralmajori auastmes, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Üldluure direktoraadi asejuhataja. Vastutab Süüria tsiviilelanikkonna vastu suunatud repressioonide, inimõiguste rikkumiste ja vägivalla eest.

14.11.2011

▼C4

63.

Amar ( image) (teise nimega Ammar) Ismael ( image) (teise nimega Ismail)

Sündinud umbes 3. aprillil 1973;

sünnikoht: Damaskus

Süüria elektroonilise armee tsiviiljuht (maavägede luureteenistus). On osa võtnud tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsetest repressioonidest ning kutsunud üles vägivallale kogu Süüria territooriumil.

14.11.2011

64.

Mujahed ( image) Ismail ( image) (teise nimega Ismael)

 

Süüria elektroonilise armee liige. On osa võtnud tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsetest repressioonidest ning kutsunud üles vägivallale kogu Süüria territooriumil.

14.11.2011

65.

Kindralmajor Nazih ( image)

 

Üldluureteenistuse asedirektor. Vastutab vägivalla kasutamise eest kogu Süürias ning meeleavaldajate hirmutamise ja piinamise eest.

14.11.2011

66.

Kifah ( image) Moulhem ( image) (teise nimega Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

4. divisjoni pataljoniülem. Vastutab tsiviilelanike represseerimise eest Deir el-Zoris.

14.11.2011

67.

Kindralmajor Wajih ( image) (teise nimega Wajeeh) Mahmud ( image)

 

Soomusdivisjoni juhataja. Vastutab meeleavaldajate vastu suunatud vägivalla eest Homsis.

14.11.2011

68.

Bassam ( image) Sabbagh ( image, image) (teise nimega Al Sabbagh)

Sünniaeg: 24. august 1959.

Sünnikoht: Damaskus.

Aadress: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus.

Süüria pass nr 004326765, välja antud 2. november 2008, kehtib kuni 2014. aasta novembrini.

Rami Makhloufi ja Khaldoun Makhloufi õigus- ja finantsnõunik ning asjaajaja. Bashar al-Assadi kaasosanik kinnisvaraprojekti rahastamises Lattakias. Annab valitsusele rahalist toetust.

14.11.2011

69.

Kindralleitnant Talal ( image) Mustafa ( image) Tlass ( image)

 

Peastaabi ülema asetäitja (logistika ja tööjõud). Vastutab meeleavaldajate vastu vägivalla kasutamise eest terves Süürias.

14.11.2011

70.

Kindralmajor Fu'ad ( image) Tawil ( image)

 

Süüria õhujõudude luureteenistuse asejuhataja. Vastutab vägivalla kasutamise eest kogu Süürias ning meeleavaldajate hirmutamise ja piinamise eest.

14.11.2011

▼M34

71.

Bushra (image) Al-Assad (image) (teise nimega Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)

Sünniaeg: 24. oktoober 1960

Assadi perekonna liige; Bashar Al-Assadi õde. Arvestades tema lähedasi isiklikke suhteid ja olulisi finantssuhteid Süüria presidendi Bashar Al-Assadiga, saab ta Süüria režiimist kasu ja on sellega seotud.

23.3.2012

72.

Asma (image) Al-Assad (image) (teise nimega Asma Fawaz Al Akhras)

Sünniaeg: 11. august 1975

Sünnikoht: London, Ühendkuningriik

Passi nr: 707512830, kaotab kehtivuse 22.9.2020

Sünninimi: Al Akhras

Assadi perekonna liige ja tihedalt seotud režiimi võtmeisikutega; president Bashar Al-Assadi naine. Arvestades tema lähedasi isiklikke suhteid ja olulisi finantssuhteid Süüria presidendi Bashar Al-Assadiga, saab ta Süüria režiimist kasu ja on sellega seotud.

23.3.2012

▼C4

73.

Manal ( image) Al-Assad ( image) (teise nimega Manal Al Ahmad)

Sünniaeg: 2. veebruar 1970.

Sünnikoht: Damaskus.

Süüria pass nr 0000000914.

Sünninimi: Al Jadaan

Maher Al Assadi abikaasa, seega saab ta režiimist kasu ja on sellega lähedalt seotud.

23.3.2012

▼M34 —————

▼C4

75.

Kindralleintant Fahid ( image) (teise nimega Fahd) Al-Jassim ( image)

 

Staabiülem. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

76.

Kindralmajor Ibrahim ( image) Al-Hassan ( image) (teise nimega Al-Hasan)

 

Staabiülema asetäitja. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

77.

Brigaadikindral Khalil ( image) (teise nimega Khaleel) Zghraybih ( image, image) (teise nimega Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

 

14. divisjon. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

78.

Brigaadikindral Ali ( image) Barakat ( image)

 

Vabariikliku kaardiväe 103. brigaad. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

79.

Brigaadikindral Talal ( image) Makhluf ( image) (teise nimega Makhlouf)

 

Vabariikliku kaardiväe 103. brigaad. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

▼M29

80.

Brigaadikindral Nazih ( image) (teise nimega Nazeeh) Hassun ( image) (teise nimega Hassoun)

 

Süüria sõjaväeluure ülem, Damaskuse piirkond/Rif Dimashq haru, endine Süüria õhujõudude luure. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

▼C4

81.

Kapten Maan ( image) (teise nimega Ma’an) Jdiid ( image) (teise nimega Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

 

Presidendi kaardivägi. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

82.

Mohammad ( image) (teise nimega Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar ( image) (teise nimega Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

 

Poliitilise julgeoleku divisjon. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

83.

Khald ( image) (teise nimega Khaled) Al-Taweel ( image) (teise nimega Al-Tawil)

 

Poliitilise julgeoleku divisjon. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

84.

Ghiath ( image) Fayad ( image) (teise nimega Fayyad)

 

Poliitilise julgeoleku divisjon. Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis.

1.12.2011

85.

Brigaadikindral Jawdat ( image) Ibrahim ( image) Safi ( image)

154. rügemendi ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Damaskuses ja selle ümbruses, sealhulgas Mo'adamiyehis, Doumas, Abasiyehis, Dumas.

23.1.2012

86.

Kindralmajor Muhammad ( image) (teise nimega Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali ( image) Durgham

4. divisjoni ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Damaskuses ja selle ümbruses, sealhulgas Mo'adamiyehis, Doumas, Abasiyehis, Dumas.

23.1.2012

87.

Kindralmajor Ramadan ( image) Mahmoud ( image) Ramadan ( image)

Erivägede 35. rügemendi ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Baniyasis ja Deraas.

23.1.2012

88.

Brigaadikindral Ahmed ( image) (teise nimega Ahmad) Yousef ( image) (teise nimega Youssef) Jarad ( image) (teise nimega Jarrad)

132. brigaadi ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Deraas, kasutades sealjuures ka automaatrelvi ja õhutõrjekuulipildujaid.

23.1.2012

89.

Kindralmajor Naim ( image) (teise nimega Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem ( image) Suleiman ( image)

3. divisjoni ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Doumas.

23.1.2012

90.

Brigaadikindral Jihad ( image) Mohamed ( image) (teise nimega Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan ( image)

Brigaadiülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Doumas.

23.1.2012

91.

Kindralmajor Fo'ad ( image) (teise nimega Fouad, Fu’ad) Hamoudeh ( image) (teise nimega Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

Sõjaliste operatsioonide juhataja Idlibis

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Idlibis 2011. aasta septembri algul.

23.1.2012

92.

Kindralmajor Bader ( image) Aqel ( image)

Erivägede juhataja

Andis sõduritele käsu korjata kokku surnukehad ja anda need üle mukhabarati liikmetele ning vastutab vägivalla eest Bukamalis.

23.1.2012

93.

Brigaadikindral Ghassan ( image) Afif ( image) (teise nimega Afeef)

45. rügemendi ülem

Sõjaliste operatsioonide juhataja Homsis, Baniyasis ja Idlibis.

23.1.2012

94.

Brigaadikindral Mohamed ( image) (teise nimega Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf ( image) (teise nimega Maarouf, Ma'ruf)

45. rügemendi ülem

Sõjaliste operatsioonide juhataja Homsis. Andis käsu tulistada protestijaid Homsis.

23.1.2012

95.

Brigaadikindral Yousef ( image) Ismail ( image) (teise nimega Ismael)

134. brigaadi ülem

Andis sõduritele käsu tulistada maju ja katustel viibinud inimesi eelmisel päeval tapetud protestijate matuste ajal Talbisehis.

23.1.2012

96.

Brigaadikindral Jamal ( image) Yunes ( image) (teise nimega Younes)

555. rügemendi ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Mo'adimiyehis.

23.1.2012

97.

Brigaadikindral Mohsin ( image) Makhlouf ( image)

 

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Al-Herakis.

23.1.2012

98.

Brigaadikindral Ali ( image) Dawwa

 

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Al-Herakis.

23.1.2012

99.

Brigaadikindral Mohamed ( image) (teise nimega Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor ( image) (teise nimega Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

106. brigaadi ülem, presidendi turvaüksus

Andis sõduritele käsu peksta protestijaid keppidega ning seejärel nad arreteerida. Vastutab rahumeelsete protestijate represseerimise eest Doumas.

23.1.2012

100.

Kindralmajor Suheil ( image) (teise nimega Suhail) Salman ( image) Hassan ( image)

5. divisjoni ülem

Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Deraa provintsis.

23.1.2012

101.

Wafiq ( image) (teise nimega Wafeeq) Nasser ( image)

Suwayda piirkondliku osakonna ülem (sõjaväeluureteenistus)

Sõjaväeluureteenistuse Suwayda piirkondliku osakonna ülem.

23.1.2012

102.

Ahmed ( image) (teise nimega Ahmad) Dibe ( image) (teise nimega Dib, Deeb)

Deraa piirkondliku osakonna ülem (üldjulgeolekuteenistus)

Üldjulgeolekuteenistuse Deraa piirkondliku osakonna ülem, vastutab vangide meelevaldse kinnipidamise ja piinamise eest Deraas.

23.1.2012

103.

Makhmoud ( image) (teise nimega Mahmoud) al-Khattib ( image) (teise nimega Al-Khatib, Al-Khateeb)

Uurimisosakonna ülem (poliitiline julgeolekuteenistus)

Poliitilise julgeoleku teenistuse uurimisosakonna ülem, vastutab vangide kinnipidamise ja piinamise eest.

23.1.2012

104.

Mohamed ( image) (teise nimega Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat ( image) (teise nimega Hikmat, Hekmat) Ibrahim ( image)

Operatsioonide osakonna ülem (poliitiline julgeolekuteenistus)

Poliitilise julgeoleku teenistuse operatsioonide osakonna ülem, vastutab vangide kinnipidamise ja piinamise eest.

23.1.2012

105.

Nasser ( image) (teise nimega Naser) Al-Ali ( image) (teise nimega Brigadier General Nasr al-Ali)

Deraa piirkondliku osakonna ülem (poliitiline julgeolekuteenistus)

Poliitilise julgeoleku teenistuse Deraa piirkondliku osakonna ülem, vastutab vangide kinnipidamise ja piinamise eest. Alates 2012. aasta aprillist poliitilise julgeoleku teenistuse Deraa üksuse ülem (Homsi haru endine ülem).

23.1.2012

106.

Dr Wael ( image) Nader ( image) Al –Halqi ( image) (teise nimega Al-Halki)

Sünniaeg: 1964.

Sünnikoht: Daraa provints.

Peaminister ja endine tervishoiuminister. Peaministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

27.2.2012

▼M34

107.

Mohammad (image) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (image) Al-Sha'ar (image) (teise nimega Al-Chaar, Al-Shaar) (teise nimega Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Sündinud: 1956

Sünnikoht: Aleppo

Siseminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Valitsuse ministrina jagab vastutust Süüria rahva vägivaldse represseerimise eest.

1.12.2011

▼M33

108.

Mohammad ( image) (teise nimega Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati ( image)

Sünniaeg: 1945.

Sünnikoht: Damaskus

Endine rahandusminister, oli ametis 9. veebruarini 2013. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

1.12.2011

▼C4

109.

Imad ( image) Mohammad ( image) (teise nimega Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis ( image) (teise nimega: Imad Mohammad Dib Khamees)

Sünniaeg: 1. august 1961.

Sünnikoht: Damaskuse lähedal.

Energiaminister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

23.3.2012

110.

Omar ( image) Ibrahim ( image) Ghalawanji ( image)

Sünniaeg: 1954.

Sünnikoht: Tartous.

Teenindussektori asepeaminister, kohaliku omavalitsuse minister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

23.3.2012

▼M33

111.

Joseph ( image) Suwaid ( image)

Sünniaeg: 1958.

Sünnikoht: Damaskus

Endine riigiminister, oli ametis vähemalt 21. jaanuarini 2014. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

23.3.2012

112.

Hussein ( image) (teise nimega Hussain) Mahmoud ( image) Farzat ( image) (teise nimega Hussein Mahmud Farzat)

Sünniaeg: 1957.

Sünnikoht: Hama

Endine riigiminister, oli ametis vähemalt 2014. aastani. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

23.3.2012

▼C4

113.

Mansour ( image)Fadlallah ( image)Azzam ( image) (teise nimega: Mansur Fadl Allah Azzam)

Sünniaeg: 1960.

Sünnikoht: Sweida provints.

Presidendi asjade minister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

27.2.2012

▼M33

114.

Emad ( image) Abdul-Ghani ( image) Sabouni ( image) (teise nimega Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Sünniaeg: 1964.

Sünnikoht: Damaskus

Endine telekommunikatsiooni- ja tehnoloogiaminister, oli ametis vähemalt 2014. aasta aprillini. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

27.2.2012

▼C4

115.

Kindral Ali ( image) Habib ( image) (teise nimega Habeeb) Mahmoud ( image)

Sünniaeg: 1939.

Sünnikoht: Tartous.

Endine kaitseminister. Seotud Süüria režiimi ja Süüria sõjaväega ning tsiviilelanike meeleavalduste vägivaldse mahasurumisega.

1.8.2011

116.

Tayseer ( image) Qala ( image) Awwad ( image)

Sünniaeg: 1943.

Sünnikoht: Damaskus.

Endine justiitsminister. Seotud Süüria režiimiga ja tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsetele repressioonidega.

23.9.2011

▼M33

117.

Adnan ( image) Hassan ( image) Mahmoud ( image)

Sünniaeg: 1966.

Sünnikoht: Tartous

Endine informatsiooniminister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

23.9.2011

▼C4

118.

Dr Mohammad ( image) (teise nimega Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal ( image) Al-Shaar ( image) (teise nimega Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

Sünniaeg: 1956.

Sünnikoht: Aleppo.

Endine majandus- ja kaubandusminister. Seotud Süüria režiimiga ja tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsetele repressioonidega.

1.12.2011

119.

Sufian ( image) Allaw ( image)

Sünniaeg: 1944.

Sünnikoht: al-Bukamal, Deir Ezzor.

Endine nafta- ja mineraalsete maavarade minister. Seotud režiimiga ja tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsetele repressioonidega.

27.2.2012

120.

Dr Adnan ( image) Slakho ( image)

Sünniaeg: 1955.

Sünnikoht: Damaskus.

Endine tööstusminister. Seotud režiimiga ja tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsetele repressioonidega.

27.2.2012

121.

Dr Saleh ( image) Al-Rashed ( image)

Sünniaeg: 1964.

Sünnikoht: Aleppo provints.

Endine haridusminister. Seotud režiimiga ja tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsetele repressioonidega.

27.2.2012

122.

Dr Fayssal ( image) (teise nimega Faysal) Abbas ( image)

Sünniaeg: 1955.

Sünnikoht: Hama provints.

Endine transpordiminister. Seotud režiimiga ja tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsetele repressioonidega.

27.2.2012

123.

Ghiath ( image) Jeraatli ( image) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

Sünniaeg: 1950.

Sünnikoht: Salamiya.

Endine riigisekretär. Seotud režiimiga ja tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsetele repressioonidega.

23.3.2012

124.

Yousef ( image) Suleiman ( image) Al-Ahmad ( image) (teise nimega Al-Ahmed)

Sünniaeg: 1956.

Sünnikoht: Hasaka.

Endine riigisekretär. Seotud režiimiga ja tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsetele repressioonidega.

23.3.2012

125.

Hassan ( image, image) al-Sari ( image)

Sünniaeg: 1953.

Sünnikoht: Hama.

Endine riigisekretär. Seotud režiimiga ja tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsetele repressioonidega.

23.3.2012

126.

Bouthaina ( image) Shaaban ( image) (teise nimega Buthaina Shaaban)

Sünniaeg: 1953.

Sünnikoht: Homs, Süüria.

Presidendi poliitiline ja meediaküsimuste valdkonna nõustaja alates 2008. aasta juulist ning ametikoha tõttu oli seotud elanike vägivaldse mahasurumisega.

26.6.2012

127.

Brigaadikindral Sha'afiq ( image) (teise nimega Shafiq, Shafik) Masa ( image) (teise nimega Massa)

 

Maavägede luureteenistuse 215. üksuse (Damaskus) juht. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest. Osaleb tsiviilelanike represseerimises.

24.7.2012

128.

Brigaadikindral Burhan ( image) Qadour ( image) (teise nimega Qaddour, Qaddur)

 

Maavägede luureteenistuse 291. üksuse (Damaskus) juht. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012

129.

Brigaadikindral Salah ( image) Hamad ( image)

 

Maavägede luureteenistuse 291. üksuse juhi asetäitja. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012

130.

Brigaadikindral Muhammad ( image) (või: Mohammed) Khallouf ( image) (teise nimega Abou Ezzat)

 

Juhib maavägede luureteenistuse 235. üksust ehk nn Palestiina üksust (Damaskus), mis asub armee repressioonimehhanismi keskmes. Osaleb otseselt režiimivastaste represseerimises. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012

131.

Kindralmajor Riad ( image) (teise nimega Riyad) al-Ahmed ( image) (teise nimega Al-Ahmad)

 

Maavägede luureteenistuse Latakia üksuse juht. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise ja tapmise eest.

24.7.2012

132.

Brigaadikindral Abdul- Salam ( image image, image) Fajr Mahmoud ( image)

 

Õhujõudude luureteenistuse Bab Touma üksuse (Damaskus) juht. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012

133.

Brigaadikindral Jawdat ( image) al-Ahmed ( image) (teise nimega Al-Ahmad)

 

Õhujõudude luureteenistuse Homsi üksuse juht. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012

134.

Kolonel Qusay ( image) Mihoub ( image)

 

Õhujõudude luureteenistuse Deraa üksuse juht (saadeti Damaskusest Deraasse, kui selles linnas algasid meeleavaldused). Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012

135.

Kolonel Suhail ( image) (teise nimega Suheil) Al-Abdullah ( image) (teise nimega Al- Abdallah)

 

Õhujõudude luureteenistuse Latakia üksuse juht. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012

136.

Brigaadikindral Khudr ( image) Khudr ( image)

 

Üldluureteenistuse Latakia üksuse juht. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012

▼M29

137.

Brigaadikindral Ibrahim ( image) Ma'ala ( image) (teise nimega Maala, Maale, Ma'la)

 

Üldluureteenistuse 285. üksuse (Damaskus) juht (asendas brigaadikindral Hussam Fenditit 2011. aasta lõpus). Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012

▼C4

138.

Brigaadikindral Firas ( image) Al-Hamed ( image) (teise nimega Al-Hamid)

 

Üldluureteenistuse 318. üksuse (Homs) juht. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012

139.

Brigaadikindral Hussam ( image) (teise nimega Husam, Housam, Houssam) Luqa ( image) (teise nimega Louqa, Louca, Louka, Luka)

 

Poliitilise julgeoleku teenistuse Homsi üksuse juht alates 2012. aasta aprillist (brigaadikindral Nasr al-Ali mantlipärija). Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012

140.

Brigaadikindral Taha ( image) Taha ( image)

 

Poliitilise julgeoleku teenistuse Latakia üksuse eest kohapeal vastutav isik. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.

24.7.2012

141.

Bassel ( image) (teise nimega Basel) Bilal ( image)

 

Idlibi keskvangla politseiametnik. Osales otseselt Idlibi keskvanglas kinnipeetavate režiimivastaste piinamises.

24.7.2012

142.

Ahmad ( image) (teise nimega Ahmed) Kafan ( image)

 

Idlibi keskvangla politseiametnik. Osales otseselt Idlibi keskvanglas kinnipeetavate režiimivastaste piinamises.

24.7.2012

143.

Bassam ( image) al-Misri ( image)

 

Idlibi keskvangla politseiametnik. Osales otseselt Idlibi keskvanglas kinnipeetavate režiimivastaste piinamises.

24.7.2012

144.

Ahmed ( image) (teise nimega Ahmad) al-Jarroucheh ( image) (teise nimega Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Sünniaeg: 1957

Üldluureteenistuse välisküsimuste üksuse (279. üksuse) juht. Vastutab üldluure eest Süüria suursaatkondades. Osaleb otseselt režiimivastaste represseerimises Süüria ametivõimude poolt ning Vastutab Süüria opositsiooni represseerimise eest välismaal.

24.7.2012

145.

Michel ( image) Kassouha ( image) (teise nimega Kasouha) (teise nimega Ahmed Salem; teise nimega Ahmed Salem Hassan)

Sünniaeg: 1. veebruar 1948.

Süüria julgeolekuteenistuse liige alates 1970. aastate algusest, on seotud võitlusega režiimivastaste vastu Prantsusmaal ja Saksamaal. Ta vastutab alates 2006. aasta märtsist Süüria üldluureteenistuse 273. üksuse suhtekorralduse eest. Ta on reservohvitserina lähedalseisev isik üldluureteenistuse juhile Ali Mamloukile, kes on üks režiimi kõrgemaid julgeolekuametnikke, kelle suhtes kohaldab EL alates 9. maist 2011 piiravaid meetmeid. Toetab otseselt režiimivastaste represseerimist Süüria režiimi poolt ning vastutab Süüria opositsiooni represseerimise eest välismaal.

24.7.2012

146.

Kindral Ghassan ( image) Jaoudat ( image) Ismail ( image) (teise nimega Ismael)

Sünniaeg: 1960.

Päritolukoht: Drekish, Tartousi piirkond.

Vastutab õhujõudude luureteenistuse missioonide üksuse eest, kes juhib koostöös erioperatsioonide üksusega õhujõudude luureteenistuse eliitvägesid, kes mängivad olulist osa režiimi poolt toimepandavates repressioonides. Sellega seoses on Ghassan Jaoudat Ismail üks kõrgematest sõjaväeametnikest, kes rakendavad otseselt režiimi poolt režiimivastaste vastu toimepandavaid repressioone.

24.7.2012

147.

Kindral Amer ( image) al-Achi ( image) (teise nimega Amis al Ashi; teise nimega Ammar Aachi; teise nimega Amer Ashi)

 

Alepi sõjakooli diplomit omav õhujõudude luureteenistuse teabeüksuse juht (alates 2012. aastast), Süüria kaitseministrile Daoud Rajahile lähedalseisev isik. Oma ülesannete kaudu õhujõudude luureteenistuses on Amer al-Achi kaasatud Süüria opositsiooni represseerimisse.

24.7.2012

148.

Kindral Mohammed ( image) (teise nimega Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali ( image) Nasr ( image) (või: Mohammed Ali Naser)

Sünniaeg: umbes 1960.

Presidendi nooremale vennale Maher Al Assadile lähedalseisev isik. On enamiku oma karjäärist olnud vabariiklikus kaardiväes. Asus 2010. aastal tööle üldluureteenistuse siseküsimuste üksusesse (nn 251. üksus), mis tegeleb poliitilise opositsiooni vastase võitlusega. Ühena kõnealuse üksuse vastutavatest isikutest osaleb kindral Mohammed Ali otseselt režiimivastaste represseerimises.

24.7.2012

149.

Kindral Issam ( image) Hallaq ( image)

 

Õhujõudude staabiülem alates 2010. aastast. Juhib režiimivastaste vastu läbiviidavaid õhuoperatsioone.

24.7.2012

150.

Ezzedine ( image) Ismael ( image) (teise nimega Ismail)

Sünniaeg: 1940. aastate keskpaik (tõenäoliselt 1947).

Sünnikoht: Bastir. Jablehi piirkond.

Õhujõudude luureteenistuse erukindral ja reservohvitser, mille juhiks ta sai 2000. aastate alguses. Ta nimetati 2006. aastal presidendi poliitiliseks ja julgeoleku valdkonna nõunikuks. Süüria presidendi poliitilise ja julgeoleku valdkonna nõunikuna on Ezzedine Ismael seotud režiimi poolt režiimivastaste suhtes rakendatava repressiivse poliitikaga.

24.7.2012

151.

Samir ( image) (teise nimega Sameer) Joumaa ( image) (teise nimega Jumaa, Jum'a, Joum'a) (teise nimega Abou Sami)

Sünniaeg: umbes 1962.

Ta on ligikaudu 20 aastat olnud Bashar al-Assadi ühe tähtsaima julgeoleku valdkonna nõuniku Muhammad Nasif Khayrbiki (kes täidab ametlikult asepresident Faruq Al Shar'i asetäitja ülesandeid) kabinetiülem. Lähedaste suhete tõttu Bashar al-Assadi ja Muhammad Nasif Khayrbikiga on Samir Joumaa seotud režiimi poolt režiimivastaste suhtes rakendatava repressiivse poliitikaga.

24.7.2012

▼M20

152.

Dr Qadri ( image) (teise nimega Kadri) Jamil ( image) (teise nimega Jameel)

 

Endine peaministri asetäitja majandusalal, endine sisekaubanduse ja tarbijakaitse minister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust tsiviilelanike vastu suunatud vägivalla eest.

16.10.2012

▼C4

153.

Waleed ( image) (teise nimega Walid) Al Mo'allem ( image) (teise nimega Al Moallem, Muallem)

 

Endine peaminister, praegu välisasjade ja väljarännanute minister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼M34 —————

▼C4

155.

Dr Mohammad ( image) (teise nimega Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar ( image) (teise nimega Abd al-Sattar) Al Sayed ( image) (teise nimega Al Sayyed)

 

Usuasjade minister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼M19

156.

Insener Hala ( image) Mohammad ( image) (teiste nimedega Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser ( image)

 

Endine turismiminister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust tsiviilelanike vastu suunatud vägivalla eest.

16.10.2012

▼C4

157.

Insener Bassam ( image) Hanna ( image)

 

Veevarude minister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼M19

158.

Insener Subhi ( image) Ahmad ( image) Al Abdallah ( image) (teise nimega Al-Abdullah)

 

Endine põllumajanduse ja põllumajandusreformi minister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust tsiviilelanike vastu suunatud vägivalla eest.

16.10.2012

159.

Dr Mohammad ( image) (teiste nimedega Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya ( image) (teiste nimedega Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla ( image) (teiste nimedega Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)

 

Endine kõrghariduse minister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust tsiviilelanike vastu suunatud vägivalla eest.

16.10.2012

▼C4

160.

Dr Hazwan Al Wez (teise nimega Al Wazz)

 

Haridusminister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼M19

161.

Dr Mohamad ( image) (teiste nimedega Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer ( image) (teise nimega Dhafer) Mohabak ( image) (teiste nimedega Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Endine majandus- ja väliskaubandusminister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust tsiviilelanike vastu suunatud vägivalla eest.

16.10.2012

▼C4

162.

Dr Mahmoud ( image) Ibraheem ( image) (teise nimega Ibrahim) Sa'iid ( image) (teise nimega Said, Sa’eed, Saeed)

 

Transpordiminister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼M19

163.

Dr. Safwan ( image) Al Assaf ( image)

 

Endine elamumajanduse ja linnaarenduse minister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust tsiviilelanike vastu suunatud vägivalla eest.

16.10.2012

164.

Insener Yasser ( image) (teise nimega Yaser) Al Siba'ii ( image) (teiste nimedega Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)

 

Endine riiklike ehitustööde minister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust tsiviilelanike vastu suunatud vägivalla eest.

16.10.2012

165.

Insener Sa'iid ( image) (teiste nimedega Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi ( image) (teiste nimedega Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi ( image)

 

Endine nafta- ja maavarade minister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust tsiviilelanike vastu suunatud vägivalla eest.

16.10.2012

▼C4

166.

Dr Lubana ( image) (teise nimega Lubanah) Mushaweh ( image) (teise nimega Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Sünniaeg: 1955,

sünnikoht: Damaskus

Kultuuriminister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼M19

167.

Dr Jassem ( image) (teise nimega Jasem) Mohammad ( image) (teiste nimedega Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria ( image)

Sünniaeg: 1968

Endine töö- ja sotsiaalminister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust tsiviilelanike vastu suunatud vägivalla eest.

16.10.2012

▼C4

168.

Omran ( image) Ahed ( image) Al Zu'bi ( image) (teise nimega Al Zoubi, Al Zo’bi, Al Zou’bi)

Sünniaeg: 27. september 1959;

sünnikoht: Damaskus

Informatsiooniminister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼M19

169.

Dr Adnan ( image) Abdo ( image) (teise nimega Abdou) Al Sikhny ( image) (teiste nimedega Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

 

Endine tööstusminister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust tsiviilelanike vastu suunatud vägivalla eest.

16.10.2012

▼C4

170.

Najm ( image) (teise nimega Nejm) Hamad ( image) Al Ahmad ( image) (teise nimega Al-Ahmed)

 

Justiitsminister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

171.

Dr Abdul- Salam ( image image, image) Al Nayef ( image)

 

Terviseminister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

172.

Dr Ali ( image) Heidar ( image) (teise nimega Haidar, Heydar, Haydar)

 

Rahvusliku leppimise riigiminister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

173.

Dr Nazeera ( image) (teise nimega Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah ( image) Sarkees ( image) (teise nimega Sarkis)

 

Riigiminister keskkonna alal. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼M19

174.

Mohammed ( image) Turki ( image) Al Sayed ( image)

 

Endine tööstusminister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust tsiviilelanike vastu suunatud vägivalla eest.

16.10.2012

175.

Najm-eddin ( image) (teiste nimedega Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit ( image) (teise nimega Khrait)

 

Endine riigiminister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust tsiviilelanike vastu suunatud vägivalla eest.

16.10.2012

▼C4

176.

Abdullah ( image) (teise nimega Abdallah) Khaleel ( image) (teise nimega Khalil) Hussein ( image) (teise nimega Hussain)

 

Riigiminister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

177.

Jamal ( image) Sha'ban ( image) (teise nimega Shaaban) Shaheen ( image)

 

Riigiminister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

▼M19 —————

▼C4

179.

Razan ( image) Othman ( image)

Rami Makhloufi abikaasa, Waleed (teise nimega Walid) Othmani tütar.

Sünniaeg: 31. jaanuar 1977.

Sünnikoht: Latakia provints.

Isikutunnistuse number: 06090034007

Lähedased isiklikud ja rahalised suhted loetelusse kantud president Bashar Al-Assadi nõbu Rami Makhloufiga, kes on režiimi peamine rahastaja. Oma seisundi tõttu on seotud Süüria režiimiga ja saab sellest kasu.

16.10.2012

▼M20

180.

Ahmad al-Qadri

Sünnikuupäev: 1956

Põllumajandus- ja põllumajanduse reformi minister. Valitsuse ministrina jagab vastutust tsiviilelanike suhtes toime pandud režiimi vägivaldsete repressioonide eest.

24.6.2014

▼M34

181.

Suleiman Al Abbas

 

Nafta ja maavarade minister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Valitsuse ministrina jagab vastutust Süüria rahva vägivaldse represseerimise eest.

24.6.2014

▼M20

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Sünnikuupäev: 1959

Tööstusminister. Valitsuse ministrina jagab vastutust tsiviilelanike suhtes toime pandud režiimi vägivaldsete repressioonide eest.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat

(teise nimega Shmat)

Sünnikuupäev: 1973

Sotsiaalminister. Valitsuse ministrina jagab vastutust tsiviilelanike suhtes toime pandud režiimi vägivaldsete repressioonide eest.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Sünnikuupäev: 1964

Tööminister. Valitsuse ministrina jagab vastutust tsiviilelanike suhtes toime pandud režiimi vägivaldsete repressioonide eest.

24.6.2014

▼M34

185.

Ismael Ismael (teise nimega Ismail Ismail või Isma'Il Isma'il)

Sündinud: 1955

Süüria valitsuse minister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Rahandusminister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest.

24.6.2014

▼M20

186.

Dr Khodr Orfali

(teise nimega Khud, teise nimega Khudr Urfali, teise nimega Orphaly)

Sünnikuupäev: 1956

Majandus- ja väliskaubandusminister Valitsuse ministrina jagab vastutust tsiviilelanike suhtes toime pandud režiimi vägivaldsete repressioonide eest.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Sünnikuupäev: 1966

Sisekaubanduse ja tarbijakaitseminister. Valitsuse ministrina jagab vastutust tsiviilelanike suhtes toime pandud režiimi vägivaldsete repressioonide eest.

24.6.2014

188.

Bishr Riyad Yazigi

Sünnikuupäev: 1972

Turismiminister. Valitsuse ministrina jagab vastutust tsiviilelanike suhtes toime pandud režiimi vägivaldsete repressioonide eest.

24.6.2014

189.

Dr Malek Ali

(teise nimega Malik)

Sünnikuupäev: 1956

Kõrgharidusminister. Valitsuse ministrina jagab vastutust tsiviilelanike suhtes toime pandud režiimi vägivaldsete repressioonide eest.

24.6.2014

190.

Hussein Arnous

(teise nimega Arnus)

Sünnikuupäev: 1953

Avalike tööde minister. Valitsuse ministrina jagab vastutust tsiviilelanike suhtes toime pandud režiimi vägivaldsete repressioonide eest.

24.6.2014

191.

Dr Hassib Elias Shammas

(teise nimega Hasib)

Sünnikuupäev: 1957

Riigiminister. Valitsuse ministrina jagab vastutust tsiviilelanike suhtes toime pandud režiimi vägivaldsete repressioonide eest.

24.6.2014

▼M33

192.

Hashim Anwar al-Aqqad teise nimega Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

Sünniaeg: 1961.

Sünnikoht: Mohagirine, Süüria

Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid Süüria majanduse mitmes sektoris ja/või kes tegutseb nimetatud sektorites. Tal on ärihuvid ja/või märkimisväärne mõju äriühingus Anwar Akkad Sons Group (AASG) ja selle filiaalis United Oil. AASG on konglomeraat, millel on ärihuvid nafta-, gaasi-, keemiatööstuse-, kindlustus-, tööstusmasinate-, kinnisvara-, turismi-, messi-, allhanke-, kindlustus- ja meditsiiniseadmete sektorites.

Hashim Anwar al-Aqqad oli veel 2012. aastal Süüria parlamendi liige.

Al-Aqqad ei oleks saanud olla edukas režiimi toetuseta. Võttes arvesse tema äri- ja poliitilisi sidemeid režiimiga, toetab ta Süüria režiimi ja saab sellest kasu.

23.7.2014

▼M34

193.

Suhayl (teise nimega Sohail, Suhail, Suheil) Hassan (teise nimega Hasan, al-Hasan, al-Hassan) hüüdnimega Tiiger (teise nimega al-Nimr)

Sündinud: 1970

Sünnikoht: Jableh (Latakia provints, Süüria)

Auaste: kindralmajor

Ametikoht: Qawat al-Nimri (nn tiigriväed) ülem

Süüria armees kindralmajori auastmes, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Tiigrivägedena tuntud väeüksuse ülem. Vastutab tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest Süürias.

23.7.2014

▼M27

182.

Amr Armanazi

(teise nimega Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy)

Sünniaeg: 7. veebruar 1944

Süüria teadusuuringute keskuse (SSRC) peadirektor, toetas Süüria armeed sellise varustuse hankimisel, mida kasutatakse meeleavaldajate jälgimiseks ja represseerimiseks. Vastutab ka ebakonventsionaalsete relvade (sh keemiarelvade) ning nende kanderakettide väljatöötamise ja tootmise eest.

Vastutav tsiviilelanikkonna vägivaldse represseerimise eest; toetab režiimi.

23.7.2014

▼M34

1.

Houmam Jaza'iri (teise nimega Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)

Sündinud: 1977

Majandus- ja väliskaubandusminister pärast 2011. aasta maid. Valitsuse ministrina jagab vastutust Süüria rahva vägivaldse represseerimise eest.

21.10.2014

▼M23

2.

Mohamad Amer Mardini

(teise nimega Mohammad Amer Mardini)

Sünniaeg: 1959.

Sünnikoht: Damaskus

Kõrgharidusminister alates 27.8.2014. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

3.

Mohamad Ghazi Jalali

(teise nimega Mohammad Ghazi al-Jalali)

Sünniaeg: 1969

Sünnikoht: Damaskus

Kommunikatsiooni- ja tehnoloogiaminister alates 27.8.2014. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

4.

Kamal Cheikha

(teise nimega Kamal al-Sheikha)

Sünniaeg: 1961.

Sünnikoht: Damaskus

Veevarude minister alates 27.8.2014. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

5.

Hassan Nouri

(teise nimega Hassan al-Nouri)

Sünniaeg: 9.2.1960

Haldusarengu minister alates 27.8.2014. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

6.

Mohammad Walid Ghazal

Sünniaeg: 1951.

Sünnikoht: Aleppo

Elamumajanduse ja linnaarenduse minister alates 27.8.2014. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

7.

Khalaf Souleymane Abdallah

(teise nimega Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Sünniaeg: 1960.

Sünnikoht: Deir Ezzor

Tööminister alates 27.8.2014. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

8.

Nizar Wahbeh Yazaji

(teise nimega Nizar Wehbe Yazigi)

Sünniaeg: 1961

Sünnikoht: Damaskus

Tervishoiuminister alates 27.8.2014. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

9.

Hassan Safiyeh

(teise nimega Hassan Safiye)

Sünniaeg: 1949

Sünnikoht: Latakia

Sisekaubanduse ja tarbijakaitse minister alates 27.8.2014. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

10.

Issam Khalil

Sünniaeg: 1965

Sünnikoht: Banias

Kultuuriminister alates 27.8.2014. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad

(teise nimega Mohammad Muti'a Moayyad)

Sünniaeg: 1968

Sünnikoht: Ariha (Idlib)

Riigiminister alates 27.8.2014. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

12.

Ghazwan Kheir Bek

(teise nimega Ghazqan Kheir Bek)

Sünniaeg: 1961.

Sünnikoht: Latakia

Transpordiminister alates 27.8.2014. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

▼M34

13.

Ghassan Ahmed Ghannan (teise nimega kindralmajor Ghassan Ghannan, brigaadikindral Ghassan Ahmad Ghanem)

Auaste: kindralmajor

Ametikoht: 155. raketibrigaadi ülem

Pärast 2011. aasta maid teenistuses olnud Süüria relvajõudude liige koloneli auastmes või sellega võrdväärses või sellest kõrgemas auastmes. Kindralmajor ja 155. raketibrigaadi ülem. Seotud Maher al-Assadiga tulenevalt tema rollist 155. raketibrigaadis. 155. raketibrigaadi komandörina toetab Süüria režiimi ja vastutab tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest. Vastutab SCUD rakettide tulistamise eest erinevate tsiviilobjektide pihta ajavahemikus 2013. aasta jaanuarist märtsini.

21.10.2014

▼M23

14.

Kolonel Mohammed Bilal

(teise nimega kolonelleitnant Muhammad Bilal)

 

Süüria õhujõudude luureteenistuse vanemohvitserina toetab ta Süüria režiimi ja on vastutav vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu. Ta on ühtlasi seotud loetellu kantud teadusuuringute keskusega (SSRC).

21.10.2014

▼M33 —————

▼M23

16.

Abdelhamid Khamis Abdullah

(teise nimega Abdulhamid Khamis Abdullah, teise nimega Hamid Khamis, teise nimega Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)

 

Nõukogu poolt Süüria režiimist kasu saamise ja selle toetamise eest loetellu kantud ettevõtte Overseas Petroleum Trading Company esimees. Koordineeris naftatarneid Süüria režiimile loetellu kantud Süüria riikliku naftakompaniiga Sytrol. Seetõttu saab ta Süüria režiimist kasu ja toetab seda.

Arvestades tema kõrgeimat positsiooni eespool nimetatud üksuses, vastutab ta selle üksuse tegevuse eest.

21.10.2014

▼M34

199.

Bayan Bitar (teise nimega Dr Bayan Al-Bitar)

Sünniaeg: 8. märts 1947

Aadress: PO Box 11037 Damascus, Syria

Tegevdirektor üksustes Organisation for Technological Industries (OTI) ja Syrian Company for Information Technology (SCIT), mis on mõlemad Süüria Kaitseministeeriumi, mis on nõukogu poolt loetellu kantud, tütarettevõtjad. OTI aitab toota keemiarelvi Süüria režiimi jaoks. OTI ja SCITi tegevdirektorina toetab Bayan Bitar Süüria režiimi. Tulenevalt tema rollist keemiarelvade tootmisel jagab ta ka vastutust Süüria rahva vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest. Kuna ta on nendes üksustes kõrgel ametikohal, on ta samuti seotud loetellu kantud üksustega OTI ja SCIT.

7.3.2015

200.

Brigaadikindral Ghassan Abbas

Sünniaeg: 10. märts 1960

Sünnikoht: Homs

Aadress: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (teise nimega SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus)

Loetellu kantud üksuse Syrian Scientific Studies and Research Centre'i (SSRC/CERS) Jumraya/Jmraiya lähedal asuva filiaali juht. Ta on olnud seotud keemiarelvade levikuga ja keemiarelvarünnakute korraldamisega, muu hulgas 2013. aasta augustis Ghoutas. Sellest tulenevalt jagab ta vastutust Süüria rahva vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest. SSRC/CERSi Jumraya/Jmraiya lähedal asuva filiaali juhina toetab Ghassan Abbas Süüria režiimi. Tulenevalt tema kõrgest ametikohast SSRCs on ta samuti seotud loetellu kantud üksusega SSRC.

7.3.2015

201.

Wael Abdulkarim (teise nimega Wael Al Karim)

Sünniaeg: 30. september 1973

Sünnikoht: Damaskus, Süüria (Palestiina päritolu)

Aadress: Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syria.

Süürias tegutsev suurärimees, kes tegutseb nafta-, keemia- ja tootmissektoris. Eelkõige esindab ta äriühingut Abdulkarim Group, teise nimega Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group on Süüria üks suuremaid määrdeainete, määrete ja tööstuskemikaalide tootjaid.

7.3.2015

202.

Ahmad Barqawi (teise nimega Ahmed Barqawi)

Sündinud: 1985

Sünnikoht: Damaskus, Süüria

Aadress: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Araabia Ühendemiraadid

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syria

Süüria režiimile nafta tarnimisel vahendajana tegutseva Pangates International Corp Ltd peadirektor ning Al Karim Groupi juht. Nõukogu on loetellu kandnud nii Pangates Internationali kui ka Al Karim Groupi. Pangatesi tegevdirektorina ja selle emaettevõtja Al Karim Groupi juhina toetab Ahmad Barqawi Süüria režiimi ja saab sellest kasu. Tulenevalt tema kõrgest ametikohast Pangatesis ja Al Karim Groupis on ta samuti seotud loetellu kantud üksustega Pangates International ja Al Karim Group.

7.3.2015

▼M33

203.

George Haswani

(teise nimega Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Aadress: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria

Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid tehnoloogia-, ehitus- ning nafta- ja gaasisektorites ja/või kes tegutseb nimetatud sektorites. Tal on ärihuvid ja/või märkimisväärne mõju mitmes Süüria äriühingus ja üksuses, eelkõige on selleks HESCO Engineering and Construction Company, mis on suur tehnoloogia- ja ehitusettevõte.

George Haswanil on tihedaid sidemeid Süüria režiimiga. Ta toetab režiimi ja saab sellest kasu, kuna tal on vahendajaroll Süüria režiimi poolt ISILilt nafta ostmise tehingutes. Ta saab režiimist kasu ka tänu soodsale kohtlemisele, sealhulgas lepingu sõlmimisele (alltöövõtjana) Venemaa suure naftaettevõtja Stroytransgaziga.

7.3.2015

▼M34

204.

Emad (image) Hamsho (image) (teise nimega Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Aadress: Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria

Ta on ettevõttes Hamsho Trading kõrgel juhtival ametikohal. Tulenevalt tema kõrgest ametikohast nõukogu poolt loetellu kantud üksuse Hamsho International tütarettevõtjas Hamso Trading toetab ta Süüria režiimi. Ta on samuti seotud loetellu kantud üksusega Hamsho International. Ta on samuti Süüria Raua- ja Terasenõukogu asepresident koos selliste loetellu kantud režiimi ärimeestega nagu Ayman Jaber. Ta on samuti Bashar Al-Assadi äripartner.

7.3.2015

▼M32 —————

▼M34

206.

Kindral Muhamad (image) (teise nimega Mohamed, Muhammad) Mahalla (image) (teise nimega Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Sündinud: 1960

Sünnikoht: Jableh

Süüria sõjaväeluureteenistuse osakonna 293 (siseküsimused) ülem alates 2015. aasta aprillist. Vastutav tsiviilelanike vastu suunatud repressioonide ja vägivalla eest Damaskuses/Damaskuse piirkonnas. Endine poliitilise julgeoleku teenistuse asejuhataja (2012), Süüria vabariikliku kaardiväe ohvitser ja poliitilise julgeoleku teenistuse asedirektor. Sõjaväepolitsei ülem, riikliku julgeolekubüroo liige.

29.5.2015

▼M14B.  Üksused

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetelusse kandmise kuupäev

1.

Bena Properties

 

Rami Makhloufi kontrolli all, annab režiimile rahalist toetust.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (teise nimega Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108,Damascus;Tel: 963 112110059 / 963 112110043Faks: 963 933333149

Rami Makhloufi kontrolli all, annab režiimile rahalist toetust.

23.6.2011

▼M25

3.

Hamcho International

(teise nimega Hamsho International Group)

Baghdad Street,PO Box 8254DamascusTel: 963 112316675Faks: 963 112318875Veebisait: www.hamshointl.comE-post: info@hamshointl.com ja hamshogroup@yahoo.com

Hamcho International on suur Süüria valdusettevõtja, mille omanik on Mohammed Hamcho.

Hamcho International saab kasu režiimist ja toetab seda ning on seotud režiimist kasu saava ja seda toetava isikuga.

27.1.2015

▼M14

4.

Military Housing Establishment (teise nimega MILIHOUSE)

 

Riyad Shalishi ja kaitse-ministeeriumi kontrollitav ehitusfirma, annab režiimile rahalist toetust.

23.6.2011

5.

Poliitilise julgeoleku teenistus

 

Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides.

23.8.2011

6.

Üldluureteenistus

 

Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides.

23.8.2011

7.

Sõjaväeluure-teenistus

 

Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides.

23.8.2011

8.

Õhujõudude luureteenistus

 

Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides.

23.8.2011

9.

IRGC Qods Force (Quds Force)

Teheran, Iraan

Qods (või Quds) Force on Iraani islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) eriharu. Qods Force osales varustuse hankimisel ja toetas Süüria režiimi protestide mahasurumisel Süürias. IRGC Qods Force on andnud Süüria julgeolekuteenistustele tehnilist abi, seadmeid ja toetust tsiviilelanike protestiliikumiste mahasurumiseks.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Ettevõtja Cham Holding tütarettevõtja (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)

Režiimi rahastav majandusüksus.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Ettevõtja Cham Holding tütarettevõtja (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)

Režiimi rahastav majandusüksus.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square,DamascusP.O. Box: 2337Damascus Syrian Arab Republic;Tel.: (+963) 11 2456777 ja 2218602Faks: (+963) 11 2237938 ja 2211186Panga e-post: Publicrelations@reb.syVeebisait: www.reb.sy

Riigi omandis olev pank, mis toetab režiimi rahaliselt.

2.9.2011

13.

Addounia TV (teise nimega Dounia TV)

Tel.: +963-11-5667274; +963-11-5667271;

Faks: +963-11-5667272;

Veebisait: http://www.addounia.tv

Addounia TV on õhutanud vägivalda Süüria tsiviilelanike vastu.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – SyriaP.O. Box 9525;Tel +963 (11) 9962; +963 (11) 668 14000; +963 (11) 673 1044;Faks +963 (11) 673 1274;E-post: info@chamholding.syVeebisait: www.chamholding.sy

Rami Makhloufi kontrolli all, Süüria suurim valdusettevõte, mis saab režiimist kasu ja toetab seda.

23.9.2011

15.

El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company)

Aadress: Dair Ali Jordan Highway,P.O. Box 13052,Damascus, Syria;Tel. +963-11-2212345;Faks +963-11-44694450E-post: sales@eltelme.comVeebisait: www.eltelme.com

Toodab ja tarnib side- ja elektriliinimaste ning muid seadmeid Süüria armee jaoks.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Aadress: Dara'a Highway,Damascus, Syria;Tel.: +963-11-6858111;Mobiil: +963-933-240231

Ehitab sõjaväekasarmuid, piiripunktides asuvaid kasarmuid ja muid hooneid sõjaväe jaoks.

23.9.2011

▼M23

17.

Souruh Company

(teise nimega SOROH Al Cham Company)

Aadress: Adra Free Zone Area Damascus — SyriaTel: +963-11-5327266;Mobiil: +963-933-526812;+963-932-878282;Faks: +963-11-5316396E-post: sorohco@gmail.comVeebisait: http://sites.google.com/site/sorohco

Enamus ettevõtte aktsiaid kuulub otse või kaudselt Rami Makhloufile.

►C5  23.9.2011 ◄

▼M14

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor,BP 2900;Tel.: +963 11 61 26 270;Faks: +963 11 23 73 97 19;E-post: info@syriatel.com.sy;Veebisait: http://syriatel.sy/

Rami Makhloufi kontrolli all; annab režiimile rahalist toetust, makstes litsentsilepingu kaudu 50 % oma kasumist valitsusele.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas;Tel.: +963-11-2260805;Faks: +963-11-2260806E-post: mail@champress.comVeebisait: www.champress.net

Telekanal, mis osaleb valeinformatsiooni levitamises ja vägivalla õhutamises meeleavaldajate vastu.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper -Damascus – Duty Free Zone;Tel.: 00963 11 2137400;Faks: 00963 11 2139928

Päevaleht, mis osaleb valeinformatsiooni levitamises ja vägivalla õhutamises meeleavaldajate vastu.

1.12.2011

▼M27

21.

Centre d'études et de recherches syrien (CERS)

(teise nimega Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street,Po Box 4470,Damascus

Toetab Süüria armeed materjalide hankimisel, mida kasutatakse meeleavaldajate jälgimiseks ja represseerimiseks.

Ebakonventsionaalsete relvade (sh keemiarelvade) ning nende kanderakettide väljatöötamise ja tootmise eest vastutav avalik-õiguslik asutus.

1.12.2011

▼M14

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9,PO Box 7155,Damascus;Tel.: 963112725499.Faks: 963112725399

Variettevõte, osaleb tundlike materjalide hankimises CERSi poolt.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5,PO Box 6394,Damascus;Tel./faks: 63114471080

Variettevõte, osaleb tundlike materjalide hankimises CERSi poolt.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202,Industrial Zone,Al-Qadam Road,Damas

Variettevõte, osaleb tundlike materjalide hankimises CERSi poolt.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street,P.O.Box 5966,Damascus;Tel: +963-11-5111352;Faks: +963-11-5110117

Variettevõte, osaleb tundlike materjalide hankimises CERSi poolt.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966,Abou Bakr Al-Seddeq St.,Damascusand PO BOX 2849Al-Moutanabi Street,Damascusja PO BOX 21120Baramkeh,Damascus;Tel.: 963112121816. 963112121834. 963112214650. 963112212743. 963115110117

Variettevõte, osaleb tundlike materjalide hankimises CERSi poolt.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building,17 Street Nissan,Damascus, Syria

Riigi omandis olev ettevõte, mis vastutab kogu Süüria naftaekspordi eest. Osaleb režiimi rahastamises.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company,PO Box 60694,Damascus, SyriaBOX: 60694.Tel.: 963113141635.Faks: 963113141634.E-post: info@gpc-sy.com

Riigi omandis olev naftaettevõte. Osaleb režiimi rahastamises.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham -Western Dummar 1st. Island -Property 2299- AFPC BuildingP.O. Box 7660Damascus, Syria;Tel.: 00963-11- (6183333); 00963-11- (31913333);Faks: 00963-11- (6184444); 00963-11- (31914444);afpc@afpc.net.sy

Ühisettevõte, millest 50 % kuulub ettevõttele General Petroleum Corporation. Osaleb režiimi rahastamises.

1.12.2011

30.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,P.O. Box 7572Damascus, Syria;Tel.: +963 11-222-8200; +963 11-222-7910;Faks: +963 11-222-8412

Riigile kuuluv pank. Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

31.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street,Damascus, Syria;Tel.: +963 11-222-7604; +963 11-221-8376;Faks: +963 11-221-0124

Riigile kuuluv pank. Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

32.

Saving Bank

Syria-Damascus – Merjah – Al-Furat St.P.O. Box: 5467.Faks: 224 4909; 245 3471;Tel.: 222 8403;E-post: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy

Riigile kuuluv pank. Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

33.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez,P.O. Box 4325,Damascus, Syria;Tel.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393;Faks: +963 11-224-1261;Veebisait: www.agrobank.org

Riigile kuuluv pank. Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,P.O. Box 11-8701,Beirut, Lebanon;Tel.: +961 1-741666;Faks: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629;Veebisait: www.slcb.com.lb

Commercial Bank of Syria (juba loetellu kantud) tütarettevõte. Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

35.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza AreaP.O. Box 9120Damascus, Syria;Tel.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400;Faks: +963 11-662-1848

GPC ühisettevõte. Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

36.

Ebla Petroleum Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16,P.O. Box 9120,Damascus, Syria;Tel.: +963 116691100

GPC ühisettevõte. Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

37.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway,P.O. Box 81,Damascus, Syria

GPC ühisettevõte. Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012

38.

Central Bank of Syria

Syria, Damascus, Sabah Bahrat SquarePostal address: Altjreda al Maghrebeh square,Damascus, Syrian Arab Republic,P.O. Box: 2254

Osaleb režiimi rahastamises.

27.2.2012

39.

Syrian Petroleum company

Aadress: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32P.O. BOX: 2849 või 3378.Tel.: 00963113137935 või 3137913Faks: 00963113137979 või 3137977E-post: spccom2@scs-net.org or spccom1@scs-net.org;Veebisaidid: www.spc.com.sy www.spc-sy.com

Riigi omandis olev naftaettevõte. Osaleb Süüria režiimi rahastamises.

23.3.2012

40.

Mahrukat Company (The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products)

Peakorter: Damascus – Al Adawi st., Petroleum building;Faks: 00963-11/4445796;Tel.: 00963-11/44451348 – 4451349;E-post: mahrukat@net.sy;Veebisait: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php

Riigi omandis olev naftaettevõte. osaleb Süüria režiimi rahastamises.

23.3.2012

41.

General Organisation of Tobacco

Salhieh Street 616,Damascus, Syria

Annab Süüria režiimile rahalist toetust. General Organisation of Tobacco kuulub täielikult Süüria riigile. Kasum, mida see organisatsioon teenib, sealhulgas litsentside müügist välismaistele tubakaettevõtetele ja neilt ettevõtetelt saadud impordimaksudest, kantakse üle Süüria riigile.

15.5.2012

42.

Kaitseministeerium

Aadress: Umayyad Square,DamascusTel.: +963-11-7770700

Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides.

26.6.2012

43.

Siseministeerium

Aadress: Merjeh Square,Damascus;Tel.: +963-11-2219400; +963-11-2219401; +963-11-2220220; +963-11-2210404

Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides.

26.6.2012

44.

Süüria riiklik julgeolekubüroo

 

Süüria riigiasutus, Süüria Baathi partei organ. Osales otseselt repressioonides. Suunas Süüria julgeolekujõudusid kasutama meeleavaldajate vastu äärmuslikku jõudu.

26.6.2012

▼M19 —————

▼M14

46.

General Organisation of Radio and TV, teise nimega Syrian Directorate General of Radio & Television Est; teise nimega General Radio and Television Corporation; teise nimega Radio and Television Corporation; teise nimega GORT)

Aadress: Al Oumaween Square,P.O. Box 250,Damascus, Syria;Tel: (963 11) 223 4930

Riiklik Süüria teabeministeeriumile alluv asutus, mis sellisena toetab ja edendab riigi teabepoliitikat. Vastutab Süüria riiklike telekanalite (kaks võrgukanalit ja üks satelliitkanal) ning valitsuse raadiojaamade käitamise eest. GORT on õhutanud vägivalda Süüria tsiviilelanike vastu, toimides Assadi režiimi propagandavahendina ja levitades valeinformatsiooni.

26.6.2012

47.

Syrian Company for Oil Transport (teise nimega Syrian Crude Oil Transportation Company); teise nimega SCOT; teise nimega SCOTRACO)

Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way,P.O. Box 13,Banias, Syria;Veebisait www.scot-syria.com;E-post: scot50@scn-net.org

Süüria riigi omandis olev naftaettevõte. Osaleb režiimi rahastamises.

26.6.2012

48.

Drex Technologies S.A.

Asutamise kuupäev: 4. juuli 2000.

Asutamisnumber: 394678.

Direktor: Rami Makhlouf;

Registreeritud esindaja: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd

Ettevõte Drex Technologies kuulub täielikult Rami Makhloufi omandusse, kes on kantud nende isikute nimekirja, kelle suhtes rakendatakse ELi sanktsioone Süüria režiimi rahalise toetamise eest. Rami Makhlouf kasutab ettevõtet Drex Technologies, et hõlbustada ja hallata oma rahvusvahelisi finantsosalusi, sealhulgas enamusosalust ettevõttes SyriaTel, mille EL on kandnud loetelusse põhjusel, et see annab Süüria režiimile samuti rahalist toetust.

24.7.2012

49.

Cotton Marketing Organisation

Aadress: Bab Al-FarajP.O. Box 729,Aleppo;Tel: +96321 2239495/6/7/8;Cmo-aleppo@mail.sy, www.cmo.gov.sy

Riigi omanduses olev ettevõte. Annab Süüria režiimile rahalist toetust.

24.7.2012

50.

Syrian Arab Airlines (teise nimega SAA, teise nimega Syrian Air)

Al-Mohafazeh Square,P.O. Box 417,Damascus, Syria;Tel.: +963112240774

Režiimi kontrolli all olev riigiettevõte. Annab režiimile rahalist toetust.

24.7.2012

51.

Drex Technologies Holding S.A.

Registreeritud Luxembourgis numbriga B77616, mille varasem asukoht oli järgmisel aadressil:

17, rue BeaumontL-1219 Luxembourg

Ettevõtte Drex Technologies Holding S.A. tegelik tulusaaja on Rami Makhlouf, kes on kantud nende isikute nimekirja, kelle suhtes rakendatakse ELi sanktsioone Süüria režiimi rahalise toetamise eest.

17.8.2012

52.

Megatrade

Aadress: Aleppo Street,P.O. Box 5966,Damascus, Syria;Faks: 963114471081

Loetelusse kantud teadusliku sõjalise uurimise instituudi vahendaja. Vahendab kahesuguse kasutusega kaupu, mis on ELi sanktsioonidega Süüria valitsusele keelatud.

16.10.2012

53.

Expert Partners

Aadress: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5,PO Box: 7006,Damascus, Syria

Loetelusse kantud teadusliku sõjalise uurimise instituudi vahendaja. Vahendab kahesuguse kasutusega kaupu, mis on ELi sanktsioonidega Süüria valitsusele keelatud.

16.10.2012

▼M22

54.

Overseas Petroleum Trading

(teiste nimedega „Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)”

ja „Overseas Petroleum Company”).

Dunant Street, Snoubra Sector, Beirut, Lebanon.

Toetab Süüria režiimi ja saab sellest kasu, korraldades Süüria režiimile varjatud naftatarneid.

23.7.2014

▼M27

55.

Tri-Ocean Trading

George Town, Cayman IslandsElukoht: 35b Corniche El Nile, Cairo, Egiptus

Tri-Ocean Energy, mis on nõukogu poolt loetellu kantud, tütarettevõtja. Toetab Süüria režiimi ja saab sellest kasu, korraldades koos oma emaettevõtjaga Tri-Ocean Energy Süüria režiimile varjatuid tarneid. Tri-Ocean Energy tütarettevõtjana on Tri-Ocean Trading samuti seotud üksusega, mis on loetellu kantud.

23.7.2014

55a.

Tri-Ocean Energy

35b Saray El Maadi Tower, Corniche El Nile, Cairo, Egiptus, Postal Code 11431 P.O.Box 1313 Maadi

Toetab Süüria režiimi ja saab sellest kasu, korraldades Süüria režiimile varjatud naftatarneid.

23.7.2014

▼M21

56.

The Baniyas Refinery Company teise nimega Banias, Banyas.

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syria.

Nafta ja mineraalsete maavarade ministeeriumi alla kuuluva ettevõtja General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP) tütarettevõtja. Annab Süüria režiimile rahalist toetust.

23.7.2014

57.

The Homs Refinery Company, teise nimega Hims, General Company for Homs Refinery.

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syria.

Nafta ja mineraalsete maavarade ministeeriumi alla kuuluva ettevõtja General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP) tütarettevõtja. Annab Süüria režiimile rahalist toetust.

23.7.2014

58.

Army Supply Bureau

PO Box 3361, Damascus

Osaleb režiimi toetuseks sõjalise varustuse hankimises ning on seega vastutav Süüria tsiviilelanikkonna vägivaldse represseerimise eest. Süüria kaitseministeeriumi filiaal

23.7.2014

59.

Industrial Establishment of Defence. teise nimega Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Establissements Industriels de la Defense (EID), Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation.

Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damascas, or Al-Hameh, Damascas Countryside, P.O. Box 2230.

Osaleb režiimile sõjalise varustuse hankimises ning on seega vastutav Süüria tsiviilelanikkonna vägivaldse represseerimise eest. Süüria kaitseministeeriumi filiaal

23.7.2014

60.

Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HISAT)

P.O. Box 31983, Barzeh

Juba loetellu kantud Süüria teadusliku sõjalise uurimise instituudi (SSRC) sidus- ja tütarettevõtja. Pakub SSRC-le koolitust ja tuge ning on seega vastutav tsiviilelanikkonna vägivaldse represseerimise eest.

23.7.2014

61.

National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)

P.O. Box 4470 Damascus

Juba loetellu kantud Süüria teadusliku sõjalise uurimise instituudi (SSRC) sidus- ja tütarettevõtja. Pakub SSRC-le koolitust ja tuge ning on seega vastutav tsiviilelanikkonna vägivaldse represseerimise eest.

23.7.2014

62.

El Jazireh teise nimega Al Jazerra

Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beirut süsivesinike sektor

Ayman Jaberi omandis või kontrolli all, seega seotud loetellu kantud isikuga.

23.7.2014

▼M23

63.

Pangates International Corp Ltd

(teise nimega Pangates)

PO Box 8177Sharjah Airport International Free ZoneUnited Arab Emirates

Pangates tegutseb vahendajana Süüria režiimi varustamisel naftaga. Seetõttu toetab ta Süüria režiimi ja saab sellest kasu. Samuti on Pangates seotud loetellu kantud Süüria naftakompaniiga Sytrol.

21.10.2014

64.

Abdulkarim Group

(teise nimega Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 DamascusSyria

Pangatese emaettevõte, kes kontrollib viimase tegevust. Seetõttu toetab ta Süüria režiimi ja saab sellest kasu. Samuti on Abdulkarim Group seotud loetellu kantud Süüria naftakompaniiga Sytrol.

21.10.2014

▼M26

65.

Organisation for Technological Industries

(teise nimega Technical Industries Corporation (TIC))

Aadress: PO Box 11037 Damascus, Syria

Nõukogu poolt loetellu kantud Süüria Kaitseministeeriumi tütarettevõtja.

OTI on seotud keemiarelvade tootmisega Süüria režiimi jaoks.

Seetõttu vastutab ta Süüria rahva vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest.

Kaitseministeeriumi tütarettevõtjana on ta samuti seotud üksusega, mis on loetellu kantud.

7.3.2015

66.

Syrian Company for Information Technology (SCIT).

Aadress: PO Box 11037 Damascus, Syria

Organisation for Technological Industries (OTI) tütarettevõtja ja sellest tulenevalt nõukogu poolt loetellu kantud Süüria Kaitseministeeriumi tütarettevõtja. Ta teeb samuti koostööd nõukogu poolt loetellu kantud Süüria Keskpangaga.

OTI ja kaitseministeeriumi tütarettevõtjana on SCIT samuti seotud nende loetellu kantud üksustega.

7.3.2015

67.

Hamsho Trading

(teise nimega Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group).

Hamsho Building31 Baghdad StreetDamascus,Syria.

Nõukogu poolt loetellu kantud üksuse Hamsho Internationali tütarettevõtja.

Sellisena on Hamsho Trading seotud loetellu kantud üksusega Hamsho International.

Toetab Süüria režiimi oma tütarettevõtjate, sealhulgas Syria Steeli kaudu. Oma tütarettevõtjate kaudu on ta seotud selliste rühmadega nagu režiimi pooldavad Shabia relvastatud rühmitused.

7.3.2015

▼M32 —————

▼M26

70.

DK Group

(teise nimega DK Group Sarl; DK Middle-East & Africa Regional Office).

Aadressid: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Beirut, Lebanon. Azarieh Building – Block 03, 5th FloorAzarieh Street – Solidere – Downtown, PO Box 11-503, Beirut Lebanon.

DK Group tarnib uusi pangatähti Süüria Keskpanka.

Seetõttu toetab DK Group režiimi. Kõnealusest tarnesuhtest tulenevalt on ta on samuti seotud loetellu kantud Süüria Keskpangaga.

7.3.2015

▼B
IIa LISA

ARTIKLIS 14 JA ARTIKLI 15 LÕIKE 1 PUNKTIS B OSUTATUD ÜKSUSTE JA ASUTUSTE LOETELUÜksused

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetelusse kandmise kuupäev

1.

Commercial Bank of Syria

— Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

— Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; bürood kogu maailmas [NPWMD]

Veebisait: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel: +963 11 2218890

Faks: +963 11 2216975;

juhtkonna üldine e-post: dir.cbs@mail.sy

Riigile kuuluv pank, mis osaleb režiimi rahastamises.

13.10.2011

▼M13
III LISA

Veebisaidid, mis sisaldavad teavet pädevate asutuste kohta, ning aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile

A.   Liikmesriikide pädevad asutused:

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGAARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TŠEHHI VABARIIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TAANI

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

EESTI

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IIRIMAA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREEKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISPAANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M15

HORVAATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M13

ITAALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LEEDU

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

MADALMAAD

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMEENIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu

SOOME

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

ÜHENDKUNINGRIIK

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile või temaga suhtlemiseks

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIЁ

▼B
IV LISAARTIKLIS 6 OSUTATUD TOORNAFTA JA NAFTASAADUSTE LOETELU

HS-kood

Kirjeldus

2709 00

Naftast ja bituminoossetest mineraalidest saadud toorõlid.

2710

Naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid, v.a toorõlid; mujal nimetamata preparaadid, mis sisaldavad põhikomponendina 70 % massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks; õlijäätmed (Süürias ei keelata osta kerosiini/reaktiivkütust, mille CN-kood on 2710 19 21 , tingimusel et seda on kavas kasutada ja kasutatakse ainult seda tankinud õhusõiduki lennutegevuse jätkamiseks).

2712

Vaseliin; parafiin, mikrokristalne naftavaha, toorparafiin, osokeriit, ligniidivaha, turbavaha, muud mineraalsed vahad jms sünteesil või muudel menetlustel saadud tooted, värvitud või värvimata.

2713

Naftakoks, naftabituumen jm nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tootmisjäägid.

2714

Looduslik bituumen ja asfalt; bituumenkilt, põlevkivi ja õliliivad; asfaltiidid ja asfaltkivimid.

2715 00 00

Bituumenisegud loodusliku asfaldi või bituumeni, naftabituumeni, mineraaltõrva või sellest saadud pigi baasil (nt bituumenmastiks, vedeldatud bituumen).
V LISA

ARTIKLIS 4 OSUTATUD SEADMED, TEHNOLOOGIA JA TARKVARA

Üldmärkus

Olenemata käesolevas lisas loetletust ei kohaldata seda lisa järgneva suhtes:

a) seadmed, tehnoloogia või tarkvara, mis on loetletud nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 ( 13 ) I lisas või sõjaliste kaupade ühises nimekirjas, või

b) tarkvara, mis on ette nähtud paigaldamiseks kasutaja poolt ilma tarnija olulise abita ja mis on üldiselt üldsusele kättesaadav, kuna seda müüakse varudest jaemüügikohtades piiramatult järgmisel viisil:

i) käsimüügi teel;

ii) postimüügi teel;

iii) elektrooniliste tehingute alusel või

iv) telefonimüügi teel; või

c) tarkvara, mis on üldkasutatav.

Kategooriad A, B, C, D ja E on määruses (EÜ) nr 428/2009 osutatud kategooriad.

Artiklis 4 osutatud seadmed, tehnoloogia ja tarkvara on järgmine:

A.  Seadmete loetelu

 Pakettide süvaseire seadmed

 Võrgu kaudu toimuva side infopüügi seadmed, sealhulgas infopüügi juhtimisseadmed ja andmete arhiveerimise linkide jälitusseadmed

 Raadiosagedusel töötavad jälgimisseadmed

 Võrgu- ja satelliitsüsteemide segamise seadmed

 Kaugjuhitavad nakatamisseadmed

 Kõnetuvastus- ja kõnetöötluse seadmed

 IMSI, ( 14 ) MSISDNi, ( 15 ) IMEI, ( 16 ) TMSI ( 17 ) põhised infopüügi ja jälgimise seadmed

 Taktikalised SMSi, ( 18 ) GSMi, ( 19 ) GPSi, ( 20 ) GPRSi, ( 21 ) UMTSi, ( 22 ) CDMA ( 23 ) ja PSTNi ( 24 ) põhise side infopüügi ja jälgimise seadmed

 DHCP, ( 25 ) SMTP ( 26 ) ja GTP ( 27 ) põhise side infopüügi ja jälgimise seadmed

 Mustrite äratundmise ja mustrite profiili loomise seadmed

 Kaugjuhitavad kriminalistika seadmed

 Semantilise andmetöötluse mootoreid rakendavad seadmed

 WEP ja WPA krüpteeringu koodimurdmisseadmed

 Tootjapõhiste ja standardsete VoIP-protokollide infopüügi seadmed.

B.  Ei kasutata

C.  Ei kasutata

D.  „Tarkvara”, mis on ette nähtud eespool nimetatud A-kategooria seadmete „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

E.  „Tehnoloogia”, mis on ette nähtud eespool nimetatud A-kategooria seadmete „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

Nimetatud kategooriatega hõlmatud seadmed, tehnoloogia ja tarkvara kuuluvad käesoleva lisa reguleerimisalasse üksnes selles ulatuses, nagu need vastavad järgmisele üldisele kirjeldusele: „interneti-, telefoni- ja satelliitside infopüügi ja jälgimise süsteemid”.

Käesolevas lisa kohaldamisel tähendab „jälgimine” kõne sisu või võrguandmete omandamist, kogumist, dekodeerimist, salvestamist, töötlemist, analüüsi ja arhiveerimist.

▼M24
Va LISA

ARTIKLI 7a LÕIKES 1 OSUTATUD REAKTIIVKÜTUS JA KÜTUSELISANDIDNr

Kirjeldus

CN-kood

(1)

Reaktiivkütus (välja arvatud petrool):

 

reaktiivmootoribensiin (kergõlid)

2710 12 70

muu kütus, v.a. petrool (keskmised õlid)

2710 19 29

(2)

Petrooli tüüpi reaktiivkütus (keskmised õlid)

2710 19 21

(3)

Petrooli tüüpi reaktiivkütus, mis sisaldab biodiislit (1)

2710 20 90

(4)

Oksüdatsiooniinhibiitorid

Oksüdatsiooniinhibiitorid, mida kasutatakse määrdeõlilisandites:

 

—  oksüdatsiooniinhibiitorid, mis sisaldavad naftaõlisid

3811 21 00

—  muud oksüdatsiooniinhibiitorid

3811 29 00

Oksüdatsiooniinhibiitorid, mida kasutatakse mineraalõlidega samal eesmärgil kasutatavate vedelike valmislisandites

3811 90 00

(5)

Staatiliste elektrilaengute hajutamiseks mõeldud lisandid

Staatiliste elektrilaengute hajutamiseks mõeldud lisandid, mida kasutatakse määrdeõlides:

 

—  mis sisaldavad naftaõlisid

3811 21 00

—  muud

3811 29 00

Staatiliste elektrilaengute hajutamiseks mõeldud lisandid, mida kasutatakse mineraalõlidega samal eesmärgil kasutatavate vedelike valmislisandites

3811 90 00

(6)

Korrosioonitõrjeained

Korrosioonitõrjeained, mida kasutatakse määrdeõlides:

 

—  mis sisaldavad naftaõlisid

3811 21 00

—  muud

3811 29 00

Korrosioonitõrjeained, mida kasutatakse mineraalõlidega samal eesmärgil kasutatavate vedelike valmislisandites

3811 90 00

(7)

Kütusesüsteemi jäätekkeinhibiitorid (jäätumisvastased lisandid)

Kütusesüsteemi jäätekkeinhibiitorid, mida kasutatakse määrdeõlides:

 

—  mis sisaldavad naftaõlisid

3811 21 00

—  muud

3811 29 00

Kütusesüsteemi jäätekkeinhibiitorid, mida kasutatakse mineraalõlidega samal eesmärgil kasutatavate vedelike valmislisandites

3811 90 00

(8)

Metallide deaktivaatorid

Metallide deaktivaatorid, mida kasutatakse määrdeõlides:

 

—  mis sisaldavad naftaõlisid

3811 21 00

—  muud

3811 29 00

Metallide deaktivaatorid, mida kasutatakse mineraalõlidega samal eesmärgil kasutatavate vedelike valmislisandites

3811 90 00

(9)

Biotsiidlisandid

Biotsiidlisandid, mida kasutatakse määrdeõlides:

 

—  mis sisaldavad naftaõlisid

3811 21 00

—  muud

3811 29 00

Biotsiidlisandid, mida kasutatakse mineraalõlidega samal eesmärgil kasutatavate vedelike valmislisandites

3811 90 00

(10)

Termilist püsivust suurendavad lisandid

Termilist püsivust suurendavad lisandid, mida kasutatakse määrdeõlides:

 

—  mis sisaldavad naftaõlisid

3811 21 00

—  muud

3811 29 00

Termilist püsivust suurendavad lisandid, mida kasutatakse mineraalõlidega samal eesmärgil kasutatavate vedelike valmislisandites

3811 90 00

(1)   Kui see sisaldab endiselt 70 % massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid.
Vb LISA

ARTIKLI 7a LÕIKES 3 OSUTATUD REAKTIIVKÜTUS JA KÜTUSELISANDIDNr

Kirjeldus

CN-kood

(1)

Reaktiivkütus (välja arvatud petrool):

 

reaktiivmootoribensiin (kergõlid)

2710 12 70

muu kütus, v.a. petrool (keskmised õlid)

2710 19 29

(2)

Petrooli tüüpi reaktiivkütus (keskmised õlid)

2710 19 21

(3)

Petrooli tüüpi reaktiivkütus, mis sisaldab biodiislit (1)

2710 20 90

(4)

Oksüdatsiooniinhibiitorid

Oksüdatsiooniinhibiitorid, mida kasutatakse määrdeõlilisandites:

 

—  oksüdatsiooniinhibiitorid, mis sisaldavad naftaõlisid

3811 21 00

—  muud oksüdatsiooniinhibiitorid

3811 29 00

Oksüdatsiooniinhibiitorid, mida kasutatakse mineraalõlidega samal eesmärgil kasutatavate vedelike valmislisandites

3811 90 00

(5)

Staatiliste elektrilaengute hajutamiseks mõeldud lisandid

Staatiliste elektrilaengute hajutamiseks mõeldud lisandid, mida kasutatakse määrdeõlides:

 

—  mis sisaldavad naftaõlisid

3811 21 00

—  muud

3811 29 00

Staatiliste elektrilaengute hajutamiseks mõeldud lisandid, mida kasutatakse mineraalõlidega samal eesmärgil kasutatavate vedelike valmislisandites

3811 90 00

(6)

Metallide deaktivaatorid

Metallide deaktivaatorid, mida kasutatakse määrdeõlides:

 

—  mis sisaldavad naftaõlisid

3811 21 00

—  muud

3811 29 00

Metallide deaktivaatorid, mida kasutatakse mineraalõlidega samal eesmärgil kasutatavate vedelike valmislisandites

3811 90 00

(7)

Biotsiidlisandid

Biotsiidlisandid, mida kasutatakse määrdeõlides:

 

—  mis sisaldavad naftaõlisid

3811 21 00

—  muud

3811 29 00

Biotsiidlisandid, mida kasutatakse mineraalõlidega samal eesmärgil kasutatavate vedelike valmislisandites

3811 90 00

(8)

Termilist püsivust suurendavad lisandid

Termilist püsivust suurendavad lisandid, mida kasutatakse määrdeõlides:

 

—  mis sisaldavad naftaõlisid

3811 21 00

—  muud

3811 29 00

Termilist püsivust suurendavad lisandid, mida kasutatakse mineraalõlidega samal eesmärgil kasutatavate vedelike valmislisandites

3811 90 00

(1)   Kui see sisaldab endiselt 70 % massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid.

▼B
VI LISA

ARTIKLIS 8 OSUTATUD OLULISTE SEADMETE JA TEHNOLOOGIA LOETELU

Üldmärkused

1. Käesolevas lisas käsitletavaid keelde ei tohiks kahjustada selliste keelustamisele mittekuuluvate kaupade (kaasa arvatud rajatiste) ekspordiga, mis sisaldavad üht või mitut keelustatud komponenti ning mille puhul keelustatud komponent või komponendid on kaupade põhiliseks koostisosaks ja seda (neid) on võimalik kergesti eraldada või kasutada muudel eesmärkidel.

NB! Otsustades, kas keelustatud komponenti või komponente võib pidada põhiliseks koostisosaks, on vaja kaaluda koguse, väärtuse ja tehnoloogilise oskusteabega seotud tegureid ning muid konkreetseid asjaolusid, mis võiksid tõendada, et keelustatud komponent või komponendid on hangitavate kaupade põhiliseks koostisosaks.

2. Käesolevas lisas nimetatud kaubad hõlmavad nii uusi kui ka kasutatud kaupu.

3. Ülakomadega („…”) märgitud terminite määratlused on antud vastava kauba tehnilises märkuses.

4. Jutumärkides („…”) märgitud terminite määratlused on esitatud määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas.

Üldmärkus tehnoloogia kohta (GTN)

1. „Tehnoloogia”, mis on „vajalik” keelustatud kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, on keelustatud ka siis, kui seda kohaldatakse keelustamata kaupade suhtes.

2. Keelustamist ei kohaldata sellise „tehnoloogia” suhtes, mis on minimaalselt vajalik selliste kaupade paigaldamiseks, kasutamiseks, hoolduseks (kontrolliks) ja remondiks, mis ei ole keelustatud või mille eksport on vastavalt käesolevale määrusele lubatud.

3. „Tehno” siirde keelustamist ei kohaldata „üldkasutatava” teabe või „fundamentaalteaduslike uuringute” või patenditaotluste tegemiseks vajaliku miinimumteabe suhtes.

Toornafta ja maagaasi leiukohtade uurimine ning toornafta ja maagaasi tootmine

1.A    Seadmed

1. Geofüüsikaliste uuringute seadmed, mootorsõidukid, veesõidukid ja õhusõidukid, mis on spetsiaalselt projekteeritud või kohandatud nafta ja gaasi leiukohtade uurimiseks vajalike andmete kogumiseks, ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid.

2. Andurid, mis on spetsiaalselt projekteeritud nafta- ja gaasipuuraukude puurimiseks, sealhulgas andurid, mida kasutatakse puurimise ajal mõõtmiseks, ja nende juurde kuuluvad seadmed, mis on projekteeritud sellistelt anduritelt saadud andmete kogumiseks ja talletamiseks.

3. Puurimisseadmed, mis on projekteeritud kaljukihistu puurimiseks spetsiaalselt leiukohtade uurimise eesmärgil, või nafta, gaasi ja muude looduslikest süsivesinikest koosneva materjali tootmiseks.

4. Puuri otsakud, puurtorud, puuri ümbrised, tsentreerijad ja muud seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud kasutamiseks nafta- ja gaasipuuraukude puurimisseadmetes või koos nendega.

5. Puuraugu konduktorid, „automaatsed sulgeseadmed” ning „puuraugu suudme sulge- ja reguleerseadmed” ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid, mis vastavad „API ja ISO standarditele” nafta- ja gaasipuuraukudes kasutamiseks.

Tehniline märkus:

a.   „Automaatset sulgeseadet” kasutatakse üldjuhul puurimise ajal maapinnal (või veealuse puurimise korral merepõhjas), et hoida ära nafta ootamatu väljavool ja/või gaasi leke.

b.   „Puuraugu suudme sulge- ja reguleerseadet” kasutatakse üldjuhul puuraugust tuleva vedelikuvoo reguleerimiseks, kui puurauk on valmis ning kui nafta- ja/või gaasitootmisega on alustatud.

c.   Käesoleva punkti tähenduses tähendavad „API ja ISO standardid” Ameerika Naftainstituudi (American Petroleum Institute) standardeid 6A, 16A, 17D ja 11IW ja/või Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (International Standards Organisation) standardeid 10423 ja 13533, mida kohaldatakse nafta- ja/või gaasipuuraukudes kasutamiseks mõeldud automaatsete sulgeseadmete, puuraugu konduktorite ning puuraugu suudme sulge- ja reguleerseadmete suhtes.

6. Toornafta ja maagaasi puurimis- ja tootmisplatvormid.

7. Veesõidukid ja praamid, mis on varustatud puurimise ja/või naftatöötlemise seadmetega, mida kasutatakse nafta, gaasi ja muu loodusliku põleva materjali tootmiseks.

8. API standardile 12J vastavad vedeliku-/gaasieraldajad, mis on spetsiaalselt projekteeritud kasutamiseks nafta- või gaasipuuraukudest, et eraldada vedel nafta veest ja gaas vedelikust.

9. Gaasikompressorid, mille kavandatud rõhk on 40 baari (PN 40 ja/või ANSI 300) või rohkem ja mille imivõimsus on 300 000 Nm3/h või rohkem, mis on mõeldud maagaasi esmaseks töötlemiseks ja edastamiseks (välja arvatud surumaagaasitanklate kompressorid), ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid.

10. „API ja ISO standarditele” vastavad nafta- ja gaasipuuraukudes kasutamiseks mõeldud veealuse tootmise juhtseadmed ja nende osad.

Tehniline märkus:

Kõnealuse kande puhul tähendavad „API ja ISO standardid” Ameerika Naftainstituudi (American Petroleum Institute) standardit 17 F ja/või Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (International Standards Organisation) standardit 13268, mida kohaldatakse veealuse tootmise juhtseadmete suhtes.

11. Pumbad, üldjuhul suure jõudluse ja/või kõrge rõhuga (üle 0,3 m3 minutis ja/või 40 baari), mis on projekteeritud spetsiaalselt puurimismuda ja/või tsemendi pumpamiseks nafta- ja gaasipuurkaevudesse.

1.B    Test- ja kontrolliseadmed

1. Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud puurimismudast, puuraugu tsementimiseks mõeldud tsemendist ning muudest spetsiaalselt nafta- ja gaasipuuraukudes kasutamiseks projekteeritud ja/või selleks otstarbeks valmistatud materjalidest proovide võtmiseks, nende testimiseks ja omaduste analüüsimiseks.

2. Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud kivimist, vedelikest ja gaasidest ning muust nafta- ja/või gaasipuuraugust kas puurimise ajal või pärast seda võetud materjalist või nendega seotud esmase töötlemise rajatisest võetud materjalidest proovide võtmiseks, nende testimiseks ja omaduste analüüsimiseks.

3. Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud nafta- ja/või gaasipuuraukude füüsilise ja mehaanilise olukorra kohta andmete kogumiseks ja nende tõlgendamiseks ning kivimi ja naftakihi in situ omaduste kindlaksmääramiseks.

1.C    Materjalid

1. Puurimismuda, puurimismuda lisandid ja nende komponendid, mis on spetsiaalselt valmistatud nafta- ja gaasipuuraukude stabiliseerimiseks puurimise ajal, puuraugu sette maapinnale tõstmiseks ning puurimisseadmete määrimiseks ja jahutamiseks puuraugus.

2. ’API ja ISO standarditele’ vastavad tsement ja muud materjalid, mis on mõeldud kasutamiseks nafta- ja gaasipuuraukudes.

Tehniline märkus:

„API ja ISO standardid” tähendavad Ameerika Naftainstituudi (American Petroleum Institute) standardit 10A või Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (International Standards Organisation) standardit 10426, mida kohaldatakse naftapuuraugu tsemendi ja muude materjalide suhtes, mis on spetsiaalselt mõeldud kasutamiseks nafta- ja gaasipuuraukude tsementimisel.

3. Korrosioonitõrjeaine, de-emulgaator, vahuvastane aine ja muud kemikaalid, mis on spetsiaalselt valmistatud kasutamiseks nafta- ja/või gaasipuuraugust nafta puurimisel ja selle esmaseks töötlemiseks.

1.D    Tarkvara

1. „Tarkvara”, mis on spetsiaalselt välja töötatud seismiliste, elektromagnetiliste, magnetiliste või raskusjõu uuringutest pärit andmete kogumiseks ja tõlgendamiseks, et teha kindlaks nafta või gaasi võimalik olemasolu.

2. „Tarkvara”, mis on spetsiaalselt ettenähtud puurimise ja tootmise ajal saadud andmete talletamiseks, analüüsimiseks ja tõlgendamiseks, et hinnata nafta või gaasi leiukohtade füüsilisi omadusi ja käitumist.

3. „Tarkvara”, mis on spetsiaalselt välja töötatud „kasutamiseks” naftatootmisel ja töötlemisrajatistes või selliste rajatiste eri allüksustes.

1.E    Tehnoloogia

1. „Tehnoloogia”, mis „on vajalik” alapunktides 1.A.01–1.A.11 nimetatud seadmete „arendamiseks”, „tootmiseks” ja „kasutamiseks”.

Toornafta rafineerimine ja maagaasi veeldamine

2.A    Seadmed

1. Allpool esitatud soojusvahetid ja nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid:

a. ribi-plaatsoojusvahetid, mille pindala ja ruumala suhe on suurem kui 500 m2/m3 ning mis on spetsiaalselt projekteeritud maagaasi eeljahutamiseks;

b. spiraalsoojusvahetid, mis on spetsiaalselt projekteeritud maagaasi veeldamiseks ja järeljahutamiseks.

2. Krüopumbad, mis suudavad teisaldada üle 500 m3/h ainet, mille temperatuur on alla – 120 °C, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

3. Punktis 2.A1 määratlemata „külmkast” ja „külmkasti” seadmed.

Tehniline märkus:

„Külmkasti” seadmete all peetakse silmas spetsiaalselt projekteeritud rajatist, mis on omane veeldusjaamadele ja kus toimub gaasi veeldamine. „Külmkast” hõlmab soojusvaheteid, torustikke, muid seadmeid ja soojusisolaatoreid. Temperatuur „külmkastis” on alla – 120 °C (maagaasi kondenseerumiseks vajalik keskkond). „Külmkasti” ülesanne on ülalnimetatud seadmete soojusisolatsioon.

4. Alla – 120 °C temperatuuriga veeldatud gaasi transporditerminalide seadmed ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

5. Elastsed ja jäigad üle 50 mm läbimõõduga ülekandetorud, mis on mõeldud alla – 120 °C temperatuuriga aine transportimiseks.

6. Spetsiaalselt veeldatud maagaasi transportimiseks projekteeritud merelaevad.

7. Elektrostaatilised soolatustamise seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud toornaftast selliste saastavate lisandite eemaldamiseks nagu soolad, tahked osad ja vesi, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

8. Krakkimisseadmed (sealhulgas hüdrogeeniva krakkimise seadmed) ja koksiseadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud vaakumgaasiõlide või vaakumjääkide muundamiseks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

9. Hüdrogeenimisseadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud bensiini, diiselfraktsioonide ja petrooli väävlitustamiseks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

10. Katalüütilise reformimise seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud väävlitustatud bensiini muundamiseks kõrge oktaanisisaldusega bensiiniks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

11. Rafineerimisüksused C5-C6 fraktsiooniühendite isomeerimiseks ning rafineerimisüksused kergete olefiinide alküülimiseks, et suurendada süsinikufraktsioonide oktaanarvu.

12. Vähemalt 50 m3/h teisaldamisvõimsusega pumbad, mis on spetsiaalselt projekteeritud toornafta ja kütuste transportimiseks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

13. Torud, mille välisläbimõõt on vähemalt 0,2 m ja mis on valmistatud mis tahes järgnevast materjalist:

a. roostevaba teras, milles on vähemalt 23 massiprotsenti kroomi;

b. roostevaba teras ja niklisulamid, mille „täppkorrosiooni kindluse ekvivalent” (pitting resistance equivalent – PRE) on vähemalt 33.

Tehniline märkus:

„Täppkorrosiooni kindluse ekvivalent” näitab, kui korrosioonikindlad on roostevaba terase ja niklisulamid täpp- või pilukorrosiooni suhtes. Roostevaba terase ja niklisulamite korrosioonikindluse määrab peamiselt nende koostis, eelkõige kroom, molübdeen ja lämmastik. Nimetatud ekvivalent arvutatakse järgmise valemi alusel:

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14. „Korgid” (Pipeline Inspection Gauge(s)) ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid.

Tehniline märkus:

„Korke” kasutatakse tavaliselt torude puhastamiseks ja kontrollimiseks seestpoolt (korrosiooni seis või lõhede tekkimine) ning need liiguvad aine rõhu survel torustikus.

15. Seadmed korkide sisselaskmiseks ja kinnipüüdmiseks.

16. Vähemalt 1 000 m3 (1 000 000 liitrit) mahutavusega mahutid toornafta ja kütuste ladustamiseks ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid:

a) fikseeritud kaanega mahutid;

b) ujuvkaanega mahutid.

17. Veealused elastsed suurema kui 50 mm läbimõõduga torud, mis on spetsiaalselt projekteeritud süsivesinike ja injektsioonivedelike, vee või gaasi transportimiseks.

18. Elastsed kõrgsurvetorud kasutamiseks vee peal ja all.

19. Isomeerimisseadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud kergetest süsivesinikest kõrge oktaanarvuga bensiini tootmiseks, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

2.B    Test- ja kontrolliseadmed

1. Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud toornafta ja kütuste kvaliteedi (omaduste) testimiseks ja analüüsimiseks.

2. Liidese kontrollisüsteemid, mis on spetsiaalselt projekteeritud soolatustamise protsessi kontrollimiseks ja optimeerimiseks.

2.C    Materjalid

1. Dietüleenglükool (CAS 111-46-6), trietüleenglükool (CAS 112-27-6).

2. N-metüül-2-pürrolidoon (CAS 872-50-4), sulfolaan (CAS 126-33-0).

3. Looduslikud või sünteetilised tseoliidid, mis on spetsiaalselt ette nähtud vedelfaasiliseks katalüütiliseks krakkimiseks või gaaside (sealhulgas maagaaside) puhastamiseks ja/või dehüdreerimiseks.

4. Järgmised süsivesinike krakkimise ja muundamise katalüsaatorid:

a. üksainus metall (plaatinametall) alumiiniumoksiidil või tseoliitkandjal, spetsiaalselt ette nähtud katalüütiliseks reformimiseks;

b. metallisegu (plaatina kombineeritult muude väärismetallidega) alumiiniumoksiidil või tseoliitkandjal, spetsiaalselt ette nähtud katalüütiliseks reformimiseks;

c. molübdeeni sisaldavad koobalt- või nikkelkatalüsaatorid alumiiniumoksiidil või tseoliitkandjal, spetsiaalselt ette nähtud katalüütilise väävlitustamise protsessi jaoks;

d. pallaadium-, nikkel-, kroom- ja volframkatalüsaatorid alumiiniumoksiidil või tseoliitkandjal, spetsiaalselt ette nähtud katalüütilise hüdrogeeniva krakkimise protsessi jaoks.

5. Bensiinilisandid, mis on spetsiaalselt valmistatud bensiini oktaaniarvu tõstmiseks.

Märkus:

Käesolev kanne hõlmab etüül-tert-butüüleetrit (ETBE) (CAS 637-92-3) ja metüül-tert-butüüleetrit (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D    Tarkvara

1. „Tarkvara”, mis on spetsiaalselt välja töötatud „kasutamiseks” veeldusjaamades või selliste jaamade eri allüksustes.

2. „Tarkvara”, mis on spetsiaalselt välja töötatud nafta rafineerimistehaste (sealhulgas nende allüksuste) „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

2.E    Tehnoloogia

1. „Tehnoloogia” toormaagaasi töötlemiseks ja puhastamiseks (dehüdreerimine, vääristamine, lisandite eemaldamine).

2. Maagaasi veeldamise „tehnoloogia”, sealhulgas „tehnoloogia”, mis on vajalik veeldusjaamade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

3. Veeldatud maagaasi transportimiseks vajalik „tehnoloogia”.

4. „Tehnoloogia”, mis „on vajalik” spetsiaalselt veeldatud maagaasi transportimiseks projekteeritud merelaevade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

5. „Tehnoloogia” toornafta ja kütuste ladustamiseks.

6. „Tehnoloogia”, mis „on vajalik” rafineerimistehaste „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, nagu:

6.1. „tehnoloogia” kergete olefiinide muundamiseks bensiiniks;

6.2. katalüütiliseks reformimiseks ja isomeerimiseks vajalik tehnoloogia;

6.3. katalüütilise ja soojuskrakkimise tehnoloogia.
VII LISAArtiklis 12 osutatud seadmed ja tehnoloogia

8406 81

Auruturbiinid, mille võimsus on suurem kui 40 MW.

8411 82

Gaasiturbiinid, mille võimsus on suurem kui 5 000 kW.

ex  85 01

Kõik elektrimootorid ja -generaatorid, mille võimsus on suurem kui 3 MW või 5 000 kVA.

▼M2
VIII LISAArtikli 11 punktis a osutatud loetelu kullast, väärismetallidest ja teemantidest

HS-kood

Kirjeldus

7102

Teemandid, töödeldud või töötlemata, raamistamata ning kinnitamata.

7106

Hõbe (sh kulla või plaatinaga pinnatud hõbe), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina.

7108

Kuld (sh plaatinaga pinnatud kuld), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina.

7109

Kullaga plakeeritud mitteväärismetallid ning hõbe, töötlemata või pooltöödeldud.

7110

Plaatina, survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina.

7111

Plaatinaga plakeeritud mitteväärismetallid, hõbe või kuld, töötlemata või pooltöödeldud.

7112

Väärismetallide või väärismetallidega plakeeritud metallide jäätmed ja jäägid; muud jäätmed ja jäägid, mis sisaldavad väärismetalle või väärismetalliühendeid, mida kasutatakse peamiselt väärismetallide regenereerimiseks.

▼M5
IX LISA

ARTIKLIS 2b OSUTATUD VARUSTUSE, KAUPADE JA TEHNOLOOGIA LOETELU

▼M16

Käesolevas lisas sätestatud loetelu ei hõlma tarbekaupadena määratletud tooteid, mis on pakendatud jaemüügiks isiklikuks kasutamiseks või pakendatud üksikisikule kasutamiseks, välja arvatud isopropanool.

▼M5

Sissejuhatavad märkused

1. Kui ei ole sätestatud teisiti, osutavad veerus nimetusega „Kirjeldus” kasutatud viitenumbrid kahesuguse kasutusega kaupade kirjeldustele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas.

2. Veerus „Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas” olev viitenumber tähendab, et veerus „Kirjeldus” kirjeldatud toote omadused ei vasta viidatud kahesuguse kasutusega toote parameetritele.

3. Ülakomadega („…”) märgitud terminite määratlused on esitatud vastava kauba tehnilises märkuses.

4. Jutumärkides („…”) märgitud terminite määratlused on esitatud määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas.

Üldmärkused

1. Käesolevas lisas käsitletava kontrollimise eesmärki ei tohiks kahjustada selliste kontrolli alla mittekuuluvate kaupade (kaasa arvatud tootmisvahendite) ekspordiga, mis sisaldavad üht või mitut kontrollitavat komponenti ning mille puhul kontrollitav komponent või komponendid on kaupade põhiliseks koostisosaks ja seda (neid) on võimalik kergesti eraldada või kasutada muudel eesmärkidel.

N.B:  Otsustades, kas kontrollitavat komponenti või komponente võib pidada põhiliseks koostisosaks, on vaja kaaluda koguse, väärtuse ja tehnoloogilise oskusteabega seotud tegureid ning muid konkreetseid asjaolusid, mis võiksid tõendada, et kontrollitav komponent või komponendid on hangitavate kaupade põhiliseks koostisosaks.

2. Käesolevas lisas nimetatud kaubad hõlmavad nii uusi kui ka kasutatud kaupu.

Üldmärkus tehnoloogia kohta (GTN)

(Lugeda koos käesoleva lisa B jaoga)

1. Sellise „tehnoloogia” müüki, tarnimist või eksporti, mis on „vajalik” selliste kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, mille müüki, tarnimist või eksporti kontrollitakse käesoleva lisa IX.A jao alusel (kaubad), kontrollitakse vastavalt B jaole.

2. „Tehnoloogia”, mis on „vajalik” keelustatud kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, on keelustatud ka siis, kui seda kohaldatakse keelustamata kaupade suhtes.

3. Kontrolle ei kohaldata sellise „tehnoloogia” suhtes, mis on minimaalselt vajalik selliste kaupade paigaldamiseks, kasutamiseks, hoolduseks (kontrolliks) ja remondiks, mis ei ole kontrollitud või mille eksport on lubatud vastavalt käesolevale määrusele.

4. „Tehno”siirde kontrolle ei kohaldata „üldkasutatava” teabe või „baasteadusuuringute” või patenditaotluste jaoks vajaliku miinimumteabe suhtes.

KAUBADIX.A1.  Materjalid, kemikaalid, „mikroorganismid” ja „toksiinid”

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

IX.A1.001

Kemikaalid kontsentratsioonil 95 % või rohkem:

tributüülfosfit, (CAS 102–85-2)

isotsüanaatmetaan, (CAS 624–83-9)

kinaldiin, (CAS 91–63-4)

2-bromokloroetaan, (CAS 107–04-0)

 

IX.A1.002

Kemikaalid kontsentratsioonil 95 % või rohkem:

bentsiil, (CAS 134–81-6)

dietüülamiin, (CAS 109–89-7)

dietüüleeter, (CAS 60–29-7)

dimetüüleeter, (CAS 115–10-6)

dimetüülaminoetanool, (CAS 108–01-0)

 

IX.A1.003

Kemikaalid kontsentratsioonil 95 % või rohkem:

2-metoksüetanool, (CAS 109–86-4)

butürüülkoliinesteraas (BCHE)

dietüleentriamiin, (CAS 111–40-0)

diklorometaan (CAS 75–09-3)

dimetüülanaliin, (CAS 121–69-7)

etüülbromiid, (CAS 74–96-4)

etüülkloriid, (CAS 75–00-3)

etüülamiin (CAS 75–04-7)

heksamiin, (CAS 100–97-0)

isopropüülbromiid, (CAS 75–26-3)

isopropüüleeter, (CAS 108–20-3)

metüülamiin, (CAS 74–89-5)

metüülbromiid, (CAS 74–83-9)

monoisopropüülamiin, (CAS 75–31-0)

obidoksiimkloriid, (CAS 114–90-9)

kaaliumbromiid, (CAS 7758-02–3)

püridiin, (CAS 110–86-1)

püridostigmiinbromiid, (CAS 101–26-8)

naatriumbromiid, (CAS 7647-15–6)

naatrium, (CAS 7440-23–5)

tributüülamiin, (CAS 102–82-9)

trietüülamiin, (CAS 121–44-8)

trimetüülamiin, (CAS 75–50-3)

 

▼M16

IX.A1.004

Eraldi kindla keemilise koostisega ühendid vastavalt kombineeritud nomenklatuuri (1) gruppide 28 ja 29 märkusele 1, kontsentratsioonil 90 % või rohkem, välja arvatud kui on määratletud teisiti:

atsetoon, (CAS RN 67-64-1) (CN-kood 2914 11 00 )

atsetüleen, (CAS RN 74-86-2) (CN-kood 2901 29 00 )

ammoniaak, (CAS RN 7664-41-7) (CN-kood 2814 10 00 )

antimon, (CAS RN 7440-36-0) (rubriik 8110 )

bensaldehüüd, (CAS RN 100-52-7) (CN-kood 2912 21 00 )

bensoiin, (CAS RN 119-53-9) (CN-kood 2914 40 90 )

1-butanool, (CAS RN 71-36-3) (CN-kood 2905 13 00 )

2-butanool, (CAS RN 78-92-2) (CN-kood 2905 14 90 )

isobutanool, (CAS RN 78-83-1) (CN-kood 2905 14 90 )

tert-butanool, (CAS RN 75-65-0) (CN-kood 2905 14 10 )

kaltsiumkarbiid, (CAS RN 75-20-7) (CN-kood 2849 10 00 )

süsinikmonooksiid, (CAS RN 630-08-0) (CN-kood 2811 29 90 )

kloor, (CAS RN 7782-50-5) (CN-kood 2801 10 00 )

tsükloheksanool, (CAS RN 108-93-0) (CN-kood 2906 12 00 )

ditsükloheksüülamiin, (CAS RN 101-83-7) (CN-kood 2921 30 99 )

etanool, (CAS RN 64-17-5) (CN-kood 2207 10 00 )

etüleen, (CAS RN 74-85-1) (CN-kood 2901 21 00 )

etüleenoksiid, (CAS RN 75-21-8) (CN-kood 2910 10 00 )

fluoroapatiit, (CAS RN 1306-05-4) (CN-kood 2835 39 00 )

vesinikkloriid, (CAS RN 7647-01-0) (CN-kood 2806 10 00 )

vesiniksulfiid, (CAS RN 7783-06-4) (CN-kood 2811 19 80 )

isopropanool kontsentratsiooniga vähemalt 95 % või rohkem, (CAS RN 67-63-0) (CN-kood 2905 12 00 )

mandelhape, (CAS RN 90-64-2) (CN-kood 2918 19 98 )

metanool, (CAS RN 67-56-1) (CN-kood 2905 11 00 )

metüülkloriid, (CAS RN 74-87-3) (CN-kood 2903 11 00 )

metüüljodiid, (CAS RN 74-88-4) (CN-kood 2903 39 90 )

metüülmerkaptaan, (CAS RN 74-93-1) (CN-kood 2930 90 99 )

monoetüleenglükool, (CAS RN 107-21-1) (CN-kood 2905 31 00 )

oksalüülkloriid, (CAS RN 79-37-8) (CN-kood 2917 19 90 )

kaaliumsulfiid, (CAS RN 1312-73-8) (CN-kood 2830 90 85 )

kaaliumtiotsüanaat, (CAS RN 333-20-0) (CN-kood 2842 90 80 )

naatriumhüpoklorit, (CAS RN 7681-52-9) (CN-kood 2828 90 00 )

väävel, (CAS RN 7704-34-9) (CN-kood 2802 00 00 )

vääveldioksiid, (CAS RN 7446-09-5) (CN-kood 2811 29 05 )

vääveltrioksiid, (CAS RN 7446-11-9) (CN-kood 2811 29 10 )

tiofosforüülkloriid, (CAS RN 3982-91-0) (CN-kood 2853 00 90 )

tri-isobutüülfosfaat, (CAS RN 1606-96-8) (CN-kood 2920 90 85 )

valge/kollane fosfor, (CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0) (CN-kood 2804 70 00 )

 

▼M5

(1)   Nagu on sätestatud komisjoni 9. oktoobri 2012. aasta rakendusmääruses (EL) nr 927/2012, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 304, 31.10.2012, lk 1).IX.A2.  Materjalide töötlemine

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

IX.A2.001

Vähemalt 2,5 m laiusega põrandale kinnitatud tõmbekapp (sisenemisvõimalusega).

 

IX.A2.002

Õhku puhastavate ja õhuga varustavate respiraatoritega muu kui punktis 1A004 või 2B352f1 määratletud täisnäomask.

1A004.a

IX.A2.003

II klassi bioloogiliselt ohutud ruumid või isolaatorid, mis vastavad samadele toimimisstandarditele.

2B352.f.2

IX.A2.004

Bioloogiliste materjalide puhul kasutatavad perioodtoimega tsentrifuugid, mille rootori võimsus on 4 l või rohkem.

 

IX.A2.005

Fermentaatorid, mida on ilma aerosoolide keskkonda sattumise riskita võimalik kasutada patogeensete „mikroorganismide” ja viiruste kultiveerimiseks või toksiinide valmistamiseks, üldmahuga 5 l või enam, kuid alla 20 l.

Tehniline märkus:

fermentaatorid hõlmavad bioreaktoreid, kemostaate ja pidevvoolusüsteeme.

2B352.b

IX.A2.007

harilikud või turbulentsed, õhuvooluga varustatud puhtaõhuruumid ja kompaktsed HEPA või ULPA õhufiltrid, mida võib kasutada ohutustasemetele P3 või P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4) vastavates isolaatorites.

2B352.a

IX.A2.008

Muud kui punktis 2B350 või A2.009 määratletud keemiatööstuse tootmisrajatised, -seadmed ja -komponendid: a.  reaktsioonianumad või reaktorid, segistitega või ilma, mille kogu (geomeetriline) maht on üle 0,1 m3 (100 l), kuid alla 20 m3 (20 000 l), mille kõik töödeldava(te) või säilitatava(te) vedelikuga/vedelikega otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud järgmistest materjalidest: 1.  roostevaba teras, milles on vähemalt 10,5 massiprotsent või rohkem kroomi ning vähemalt 1,2 massiprotsent süsinikku; b.  punktis 2B350.a määratletud reaktsioonianumates või reaktorites kasutatavad segistid; mille kõik töödeldava(te) või säilitatava(te) vedelikuga/vedelikega otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud järgmistest materjalidest: 1.  roostevaba teras, milles on vähemalt 10,5 massiprotsent või rohkem kroomi ning vähemalt 1,2 massiprotsent süsinikku; c.  kogumismahutid, konteinerid ja vastuvõtuanumad, mille kogu (geomeetriline) maht on suurem kui 0,1 m3 (100 l), mille kõik töödeldava(te) või säilitatava(te) vedelikuga/vedelikega otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud järgmistest materjalidest: 1.  roostevaba teras, milles on vähemalt 10,5 massiprotsent või rohkem kroomi ning vähemalt 1,2 massiprotsent süsinikku; d.  soojusvahetid või kondensaatorid, mille soojust ülekandev pind on suurem kui 0,05 m2 ning väiksem kui 30 m2; ja selliste soojusvahetite või kondensaatorite jaoks ettenähtud torud, plaadid, spiraaltorud või plokid (südamikud), mille kõik töödeldava(te) vedelikuga/vedelikega otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud järgmistest materjalidest: 1.  roostevaba teras, milles on vähemalt 10,5 massiprotsent või rohkem kroomi ning vähemalt 1,2 massiprotsent süsinikku. Tehniline märkus: mansettide, tihendite ja muude tihendamise rakenduste jaoks kasutatud materjalid ei määra soojusvaheti kontrollimise staatust. e.  destillatsiooni- või absorptsioonikolonnid, mille siseläbimõõt on üle 0,1 m, mille kõik töödeldava(te) vedelikuga/vedelikega otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud järgmistest materjalidest: 1.  roostevaba teras, milles on vähemalt 10,5 massiprotsent või rohkem kroomi ning vähemalt 1,2 massiprotsent süsinikku; f.  ventiilid „nimimõõtmetega” üle 10 mm ja selliste ventiilide jaoks valmistatud korpused (ventiilikorpused), mille kõik töödeldava(te) või säilitatava(te) vedelikuga/vedelikega otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud järgmistest materjalidest: 1.  roostevaba teras, milles on vähemalt 10,5 massiprotsent või rohkem kroomi ning vähemalt 1,2 massiprotsent süsinikku. Tehniline märkus: 1.  mansettide, tihendite ja muude tihendamise rakenduste jaoks kasutatud materjalid ei määra ventiili kontrollimise staatust; 2.  „nimimõõt” tähistab sisendava ja väljundava läbimõõtudest väiksemat; g.  tootja poolt spetsifitseeritud maksimaalse voolukiirusega üle 0,6 m3/h mitmetihendilised ja tihendita pumbad, mille kõik töödeldava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud järgmistest materjalidest: 1.  roostevaba teras, milles on vähemalt 10,5 massiprotsent või rohkem kroomi ning vähemalt 1,2 massiprotsent süsinikku; h.  tootja poolt spetsifitseeritud maksimaalse voolukiirusega üle 1 m3/h vaakumpumbad (standardtingimustel: temperatuuril 273 K (0 °C) ja rõhul 101,3 kPa) ja selliste pumpade korpused (pumbakered), eelvormitud kerevooderdused, tiivikud, rootorid või jugapumbapihustid, mille kõik töödeldava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest: 1.  „sulamid”, milles on üle 25 massiprotsent niklit ja üle 20 massiprotsent kroomi; 2.  keraamika; 3.  „ferrosiliitsium”; 4.  fluoropolümeerid (polümeersed või elastomeersed materjalid, milles on üle 35 massiprotsent fluori); 5.  klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus); 6.  grafiit või „süsinikgrafiit”; 7.  nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsent niklit; 8.  roostevaba teras, milles on vähemalt 20 massiprotsent niklit ja 19 massiprotsent või rohkem kroomi; 9.  tantaal või tantaali „sulamid”; 10.  titaan või titaani „sulamid”; 11.  tsirkoonium või tsirkooniumi „sulamid” või 12.  nioobium (kolumbium) või nioobiumi „sulamid”. Tehniline märkus: 1.  membraanide või mansettide, tihendite ja muude tihendamise rakenduste jaoks kasutatud materjalid ei määra pumba kontrollimise staatust; 2.  „süsinikgrafiit”on amorfse süsiniku ja grafiidi segu, milles grafiidisisaldus on 8 massiprotsent või rohkem; 3.  „ferrosiliitsiumid”on ränisisaldusega rauasulamid, milles ränisisaldus on 8 massiprotsent või rohkem. Eelpool esitatud punktides loetletud materjalides on sulam, mille suhtes pole antud konkreetset elemendi kontsentratsiooni, selline sulam, milles nimetatud metall moodustab suurema massiprotsent, kui mõni teine element.

2B350.a-e

2B350.g

2B350.i

IX.A2.009

Muud kui punktis 2B350 või A2.008 määratletud keemiatööstuse tootmisrajatised, -seadmed ja -komponendid:

reaktsioonianumad või reaktorid, segistitega või ilma, mille kogu (geomeetriline) maht on üle 0,1 m3 (100 l), kuid alla 20 m3 (20 000 l), mille kõik töödeldava(te) või säilitatava(te) vedelikuga/vedelikega otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud järgmistest materjalidest:

roostevaba teras, milles on vähemalt 20 massiprotsent niklit ja 19 massiprotsent või rohkem kroomi.

Reaktsioonianumates või reaktorites kasutatavad segistid, mille kõik töödeldava(te) või säilitatava(te) vedelikuga/vedelikega otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

roostevaba teras, milles on vähemalt 20 massiprotsent niklit ja 19 massiprotsent või rohkem kroomi.

Kogumismahutid, konteinerid ja vastuvõtuanumad, mille kogu (geomeetriline) maht on suurem kui 0,1 m3 (100 l), mille kõik töödeldava(te) või säilitatava(te) vedelikuga/vedelikega otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

roostevaba teras, milles on vähemalt 20 massiprotsent niklit ja 19 massiprotsent või rohkem kroomi;

soojusvahetid või kondensaatorid, mille soojust ülekandev pind on suurem kui 0,05 m2 ning väiksem kui 30 m2; ja selliste soojusvahetite või kondensaatorite jaoks ettenähtud torud, plaadid, spiraaltorud või plokid (südamikud), mille kõik töödeldava(te) vedelikuga/vedelikega otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud järgmistest materjalidest:

roostevaba teras, milles on vähemalt 20 massiprotsent niklit ja 19 massiprotsent või rohkem kroomi;

Tehniline märkus:

mansettide, tihendite ja muude tihendamise rakenduste jaoks kasutatud materjalid ei määra soojusvaheti kontrollimise staatust;

destillatsiooni- või absorptsioonikolonnid, mille siseläbimõõt on üle 0,1 m, ning vedelikujagajad, aurujagajad või vedelikukogujad, mille töödeldava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud järgmistest materjalidest:

roostevaba teras, milles on vähemalt 20 massiprotsent niklit ja 19 massiprotsent või rohkem kroomi;

ventiilid nimimõõtmetega 10 mm ja rohkem ning selliste ventiilide jaoks valmistatud korpused (ventiilikorpused), kuulid või koonused, mille töödeldava(te) või säilitava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud järgmistest materjalidest:

roostevaba teras, milles on vähemalt 20 massiprotsent niklit ja 19 massiprotsent või rohkem kroomi;

Tehniline märkus:

„nimimõõt”tähistab sisendava ja väljundava läbimõõtudest väiksemat;

mitmetihendilised ja tihendita pumbad tootja poolt spetsifitseeritud maksimaalse voolukiirusega üle 0,6 m3/h (standardtingimustel: temperatuuril 273 K või 0 °C ja rõhul 101,3 kPa); ja selliste pumpade korpused (pumbakered), eelvormitud kerevooderdused, tiivikud, rootorid või jugapumbapihustid, mille töödeldava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud järgmistest materjalidest:

keraamika;

ferrosiliitsiumid (ränisisaldusega rauasulamid, milles ränisisaldus on 8 massiprotsent või rohkem;

roostevaba teras, milles on vähemalt 20 massiprotsent niklit ja 19 massiprotsent või rohkem kroomi.

Tehniline märkus:

membraanide, mansettide, tihendite ja muude tihendamise rakenduste jaoks kasutatud materjalid ei määra pumba kontrollimise staatust.

Eelpool esitatud punktides loetletud materjalides on sulam, mille suhtes pole antud konkreetset elemendi kontsentratsiooni, selline sulam, milles nimetatud metall moodustab suurema massiprotsent kui mõni teine element.

 

▼M16

IX.A2.010

Seadmed

Laboriseadmed, k.a selliste seadmete osad ja tarvikud, keemiliste ainete (purustavaks või mittepurustavaks) analüüsiks või määramiseks, välja arvatud seadmed (sealhulgas nende osad ja tarvikud), mis on spetsiaalselt valmistatud meditsiiniliseks otstarbeks.

 

▼M5B.  TEHNOLOOGIA

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

IX.B.001

IX.A jaos (kaubad) loetletud kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks” vajalik „tehnoloogia”.

Tehniline märkus:

mõiste „tehnoloogia” hõlmab „tarkvara”.

 
X LISA

ARTIKLIS 11B OSUTATUD LUKSUSKAUPADE LOETELU

1.   Tõupuhtad hobused

CN-kood: 0101 21 00

2.   Kaaviar ja kaaviariasendajad; sellised kaaviariasendajad, mille müügihind on kõrgem kui 20 eurot/100 g

CN-koodid: ex 1604 31 00 , ex 1604 32 00

3.   Trühvlid

CN-kood: 2003 90 10

4.   Veinid (sh vahuveinid), mille müügihind on kõrgem kui 50 eurot/l, piiritusjoogid ja muud alkohoolsed joogid, mille müügihind on kõrgem kui 50 eurot/l

CN-koodid: ex 2204 21 kuni ex 2204 29 , ex  22 08 , ex  22 05

5.   Sigarid ja sigarillod, mille müügihind on kõrgem kui 10 eurot iga sigari või sigarillo kohta

CN-koodid: ex 2402 10 00

6.   Parfüümid ja tualettveed, mille müügihind on kõrgem kui 70 eurot 50 ml kohta ning kosmeetika, sh ilu- ja jumestustooted, mille müügihind on kõrgem kui 70 eurot ühiku kohta

CN-koodid: ex 3303 00 10 , ex 3303 00 90 , ex  33 04 , ex  33 07 , ex  34 01

7.   Nahk- ja sadulsepatooted, reisitarbed, käekotid ning sarnased tooted, mille iga toote müügihind on kõrgem kui 200 eurot

CN-koodid: ex 4201 00 00 , ex  42 02 , ex 4205 00 90

8.   Rõivad, rõivamanused ja kingad (olenemata materjalist), mille iga ühiku müügihind on 600 eurot

CN-koodid: ex  42 03 , ex  43 03 , ex 61 , ex 62 , ex  64 01 , ex  64 02 , ex  64 03 , ex  64 04 , ex  64 05 , ex  65 04 , ex 6605 00 , ex 6506 99 , ex 6601 91 00 , ex 6601 99 , ex 6602 00 00

9.   Pärlid, vääris- ja poolvääriskivid ning pärli-, juveel-, kullasepa- ja hõbesepatooted

CN-koodid: 7101 , 7102 , 7103 , 7104 20 , 7104 90 , 7105 , 7106 , 7107 , 7108 , 7109 , 7110 , 7111 , 7113 , 7114 , 7115 , 7116

10.   Mündid ja pangatähed, millel puudub ametliku kurss

CN-koodid: ex 4907 00 , 7118 10 , ex 7118 90

11.   Väärismetallist või väärismetalliga pinnatud või plakeeritud noad, kahvlid ja lusikad

CN-koodid: ex  71 14 , ex  71 15 , ex  82 14 , ex  82 15 , ex  93 07

12.   portselanist, kivist, savist või fajansist lauanõud, mille iga toote müügihind on kõrgem kui 500 eurot

CN-koodid: ex 6911 10 00 , ex 6912 00 30 , ex 6912 00 50

13.   Kristallist lauanõud, mille iga toote müügihind on kõrgem kui 200 eurot

CN-koodid: ex 7009 91 00 , ex 7009 92 00 , ex  70 10 , ex 7013 22 , ex 7013 33 , ex 7013 41 , ex 7013 91 , ex 7018 10 , ex 7018 90 , ex 7020 00 80 , ex 9405 10 50 , ex 9405 20 50 , ex 9405 50 , ex 9405 91

14.   Luksussõidukid inimveoks maismaal, õhus ja meritsi ning nende manused; uute sõidukite puhul sel juhul, kui müügihind on kõrgem kui 25 000 eurot; kasutatud sõidukite puhul sel juhul, kui müügihind on kõrgem kui 15 000 eurot.

CN-koodid: ex  86 03 , ex 8605 00 00 , ex  87 02 , ex  87 03 , ex  87 11 , ex 8712 00 , ex 8716 10 , ex 8716 40 00 , ex 8716 80 00 , ex 8716 90 , ex 8801 00 , ex 8802 11 00 , ex 8802 12 00 , ex 8802 20 00 , ex 8802 30 00 , ex 8802 40 00 , ex 8805 10 , ex 8901 10 , ex  89 03

15.   Kellad ja nende osad juhul, kui iga üksiku ühiku müügihind on kõrgem kui 500 eurot

CN-kood: ex  91 01 , ex  91 02 , ex  91 03 , ex  91 04 , ex  91 05 , ex  91 08 , ex  91 09 , ex  91 10 , ex  91 11 , ex  91 12 , ex  91 13 , ex  91 14

16.   Kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed

CN-kood: 97

17.   Suusa-, golfi- ja veesporditarbed ja –varustus sel juhul, kui üksiku ühiku müügihind on kõrgem kui 500 eurot

CN-koodid: ex 4015 19 00 , ex 4015 90 00 , ex 6112 20 00 , ex 6112 31 , ex 6112 39 , ex 6112 41 , ex 6112 49 , ex 6113 00 , ex  61 14 , ex 6210 20 00 , ex 6210 30 00 , ex 6210 40 00 , ex 6210 50 00 , ex 6211 11 00 , ex 6211 12 00 , ex 6211 20 , ex 6211 32 90 , ex 6211 33 90 , ex 6211 39 00 , ex 6211 42 90 , ex 6211 43 90 , ex 6211 49 00 , ex 6402 12 , ex 6403 12 00 , ex 6404 11 00 , ex 6404 19 90 , ex 9004 90 , ex  90 20 , ex 9506 11 , ex 9506 12 , ex 9506 19 00 , ex 9506 21 00 , ex 9506 29 00 , ex 9506 31 00 , ex 9506 32 00 , ex 9506 39 , ex  95 07

18.   Piljardi-, automaatseadmetega keegli-, kasiinomängude ja müntide või pangatähtedega käivituvate mängude tarbed ja varustus juhul, kui üksiku ühiku müügihind on kõrgem kui 500 eurot

CN-koodid: ex 9504 20 , ex 9504 30 , ex 9504 40 00 , ex 9504 90 80

▼M17
XI LISAArtiklis 11c osutatud kaupade kategooriate nimekiri

ex CN-kood

Toote kirjeldus

9705 00 00

1.  Üle 100 aasta vanad arheoloogilised objektid, mis on saadud

9706 00 00

—  väljakaevamistelt, maapealsetest või veealustest leidudest

—  arheoloogilistest asulakohtadest

—  arheoloogilistest kogudest

9705 00 00

9706 00 00

2.  Üle 100 aasta vanad kunsti-, ajaloo- või religioosse mälestise elemendid, mis moodustavad mälestise olulise osa, aga on sellest eraldatud

9701

3.  4. või 5. kategooriasse mittekuuluvad täielikult käsitsi tehtud pildid ja maalid mis tahes materjalist ja mis tahes materjalil (1)

9701

4.  Täielikult käsitsi maalitud akvarell-, guašš- ja pastellmaalid mis tahes materjalil (1)

6914

9701

5.  1. ega 2. kategooriasse mittekuuluvad täielikult käsitsi valmistatud mosaiigid mis tahes materjalil ja täielikult käsitsi tehtud joonistused mis tahes materjalil (1)

Grupp 49

9702 00 00

8442 50 80

6.  Originaalgravüürid, -tõmmised, -serigraafiad ja -litograafiad koos vastavate trükiplaatidega ning originaalplakatid (1)

9703 00 00

7.  1. kategooriasse mittekuuluvad originaalskulptuurid või -kujud ja originaalidega samal viisil valmistatud koopiad (1)

3704

3705

3706

4911 91 00

8.  Fotod, filmid ja nende negatiivid (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

9.  Hällitrükised ja käsikirjad, sealhulgas maakaardid ja muusikapartituurid üksikult või kogudena (1)

9705 00 00

9706 00 00

10.  Üle 100 aasta vanad raamatud, üksikult või kogudena

9706 00 00

11.  Üle 200 aasta vanad trükitud maakaardid

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

12.  Igat liiki arhiivid mis tahes kandjal ja nende säilikud, mis on üle 50 aasta vanad

9705 00 00

13.  

a)  Kogud (2) ning zooloogia-, botaanika-, mineraloogia- ja anatoomiaalastest kogudest pärit esemed;

9705 00 00

b)  Ajaloolise, paleontoloogilise, etnograafilise või numismaatilise tähtsusega kogud (2)

9705 00 00

Grupid 86–89

14.  Üle 75 aasta vanad transpordivahendid

 

15.  Kõik muud kategooriatesse 1–14 mittekuuluvad antiikesemed

 

a)  vanusega 50–100 aastat:

Grupp 95

—  mänguasjad, mängud

7013

—  klaasesemed

7114

—  juveliiride valmistatud kuld- ja hõbeesemed

Grupp 94

—  mööbel

Grupp 90

—  optika-, fotograafia- või filmiseadmed

Grupp 92

—  muusikainstrumendid

Grupp 91

—  kellad ja nende osad

Grupp 44

—  puitesemed

Grupp 69

—  keraamika

5805 00 00

—  gobeläänid

Grupp 57

—  vaibad

4814

—  tapeet

Grupp 93

—  relvad

9706 00 00

b)  vanusega üle 100 aasta.

(1)   Mis on vanemad kui 50 aastat ning ei kulu nende autorile.

(2)   Nagu Euroopa Kohus on need määratlenud kohtuasjas 252/84 tehtud otsuses: kollektsiooniesemed ühise tollitariifistiku rubriigi 97.05 tähenduses on esemed, millel on kollektsiooni arvamiseks nõutavad omadused, st esemed, mis on suhteliselt haruldased, mida ei kasutata tavaliselt nende algse eesmärgi kohaselt, millega tehtavad äritehingud erinevad tavalisest kauplemisest samalaadsete tarbeesemetega ja mis on hinnalised.( 1 ) ELT L 177, 30.6.2006, lk 1.

( 2 ) EÜT L 345, 19.12.2002, lk 1.

( 3 ) ELT L 145, 30.4.2004, lk 1.

( 4 ) EÜT L 9, 15.1.2003, lk 3.

( 5 ) EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

( 6 ) ELT L 134, 29.5.2009, lk 1.

( 7 ) EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

( 8 ) EÜT L 344, 28.12.2001, lk 70.

( 9 ) EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.

( 10 ) Nõukogu 31. mai 2013. aasta otsus 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 147, 1.6.2013, lk 14).

( 11 ) Nõukogu määrus (EL) nr 1332/2013 13. detsember 2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias (ELT L 335, 14.12.2013, lk 3).

( 12 ) Nõukogu 5. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (ELT L 134, 29.5.2009, lk 1).

( 13 ) Nõukogu 5. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (ELT L 134, 29.5.2009, lk 1).

( 14 IMSI – rahvusvaheline mobiiliabonendi identifitseerimiskood. See on SIM-kaardil asuv iga mobiilseadme unikaalne identifitseerimiskood, mis võimaldab tuvastada vastava SIM-kaardi GSM ja UMTS võrgus.

( 15 MSISDN – mobiilijaama integreeritud teenusega digitaalvõrgu number. See on number, millega on üheselt võimalik kindlaks teha GSM või UMTS mobiilivõrgu abonent. Lihtsamalt öeldes on see mobiiltelefoni SIM-kaardi telefoninumber ning seetõttu saab selle abil kindlaks teha mobiilsideteenuse abonendi ning samuti IMSI, kuid mitte kõnesid tema kaudu suunata.

( 16 IMEI – rahvusvaheline mobiilseadmestiku identifitseerimiskood. See on harilikult unikaalne number GSM, WCDMA ja IDEN võrku kasutavate mobiiltelefonide ja mõnede satelliittelefonide tuvastamiseks. See on harilikult trükitud telefoni akulahtri siseküljele. Infopüügi (telefoniliini pealtkuulamise) saab määratleda IMEI numbri alusel ning samuti IMSI ja MSISDNi alusel.

( 17 TMSI – mobiilside abonendi ajutine identifitseerimiskood. See on identifitseerimistunnus, mida kõige sagedamini saadetakse mobiilseadme ja võrgu vahel.

( 18 SMS – lühisõnumisüsteem.

( 19 GSM – globaalne mobiilsidesüsteem.

( 20 GPS – globaalne positsioneerimissüsteem.

( 21 GPRS – raadiosidel põhinev pakettandmeteenus.

( 22 UMTS – universaalne mobiilsidesüsteem.

( 23 CDMA – koodjaotusega hulgipöördus.

( 24 PSTN – üldkasutatav telefonivõrk.

( 25 DHCP – dünaamiline hostikonfiguratsiooni protokoll.

( 26 SMTP – lihtne meiliedastusprotokoll.

( 27 GTP – GPRSi tunneldamise protokoll.