2011R0408 — ET — 17.12.2014 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 408/2011,

27. aprill 2011,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1185/2009, mis käsitleb pestitsiidide statistikat, seoses edastamise vorminguga

(EMPs kohaldatav tekst)

(EÜT L 108, 28.4.2011, p.21)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1264/2014, 26. november 2014,

  L 341

6

27.11.2014
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 408/2011,

27. aprill 2011,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1185/2009, mis käsitleb pestitsiidide statistikat, seoses edastamise vorminguga

(EMPs kohaldatav tekst)EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1185/2009, mis käsitleb pestitsiidide statistikat, ( 1 ) eelkõige selle artikli 5 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1185/2009 kehtestatakse pestitsiidide müügi ja kasutamisega seotud võrreldava Euroopa statistika koostamise uus raamistik.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1185/2009 artikli 3 lõikele 3 peavad liikmesriigid edastama statistilised andmed elektrooniliselt komisjoni vastuvõetava asjakohase tehnilise vormingu kohaselt.

(3)

Konfidentsiaalsuse tagamiseks tuleb edastusfailile lisada tähis selle kohta, kas edastatav teave aine, keemiliste ainete klassi, tootekategooria või põhigrupi kohta on konfidentsiaalne või mitte.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:▼M1

Artikkel 1

Liikmesriigid edastavad määruse (EÜ) nr 1185/2009 I ja II lisas osutatud statistilised andmed pestitsiidide kohta vastavalt statistiliste andmete ja metaandmete standardi (SDMX) määratlustes kehtestatud struktuurile. Andmed esitatakse komisjonile (Eurostatile) ühtse andmesisestusportaali kaudu või viisil, mis võimaldab komisjonil (Eurostatil) need andmed elektrooniliselt kätte saada.

Artikkel 2

Pestitsiidide turuleviimise kohta komisjonile (Eurostatile) edastatavate andmete struktuur vastab I lisas sätestatule.

Pestitsiidide põllumajandusliku kasutamise kohta komisjonile (Eurostatile) edastatavate andmete struktuur vastab II lisas sätestatule.

▼B

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M1
I LISA

Pestitsiidide turuleviimise statistiliste andmete struktuur

Edastusfailid peavad sisaldama järgmist andmestruktuuri:Number

Väli

Märkused

1

Riik

Nt Prantsusmaa

2

Aasta

Vaatlusaasta (nt 2010)

3

Põhigrupp

Määruse (EÜ) nr 1185/2009 III lisas loetletud koodid

4

Tootekategooria

 

5

Keemiliste ainete klass

 

6

Toimeaine

 

7

Vaatlusväärtus (müüdav kogus)

kilogrammides

8

Konfidentsiaalsuse tähis väljade 3, 4, 5 ja 6 kohta

Tähis
II LISA

Pestitsiidide põllumajandusliku kasutamise statistiliste andmete struktuur

Edastusfailid peavad sisaldama järgmist andmestruktuuri:Number

Väli

Märkused

1

Riik

Nt Prantsusmaa

2

Aasta

Vaatlusaasta (nt 2010)

3

Kultuur

Jaotus üksikkultuuride kaupa

4

Toimeaine

Määruse (EÜ) nr 1185/2009 III lisas loetletud koodid

5

Vaatlusväärtus: kasutatud ainekogus kultuuri kohta

kilogrammides

6

Vaatlusväärtus: kõnealuse ainega töödeldud kultuuri kasvuala

hektarites

7

Märge konfidentsiaalsuse kohta

Tähis( 1 ) ELT L 324, 10.12.2009, lk 1.