2011R0208 — ET — 23.09.2011 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 208/2011,

2. märts 2011,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 VII lisa ning komisjoni määrusi (EÜ) nr 180/2008 ja (EÜ) nr 737/2008 ELi referentlaborite nimekirjade ja nimede osas

(EMPs kohaldatav tekst)

(EÜT L 058, 3.3.2011, p.29)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 880/2011, 2. september 2011,

  L 228

8

3.9.2011
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 208/2011,

2. märts 2011,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 VII lisa ning komisjoni määrusi (EÜ) nr 180/2008 ja (EÜ) nr 737/2008 ELi referentlaborite nimekirjade ja nimede osas

(EMPs kohaldatav tekst)EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/426/EMÜ hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, ( 1 ) eriti selle artikli 19 alapunkti iv,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, ( 2 ) eriti selle artikli 32 lõiget 5,

võttes arvesse nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta direktiivi 2006/88/EÜ vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta, ( 3 ) eriti selle artikli 55 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 882/2004 on sätestatud ühenduse toidu, sööda ja loomatervishoiu ning elusloomade referentlaborite üldised ülesanded, kohustused ja nõuded. Ühenduse toidu ja sööda referentlaborid on loetletud kõnealuse määruse VII lisa I osas ning loomatervishoiu ja elusloomade referentlaborid kõnealuse määruse VII lisa II osas.

(2)

Komisjoni 28. veebruari 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 180/2008 (milles käsitletakse ühenduse referentlaboreid muude hobuslaste haiguste jaoks kui hobuste aafrika katk ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa) ( 4 ) määrati muude hobuslaste haiguste jaoks kui hobuste aafrika katk ühenduse referentlaboriks Prantsusmaal asuv Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) koos oma loomapatoloogia ja zoonooside uurimislabori ning hobuslaste patoloogia ja haiguste uurimislaboritega.

(3)

Komisjoni 28. juuli 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 737/2008 (millega määratakse ühenduse koorikloomade haiguste, marutaudi ja veiste tuberkuloosi referentlaborid, sätestatakse marutaudi ja veiste tuberkuloosi ühenduse referentlaborite täiendav vastutus ja ülesanded ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa) ( 5 ) määrati ühenduse marutaudi referentlaboriks Prantsusmaal Nancys asuva ameti Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) labor Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages.

(4)

Prantsusmaa ja Taani on komisjonile ametlikult teatanud kõnealustes määrustes loetletud laborite nimedega seotud muudatustest. Lisaks tuleks nüüd pärast Lissaboni lepingu jõustumist viidata määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisas loetletud laboritele (varem „Ühenduse referentlaboratooriumid”) väljendiga „Euroopa Liidu (ELi) referentlaborid”.

(5)

On oluline jälgida, et määrustega (EÜ) nr 882/2004, (EÜ) nr 180/2008 ja (EÜ) nr 737/2008 kehtestatud ELi referentlaborite nimekirja pidevalt ajakohastatakse. Nimetatud määrusi tuleks seepärast vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 180/2008 artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

1.  Prantsusmaal asuv Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) määratakse koos oma loomatervishoiu ja hobuslaste haiguste laboritega ELi referentlaboriks muude hobuslaste haiguste jaoks kui hobuste aafrika katk alates 1. juulist 2008 kuni 30. juunini 2013.

2.  Lõikes 1 nimetatud ELi referentlabori funktsioonid, ülesanded ja menetlused koostööks liikmesriikide hobuslaste nakkushaiguste diagnoosimise eest vastutavate laboritega on sätestatud käesoleva määruse lisas.”

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 737/2008 artikli 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Prantsusmaal asuva ameti Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) labor Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy määratakse ELi marutaudi referentlaboriks alates 1. juulist 2008 kuni 30. juunini 2013.”

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
LISA

Määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa asendatakse järgmisega:
„VII LISA

EUROOPA LIIDU (ELi) REFERENTLABORID

(Varem „ÜHENDUSE REFERENTLABORATOORIUMID”)

I.   ELi SÖÖDA JA TOIDU REFERENTLABORID

1.    ELi piima ja piimasaaduste referentlabor

ANSES – Laboratoire de sécurité des aliments

Maisons-Alfort

Prantsusmaa

2.    ELi referentlaborid zoonooside (salmonelloosi) analüüsimiseks ja kontrolliks

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Bilthoven

Madalmaad

3.    ELi referentlabor mereliste biotoksiinide järelevalveks

Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA)

Vigo

Hispaania

4.    ELi referentlabor kahepoolmeliste molluskite viirusliku ja bakteriaalse saastatuse järelevalveks

The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas)

Weymouth

Ühendkuningriik

5.    ELi referentlabor Listeria monocytogenes’e jaoks

ANSES – Laboratoire de sécurité des aliments

Maisons-Alfort

Prantsusmaa

6.    ELi referentlabor koagulaaspositiivsete stafülokokkide, sh Staphylococccus aureus’e jaoks

ANSES – Laboratoire de sécurité des aliments

Maisons-Alfort

Prantsusmaa

7.    ELi Referentlabor Escherichia coli, sealhulgas verotoksiini produtseeriva E. coli kontrollimiseks

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Rooma

Itaalia

8.    ELi referentlabor kampülobakteri jaoks

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Uppsala

Rootsi

9.    ELi referentlabor parasiitide (eelkõige Trichinella, Echinococcus ja Anisakis) jaoks

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Rooma

Itaalia

10.    ELi referentlabor mikroobidevastase resistentsuse jaoks

Fødevareinstituttet

Danmarks Tekniske Universitet

Kopenhaagen

Taani

11.    ELi referentlabor loomasöödas sisalduvate loomsete valkude jaoks

Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W)

Gembloux

Belgia

12.    ELi referentlaborid loomset päritolu toidus esinevate veterinaarravimite jääkide ja saasteainete jaoks

a) Direktiivi 96/23/EÜ I lisa A rühma 1., 2., 3. ja 4. alarühmas ning B rühma 2. alarühma punktis d ja B rühma 3. alarühma punktis d loetletud jääkide jaoks:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Bilthoven

Madalmaad

b) Direktiivi 96/23/EÜ I lisa B rühma 1. alarühmas ja B rühma 3. alarühma punktis e loetletud jääkide ning karbadoksi ja olakvindoksi jaoks:

ANSES - Laboratoire de Fougères

Prantsusmaa

c) Direktiivi 96/23/EÜ I lisa A rühma 5. alarühmas ja B rühma 2. alarühma punktides a, b ja e loetletud jääkide jaoks:

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Berliin

Saksamaa

d) Direktiivi 96/23/EÜ I lisa B rühma 3. alarühma punktis c loetletud jääkide jaoks:

Istituto Superiore di Sanità

Rooma

Itaalia

13.    ELi referentlabor transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate jaoks

Määruse (EÜ) nr 999/2001 X lisa B peatükis nimetatud labor:

Veterinary Laboratories Agency

Addlestone

Ühendkuningriik

14.    ELi referentlabor loomasöötades kasutatavate söödalisandite jaoks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1831/2003 (loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta) ( 6 ) II lisas viidatud labor:

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus

Geel

Belgia

15.    ELi referentlabor geneetiliselt muundatud organismide (GMOde) jaoks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta) ( 7 ) lisas viidatud labor:

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus

Ispra

Itaalia

16.    ELi referentlabor toiduainetega kokkupuuteks ettenähtud materjalide jaoks

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus

Ispra

Itaalia

17.    ELi referentlaborid pestitsiidijääkide jaoks

a) Teraviljad ja sööt:

Fødevareinstituttet

Danmarks Tekniske Universitet

Kopenhaagen

Taani

b) Loomset päritolu toit ja kõrge rasvasisaldusega tooraine:

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Freiburg

Saksamaa

c) Puu- ja juurviljad, sh kõrge veesisalduse ja kõrge happesisaldusega tooraine:

Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)

Burjassot-Valencia

Hispaania

Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG)

Almería

Hispaania

d) Üksiku jäägi meetodid:

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart

Fellbach

Saksamaa

18.    ELi referentlabor söödas ja toidus sisalduvate raskemetallide jaoks

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus

Geel

Belgia

19.    ELi referentlabor mükotoksiinide jaoks

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus

Geel

Belgia

20.    ELi referentlabor polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) jaoks

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus

Geel

Belgia

21.    ELi referentlabor söödas ja toidus sisalduvate dioksiinide ja PCBde jaoks

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Freiburg

Saksamaa

II.   ELi LOOMATERVISHOIU JA ELUSLOOMADE REFERENTLABORID

1.    ELi referentlabor sigade klassikalise katku jaoks

Nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiivis 2001/89/EÜ (ühenduse meetmete kohta sigade klassikalise katku tõrjeks) ( 8 ) viidatud labor.

2.    ELi referentlabor hobuste aafrika katku jaoks

Nõukogu 29. aprilli 1992. aasta direktiivis 92/35/EMÜ, milles sätestatakse hobuste aafrika katku kontrollieeskirjad ja tõrjemeetmed, ( 9 ) viidatud labor.

3.    ELi referentlabor linnugripi jaoks

Nõukogu 20. detsembri 2005. aasta direktiivis 2005/94/EÜ (linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete ning direktiivi 92/40/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta) ( 10 ) viidatud labor.

4.    ELi referentlabor Newcastle’i haiguse jaoks

Nõukogu 14. juuli 1992. aasta direktiivis 92/66/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed Newcastle’i haiguse tõrjeks, ( 11 ) viidatud labor.

5.    ELi referentlabor sigade vesikulaarhaiguse jaoks

Nõukogu 17. detsembri 1992. aasta direktiivis 92/119/EMÜ, millega seatakse sisse üldised ühenduse meetmed teatavate loomahaiguste tõrjeks ja konkreetsed meetmed seoses sigade vesikulaarhaigusega, ( 12 ) viidatud labor.

6.    ELi referentlabor kalahaiguste jaoks

Veterinærinstituttet

Afdeling for Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr

Danmarks Tekniske Universitet

Aarhus

Taani

7.    ELi referentlabor limusehaiguste jaoks

Ifremer – Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer

La Tremblade

Prantsusmaa

8.    ELi referentlabor marutaudi vastase vaktsineerimise tõhususe järelevalveks

Nõukogu 20. märtsi 2000. aasta otsuses 2000/258/EÜ, millega määratakse eriinstituut, mis vastutab marutaudi vastaste vaktsiinide tõhusust kontrollivate seroloogiliste testide standardiseerimiseks vajalike kriteeriumide kehtestamise eest, ( 13 ) viidatud labor.

9.    ELi referentlabor lammaste katarraalse palaviku jaoks

Nõukogu 20. novembri 2000. aasta direktiivis 2000/75/EÜ, millega kehtestatakse erisätted lammaste katarraalse palaviku tõrjeks ja likvideerimiseks, ( 14 ) viidatud labor.

10.    ELi referentlabor sigade aafrika katku jaoks

Nõukogu 27. juuni 2002. aasta direktiivis 2002/60/EÜ, millega kehtestatakse erisätted sigade aafrika katku tõrjeks ja muudetakse direktiivi 92/119/EMÜ seoses Tescheni haiguse ja sigade aafrika katkuga, ( 15 ) viidatud labor.

11.    ELi zootehnika referentlabor

Nõukogu 23. juuli 1996. aasta otsuses 96/463/EÜ, millega määratakse asutus, mis vastutab koostöö eest tõupuhaste aretusveiste kontrollimeetodite ja tulemuste hindamise ühtlustamise eest, ( 16 ) viidatud labor.

12.    ELi referentlabor suu- ja sõrataudi jaoks

Nõukogu 29. septembri 2003. aasta direktiivis 2003/85/EÜ (ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ja otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ) ( 17 ) viidatud labor.

13.    ELi referentlabor brutselloosi jaoks

ANSES – Laboratoire de santé animale

Maisons-Alfort

Prantsusmaa

14.    ELi referentlabor muude hobuslaste haiguste jaoks kui hobuste aafrika katk

ANSES – Laboratoire de santé animale/Laboratoire de pathologie équine

Maisons-Alfort

Prantsusmaa

15.    ELi referentlabor koorikloomade haiguste jaoks

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas)

Weymouth

Ühendkuningriik

16.    ELi referentlabor marutaudi jaoks

ANSES – Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy

Malzeville

Prantsusmaa

17.    ELi referentlabor veiste tuberkuloosi jaoks

VISAVET – Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid

Madrid

Hispaania

▼M1

18.    ELi referentlabor mesilastervise jaoks

ANSES – Sophia-Antipolis Laboratory

Sophia-Antipolis

Prantsusmaa”( 1 ) EÜT L 224, 18.8.1990, lk 42.

( 2 ) ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

( 3 ) ELT L 328, 24.11.2006, lk 14.

( 4 ) ELT L 56, 29.2.2008, lk 4.

( 5 ) ELT L 201, 30.7.2008, lk 29.

( 6 ) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

( 7 ) ELT L 268, 18.10.2003, lk 1.

( 8 ) EÜT L 316, 1.12.2001, lk 5.

( 9 ) EÜT L 157, 10.6.1992, lk 19.

( 10 ) ELT L 10, 14.1.2006, lk 16.

( 11 ) EÜT L 260, 5.9.1992, lk 1.

( 12 ) EÜT L 62, 15.3.1993, lk 69.

( 13 ) EÜT L 79, 30.3.2000, lk 40.

( 14 ) EÜT L 327, 22.12.2000, lk 74.

( 15 ) EÜT L 192, 20.7.2002, lk 27.

( 16 ) EÜT L 192, 2.8.1996, lk 19.

( 17 ) ELT L 306, 22.11.2003, lk 1.