2011L0096 — ET — 14.08.2014 — 002.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU DIREKTIIV 2011/96/EL,

30. november 2011,

eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta

(uuesti sõnastatud)

(EÜT L 345, 29.12.2011, p.8)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/13/EL, 13. mai 2013,

  L 141

30

28.5.2013

►M2

NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/86/EL, 8. juuli 2014,

  L 219

40

25.7.2014
▼B

NÕUKOGU DIREKTIIV 2011/96/EL,

30. november 2011,

eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta

(uuesti sõnastatud)EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 115,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust ( 1 ),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust ( 2 ),

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 23. juuli 1990. aasta direktiivi 90/435/EMÜ eri liikmesriikide emaettevõtjate ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta ( 3 ) on korduvalt ( 4 ) oluliselt muudetud. Kuna sellesse on vaja teha täiendavaid muudatusi, tuleks see selguse huvides uuesti sõnastada.

(2)

Euroopa Kohtu 6. mai 2008. aastal kohtuasjas C-133/06 ( 5 ) tehtud otsuse põhjal on vaja muuta direktiivi 90/435/EMÜ artikli 4 lõike 3 teise lõigu sõnastust, näitamaks selgelt, et selles nimetatud eeskirjad võtab vastu nõukogu aluslepingus ette nähtud menetluse kohaselt. Lisaks sellele tuleks ajakohastada kõnealuse direktiivi lisasid.

(3)

Käesoleva direktiivi eesmärk on vabastada dividendid ja muud kasumijaotised, mida tütarettevõtjad maksavad oma emaettevõtjatele maksude kinnipidamisest, ning kaotada ära sellise tulu topeltmaksustamine emaettevõtja tasemel.

(4)

Eri liikmesriikide äriühingute grupeerumine võib olla vajalik selleks, et luua liidu piires siseturu tingimustega analoogilised tingimused, ja tagada sellise siseturu tõhus toimimine. Sellist tegevust ei tohiks takistada piirangud, ebasoodsad tingimused ega moonutused, mis tulenevad eelkõige liikmesriikide maksusätetest. Sellise eri liikmesriikide äriühingute grupeerumisega seoses on vaja näha ette konkurentsi seisukohalt neutraalsed maksustamiseeskirjad, mis võimaldavad äriühingutel kohaneda siseturu nõuetega, suurendada oma tootlikkust ja parandada rahvusvahelist konkurentsivõimet.

(5)

Sellise grupeerumise tulemusena võivad tekkida ema- ja tütarettevõtjate grupid.

(6)

Enne direktiivi 90/435/EMÜ jõustumist oli eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate vahelisi suhteid reguleerivates maksusätetes liikmesriigiti märkimisväärseid erinevusi ning kohaldatavad sätted olid üldiselt ebasoodsamad kui need, mida kohaldati ühe ja sama liikmesriigi ema- ja tütarettevõtjate suhtes. Seetõttu oli eri liikmesriikide äriühingute vaheline koostöö võrreldes ühe ja sama liikmesriigi äriühingute vahelise koostööga ebasoodsamas olukorras. Kõnealune ebasoodus olukord tuli kõrvaldada, kehtestades liidu tasandil äriühingute grupeerumist lihtsustava ühtse süsteemi.

(7)

Olukorras, kus emaettevõtja saab oma seose tõttu tütarettevõtjaga jaotatud kasumit, peab emaettevõtja liikmesriik kas hoiduma sellise kasumi maksustamisest või lubama sellist kasumit maksustades emaettevõtjal tasumisele kuuluvast maksusummast maha arvata selle osa tütarettevõtja poolt makstud äriühingu tulumaksust, mis seondub nimetatud kasumiga.

(8)

Maksustamise neutraalsuse tagamiseks tuleb lisaks eeltoodule vabastada tütarettevõtja poolt emaettevõtjale jaotatav kasum kinnipeetavast maksust.

(9)

Kasumijaotiste maksmist ja nende saamist emaettevõtja püsiva tegevuskoha poolt tuleks kohelda samamoodi kui tütarettevõtja ja tema emaettevõtja vahelisi suhteid. See peaks hõlmama olukorda, kus emaettevõtja ja tema tütarettevõtja on samas liikmesriigis ja püsiv tegevuskoht teises liikmesriigis. Teisest küljest tundub, et olukordi, kus püsiv tegevuskoht ja tütarettevõtja asuvad samas liikmesriigis, võib käsitleda asjaomase liikmesriigi siseriiklike õigusaktide alusel, ilma et see piiraks aluslepingu põhimõtete kohaldamist.

(10)

Seoses püsivate tegevuskohtade käsitlemisega võib liikmesriikidel olla vaja määrata kooskõlas aluslepingu põhimõtetega ja võttes arvesse rahvusvaheliselt aktsepteeritud maksureegleid tingimused ja õigusnormid siseriikliku maksutulu kaitsmiseks ja siseriiklike õigusaktide täitmisest kõrvalehoidmise takistamiseks.

(11)

Kui kontsernid on organiseerunud äriühingute kettidesse ning kasumeid jaotatakse tütarettevõtjate keti kaudu emaettevõtjale, tuleks topeltmaksustamise vältimiseks kohaldada kas maksuvabastust või maksukrediiti. Maksukrediidi puhul peaks emaettevõtjal olema võimalik maha arvata ketti kuuluva mis tahes tütarettevõtja poolt makstud mis tahes maks, eeldusel et täidetud on käesolevas direktiivis sätestatud nõuded.

(12)

Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada liikmesriikide kohustusi, mis on seotud II lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise tähtpäevadega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:Artikkel 1

1.  Iga liikmesriik kohaldab käesolevat direktiivi:

a) kasumijaotiste suhtes, mida nimetatud liikmesriigi äriühingud saavad teistes liikmesriikides asuvatelt tütarettevõtjatelt;

b) kasumijaotiste suhtes, mida nimetatud liikmesriigi äriühingud maksavad tütarettevõtjana teistes liikmesriikides asuvatele äriühingutele;

c) kasumijaotistele, mida nimetatud liikmesriigis asuvad püsivad tegevuskohad saavad teiste liikmesriikide äriühingutelt ning mis pärinevad nende tütarettevõtjatelt muus liikmesriigis kui see, kus asub püsiv tegevuskoht;

d) kasumijaotistele nimetatud liikmesriigi äriühingute poolt sama liikmesriigi äriühingute muus liikmesriigis asuvatele püsivatele tegevuskohtadele, mille tütarettevõtjaks kõnealused äriühingud on.

2.  Käesolev direktiiv ei välista pettuste või kuritarvituste vältimiseks vajalike siseriiklike või lepingupõhiste sätete kohaldamist.

Artikkel 2

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „liikmesriigi äriühing” tähendab iga äriühingut:

i) mis tegutseb käesoleva direktiivi I lisa A osas loetletud vormis,

ii) mida liikmesriigi maksuõigusaktide kohaselt loetakse kõnealuse liikmesriigi maksuresidendiks ja mida kolmanda riigiga sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingu sätete kohaselt ei peeta liiduvälise riigi maksuresidendiks,

iii) mis lisaks kuulub ilma valiku- või vabastamisvõimaluseta maksustamisele ühega I lisa B osas loetletud maksudest või muu maksuga, millega nimetatud maksud võidakse asendada;

b) mõiste „püsiv tegevuskoht” tähendab liikmesriigis asuvat äritegevuse kindlat kohta, mille kaudu täielikult või osaliselt toimub muu liikmesriigi äriühingu tegevus, kui kõnealuse tegevuskoha kasumile kehtib selle asukohaliikmesriigi maks tulenevalt asjaomasest kahepoolsest maksulepingust või, sellise lepingu puudumisel, siseriiklikust õigusest.

Artikkel 3

1.  Käesolevas direktiivis:

a) loetakse emaettevõtjaks:

i) vähemalt selline liikmesriigi äriühing, mis vastab artiklis 2 sätestatud tingimustele ning millel on vähemalt 10 % osalus teise liikmesriigi samadele tingimustele vastava äriühingu kapitalis;

ii) samadel tingimustel liikmesriigi äriühing, millel on sama liikmesriigi äriühingu kapitalis vähemalt 10 % osalus, mida valdab osaliselt või täielikult esimese äriühingu muus liikmesriigis asuv püsiv tegevuskoht;

b) loetakse tütarettevõtjaks äriühingut, mille kapital sisaldab punktis a osutatud osalust.

2.  Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid:

a) kahepoolse kokkuleppe alusel asendada kapitalis osalemise kriteeriumi hääleõiguse omamise kriteeriumiga;

b) mitte kohaldada käesolevat direktiivi oma äriühingute suhtes, mis ei säilita neile emaettevõtja staatust andvat osalust vähemalt kaheaastase katkematu perioodi jooksul, või nende oma äriühingute suhtes, milles teise liikmesriigi äriühing ei säilita talle emaettevõtja staatust andvat osalust vähemalt kaheaastase katkematu perioodi jooksul.

Artikkel 4

1.  Kui emaettevõtja või selle püsiv tegevuskoht saab tulenevalt emaettevõtja seotusest oma tütarettevõtjaga jaotatud kasumit, siis emaettevõtja liikmesriik ja tema püsiva tegevuskoha liikmesriik, välja arvatud juhul, kui tütarettevõte likvideeritakse, kas:

▼M2

a) ei maksusta sellist osa kasumist, mida tütarettevõtja ei saa maha arvata, ja maksustab sellist osa kasumist, mida tütarettevõtja saab maha arvata, või

▼B

b) maksustab sellist kasumit, lubades samal ajal emaettevõtjal ja püsival tegevuskohal tasumisele kuuluvast maksusummast selle maksusumma piires maha arvata selle äriühingu tulumaksu osa, mis on seotud kõnealuse kasumiga ning mida on maksnud tütarettevõtja ja mis tahes madalama astme tütarettevõtja tingimusel, et äriühing ja tema madalama astme tütarettevõtja vastavad igal astmel artiklis 2 toodud määratlusele ning artiklis 3 sätestatud nõuetele.

2.  Ükski käesoleva direktiivi säte ei takista emaettevõtja liikmesriiki käsitlemast tütarettevõtjat maksustamise mõttes läbipaistvana, lähtudes nimetatud liikmesriigi hinnangust kõnealuse tütarettevõtja õiguslikele tunnustele, mis tulenevad selle asutamise aluseks olnud õigusest, ja seetõttu maksustamast emaettevõtja osa tema tütarettevõtja kasumis, kui see kasum tekib. Sellisel juhul hoidub emaettevõtja liikmesriik tütarettevõtja jaotatud kasumi maksustamisest.

Hinnates emaettevõtja osa tema tütarettevõtja kasumis, kui see tekib, emaettevõtja liikmesriik kas vabastab selle kasumi maksustamisest või lubab emaettevõtjal tasumisele kuuluvast maksusummast selle maksusumma piires maha arvata selle äriühingu tulumaksu osa, mis on seotud emaettevõtja kasumi osaga ja mida on maksnud tema tütarettevõtja ja mis tahes madalama astme tütarettevõtja, tingimusel et äriühing ja tema madalama astme tütarettevõtja vastavad igal astmel artiklis 2 toodud määratlusele ning artiklis 3 sätestatud nõuetele.

3.  Igale liikmesriigile jääb võimalus mitte lubada emaettevõtja maksustatavast kasumist maha arvata osalusega seotud kulutusi ega tütarettevõtja kasumi jaotamisest tulenevaid kahjumeid.

Kui sellisel juhul on osalusega seotud juhtimiskulud määratletud kindla suurusega määrana, ei tohi kindlaksmääratud summa ületada 5 % tütarettevõtja jaotatavast kasumist.

4.  Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse kuni äriühingute maksustamise ühtse süsteemi jõustumise kuupäevani.

5.  Pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendi ning Majandus- ja Sotsiaalkomiteega võtab nõukogu seadusandliku erimenetluse kohaselt sobival ajal ühehäälselt vastu eeskirjad, mida rakendatakse alates äriühingute maksustamise ühtse süsteemi tegeliku jõustumise kuupäevast.

Artikkel 5

Kasum, mida tütarettevõtja oma emaettevõtjale jaotab, vabastatakse kinnipeetavast maksust.

Artikkel 6

Emaettevõtja liikmesriik ei tohi maksustada kinnipeetava maksuga kasumit, mida selline äriühing saab tütarettevõtjalt.

Artikkel 7

1.  „Kinnipeetav maks” ei hõlma käesoleva direktiivi mõistes äriühingu tulumaksu avansilist makset või ettemaksu (précompte), mida makstakse tütarettevõtja liikmesriigile seoses kasumi jaotamisega tema emaettevõtjale.

2.  Käesolev direktiiv ei mõjuta siseriiklike või lepingupõhiste sätete kohaldamist dividendide majandusliku topeltmaksustamise kaotamiseks või selle vähendamiseks, eriti nende sätete kohaldamist, mis käsitlevad dividendide saajatele maksukrediidi andmist.

Artikkel 8

1.  Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 18. jaanuaril 2012. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti koos nimetatud õigusnormide ja käesoleva direktiivi vastavust käsitleva vastavustabeliga.

Artikkel 9

Direktiiv 90/435/EMÜ, mida on muudetud II lisa A osas loetletud õigusaktidega, tunnistatakse kehtetuks; see ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud II lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise tähtpäevadega.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile ning neid loetakse vastavalt III lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 10

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 11

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
I LISA

A   OSA

Artikli 2 punkti a alapunktis i viidatud äriühingute loetelu

a) Äriühingud, mis on asutatud nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 2157/2001 (Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta) ( 6 ) ja nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta direktiivi 2001/86/EÜ (millega täiendatakse Euroopa äriühingu põhikirja töötajate kaasamise suhtes) ( 7 ) alusel, ning ühistud, mis on asutatud nõukogu 22. juuli 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1453/2003 (Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta) ( 8 ) ja nõukogu 22. juuli 2003. aasta direktiivi 2003/72/EÜ (millega täiendatakse Euroopa ühistu põhikirja töötajate kaasamise osas) ( 9 ) alusel;

b) Belgia õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „société anonyme” / „naamloze vennootschap”, „société en commandite par actions” / „commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité limitée” / „coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité illimitée” / „coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, „société en nom collectif” / „vennootschap onder firma”, „société en commandite simple” / „gewone commanditaire vennootschap”, riigi osalusega ettevõtted, mis tegutseb ühes eespool nimetatud õiguslikus vormis, ning muud Belgia õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mille suhtes kohaldatakse Belgia äriühingu tulumaksu;

c) Bulgaaria õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „събирателно дружество”, „командитно дружество”, „дружество с ограничена отговорност”, „акционерно дружество”, „командитно дружество с акции”, „неперсонифицирано дружество”, „кооперации”, „кооперативни съюзи”, „държавни предприятия”, mis on asutatud Bulgaaria õiguse alusel ja mis tegelevad kaubandustegevusega;

d) Tšehhi Vabariigi õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „akciová společnost”, „společnost s ručením omezeným”;

e) Taani õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „aktieselskab” ja „anpartsselskab”. Muud äriühingud, mida maksustatakse äriühingu tulumaksu seaduse alusel, kui nende tulumaksuga maksustatav tulu arvutatakse ja see maksustatakse „aktieselskaber’i” suhtes kohaldatavate üldiste maksuõigusaktide alusel;

f) Saksamaa õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „Aktiengesellschaft”, „Kommanditgesellschaft auf Aktien”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts” ning muud Saksamaa õiguse alusel asutatud äriühingud, mille suhtes kohaldatakse Saksamaa äriühingu tulumaksu;

g) Eesti õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „täisühing”, „usaldusühing”, „osaühing”, „aktsiaselts”, „tulundusühistu”;

h) Iiri õiguse alusel asutatud või tegutsevad äriühingud, tööstusseltse ja vastastikuse abistamise seltse ning elamuühistuid reguleerivate seaduste alusel registreeritud ühingud ning usaldushoiupangad usaldushoiupanku käsitlevate seaduste (1989) tähenduses;

i) Kreeka õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „ανώνυμη εταιρεία”,·„εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)” ning muud Kreeka õiguse alusel asutatud äriühingud, mille suhtes kohaldatakse Kreeka äriühingu tulumaksu;

j) Hispaania õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „sociedad anónima”, „sociedad comanditaria por acciones”, „sociedad de responsabilidad limitada” ja eraõiguse alusel tegutsevad avalik-õiguslikud asutused. Muud Hispaania õiguse alusel asutatud äriühingud, mille suhtes kohaldatakse Hispaania äriühingu tulumaksu („Impuesto sobre Sociedades”);

k) Prantsusmaa õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „société anonyme”, „société en commandite par actions”, „société à responsabilité limitée”, „sociétés par actions simplifiées”, „sociétés d’assurances mutuelles”, „caisses d’épargne et de prévoyance”, „sociétés civiles”, mille suhtes kohaldatakse automaatselt äriühingu tulumaksu, „coopératives”, „unions de coopératives”, riiklikud tööstus- ja äriettevõtted ja -ühingud ning muud Prantsusmaa õiguse alusel asutatud äriühingud, mille suhtes kohaldatakse Prantsusmaa äriühingu tulumaksu;

l) Itaalia õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „società per azioni”, „società in accomandita per azioni”, „società a responsabilità limitata”, „società cooperative”, „società di mutua assicurazione” ning eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud ühingud, kelle tegevus on tervenisti või peamiselt kaubanduslik;

m) Küprose õiguse alusel „εταιρείες”, nagu need on määratletud tulumaksu käsitlevates õigusaktides;

n) Läti õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „akciju sabiedrība”, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību”;

o) Leedu õiguse alusel asutatud äriühingud;

p) Luksemburgi õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „société anonyme”, „société en commandite par actions”, „société à responsabilité limitée”, „société coopérative”, „société coopérative organisée comme une société anonyme”, „association d’assurances mutuelles”, „association d’épargne-pension”, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public” ja muud Luksemburgi õiguse alusel asutatud äriühingud, mille suhtes kohaldatakse Luksemburgi äriühingu tulumaksu;

q) Ungari õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „közkereseti társaság”, „betéti társaság”, „közös vállalat”, „korlátolt felelősségű társaság”, „részvénytársaság”, „egyesülés”, „szövetkezet”;

r) Malta õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata”, „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet”;

s) Madalmaade õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „naamloze vennootschap”, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „open commanditaire vennootschap”, „coöperatie”, „onderlinge waarborgmaatschappij”, „fonds voor gemene rekening”, „vereniging op coöperatieve grondslag”, „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt” ja muud Madalmaade õiguse alusel asutatud äriühingud, mille suhtes kohaldatakse Madalmaade äriühingu tulumaksu;

t) Austria õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „Aktiengesellschaft”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, „Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit”, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”, „Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts”, „Sparkassen” ja muud Austria õiguse alusel asutatud äriühingud, mille suhtes kohaldatakse Austria äriühingu tulumaksu;

▼M2

u) Poola õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „spółka akcyjna”, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, „spółka komandytowo-akcyjna”;

▼B

v) Portugali õiguse alusel asutatud äriühingud või tsiviilõiguslikud ühingud, mis tegutsevad kooperatiivselt, ja riiklikud ühingud;

▼M2

w) Rumeenia õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „societăți pe acțiuni”, „societăți în comandită pe acțiuni”, „societăți cu răspundere limitată”, „societăți în nume colectiv”, „societăți în comandită simplă”;

▼B

x) Sloveenia õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „delniška družba”, „komanditna družba”, „družba z omejeno odgovornostjo”;

y) Slovakkia õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „akciová spoločnosť”, „spoločnosť s ručením obmedzeným”, „komanditná spoločnosť”;

z) Soome õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „osakeyhtiö/aktiebolag”, „osuuskunta/andelslag”, „säästöpankki/sparbank” ja „vakuutusyhtiö/försäkringsbolag”;

(aa) Rootsi õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „aktiebolag”, „försäkringsaktiebolag”, „ekonomiska föreningar”, „sparbanker”, „ömsesidiga försäkringsbolag”, „försäkringsföreningar”;

(ab) Ühendkuningriigi õiguse alusel asutatud äriühingud;

▼M1

ka) Horvaatia õiguse alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse „dioničko društvo” ja „društvo s ograničenom odgovornošću”, ning muud Horvaatia õiguse alusel asutatud ja Horvaatia äriühingu tulumaksuga maksustatavad äriühingud.

▼B

B   OSA

Artikli 2 punkti a alapunktis iii osutatud maksude loetelu

  impôt des sociétés/vennootschapsbelasting Belgias,

  корпоративен данък Bulgaarias,

  daň z příjmů právnických osob Tšehhi Vabariigis,

  selskabsskat Taanis,

  Körperschaftssteuer Saksamaal,

 tulumaks Eestis,

  corporation tax Iirimaal,

  φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα Kreekas,

  impuesto sobre sociedades Hispaanias,

  impôt sur les sociétés Prantsusmaal,

▼M1

  porez na dobit Horvaatias,

▼B

  imposta sul reddito delle società Itaalias,

  φόρος εισοδήματος Küprosel,

  uzņēmumu ienākuma nodoklis Lätis,

  pelno mokestis Leedus,

  impôt sur le revenu des collectivités Luksemburgis,

  társasági adó, osztalékadó Ungaris,

  taxxa fuq l-income Maltal,

  vennootschapsbelasting Madalmaades,

  Körperschaftssteuer Austrias,

  podatek dochodowy od osób prawnych Poolas,

  imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas Portugalis,

  impozit pe profit Rumeenias,

  davek od dobička pravnih oseb Sloveenias,

  daň z príjmov právnických osôb Slovakkias,

  yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund Soomes,

  statlig inkomstskatt Rootsis,

  corporation tax Ühendkuningriigis.
II LISA

A   OSAKehtetuks tunnistatud direktiiv koos muudatustega

(osutatud artiklis 9)

Nõukogu direktiiv 90/435/EMÜ

(EÜT L 225, 20.8.1990, lk 6)

 

1994. aasta ühinemisakti I lisa punkt XI.B.I.3

(EÜT C 241, 29.8.1994, lk 196)

 

Nõukogu direktiiv 2003/123/EÜ

(ELT L 7, 13.1.2004, lk 41)

 

2003. aasta ühinemisakti II lisa punkti 9 alapunkt 8

(ELT L 236, 23.9.2003, lk 555)

 

Nõukogu direktiiv 2006/98/EÜ

(ELT L 363, 20.12.2006, lk 129)

Ainult lisa punkt 7

B   OSASiseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtpäevad

(osutatud artiklis 9)

Direktiiv

Kohaldamise tähtaeg

90/435/EMÜ

31. detsember 1991

2003/123/EÜ

1. jaanuar 2005

2006/98/EÜ

1. jaanuar 2007
III LISAVastavustabel

Direktiiv 90/435/EMÜ

Käesolev direktiiv

Artikli 1 lõike 1 esimene kuni neljas taane

Artikli 1 lõike 1 punktid a–d

Artikli 1 lõige 2

Artikli 1 lõige 2

Artikli 2 lõike 1 sissejuhatava lause esimene osa

Artikli 2 sissejuhatav lause

Artikli 2 lõike 1 sissejuhatava lause teine osa

Artikli 2 punkti a sissejuhatav lause

Artikli 2 lõike 1 punkt a

Artikli 2 punkti a alapunkt i

Artikli 2 lõike 1 punkt b

Artikli 2 punkti a alapunkt ii

Artikli 2 lõike 1 punkti c sissejuhatav lause ja teine lõik

Artikli 2 punkti a alapunkt iii

Artikli 2 lõike 1 punkti c esimene lõik, taanded 1–27

I lisa B osa taanded 1–27

Artikli 2 lõige 2

Artikli 2 punkt b

Artikli 3 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 3 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 3 lõike 1 punkti a esimese lõigu esimene pool

Artikli 3 lõike 1 punkti a sissejuhatav lause

Artikli 3 lõike 1 punkti a esimese lõigu teine pool

Artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkt i

Artikli 3 lõike 1 punkti a teine lõik

Artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkt ii

Artikli 3 lõike 1 punkti a kolmas lõik

Artikli 3 lõike 1 punkti a neljas lõik

Artikli 3 lõike 1 punkt b

Artikli 3 lõike 1 punkt b

Artikli 3 lõike 2 esimene ja teine taane

Artikli 3 lõike 2 punktid a ja b

Artikli 4 lõike 1 esimene ja teine taane

Artikli 4 lõike 1 punktid a ja b

Artikli 4 lõige 1a

Artikli 4 lõige 2

Artikli 4 lõike 2 esimene lause

Artikli 4 lõike 3 esimene lõik

Artikli 4 lõike 2 teine lause

Artikli 4 lõike 3 teine lõik

Artikli 4 lõike 3 esimene lõik

Artikli 4 lõige 4

Artikli 4 lõike 3 teine lõik

Artikli 4 lõige 5

Artiklid 5, 6 ja 7

Artiklid 5, 6 ja 7

Artikli 8 lõige 1

Artikli 8 lõige 2

Artikkel 8

Artikkel 9

Artikkel 10

Artikkel 9

Artikkel 11

Lisa

I lisa A osa

II lisa

III lisa( 1 ) 4. mai 2011. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

( 2 ) ELT C 107, 6.4.2011, lk 73.

( 3 ) EÜT L 225, 20.8.1990, lk 6.

( 4 ) Vt II lisa A osa.

( 5 ) EKL 2008, lk I-03189.

( 6 ) EÜT L 294, 10.11.2001, lk 1.

( 7 ) EÜT L 294, 10.11.2001, lk 22.

( 8 ) ELT L 207, 18.8.2003, lk 1.

( 9 ) ELT L 207, 18.8.2003, lk 25.