02011D0172 — ET — 23.03.2017 — 007.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU OTSUS 2011/172/ÜVJP,

21. märts 2011,

teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Egiptuses

(ELT L 076 22.3.2011, lk 63)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

NÕUKOGU OTSUS 2012/159/ÜVJP, 19. märts 2012,

  L 80

18

20.3.2012

►M2

NÕUKOGU OTSUS 2012/723/ÜVJP, 26. november 2012,

  L 327

44

27.11.2012

 M3

NÕUKOGU OTSUS 2013/144/ÜVJP, 21. märts 2013,

  L 82

54

22.3.2013

 M4

NÕUKOGU OTSUS 2014/153/ÜVJP, 20. märts 2014,

  L 85

9

21.3.2014

 M5

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/486, 20. märts 2015,

  L 77

16

21.3.2015

 M6

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2016/411, 18. märts 2016,

  L 74

40

19.3.2016

►M7

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2017/496, 21. märts 2017,

  L 76

22

22.3.2017

►M8

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2017/498, 21. märts 2017,

  L 76

33

22.3.2017


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 203, 11.7.2014, lk  113 (2011/172/ÜVJP)
▼B

NÕUKOGU OTSUS 2011/172/ÜVJP,

21. märts 2011,

teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga EgiptusesArtikkel 1

1.  Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad lisas loetletud, Egiptuse riigi vara seadusevastase omastamise eest vastutavatena tuvastatud isikutele ning nendega seotud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, või mis on nende omandis, valduses või kontrolli all.

2.  Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste käsutusse ega nende toetuseks.

3.  Liikmesriigi pädev asutus võib tingimustel, mida ta sobivaiks peab, lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks pärast seda, kui on kindlaks tehtud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on:

a) vajalikud lisas loetletud füüsiliste isikute ja nende ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b) ette nähtud üksnes õigusabiteenuste osutamisega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c) ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest või

d) vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, miks selline luba tuleks tema arvates anda.

Liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest.

▼M2

4.  Erandina lõikest 1 võivad liikmesriikide pädevad asutused lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) vahekohus on teinud kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta otsuse enne kuupäeva, mil lõikes 1 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti lisas esitatud loetellu, või nende kohta on liidus tehtud kohtu või haldusorgani otsus või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratav kohtuotsus enne või pärast nimetatud kuupäeva;

b) rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise otsusega tagatud või kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c) otsus ei ole tehtud lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kasuks ning

d) otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest.

▼B

5.  Lõige 1 ei takista loetellu kantud füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust tegemast makset, mis tuleneb lepingust, mis on sõlmitud enne kuupäeva, mil selline isik, üksus või asutus kanti lisas esitatud loetellu, tingimusel et asjaomane liikmesriik on kindlaks teinud, et lõikes 1 osutatud isik, üksus või asutus ei ole otsene või kaudne makse saaja.

▼M2

6.  Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a) nendelt kontodelt tasumisele kuuluvad intressid või muud tulud või

b) maksed, mis kuuluvad tasumisele lepingute, kokkulepete või kohustuste alusel, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil nimetatud kontode suhtes hakati kohaldama lõigetes 1 ja 2 ettenähtud meetmeid, või

c) maksed, mis kuuluvad tasumisele liidus tehtud või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratava kohtu, haldusorgani või vahekohtu otsuse alusel,

tingimusel et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõikes 1 ettenähtud meetmeid.

▼B

Artikkel 2

1.  Nõukogu teeb liikmesriigi või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekul otsuse lisas esitatud loetelu koostamise ja sellesse muudatuste tegemise kohta.

2.  Nõukogu edastab lõikes 1 osutatud otsuse, sealhulgas loetellu kandmise põhjused asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada märkusi.

3.  Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu lõikes 1 osutatud otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast isikut, üksust või asutust.

Artikkel 3

1.  Lisa sisaldab artikli 1 lõikes 1 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu kandmise põhjuseid.

2.  Lisa sisaldab ka asjaomaste füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste või asutuste tuvastamiseks vajalikku teavet (selle olemasolul). Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja ID-kaardi numbrit, sugu, aadressi (kui see on teada) ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta.

Artikkel 4

Artikli 1 lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete võimalikult suure mõju tagamiseks julgustab liit kolmandaid riike võtma samasuguseid piiravaid meetmeid kui käesolevas otsuses.

▼M1

Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

▼M7

Käesolevat otsust kohaldatakse 22. märtsini 2018.

▼M1

Käesolevat otsust vaadatakse pidevalt uuesti läbi. Seda uuendatakse või vajaduse korral muudetakse, kui nõukogu leiab, et selle eesmärke ei ole saavutatud.

▼B
LISAArtiklis 1 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

 

Nimi

(ja kõik varjunimed)

Tuvastamisandmed

Loetelusse kandmise põhjus

▼M7

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Egiptuse Araabia Vabariigi endine president

Sünniaeg: 4.5.1928

Mees

Isik, kelle suhtes on Egiptuse ametivõimud alustanud ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni alusel kohtumenetlust riigi vahendite õigusvastase kasutamise eest või õigusvastase kasutamise suhtes tehtud lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust.

2.

Suzanne Saleh Thabet

Egiptuse Araabia Vabariigi endise presidendi Mohamed Hosni Elsayed Mubaraki abikaasa

Sünniaeg: 28.2.1941

Naine

Isik, kelle suhtes on Egiptuse ametivõimud alustanud ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni alusel kohtumenetlust riigi vahendite õigusvastase kasutamise eest või õigusvastase kasutamise suhtes tehtud lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust.

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Egiptuse Araabia Vabariigi endise presidendi Mohamed Hosni Elsayed Mubaraki poeg

Sünniaeg: 26.11.1960

Mees

Isik, kelle suhtes on Egiptuse ametivõimud alustanud ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni alusel kohtumenetlust riigi vahendite õigusvastase kasutamise eest või õigusvastase kasutamise suhtes tehtud lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust.

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Egiptuse Araabia Vabariigi endise presidendi poja Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubaraki abikaasa

Sünniaeg: 5.10.1971

Naine

Isik, kelle suhtes on Egiptuse ametivõimud alustanud ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni alusel kohtumenetlust riigi vahendite õigusvastase kasutamise eest või õigusvastase kasutamise suhtes tehtud lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust.

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Egiptuse Araabia Vabariigi endise presidendi Mohamed Hosni Elsayed Mubaraki poeg

Sünniaeg: 28.12.1963

Mees

Isik, kelle suhtes on Egiptuse ametivõimud alustanud ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni alusel kohtumenetlust riigi vahendite õigusvastase kasutamise eest või õigusvastase kasutamise suhtes tehtud lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust.

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Egiptuse Araabia Vabariigi endise presidendi poja Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubaraki abikaasa

Sünniaeg: 13.10.1982

Naine

Isik, kelle suhtes on Egiptuse ametivõimud alustanud ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni alusel kohtumenetlust riigi vahendite õigusvastase kasutamise eest või õigusvastase kasutamise suhtes tehtud lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust.

▼B

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Endine parlamendiliige

Sünniaeg: 12.01.1959

Mees

►C1  Isik, kelle suhtes Egiptuse ametivõimud on alustanud ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni alusel kohtumenetlust riigi vahendite õigusvastase kasutamise eest. ◄

▼M7

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama

Ahmed Abdelaziz Ezzi abikaasa

Sünniaeg: 31.1.1963

Naine

Isik, kelle suhtes Egiptuse ametivõimud on alustanud ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni alusel kohtumenetlust riigi vahendite õigusvastase kasutamise eest.

▼B

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Ahmed Abdelaziz Ezzi abikaasa

Sünniaeg: 25.05.1959

Naine

►C1  Isik, kelle suhtes Egiptuse ametivõimud on alustanud ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni alusel kohtumenetlust riigi vahendite õigusvastase kasutamise eest. ◄

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Ahmed Abdelaziz Ezzi abikaasa

Sünniaeg: 09.10.1969

Naine

►C1  Isik, kelle suhtes Egiptuse ametivõimud on alustanud ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni alusel kohtumenetlust riigi vahendite õigusvastase kasutamise eest. ◄

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Endine elamumajanduse, avalike teenuste ja linnaarengu minister

Sünniaeg: 16.05.1945

Mees

►C1  Isik, kelle suhtes Egiptuse ametivõimud on alustanud ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni alusel kohtumenetlust riigi vahendite õigusvastase kasutamise eest. ◄

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby abikaasa

Sünniaeg: 03.06.1956

Naine

►C1  Isik, kelle suhtes Egiptuse ametivõimud on alustanud ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni alusel kohtumenetlust riigi vahendite õigusvastase kasutamise eest. ◄

▼M8 —————

▼B

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Endine turismimister

Sünniaeg: 20.02.1959

Mees

►C1  Isik, kelle suhtes Egiptuse ametivõimud on alustanud ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni alusel kohtumenetlust riigi vahendite õigusvastase kasutamise eest. ◄

▼M7 —————

▼B

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Endine siseminister

Sünniaeg: 01.03.1938

Mees

►C1  Isik, kelle suhtes Egiptuse ametivõimud on alustanud ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni alusel kohtumenetlust riigi vahendite õigusvastase kasutamise eest. ◄

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Habib Ibrahim Eladli abikaasa

Sünniaeg: 23.01.1963

Naine

►C1  Isik, kelle suhtes Egiptuse ametivõimud on alustanud ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni alusel kohtumenetlust riigi vahendite õigusvastase kasutamise eest. ◄