2010R1061 — ET — 06.06.2014 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1061/2010,

28. september 2010,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiamärgistusega

(EMPs kohaldatav tekst)

(EÜT L 314, 30.11.2010, p.47)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 518/2014, 5. märts 2014,

  L 147

1

17.5.2014


Parandatud:

►C1

Parandus, EÜT L 297, 16.11.2011, lk 72  (1061/2010)
▼B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1061/2010,

28. september 2010,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiamärgistusega

(EMPs kohaldatav tekst)EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 2010/30/EL energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses, ( 1 ) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2010/30/EL nõutakse, et komisjon võtaks vastu delegeeritud õigusaktid selliste toodete energiamärgistuse kohta, millel on märkimisväärne energiasäästupotentsiaal ja suur tõhususnäitajate erinevus sama funktsionaalsuse korral.

(2)

Komisjoni 23. mai 1995. aasta direktiiviga 95/12/EÜ (millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiamärgistuse puhul) on kehtestatud sätted kodumajapidamises kasutatavate elektriliste pesumasinate energiamärgistuse kohta ( 2 ).

(3)

Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate tarbitav elekter moodustab Euroopa Liidus olulise osa kodumajapidamise kogu energiavajadusest. Lisaks juba saavutatud energiatõhususe parandamisele on veel palju võimalusi kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiatarbimise edasiseks vähendamiseks.

(4)

Direktiiv 95/12/EÜ tuleks tühistada ja käesoleva määrusega tuleks kehtestada uued sätted selle tagamiseks, et energiamärgis pakuks tarnijatele dünaamilisi stiimuleid kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiatõhususe edasiseks parandamiseks ja et turul mindaks kiiremini üle energiatõhusamatele tehnoloogiatele.

(5)

Kodumajapidamises kasutatavaid pesumasinaid-kuivateid käsitletakse komisjoni 19. septembri 1996. aasta direktiivis 96/60/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate pesumasin-kuivatite energiamärgistuse puhul, ( 3 ) ja seepärast tuleks kõnealused tooted jätta käesoleva määruse reguleerimisalast välja. Arvestades aga, et kõnealustel toodetel on samaväärsed funktsioonid nagu kodumajapidamises kasutatavatel pesumasinatel, tuleks direktiiv 96/60/EÜ võimalikult kiiresti läbi vaadata.

(6)

Märgisel oleva teabe saamiseks tuleks kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmismenetlusi, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord) ( 4 ) I lisas nimetatud Euroopa standardiasutuste vastu võetud harmoneeritud standardeid, kui need on olemas.

(7)

Käesolevas määruses tuleks täpsustada kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate märgise ühetaoline kujundus ja sisu.

(8)

Lisaks sellele tuleks määruses kindlaks määrata kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate tehnilise dokumentatsiooni ja tootekirjelduse nõuded.

(9)

Käesolevas määruses tuleb samuti määrata kindlaks nõuded teabele, mida tuleb esitada kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate mis tahes kujul kaugmüügi korral, reklaammaterjalides ja tehnilistes reklaammaterjalides.

(10)

Tehnika arengut arvesse võttes on kohane sätestada käesoleva määruse läbivaatamine.

(11)

Selleks et hõlbustada üleminekut direktiivilt 95/12/EÜ käesolevale määrusele, tuleks sätestada, et kodumajapidamises kasutatavaid pesumasinaid, mis on märgistatud kooskõlas käesoleva määrusega, tuleks käsitada direktiivile 95/12/EÜ vastavana.

(12)

Direktiiv 95/12/EÜ tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse kodumajapidamises kasutatavate võrgutoitega pesumasinate ning vajaduse korral ka akutoitega töötavate pesumasinate, sealhulgas muuks kui kodumajapidamises kasutamiseks ettenähtud pesumasinate ja sisseehitatud pesumasinate märgistamise ja täiendava tootekirjelduse esitamise nõuded.

2.  Käesolevat määrust ei kohaldata kodumajapidamises kasutatavatele pesumasin-kuivatitele.

Artikkel 2

Mõisted

Lisaks direktiivi 2010/30/EL artiklis 2 määratletud mõistetele kasutatakse käesolevas määruses järgmisi mõisteid:

1)

„kodumajapidamises kasutatav pesumasin” – automaatpesumasin, millega vett kasutades pestakse ja loputatakse riideesemeid, mis võimaldab ka pesu tsentrifuugimist ja mis on kavandatud kasutamiseks peamiselt muudele kui kutselistele kasutajatele;

2)

„kodumajapidamises kasutatav sisseehitatud pesumasin” – kodumajapidamises kasutatav pesumasin, mis on mõeldud kappi, seina ettevalmistatud süvendisse või samalaadsesse kohta paigaldamiseks ja mis viimistletakse mööbliks;

3)

„automaatpesumasin” – pesumasin, milles sissepandud pesu pestakse ilma inimese sekkumiseta täielikult masina programmi kohaselt;

4)

„kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati” – kodumajapidamises kasutatav pesumasin, millel on tsentrifuugimise võimalus ja ka vahend riideesemete kuivatamiseks, harilikult kuumutamise ja pöörlemisega;

5)

„programm” – rida ette kindlaks määratud tööetappe, mis tarnija teate kohaselt sobivad teatavat tüüpi riideesemete pesemiseks;

6)

„tsükkel” – täielik pesemis-, loputamis- ja tsentrifuugimisprotsess, mis on valitud programmi jaoks kindlaks määratud;

7)

„programmi kestus” – aeg, mis kulub programmi käivitamisest kuni programmi lõpuni lõppkasutaja programmeeritavat viiteaega arvestamata;

8)

„nimitäitekogus” – kuivade teatavat liiki riideesemete suurim mass kilogrammides, mille tarnija on teatanud 0,5 kg täpsusega ja mida saab kodumajapidamises kasutatava pesumasinaga töödelda vastavalt valitud programmile pärast seda, kui masin on tarnija juhiste kohaselt täidetud;

9)

„osaline koormus” – pool kodumajapidamises kasutatava pesumasina teatava programmi puhul ettenähtud nimitäitekogusest;

10)

„allesjääv niiskusesisaldus” – pesumasinas olevasse pesusse tsentrifuugimise lõpuks jääv niiskusekogus;

11)

„väljalülitatud seisund” – seisund, milles kodumajapidamises kasutatav pesumasin on lülitatud välja seadmel oleva nupu või lülitiga, mis normaalse kasutuse korral on lõppkasutajale kättesaadav ja käitamiseks ette nähtud, et tagada väikseim elektritarbimine; väljalülitatud seisundis võib masinat hoida määramata aja, kui masin on ühendatud vooluallikaga ja kui masinat kasutatakse vastavalt tarnija juhistele; lõppkasutajale kättesaadava nupu või lüliti puudumisel tähendab väljalülitatud seisund olekut, millesse kodumajapidamises kasutatav pesumasin läheb ise, kui sellel lastakse tagasi pöörduda püsioleku voolutarbimise juurde;

12)

„ooteseisund” – väikseima elektritarbimisega seisund, milles masin võib pärast programmi lõppu olla määramata aja ilma lõppkasutaja edasise sekkumiseta, välja arvatud pesu väljavõtmine;

13)

„samaväärne kodumajapidamises kasutatav pesumasin” – kodumajapidamises kasutatava pesumasina turule lastud mudel, mille nimitäitekogus, tehnilised ja kasutusomadused, energia- ja veetarbimine ning õhus leviva müra tase pesemise ja tsentrifuugimise ajal on samaväärsed sama tarnija poolt erineva koodi all turule lastud teise pesumasina omadega;

14)

„lõppkasutaja” – tarbija, kes ostab või eeldatavalt ostab kodumajapidamises kasutatava pesumasina;

15)

„müügikoht” – koht, kus kodumajapidamises kasutatavaid pesumasinaid esitletakse või pakutakse müügiks, rentimiseks või järelmaksuga müügiks.

Artikkel 3

Tarnijate kohustused

Tarnijad peavad tagama järgmise:

a) iga kodumajapidamises kasutatav pesumasin tarnitakse I lisas sätestatud vormis ja seal esitatud teavet sisaldava trükitud märgisega;

b) II lisas sätestatud tootekirjeldus muudetakse kättesaadavaks;

c) III lisas sätestatud tehnilised dokumendid muudetakse nõudmise korral liikmesriikide ametiasutustele ja komisjonile kättesaadavaks;

d) konkreetse kodumajapidamises kasutatava pesumasina mis tahes reklaamis on esitatud energiatõhususe klass, kui reklaamis antakse energiaga seotud teavet või teavet hindade kohta;

e) konkreetse kodumajapidamises kasutatava pesumasina mis tahes tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse selle tehnilisi eriparameetreid, peab olema esitatud selle mudeli energiatõhususe klass;

▼M1

f) kõigi alates 1. jaanuarist 2015 turule lastud kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate uue mudelitähisega mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks I lisa kohase vormi ja sisuga märgis. Märgise võib teha kättesaadavaks ka muude kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate mudelite edasimüüjatele;

g) kõigi alates 1. jaanuarist 2015 turule lastud kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate uue mudelitähisega mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks II lisa kohane tootekirjeldus. Tootekirjelduse võib teha kättesaadavaks ka muude kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate mudelite edasimüüjatele.

▼B

Artikkel 4

Edasimüüjate kohustused

Edasimüüjad peavad tagama, et:

a) müügikohas on iga kodumajapidamises kasutatava pesumasina esiküljel väliskülje eesmises või ülemises osas selgelt nähtav märgis, millega tarnijad on toote artikli 3 punkti a kohaselt varustanud;

▼M1

b) müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks pakutavaid kodumajapidamises kasutatavaid pesumasinaid, mille puhul lõppkasutaja toodet eeldatavasti esitletuna ei näe, turustatakse koos tarnija poolt IV lisa kohaselt esitatud teabega. Kui toodet pakutakse interneti kaudu ning elektrooniline märgis ja tootekirjeldus on kooskõlas artikli 3 punktidega f ja g kättesaadavaks tehtud, kohaldatakse VIII lisa;

▼B

c) konkreetse kodumajapidamises kasutatava pesumasina mudeli mis tahes reklaamis on esitatud viide energiatõhususe klassile, kui reklaamis antakse energiaga seotud teavet või teavet hindade kohta;

d) konkreetse kodumajapidamises kasutatava pesumasina mudeli mis tahes tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse selle tehnilisi eriparameetreid, peab olema esitatud viide selle mudeli energiatõhususe klassile.

Artikkel 5

Mõõtmismeetodid

Artiklite 3 ja 4 alusel esitatava teabe saamiseks kasutatakse usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmismenetlusi, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid.

Artikkel 6

Turujärelevalve eesmärgil teostatav kontrollimenetlus

Liikmesriigid kohaldavad deklareeritud energiatõhususe klassi, aastase energiatarbimise, aastase veetarbimise, tsentrifuugimistõhususe klassi, väljalülitatud seisundi ja ooteseisundi elektritarbimise, ooteseisundi kestuse, allesjääva niiskusesisalduse, tsentrifuugimiskiiruse ning õhus leviva müra taseme nõuetele vastavuse hindamisel V lisas esitatud menetlust.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Komisjon vaatab käesoleva määruse läbi seoses tehnika arenguga hiljemalt nelja aasta möödumisel selle jõustumisest. Eelkõige hinnatakse läbivaatamisel V lisa kohaseid kontrollimisel lubatud hälbeid.

Artikkel 8

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 95/12/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 20. detsembrist 2011.

Artikkel 9

Üleminekusätted

1.  Artikli 3 punkte d ja e ning artikli 4 punkte b, c ja d ei kohaldata trükitud reklaammaterjalidele ja trükitud tehnilistele reklaammaterjalidele, mis on avaldatud enne 20. aprilli 2012.

2.  Enne 20. detsembrit 2011 turule toodud kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad vastavad direktiivi 95/12/EÜ sätetele.

3.  Kui võetakse vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ ( 5 ) rakendusmeede seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ökodisaini nõuetega, loetakse direktiivi 95/12/EÜ nõuetele vastavaks need kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad, mis vastavad kõnealuse rakendusmeetme pesemistõhususealastele ja käesoleva määruse sätetele ning mis on lastud turule või mida pakutakse müügiks, rendiks või järelmaksuga müügiks enne 20. detsembrit 2011.

Artikkel 10

Jõustumine ja rakendamine

1.  Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.  Määrust kohaldatakse alates 20. detsembrist 2011. Artikli 3 punkte d ja e ning artikli 4 punkte b, c ja d kohaldatakse aga alates 20. aprillist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

Märgis

1.   MÄRGIS

image

1) Märgisel esitatakse järgmine teave:

I. tarnija nimi või kaubamärk;

II. tarnija mudelitähis, mis on tavaliselt tähtnumbriline kood, mis eristab konkreetset kodumajapidamises kasutatavat pesumasinamudelit teistest sama kaubamärgiga või tarnija nimega mudelitest;

III. energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks VI lisa punkti 1 kohaselt; kodumajapidamises kasutatava pesumasina energiatõhususe klassi märkiva noole ots paigutatakse samale kõrgusele, kus on asjakohast energiatõhususe klassi märkiva noole ots;

IV. kaalutud aastane energiatarbimine (AEC ), mis esitatakse kilovatt-tundides aasta kohta ja ümardatakse vastavalt VII lisale ülespoole lähima täisarvuni;

V. kaalutud aastane veetarbimine (AWC ), mis esitatakse liitrites aasta kohta ja ümardatakse vastavalt VII lisale ülespoole lähima täisarvuni;

VI. nimitäitekogus kilogrammides puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega või puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega, sõltuvalt sellest, kumb väärtus on väiksem;

VII. tsentrifuugimistõhususe klass, nagu see on määratletud VI lisa punktis 2;

VIII. õhus leviva müra tase, väljendatuna dB(A) re 1 pW ja ümardatuna lähima täisarvuni, pesemis- ja tsentrifuugimisetapil puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega.

2) Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 2. Erandina võib juhul, kui mudelile on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 66/2010 ( 6 ) alusel antud ELi ökomärgis, lisada ELi ökomärgise eksemplari.

2.   MÄRGISE KAVAND

Märgise kujundus vastab järgmisele joonisele.

image

Selgitus:

a) märgise laius on vähemalt 110 mm ja kõrgus 220 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab sisu siiski jääma proportsionaalselt samaks eespool esitatud kirjeldusega;

b) taust on valge;

c) neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00–70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta;

d) Märgis vastab kõikidele järgnevalt esitatud tingimustele (numbrid viitavad eespool esitatud joonisele).

image   Äärejoon: 5 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

image   ELi logo — värvused: X-80–00-00 ja 00–00-X-00.

image   Energialogo: värvus: X-00–00-00.

Piktogramm vastavalt näidisele: ELi logo ja energialogo (koos): laius: 92 mm, kõrgus: 17 mm.

image   Logode all olev joon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – pikkus: 92,5 mm.

image   Skaala A–G

  Nool: kõrgus: 7 mm, lünk: 0,75 mm – värvus:

 

 kõrgeim klass: X-00-X-00,

 teine klass: 70–00-X-00,

 kolmas klass: 30–00-X-00,

 neljas klass: 00–00-X-00,

 viies klass: 00–30-X-00,

 kuues klass: 00–70-X-00,

 viimane klass: 00-X-X-00.

  Tekst: Calibri 18 pt paksus kirjas valged trükitähed; „+”-sümbolid: Calibri 12 pt paksus kirjas valged trükitähed, joondatud ühele reale.

image   Energiatõhususe klass

  Nool: laius: 26 mm, kõrgus: 14 mm, 100 % musta.

  Tekst: Calibri 29 pt paksus kirjas valged trükitähed; „+”-sümbolid: Calibri 18 pt paksus kirjas valged trükitähed, joondatud ühele reale.

image   Energia: tekst: Calibri 11 pt tavalises kirjas 100 % mustad trükitähed.

image   Kaalutud aastane energiatarbimine

  Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

  Maksumus: Calibri 42 pt paksus kirjas, 100 % musta; ja Calibri 17 pt tavalises kirjas, 100 % musta.

image   Kaalutud aastane veetarbimine

  Piktogramm vastavalt näidisele

  Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

  Maksumus: Calibri 24 pt paksus kirjas, 100 % musta; ja Calibri 16 pt tavalises kirjas, 100 % musta.

image   Nimitäitekogus

  Piktogramm vastavalt näidisele

  Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

  Maksumus: Calibri 24 pt paksus kirjas, 100 % musta; ja Calibri 16 pt tavalises kirjas, 100 % musta.

image   Tsentrifuugimistõhususe klass

  Piktogramm vastavalt näidisele

  Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

  Maksumus: Calibri 16 pt tavalises kirjas horisontaalskaala 75 %, 100 % musta; ja Calibri 22 pt paksus kirjas horisontaalskaala 75 %, 100 % musta.

image   Õhus leviv müra

  Piktogrammid vastavalt näidisele

  Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

  Maksumus: Calibri 24 pt paksus kirjas, 100 % musta; ja Calibri 16 pt tavalises kirjas 100 % musta.

image   Tarnija nimi või kaubamärk

image   Tarnija mudelitähis

image  Tarnija nimi või kaubamärk ja mudeliteave peaksid mahtuma 92 T 15 mm alale.

image   Määruse number: Calibri 12 pt paksus kirjas, 100 % musta.
II LISA

Tootekirjeldus

1. Kodumajapidamises kasutatava pesumasina tootekirjelduse teave esitatakse järgmises järjekorras ja see lisatakse toote brošüürile või muudele tootega kaasa antavatele dokumentidele:

a) tarnija nimi või kaubamärk;

b) tarnija mudelitähis, mis tavaliselt on tähtnumbriline kood, mis eristab konkreetset kodumajapidamises kasutatavat pesumasinamudelit teistest sama kaubamärgiga või tarnija nimega mudelitest;

c) nimitäitekogus puuvilla kilogrammides puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega või puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega, sõltuvalt sellest, kumb väärtus on väiksem;

d) energiatõhususe klass vastavalt VI lisa punktile 1;

e) kui kodumajapidamises kasutatavale pesumasinale on määruse (EÜ) nr 66/2010 alusel antud ELi ökomärgis, siis võib vastava teabe lisada;

f) kaalutud aastane energiatarbimine (AEC ) kilovatt-tundides aasta kohta, ümardatuna lähima täisarvuni, mida kirjeldatakse järgmiselt: „Energiatarbimine „X” kilovatt-tundi (kWh) aastas, võttes aluseks 220 tavalist pesemistsüklit puuvillase pesu 60 °C ja 40 °C programmide puhul täiskoormuse ja osalise koormusega ning vähese elektritarbimisega seisundite energiatarbimise. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist.”;

g) puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine (Et,60 , Et,60½ , Et,40½ ) 60 °C korral täiskoormusel ja osalisel koormusel ning 40 °C korral osalisel koormusel;

h) kaalutud elektritarbimine väljalülitatud seisundis ja ooteseisundis;

i) kaalutud aastane veetarbimine (AW C) liitrites aasta kohta, ümardatuna lähima täisarvuni, mida kirjeldatakse järgmiselt: „Veetarbimine „X” liitrit aastas 220 tavalise pesemistsükli korral puuvillase pesu 60 °C ja 40 °C programmide puhul täiskoormuse ja osalise koormusega. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist.”;

j) tsentrifuugimistõhususe klass, mis määratakse kindlaks vastavalt VI lisa punktile 2 ja mida väljendatakse järgmiselt: „tsentrifuugimistõhususe klass „X” skaalal G-st (kõige ebatõhusam) A-ni (kõige tõhusam)”; seda võib väljendada ka muul viisil, tingimusel et selgelt on tegemist astmestikuga G-st (kõige vähem tõhus) kuni A-ni (kõige tõhusam);

k) suurim tsentrifuugimiskiirus puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi korral täiskoormusega või puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi korral osalise koormusega, sõltuvalt sellest, kumb kiirus on väiksem, ning allesjääv niiskusesisaldus puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi korral täiskoormusega või puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi korral osalise koormusega, sõltuvalt sellest, kumb väärtus on suurem;

l) märge selle kohta, et puuvillase pesu 60 °C tavaprogramm ja puuvillase pesu 40 °C tavaprogramm on tavalised pesemisprogrammid, mida käsitleb märgisel ja tootekirjelduses esitatud teave, et kõnealused programmid sobivad tavapäraselt määrdunud puuvillase pesu puhastamiseks ning et need on energia- ja veetarbimise seisukohast kõige tõhusamad;

m) puuvillase pesu tavaprogrammide kestus 60 °C korral täiskoormusega ja osalise koormusega ning 40 °C korral osalise koormusega minutites, ümardatuna lähima täisminutini;

n) ooteseisundi (Tl ) kestus, kui kodumajapidamises kasutatav pesumasin on varustatud elektritarbimise juhtimisega;

o) õhus leviva müra tase, väljendatuna dB(A) re 1 pW ja ümardatuna lähima täisarvuni, pesemis- ja tsentrifuugimisetapil puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega;

p) kui kodumajapidamises kasutatav pesumasin on sisseehitatud kujul kasutamiseks, siis tuleb see ära märkida.

2. Üks tootekirjeldus võib hõlmata mitut sama tarnija tarnitavat kodumajapidamises kasutatavat pesumasinamudelit.

3. Tootekirjelduses sisalduva teabe võib esitada märgise koopiana värviliselt või mustvalgena. Sel juhul tuleb esitada ka punktis 1 loetletud teave, mida ei ole veel märgisel esitatud.
III LISA

Tehniline dokumentatsioon

1. Artikli 3 punktis c osutatud tehniline dokumentatsioon sisaldab järgmist:

a) tarnija nimi ja aadress;

b) pesumasina mudeli üheseks ja lihtsaks identifitseerimiseks piisav üldkirjeldus;

c) vajaduse korral viited kohaldatud harmoneeritud standarditele;

d) vajaduse korral teised kasutatud tehnilised standardid ja spetsifikatsioonid;

e) selle isiku andmed ja allkiri, kellel on õigus tarnija nimel alla kirjutada;

f) teave selle kohta, kas kodumajapidamises kasutatava pesumasina mudel eraldab pesemistsükli ajal hõbedaioone, esitatakse järgmiselt: „Toode eraldab / ei eralda pesemistsükli ajal hõbedaioone”;

g) järgmised mõõdetud tehnilised parameetrid:

i) energiatarbimine,

ii) programmi kestus,

iii) veetarbimine,

iv) elektritarbimine väljalülitatud seisundis,

v) elektritarbimine ooteseisundis,

vi) ooteseisundi kestus,

vii) allesjääv niiskusesisaldus,

viii) õhus leviv müra,

ix) maksimaalne tsentrifuugimiskiirus;

h) VII lisa kohaselt tehtud arvutuste tulemused.

2. Kui kodumajapidamises kasutatava pesumasina konkreetse mudeli andmed tehnilises dokumentatsioonis on saadud konstruktsiooni alusel tehtud arvutuste ja/või muu samaväärse pesumasina andmete ekstrapoleerimise tulemusel, peavad dokumentatsioonis olema esitatud nimetatud arvutuste ja/või ekstrapoleerimise või tarnija tehtud katsetuste üksikasjad, et oleks võimalik kontrollida arvutuste täpsust. Teave peab sisaldama ka kõikide muude samaväärsete kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate mudelite loetelu, mille andmed on saadud samal viisil.
IV LISA

Teave, mida tuleb esitada, kui lõppkasutajad ei näe eeldatavasti toodet esitletuna

1. Artikli 4 punktis b osutatud teave esitatakse järgmises järjekorras:

a) nimitäitekogus puuvilla kilogrammides puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega või puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega, sõltuvalt sellest, kumb väärtus on väiksem;

b) energiatõhususe klass vastavalt VI lisa punktile 1;

c) kaalutud aastane energiatarbimine, mis arvutatakse vastavalt VII lisa punkti 1 alapunktile c, väljendatakse kilovatt-tundides aasta kohta ja ümardatakse lähima täisarvuni;

d) kaalutud aastane veetarbimine, mis arvutatakse vastavalt VII lisa punkti 2 alapunktile c, väljendatakse liitrites aasta kohta ja ümardatakse lähima täisarvuni;

e) tsentrifuugimistõhususe klass vastavalt VI lisa punktile 2;

f) suurim tsentrifuugimiskiirus puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi korral täiskoormusega või puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi korral osalise koormusega, sõltuvalt sellest, kumb kiirus on väiksem, ning allesjääv niiskusesisaldus puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi korral täiskoormusega või puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi korral osalise koormusega, sõltuvalt sellest, kumb väärtus on suurem;

g) õhus leviva müra tase, väljendatuna dB(A) re 1 pW ja ümardatuna lähima täisarvuni, pesemis- ja tsentrifuugimisetapil puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega;

h) kui kodumajapidamises kasutatav pesumasin on toodetud sisseehitatud kujul kasutamiseks, siis tuleb see ära märkida.

2. Kui esitatakse muid tootekirjelduses sisalduvaid andmeid, tuleb need esitada II lisas määratletud kujul ja järjekorras.

3. Kogu käesolevas lisas osutatud teave trükitakse või näidatakse loetava suuruse ja kirjatüübiga kirjas.
V LISA

Turujärelevalve eesmärgil teostatav kontrollimenetlus

Artiklites 3 ja 4 sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks katsetavad liikmesriikide ametiasutused üht kodumajapidamises kasutatavat pesumasinat. Kui mõõdetavad parameetrid ei vasta tarnija deklareeritud väärtustele tabelis 1 sätestatud vahemikus, mõõdetakse veel kolme kodumajapidamises kasutatavat pesumasinat. Nimetatud kolme kodumajapidamises kasutatava pesumasina puhul mõõdetud väärtuste aritmeetiline keskmine peab vastama tarnija deklareeritud väärtustele tabelis 1 kindlaksmääratud vahemikus, välja arvatud energiatarbimine, mis ei tohi olla energiatarbimise nimiväärtusest Et üle 6 % suurem.

Vastasel korral loetakse kõnealune mudel ja kõik samaväärsed kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate mudelid artiklis 3 ja 4 esitatud nõuetele mittevastavaks.

Liikmesriikide ametiasutused kasutavad usaldusväärset, täpset ja korratavat mõõtmismenetlust, võttes arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid, sealhulgas sellistes dokumentides sätestatud meetodeid, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.Tabel 1

Mõõdetav parameeter

Lubatud hälbed

Aastane energiatarbimine

Mõõdetud väärtus ei tohi olla AEC nimiväärtusest (1) üle 10 % suurem.

Energiatarbimine

Mõõdetud väärtus ei tohi olla Et nimiväärtusest üle 10 % suurem.

Programmi kestus

Mõõdetud väärtus ei tohi olla Tt nimiväärtusest üle 10 % suurem.

Veetarbimine

Mõõdetud väärtus ei tohi olla Wt nimiväärtusest üle 10 % suurem.

Allesjääv niiskusesisaldus

Mõõdetud väärtus ei tohi olla D nimiväärtusest üle 10 % suurem.

Tsentrifuugimiskiirus

Mõõdetud väärtus ei tohi olla nimiväärtusest üle 10 % väiksem.

Elektritarbimine väljalülitatud seisundis ja ooteseisundis

Üle 1,00 W ulatuvad elektritarbimise Po ja Pl mõõdetud väärtused ei tohi olla üle 10 % nimiväärtustest suuremad. Kuni 1,00 W-ni ulatuvad tarbitava elektri Po ja Pl mõõdetud väärtused ei tohi olla nimiväärtustest üle 0,10 W suuremad.

Ooteseisundi kestus

Mõõdetud väärtus ei tohi olla Tl nimiväärtusest üle 10 % suurem.

Õhus leviv müra

Mõõdetud väärtus peab vastama nimiväärtusele.

(1)   „nimiväärtus” – tarnija deklareeritud väärtus.
VI LISA

Energia- ja tsentrifuugimistõhususe klassid

1.   ENERGIATÕHUSUSE KLASSID

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina energiatõhususe klass määratakse kindlaks vastavalt energiatõhususe indeksile (EEI), nagu on sätestatud tabelis 1.

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina energiatõhususe indeks (EEI) määratakse kindlaks vastavalt VII lisa punktile 1.Tabel 1

Energiatõhususe klassid

Energiatõhususe klass

Energiatõhususe indeks

A+++ (kõige tõhusam)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (kõige ebatõhusam)

EEI ≥ 87

2.   TSENTRIFUUGIMISTÕHUSUSE KLASSID

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina tsentrifuugimistõhususe klass määratakse kindlaks vastavalt allesjäävale niiskusesisaldusele (D), nagu on sätestatud tabelis 2.

Kodumajapidamises kasutatavasse pesumasinasse allesjääv niiskusesisaldus (D) määratakse kindlaks vastavalt VII lisa punktile 3.Tabel 2

Tsentrifuugimistõhususe klassid

Tsentrifuugimistõhususe klass

Allesjääv niiskusesisaldus (%)

A (kõige tõhusam)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (kõige ebatõhusam)

D ≥ 90
VII LISA

Energiatõhususe indeksi, aastase veetarbimise ja allesjääva niiskusesisalduse arvutamise meetod

1.   ENERGIATÕHUSUSE INDEKSI ARVUTAMINE

Kodumajapidamises kasutatava pesumasinamudeli energiatõhususe indeksi (EEI) arvutamisel võrreldakse pesumasina kaalutud aastast energiatarbimist puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega ja osalise koormusega ning puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega kõnealuse masina aastase normatiivse energiatarbimisega.

a) Energiatõhususe indeks (EEI) arvutatakse järgmiselt ja ümardatakse ühe kümnendkohani:

image

kus:

AEC

=

kodumajapidamises kasutatava pesumasina aastane energiatarbimine;

SAEC

=

kodumajapidamises kasutatava pesumasina aastane normatiivne energiatarbimine.

b) Aastane normatiivne energiatarbimine (SAEC ), ümardatuna teise kümnendkohani, arvutatakse kilovatt-tundides aasta kohta (kWh/aasta) järgmiselt:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

kus:

c

=

kodumajapidamises kasutatava pesumasina nimitäitekogus puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega või puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega, sõltuvalt sellest, kumb väärtus on väiksem.

c) Kaalutud aastane energiatarbimine (AEC ), ümardatuna teise kümnendkohani, arvutatakse kilovatt-tundides aasta kohta (kWh/aasta) järgmiselt:

i) 

image

kus:

Et

=

kaalutud energiatarbimine;

Po

=

kaalutud tarbitav elekter väljalülitatud seisundis;

Pl

=

kaalutud tarbitav elekter ooteseisundis;

Tt

=

kaalutud programmi kestus;

220

=

tavaliste pesemistsüklite üldarv aastas.

ii) Kui kodumajapidamises kasutatav pesumasin on varustatud elektritarbimise juhtimisega, mille puhul kodumajapidamises kasutatav pesumasin läheb programmi tsükli lõpul automaatselt tagasi väljalülitatud seisundisse, arvutatakse kaalutud aastane energiatarbimine (AEC ) järgmise valemi abil, millega võetakse arvesse ooteseisundi tegelikku kestust:

image

kus:

Tl

=

ooteseisundi kestus.

d) Kaalutud energiatarbimine (Et ), ümardatuna kolmanda kümnendkohani, arvutatakse kilovatt-tundides (kWh) järgmiselt:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7

kus:

Et,60

=

puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi energiatarbimine täiskoormusega;

Et,60½

=

puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi energiatarbimine osalise koormusega;

Et,40½

=

puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi energiatarbimine osalise koormusega.

e) Kaalutud elektritarbimine väljalülitatud seisundis (Po ), ümardatuna teise kümnendkohani, arvutatakse vattides (W) järgmiselt:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7

kus:

Po,60

=

elektritarbimine väljalülitatud seisundis puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega;

Po,60½

=

elektritarbimine väljalülitatud seisundis puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega;

Po,40½

=

elektritarbimine väljalülitatud seisundis puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega.

f) Kaalutud elektritarbimine ooteseisundis (Pl ), ümardatuna teise kümnendkohani, arvutatakse vattides (W) järgmiselt:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7

kus:

Pl,60

=

elektritarbimine ooteseisundis puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega;

Pl,60½

=

elektritarbimine ooteseisundis puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega;

Pl,40½

=

elektritarbimine ooteseisundis puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega.

g) Kaalutud programmi kestus (Tt ), ümardatuna täisminutini, arvutatakse minutites järgmiselt:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7

kus:

Tt,60

=

programmi kestus puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega;

Tt,60½

=

programmi kestus puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega;

Tt,40½

=

programmi kestus puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega.

h) Kaalutud ooteseisundis oldud aeg (Tl ), ümardatuna täisminutini, arvutatakse minutites järgmiselt:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7

kus:

Tl,60

=

ooteseisundis oldud aeg puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega;

Tl,60½

=

ooteseisundis oldud aeg puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega;

Tl,40½

=

ooteseisundis oldud aeg puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega.

2.   KAALUTUD AASTASE VEETARBIMISE ARVUTAMINE

a) Kodumajapidamises kasutatava pesumasina kaalutud aastane veetarbimine (AWC ), ümardatuna täisarvuni, arvutatakse liitrites järgmiselt:

AWc = Wt × 220

kus:

Wt

=

kaalutud veetarbimine;

220

=

tavaliste pesemistsüklite üldarv aastas.

b) Kaalutud veetarbimine (Wt ), ümardatuna täisarvuni, arvutatakse liitrites järgmiselt:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7

kus:

Wt,60

=

veetarbimine puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega;

Wt,60½

=

veetarbimine puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega;

Wt,40½

=

veetarbimine puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega.

3.   KAALUTUD ALLESJÄÄVA NIISKUSESISALDUSE ARVUTAMINE

Kodumajapidamises kasutatavasse pesumasinasse allesjääv kaalutud niiskusesisaldus (D), ümardatuna lähima täisprotsendini, arvutatakse protsentides järgmiselt:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7

kus:

D60

allesjääv niiskusesisaldus protsentides, ümardatuna lähima täisprotsendini, puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega;

D60½

allesjääv niiskusesisaldus protsentides, ümardatuna lähima täisprotsendini, puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega;

D40½

allesjääv niiskusesisaldus protsentides, ümardatuna lähima täisprotsendini, puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega.

▼M1
VIII LISA

Teave, mis tuleb esitada juhul, kui toodet müüakse, antakse rendile või müüakse järelmaksuga interneti kaudu

1) Käesoleva lisa punktides 2–5 kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „kuvamismehhanism” — mis tahes ekraan, sh puutetundlik ekraan, või muu visualiseerimistehnoloogia, mida kasutatakse internetisisu kuvamiseks kasutajatele;

b) „pesastatult kuvamine” — visuaalne liides, mille puhul kujutisele või andmekogule pääseb ligi hiireklõpsu, hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul muu kujutise või andmekogu suuremaksvenitamise abil;

c) „puutetundlik ekraan” — puutele reageeriv ekraan, nt tahvelarvuti, klaviatuurita tahvelarvuti või nutitelefoni ekraan;

d) „tekstialternatiiv” — tekst, mis on esitatud graafilise kujutise alternatiivina ja mis võimaldab esitada teavet mittegraafilisel kujul juhul, kui kuvaseadmed ei suuda graafilist kujutist edastada, või juurdepääsetavusabina, nt kõnesünteesirakenduste sisendina.

2) Tarnijate poolt artikli 3 punkti f kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane märgis kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal. Märgis peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav ning proportsionaalne I lisa punktis 2 sätestatud suurusega. Märgise võib kuvada pesastatult ning sel juhul vastab märgisele juurdepääsu andev kujutis käesoleva lisa punkti 3 nõuetele. Pesastatult kuvamise korral peab märgis ekraanile ilmuma pärast esimest kujutisel tehtud hiireklõpsu või sellest hiirega ülesõitu või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suuremaksvenitamist.

3) Pesastatult kuvamise korral peab märgisele juurdepääsu andev kujutis vastama järgmistele nõuetele:

a) kujutiseks on nool, mis on toote märgisel esitatud energiatõhususklassiga sama värvi;

b) noolel on näidatud toote energiatõhususklass valges kirjas, mille tähesuurus on sama kui hinnal, ning

c) kujutis on esitatud ühes järgmises vormis:

image

4) Pesastatult kuvamise korral kuvatakse märgis järgmises järjestuses:

a) käesoleva lisa punkti 3 kohane kujutis kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal;

b) kujutis viib kasutaja lingi kaudu märgisele;

c) märgis kuvatakse kujutisel klõpsamise või sellest hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul selle suuremaksvenitamise järel;

d) märgis ilmub hüpikaknas, uuel vahelehel või leheküljel või ühe akna sees kuvataval teisel aknal;

e) puutetundlikul ekraanil saab märgist suurendada seadme tavapärasel puute abil suurendamise meetodil;

f) märgise kuvamine lõpetatakse valiku „sulge” või muu standardse sulgemismehhanismi kaudu;

g) graafilise kujutise tekstialternatiivil, mida kuvatakse juhul, kui märgist ei ole võimalik kuvada, on esitatud toote energiatõhususklass hinnaga sama tähesuurusega kirjas.

5) Tarnijate poolt artikli 3 punkti g kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane tootekirjeldus kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal. Tootekirjeldus peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav. Tootekirjelduse võib kuvada pesastatult ning sel juhul on sellele viival lingil selgelt ja loetavalt märgitud „Tootekirjeldus”. Pesastatult kuvamise korral avaneb tootekirjeldus pärast esimest lingil tehtud hiireklõpsu või sellest hiirega ülesõitu või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suuremaksvenitamist.( 1 ) ELT L 153, 18.6.2010, lk 1.

( 2 ) EÜT L 47, 24.2.1996, lk 35.

( 3 ) EÜT L 266, 18.10.1996, lk 1.

( 4 ) EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.

( 5 ) ELT L 285, 31.10.2009, lk 10.

( 6 ) ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.