2010R1031 — ET — 27.02.2014 — 005.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1031/2010,

12. novembri 2010. aasta,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem) kohase kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumise ajastamise, haldamise ja muude aspektide kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(EÜT L 302, 18.11.2010, p.1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1210/2011, 23. november 2011,

  L 308

2

24.11.2011

►M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 784/2012, 30. august 2012,

  L 234

4

31.8.2012

►M3

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1042/2012, 7. november 2012,

  L 310

19

9.11.2012

►M4

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1143/2013, 13. november 2013,

  L 303

10

14.11.2013

►M5

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 176/2014, 25. veebruar 2014,

  L 56

11

26.2.2014
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1031/2010,

12. novembri 2010. aasta,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem) kohase kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumise ajastamise, haldamise ja muude aspektide kohta

(EMPs kohaldatav tekst)EUROOPA KOMISJON

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, ( 1 ) eriti selle artikli 3d lõiget 3 ja artikli 10 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiv 2003/87/EÜ vaadati läbi ja seda muudeti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiviga 2008/101/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi, ( 2 ) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/29/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi, ( 3 ) vaadati läbi ja seda muudeti direktiiviga 2009/29/EÜ. Üks parandus, milles direktiivi 2003/87/EÜ läbivaatamise käigus kokku lepiti, oli see, et saastekvoote tuleks eraldada peamiselt enampakkumise teel, kuna see on lihtsaim viis saastekvootide jagamiseks, ning üldiselt peetakse seda ka majanduslikult kõige tõhusamaks. Heitkogustega kauplemise süsteemi tõhusus seisneb selges CO2-hinnasignaalis, mille abil saab vähendada kasvuhoonegaaside heidet võimalikult väikeste kuludega. Enampakkumine peaks seda selget CO2-hinnasignaali toetama ja tugevdama.

(2)

Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 1 kohaselt peavad liikmesriigid müüma enampakkumisel kõik nimetatud direktiivi III peatüki saastekvoodid, mida ei eraldata tasuta. Seega peavad liikmesriigid müüma enampakkumisel need saastekvoodid, mida ei eraldata tasuta. Liikmesriigid ei tohi saastekvoote mis tahes muul viisil eraldada; samuti ei tohi nad kinni pidada või tühistada selliseid saastekvoote, mida ei eraldata tasuta, vaid need tuleb müüa enampakkumisel.

(3)

Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõikes 4 on sätestatud mitmed enampakkumist käsitlevad eesmärgid. Enampakkumine peaks olema prognoositav, eelkõige ajastamise ja järjestuse, samuti pakutavate saastekvootide hinnangulise mahu osas. Enampakkumised korraldatakse nii, et heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel oleks täielik, õiglane ja võrdne juurdepääs, väikeheitetekitajatele antakse juurdepääs enampakkumisele, osalejatel on juurdepääs samale teabele samal ajal ja osalejad ei kahjusta enampakkumise toimimist ning enampakkumiste korraldus ja neil osalemine on kulutõhus ja välditakse liigseid halduskulusid.

(4)

Lisaks nimetatud eesmärkidele tuleks muu hulgas arvesse võtta selliseid direktiivi 2003/87/EÜ läbivaatamisel kehtestatud eesmärke nagu suurem ühtlustamine, konkurentsimoonutuste vältimine ning parem prognoositavus, mis peaksid tugevdama CO2-hinnasignaali, mille abil saab vähendada heitkoguseid võimalikult väikeste kuludega. Kui suurendada heite vähendamise jõupingutusi, peab majanduslik tõhusus olema võimalikult suur ning põhinema saastekvootide eraldamise täielikult ühtlustatud tingimustel liidu sees.

(5)

Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 3d lõikega 1 on ette nähtud, et ajavahemikul 1. jaanuar 2012 kuni 31. detsember 2012 müüakse enampakkumisel 15 % kõnealuse direktiivi II peatüki saastekvootidest ning artikli 3d lõikes 2 on sätestatud, et alates 1. jaanuarist 2013 müüakse enampakkumisel sama protsent direktiivi 2003/87/EÜ II peatüki saastekvootidest. Artikli 3d lõikes 3 on sätestatud, et võetakse vastu määrus, millega kehtestatakse üksikasjalikud sätted liikmesriikide poolt selliste II peatüki saastekvootide enampakkumisel müümise kohta, mida ei pea direktiivi 2003/87/EÜ artikli 3d lõigete 1 ja 2 või artikli 3f lõike 8 kohaselt tasuta välja andma.

(6)

Enamik enne käesoleva määruse vastuvõtmist konsulteerimisel osalenud sidusrühmadest, samuti liikmesriikide valdav enamus ning komisjon oma mõjuhinnangus on väljendanud arvamust, et kõige paremini aitab direktiivi 2003/87/EÜ läbivaatamise eesmärke saavutada ühine enampakkumise infrastruktuur, mille puhul viib enampakkumisi läbi ühine enampakkumisplatvorm. Sellise lähenemisviisi abil välditakse moonutusi siseturul. See tagab suurima majandusliku tõhususe ning võimaldab saastekvoote eraldada enampakkumise teel täielikult ühtlustatud tingimustel kogu liidus. Lisaks tugevdab enampakkumiste läbiviimine ühisel enampakkumisplatvormil kõige paremini CO2-hinnasignaali, mida ettevõtjad vajavad investeerimisotsuste tegemiseks, et vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid võimalikult väheste kuludega.

(7)

Samuti on enamik enne käesoleva määruse vastuvõtmist konsulteerimisel osalenud sidusrühmadest, samuti liikmesriikide valdav enamus ning komisjon oma mõjuhinnangus on väljendanud arvamust, et kõige paremini aitab direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõikes 4 sätestatud eesmärke saavutada ühine enampakkumise infrastruktuur, mille puhul viib enampakkumisi läbi ühine enampakkumisplatvorm. See on kõige kulutõhusam viis saastekvoote enampakkumisel müüa ilma tarbetute halduskuludeta, mis tuleneksid mitme enampakkumise infrastruktuuri kasutamisest. Selline lähenemisviis võimaldab enampakkumistele avatud, läbipaistva ja mittediskrimineeriva juurdepääsu nii de jure kui ka de facto. Ühine lähenemisviis tagaks enampakkumiste ajalise prognoositavuse ning tugevdaks kõige kindlamalt CO2-hinnasignaali selgust. Ühine enampakkumise infrastruktuur on eriti oluline selleks, et võimaldada heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ja väikeheitetekitajatele võrdne juurdepääs. Mitme enampakkumisplatvormiga tutvumine, selles registreerimine ja osalemine oleks neile eriti kulukas. Ühine enampakkumisplatvorm lihtsustab süsteemis võimalikult ulatuslikku osalemist kogu liidus ning seepärast vähendab kõige tõhusamalt riski, et osalised kahjustavad enampakkumiste toimimist ning kasutavad neid rahapesu, terrorismi rahastamise, kuritegude toimepanemise või turu kuritarvitamise eesmärgil.

(8)

Selleks et leevendada konkurentsi vähenemise riski CO2-turul, nähakse käesoleva määrusega siiski ette, et liikmesriigid võivad ühises enampakkumisplatvormis osalemisest loobuda ning määrata oma enampakkumisplatvormi tingimusel, et sellised ühismeetme välised enampakkumisplatvormid loetletakse käesoleva määruse lisas. Kõnealusesse loetellu lisamise aluseks on see, et ühismeetme välise enampakkumisplatvormi määranud liikmesriik teatab sellest komisjonile. Siiski on selge, et see võimalus ei ole nii kaugeleulatuv kui enampakkumisprotsessi täielik ühtlustamine ning seepärast tuleks käesoleva määrusega kehtestatud kord esimese viie aasta jooksul ning sidusrühmadega konsulteerides läbi vaadata ning teha muudatusi, mis on saadud kogemuste põhjal osutunud vajalikuks. Kui komisjon on liikmesriigilt saanud teate ühismeetme välise enampakkumisplatvormi kohta, tuleks tal see enampakkumisplatvorm viivitamata loetellu lisada.

(9)

Samuti peaks liikmesriigil olema võimalik nõuda enampakkumise seire teostajalt aruande koostamist sellise enampakkumisplatvormi toimimise kohta, mille ta kavatseb oma enampakkumisplatvormiks määrata, näiteks kui valmistatakse ette käesoleva määruse muudatust, kus loetletakse ühismeetme väliseid enampakkumisplatvorme. Lisaks peaks enampakkumise seire teostaja kontrollima kõikide enampakkumisplatvormide vastavust käesoleva määruse sätetele ja direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 4 eesmärkidele ning esitama sellekohase aruande liikmesriikidele, komisjonile ja asjaomasele enampakkumisplatvormile. Kõnealuses aruandes tuleks käsitleda enampakkumiste mõju enampakkumisplatvormide turupositsioonile järelturul. Selleks et vältida olukorda, kus liikmesriigid on enampakkumisplatvormiga pärast selle tegevusaja lõppemist tahtmatult seotud, peaks enampakkumisplatvormi määramislepingus olema sätestatud, et enampakkumisplatvorm annab oma järglasele üle kogu enampakkumiste läbiviimiseks vajaliku materiaalse ja immateriaalse vara.

(10)

Enampakkumisplatvormide arvu ja enampakkumisplatvormiks sobiva üksuse liigiga seotud valikud toetavad neid käesoleva määruse sätteid, mis käsitlevad enampakkumiste ajalist ennustatavust, enampakkumistele juurdepääsu käsitlevaid meetmeid, enampakkumiste korraldust, saastekvootide tagatisi, makseid ja üleandmist ning enampakkumiste järelevalvet. Komisjon ei saa nimetatud sätteid täielikult ühtlustatud määruses vastu võtta teadmata enampakkumisplatvormide arvu ja enampakkumisi läbi viima valitud üksuse konkreetseid võimalusi. Seepärast põhinevad käesoleva määrusega vastuvõetud meetmed sellel, et enampakkumisi viib läbi ühine enampakkumisplatvorm, ning sellega nähakse ette menetlus, et tagada selliste muude enampakkumisplatvormide arv ja kvaliteet, mida liikmesriigid võivad otsustada kasutada.

(11)

Põhjenduses 10 nimetatud piirangute tõttu on asjakohane, et ühismeetme välised enampakkumisplatvormid võib käesoleva määruse lisas loetleda juhul, kui on täidetud teatavad tingimused ja kohustused. Ühismeetme väliste enampakkumisplatvormide loetlemine käesoleva määruse lisas ei piira komisjoni volitusi teha ettepanek enampakkumisplatvormi väljaarvamise kohta kõnealusest loetelust, eriti juhul, kui rikutakse käesoleva määruse või direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 4 sätteid. Kui enampakkumisplatvorm loetelust puudub, peaks saastekvoote enampakkumisel müüv liikmesriik müüma oma saastekvoodid ühisel enampakkumisplatvormil. Komisjon peaks direktiivi 2003/87/EÜ artikli 19 lõike 3 kohaselt vastu võetavas komisjoni määruses sätestama meetmed, millega peatatakse saastekvootide enampakkumisel müümisega seotud protsessid juhul, kui ühismeetme väline enampakkumisplatvorm rikub käesoleva määruse või direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 4 sätteid.

(12)

Komisjon peaks hindama ühismeetme välise enampakkumisplatvormi poolt läbiviidava enampakkumisega seotud üksikasjalikke sätteid ja nende osas tuleks konsulteerida direktiivi artikli 23 lõikes 3 osutatud komiteega vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõikes 4 sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Hindamisega tagatakse, et ühismeetme välise enampakkumisplatvormi üksnes riigisisest määramist liikmesriigi poolt, kes ühismeetmes ei osale, kontrollitakse samaväärselt kui ühise enampakkumisplatvormi määramist vastavalt käesolevas määruses sätestatud ühismeetmele. Ühise enampakkumisplatvormi määramiseks korraldatavas ühises hankemenetluses osalevad liikmesriigid koos komisjoniga, kes on kogu protsessi kaasatud. Ka nendele liikmesriikidele, kes ühismeetmes ei osale, antakse ühises hankemenetluses vaatleja staatus vastavalt komisjoni ja osalevate liikmesriikide poolt ühises hankelepingus kokkulepitud tingimustele.

(13)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada alates 1. jaanuarist 2013 direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide enampakkumisel müümise suhtes ning alates 1. jaanuarist 2012 direktiivi 2003/87/EÜ II peatüki saastekvootide enampakkumisel müümise suhtes. Samuti tuleks seda kohaldada kõikide direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide enampakkumisel müümise suhtes enne 2013. aastal algava kohustusteperioodi algust, kui see on vajalik CO2-turu ja elektrituru nõuetekohase toimimise tagamiseks.

(14)

Lihtsuse ja juurdepääsuga seotud põhjustel tuleks enampakkumisel müüdud saastekvoodid üle anda hiljemalt viie kauplemispäeva jooksul. Lühike üleandmistähtaeg vähendaks võimalikku negatiivset mõju enampakkumisplatvormide ja saastekvootide järelturu kauplemiskohtade vahelisele konkurentsile. Lisaks on lühike üleandmistähtaeg lihtsam ning soodustab ulatuslikku osalemist, mis vähendab turu kuritarvitamise riski, ning tagab paremini, et HKSiga hõlmatud väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel ja väikeheitetekitajatel on süsteemile juurdepääs. Selle asemel, et tuua enampakkumistele tärmin- ja futuurlepinguid, peaksid turud pakkuma optimaalseid lahendusi saastekvootidega seotud tuletisväärtpaberite nõudluse rahuldamiseks. On asjakohane anda võimalus valida kahepäevaste hetkelepingute ja viiepäevaste futuurlepingute vahel enampakkumisplatvormi määramisprotsessi ajal, et oleks võimalik hinnata, milline oleks parim enampakkumistoode. Kahepäevased hetkelepingud ei ole finantsturgu reguleerivate liidu õigusaktide mõistes finantsinstrumendid, kuid viiepäevased futuurlepingud on.

(15)

Valik selle suhtes, kas enampakkumistoode peaks olema finantsinstrument või mitte, tuleks teha enampakkumisplatvormi valimise käigus ning see peaks põhinema üldisel hinnangul, millised on konkurentsi tagavas hankemenetluses osalevate kandidaatide pakutud lahendustega kaasnevad kulud ja kasu. Hinnangus tuleks käsitleda eelkõige neid aspekte, mis on seotud kulutõhususe, heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning väikeheitetekitajatele võrdse juurdepääsu tagamise ning piisava kaitse ja turu järelevalvega.

(16)

Seni kuni saastekvootide üleandmiseks vajalikke õiguslikke ja tehnilisi meetmeid ei ole kehtestatud, on asjakohane näha ette alternatiivsed vahendid saastekvootide müümiseks enampakkumisel. Selleks nähakse käesoleva määrusega ette võimalus kaubelda enampakkumisel futuur- ja tärminlepingutega nii, et nende üleandmine toimub hiljemalt 31. detsembril 2013. Sellised futuur- ja tärminlepingud on finantsinstrumendid, mille puhul on enampakkumise korraldajale ja pakkujale tagatud samasugune kaitse nagu finantsturgudele kohaldatava õigusliku raamistiku raames. Käesoleva määruse kohaldamisel erineb futuurleping tärminlepingust selle poolest, et esimese puhul esitatakse hinnakõikumisi tagav rahaline lisatagatis ning teise puhul on hinnakõikumine tagatud muu kui rahalise lisatagatisega. On asjakohane näha liikmesriikidele ette võimalus valida, millist tooteliiki enampakkumisel kasutada ehk milline tagatis nende eelarveseisundiga kõige paremini sobiks. Kui saastekvootide enampakkumisel oleks vajalik kasutada sellised alternatiivseid vahendeid, müüdaks futuur- ja tärminlepinguid ajutiselt ühel või kahel enampakkumisplatvormil.

(17)

Lihtsuse, õigluse ja kulutõhususe huvides ning turu kuritarvitamise riski vähendamiseks tuleks enampakkumised läbi viia ühes voorus, suletud pakkumisega ja ühtse hinnaga. Lisaks tuleks seotud pakkumised lahendada juhusliku valiku abil, sest see tekitaks ebakindlust nende pakkujate jaoks, kes lepivad omavahel pakkumishinnas kokku. Eeldatavalt on enampakkumishind ligilähedaselt sama kui järelturu valdav hind, seega on järelturu valdavast hinnast oluliselt madalam enampakkumishind tõenäoliselt märguanne puudulikust enampakkumisest. Sellise enampakkumishinna vastuvõetavaks pidamine moonutaks CO2-hinnasignaali, häiriks CO2-turu toimimist ning pakkujad ei maksaks saastekvootide eest nende tegeliku väärtuse järgi. Seepärast tuleks sellises olukorras enampakkumine tühistada.

(18)

Enampakkumiste sagedus peaks olema suhteliselt suur, et vähendada nende mõju järelturu toimimisele, ning tagada samas, et enampakkumised on küllalt ulatuslikud ja meelitavad ligi piisavalt osalisi. Suhteliselt sagedased enampakkumised vähendavad turu kuritarvitamise riski, sest see vähendab pakkujate riske üksikutel enampakkumistel ning suurendab nende paindlikkust, kuna nad võivad hilisematel enampakkumistel oma kauplemispositsioone muuta. Seepärast tuleks käesoleva määrusega näha ette, et direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide enampakkumisi korraldatakse vähemalt kord nädalas. Kuna direktiivi 2003/87/EÜ II peatüki saastekvootide maht on palju väiksem, tuleks nende enampakkumisi korraldada vähemalt kord kahe kuu jooksul.

(19)

Selleks et tagada järelturu jaoks prognoositavus, tuleks käesoleva määrusega ette näha järgmised eeskirjad ja menetlused. Eelkõige tuleks määruses sätestada, et aastatel 2011 ja 2012 enampakkumisel müüdavate saastekvootide mahud tuleks kindlaks määrata võimalikult kiiresti pärast käesoleva määruse vastuvõtmist. Sel viisil kindlaksmääratud mahud ja enampakkumistooted, mille kaudu need saastekvoodid enampakkumisel müüakse, loetletakse käesoleva määruse lisas. Teiseks tuleks käesoleva määrusega ette näha selged ja läbipaistvad eeskirjad, mille abil määratakse kindlaks igal järgneval aastal enampakkumisel müüdavate saastekvootide maht. Samuti tuleks määruses sätestada eeskirjad ja menetlused, mille abil saaks iga kalendriaasta kohta koostada üksikasjaliku enampakkumiskalendri, milles on esitatud kogu asjaomane teave iga üksiku enampakkumise kohta aegsasti enne kõnealuse kalendriaasta algust. Hilisemate muudatuste tegemine enampakkumiskalendrisse peaks olema võimalik üksnes piiratud arvu ette kindlaks määratud olukordade puhul. Muudatused tuleks teha nii, et see mõjutaks enampakkumiskalendri prognoositavust võimalikult vähe.

(20)

Üldjuhul peaks igal aastal enampakkumisel müüdavate saastekvootide maht olema võrdne kõnealusel aastal eraldatavate saastekvootide mahuga. Erandiks on direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvoodid, mis müüakse enampakkumisel aastatel 2011 ja 2012. Kui võtta arvesse teisest kauplemisperioodist kolmandasse perioodi ülekantud saastekvootide eeldatavat kättesaadavust, tõendatud heitkoguste vähendamise ühikute (THV) eeldatavat kättesaadavust ja direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a lõike 8 kohaselt müüdavate saastekvootide eeldatavat kogust, on asjakohane vähendada aastatel 2011 ja 2012 korraldatavate nn varajaste enampakkumiste mõju, tasakaalustades aastatel 2013 ja 2014 enampakkumisel müüdavate saastekvootide mahtu.

(21)

Igal aastal enampakkumisel müüdavate saastekvootide maht tuleks jagada võrdselt kogu aasta ulatuses vastavalt järelturu nõudlusele.

(22)

Huvi suurendamine enampakkumistel osalemise vastu ja konkurentsivõimeliste enampakkumiste tagamine eeldab avatud juurdepääsu. Lisaks on enampakkumisel osalemise ja konkurentsivõimelise tulemuse tagamise eelduseks kindlustunne enampakkumisprotsessi usaldusväärsuse suhtes, pidades eelkõige silmas osalejaid, kes püüavad enampakkumisi kahjustada, kasutades neid rahapesu, terrorismi rahastamise, kuritegude toimepanemise või turu kuritarvitamise eesmärgil. Selleks et tagada enampakkumise usaldusväärsus, tuleks enampakkumisele juurdepääsu suhtes kehtestada hoolsa kliendikontrolli miinimumnõuded. Selleks et tagada nimetatud kontrolli kulutõhusus, tuleks pakkumispääsu taotlusi võimaldada esitada kergesti tuvastatavatel ja täpselt määratletud osalejakategooriatel, nagu heitkogustega kauplemise süsteemis osalevad paiksete käitiste käitajad ja õhusõidukite käitajad, aga ka sellised reguleeritud finantsüksused nagu investeerimisühingud ja krediidiasutused. Samuti peaksid pakkumispääsu saama taotleda käitajate või õhusõidukite käitajate ärirühmitused, nagu partnerlused, ühisettevõtted või oma liikmete agendina tegutsevad konsortsiumid. Seega oleks mõistlik piirata pakkumispääsu taotluste esitamise võimalusi kohe alguses, kuid välistamata samas võimalust, et enampakkumistel saadud kogemuste valguses, või pärast direktiivi 2003/87/EÜ artikli 12 lõike 1a kohast komisjoni kontrolli, kas saastekvootide turg on turu kuritarvitamise eest piisavalt kaitstud, võidakse lubada enampakkumistel osaleda ka uutel osalejakategooriatel.

(23)

Lisaks tuleks õiguskindluse huvides käesoleva määrusega ette näha Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 2005/60/EÜ (rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta ( 4 )) asjakohaste sätete kohaldamine enampakkumisplatvormi suhtes. See on eriti oluline, kui võtta arvesse tõsiasja, et enampakkumisplatvorm peab lisaks investeerimisühingutele ja krediidiasutustele võimaldama juurdepääsu enampakkumistele ka käitajatele ja õhusõiduki käitajatele ning samuti muudele isikutele, kellel on lubatud teha pakkumisi enda või teiste nimel, kuid kes ise ei kuulu direktiivi 2005/60/EÜ reguleerimisalasse.

(24)

Käesolevas määruses tuleks sätestada, et osalejad võivad valida, kas nad osalevad ise vahetult enampakkumistel interneti või selleks ettenähtud ühenduste kaudu, või finantsvahendajate vahendusel, kes on selleks volitatud ja kelle üle teostatakse järelevalvet, või muude isikute vahendusel, kellele liikmesriik on andnud loa esitada pakkumisi enda nimel või oma põhitegevusala klientide nimel, kui see põhitegevusala ei ole investeerimis- või pangateenuste osutamine ning tingimusel, et kõnealuste muude isikute suhtes kohaldatakse investorikaitse meetmeid ja hoolsa kliendikontrolli meetmeid, mis on samaväärsed investeerimisühingute suhtes kohaldatavate meetmetega.

(25)

Muude liikmesriigi poolt volitatud isikute lisamine pakkumispääsu taotleda võivate isikute nimekirja on mõeldud selleks, et anda käitajatele ja õhusõidukite käitajatele kaudne juurdepääs enampakkumistele lisaks finantsvahendajatele ka muude vahendajate kaudu, kelle kliendid nad on, nagu elektri- või kütusetarnijad, kelle suhtes ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ (finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ ( 5 )) vastavalt selle artikli 2 lõike 1 punktile i.

(26)

Õiguskindluse ja läbipaistvuse huvides peaks käesolev määrus sisaldama üksikasjalikke sätteid, milles käsitletakse muid enampakkumise aspekte nagu saastekvootide partii suurus, esitatud pakkumiste tagasivõtmise või muutmise võimalus, pakkumiste esitamisel ja maksmisel kasutatav valuuta, pakkumispääsu taotluste esitamine ja läbivaatamine ning pakkumispääsu andmisest keeldumine, selle tühistamine või peatamine.

(27)

Iga liikmesriik peaks määrama enampakkumise korraldaja, kes vastutab asjaomase liikmesriigi nimel saastekvootide müümise eest. Enampakkumisplatvorm peaks vastutama üksnes enampakkumiste läbiviimise eest. Peaks olema võimalik, et sama enampakkumise korraldaja võivad määrata rohkem kui üks liikmesriik. Enampakkumise korraldaja peaks tegutsema eraldi iga teda määranud liikmesriigi nimel. Enampakkumise korraldaja peaks vastutama saastekvootide müümise eest enampakkumisplatvormil ning igale teda määranud liikmesriigile kuuluva enampakkumisest saadud tulu vastuvõtmise ja väljamaksmise eest kõnealusele liikmesriigile. On oluline, et liikmesriikide ja nende määratud enampakkumise korraldaja vahelised lepingud oleksid kooskõlas enampakkumise korraldaja ja enampakkumisplatvormi vahelise lepinguga, ning samuti selleks, et lahendada võimalikud lahkarvamused enampakkumisplatvormiga.

(28)

Lisaks on vajalik, et enampakkumise korraldaja, kelle on määranud see liikmesriik, kes ei osale ühisel enampakkumisplatvormil, vaid määrab oma enampakkumisplatvormi, võib teha pakkumisi lisaks asjaomase liikmesriigi poolt määratud enampakkumisplatvormile ka ühisel enampakkumisplatvormil. See on vajalik muult enampakkumisplatvormilt ühisele enampakkumisplatvormile sujuva ülemineku tagamiseks, kui see on vajalik eelkõige seetõttu, et enampakkumisplatvorm ei ole kantud käesoleva määruse lisas esitatud loetellu.

(29)

Nõue, mille kohaselt enampakkumisplatvorm on reguleeritud turg, põhineb soovil kasutada enampakkumiste haldamiseks järelturul kehtivat organisatsioonilist infrastruktuuri. Direktiivi 2004/39/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/6/EÜ (siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta) ( 6 ) kohaselt on reguleeritud turud kohustatud pakkuma nende turgude toimimiseks vajalikku kaitset. Kõnealused kaitsemeetmed hõlmavad muu hulgas sätteid, mis käsitlevad järgmist: reguleeritud turu või selle osaliste jaoks huvide konfliktist tulenevate võimalike negatiivsete tagajärgede kindlakstegemine ja haldamine; reguleeritud turgusid või selle osalisi ähvardavate riskide kindlakstegemine ja haldamine ning nimetatud riskide vähendamiseks vajalike meetmete võtmine; süsteemi tehniliste toimingute usaldusväärne juhtimine, sealhulgas tõhusate situatsioonplaanide kehtestamine, et tulla toime süsteemitõrgetega; õiglaseks ja korrektseks kauplemiseks vajalike läbipaistvate ja mittediskrimineerivate eeskirjade ja korra kehtestamine ning korralduste tõhusaks täitmiseks vajalike objektiivsete kriteeriumide kehtestamine; süsteemis sooritatud tehingute eduka ja õigeaegse lõpuleviimise hõlbustamine ning piisavate rahaliste vahendite tagamine reguleeritud turu nõuetekohaseks toimimiseks, võttes arvesse turul sooritatud tehingute laadi ja ulatust ning neid turgusid ähvardavate riskide suurust ja tõsidust.

(30)

Nõue selle kohta, et enampakkumisplatvorm on reguleeritud turg, annab ka mitmeid muid eeliseid. Tänu sellele on võimalik kasutada turu organisatsioonilist infrastruktuuri, kogemusi, võimalusi ja läbipaistvaid kohustuslikke toimimiseeskirju. See on muu hulgas oluline ka seoses tehingute arvestuse ning täitmise ja tasaarvestusega, ning samuti selleks, et jälgida turu oma eeskirjade ja muude õiguslike kohustuste (nt turu kuritarvitamise keeld) täitmist. Selline lähenemisviis on kulutõhus ja aitab tagada enampakkumiste usaldusväärsust. Nende eeskirjade kohaselt, milles käsitletakse huvide konflikte ning mida kohaldatakse reguleeritud turgude suhtes, peab enampakkumise korraldaja olema enampakkumisplatvormist, selle omanikest või turu korraldajast sõltumatu, et mitte kahjustada reguleeritud turu tõhusat toimimist. Lisaks on mitmed võimalikud enampakkumistel osalejad juba mitmete järelturul aktiivselt tegutsevate reguleeritud turgude liikmed või nende osalised.

(31)

Direktiivi 2004/39/EÜ kohaselt annab reguleeritud turgudele ja turu korraldajatele tegevusloa ning teostab nende üle järelevalvet selle liikmesriigi pädev asutus, kus reguleeritud turg või selle korraldaja on registreeritud või kus ta asub (päritoluliikmesriik). Ilma et see piiraks direktiivi 2003/6/EÜ asjaomaste sätete kohaldamist, eelkõige riiklike õigusaktidega kehtestatud kriminaalkaristuste kohaldamist turu kuritarvitamise korral, kohaldatakse reguleeritud turgude suhtes päritoluliikmesriigi õigusakte. Nad kuuluvad siseriikliku õiguse kohaselt päritoluliikmesriigi halduskohtute pädevusse. Kõnealust õiguslikku raamistikku kohaldatakse üksnes kauplemise ja mitte enampakkumise suhtes ning üksnes finantsinstrumentide ja mitte hetketoodete suhtes. Seega on õiguskindluse huvides asjakohane sätestada käesolevas määruses nõue, mille kohaselt määratakse enampakkumisplatvormiks reguleeritud turu päritoluliikmesriik tagamaks, et kõnealuse liikmesriigi siseriiklik õigus laieneks eespool nimetatud õiguslikule raamistikule selles osas, mis on seotud nende enampakkumistega, mida viib läbi kõnealuse liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluv enampakkumisplatvorm. Lisaks tuleks käesolevas määruses sätestada nõue, mille kohaselt kehtestab enampakkumisplatvorm kohtuvälise vaidluste lahendamise mehhanismi. Liikmesriik peaks ette nägema õiguse kaevata nimetatud mehhanismi kaudu vastuvõetud otsused edasi kohtule, hoolimata sellest, kas enampakkumistoode on finantsinstrument või hetkeleping.

(32)

Kui riigihankeid käsitlevates liidu või siseriiklikes õigusaktides on nii sätestatud, tuleb konkurentsi tagamiseks võimalike enampakkumisplatvormide vahel korraldada enampakkumisplatvormi määramiseks konkurentsi tagav hankemenetlus. Enampakkumisplatvorm peaks olema ühendatud vähemalt ühe arvestussüsteemi või täitmis- ja tasaarvestussüsteemiga. Enampakkumisplatvormiga võib olla ühendatud rohkem kui üks arvestussüsteem või täitmis- ja arvestussüsteem. Ühine enampakkumisplatvorm määratakse kuni viieks aastaks. Ühismeetme välised enampakkumisplatvormid tuleks määrata kuni kolmeks aastaks ning seda ajavahemikku võib pikendada kahe aasta võrra, mille jooksul tuleks kõikide enampakkumisplatvormide tegevust reguleeriv kord läbi vaadata. Ühismeetme välistele enampakkumisplatvormidele kolmeaastase tegevusaja kehtestamisega soovitakse tagada ühismeetme välise enampakkumisplatvormi minimaalne tegevusaeg ning anda samas enampakkumisplatvormi määranud liikmesriigile võimalus soovi korral liituda ühise enampakkumisplatvormiga pärast kolme aasta möödumist, ilma et see piiraks enampakkumisplatvormi määranud liikmesriigi võimalust pikendada ühismeetme välise enampakkumisplatvormi tegevusaega veel kahe aasta võrra kuni komisjoni poolt tehtava läbivaatamise tulemusteni. Iga tegevusaja lõppedes tuleks korraldada uus konkurentsi tagav hankemenetlus, kui liidu või siseriiklikes õigusaktides on nii sätestatud. Ühise enampakkumisplatvormi määramine ei tohiks avaldada järelturule olulist mõju, kuna enampakkumisel tuleks müüa üksnes selliseid saastekvoote, mis tuleb üle anda hiljemalt viie päeva jooksul.

(33)

Enampakkumiste läbiviimiseks, enampakkumiskalendri koostamiseks ja haldamiseks ning mitmete muude enampakkumiste korraldamisega seotud ülesannete täitmiseks, nagu ajakohase veebisaidi haldamine, millele on juurdepääs kogu liidus, on vajalikud liikmesriikide ja komisjoni ühismeetmed nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust ( 7 ) (finantsmäärus), artikli 91 lõike 1 kolmanda lõigu mõistes. Vajadus ühismeetmete järele tuleneb heitkogustega kauplemise süsteemi ulatusest, mis hõlmab kogu liitu, direktiivi 2003/87/EÜ läbivaatamise üldistest poliitikaeesmärkidest ning asjaolust, et komisjon vastutab direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt vahetult mitmete selliste heitkogustega kauplemise süsteemi osade üksikasjaliku rakendamise eest, mis mõjutavad otseselt enampakkumiskalendrit ja enampakkumiste seiret. Seepärast tuleks käesoleva määrusega ette näha, et ühise enampakkumisplatvormi määramiseks ja enampakkumiste seire teostamiseks korraldatakse konkurentsi tagav hankemenetlus komisjoni ja liikmesriikide ühise hankemenetlusena komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 (millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) ( 8 ) artikli 125c mõistes. Määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 artikli 125c kohaselt võib liikmesriikide ja komisjoni ühise hankemenetluse korral kasutada komisjoni suhtes kohaldatavaid menetluseeskirju. Võttes arvesse, et hankemenetlus hõlmab kogu Euroopa Liitu, on asjakohane kohaldada ühise hankemenetluse suhtes asjaomases ulatuses finantsmääruses ja määruses (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 sätestatud menetluseeskirju. Käesoleva määrusega tuleks sätestada enampakkumisega seotud teenused, mille hankeid korraldavad liikmesriigid ja tehnilise toega seotud teenused, mille hankeid korraldab komisjon; sealjuures tuleks silmas pidada võimalikke otsuseid, mis käsitlevad käesoleva määruse mittetäielike lisade lõpetamist, enampakkumiste sagedust, erinevate enampakkumisplatvormide enampakkumiskalendrite kooskõlastamist, pakkumise maksimumsuuruse kehtestamist ning kõiki käesoleva määruse muudatusi, eelkõige neid, millega enampakkumised seotakse muude süsteemide ja teenustega, et aidata enampakkumisi käsitlevatest eeskirjadest väljaspool Euroopa Liitu õigesti aru saada. On asjakohane, et komisjon tellib kõnealused teenused ühiselt enampakkumisplatvormilt, kellel on kõige rohkem kogemusi enampakkumiste korraldamisel rohkem kui ühe liikmesriigi nimel. See ei takista konsulteerimist muude enampakkumisplatvormide või muude sidusrühmadega.

(34)

Enampakkumisplatvorm tuleks leida avatud, läbipaistva ja konkurentsi tagava valikumenetluse kaudu, välja arvatud juhul, kui enampakkumisplatvormi on määranud liikmesriik, kes ei osale ühismeetmes ning kelle suhtes ei kohaldata liidu ja siseriiklikes õigusaktides sätestatud riigihanke eeskirju. Enampakkumisplatvormi ning sellega ühendatud arvestussüsteemi ja täitmis- ja tasaarvestussüsteemi määramisel tuleks arvesse võtta seda, milliseid lahendusi kandidaadid pakuvad selleks, et väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel ja väikeheitetekitajatel oleks kulutõhus, täielik, õiglane ja võrdne võimalus enampakkumisel osaleda, ning seda, et enampakkumiste järelevalve oleks tõhus ja hõlmaks kohtuvälise vaidluste lahendamise mehhanismi. Erandina võib tärminlepinguid või futuurlepinguid müüva enampakkumisplatvormi hankemenetlusega määrata selle alusel, et enampakkumisplatvorm kohaldab järelturu suhtes kohaldatavaid juurdepääsu sätteid ning maksmise, üleandmise ja turu järelevalve eeskirju. Konkreetsed menetlused, mida tuleb ühise enampakkumisplatvormi hankemenetluses järgida, tuleks kindlaks määrata komisjoni ja liikmesriikide vahelises lepingus, milles lepitakse kokku praktilised üksikasjad hankemenetluses osalemise taotluste või pakkumiste hindamise, hankelepingu sõlmimise, hankelepingu suhtes kohaldatava õiguse ning selle kohta, milline kohus on pädev lahendama vaidlusi, nagu on sätestatud määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 artiklis 125c.

(35)

Riigihanke eeskirju, sealhulgas huvide konflikti vältimise ja konfidentsiaalsuse säilitamise nõudeid kohaldades võidakse liikmesriikidele, kes ei osale ühismeetmes ühise enampakkumisplatvormi hankemenetluse korraldamiseks, anda kogu ühises hankemenetluses või selle osas vaatleja staatus vastavalt komisjoni ja ühismeetmes osalevate liikmesriikide poolt ühises hankelepingus kokkulepitud tingimustele. See võiks olla hea võimalus lihtsustada ühismeetme väliste enampakkumisplatvormide ja ühiste enampakkumisplatvormide omavahelist ühilduvust enampakkumisprotsessi sellistes aspektides, mida ei ole käesoleva määrusega täielikult ühtlustatud.

(36)

On asjakohane, et need liikmesriigid, kes otsustavad ühise enampakkumisplatvormi määramiseks võetavates ühismeetmetes mitte osaleda, vaid määravad oma enampakkumisplatvormi ise, peaksid teavitama oma otsusest komisjoni suhteliselt lühikese aja jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist. Lisaks peab komisjon andma hinnangu sellele, kas ise enampakkumisplatvormi määranud liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid selle tagamiseks, et enampakkumisprotsess vastaks nii käesoleva määruse sätetele kui ka direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 4 eesmärkidele. Samuti peab komisjon kooskõlastama omavahel ühise enampakkumisplatvormi enampakkumiskalendrid teiste enampakkumisplatvormide esitatud üksikasjalike enampakkumiskalendritega. Kui komisjon on kõiki ühismeetme väliseid enampakkumisplatvorme hinnanud, peaks ta esitama käesoleva määruse lisas nende loetelu ning lisama sellesse kõnealused enampakkumisplatvormid määranud liikmesriigid ja kõik kohaldatavad tingimused või kohustused, kaasa arvatud sellised, mis on seotud asjaomaste enampakkumiskalendritega. Komisjon ei kinnita nimetatud loetelu lisamisega seda, et platvormi määranud liikmesriik on enampakkumisplatvormi valimiseks korraldatud riigihanke tegemisel järginud riigihanke eeskirju.

(37)

Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõikes 3 on sätestatud, et liikmesriigid otsustavad selle üle, kuidas kasutada saastekvootide enampakkumistest saadud tulu. Kahtluste vältimiseks tuleks käesoleva määrusega ette näha, et enampakkumistest saadud tulu kantakse otse üle iga liikmesriigi määratud enampakkumise korraldajale.

(38)

Kuna saastekvootide müümine enampakkumisel tähendab seda, et need lastakse esmalt järelturule, mitte ei eraldata otse ja tasuta käitajatele ja õhusõiduki käitajatele, ei ole kohane siduda arvestussüsteemi ja täitmis- ja tasaarvestussüsteemi ühegi kohustustega, mille kohaselt tuleks saastekvoodid üle anda edukatele pakkujatele või nende õigusjärglastele juhul, kui saastekvootide üleandmine ei õnnestu süsteemist mitteolenevatel põhjustel. Seega tuleks käesolevas määruses sätestada, et juhul, kui enampakkumisel müüdud saastekvootide üleandmine ei õnnestu, peaks ainus võimalus edukate pakkujate ja nende õigusjärglaste jaoks olema üleandmise edasilükkamisega nõustuda. Siiski on oluline sätestada, et enampakkumisel müüdud saastekvoodid, mis on jäänud üle andmata, kuna makse ei ole täielikult sooritatud, võib müüa sama enampakkumisplatvormi tulevastel enampakkumistel.

(39)

Kuna liikmesriikide ainsad kohustused saastekvootide enampakkumisel müümise korral on seotud saastekvootide üleandmisega, ei ole neilt asjakohane nõuda muu tagatise hoiustamist lisaks saastekvootidele endile. Seega tuleks käesolevas määruses sätestada, et liikmesriikide ainsaks kohustuseks on käesolevas määruses määratletud kahepäevaste hetkelepingute ja viiepäevaste futuurlepingutega kauplemisel eelnevalt hoiustada enampakkumisel müüdavaid saastekvoote liidu registris, kus kontohaldurina tegutsev arvestussüsteem või täitmis- ja tasaarvestussüsteem hoiab neid tinghoiukontol.

(40)

Enampakkumisplatvorm ja sellega ühendatud arvestussüsteem või täitmis- ja tasaarvestussüsteem peab rakendama piisavad menetlused tagatise ja muu riski haldamiseks, mis on vajalik selle tagamiseks, et enampakkumise korraldajatele tasutakse enampakkumisel müüdud saastekvootide eest kõik maksed enampakkumishinnaga sõltumata eduka pakkuja või tema õigusjärglase maksmatajätmisest.

(41)

Kulutõhususe huvides peaks edukatel pakkujatel olema võimalik kaubelda enampakkumisel neile eraldatud saastekvootidega juba enne, kui need saastekvoodid on üle antud. Kaubeldavuse nõudele võib teha erandi üksnes juhul, kui saastekvoodid antakse üle kahe kauplemispäeva jooksul pärast enampakkumist. Sellest tulenevalt võib käesoleva määruse kohaselt võtta vastu makseid eduka pakkuja asemel tema õigusjärglaselt ning saastekvoodid talle üle kanda. Siiski ei tohiks kõnealune võimalus lubada kõrvelehoidmist nõuetest, mis käsitlevad isikute võimalusi esitada pakkumispääsu taotlusi.

(42)

Enampakkumisplatvormide ja sellega ühendatud arvestussüsteemi või täitmis- ja tasaarvestussüsteemi kaudu kohaldatavate tasude struktuur ja tase peaksid olema vähemalt sama soodsad kui järelturu tehingute suhtes kohaldatavad samalaadsed tasud ja tingimused. Läbipaistvuse huvides peaksid kõik tasud ja tingimused olema selged, üksikasjalikud ja üldsusele kättesaadavad. Üldjuhul tuleks enampakkumisega seotud kulud katta pakkujate makstud tasudest vastavalt enampakkumisplatvormi määramislepingus sätestatule. Ühismeetmega algusest peale ühinenud liikmesriikide jaoks on siiski oluline leida hankemenetluse kaudu kulutõhus ühine enampakkumisplatvorm. Seetõttu on asjakohane, et hilisemas faasis ühismeetmega liituvatelt liikmesriikidelt nõutakse oma kulude kandmist ning nende summade mahaarvamist kuludest, mida muidu kannavad pakkujad. Kõnealused sätted ei tohiks aga panna ebasoodsasse olukorda neid liikmesriike, kes pärast ühismeetme välise enampakkumisplatvormi tegevusaja lõppemist soovivad ühineda ühismeetmega. Samuti ei tohiks liikmesriigid sattuda ebasoodsasse olukorda siis, kui nad ühinevad ühismeetmega ajutiselt põhjusel, et nende määratud ühismeetme väline platvorm puudub loetelust. Enampakkumise korraldaja peaks maksma üksnes enampakkumisplatvormile juurdepääsu eest, kui sedagi, ning arvestussüsteemid või täitmis- ja tasaarvestussüsteemi kulud, kui need tekivad, tuleks kanda pakkujatel, nagu on üldjuhul sätestatud.

(43)

Tuleks ette näha, et enampakkumise seire teostaja kulud kannavad liikmesriigid ja need kaetakse enampakkumise tuludest. Lisaks sellele on asjakohane, et enampakkumise seire teostaja määramislepingus tehakse vahet enampakkumise seire teostaja kulude vahel, mille suurus sõltub peamiselt peetavate enampakkumiste arvust, ning muude kulude vahel. Nende kulude vahelised täpsed piirid tuleks määrata ühise hankemenetluse käigus.

(44)

Tuleks määrata enampakkumise seire erapooletu teostaja, kelle ülesanne on jälgida, kas enampakkumisprotsess vastab direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 4 eesmärkidele ja käesoleva määruse sätetele ning kas on tõendeid konkurentsivastase käitumise või turu kuritarvitamise kohta, ning esitada selle kohta aruandeid. Sarnaselt enampakkumise korraldamisega on ka enampakkumise seire teostamiseks vajalikud komisjoni ja liikmesriikide ühismeetmed ning seepärast on asjakohane korraldada ühine hange. Tuleks nõuda, et enampakkumisplatvormid, enampakkumise korraldajad ja riiklikud pädevad asutused, kes vastutavad enampakkumisplatvormi, investeerimisühingute või krediidiasutuste või muude selliste isikute järelevalve eest, kellel on lubatud teha pakkumisi teiste enampakkumistel osalejate nimel, või kelle pädevuses on turu kuritarvitamisega seotud juhtumite uurimine ja süüdlaste vastutuselevõtmine, teeksid koostööd enampakkumise seire teostajaga tema ülesannete täitmisel.

(45)

Selleks et tagada enampakkumise erapooletu seire, tuleks enampakkumise seire teostaja määramisel arvesse võtta kandidaate, kelle puhul on huvide konflikti tekkimise või turu kuritarvitamise risk kõige väiksem, võttes eelkõige arvesse nende tegevust järelturul, kui nad seal tegutsevad, ning nende ettevõttesiseseid protsesse ja menetlusi huvide konflikti või turu kuritarvitamise riski vähendamiseks, mis ei mõjutaks nende suutlikkust täita oma ülesanded õigeaegselt ja kõrgeimate kvaliteedi- ja kutsestandardite kohaselt.

(46)

Konkurentsivastane tegevus ja turu kuritarvitamine ei sobi kokku avatuse, läbipaistvuse, ühtlustamise ja mittediskrimineerimise põhimõttega, mis on käesoleva määruse alus. Seepärast tuleks käesolevasse määrusesse lisada sätted, et vähendada sellise käitumise riski enampakkumistel. Ühise enampakkumisplatvormi loomine, lihtne enampakkumiste korraldus, enampakkumiste suhteliselt sage toimumine, seotud pakkumiste lahendamine juhusliku valiku abil, piisav juurdepääs enampakkumistele, teabe võrdne avalikustamine ning eeskirjade läbipaistvus on kõik sellised vahendid, mis aitavad vähendada turu kuritarvitamise riski. Finantsinstrumentide kasutamine saastekvootide müümiseks enampakkumisel annab enampakkumise korraldajale ja pakkujatele kaitse, mis neile on finantsturgudele kohaldatava õigusliku raamistikuga tagatud. Selleks et vähendada turu kuritarvitamise riski juhul, kui enampakkumistoode ei ole finantsinstrument, tuleks käesoleva määrusega ette näha finantsinstrumentide suhtes kohaldatavate eeskirjadega sarnased eeskirjad. Enampakkumise seire erapooletu teostaja peaks hindama kogu enampakkumisprotsessi, sealhulgas enampakkumisi endid ning nende suhtes kohaldatavate eeskirjade rakendamist.

(47)

Lisaks on oluline tagada enampakkumise korraldaja usaldusväärsus. Selleks peaksid liikmesriigid enampakkumise seire teostaja määramisel arvesse võtma kandidaate, kelle puhul on huvide konflikti tekkimise või turu kuritarvitamise risk kõige väiksem, võttes eelkõige arvesse nende tegevust järelturul, kui nad seal tegutsevad, ning nende ettevõttesiseseid protsesse ja menetlusi huvide konflikti või turu kuritarvitamise riski vähendamiseks, mis ei mõjutaks nende suutlikkust täita oma ülesanded õigeaegselt ja kõrgeimate kvaliteedi- ja kutsestandardite kohaselt. Sellest nõudest tulenevalt on liikmesriikidel keelatud edastada enampakkumise korraldajale enampakkumistega seotud siseteavet. Selle keelu rikkumise korral tuleks kehtestada tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid sanktsioone.

(48)

Lisaks tuleks ette näha, et enampakkumisplatvorm jälgib pakkujate tegevust ning teavitab riiklikke pädevaid asutusi turu kuritarvitamise, rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud juhtumitest kooskõlas direktiivis 2003/6/EÜ sätestatud aruandluskohustustega ning kohaldades direktiivis 2005/60/EÜ sätestatud aruandluskohustusi.

(49)

Kui nad kohaldavad siseriiklikke meetmeid, millega võetakse asjaomases ulatuses üle direktiivi 2004/39/EÜ ja direktiivi 2003/6/EÜ III ja IV jaotis, peaksid asjaomase liikmesriigi pädevad asutused võtma nõuetekohaselt arvesse liidu meetmete vastavaid sätteid, millega rakendatakse nimetatud direktiive.

(50)

Samuti tuleks käesolevas määruses sätestada võimalus kehtestada ülempiir, kui palju saastekvoote võib üks pakkuja ühe enampakkumise kogumahust või teatava kalendriaasta jooksul peetavate enampakkumiste kogumahust osta, või mis tahes muud asjakohased parandusmeetmed. Pidades silmas halduskoormust, mida kõnealuse võimaluse kasutamine võib kaasa tuua, tuleks seda kasutada üksnes siis, kui riiklikele pädevatele asutustele on teatatud turu kuritarvitamise, rahapesu ja terrorismi rahastamise juhtumist ning nad on otsustanud mitte tegutseda, eeldusel, et selle võimaluse kasutamise vajadus ja tõhusus on tõendatud. Komisjon peaks enne kõnealuse võimaluse kasutamist esitama selle kohta oma arvamuse. Komisjon peaks enampakkumisplatvormi tehtud ettepanekut enne oma arvamuse esitamist arutama liikmesriikide ja enampakkumise seire teostajaga. Kõnealuse arvamusega seoses on oluline komisjoni enda hinnang selle kohta, kas saastekvootide turg on turu kuritarvitamise eest piisavalt kaitstud vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 12 lõikele 1a.

(51)

Samuti on asjakohane, et muud isikud, kellele liikmesriigid on andnud loa teha pakkumisi oma põhitegevusala klientide nimel, järgivad oma klientidele piisava kaitse tagamiseks käesoleva määrusega ettenähtud käitumiseeskirju.

(52)

Käesoleva määrusega on vaja ette näha enampakkumisplatvormi suhtes kohaldatav keelte kasutamise kord, mis tagaks läbipaistvuse ning oleks kõige kulutõhusam, kuid tagaks samal ajal mittediskrimineeriva juurdepääsu enampakkumistele. Dokumendid, mida ei avaldata Euroopa Liidu Teatajas, tuleks avaldada rahvusvahelises rahanduses üldkasutatavas keeles ehk inglise keeles. Rahvusvahelises rahanduses üldkasutatava keele kasutamine on juba ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiviga 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta ( 9 ).

(53)

Liikmesriigid võivad ette näha omal kulul kõikide dokumentide tõlkimise oma riigi keelde või keeltesse. Kui liikmesriik otsustab nii teha, peaksid ka ühismeetme välised enampakkumisplatvormid tõlkima liikmesriigi kulul kõik nende endiga seotud dokumendid ühismeetme välise platvormi määranud liikmesriigi keelde. Sellest tulenevalt peaksid enampakkumisplatvormid suutma käsitleda igasugust suulist ja kirjalikku kommunikatsiooni, mis on saadud pakkumispääsu taotlejatelt, pakkumispääsuga isikutelt või enampakkumisel osalevatelt pakkujatelt mis tahes keeles, millesse liikmesriik on teinud omal kulul tõlke, kui need isikud seda taotlevad. Enampakkumisplatvorm ei või nendelt isikutelt selle täiendava kulu eest tasu võtta. Selle asemel tuleks need kulud kanda võrdselt kõikidel pakkujatel, kes asjaomasel enampakkumisplatvormil pakkumisi teevad, et tagada kogu liidus võrdväärne juurdepääs enampakkumistele.

(54)

Õiguskindluse ja läbipaistvuse huvides peaks käesolev määrus sisaldama üksikasjalikke sätteid muude enampakkumistega seotud aspektide kohta nagu enampakkumise tulemuste avaldamine, väljakuulutamine ja teatavakstegemine, konfidentsiaalse teabe kaitsmine, käesoleva määruse kohaselt tehtud maksete või saastekvootide ülekandmisega või antud või vabastatud tagatisega seotud vigade parandamine, enampakkumisplatvormi poolt vastuvõetud otsuste edasikaebamise õigus ning jõustumine.

(55)

Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse enda või oma klientide nimel finantsinstrumentidega seotud pakkumiste esitamist investeerimisühingu investeerimisteenuse või -tegevusena.

(56)

Käesolev määrus ei takista komisjonil direktiivi 2003/87/EÜ artikli 12 lõike 1a kohaselt kontrollimast, kas saastekvootide CO2-turg on piisavalt kaitstud siseringitehingute ja turu kuritarvitamise eest, ega vajaduse korral ettepanekute esitamist sellise kaitse tagamiseks. Käesoleva määruse eesmärk on tagada, et kauplemistingimused on õiglased ja nõuetekohased kuni komisjoni kontrollimise tulemuste saamiseni.

(57)

Käesolev määrus ei piira aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist, näiteks seoses Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning väikeheitetekitajatele õiglase, täieliku ja võrdse juurdepääsu tagamisega.

(58)

Käesolev määrus ei piira kohaldatavate siseturueeskirjade kohaldamist.

(59)

Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige nimetatud harta artiklis 11 ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklis 10 sätestatut. Sellega seoses ei takista käesolev määrus liikmesriikidel mingil moel kohaldamast oma põhiseaduslikke norme, mis on seotud ajakirjandusvabaduse ja sõnavabadusega meedias.

(60)

Prognoositavate ja õigeaegsete enampakkumiste tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma kiiremas korras.

(61)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2003/87/EÜ artikli 23 lõikes 1 nimetatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega sätestatakse direktiivi 2003/87/EÜ kohase saastekvootide enampakkumise ajastamine, haldamine ja muud aspektid.

Artikkel 2

Reguleerimisala

Käesolevat määrust kohaldatakse direktiivi 2003/87/EÜ II peatüki saastekvootide (lennundus) ning III peatüki saastekvootide (paiksed käitised) eraldamisele enampakkumise teel 1. jaanuaril 2013. aastast algaval kauplemisperioodil.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) „futuurlepingud” – saastekvoodid, mida müüakse enampakkumisel määruse (EÜ) nr 1287/2006 ( 10 ) artikli 38 lõike 3 kohaselt finantsinstrumentidena nii, et nende üleandmine toimub kokkulepitud kuupäeval tulevikus ja käesoleva määruse artikli 7 lõike 2 kohaselt määratud enampakkumishinnaga ning mille eest hinnakõikumise riski tagav lisatagatis esitakse rahalisel kujul;

2) „tärminlepingud” – saastekvoodid, mida müüakse enampakkumisel määruse (EÜ) nr 1287/2006 artikli 38 lõike 3 kohaselt finantsinstrumentidena nii, et nende üleandmiseks on määratud kokkulepitud tärmin tulevikus ja see toimub käesoleva määruse artikli 7 lõike 2 kohaselt määratud enampakkumishinnaga ning mille eest hinnakõikumise riski tagav lisatagatis esitakse keskse vastaspoole valikul kas mitterahalise tagatise kujul või kokkulepitud riikliku garantiina;

3) „kahepäevane hetkeleping” – saastekvoodid, mida müüakse enampakkumisel nii, et nende üleandmine toimub määruse (EÜ) nr 1287/2006 artikli 38 lõike 2 punkti a kohaselt hiljemalt teisel kauplemispäeval enampakkumise päevast arvates;

4) „viiepäevane futuurleping” – saastekvoodid, mida müüakse enampakkumisel määruse (EÜ) nr 1287/2006 artikli 38 lõike 3 kohaselt finantsinstrumentidena nii, et nende üleandmine toimub kuni viiendal kauplemispäeval enampakkumise päevast arvates;

5) „pakkumine” – enampakkumisel tehtud pakkumine teatava saastekvootide mahu omandamiseks kindlaksmääratud hinnaga;

6) „pakkumisaeg” – ajavahemik, mille vältel võib pakkumisi esitada;

7) „kauplemispäev” – iga päev, mil asjaomane enampakkumisplatvorm ja sellega ühendatud arvestussüsteem või täitmis- ja tasaarvestussüsteem on kauplemiseks avatud;

8) „investeerimisühing” – direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punktis 1 määratletud investeerimisühing;

9) „krediidiasutus” – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/48/EÜ ( 11 ) artikli 4 punktis 1 määratletud krediidiasutus;

10) „finantsinstrument” – direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punktis 17 määratletud finantsinstrumendid, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti;

11) „järelturg” – turg, kus isikud ostavad või müüvad saastekvoote kas enne või pärast seda, kui saastekvoodid on kas tasuta või enampakkumise kaudu eraldatud;

12) „emaettevõtja” – nõukogu direktiivi 83/349/EMÜ ( 12 ) artiklites 1 ja 2 määratletud emaettevõtja;

13) „tütarettevõtja” – direktiivi 83/349/EMÜ artiklites 1 ja 2 määratletud tütarettevõtja;

14) „sidusettevõtja” – ettevõtja, mis on emaettevõtja või tütarettevõtjaga ühendatud nõukogu direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõikes 1 kirjeldatud suhte kaudu;

15) „kontrolli omamine” – nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 ( 13 ) artikli 3 lõigetes 2 ja 3 määratletud tegevus, nagu seda kohaldatakse ühinemismääruse alusel vastu võetud Euroopa Komisjoni konsolideeritud pädevuseteatises ( 14 ). Nimetatud määruse põhjendust 22 ja pädevuseteatise punkte 52 ja 53 kohaldatakse riigiosalusega ettevõtjate üle kontrolli omamise mõiste määratlemisel.

16) „enampakkumisprotsess” – protsess, mis hõlmab järgmist: enampakkumiskalendri koostamine, pakkumispääsu saamise menetlused, pakkumiste esitamise menetlused, enampakkumise läbiviimine, enampakkumise tulemuste arvutamine ja väljakuulutamine, korraldused maksmisele kuuluva hinna tasumiseks, saastekvootide üleandmine ja tehinguriskide katmiseks vajaliku tagatise haldamine, ning samuti enampakkumisplatvormi poolt enampakkumise nõuetekohase läbiviimise järelevalve ja seire;

17) „rahapesu” – direktiivi 2005/60/EÜ artikli 1 lõikes 2 määratletud tegevus, võttes arvesse selle direktiivi artikli 1 lõikeid 3 ja 5;

18) „terrorismi rahastamine” – direktiivi 2005/60/EÜ artikli 1 lõikes 4 määratletud tegevus, võttes arvesse selle direktiivi artikli 1 lõiget 5;

19) „kuritegude toimepanemine” – direktiivi 2005/60/EÜ artikli 3 punktis 4 määratletud tegevus;

20) „enampakkumise korraldaja” – avalik-õiguslik või eraõiguslik üksus, kes on liikmesriigi poolt määratud liikmesriigi nimel enampakkumisel saastekvoote müüma;

21) „määratud arvelduskonto” – ühte või mitut liiki arvelduskontod, mis on ette nähtud kohaldatava komisjoni määrusega, mis on vastu võetud direktiivi 2003/87/EÜ artikli 19 lõike 3 alusel selleks, et enampakkumisprotsessis osaleda või enampakkumisprotsessi läbi viia ning hoida saastekvoote tinghoiusena, kuni nad käesoleva määruse kohaselt üle antakse;

22) „määratud pangakonto” – enampakkumise korraldaja, pakkuja või tema õigusjärglase poolt määratud pangakonto käesoleva määruse alusel tasumisele kuuluvate maksete vastuvõtmiseks;

23) „hoolsa kliendikontrolli meetmed” – kliendi suhtes kohaldatava nõuetekohase hoolsuse meetmed, mis on määratletud direktiivi 2005/60/EÜ artikli 8 lõikes 1, võttes arvesse nimetatud direktiivi artikli 8 lõiget 2;

24) „tegelikult kasusaav omanik” – direktiivi 2005/60/EÜ artikli 3 punktis 6 määratletud isik;

25) „tõestatud koopia” – originaaldokumendi autentne koopia, mille originaalile vastavust on tõestanud kvalifitseeritud jurist, raamatupidaja, notar või muu selline spetsialist, kes on asjaomase liikmesriigi õigusega volitatud koopiate õigsust ametlikult kinnitama;

26) „riikliku taustaga isik” – direktiivi 2005/60/EÜ artikli 3 punktis 8 määratletud isik;

27) „turu kuritarvitamine” – kas siseringitehingud, mis on määratletud käesoleva artikli punktis 28 või keelatud artikliga 38, või turuga manipuleerimine, mis on määratletud käesoleva artikli punktis 30 või artikli 37 lõikes b või neis mõlemis;

28) „siseringitehingud” – direktiivi 2003/6/EÜ artiklite 2, 3 või 4 kohaselt keelatud siseteabe kasutamine direktiivi 2003/6/EÜ artikli 1 lõikes 3 loetletud ja artiklis 9 osutatud finantsinstrumentidega seoses, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti;

29) „siseteave” – direktiivi 2003/6/EÜ artikli 1 punktis 1 määratletud teave direktiivi 2003/6/EÜ artikli 1 lõikes 3 loetletud ja artiklis 9 osutatud finantsinstrumentide kohta, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti;

30) „turuga manipuleerimine” – direktiivi 2003/6/EÜ artikli 1 punktis 2 määratletud tegevus direktiivi 2003/6/EÜ artikli 1 lõikes 3 loetletud ja artiklis 9 osutatud finantsinstrumentidega seoses, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti;

31) „arvestussüsteem” – üks või mitu enampakkumisplatvormiga ühendatud infrastruktuuri, mis pakuvad järgmisi teenuseid: arvestus, tagatise andmine, tasaarvestamine, tagatise haldamine, täitmine ja tasaarvestus ning üleandmine ja muud teenused, mida viib läbi keskne vastaspool ning millele juurdepääs on kas otsene või käib keskse vastaspoole liikmete kaudu, kes tegutsevad vahendajatena oma klientide ja keskse vastaspoole vahel;

32) „arvestus” – kõik protsessid, mis eelnevad pakkumisaja algamisele, toimuvad pakkumisaja vältel ja järgnevad pakkumisaja lõppemisele kuni täitmise ja tasaarvestuseni, sealhulgas kõikide selle ajavahemiku jooksul tekkida võivate riskide haldamine, mis hõlmab muu hulgas ka tagatise andmist, tasaarvestamist või uuendamist ja muid teenuseid, mida võib läbi viia arvestussüsteem või täitmis- ja tasaarvestussüsteem;

33) „tagatise andmine” – protsess, mille käigus enampakkumise korraldajal või pakkujal või nende nimel tegutseval ühel või mitmel vahendajal tuleb esitada tagatis, et katta teatav finantspositsioon, ning mis hõlmab kogu sellise tagatise mõõtmise, arvutamise ja haldamise protsessi, mida kasutatakse kõnealuste finantspositsioonide katmiseks, ning mille eesmärgiks on tagada, et kõiki pakkuja või tema nimel tegutseva ühe või mitme vahendaja maksekohustusi ja kõiki enampakkumise korraldaja või tema nimel tegutseva vahendaja üleandmiskohustusi oleks võimalik täita väga lühikese ajavahemiku vältel;

34) „täitmine ja tasaarvestus” – protsess, mille käigus edukas pakkuja või tema õigusjärglane või keskne vastaspool või arveldusagent maksab talle või tema õigusjärglasele või kesksele vastaspoolele või arveldusagendile üleantavate saastekvootide eest maksmisele kuuluva summa ja need saastekvoodid antakse üle edukale pakkujale või tema õigusjärglasele või kesksele vastaspoolele või arveldusagendile;

35) „keskne vastaspool” – üksus, mis on vahendajaks kas otse enampakkumise korraldaja ja pakkuja või tema õigusjärglase vahel või siis neid esindavate vahendajate vahel ning kes tegutseb neist igaühe jaoks eraldiseisva vastaspoolena, kes tagab enampakkumise korraldajale või teda esindavale vahendajale enampakkumise tulude laekumise, ning kes tagab pakkujale või teda esindavale vahendajale enampakkumisel müüdud saastekvootide üleandmise, võttes arvesse artiklit 48;

36) „täitmis- ja tasaarvestussüsteem” – enampakkumisplatvormiga ühendatud või ühendamata infrastruktuur, mis pakub täitmise ja tasaarvestuse teenuseid, mis võivad hõlmata arvestamist, tasaarvestamist, tagatise haldamist või mis tahes muid vajalikke teenuseid, mille tulemusena enampakkumise korraldaja annab pakkujale või tema õigusjärglasele üle saastekvoodid ning pakkuja või tema õigusjärglane tasub talle üle antud saastekvootide eest nõutava summa enampakkumise korraldajale, kasutades selleks järgmisi võimalusi:

a) pangasüsteem ja liidu register;

b) üks või mitu arveldusagenti, kes tegutsevad enampakkumise korraldaja ja pakkuja või tema õigusjärglase nimel, kes suhtlevad arveldusagendiga kas otse või arveldusagendi selliste liikmete kaudu, kes tegutsevad vahendajatena oma klientide ja arveldusagendi vahel;

37) „arveldusagent” – agendina tegutsev üksus, kes pakub enampakkumisplatvormile kontosid, mille kaudu täidetakse turvaliselt ja samaaegselt või peaaegu samaaegselt ning tagatud viisil enampakkumise korraldaja või teda esindava vahendaja antud korraldusi eraldatud saastekvootide ülekandmiseks ning eduka pakkuja, tema õigusjärglase või neid esindava vahendaja korraldusi enampakkumishinna maksmiseks;

38) „tagatis” – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/26/EÜ ( 15 ) artikli 2 punktis m osutatud tagatise vormid, sealhulgas kõik sellised saastekvoodid, mida arvestussüsteemid või täitmis- ja tasaarvestussüsteemid tagatisena tunnustavad;

39) „reguleeritud turg” – direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punktis 14 määratletud reguleeritud turg;

40) „VKEd” – käitajad või õhusõiduki käitajad, kes on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad komisjoni soovituse 2003/361/EÜ (mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta) ( 16 ) mõistes;

41) „väikeheitetekitaja” – käitajad või õhusõiduki käitajad, kes on enampakkumisel osalemise aastale eelnenud kolme eelmise kalendriaasta jooksul tekitanud keskmiselt kuni 25 000 süsinikdioksiidi ekvivalenttonni heitkoguseid, nagu nende tõendatud heitkogustega on kindlaks määratud;

42) „turu korraldaja” – direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punktis 13 määratletud isik;

43) Käesolevas määruses tähendab asukoht järgmist:

a) artikli 6 lõike 3 kolmanda lõigu kohaldamisel – elukoht või alaline aadress Euroopa Liidus;

b) käesolevas määruse artikli 18 lõike 2 kohaldamisel – asukoht, mis on sätestatud direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti 20 alapunktis a ja arvesse võttes kõnealuse direktiivi artikli 5 lõiget 4;

c) käesolevas määruse artikli 18 lõike 3 kohaldamisel käesolevas määruse artikli 18 lõike 1 punktis b osutatud isikute puhul – asukoht, mis on sätestatud direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti 20 alapunktis a ja arvesse võttes kõnealuse direktiivi artikli 5 lõiget 4;

d) käesolevas määruse artikli 18 lõike 3 kohaldamisel käesolevas määruse artikli 18 lõike 1 punktis c osutatud isikute puhul – päritoluliikmesriik, mis on sätestatud direktiivi 2006/48/EÜ artikli 4 punktis 7;

e) käesolevas määruse artikli 19 lõike 2 kohaldamisel käesolevas määruse artikli 18 lõike 1 punktis d osutatud ärirühmituste puhul – asukoht, mis on sätestatud direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti 20 alapunktis a;

▼M1

f) käesoleva määruse artikli 28 lõigete 4 ja 5, artikli 35 lõigete 4, 5 ja 6 ning artikli 42 lõike 1 kohaldamisel – asukoht, mis on sätestatud direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti 20 alapunktis b;

▼M2

44) „väljumisstrateegia” – üks või mitu dokumenti, mis määratakse kindlaks kooskõlas enampakkumise seire teostaja või asjaomase enampakkumisplatvormi määramislepinguga ning milles esitatakse üksikasjalikud meetmed, mis on kavandatud selle tagamiseks, et

a) enampakkumisplatvormi järglasele antakse üle kogu materiaalne ja immateriaalne vara, mis on vajalik enampakkumiste katkematuks jätkamiseks ja enampakkumisprotsessi tõrgeteta toimimiseks;

b) hankemenetlust läbi viivale ametiasutusele või enampakkumise seire teostajale või mõlemale esitatakse kogu enampakkumisprotsessiga seotud teave, mis on vajalik enampakkumisplatvormi järglase määramiseks korraldatavas hankemenetluses;

c) hankemenetlust läbi viivale ametiasutusele või enampakkumise seire teostajale või enampakkumisplatvormi järglasele või mis tahes nende kombinatsioonile antakse tehnilist abi, mis võimaldab hankemenetlust läbi viival ametiasutusel või enampakkumise seire teostajal või enampakkumisplatvormi järglasel või mis tahes nende kombinatsioonil mõista punktide a ja b kohaselt esitatud olulist teavet, sellele juurde pääseda või seda kasutada.

▼BII PEATÜKK

ENAMPAKKUMISTE KORRALDUS

Artikkel 4

Enampakkumistooted

▼M4

1.  Saastekvoote müüakse enampakkumisplatvormil standardsete elektrooniliste lepingute kaudu (edaspidi „enampakkumistooted”).

▼M1

2.  Iga liikmesriik müüb enampakkumisel saastekvoote kas kahepäevaste hetkelepingute või viiepäevaste futuurlepingutena.

▼M1 —————

▼B

Artikkel 5

Enampakkumise vorm

Enampakkumisi viiakse läbi sellises enampakkumise vormis, kus pakkujad esitavad oma pakkumised ühe kindla pakkumisaja vältel, ilma et nad näeksid teiste pakkujate poolt esitatud pakkumisi. Iga edukas pakkuja maksab iga saastekvoodi eest sõltumata tehtud hinnapakkumisest sama, artiklis 7 nimetatud enampakkumishinna.

Artikkel 6

Pakkumiste esitamine ja tagasivõtmine

1.  Enampakkumistoote väikseim maht on üks partii.

▼M1

Artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvormil müüdav üks partii on 500 saastekvooti.

Artikli 26 lõikega 2 või artikli 30 lõikega 2 määratud enampakkumisplatvormil müüdav üks partii on 500 või 1 000 saastekvooti.

▼B

2.  Iga pakkumisega esitatakse järgmine teave:

a) pakkuja isikuandmed ja kas pakkuja teeb pakkumise enda või kliendi nimel;

b) kui pakkuja teeb pakkumise kliendi nimel, tuleb esitada kliendi isikuandmed;

c) saastekvootide arv 500 või 1 000 saastekvoodist koosneva partii täisarvu kordajana;

d) hinnapakkumine eurodes iga saastekvoodi kohta sajandiku täpsusega.

3.  Iga pakkumist võib esitada, muuta või tagasi võtta üksnes selle pakkumisaja vältel.

Esitatud pakkumisi võib muuta või tagasi võtta kuni kindlaksmääratud tähtajani enne pakkumisaja lõppemist. Selle tähtaja määrab asjaomane enampakkumisplatvorm ning see avaldatakse enampakkumisplatvormi veebisaidil vähemalt viis kauplemispäeva enne pakkumisaja algamist.

Pakkumist võib esitada, muuta või tagasi võtta üksnes füüsiline isik, kelle asukoht on Euroopa Liidus ja kes on määratud vastavalt artikli 19 lõike 2 punktile d ja volitatud pakkuja nimel võtma kõiki enampakkumisega seotud kohustusi, sealhulgas esitama pakkumist (edaspidi „pakkuja esindaja”).

Pärast esitamist on iga pakkumine siduv, juhul kui seda ei võeta tagasi ega muudeta vastavalt käesolevale lõikele ega võeta tagasi vastavalt lõikele 4.

4.  Pakkuja esindaja palvel võib iga enampakkumisplatvorm käsitleda selle pakkuja poolt asjaomasele enampakkumisplatvormile tehtud pakkumist tagasivõetud pakkumisena pärast pakkumisaja lõppemist, kuid enne enampakkumishinna määramist, juhul kui on selge, et pakkumise esitamisel on tehtud reaalne viga.

5.  Enampakkumisplatvormil pakkumise vastuvõtmist, edastamist ja esitamist investeerimisühingu või krediidiasutuse poolt loetakse direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti 2 kohaseks investeerimisteenuseks, kui enampakkumistoode on finantsinstrument.

Artikkel 7

Enampakkumishind ja seotud pakkumiste lahendamine

1.  Enampakkumishind määratakse pakkumisaja lõppemisel.

2.  Enampakkumisplatvorm järjestab talle esitatud pakkumised hinnapakkumiste järgi. Kui mitme pakkumise hind on sama, järjestatakse need pakkumised juhusliku valiku teel vastavalt algoritmile, mille enampakkumisplatvorm on enne enampakkumist kindlaks määranud.

Pakkumiste mahud liidetakse kokku, alustades kõige kõrgema pakkumishinnaga pakkumisest. Pakkumishind, mille juures pakkumiste mahtude summa võrdub enampakkumisel müüdavate saastekvootide mahuga või ületab selle, loetakse enampakkumishinnaks.

3.  Kõikidele pakkumistele, mis lõike 2 kohaselt pakkumiste mahuks kokku liideti, eraldatakse saastekvoodid enampakkumishinnaga.

4.  Kui lõike 2 kohaselt edukaks osutunud pakkumiste kogumaht ületab sel enampakkumisel müüdavate saastekvootide mahu, siis eraldatakse viimasena pakkumiste mahu summasse liidetud pakkumisele sellel enampakkumisel müüdavate kvootide järelejäänud osa.

5.  Kui lõike 2 kohaselt järjestatud pakkumiste kogumaht on väiksem kui enampakkumisel müüdavate saastekvootide maht, siis tühistab enampakkumisplatvorm enampakkumise.

6.  Kui enampakkumishind on märkimisväärselt madalam kui järelturul pakkumisaja jooksul ja vahetult enne pakkumisaega valdav olnud hind, võttes arvesse saastekvootide hinna lühiajalist volatiilsust enampakkumisele eelneval teataval ajavahemikul, siis tühistab enampakkumisplatvorm enampakkumise.

▼M4

7.  Enne enampakkumise algust määrab enampakkumisplatvorm kindlaks metoodika lõike 6 kohaldamiseks, olles eelnevalt konsulteerinud enampakkumise seire teostajaga, kui see on määratud, ning teatanud sellest artiklis 56 osutatud riiklikele pädevatele asutustele.

Sama enampakkumisplatvormi kahe pakkumisaja vahel võib asjaomane enampakkumisplatvorm metoodikat muuta. Enampakkumisplatvorm teatab sellest viivitamata enampakkumise seire teostajale, kui see on määratud, ning artiklis 56 osutatud riiklikele pädevatele asutustele.

Asjaomane enampakkumisplatvorm võtab täielikult arvesse enampakkumise seire teostaja arvamust, kui see on esitatud.

8.  Kui järjestikku tühistatakse üks enampakkumine või mitu enampakkumist vastavalt lõikele 5 või 6, siis jaotatakse kõnealuste enampakkumiste saastekvootide kogumaht võrdselt järgmiste samal enampakkumisplatvormil peetavate kavandatud enampakkumiste vahel.

Direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide puhul on nende enampakkumiste arv, mille vahel tuleb jaotada enampakkumisel müüdavate saastekvootide kogumaht, võrdne neljakordse tühistatud enampakkumiste arvuga.

Direktiivi 2003/87/EÜ II peatüki saastekvootide puhul on nende enampakkumiste arv, mille vahel tuleb jaotada enampakkumisel müüdavate saastekvootide kogumaht, võrdne kahekordse tühistatud enampakkumiste arvuga.

▼BIII PEATÜKK

ENAMPAKKUMISKALENDER

Artikkel 8

Ajastamine ja sagedus

1.  Enampakkumisplatvorm korraldab enampakkumisi iseseisvalt oma regulaarselt korduvatel enampakkumisaegadel. Enampakkumisaeg algab ja lõppeb samal kauplemispäeval. Enampakkumisaeg kestab vähemalt kaks tundi. Kahe või enama enampakkumisplatvormi pakkumisajad ei tohi olla samal ajal ning kahe järjestikuse pakkumisaja vahel peab olema vähemalt kaks tundi.

2.  Enampakkumisplatvorm määrab kindlaks enampakkumiste kuupäevad ja kellaajad, võttes arvesse riigipühi, mis mõjutavad rahvusvahelisi finantsturgusid, ning muid asjakohaseid sündmusi või asjaolusid, mis võiksid tema arvates mõjutada enampakkumise nõuetekohast läbiviimist ning tekitada vajaduse teha muudatusi. Enampakkumisi ei peeta ükski aasta jõulude ja uue aasta vahelisel kahel nädalal.

▼M4

3.  Erakorraliste asjaolude puhul võib enampakkumisplatvorm pärast konsulteerimist enampakkumise seire teostajaga, kui see on määratud, pakkumisaegasid muuta, teatades sellest kõikidele isikutele, keda see võiks mõjutada. Asjaomane enampakkumisplatvorm võtab täielikult arvesse enampakkumise seire teostaja arvamust, kui see on esitatud.

▼M1

4.  Hiljemalt alates kuuendast enampakkumisest viib artikli 26 lõikega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvorm direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide enampakkumisi läbi vähemalt kord nädalas ning direktiivi 2003/87/EÜ II peatüki saastekvootide enampakkumisi vähemalt kord kahe kuu jooksul, välja arvatud 2012. aastal, kui kõnealused enampakkumisplatvormid viivad kõnealuse direktiivi III peatükiga saastekvootide enampakkumisi läbi vähemalt kord kuus.

▼B

Ükski muu enampakkumisplatvorm ei vii enampakkumist läbi nendel ühel või kahel päeval nädalas, mil toimub artikli 26 lõikega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormi enampakkumine. Kui artikli 26 lõikega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvorm viib enampakkumisi läbi rohkem kui kahel päeval nädalas, määrab ta kindlaks ja avaldab need kaks päeva, mil ei tohi toimuda ühtegi teist enampakkumist. Ta teeb seda hiljemalt siis, kui toimub artikli 11 lõikes 1 osutatud kindlaksmääramine ja avaldamine.

▼M4

5.  Artikli 26 lõike 1 või 2 kohaselt määratud enampakkumisplatvormi poolt korraldatavatel enampakkumistel müüdav direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide maht jaotatakse võrdselt asjaomase aasta enampakkumiste vahel, välja arvatud iga aasta augustikuu enampakkumised, mille maht on poole võrra väiksem aasta ülejäänud kuude enampakkumiste mahust.

Artikli 26 lõike 1 või 2 kohaselt määratud enampakkumisplatvormil müüdav direktiivi 2003/87/EÜ II peatüki saastekvootide maht jaotatakse põhimõtteliselt võrdselt asjaomase aasta enampakkumiste vahel, välja arvatud iga aasta augustikuu enampakkumised, mille maht on poole võrra väiksem aasta ülejäänud kuudel peetavate enampakkumiste mahust.

▼B

6.  Muude kui artikli 26 lõigetega 1 ja 2 määratud enampakkumisplatvormide poolt läbiviidavate enampakkumiste ajastamise ja sageduse täiendavad tingimused on sätestatud artiklis 32.

▼M4

Artikkel 9

Enampakkumise läbiviimist takistavad asjaolud

Ilma et see piiraks artiklis 58 osutatud eeskirjade kohaldamist vajaduse korral, võib enampakkumisplatvorm enampakkumise tühistada, kui asjaomase enampakkumise nõuetekohane läbiviimine on häiritud või seda tõenäoliselt häiritakse. Kui järjestikku tühistatakse üks enampakkumine või mitu enampakkumist, siis jaotatakse kõnealuste enampakkumiste saastekvootide kogumaht võrdselt järgmiste samal enampakkumisplatvormil peetavate kavandatud enampakkumiste vahel.

Direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide puhul on enampakkumiste arv, mille vahel tuleb jaotada enampakkumisel müüdavate saastekvootide kogumaht, võrdne neljakordse järjestikku tühistatud enampakkumiste arvuga.

Direktiivi 2003/87/EÜ II peatüki saastekvootide puhul on enampakkumiste arv, mille vahel tuleb jaotada enampakkumisel müüdavate saastekvootide kogumaht, võrdne kahekordse järjestikku tühistatud enampakkumiste arvuga.

▼B

Artikkel 10

Direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide maht aastate kaupa

▼M1

1.  Käesoleva määruse I lisas on iga liikmesriigi kohta sätestatud kõigi 2012. aastal enampakkumisel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide maht.

▼B

2.  2013. ja 2014. aastal enampakkumisel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide maht on kõnealuse direktiivi artiklite 9 ja 9a kohaselt asjaomaseks kalendriaastaks määratud saastekvootide hulk, millest on lahutatud kõnealuse direktiivi artikli 10a lõike 7 ja artikli 11 lõike 2 kohased tasuta eraldatud saastekvoodid ning pool 2011. ja 2012. aastal enampakkumistel müüdud saastekvootide kogumahust.

Alates 2015. aastast igal kalendriaastal enampakkumisel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide maht on kõnealuse direktiivi artiklite 9 ja 9a kohaselt asjaomaseks kalendriaastaks määratud saastekvootide hulk, millest on lahutatud kõnealuse direktiivi artikli 10a lõike 7 ja artikli 11 lõike 2 kohased tasuta eraldatud saastekvoodid.

▼M5

Ajavahemikus 2014–2016 teataval aastal enampakkumisel müüdavate saastekvootide mahtu, mis on kindlaks määratud käesoleva lõike esimese või teise lõigu kohaselt, vähendatakse käesoleva määruse IV lisa tabeli teises veerus asjaomase aasta kohta ette nähtud saastekvootide hulga võrra.

Kuna 2014. aastal ei ole võimalik IV lisa kohast vähendatud mahtu jaotada rohkem kui üheksa kuu peale, vähendatakse mahtu 100 miljoni kvoodi võrra ja seejärel sama palju aasta igas kvartalis. Sel juhul kohandatakse ka 2015. ja 2016. aasta vähendatud mahtu vastavalt võrdsetes osades.

Ajavahemikus 2019–2020 teataval aastal enampakkumisel müüdavate saastekvootide mahtu, mis on kindlaks määratud käesoleva lõike esimese või teise lõigu kohaselt, suurendatakse käesoleva määruse IV lisa tabeli kolmandas veerus asjaomase aasta kohta ette nähtud saastekvootide hulga võrra.

Liikmesriikides, kes kohaldavad direktiivi artiklit 10c ja ilma, et see piiraks direktiivi artikli 10c lõike 2 esimese lause kohaldamist, ei või IV lisa tabeli teises veerus esitatud kohandamisele järgneval konkreetsel aastal olla enampakkumisel müüdavate saastekvootide koguhulk väiksem samal aastal üleminekuperioodi raames elektritootmiskäitistele tasuta eraldatavate saastekvootide hulgast.

Vajaduse korral suurendatakse vastavalt nende saastekvootide koguhulka, mida direktiivi artiklit 10c kohaldav liikmesriik müüb enampakkumisel mõnel konkreetsel aastal ajavahemikus 2014–2016. Kui enampakkumisel müüdavate saastekvootide koguhulka suurendatakse vastavalt eelmises lauses sätestatule, vähendatakse seda seejärel samavõrd, et tagada käesoleva lõike esimese lõigu kohane jaotamine. Enampakkumisel müüdavate saastekvootide koguseid, millele viidatakse käesoleva määruse IV lisa tabeli teises ja kolmandas veerus, kohandatakse vastavalt sellisele suurendamisele või vähendamisele.

▼B

Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 24 kohaselt enampakkumisel müüdavate saastekvootide hulk lisatakse kõnealusel kalendriaastal enampakkumisel müüdavate saastekvootide mahule, mis on määratud käesoleva lõike esimese või teise lõigu kohaselt.

Iga kauplemisperioodi viimasel aastal enampakkumisel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide mahu puhul võetakse arvesse kõnealuse direktiivi artikli 10a lõike 19 kohast käitise tegevuse lõpetamist, kõnealuse direktiivi artikli 10a lõike 20 kohast tasuta antud saastekvootide määra kohandamist ning selle direktiivi artikli 10a lõike 7 kohasesse uute osalejate reservi jäänud saastekvoote.

▼M1

3.  Alates 2013. aastast igal kalendriaastal enampakkumisel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide maht põhineb I lisal ja kõnealuse direktiivi artikli 10 lõike 1 kohaselt komisjoni poolt kindlaks määratud ja avaldatud enampakkumisel müüdavate saastekvootide hinnangulisel kogusel või komisjoni esialgse hinnangu kõige hilisemal muudatusel, mis on avaldatud eelnenud aasta 31. jaanuariks, võttes nii palju kui võimalik arvesse kõiki selliseid ajutiselt tasuta eraldatud saastekvoote, mis on direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 2 kohaselt maha arvatud või arvatakse maha saastekvootide hulgast, mida asjaomane liikmesriik müüks muidu vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 10c lõikele 2 enampakkumisel.

▼B

Iga järgnev muudatus kõnealusel kalendriaastal enampakkumisel müüdavate saastekvootide mahus moodustab osa järgneval kalendriaastal enampakkumisel müüdavate saastekvootide mahust.

4.  Ilma et see piiraks direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a lõike 7 kohaldamist, on enampakkumisel müüdavate nimetatud direktiivi III peatüki saastekvootide osa iga liikmesriigi puhul sama direktiivi artikli 10 lõike 2 kohaselt kindlaksmääratud osa, millest on lahutatud kõnealusel kalendriaastal vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artiklile 10c tasuta eraldatud saastekvootide hulk ning millele on liidetud kõnealuse liikmesriigi poolt nimetatud direktiivi artikli 24 kohaselt samal kalendriaastal enampakkumisel müüdavate saastekvootide hulk.

Artikkel 11

Käesoleva määruse artikli 26 lõikega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormide poolt korraldatavate direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide üksikute enampakkumiste kalender

▼M4

1.  Käesoleva määruse artikli 26 lõike 1 või 2 kohaselt määratud enampakkumisplatvormid määravad kindlaks ja avaldavad igal kalendriaastal üksikutel enampakkumistel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ III peatükiga hõlmatud saastekvootide pakkumise ajad, konkreetsed mahud, enampakkumiste kuupäevad ja enampakkumistooted ning maksmise ja üleandmise kuupäevad eelneva aasta 30. septembriks või niipea kui võimalik selle järel, olles enne konsulteerinud komisjoniga ja saanud temalt selle kohta arvamuse. Asjaomane enampakkumisplatvorm võtab komisjoni arvamust täielikult arvesse.

▼M1

2.  Käesoleva määruse artikli 26 lõikega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormid teevad käesoleva artikli lõikega 1 ettenähtud kindlaksmääramise ja avaldamise vastavalt I lisale ning artikli 10 lõikes 3 osutatud, komisjoni poolt kindlaksmääratud ja avaldatud enampakkumisel müüdavate saastekvootide hinnangulistele kogustele või komisjoni esialgse hinnangu kõige hilisemate muudatustele, sealhulgas kõikidele kohandustele.

▼B

3.  Asjaomane enampakkumisplatvorm võib muuta iga kauplemisperioodi viimasel aastal üksikutel enampakkumistel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide pakkumisaegasid, konkreetseid mahte ja enampakkumiste kuupäevi, et võtta arvesse kõnealuse direktiivi artikli 10a lõike 19 kohast käitise tegevuse lõpetamist, kõnealuse direktiivi artikli 10a lõike 20 kohast tasuta antud saastekvootide määra kohandamist ning selle direktiivi artikli 10a lõike 7 kohasesse uute osalejate reservi jäänud saastekvoote.

▼M4

4.  Muude kui käesoleva määruse artikli 26 lõike 1 või 2 kohaselt määratud enampakkumisplatvormide poolt korraldatavate direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide üksikute enampakkumiste kalendrid määratakse kindlaks ja avaldatakse vastavalt käesoleva määruse artiklile 32.

Artiklit 32 kohaldatakse ka seoses enampakkumistega, mis korraldatakse artikli 26 lõike 1 või 2 kohaselt määratud enampakkumisplatvormil vastavalt artikli 30 lõike 7 teisele lõigule.

Artikkel 12

Direktiivi 2003/87/EÜ II peatüki saastekvootide maht aastate kaupa

1.  Igal aastal enampakkumistel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ II peatüki saastekvootide maht on 15 % kõnealusel aastal ringluses olevate selliste saastekvootide oodatavast mahust. Kui asjaomasel aastal enampakkumisel müüdud maht on rohkem või vähem kui 15 % kõnealusel aastal tegelikult ringlusse lastud saastekvootide mahust, korrigeeritakse erinevus järgneval aastal enampakkumisel müüdavate saastekvootide mahuga. Kõik pärast kauplemisperioodi viimast aastat enampakkumistel müümata jäänud saastekvoodid pannakse enampakkumisele järgneva aasta esimese nelja kuu jooksul.

Iga kauplemisperioodi viimasel aastal enampakkumisel müüdavate saastekvootide mahu puhul võetakse arvesse ka direktiivi 2003/87/EÜ artiklis 3f osutatud erireservi jäänud saastekvoote.

2.  Iga liikmesriigi osa teatava kauplemisperioodi igal kalendriaastal enampakkumisel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ II peatüki saastekvootidest määratakse kindlaks kõnealuse direktiivi artikli 3d lõike 3 kohaselt.

▼B

Artikkel 13

Käesoleva määruse artikli 26 lõikega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormide poolt korraldatavate direktiivi 2003/87/EÜ II peatüki saastekvootide üksikute enampakkumiste kalender

1.  Käesoleva määruse artikli 26 lõikega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormid määravad kindlaks ja avaldavad 2012. aastal üksikutel enampakkumistel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ II peatüki saastekvootide pakkumisajad, konkreetsed mahud ja enampakkumiste kuupäevad 2011. aasta 30. septembriks või niipea kui võimalik selle järel, olles enne konsulteerinud komisjoniga ja saanud temalt selle kohta arvamuse. Asjaomane enampakkumisplatvorm võtab komisjoni arvamust täielikult arvesse.

▼M4

2.  Alates 2013. aastast määravad käesoleva määruse artikli 26 lõikega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormid põhimõtteliselt kindlaks ja avaldavad igal kalendriaastal üksikutel enampakkumistel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ II peatüki saastekvootide pakkumise ajad, konkreetsed mahud, enampakkumiste kuupäevad ja enampakkumistooted ning maksmise ja üleandmise kuupäevad eelneva aasta 30. septembriks või niipea kui võimalik selle järel, olles enne konsulteerinud komisjoniga ja saanud temalt selle kohta arvamuse. Asjaomane enampakkumisplatvorm võtab komisjoni arvamust täielikult arvesse.

▼B

Asjaomane kauplemisplatvorm võib muuta iga kauplemisperioodi viimasel aastal üksikutel enampakkumistel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ II peatüki saastekvootide pakkumisaegasid, konkreetseid mahte, enampakkumiste kuupäevi ja enampakkumistooteid ning maksmise ja üleandmise kuupäevi, et võtta arvesse kõnealuse direktiivi artiklis 3f osutatud erireservi jäänud saastekvoote.

3.  Käesoleva määruse artikli 26 lõikega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormid lähtuvad käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohasel kindlaksmääramisel ja avaldamisel direktiivi 2003/87/EÜ artikli 3e lõike 3 kohaselt vastu võetud komisjoni otsusest.

4.  Muude kui käesoleva määruse artikli 26 lõikega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormide poolt korraldatavate direktiivi 2003/87/EÜ II peatüki saastekvootide üksikute enampakkumiste kalendritega seotud tingimused määratakse kindlaks ja avaldatakse vastavalt käesoleva määruse artiklile 32.

▼M4

Artiklit 32 kohaldatakse ka seoses enampakkumistega, mis korraldatakse artikli 26 lõike 1 või 2 kohaselt määratud enampakkumisplatvormil vastavalt artikli 30 lõike 7 teisele lõigule.

▼B

Artikkel 14

Enampakkumiskalendri muudatused

1.  Artiklite 10–13 ning artikli 32 lõike 4 kohaselt üksikute enampakkumiste jaoks kindlaksmääratud ja avaldatud mahtusid aastate kaupa, pakkumisaegu, konkreetseid mahtusid, kuupäevi, enampakkumistooteid ning maksmise ja üleandmise kuupäevi ei muudeta, välja arvatud muudatused, mis on tingitud järgmistest põhjustest:

a) enampakkumise tühistamine vastavalt artikli 7 lõigetele 5 ja 6 ning artiklile 9 ja artikli 32 lõikele 5;

b) muu kui käesoleva määruse artikli 26 lõike 1 või 2 kohaselt määratud enampakkumisplatvormi tegevuse peatamine, nagu on ette nähtud direktiivi 2003/87/EÜ artikli 19 lõike 3 kohaselt vastuvõetud komisjoni määrusega;

c) otsus, mille liikmesriik on teinud vastavalt artikli 30 lõikele 8;

d) täitmise ja tasaarvestuse ebaõnnestumine, millele on osutatud artikli 45 lõikes 5;

e) saastekvoodid, mis on jäänud direktiivi 2003/87/EÜ artiklis 3f osutatud erireservi;

f) käitise tegevus on lõpetatud vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a lõikele 19, kohandatud on tasuta antud saastekvootide määra vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 10a lõikele 20 või saastekvoote on jäänud uute osalejate reservi vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 10a lõikele 7;

g) ühepoolselt on lisatud täiendavaid tegevusalasid ja gaase vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artiklile 24;

h) meetmed, mis on vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artiklile 29a vastu võetud;

i) jõustuvad käesoleva määruse või direktiivi 2003/87/EÜ muudatused;

▼M1

j) saastekvoote ei anta enampakkumisele vastavalt artikli 22 lõikele 5 või artikli 24 lõike 1 teisele lõigule;

k) vajaduse korral selle vältimine, et enampakkumisplatvorm viib läbi enampakkumise, millega rikutaks käesoleva määruse või direktiivi 2003/87/EÜ sätteid.

▼B

2.  Kui muudatuse tegemise viis ei ole käesoleva määrusega ette nähtud, ei tee asjaomane enampakkumisplatvorm muudatust enne kui ta on konsulteerinud komisjoniga ja saanud temalt selle kohta arvamuse. Asjaomane enampakkumisplatvorm võtab komisjoni arvamust täielikult arvesse.IV PEATÜKK

JUURDEPÄÄS ENAMPAKKUMISELE

Artikkel 15

Enampakkumisel otse pakkumisi esitada võivad isikud

Ilma et see piiraks artikli 28 lõike 3 kohaldamist, võib enampakkumisel otse pakkumisi esitada üksnes isik, kes artikli 18 kohaselt võib taotleda pakkumispääsu ja artiklite 19 ja 20 kohaselt omab pakkumispääsu.

Artikkel 16

Juurdepääsuvahendid

1.  Enampakkumisplatvorm tagab juurdepääsuvahendid enda korraldatavatele enampakkumistele ilma kedagi diskrimineerimata.

▼M4

1a.  Enampakkumistele pääsemiseks ei pea hakkama enampakkumisplatvormi korraldatava järelturu või enampakkumisplatvormi või kolmanda osalise hallatava muu kauplemiskoha liikmeks või osaliseks.

▼M1

2.  Artikli 26 lõike 1 või artikli 30 lõike 1 kohaselt määratud enampakkumisplatvorm tagab, et tema korraldatavatele enampakkumistele on olemas turvaline ja usaldusväärne kaugjuurdepääs interneti kaudu elektroonilise liidese vahendusel.

Lisaks sellele pakub artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvorm pakkujatele võimalust pääseda tema korraldatavatele enampakkumistele elektroonilise liidese selleks ettenähtud ühenduste kaudu.

▼M4

3.  Enampakkumisplatvorm võib pakkuda ning liikmesriigid võivad enampakkumisplatvormilt nõuda, et enampakkumisplatvorm pakuks juhul, kui peamisi juurdepääsuvahendeid ei saa mingil põhjusel kasutada, ühte või mitut alternatiivset enda korraldatavatele enampakkumistele juurdepääsu vahendit, eeldusel et sellised alternatiivsed juurdepääsuvahendid on turvalised ja usaldusväärsed ning nende kasutamine ei too kaasa pakkujate diskrimineerimist.

▼M1

Artikkel 17

Koolitus ja kasutajatugi

Artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvorm pakub praktilist veebipõhist koolitusmoodulit enda korraldatava enampakkumisprotsessi kohta, mis sisaldab vormide täitmise ja esitamise juhiseid ning simulatsiooni selle kohta, kuidas esitada enampakkumisel pakkumisi. Ta pakub ka kasutajatoe teenust telefoni, faksi ja e-posti kaudu vähemalt igal kauplemispäeval tööajal.

▼B

Artikkel 18

Pakkumispääsu taotleda võivad isikud

1.  Pakkumispääsu enampakkumisel otse pakkumiste esitamiseks võivad taotleda järgmised isikud:

▼M4

a) käitaja või õhusõiduki käitaja, kellel on käitaja arvelduskonto või õhusõiduki käitaja arvelduskonto ja kes esitab pakkumisi enda nimel, sealhulgas käitaja või õhusõiduki käitajaga samasse ettevõtjate gruppi kuuluv emaettevõtja, tütarettevõtja või sidusettevõtja;

▼B

b) direktiivi 2004/39/EÜ kohaselt tegevusloaga investeerimisühingud, kes esitavad pakkumisi enda nimel või oma klientide nimel;

c) direktiivi 2006/48/EÜ kohaselt tegevusloaga krediidiasutused, kes esitavad pakkumisi enda nimel või oma klientide nimel;

d) punktis a nimetatud ning enda nimel pakkumisi esitavatest isikutest koosnevad ärirühmitused, kes tegutsevad oma liikmete agendina;

e) selliste liikmesriikide avaliku sektori asutused või riigi omandis olevad üksused, kes omavad kontrolli punktis a osutatud isikute üle.

2.  Ilma et see piiraks direktiivi 2004/39/EÜ artikli 2 lõike 1 punkti i kohast kohaldamata jätmist, võivad selle kohaldamata jätmisega hõlmatud ja käesoleva määruse artikli 59 kohaselt volitatud isikud taotleda pakkumispääsu enampakkumistel pakkumiste esitamiseks otse kas enda või oma põhitegevusala klientide nimel juhul, kui nende asukoha liikmesriik on kehtestanud õigusaktid, mille alusel võib asjakohane pädev asutus selles liikmesriigis anda neile loa teha pakkumisi enda või oma põhitegevusala klientide nimel.

▼M1

3.  Lõike 1 punktides b või c osutatud isikud võivad taotleda pakkumispääsu enampakkumistel pakkumiste esitamiseks otse oma klientide nimel juhul, kui nad esitavad pakkumisi seoses selliste enampakkumistoodetega, mis ei ole finantsinstrumendid, juhul kui nende asukoha liikmesriik on kehtestanud õigusaktid, mille alusel võib asjakohane pädev asutus selles liikmesriigis anda neile loa teha pakkumisi oma klientide nimel.

▼B

4.  Kui lõike 1 punktides b ja c ning lõikes 2 osutatud isikud esitavad pakkumisi oma klientide nimel, tagavad nad, et need kliendid ise võivad taotleda pakkumispääsu pakkumiste esitamiseks otse lõigete 1 või 2 kohaselt.

Kui esimeses lõigus osutatud isikute kliendid esitavad ise pakkumisi enda klientide nimel, tagavad nad, et need kliendid ise võivad ka taotleda pakkumispääsu pakkumiste esitamiseks otse lõigete 1 või 2 kohaselt. Sama kehtib ka kõikide järgmiste klientide kohta kuni vahendatavate pakkumiste ahela lõpuni.

5.  Isikud, kes täidavad enampakkumistel järgmisi ülesandeid, ei või taotleda pakkumispääsu pakkumiste esitamiseks otse enampakkumisel ega osaleda enampakkumisel ühe või mitme artiklite 19 ja 20 kohaselt pakkumispääsuga isiku nimel:

a) enampakkumise korraldaja;

b) enampakkumisplatvorm, sealhulgas sellega ühendatud arvestussüsteem või täitmis- ja tasaarvestussüsteem;

c) isikud, kes oma ametikoha tõttu võivad otseselt või kaudselt avaldada olulist mõju punktides a ja b osutatud isikute juhtimisele;

d) punktides a ja b osutatud isikute heaks töötavad isikud.

6.  Enampakkumise seire teostaja ei või osaleda ühelgi enampakkumisel ei enda ega mis tahes muu isiku nimel otse ega ühe või mitme artiklite 19 ja 20 kohaselt pakkumispääsuga isiku kaudu.

Isikud, kes oma ametikoha tõttu võivad otseselt või kaudselt avaldada olulist mõju enampakkumise seire teostaja juhtimisele ei või osaleda ühelgi enampakkumisel ei enda ega mis tahes muu isiku nimel otse ega ühe või mitme artiklite 19 ja 20 kohaselt pakkumispääsuga isiku kaudu.

Isikud, kes töötavad enampakkumistega seoses enampakkumise seire teostaja heaks ei või osaleda ühelgi enampakkumisel ei enda ega mis tahes muu isiku nimel otse ega ühe või mitme artiklite 19 ja 20 kohaselt pakkumispääsuga isiku kaudu.

7.  Artiklite 44 kuni 50 kohaselt enampakkumisplatvormile ja igale sellega ühendatud arvestussüsteemile või täitmis- ja arvestussüsteemile antud võimalust võtta vastu makseid ja tagatisi eduka pakkuja õigusjärglaselt ning saastekvoodid talle üle kanda kasutatakse viisil, mis ei kahjusta käesoleva määruse artiklite 17 kuni 20 kohaldamist.

Artikkel 19

Pakkumispääsu saamise nõuded

▼M1

1.  Juhul kui enampakkumisplatvorm korraldab järelturu, siis sellise artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvormi korraldatava järelturu liikmed või osalised, kes artikli 18 lõigete 1 või 2 kohaselt võivad pakkumisi esitada, pääsevad kõnealuse enampakkumisplatvormi poolt korraldataval enampakkumisel otse pakkumisi esitama ilma täiendavate pakkumispääsu nõueteta juhul, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

a) nõuded liikme või osalise pääsemiseks saastekvootidega kauplemisele järelturul, mida korraldab artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvorm, on vähemalt sama ranged kui käesoleva artikli lõikes 2 osutatud nõuded;

b) artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvormile antakse täiendavat teavet, mis on vajalik selliste käesoleva artikli lõikes 2 osutatud nõuete täitmiseks, mida ei ole varem kontrollitud.

2.  Isikud, kes ei ole artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvormi korraldatava järelturu liikmed või osalised, kuid kes artikli 18 lõigete 1 või 2 kohaselt võivad pakkumisi esitada, pääsevad kõnealuse enampakkumisplatvormil läbiviidaval enampakkumisel otse pakkumisi esitama juhul, kui

a) nad on käitajad või õhusõidukite käitajad, kelle asukoht on Euroopa Liidus;

b) nad omavad määratud arvelduskontot;

c) nad omavad määratud pangakontot;

d) nad nimetavad vähemalt ühe pakkuja esindaja, nagu on määratletud artikli 6 lõike 3 kolmandas lõigus;

e) nad rahuldavad asjaomase enampakkumisplatvormi nõudmisi kooskõlas kohaldatavate hoolsa kliendikontrolli meetmetega järgmistes pakkujaga suhte loomiseks vajalikes tingimustes: isikuandmed, tegelikult kasu saav omanik, usaldusväärsus, ettevõtluse ja kauplemise profiil, ning võttes arvesse pakkuja tüüpi, enampakkumistoote iseloomu, võimalike esitatavate pakkumiste suurust ning maksmise ja üleandmise vahendeid;

f) rahuldavad asjaomase enampakkumisplatvormi nõudeid finantsolukorra kohta, suudavad eelkõige täita võetud finantskohustusi ning jooksvaid kohustusi vastavalt täitmise tähtajale;

g) on koostanud või koostavad vastava nõudmise esitamise korral ettevõttesisesed menetlused, protseduurid ja lepingulised kokkulepped, mis on vajalikud artikli 57 kohase pakkumise maksimumsuuruse kehtestamiseks;

h) täidavad artikli 49 lõikes 1 sätestatud nõuded.

Juhul kui artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvorm ei korralda järelturgu, pääsevad artikli 18 lõike 1 või 2 kohaselt pakkumisi esitada võivad isikud kõnealuse enampakkumisplatvormi korraldataval enampakkumisel otse pakkumisi esitama, kui nad täidavad käesoleva lõike punktides a–h sätestatud tingimused.

▼B

3.  Artikli 18 lõike 1 punktide b ja c või artikli 18 lõike 2 kohaldamisalasse kuuluvad isikud, kes esitavad pakkumisi oma klientide eest, vastutavad kõikide järgmiste tingimuste täitmise eest:

a) nende kliendid on artikli 18 lõike 1 või lõike 2 kohased pakkumisi esitada võivad isikud;

b) neil on olemas või nad koostavad varakult enne pakkumisaja algamist asjakohased ettevõttesisesed menetlused, protseduurid ja lepingulised kokkulepped, mis on vajalikud selleks, et:

i) nad saaksid oma klientide pakkumisi töödelda, sealhulgas pakkumisi esitada, makseid sisse nõuda ja saastekvoote üle kanda;

ii) vältida olukorda, kus konfidentsiaalne teave võiks nende ettevõtte sellisest osast, kes vastutab klientide nimel tehtavate pakkumiste saamise, ettevalmistamise ja esitamise eest, levida ettevõtte sellesse osasse, mis vastutab iseenda nimel tehtavate pakkumiste ettevalmistamise ja esitamise eest;

iii) tagada, et nende kliendid, kes ise esitavad klientide eest enampakkumisel pakkumisi, kohaldaksid käesoleva artikli lõikes 2 ja käesolevas lõikes osutatud nõudeid ning et nad nõuaksid seda ka oma klientidelt ja oma klientide klientidelt, nagu on sätestatud artikli 18 lõikes 4.

Asjaomane enampakkumisplatvorm võib usaldada käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud isikute või nende klientide või omakorda nende klientide poolt läbiviidud usaldusväärset kontrollimist, nagu on ette nähtud artikli 18 lõikes 4.

Käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud isikud vastutavad selle tagamise eest, et nad võivad enampakkumisplatvormile tõendada käesoleva lõike esimese lõigu punktides a ja b osutatud tingimuste täitmist juhul, kui enampakkumisplatvorm seda vastavalt artikli 20 lõike 5 punktile d nõuab.

Artikkel 20

Pakkumispääsu taotluste esitamine ja käsitlemine

▼M1

1.  Enne esimese pakkumise esitamist otse artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvormi kaudu taotlevad isikud, kes artikli 18 lõike 1 või 2 kohaselt võivad pakkumisi esitada, asjaomaselt enampakkumisplatvormilt pakkumispääsu.

Juhul kui enampakkumisplatvorm korraldab järelturu, võivad asjaomase enampakkumisplatvormi korraldatava järelturu liikmed või osalised, kelle puhul on artikli 19 lõike 1 kohased tingimused täidetud, pakkumisi esitada ilma käesoleva lõike esimese lõigu kohaselt pakkumispääsu taotlemata.

▼M4

2.  Lõikes 1 osutatud pakkumispääsu taotlus esitatakse täidetud taotlusvormil enampakkumisplatvormile. Taotlusvormi ja sellele juurdepääsu internetis annab ja haldab asjaomane enampakkumisplatvorm.

▼B

3.  Koos pakkumispääsu taotlusega tuleb esitada tõestatud koopiad kõikidest tõendavatest dokumentidest, mida enampakkumisplatvorm nõuab taotleja vastavuse tõendamiseks artikli 19 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetele. Pakkumispääsu taotlus peab sisaldama vähemalt II lisas loetletud elemente.

4.  Pakkumispääsu taotlus koos kõikide tõendavate dokumentidega tehakse vastavasisulise soovi avaldamisel kontrollimiseks kättesaadavaks enampakkumise seire teostajale, artikli 62 lõike 3 punktis e osutatud uurimist läbi viiva liikmesriigi õiguskaitseasutustele ning piiriülese uurimistegevusega seotud pädevatele Euroopa Liidu asutustele.

▼M1

5.  Artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvorm võib keelduda taotlejale pakkumispääsu andmisest, juhul kui taotleja keeldub

a) täitmast enampakkumisplatvormi poolt esitatud nõuet anda esitatud andmete kohta lisateavet, selgitusi või põhjendusi;

b) lubamast enampakkumisplatvormil oma töötajaid küsitleda oma äriruumides või mujal;

c) lubamast oma äriruumides läbi viia enampakkumisplatvormi poolt nõutud uurimist või kontrollimist, sealhulgas kontrollkäiku või kohapealset kontrolli;

d) täitmast enampakkumisplatvormi poolt taotlejale esitatud nõuet anda oma klientide või oma klientide artikli 18 lõike 4 kohaste klientide kohta teavet, mis on vajalik artikli 19 lõikes 3 osutatud nõuetele vastamise kontrollimiseks;

e) täitmast enampakkumisplatvormi poolt taotlejale esitatud nõuet anda teavet, mis on vajalik artikli 19 lõikes 2 osutatud nõuetele vastamise kontrollimiseks.

6.  Artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvorm kohaldab direktiivi 2005/60/EÜ artikli 13 lõikega 4 ettenähtud meetmeid selliste tehingute või ärisuhete suhtes, mis on seotud riikliku taustaga isikutega sõltumata nende elukohariigist.

7.  Artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvorm nõuab enda korraldatavatele enampakkumistele pakkumispääsu taotlejatelt selle tagamist, et taotleja kliendid täidavad lõike 5 kohaselt esitatud nõuded ja et taotlejate klientide artikli 18 lõike 4 kohased kliendid täidavad samuti neid nõudeid.

▼B

8.  Pakkumispääsu taotlus loetakse tagasivõetuks, kui taotleja ei esita enampakkumisplatvormi soovitud teavet asjaomase enampakkumisplatvormi poolt lõike 5 punkti a, d või e kohaselt esitatud teabenõudes määratletud mõistliku aja jooksul, mis on vähemalt viis kauplemispäeva alates teabenõude esitamisest, või kui taotleja ei vasta või ei osale või ei tee koostööd lõike 5 punkti b või c kohasel küsitlemisel või uurimisel või kontrollimisel.

▼M1

9.  Taotleja ei esita artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvormile vale ega eksitavat teavet. Taotleja teatab asjaomasele enampakkumisplatvormile täielikult, ausalt ja kiiresti kõikidest selliste asjaolude muudatustest, mis võivad mõjutada tema taotlust saada pakkumispääsu kõnealuse enampakkumisplatvormi poolt korraldatavale enampakkumisele või avaldada mõju talle juba antud pakkumispääsule.

10.  Artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvorm otsustab talle esitatud taotluse üle ja teatab oma otsusest taotlejale.

Asjaomane enampakkumisplatvorm võib

a) anda tingimusteta pakkumispääsu enampakkumistele ajavahemikuks, mis ei ületa tema tegevusaega, sealhulgas tegevusaja pikendamist või uuendamist;

b) anda tingimusliku pakkumispääsu enampakkumistele ajavahemikuks, mis ei ületa tema tegevusaega ja mille puhul tuleb täita osutatud kuupäevaks konkreetseid tingimusi, mille täitmist asjaomane enampakkumisplatvorm nõuetekohaselt kontrollib;

c) keelduda pakkumispääsu andmast.

▼B

Artikkel 21

Pakkumispääsu andmisest keeldumine, pakkumispääsu tühistamine, pakkumispääsu peatamine

▼M1

1.  Artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvorm keeldub andmast pakkumispääsu, tühistab juba antud pakkumispääsu või peatab juba antud pakkumispääsu enda korraldatavatele enampakkumistele isikute puhul, kes

a) ei kuulu üldse või ei kuulu enam isikute hulka, kes artikli 18 lõike 1 või 2 alusel võivad pakkumispääsu taotleda;

b) ei vasta enam artiklites 18, 19 ja 20 sätestatud nõuetele;

c) on tahtlikult või korduvalt rikkunud käesoleva määruse nõudeid, asjaomase enampakkumisplatvormi korraldatavatele enampakkumistele pakkumispääsu saamise tingimusi või muid sellekohaseid korraldusi või kokkuleppeid.

2.  Artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvorm keeldub andmast pakkumispääsu, tühistab juba antud pakkumispääsu või peatab juba antud pakkumispääsu enda korraldatavatele enampakkumistele, kui tal on põhjust kahtlustada taotleja seotust rahapesu, terrorismi rahastamise, kuriteo toimepanemise või turu kuritarvitamisega, ning kui keeldumine, tühistamine ega peatamine tõenäoliselt ei nurja riiklike pädevate asutuste tegevust kuritegelike isikute jälitamisel või tabamisel.

Viimasel juhul teeb asjaomane enampakkumisplatvorm käesoleva määruse artikli 55 lõike 2 kohase ettekande rahapesu andmebüroole, millele on osutatud direktiivi 2005/60/EÜ artiklis 21.

3.  Artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvorm võib keelduda andmast pakkumispääsu, tühistada juba antud pakkumispääsu või peatada juba antud pakkumispääsu enda korraldatavatele enampakkumistele isikute puhul,

a) kes on ettevaatamatusest rikkunud käesoleva määruse nõudeid, asjaomase enampakkumisplatvormi korraldatavatele enampakkumistele pakkumispääsu saamise tingimusi või muid sellekohaseid korraldusi või kokkuleppeid;

b) kes on muul moel oma käitumisega takistanud enampakkumise eeskirjade kohast või tõhusat läbiviimist;

c) kes on artikli 18 lõike 1 punktis b või c või artikli 18 lõikes 2 osutatud isikud, kes ei ole esitanud pakkumisi ühelgi enampakkumisel eelneva 220 kauplemispäeva jooksul.

▼B

4.  Lõikes 3 osutatud isikutele teatatakse pakkumispääsu andmisest keeldumisest, pakkumispääsu tühistamisest või pakkumispääsu peatamisest ning antakse talle võimalus kirjalikult vastata mõistliku ajavahemiku jooksul, mis on määratletud pakkumispääsu andmise või sellest keeldumise või pakkumispääsu tühistamise või peatamise otsuses.

Pärast isiku kirjaliku vastuse läbivaatamist teeb asjaomane enampakkumisplatvorm õigustatud juhtudel järgmist:

a) annab või taastab pakkumispääsu, mis jõustub osutatud kuupäevast;

b) annab tingimusliku pakkumispääsu või taastab tingimuslikult pakkumispääsu, mille puhul tuleb täita teatavaks kuupäevaks konkreetseid tingimusi, mille täitmist asjaomane enampakkumisplatvorm nõuetekohaselt kontrollib;

c) kinnitab pakkumispääsu andmisest keeldumist, pakkumispääsu tühistamist või pakkumispääsu peatamist, mis jõustub osutatud kuupäevast.

Enampakkumisplatvorm teatab kõnealusele isikule otsusest.

5.  Isikud, kelle pakkumispääs on vastavalt lõigetele 1, 2 või 3 tühistatud või peatatud, astuvad vajalikke samme selleks, et nende eemaldamine enampakkumiselt:

a) oleks eeskirjade kohane;

b) ei kahjustaks nende klientide huve ega häiriks enampakkumise tõhusat toimimist;

c) ei mõjutaks nende kohustust täita maksetingimusi, enampakkumistele pakkumispääsu saamise tingimusi või muid sellekohaseid korraldusi või kokkuleppeid;

d) ei tooks kaasa möönduste tegemist artikli 19 lõike 3 punkti b alapunktis ii sätestatud konfidentsiaalse teabe kaitsmise kohustuse täitmisel, mis on jõus 20 aastat pärast nende eemaldamist enampakkumiselt.

Lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud pakkumispääsu andmisest keeldumisel, pakkumispääsu tühistamisel või pakkumispääsu peatamisel määratletakse käesoleva lõike nõuete täitmiseks vajalikud meetmed ning enampakkumisplatvorm kontrollib kõnealuste meetmete rakendamist.V PEATÜKK

ENAMPAKKUMISE KORRALDAJA MÄÄRAMINE JA TEMA ÜLESANDED

Artikkel 22

Enampakkumise korraldaja määramine

1.  Iga liikmesriik määrab enampakkumise korraldaja. Ükski liikmesriik ei müü enampakkumisel saastekvoote ilma enampakkumise korraldajat määramata. Mitu liikmesriiki võivad määrata sama enampakkumise korraldaja.

2.  Liikmesriik määrab enampakkumise korraldaja varakult enne enampakkumiste algamist, et kokku leppida ja rakendada kõnealuse liikmesriigi poolt määratava või määratud enampakkumisplatvormi ja sellega ühendatud arvestussüsteemi või tasaarvestussüsteemiga vajalikud korraldused, millega lubatakse enampakkumise korraldajal müüa enampakkumisel saastekvoote teda määranud liikmesriigi nimel mitmepoolselt kokkulepitud tingimustel.

▼M4

3.  Liikmesriigid, kes ei osale artikli 26 lõigetes 1 ja 2 osutatud ühismeetmes, määravad enampakkumise korraldaja, et kokku leppida ja rakendada vastavalt artikli 26 lõigetele 1 ja 2 määratud enampakkumisplatvormide ja nendega ühendatud arvestussüsteemi või täitmis- ja tasaarvestussüsteemiga vajalikud korraldused, millega lubatakse enampakkumise korraldajal müüa sellise enampakkumisplatvormi enampakkumisel saastekvoote teda määranud liikmesriigi nimel vastastikku kokku lepitud tingimustel vastavalt artikli 30 lõike 7 teisele lõigule ja artikli 30 lõike 8 esimesele lõigule.

4.  Liikmesriigid hoiduvad siseteabe avalikustamisest enampakkumise korraldaja heaks töötavale isikule, välja arvatud juhul, kui liikmesriigi heaks töötav või tegutsev isik teeb seda vajaduse korral oma töö, ametikoha või ülesannetega seotud tavapärase tegevuse käigus ning kui asjaomane liikmesriik on veendunud, et enampakkumise korraldajal on lisaks artikli 42 lõigetega 1 ja 2 ette nähtud meetmetele kehtestatud nõuetekohased meetmed, et vältida artikli 3 punktis 28 määratletud ja artikliga 38 keelustatud siseringitehinguid enampakkumise korraldaja heaks töötava isiku poolt.

▼M1

5.  Liikmesriigi nimel enampakkumisel müüdavaid saastekvoote ei anta enampakkumisele enne, kui kõnealune liikmesriik on nõuetekohaselt määranud enampakkumise korraldaja ning lõikes 2 osutatud korraldused on kokku lepitud või jõustatud.

▼B

6.  Lõige 5 ei piira liidu õigusest tulenevaid õiguslikke tagajärgi sellise liikmesriigi jaoks, kes ei täida oma kohustusi lõigete 1–4 kohaselt.

7.  Liikmesriigid teatavad komisjonile enampakkumise korraldaja isiku ja tema kontaktandmed.

Enampakkumise korraldaja isik ja tema kontaktandmed avaldatakse komisjoni veebisaidil.

Artikkel 23

Enampakkumise korraldaja ülesanded

Enampakkumise korraldaja:

a) müüb enampakkumisel saastekvoote sellises mahus, mis teda määranud liikmesriigil tuleb enampakkumisel müüa;

b) võtab vastu teda määranud liikmesriigile kuuluva enampakkumisest saadud tulu;

c) maksab välja teda määranud liikmesriigile kuuluva enampakkumisest saadud tulu.VI PEATÜKK

ENAMPAKKUMISE SEIRE TEOSTAJA MÄÄRAMINE JA TEMA ÜLESANDED

Artikkel 24

Enampakkumise seire teostaja

1.  Kõikide enampakkumisprotsesside seiret teostab sama enampakkumise seire teostaja.

▼M1

Ilma et see piiraks kolmandat lõiku, ei anta liikmesriigi nimel enampakkumisel müüdavaid saastekvoote enampakkumisele enne, kui kõnealune liikmesriik on nõuetekohaselt määranud enampakkumiste seire teostaja ning lepingulised kokkulepped enampakkumiste seire teostajaga on sõlmitud või jõustatud.

▼M4

Kui vääramatu jõu tõttu ei saa enampakkumiste seire teostaja oma ülesandeid seoses asjaomase enampakkumisega täielikult või osaliselt täita, võib asjaomane enampakkumisplatvorm otsustada kõnealuse enampakkumise läbi viia tingimusel, et ta ise võtab sobivad meetmed enampakkumise piisava seire tagamiseks. Eelöeldut kohaldatakse ka kuni selle ajani, kui esimene lõike 2 kohaselt määratud enampakkumise seire teostaja alustab asjaomaste enampakkumiste seiret, nagu on üksikasjalikumalt sätestatud tema määramise lepingus.

▼B

2.  Kõik liikmesriigid määravad enampakkumise seire teostaja seejärel, kui liikmesriigid ja komisjon on läbi viinud ühise hankemenetluse kooskõlas määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artikli 91 lõike 1 kolmanda lõiguga ja määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 artikliga 125c.

3.  Enampakkumise seire teostaja määratakse kuni viieks aastaks.

Vähemalt kolm kuud enne enampakkumise seire teostaja tegevusaja lõppemist või lõpetamist määratakse lõike 2 kohaselt tema järglane.

4.  Enampakkumise seire teostaja isik ja tema kontaktandmed avaldatakse komisjoni veebisaidil.

▼M1

5.  Liikmesriik, kes ühineb lõikes 2 osutatud ühismeetmega pärast liikmesriikide ja komisjoni vahel sõlmitud ühise hankelepingu jõustumist, nõustub liikmesriikide ja komisjoni vahel ühises hankelepingus kokku lepitud tingimustega ning kõikide kõnealuse lepingu alusel juba vastu võetud otsustega.

Pärast ühise hankelepingu jõustumist ning kuni liikmesriigi ühinemiseni lõikes 2 osutatud ühismeetmega võidakse talle anda vaatleja staatus vastavalt komisjoni ja ühismeetmes osalevate liikmesriikide poolt ühises hankelepingus kokku lepitud tingimustele ning arvesse võttes kohaldatavaid riigihanke eeskirju.

▼B

Artikkel 25

Enampakkumise seire teostaja ülesanded

1.  Enampakkumise seire teostaja seirab iga enampakkumist ja esitab liikmesriikide nimel komisjonile ja asjaomastele liikmesriikidele aruande eelneval kuul läbiviidud enampakkumiste nõuetekohase rakendamise kohta direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 4 neljandas lõigu sätestatud tähtaja jooksul, eelkõige seoses järgmiste aspektidega:

a) õiglane ja avatud juurdepääs;

b) läbipaistvus;

c) hinnakujundus;

d) tehnilised ja töökorralduslikud aspektid.

2.  Enampakkumise seire teostaja esitab liikmesriikidele ja komisjonile igal aastal koondaruande, milles käsitleb järgmist:

a) lõikes 1 osutatud aspektid iga üksiku enampakkumise kohta ning koondatult iga enampakkumisplatvormi kohta;

b) enampakkumisplatvormi määramislepingu nõuete täitmatajätmine;

▼M3

c) tõendid konkurentsivastase käitumise, turu kuritarvitamise, rahapesu, terrorismi rahastamise või kuritegevuse kohta;

▼B

d) enampakkumiste mõju enampakkumisplatvormide turupositsioonile järelturul, kui seda mõju on;

e) suhted koondaruandes käsitletud enampakkumisprotsesside vahel ning enampakkumiste ja järelturu toimimise vahel vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõikele 5;

▼M3

f) teave artikli 59 lõike 4 või artikli 64 lõike 1 kohaselt esitatud kaebuste arvu, iseloomu ja staatuse kohta ning enampakkumisplatvormi peale esitatud kõikide muude kaebuste kohta, mis on esitatud kõnealuse enampakkumisplatvormi üle järelevalvet teostavatele riiklikele pädevatele asutustele, kohtutele või pädevatele haldusasutustele, nagu on ette nähtud direktiivi 2004/39/EÜ artikli 52 lõike 2 rakendamise siseriiklike meetmetega;

▼B

g) teave enampakkumise seire teostaja poolt artiklite 3, 4 ja 5 kohaselt koostatud aruannete tulemusena võetud meetmete kohta;

h) kõik soovitused, mida peetakse asjakohasteks seoses enampakkumisprotsesside parandamise või järgmiste õigusaktide läbivaatamisega:

i) käesolev määrus, sealhulgas artiklis 33 osutatud läbivaatamine;

ii) komisjoni määrus, mis on vastu võetud vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 19 lõikele 3;

iii) direktiiv 2003/87/EÜ, sealhulgas kõnealuse direktiivi artikli 10 lõikes 5 ja artikli 12 lõikes 1a osutatud CO2-turu toimimine.

3.  Enampakkumise seire teostaja võib komisjoni ja ühe või mitme liikmesriigi taotluse korral või vastavalt lõikes 5 sätestatule esitada aeg-ajalt aruandeid kõikide enampakkumisprotsessidega seotud konkreetsete küsimuste kohta, kui teatav küsimus on vajalik tõstatada enne lõigetes 1 või 2 käsitletud aruannete esitamist. Muul juhul võib enampakkumise seire teostaja käsitleda kõnealuseid küsimusi lõikega 1 või 2 ettenähtud aruannetes.

▼M1

4.  Liikmesriik, kes ei osale käesoleva määruse artikli 26 lõigetega 1 ja 2 ette nähtud ühismeetmes, kuid on avaldanud soovi määrata oma enampakkumisplatvorm vastavalt käesoleva määruse artikli 30 lõigetele 1 ja 2, võib paluda enampakkumise seire teostajalt tehnilise aruande esitamist liikmesriikidele, komisjonile ja asjaomasele enampakkumisplatvormile selle kohta, kas enampakkumisplatvorm, kelle ta määrab või kavatseb määrata, on võimeline enampakkumisprotsessi läbi viima kooskõlas käesolevas määruses sätestatud nõuetega ning direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõikes 4 kehtestatud eesmärkidega.

▼B

Enampakkumise seire teostaja osutab nimetatud aruandes selgelt, millises osas enampakkumisprotsess vastab esimeses lõigus osutatud nõuetele ja millises osas mitte. Vajaduse korral annab ta konkreetseid soovitusi enampakkumisprotsessi edasiarendamiseks või parandamiseks ning pakub välja täpse tähtaja kõnealuste meetmete rakendamiseks.

5.  Kui enampakkumisplatvormi poolt läbiviidud enampakkumisprotsessi käigus rikutakse käesoleva määruse sätteid või see ei vasta direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 4 eesmärkidele, või kui komisjon seda nõuab sellise rikkumise kahtluse korral, teeb enampakkumise seire teostaja selle kohta viivitamata aruande liikmesriikidele, komisjonile ja asjaomasele enampakkumisplatvormile.

Aruandes osutatakse selgelt, milline on rikkumise või mittevastavuse laad. Aruandes antakse konkreetseid soovitusi olukorra parandamiseks ning pakutakse välja täpne tähtaeg nende soovituste elluviimiseks. Vajaduse korral võidakse soovitada asjaomase enampakkumisplatvormi tegevuse peatamist. Enampakkumise seire teostaja ajakohastab käesoleva lõike kohaselt esitatud aruannet pidevalt ning esitab liikmesriikidele, komisjonile ja asjaomasele enampakkumisplatvormile kord kvartalis selle ajakohastatud versiooni.

▼M4

6.  Enampakkumise seire teostaja esitab arvamuse vastavalt artikli 7 lõikele 7, artikli 8 lõikele 3, artikli 27 lõikele 3 ja artikli 31 lõikele 1 ning nagu on ette nähtud III lisaga. Arvamus esitatakse mõistliku aja jooksul.

▼B

7.  Käesoleva artikli kohased aruanded ja arvamused esitatakse selges, standardses ja kergesti juurdepääsetavas vormis, mis määratakse kindlaks vastavalt enampakkumise seire teostaja määramislepingus sätestatule.VII PEATÜKK

ENAMPAKKUMISPLATVORMI MÄÄRAMINE KOMISJONIGA ÜHISMEETMES OSALEVATE LIIKMESRIIKIDE POOLT JA SELLE ENAMPAKKUMISPLATVORMI ÜLESANDED

Artikkel 26

Enampakkumisplatvormi määramine liikmesriikide ja komisjoni ühismeetmena

▼M1

1.  Ilma et see piiraks artikli 30 kohaldamist, määravad liikmesriigid käesoleva artikli kohaselt enampakkumisplatvormi saastekvootide müümiseks enampakkumisel vastavalt artiklile 27 seejärel, kui komisjon ja ühismeetmes osalevad liikmesriigid on läbi viinud ühise hankemenetluse.

2.  Ilma et see piiraks artikli 30 kohaldamist, määravad liikmesriigid käesoleva artikli kohaselt enampakkumisplatvormi saastekvootide müümiseks enampakkumisel vastavalt artiklile 28 seejärel, kui komisjon ja ühismeetmes osalevad liikmesriigid on läbi viinud ühise hankemenetluse.

Käesoleva lõike esimese lõigu kohaselt määratud enampakkumisplatvorm müüb kooskõlas artikliga 28 saastekvoote enampakkumisel seni, kuni algavad lõike 1 kohaselt määratud enampakkumisplatvormi enampakkumised.

▼B

3.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud ühine hankemenetlus viiakse läbi kooskõlas määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artikli 91 lõike 1 kolmanda lõiguga ja määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 artikliga 125c.

4.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud enampakkumisplatvormid määratakse alati kuni viieks aastaks.

5.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud enampakkumisplatvormi isik ja tema kontaktandmed avaldatakse komisjoni veebisaidil.

▼M1

6.  Liikmesriik, kes ühineb lõigetes 1 ja 2 osutatud ühismeetmetega pärast kõnealuses meetmes osalevate liikmesriikide ja komisjoni vahel sõlmitud ühise hankelepingu jõustumist, nõustub tingimustega, milles komisjon ja ühismeetmes osalevad liikmesriigid on kokku leppinud enne kõnealuse lepingu jõustumist, ning samuti kõikide kõnealuse lepingu alusel juba vastu võetud otsustega.

Liikmesriigile, kes otsustab artikli 30 lõike 4 kohaselt lõigetes 1 ja 2 osutatud ühismeetmes mitte osaleda, vaid määrab oma enampakkumisplatvormi, võidakse anda vaatleja staatus vastavalt komisjoni ja lõigetega 1 ja 2 ette nähtud ühismeetmes osalevate liikmesriikide poolt ühises hankelepingus kokku lepitud tingimustele ning arvesse võttes kohaldatavaid riigihanke eeskirju.

▼B

Artikkel 27

Artikli 26 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvormi ülesanded

1.  Artikli 26 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvorm osutab liikmesriikidele järgmisi enampakkumisplatvormi määramislepingus täpsemalt kirjeldatud teenuseid:

a) tagab juurdepääsu enampakkumistele vastavalt artiklitele 15–21, sealhulgas tagab vajaliku internetipõhise elektroonilise liidese ja veebisaidi ning nende hoolduse;

b) viib läbi enampakkumisi vastavalt artiklitele 4–7;

c) haldab enampakkumiskalendrit vastavalt artiklitele 8–14;

d) kuulutab välja enampakkumiste tulemused ja teatab nendest vastavalt artiklile 61;

e) tagab ise ►M1  ————— ◄ vajaliku arvestussüsteemi või täitmis- ja tasaarvestussüsteemi, et teha järgmisi toiminguid:

i) edukate pakkujate või nende õigusjärglaste tehtud maksete käitlemine ja enampakkumise tulude väljamaksmine enampakkumise korraldajale vastavalt artiklitele 44 ja 45;

ii) enampakkumisel müüdud saastekvootide üleandmine edukatele pakkujatele või nende õigusjärglastele vastavalt artiklitele 46, 47 ja 48;

iii) tagatise andmine enampakkumise korraldaja või pakkujate poolt ning tagatiste haldamine vastavalt artiklitele 49 ja 50.

f) annab enampakkumise seire teostajale tema ülesannete täitmiseks vajalikku teavet enampakkumise läbiviimise kohta vastavalt artiklile 53;

g) teostab ►M1  kontrolli ◄ enampakkumiste üle, teatab rahapesu, terrorismi rahastamise, kuriteo toimepanemise või turu kuritarvitamise kahtlustest, haldab nõutud parandusmeetmeid või sanktsioone, sealhulgas kohtuvälist vaidluste lahendamise mehhanismi vastavalt ►M1  artiklitele 54–59 ◄ ja artikli 64 lõikele 1;

2.  Vähemalt 20 päeva enne esimese pakkumisaja algamist enampakkumisel, mida korraldab artikli 26 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvorm, peab see enampakkumisplatvorm olema ühendatud vähemalt ühe arvestussüsteemi või täitmis- ja tasaarvestussüsteemiga.

▼M4

3.  Enampakkumisplatvorm esitab kolme kuu jooksul alates tema määramise kuupäevast üksikasjaliku väljumisstrateegia komisjonile, kes konsulteerib sellega seoses enampakkumise seire teostajaga. Enampakkumisplatvorm vaatab kahe kuu jooksul alates enampakkumise seire teostajalt artikli 25 lõike 6 kohase arvamuse saamist oma väljumisstrateegia läbi ja vajaduse korral muudab seda, võttes kõnealust arvamust täielikult arvesse.

▼B

Artikkel 28

Artikli 26 lõikega 2 määratud enampakkumisplatvormi ülesanded

1.  Artikli 26 lõikega 2 määratud enampakkumisplatvorm osutab liikmesriikidele järgmisi teenuseid:

a) tagab juurdepääsu enampakkumistele vastavalt enampakkumisplatvormi korraldatava järelturu kohta kehtivatele korraldustele, nagu neid on täpsustatud enampakkumisplatvormi määramislepingus;

b) viib läbi enampakkumisi vastavalt artiklitele 4–7;

c) haldab enampakkumiskalendrit vastavalt artiklitele 8–14;

d) kuulutab välja enampakkumise tulemused ja teatab nendest vastavalt artiklile 61;

e) tagab vastavalt enampakkumisplatvormi korraldatava järelturu kohta kehtivatele korraldustele, nagu neid on täpsustatud enampakkumisplatvormi määramislepingus, ►M1  ilma et see piiraks artikleid 44–50 ◄ , arvestussüsteemi või täitmis- ja tasaarvestussüsteemi, mis on vajalik järgmiste toimingute tegemiseks:

i) pakkujate või nende õigusjärglaste tehtud maksete käitlemine ja enampakkumise tulude väljamaksmine enampakkumise korraldajale;

ii) enampakkumisel müüdud saastekvootide üleandmine edukatele pakkujatele või nende õigusjärglastele;

iii) tagatise andmine enampakkumise korraldaja või pakkujate poolt ning tagatiste haldamine;

f) annab enampakkumise seire teostajale tema ülesannete täitmiseks vajalikku teavet enampakkumise läbiviimise kohta vastavalt artiklile 53;

g) teostab enampakkumiste kontrolli, teatab rahapesu, terrorismi rahastamise, kuriteo toimepanemise või turu kuritarvitamise kahtlustest, haldab nõutud parandusmeetmeid või sanktsioone, sealhulgas kohtuvälist vaidluste lahendamise mehhanismi vastavalt enampakkumisplatvormi korraldatava järelturu kohta kehtivatele korraldustele, nagu neid on täpsustatud enampakkumisplatvormi määramislepingus.

2.  Vähemalt 20 päeva enne esimese pakkumisaja algamist enampakkumisel, mida korraldab artikli 26 lõikega 2 määratud enampakkumisplatvorm, peab see enampakkumisplatvorm olema ühendatud vähemalt ühe arvestussüsteemi või täitmis- ja tasaarvestussüsteemiga.

▼M1

3.  Ilma et see piiraks lõigete 4 ja 5 kohaldamist, ei kohaldata artikli 16 lõikeid 2 ja 3, artikleid 17, 19–21, artikleid 36–43, artikleid 54–56, artikli 60 lõiget 3, artikli 63 lõiget 4 ja artiklit 64 enampakkumiste suhtes, mida viib läbi artikli 26 lõike 2 või artikli 30 lõike 2 kohaselt määratud enampakkumisplatvorm.

4.  Lõikes 3 sätestatu ei takista artikli 36 lõike 1 kohaldamist artikli 26 lõikega 2 või artikli 30 lõikega 2 määratud enampakkumisplatvormil läbiviidavate enampakkumiste suhtes, kus müüakse saastekvoote kahepäevaste hetkelepingute või viiepäevaste futuurlepingute kaudu, mis on direktiivi 2003/6/EÜ artikli 1 lõikes 3 loetletud finantsinstrument, kui enampakkumisplatvormi asukoha liikmesriik on rakendanud käesoleva määruse artikli 36 lõiget 1 või kui kõnealune rakendamine ei ole käesoleva määruse artikli 36 lõike 1 kohaldamiseks vajalik.

5.  Lõikes 3 sätestatu ei takista artikli 36 lõike 2 ja artiklite 37–43 kohaldamist artikli 26 lõikega 2 või artikli 30 lõikega 2 määratud enampakkumisplatvormil läbiviidavate enampakkumiste suhtes, kus müüakse saastekvoote kahepäevaste hetkelepingute või viiepäevaste futuurlepingute kaudu, mis ei ole direktiivi 2003/6/EÜ artikli 1 lõikes 3 loetletud finantsinstrument, kui enampakkumisplatvormi asukoha liikmesriik on rakendanud käesoleva määruse artiklit 43 või kui kõnealune rakendamine ei ole käesoleva määruse artikli 43 kohaldamiseks vajalik.

▼B

Artikkel 29

Artikli 26 lõikega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormi poolt komisjonile osutatavad teenused

Artikli 26 lõikega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvorm pakub komisjonile tehnilist tuge seoses komisjoni tööga, mis on seotud järgmisega:

a) I lisa täitmine ning III lisa jaoks enampakkumiskalendri kooskõlastamine;

b) komisjoni esitatud arvamused käesoleva määruse kohaselt;

c) enampakkumise seire teostaja esitatud arvamused ja aruanded artikli 26 lõikega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormide toimimise kohta;

d) aruanded või ettepanekud, mis komisjon on teinud vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõikele 5 ja artikli 12 lõikele 1a;

▼M1 —————

▼B

f) käesoleva määruse, direktiivi 2003/87/EÜ või kõnealuse direktiivi artikli 19 lõike 3 kohaselt vastu võetud komisjoni määruse läbivaatamine, mis mõjutab CO2-turu toimimist, sealhulgas enampakkumiste rakendamist;

g) muud CO2-turu toimimisega ja sealhulgas enampakkumiste rakendamisega seotud ühismeetmed, milles komisjon ja ühismeetmes osalevad liikmesriigid on kokku leppinud.VIII PEATÜKK

ENAMPAKKUMISPLATVORMI MÄÄRAMINE SELLEKS SOOVI AVALDANUD LIIKMESRIIKIDE POOLT NING SELLISE ENAMPAKKUMISPLATVORMI ÜLESANDED

Artikkel 30

Muu kui artikli 26 lõigetega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormi määramine

▼M1

1.  Liikmesriigid, kes ei osale artikli 26 lõigetes 1 ja 2 osutatud ühismeetmes, võivad määrata oma enampakkumisplatvormi, et müüa enampakkumisel oma osa direktiivi 2003/87/EÜ II ja III peatüki saastekvootide mahust, mida tuleb müüa enampakkumisel vastavalt käesoleva määruse artikli 31 lõikele 1.

2.  Liikmesriigid, kes ei osale artikli 26 lõigetes 1 ja 2 osutatud ühismeetmes, võivad määrata oma enampakkumisplatvormi, et müüa enampakkumisel oma osa direktiivi 2003/87/EÜ II ja III peatüki saastekvootide mahust, mida tuleb müüa enampakkumisel vastavalt käesoleva määruse artikli 31 lõikele 2.

3.  Liikmesriigid, kes ei osale artikli 26 lõigetes 1 ja 2 osutatud ühismeetmes, võivad määrata sama enampakkumisplatvormi või eraldi enampakkumisplatvormid, et müüa saastekvoote enampakkumisel vastavalt artikli 31 lõikele 1 või 2.

4.  Liikmesriigid, kes ei osale artikli 26 lõigetes 1 ja 2 osutatud ühismeetmes, teatavad komisjonile oma otsusest artikli 26 lõigetes 1 ja 2 osutatud ühismeetmes mitte osaleda, vaid määrata oma enampakkumisplatvorm vastavalt käesoleva artikli lõigetele 1 ja 2 kolme kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

5.  Liikmesriik, kes ei osale artikli 26 lõigetes 1 ja 2 osutatud ühismeetmes, valib oma enampakkumisplatvormi riigihankeid käsitlevate liidu või siseriiklike õigusaktide kohase valikumenetluse kaudu, kui riigihange on liidu või siseriiklike õigusaktidega ette nähtud, ning määrab selle käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt. Valikumenetluse suhtes kohaldatakse kõiki liidu ja siseriiklike õigusaktide alusel kohaldatavaid parandusmeetmeid ja täitemenetlusi.

Lõigetes 1 ja 2 osutatud enampakkumisplatvormid määratakse alati kuni kolmeks aastaks ning seda ajavahemikku võib pikendada ainult kuni kahe aasta võrra. Lõikes 2 osutatud enampakkumisplatvormi tegevusaeg lõppeb kolme kuu jooksul pärast lõikes 1 osutatud enampakkumisplatvormi loetellu lisamist vastavalt lõikele 7, nelja kuu jooksul pärast loetellu lisamisest keeldumist või kuue kuu möödumisel enampakkumiste algusest artikli 26 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvormil juhul, kui liikmesriik ei ole vastavalt artikli 30 lõikele 6 teatanud artikli 30 lõikes 1 osutatud enampakkumisplatvormist kuupäevaks, mil algavad enampakkumised artikli 26 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvormil, sõltuvalt sellest, kumb on varasem.

Lõigetes 1 ja 2 osutatud enampakkumisplatvormid määratakse tingimusel, et asjaomane enampakkumisplatvorm on loetletud III lisas vastavalt lõikele 7. Seda ei rakendata enne, kui on jõustunud asjaomase enampakkumisplatvormi lõike 7 kohane lisamine III lisa loetelusse.

6.  Liikmesriigid, kes ei osale artikli 26 lõigetes 1 ja 2 osutatud ühismeetmes ning on avaldanud soovi määrata oma enampakkumisplatvorm vastavalt käesoleva artikli lõigetele 1 ja 2, saadavad komisjonile nõuetekohase teate, mis sisaldab kõiki järgmisi elemente:

a) määrata kavatsetud enampakkumisplatvormi isikuandmed;

b) määrata kavatsetud enampakkumisplatvormi poolt läbiviidava enampakkumisprotsessi üksikasjalikud tööeeskirjad, sealhulgas asjaomase enampakkumisplatvormi määramisleping, mis hõlmab ka arvestussüsteemi või täitmis- ja tasaarvestussüsteemi ning milles on määratud kindlaks tasude struktuuri ja taset, tagatise haldamist, makseid ja üleandmist käsitlevad tingimused;

▼M4

c) enampakkumistooted ning igasugune teave, mida komisjon vajab hinnangu andmiseks sellele, kas kavandatav enampakkumiskalender on kooskõlas artikli 26 lõike 1 või 2 kohaselt määratud enampakkumisplatvormide kehtiva või kavandatava enampakkumiskalendriga ning teiste enampakkumiskalendritega, mida kavandavad muud liikmesriigid, kes ei osale artikli 26 ühismeetmes ja soovivad määrata oma enampakkumisplatvormi;

▼M1

d) enampakkumiste üle teostatava kontrolli ja järelevalve üksikasjalikud eeskirjad ja tingimused, mida kohaldatakse määrata kavatsetud enampakkumisplatvormi suhtes vastavalt artikli 35 lõigetele 4, 5 ja 6, ning üksikasjalikud eeskirjad kaitseks rahapesu, terrorismi rahastamise, kuritegude toimepanemise või turu kuritarvitamise vastu, sealhulgas kõik parandusmeetmed või sanktsioonid;

e) üksikasjalikud meetmed, mis on kehtestatud artikli 22 lõike 4 ja artikli 34 nõuete järgimiseks seoses enampakkumise korraldaja määramisega.

▼B

7.  Muud kui artikli 26 lõikega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormid, neid määranud liikmesriigid, nende tegevusaeg ja kõik muud kohaldatavad tingimused või kohustused loetletakse III lisas siis, kui käesoleva määruse nõuded ja direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 4 eesmärgid on täidetud. Komisjon ja direktiivi 2003/87/EÜ artikli 23 lõikega 1 ettenähtud komitee tegutsevad üksnes nende nõuete ja eesmärkide alusel ning võtavad täielikult arvesse enampakkumise seire teostaja poolt käesoleva määruse artikli 25 lõike 4 kohaselt esitatud aruandeid.

▼M1

Liikmesriigid, kes ei osale artikli 26 lõigetes 1 ja 2 osutatud ühismeetmes ja soovivad käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt määrata oma enampakkumisplatvormi, kasutavad esimeses lõigus osutatud loetelu puudumisel artikli 26 lõigetega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormi, et müüa enampakkumisel oma osa saastekvootidest, mis oleks muidu müüdud käesoleva artikli lõike 1 või 2 kohaselt määratud enampakkumisplatvormil, kuni esimeses lõigus osutatud loetelu jõustumisest on möödunud kolm kuud.

Ilma et see piiraks lõike 8 kohaldamist, võib liikmesriik, kes ei osale artikli 26 lõigetes 1 ja 2 osutatud ühismeetmes ja soovib käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt määrata oma enampakkumisplatvormi, siiski osaleda ühismeetmes üksnes selleks, et kasutada artikli 26 lõigetega 1 ja 2 määratud enampakkumisplatvorme teises lõigus ettenähtud viisil. Selline osalemine on kooskõlas artikli 26 lõike 6 teises lõigus sätestatuga ning selle suhtes kohaldatakse ühise hankelepingu tingimusi.

8.  Liikmesriigid, kes ei osale artikli 26 lõigetes 1 ja 2 osutatud ühismeetmes ning on avaldanud soovi määrata oma enampakkumisplatvorm vastavalt käesoleva artikli lõigetele 1 ja 2, võivad artikli 26 ühismeetmega liituda igal ajal artikli 26 lõike 6 kohaselt.

▼B

Saastekvootide maht, mida oli planeeritud müüa muul kui artikli 26 lõikega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormil, jaotatakse võrdselt artikli 26 lõikega 1 või 2 määratud asjaomase enampakkumisplatvormi enampakkumiste vahel.

Artikkel 31

Muu kui artikli 26 lõigetega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormi ülesanded

▼M4

1.  Artikli 30 lõike 1 kohaselt määratud enampakkumisplatvorm täidab samu ülesandeid kui artikli 26 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvorm, mille ülesanded on sätestatud artiklis 27.

Artikli 30 lõike 1 kohaselt määratud enampakkumisplatvorm vabastatakse siiski artikli 27 lõike 1 punkti c sätete täitmisest ning ta esitab artikli 27 lõikes 3 osutatud väljumisstrateegia teda määranud liikmesriigile, kes peab sellega seoses konsulteerima enampakkumise seire teostajaga.

▼B

2.  Artikli 30 lõikega 2 määratud enampakkumisplatvorm täidab samu ülesandeid kui artikli 26 lõikega 2 määratud enampakkumisplatvorm, mille ülesanded on sätestatud artiklis 28, ning välja arvatud artikli 28 lõike 1 punkt c enampakkumiskalendri kohta, mida ei kohaldata.

3.  Artikli 30 lõikega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormidele kohaldatakse enampakkumiskalendrit käsitlevaid artikli 8 lõigete 1, 2 ja 3 ning artiklite 9, 10, 12, 14 ja 32 sätteid.

Artikkel 32

Muu kui artikli 26 lõigetega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormi enampakkumiskalender

▼M1

1.  Käesoleva määruse artikli 30 lõikega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormi poolt korraldatavatel üksikutel enampakkumistel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide maht ei ole suurem kui 20 miljonit saastekvooti ega väiksem kui 3,5 miljonit saastekvooti; kui enampakkumisplatvormi määranud liikmesriigile kuuluv enampakkumisel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide kogumaht on kõnealusel kalendriaastal väiksem kui 3,5 miljonit, müüakse saastekvoodid igal kalendriaastal ühel enampakkumisel. Siiski ei ole kõnealuste enampakkumisplatvormide korraldatavatel üksikutel enampakkumistel 2012. ►M5  Aastatel 2014–2016 ei müüda kõnealustel enampakkumisplatvormidel direktiivi 2003/87/EÜ III peatükiga hõlmatud saastekvoote siiski mitte vähem kui kaks miljonit. ◄

▼B

2.  Käesoleva määruse artikli 30 lõigetega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormi poolt korraldatavatel üksikutel enampakkumistel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ II peatüki saastekvootide maht ei ole suurem kui 5 miljonit saastekvooti ega väiksem kui 2,5 miljonit saastekvooti; kui enampakkumisplatvormi määranud liikmesriigile kuuluv enampakkumisel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ II peatüki saastekvootide kogumaht on kõnealusel kalendriaastal väiksem kui 2,5 miljonit, müüakse saastekvoodid igal kalendriaastal ühel enampakkumisel.

3.  Kõikide käesoleva määruse artikli 30 lõigetega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormi poolt korraldatavatel enampakkumistel müüdav direktiivi 2003/87/EÜ II ja III peatüki saastekvootide kogumaht üheskoos jaotatakse võrdselt iga asjaomase kalendriaasta peale ära, välja arvatud iga aasta augustikuu enampakkumised, mille maht on poole võrra väiksem aasta ülejäänud kuude enampakkumiste mahust. ►M1  Kõnealused nõuded loetakse täidetuks, kui iga artikli 30 lõikega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvorm vastab kõnealustele nõuetele. 2012. kalendriaasta puhul kohaldatakse eespool nimetatud sätet alates ühe kuu möödumisest enampakkumiste algusest, mida viib läbi ükskõik milline neist enampakkumisplatvormidest. ◄

▼M4

4.  Käesoleva määruse artikli 30 lõike 1 või 2 kohaselt määratud enampakkumisplatvormid määravad kindlaks ja avaldavad igal aastal üksikutel enampakkumistel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ II ja III peatüki saastekvootide pakkumise ajad, konkreetsed mahud, enampakkumiste kuupäevad ja enampakkumistooted ning maksmise ja üleandmise kuupäevad eelneva aasta 31. oktoobriks või niipea kui võimalik selle järel. Asjaomased enampakkumisplatvormid määravad kindlaks ja avaldavad oma pakkumised alles pärast seda, kui käesoleva määruse artikli 26 lõike 1 või 2 kohaselt määratud enampakkumisplatvorm on määranud kindlaks ja avaldanud käesoleva määruse artikli 11 lõike 1 ja artikli 13 lõike 1 kohase teabe, välja arvatud juhul, kui sellist enampakkumisplatvormi ei ole veel määratud. Asjaomased enampakkumisplatvormid määravad kindlaks ja avaldavad oma pakkumised alles pärast seda, kui nad on komisjoniga konsulteerinud ja temalt selle kohta arvamuse saanud. Asjaomane enampakkumisplatvorm võtab komisjoni arvamust täielikult arvesse.

▼B

Esimeses lõikes osutatud avaldatud kalendrid on kooskõlas kõikide III lisas loetletud asjaomaste tingimuste või kohustustega.

▼M1

Käesoleva määruse artikli 30 lõikega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvorm teeb käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud kindlaksmääramise ja avaldamise vastavalt käesoleva määruse I lisas sätestatud kogustele, mis on eraldatud asjaomase enampakkumisplatvormi määranud liikmesriigile, ning enampakkumisel müüdavate saastekvootide hinnangulisele kogusele, mille komisjon on direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 1 kohaselt viimasena kindlaks määranud ja avaldanud, võttes nii palju kui võimalik arvesse kõiki selliseid ajutiselt tasuta eraldatud saastekvoote, mis on direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 2 kohaselt maha arvatud või arvatakse maha saastekvootide hulgast, mida asjaomane liikmesriik müüks muidu vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 10c lõikele 2 enampakkumisel.

▼B

5.  Kui enampakkumisplatvorm tühistab vastavalt artikli 7 lõikele 5 või 6 või artiklile 9 artikli 30 lõikega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormi poolt korraldatava enampakkumise, jagatakse selle enampakkumise saastekvootide maht võrdselt ära samal enampakkumisplatvormil peetava järgmise nelja planeeritud enampakkumise vahel või samal enampakkumisplatvormil peetava järgmise kahe planeeritud enampakkumise vahel, juhul kui asjaomane enampakkumisplatvorm viib sel aastal läbi vähem kui neli enampakkumist.

Artikkel 33

Käesoleva määruse läbivaatamine

▼M4

Kui enampakkumise seire teostaja on esitanud iga-aastase koondaruande 2014. aastal läbi viidud enampakkumiste kohta, vaatab komisjon läbi käesoleva määrusega sätestatud korra, sealhulgas kõikide enampakkumisprotsesside toimimise.

▼B

Läbivaatamisel võetakse arvesse kogemusi, mis on saadud artikli 30 lõikega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormide ja artikli 26 lõikega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormide vastastikuse mõju alal ning samuti enampakkumiste ja järelturu vastastikust mõju puudutavaid kogemusi.

Läbivaatamine toimub liikmesriikide ja sidusrühmadega konsulteerides.

Komisjon võib läbivaatamise tulemusi arvesse võttes võtta käesoleva määrusega sätestatud korraldusest tulenevate siseturu või CO2-turu moonutuste või häirete vältimiseks meetmed, komisjon esitab need nii, et need jõuaksid jõustuda 31. detsembriks 2016.IX PEATÜKK

ENAMPAKKUMISE KORRALDAJA, ENAMPAKKUMISE SEIRE TEOSTAJA JA ENAMPAKKUMISPLATVORMI MÄÄRAMISNÕUDED

Artikkel 34

Enampakkumise korraldaja ja enampakkumise seire teostaja määramisnõuded

1.  Enampakkumise korraldaja ja enampakkumise seire teostaja määramisel võtab liikmesriik arvesse ulatust, mil määral kandidaadid:

a) ilmutavad kõige väiksemat huvide konflikti või turu kuritarvitamise riski, võttes arvesse järgmist:

i) igasugune tegevus järelturul;

ii) kõik ettevõttesisesed menetlused ja protseduurid huvide konflikti või turu kuritarvitamise riski vähendamiseks;

b) suudavad täita enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja ülesandeid õigeaegselt ning kõrgeimate kvaliteedi- ja kutsestandardite kohaselt.

2.  Enampakkumise korraldaja määramise tingimuseks on see, et enampakkumise korraldaja lepib asjaomase enampakkumisplatvormiga kokku artikli 22 lõigetes 2 ja 3 osutatud korraldused.

Artikkel 35

Enampakkumisplatvormide määramisnõuded

▼M4

1.  Enampakkumisi viiakse läbi üksnes sellisel enampakkumisplatvormil, millele on antud reguleeritud turu tegevusluba ning mille korraldaja korraldab saastekvootide või nende tuletisinstrumentide turgu.

▼B

2.  Kahepäevaseid hetkelepinguid või viiepäevaseid futuurlepinguid enampakkumisel müüv enampakkumisplatvorm võib ilma liikmesriikide täiendavate juriidiliste või haldusnõueteta kehtestada asjakohased korraldused, mis lihtsustavad artikli 18 lõikes 1 ja 2 osutatud pakkujate juurdepääsu enampakkumistele ja nendel osalemist.

3.  Enampakkumisplatvormi määramisel võtab liikmesriik arvesse ulatust, mil määral kandidaadid ilmutavad järgmiste nõuete täitmist:

a) nad tagavad mittediskrimineerimise põhimõtte järgimise de facto ja de jure;

b) nad pakuvad täielikku, õiglast ja võrdväärset juurdepääsu enampakkumisele pakkumiste tegemiseks ELi süsteemis osalevatele VKEdele ning väikeheitetekitajatele;

c) nad tagavad kulutõhususe ja väldivad liigset halduskoormust;

d) nad teostavad tugevat järelevalvet enampakkumiste üle, teatavad rahapesu, terrorismi rahastamise, kuriteo toimepanemise või turu kuritarvitamise kahtlustest, haldavad nõutud parandusmeetmeid või sanktsioone, sealhulgas kohtuvälist vaidluste lahendamise mehhanismi;

e) nad väldivad konkurentsimoonutusi siseturul, sealhulgas CO2-turul;

f) nad tagavad CO2-turu nõuetekohane toimimise, sealhulgas enampakkumiste rakendamise;

g) nad on ühendatud ühe arvestussüsteemi või täitmis- ja tasaarvestussüsteemiga;

h) nad võtavad sobivad meetmed selle tagamiseks, et enampakkumisplatvorm annab oma järglasele üle kogu enampakkumiste läbiviimiseks vajaliku materiaalse ja immateriaalse vara.

▼M1

4.  Artikli 26 lõike 1 või artikli 30 lõike 1 kohaselt võib enampakkumisplatvormi määrata alles pärast seda, kui kandidaadist reguleeritud turu ja selle turu korraldaja asukohaliikmesriik on taganud, et direktiivi 2004/39/EÜ III jaotise rakendamise siseriiklikke meetmeid kohaldatakse vajalikul määral kahepäevaste hetkelepingute või viiepäevaste futuurlepingute müümise suhtes enampakkumisel.

Artikli 26 lõike 1 või artikli 30 lõike 1 kohaselt määratakse enampakkumisplatvorm alles pärast seda, kui kandidaadist reguleeritud turu ja selle turu korraldaja asukohaliikmesriik on taganud, et liikmesriigi pädevatel asutustel on vajalikul määral volitusi anda enampakkumisplatvormile tegevusluba ja teostada tema üle järelevalvet kooskõlas direktiivi 2004/39/EÜ IV jaotise ülevõtmise siseriiklike meetmetega.

▼B

Juhul kui kandidaadist reguleeritud turg ja selle turu korraldaja ei asu samas liikmesriigis, kohaldatakse esimest ja teist lõiku nii kandidaadist reguleeritud turu kui ka selle turu korraldaja asukoha liikmesriigis.

▼M1

5.  Käesoleva artikli lõike 4 teises lõigus osutatud liikmesriigi pädevad asutused, mis on määratud direktiivi 2004/39/EÜ artikli 48 lõikega 1, võtavad vastu otsuse reguleeritud turule käesoleva määruse artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud või määratava loa andmise kohta, tingimusel et reguleeritud turg ja selle turu korraldaja vastavad direktiivi 2004/39/EÜ III jaotise sätetele, nagu need on vastavalt käesoleva artikli lõikele 4 üle võetud asukohaliikmesriigi õigusesse. Loa andmise otsus võetakse kooskõlas direktiivi 2004/39/EÜ IV jaotisega, nagu see on vastavalt käesoleva artikli lõikele 4 üle võetud asukohaliikmesriigi õigusesse.

▼B

6.  Käesoleva artikli lõikes 5 osutatud riiklikud pädevad asutused teostavad tõhusat turujärelevalvet ning võtavad vajalikud meetmed selle tagamiseks, et nimetatud lõikes osutatud nõudeid täidetaks. Selleks võivad nad kasutada otse või koos muude direktiivi 2004/39/EÜ artikli 48 lõike 1 kohaselt määratud riiklike pädevate asutustega neile nimetatud direktiivi artikli 50 rakendamise siseriiklike meetmetega antud volitusi seoses lõikes 4 osutatud reguleeritud turu ja selle turu korraldajaga.

Iga käesoleva artikli lõikes 5 osutatud riikliku pädeva asutuse liikmesriik tagab, et direktiivi 2004/39/EÜ artiklite 51 ja 52 rakendamise siseriiklikke meetmeid kohaldatakse seoses isikutega, kes on vastutavad direktiivi 2004/39/EÜ III jaotises sätestatud kohustuste täitmatajätmise eest, nagu need on vastavalt lõikele 4 üle võetud asukohaliikmesriigi õigusesse.

Käesoleva lõike kohaldamisel kohaldatakse eri liikmesriikide riiklike pädevate asutuste vahelise koostöö suhtes direktiivi 2004/39/EÜ artiklite 56–62 rakendamise siseriiklikke meetmeid.X PEATÜKK

TURU KURITARVITAMIST KÄSITLEV KORD, MIDA KOHALDATAKSE ENAMPAKKUMISTOODETELE

Artikkel 36

Turu kuritarvitamist käsitlev kord, mida kohaldatakse direktiivi 2003/6/EÜ artikli 1 lõikes 3 loetletud finantsinstrumentidele

1.  Juhul, kui kahepäevane hetkeleping või viiepäevane futuurleping on direktiivi 2003/6/EÜ artikli 1 lõikes 3 loetletud finantsinstrument, kohaldatakse käesoleva määruse kohaldamisel kõnealust direktiivi selle enampakkumistoote müügile enampakkumisel. ►M1  Eelöeldu ei piira käesoleva määruse artiklite 38–40 kohaldamist siseteabe kasutamise suhtes pakkumise tagasivõtmisel. ◄

2.  Juhul, kui kahepäevane hetkeleping või viiepäevane futuurleping ei ole direktiivi 2003/6/EÜ artikli 1 lõikes 3 loetletud finantsinstrument, kohaldatakse käesoleva määruse artikleid 37–43.

Artikkel 37

Turu kuritarvitamist käsitlev kord, mida kohaldatakse enampakkumistoodetele, mis ei ole direktiivi 2003/6/EÜ artikli 1 lõikes 3 loetletud finantsinstrumendid – mõisted

Artiklite 38–43 kohaldamisel enampakkumistoodetele, mis ei ole direktiivi 2003/6/EÜ artikli 1 lõikes 3 loetletud finantsinstrumendid, kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „siseteave” – täpset laadi avaldamata teave, mis on otse või kaudselt seotud ühe või mitme enampakkumistootega ning millel on avaldamise korral tõenäoliselt märkimisväärne mõju hinnale, millega pakkumisi tehakse.

Isikute puhul, kelle ülesandeks on pakkumiste esitamine, hõlmab siseteave ka kliendi edastatavat ja tema pooleliolevate pakkumistega seotud täpset laadi teavet, mis on otse või kaudselt seotud ühe või mitme enampakkumistootega ning millel on avaldamise korral tõenäoliselt märkimisväärne mõju hinnale, millega pakkumisi tehakse.

b) „turuga manipuleerimine” –

i) pakkumised, või tehingud ja kauplemisega seotud korraldused järelturul:

 mis annavad või tõenäoliselt annavad valesid või eksitavaid teateid enampakkumistoodete nõudluse või hinna kohta, või

 mille kaudu üks isik või mitu koostööd tegevat isikut kindlustavad enampakkumistoodetele enampakkumishinna ebaharilikul või kunstlikul tasemel;

välja arvatud juhul, kui pakkumise teinud või järelturul tehingu teinud või kauplemisega seotud korralduse andnud isik tõendab, et tema tegevusel on seaduspärased põhjused

ii) pakkumised, mille puhul kasutatakse fiktiivseid vahendeid või muud liiki pettust või võtteid;

iii) teabe levitamine meediakanalites, sealhulgas Internetis, või muul viisil, mis annab või tõenäoliselt annab enampakkumistoodete kohta valesid või eksitavaid teateid, kaasa arvatud kuulduste või valede või eksitavate uudiste levitamine, kui teavet levitanud isik teadis või oleks pidanud teadma, et teave on vale või eksitav. Ametiülesandeid täitvate ajakirjanike puhul tuleb sellise teabe levitamise hindamisel arvesse võtta nende kutsetegevust reguleerivaid eeskirju, välja arvatud juhul, kui need isikud saavad kõnealuse teabe levitamisest otse või kaudselt eeliseid või kasu.

Punktis b esitatud põhimääratlustest lähtudes tuuakse eelkõige esile järgmised juhud:

 ühe isiku või mitme koostööd tegeva isiku tegevus turgu valitseva seisundi kindlustamiseks seoses enampakkumistoote nõudlusega, mille tagajärjel määratakse otse või kaudselt kindlaks enampakkumishinnad või luuakse muid ebaõiglasi kauplemistingimusi;

 saastekvootide või nendega seotud tuletisinstrumentide müümine või ostmine järelturul enne enampakkumist, mille tagajärjel määratakse enampakkumistoodetele ebaharilikul või kunstlikul tasemel enampakkumishinnad või eksitatakse enampakkumisel pakkujaid;

 juhuti või korrapäraselt juurdepääsu kasutamine tavapärastele või elektroonilistele meediakanalitele enampakkumistoote kohta arvamuse avaldamiseks, kui enne on tehtud pakkumine selle enampakkumistoote kohta, ning pärast saadakse kasu kõnealuse enampakkumistoote teiste hinnapakkumiste kohta avaldatud arvamustest, ilma et samal ajal teavitataks nõuetekohasel ja tõhusal viisil üldsust sellisest huvide konfliktist.

Artikkel 38

Siseringitehingute keeld

1.  Ükski teises lõigus osutatud isik, kes valdab siseteavet, ei või kasutada kõnealust teavet selleks, et enda või kolmanda isiku nimel otse või kaudselt esitada, muuta või tagasi võtta pakkumist sellise teabega seotud enampakkumistoote eest.

Esimest lõiku kohaldatakse kõigi isikute suhtes, kes valdavad sellist teavet:

a) enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja haldus-, juhtimis- või järelevalveorganisse kuulumise tõttu, või

b) enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja kapitalis osaluse tõttu, või

c) töö, ametikoha või ülesannetega seotud teabesaamisvõimaluse tõttu, või

d) kuritegude toimepanemise tõttu.

2.  Kui lõikes 1 osutatud isik on juriidiline isik, kohaldatakse nimetatud lõikes sätestatud keeldu ka füüsiliste isikute suhtes, kes osalevad otsuses esitada, muuta või tagasi võtta asjaomase juriidilise isiku nimel tehtud pakkumist.

3.  Käesolevat artiklit ei kohaldata sellise pakkumise esitamise, muutmise või tagasivõtmise suhtes, mis on tehtud enampakkumistoote eest selleks, et täita kohustus, kui kohustus tuleneb lepingust, mis sõlmiti enne, kui siseteave oli jõudnud asjaomase isiku valdusesse.

Artikkel 39

Siseteabe kasutamise keeld muudel juhtudel

Ükski isik, kelle suhtes kehtib artiklis 38 sätestatud keeld, ei või:

a) avalikustada siseteavet teistele isikutele, välja arvatud juhul, kui seda tehakse kõnealuse isiku töö, ametikoha või ülesannetega seotud tavapärase tegevuse käigus;

b) soovitada teistel isikutel siseteabe põhjal esitada, muuta või tagasi võtta pakkumist, mis on tehtud selle teabega seotud enampakkumistoote eest, või mõjutada neid seda tegema.

Artikkel 40

Siseringitehingute keeluga hõlmatud muud isikud

Artikleid 38 ja 39 kohaldatakse nimetatud artiklites osutatud isikute kõrval ka kõigi teiste siseteavet valdavate isikute suhtes, kes teavad või oleksid pidanud teadma, et tegemist on siseteabega.

Artikkel 41

Turuga manipuleerimise keeld

Ükski isik ei või turuga manipuleerida.

Artikkel 42

Erinõuded turu kuritarvitamise riski vähendamiseks

1.  Enampakkumisplatvorm, enampakkumise korraldaja ja enampakkumise seire teostaja koostavad igaüks loetelu isikutest, kes töötavad nende heaks kas töölepingu alusel või muul viisil ning kes võivad saada siseteavet. Enampakkumisplatvorm ajakohastab seda loetelu korrapäraselt ning edastab selle taotluse korral oma asukoha liikmesriigi riiklikule pädevale asutusele. Enampakkumise korraldaja ja enampakkumise seire teostaja ajakohastavad mõlemad oma loetelu korrapäraselt ning edastavad loetelu taotluse korral selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus on enampakkumisplatvormi asukoht või kus määramislepingu järgi on enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja asukoht.

2.  Enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja juures juhtimisülesandeid täitvad isikud ja vajaduse korral nendega tihedalt seotud isikud peavad vähemalt teavitama lõikes 1 osutatud riiklikku pädevat asutust kõigist oma nimel esitatud, muudetud või tagasi võetud pakkumistest, mis on seotud enampakkumistoodetega või nendega seotud tuletisinstrumentide või muude finantsinstrumentidega.

3.  Isikud, kes koostavad või levitavad enampakkumistoodete kohta uurimisandmeid, ning isikud, kes koostavad või levitavad investeerimisstrateegiate soovitamist või kavandamist käsitlevat muud teavet, mis on mõeldud turustuskanalitele või üldsusele, püüavad mõistlikul viisil tagada, et selline teave esitatakse asjakohasel viisil, ning avalikustavad oma huvid või huvide konfliktid, mis on seotud enampakkumistoodetega.

4.  Enampakkumisplatvorm võtab vastu struktuurilised sätted, mille eesmärk on turuga manipuleeriva tegevuse vältimine ja avastamine.

5.  Iga artikli 59 lõikes 1 osutatud isik teavitab oma asukoha liikmesriigi pädevat asutust viivitamata, kui tal on põhjust kahtlustada, et tehing kujutab endast siseringitehingut või turuga manipuleerimist.

Artikkel 43

Järelevalve ja täitmine

1.  Direktiivi 2003/6/EÜ artiklis 11 osutatud riiklikud pädevad asutused teostavad tõhusat turujärelevalvet ja võtavad meetmeid selle tagamiseks, et käesoleva määruse artiklites 37–42 sätestatud nõudeid täidetaks.

2.  Käesoleva artikli esimeses lõikes osutatud riiklikel pädevatel asutustel on volitused, mis on ette nähtud direktiivi 2003/6/EÜ artikli 12 rakendamiseks võetud siseriiklike meetmetega.

3.  Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 2003/6/EÜ artiklite 14 ja 15 rakendamiseks võetud siseriiklikke meetmeid kohaldatakse isikute suhtes, kes vastutavad artiklites 37–42 sätestatud nõuete täimatajätmise eest seoses liikmesriigi territooriumil või väljaspool seda korraldatavate enampakkumistega.

4.  Käesoleva määruse artiklite 37–42 ja käesoleva artikli lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamisel nähakse ette direktiivi 2003/6/EÜ artikli 16 rakendamiseks võetud siseriiklike meetmete kohaldamine esimeses lõikes osutatud riiklike pädevate asutuste vahelise koostöö suhtes.XI PEATÜKK

MAKSMINE JA ENAMPAKKUMISE TULUDE ÜLEKANDMINE

Artikkel 44

Edukate pakkujate maksed ja tulude ülekandmine liikmesriikidele

1.  Edukad pakkujad või nende õigusjärglased, sealhulgas nende nimel tegutsevad vahendajad, tasuvad neile artikli 61 lõike 3 punkti c kohaselt teatatud maksmisele kuuluva summa saastekvootide eest, mis nad on enampakkumisel võitnud ja millest neile on artikli 61 lõike 3 punkti a kohaselt teatatud, kandes üle või andes korralduse kanda üle maksmisele kuuluva summa arvestussüsteemi või täitmis- ja tasaarvestussüsteemi kaudu enampakkumise korraldaja määratud pangakontole vabades vahendites kas enne saastekvootide üleandmist pakkuja määratud arvelduskontole või tema õigusjärglase määratud arvelduskontole, või hiljemalt saastekvootide üleandmise ajal.

▼M4

2.  Enampakkumisplatvorm ja sellega ühendatud arvestussüsteem või täitmis- ja tasaarvestussüsteem kannab pakkujate või nende õigusjärglaste tehtud maksed, mis tulenevad direktiivi 2003/87/EÜ II ja III peatüki saastekvootide müümisest enampakkumisel, üle enampakkumise korraldajatele, kes on kõnealused saastekvoodid enampakkumisel müünud, välja arvatud summad, mille puhul tal on palutud tegutseda makseagendina seoses enampakkumiste seire teostajaga.

▼B

3.  Maksed enampakkumiste korraldajatele tehakse kas eurodes või enampakkumise korraldaja määranud liikmesriigi valuutas, kui kõnealune liikmesriik ei ole euroala liige, vastavalt asjaomase liikmesriigi soovile ning sõltumata sellest, millises valuutas teevad pakkujad maksed, eeldusel et arvestussüsteem või täitmis- ja tasaarvestussüsteem on võimeline käitlema kõnealuses valuutas tehtud makseid.

Vahetuskurss on finantsteabe tunnustatud vahendaja poolt kohe pärast pakkumisaja lõppemist avaldatud kurss; kõnealune vahendaja on kindlaks määratud asjaomase enampakkumisplatvormi määramislepingus.

Artikkel 45

Hilinenud makse või maksmatajätmise tagajärjed

1.  Saastekvoodid, millest edukale pakkujale on artikli 61 lõike 3 punkti a kohaselt teatatud, antakse edukale pakkujale või tema õigusjärglasele üle üksnes siis, kui kogu artikli 61 lõike 3 punkti c kohaselt teatatud ja maksmisele kuuluv summa on makstud enampakkumise korraldajale vastavalt artikli 44 lõikele 1.

2.  Edukas pakkuja või tema õigusjärglane, kes ei suuda käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud kohustusi talle artikli 61 lõike 3 punkti d kohaselt teatatud kuupäevaks täielikult täita, loetakse maksmatajätnuks.

3.  Maksmata jätnud pakkujalt võidakse nõuda:

a) intressi iga päeva eest alates kuupäevast, mil makse oleks pidanud artikli 61 lõike 3 punkti d kohaselt olema olnud tasutud ja lõpetades makse tasumise kuupäevaga, rakendades intressimäära, mis on sätestatud asjaomase enampakkumisplatvormi määramislepingus ning arvutatud iga päeva kohta;

b) trahvi, mis laekub enampakkumise korraldajale ning millest arvatakse maha kulud, mida on kandnud arvestussüsteem või täitmis- ja tasaarvestussüsteem.

4.  Ilma et see piiraks lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamist, juhul kui edukas pakkuja on jätnud maksmata, kohaldatakse järgmist:

a) keskne vastaspool vahendab saastekvootide üleandmist ja maksmisele kuuluva summa tasumist enampakkumise korraldajale;

b) arveldusagent kasutab pakkujalt võetud tagatist, et tasuda maksmisele kuuluv summa enampakkumise korraldajale.

5.  Kui täitmine ja tasaarvestus ebaõnnestuvad, müüakse need saastekvoodid asjaomase enampakkumisplatvormi kahel järgmisel planeeritud enampakkumisel.XII PEATÜKK

ENAMPAKKUMISEL MÜÜDUD SAASTEKVOOTIDE ÜLEANDMINE

Artikkel 46

Enampakkumisel müüdud saastekvootide ülekandmine

▼M1

Enampakkumisplatvormi poolt enampakkumisel müüdavad saastekvoodid kannab üle liidu register enne pakkumisaja algamist ja määratud arvelduskontole, kus kontohaldurina tegutsev arvestussüsteem või täitmis- ja tasaarvestussüsteem hoiab saastekvoote tinghoiusena, kuni need vastavalt enampakkumise tulemustele edukatele pakkujatele või nende õigusjärglastele üle antakse, nagu on ette nähtud kohaldatava komisjoni määrusega, mis on vastu võetud direktiivi 2003/87/EÜ artikli 19 lõike 3 kohaselt.

▼B

Artikkel 47

Enampakkumisel müüdud saastekvootide üleandmine

1.  Arvestussüsteem või täitmis- ja tasaarvestussüsteem eraldab kõik liikmesriigi poolt enampakkumisel müüdud saastekvoodid edukale pakkujale, kuni eraldatud saastekvootide kogumaht kattub pakkujale artikli 61 lõike 3 punkti a kohaselt teatatud saastekvootide mahuga.

Pakkujale võidakse eraldada saastekvoote rohkem kui ühelt samal enampakkumisel müüvalt liikmesriigilt, kui on vaja saavutada selline saastekvootide maht, millest pakkujale artikli 61 lõike 3 punkti a kohaselt on teatatud.

2.  Maksmisele kuuluva summa tasumisel vastavalt artikli 44 lõikele 1 antakse kõikidele edukatele pakkujatele või nende õigusjärglastele üle neile eraldatud saastekvoodid nii kiiresti kui võimalik ning igal juhul hiljemalt nende üleandmise tähtajaks, kandes määratud arvelduskontolt, kus kontohaldurina tegutsev arvestussüsteem või täitmis- ja tasaarvestussüsteem neid saastekvoote tinghoiusena hoiab, pakkujale artikli 61 lõike 3 punkti a kohaselt teatatud saastekvoodid täielikult või osaliselt üle ühele või mitmele eduka pakkuja või tema õigusjärglase määratud arvelduskontole või sellisele määratud arvelduskontole, kus eduka pakkuja või tema õigusjärglase kontohaldurina tegutsev arvestussüsteem või täitmis- ja tasaarvestussüsteem neid saastekvoote tinghoiusena hoiab.

Artikkel 48

Enampakkumisel müüdud saastekvootide üleandmise hilinemine

1.  Juhul kui arvestussüsteemil või täitmis- ja tasaarvestussüsteemil ebaõnnestub enampakkumisel müüdud saastekvootide täielik või osaline üleandmine temast sõltumatutel asjaoludel, annab arvestussüsteem või täitmis- ja tasaarvestussüsteem saastekvoodi üle esimesel võimalusel ning edukad pakkujad või tema õigusjärglased nõustuvad üleandmisega hilisemal kuupäeval.

2.  Lõikes 1 osutatud võimalus on ainus, mida edukal pakkujal või tema õigusjärglasel on õigus kasutada juhul, kui enampakkumisel müüdud saastekvootide üleandmine ebaõnnestub asjaoludel, mis ei sõltu arvestussüsteemist või täitmis- ja tasaarvestussüsteemist.XIII PEATÜKK

TAGATISE HALDAMINE

Artikkel 49

Pakkuja antud tagatis

1.  Enne pakkumisaja algust kahepäevaste hetkelepingute või viiepäevaste futuurlepingute müümiseks enampakkumisel, peavad pakkujad või nende nimel tegutsevad vahendajad andma tagatise.

2.  Taotluse korral vabastatakse edutu pakkuja esitatud tagatis, mida ei kasutatud, ning rahalise tagatise kogunenud intressid nii kiiresti kui võimalik pärast pakkumisaja lõppemist.

3.  Taotluse korral vabastatakse eduka pakkuja esitatud tagatis, mida ei kasutatud täitmiseks ega tasaarvestuseks, ning rahalise tagatise kogunenud intressid nii kiiresti kui võimalik pärast täitmist ja tasaarvestust.

Artikkel 50

Enampakkumise korraldaja antud tagatis

1.  Enne pakkumisaja algamist kahepäevaste hetkelepingute või viiepäevaste futuurlepingute müümiseks enampakkumisel, peab enampakkumise korraldaja andma tagatiseks üksnes saastekvoodid, mida kontohaldurina tegutsev arvestussüsteem või täitmis- ja tasaarvestussüsteem hoiab tinghoiusena, kuni nad üle antakse.

▼M1 —————

▼B

3.  Kui ►M1  lõike 1 ◄ kohaselt antud tagatisi ei kasutata, võib arvestussüsteem või täitmis- ja tasaarvestussüsteem saastekvoote enampakkumisel müüva liikmesriigi soovi korral hoida saastekvoote määratud arvelduskontol, kus kontohaldurina tegutsev arvestussüsteem või täitmis- ja tasaarvestussüsteem hoiab neid tinghoiusena, kuni nad üle antakse.XIV PEATÜKK

TASUD JA KULUD

Artikkel 51

Tasude struktuur ja tase

1.  Tasude struktuur ja tase ning mis tahes muud tingimused, mida enampakkumisplatvorm ja selle arvestussüsteemid või täitmis- ja tasaarvestussüsteemid kohaldavad, on vähemalt sama soodsad kui nendega võrreldavad tavapärased tasud ja tingimused, mida kohaldatakse järelturul.

2.  Enampakkumisplatvorm ja selle arvestussüsteemid või täitmis- ja arvestussüsteemid võivad kohaldada üksnes selliseid tasusid, mahaarvamisi ja tingimusi, mis on selgelt sätestatud enampakkumisplatvormi määramislepingus.

3.  Kõik vastavalt lõigetele 1 ja 2 kohaldatavad tasud ja tingimused on selgelt kindlaksmääratud, kergesti arusaadavad ja üldsusele kättesaadavad. Need esitatakse ükshaaval, et oleks selge, millist tasu eri liiki teenuste eest nõutakse.

Artikkel 52

Enampakkumisprotsessiga seotud kulud

▼M1

1.  Ilma et see piiraks lõikes 2 sätestatut, kantakse artikli 27 lõikega 1, artikli 28 lõikega 1 ja artikliga 31 ette nähtud teenustega seotud kulud pakkujate makstud tasudest, välja arvatud juhul, kui kulud, mis on seotud enampakkumise korraldaja ja enampakkumisplatvormi vahel kokku lepitud korraldustega, nagu on osutatud artikli 22 lõigetes 2 ja 3, ning millega lubatakse enampakkumise korraldajal müüa enampakkumisel saastekvoote teda määranud liikmesriigi nimel, kannab saastekvoote enampakkumisel müüv liikmesriik, välja arvatud kulud, mis on seotud asjaomase enampakkumisplatvormiga ühendatud arvestussüsteemi või täitmis- ja tasaarvestussüsteemiga.

Esimese lõigus osutatud kulud arvatakse maha enampakkumise tuludest, mis makstakse enampakkumise korraldajale välja vastavalt artikli 44 lõigetele 2 ja 3.

2.  Ilma et see piiraks kolmanda lõigu kohaldamist, võib artikli 26 lõike 6 esimeses lõigus osutatud ühise hankelepingu tingimuste või artikli 26 lõikega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormi määramislepingu suhtes teha erandi käesoleva artikli lõikest 1, nõudes, et liikmesriigid, kes on teatanud komisjonile artikli 30 lõike 4 kohaselt oma kavatsusest mitte osaleda artikli 26 lõigetes 1 ja 2 osutatud ühismeetmes, kuid kes hiljem kasutavad artikli 26 lõikega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormi, tasuvad asjaomasele enampakkumisplatvormile ja sellega ühendatud arvestussüsteemi(de)le või täitmis- ja tasaarvestussüsteemi(de)le selliste artikli 27 lõikega 1 ja artikli 28 lõikega 1 ette nähtud teenustega kaasnevad kulud, mis on seotud selle osaga saastekvootidest, mida kõnealune liikmesriik müüb enampakkumisel alates kuupäevast, kui liikmesriik hakkab müüma saastekvoote artikli 26 lõike 1 või 2 kohaselt määratud enampakkumisplatvormil ning hiljemalt kuni kõnealuse enampakkumisplatvormi tegevusaja lõpetamiseni või lõppemiseni.

Eelöeldut kohaldatakse ka liikmesriikide suhtes, kes ei ole artikli 26 lõigetes 1 ja 2 osutatud ühismeetmega ühinenud kuue kuu jooksul alates artikli 26 lõike 6 esimeses lõigus osutatud ühise hankelepingu jõustumisest.

Esimest lõiku ei kohaldata, kui liikmesriik ühineb artikli 26 lõikes 1 või 2 osutatud ühismeetmega pärast artikli 30 lõike 5 teises lõigus osutatud määramise ajavahemiku lõppemist või kui ta kasutab artikli 26 lõikega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormi, et müüa enampakkumisel oma osa saastekvootidest, juhul kui vastavalt artikli 30 lõikele 6 teatatud enampakkumisplatvorm puudub loetelust vastavalt artikli 30 lõikele 7.

▼B

Kulusid, mida pakkujad kannavad lõike 1 kohaselt, vähendatakse kulude võrra, mida liikmesriigid kannavad käesoleva lõike kohaselt.

▼M1

3.  Enampakkumise seire teostaja kuludest see osa, mis muutub sõltuvalt enampakkumiste arvust, nagu on täpsustatud enampakkumise seire teostaja määramislepingus, jaotatakse võrdselt enampakkumiste arvuga. Kõik muud enampakkumise seire teostaja kulud, nagu on täpsustatud enampakkumise seire teostaja määramislepingus, välja arvatud kulud, mis on seotud teenustega, mille hankeid korraldab komisjon, ning kulud, mis on seotud artikli 25 lõike 4 kohaselt esitatavate aruannetega, jaotatakse võrdselt enampakkumisplatvormide vahel, kui enampakkumise seire teostaja määramislepingus ei ole sätestatud teisiti.

▼B

Enampakkumise seire teostajaga seotud kuludest selle osa, mis on seotud artikli 30 lõigetega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormiga, sealhulgas kõik artikli 25 lõike 4 kohaselt soovitud aruannete kulud, kannab enampakkumisplatvormi määranud liikmesriik.

Enampakkumise seire teostajaga seotud kuludest see osa, mis on seotud artikli 26 lõigetega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormiga, jaotatakse ühismeetmes osalevate liikmesriikide vahel vastavalt nende osale asjaomasel enampakkumisplatvormi enampakkumisel müüdud saastekvootide kogumahust.

Enampakkumise seire teostajaga seotud kulud, mida kannavad liikmesriigid, arvatakse maha enampakkumise tuludest, mille enampakkumise korraldaja maksab välja enampakkumisplatvormi määranud liikmesriigile vastavalt artikli 23 punktile c.XV PEATÜKK

ENAMPAKKUMISE JÄRELEVALVE, PARANDUSMEETMED JA SANKTSIOONID

Artikkel 53

Koostöö enampakkumise seire teostajaga

1.  Enampakkumise korraldajad, enampakkumisplatvormid ja nende üle järelevalvet teostavad riiklikud pädevad asutused annavad enampakkumise seire teostajale vastava taotluse korral nende käsutuses olevat enampakkumistega seotud teavet, mis on põhjendatult vajalik enampakkumise seire teostaja ülesannete täitmiseks.

2.  Enampakkumise seire teostajal on õigus jälgida enampakkumiste läbiviimist.

3.  Enampakkumise korraldajad, enampakkumisplatvormid ja nende üle järelevalvet teostavad riiklikud pädevad asutused abistavad enampakkumise seire teostajat tema ülesannete täitmisel, tehes enampakkumise seire teostajaga tihedat koostööd oma vastutusalas.

4.  Riiklikud pädevad asutused, kes teostavad järelevalvet krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning nende isikute üle, kellel on lubatud teha pakkumisi teiste nimel vastavalt artikli 18 lõikele 2, abistavad enampakkumise seire teostajat tema ülesannete täitmisel, tehes enampakkumise seire teostajaga tihedat koostööd oma pädevuse piires.

5.  Riiklikele pädevatele asutustele lõigetega 1, 3 ja 4 pandud kohustuste puhul võetakse arvesse ametisaladuse hoidmisega seotud nõudeid, mida nad peavad liidu õiguse kohaselt järgima.

▼M1

Artikkel 54

Enampakkumisplatvormi ja pakkujate vaheliste suheteseire

1.  Artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvorm teostab oma tegevusaja vältel seiret enda ja pakkumispääsuga pakkujate vaheliste suhete üle ning teeb selleks järgmist:

a) kontrollib kogu kõnealuse suhte vältel esitatud pakkumisi tagamaks, et pakkujate pakkumiskäitumine vastab enampakkumisplatvormi teadmistele kliendi, tema äritegevuse ja riskiprofiili ning vajaduse korral ka rahaliste vahendite päritolu kohta;

b) omab tõhusaid korraldusi ja menetlusi, mille abil saaks teostada regulaarset seiret selle üle, kas isikud, kes vastavalt artikli 19 lõigetele 1, 2 ja 3 on saanud pakkumispääsu, järgivad enampakkumisplatvormi kehtestatud turukäitumiseeskirju;

c) teostab oma süsteeme kasutades selliste tehingute seiret, mida on sooritanud isikud, kellel on artikli 19 lõigete 1, 2 ja 3 ja artikli 20 lõike 6 kohane pakkumispääs, et teha kindlaks käesoleva lõigu punktis b osutatud eeskirjade rikkumisi, ebaõiglasi või ebakorrektseid enampakkumistingimusi või käitumist, mis võib põhjustada turu kuritarvitamist.

Kui enampakkumisplatvorm kontrollib pakkumisi kooskõlas esimese lõigu punktiga a, pöörab ta eelkõige tähelepanu sellistele tegevustele, mille puhul ta peab eriti tõenäoliseks seotust rahapesu, terrorismi rahastamise või kuritegevusega.

2.  Artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvorm tagab, et tema käsutuses olevaid dokumente, andmeid ja teavet pakkuja kohta ajakohastatakse pidevalt. Selleks võib enampakkumisplatvorm teha järgmist:

a) nõuda mis tahes teavet artikli 19 lõigetes 2 ja 3 ja artikli 20 lõigetes 5, 6 ja 7 sätestatud pakkuja kohta, et teostada seiret enda ja kõnealuse pakkuja vahelise suhte üle kogu selle suhte vältel alates pakkumispääsu saamisest ning viie aasta jooksul pärast selle suhte lõppemist;

b) nõuda igalt pakkumispääsuga isikult pakkumispääsu taotluse uuesti esitamist korrapäraste ajavahemike järel;

c) nõuda igalt pakkumispääsuga isikult asjaomase enampakkumisplatvormi viivitamata teavitamist kõikidest talle artikli 19 lõigete 2 ja 3 ja artikli 20 lõigete 5, 6 ja 7 kohaselt esitatud teabe muudatustest.

3.  Artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvorm säilitab järgmised andmed:

a) taotleja poolt vastavalt artikli 19 lõigetele 2 ja 3 esitatud pakkumispääsu taotlused ning kõik nende muudatused;

b) kontrollid, mis on läbi viidud järgmiste toimingute käigus:

i) pakkumispääsu taotluse läbivaatamine vastavalt artiklitele 19, 20 ja 21;

ii) suhte seire teostamine vastavalt lõike 1 punktidele a ja c pärast taotlejale pakkumispääsu andmist;

c) kogu teave, mis on seotud teatava pakkuja esitatud pakkumisega enampakkumisel, sealhulgas kõnealuste pakkumiste tagasivõtmine ja muutmine vastavalt artikli 6 lõigetele 3 ja 4;

d) kogu teave, mis on seotud iga sellise enampakkumise läbiviimisega, millel pakkuja on esitanud pakkumise.

4.  Artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvorm säilitab lõikes 3 osutatud andmed seni, kuni pakkujal on pakkumispääs pakkumiste esitamiseks kõnealuse enampakkumisplatvormi enampakkumistel, ning vähemalt viis aastat pärast suhte lõppemist kõnealuse pakkujaga.

▼B

Artikkel 55

Rahapesust, terrorismi rahastamisest või kuriteo toimepanemisest teatamine

▼M1

1.  Direktiivi 2005/60/EÜ artikli 37 lõikes 1 osutatud riiklikud pädevad asutused teostavad seiret ja võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvorm järgib kliendi suhtes kohaldatava nõuetekohase hoolsuse nõudeid, mis on sätestatud käesoleva määruse artiklis 19 ja artikli 20 lõikes 6, seire ja andmete säilitamise nõudeid, mis on sätestatud käesoleva määruse artiklis 54, ning teatamist käsitlevaid nõudeid, mis on sätestatud käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3.

Esimeses lõigus osutatud riiklikel pädevatel asutustel on volitused, mis on ette nähtud direktiivi 2005/60/EÜ artikli 37 lõigete 2 ja 3 rakendamise siseriiklike meetmetega.

Artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvormi võib võtta vastutusele käesoleva määruse artikli 19, artikli 20 lõigete 6 ja 7, artikli 21 lõigete 1 ja 2, artikli 54 ning käesoleva artikli lõigete 2 ja 3 rikkumise eest. Sellega seoses kohaldatakse direktiivi 2005/60/EÜ artikli 39 rakendamise siseriiklikke meetmeid.

2.  Artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvorm ning selle juhid ja töötajad teevad täielikku koostööd direktiivi 2005/60/EÜ artiklis 21 osutatud rahapesu andmebürooga, tehes selleks järgmist:

a) teavitades omal algatusel viivitamata rahapesu andmebürood juhtumitest, mille puhul nad teavad, kahtlustavad või mille puhul neil on põhjust kahtlustada, et enampakkumistel pannakse toime või on toime pandud või on üritatud toime panna rahapesu, terrorismi rahastamist või kuritegu;

b) esitades rahapesu andmebüroole vastava taotluse korral viivitamata vajaliku teabe kohaldatavates õigusaktides sätestatud korras.

▼B

3.  Lõikes 2 osutatud teave edastatakse selle liikmesriigi rahapesu andmebüroole, kelle territooriumil asjaomane enampakkumisplatvorm asub.

Direktiivi 2005/60/EÜ artikli 34 lõikes 1 osutatud eeskirjadest kinnipidamise ja teabe vahetamise põhimõtete ja menetluste rakendamise siseriiklike meetmetega määratakse isik või isikud, kes vastutavad teabe edastamise eest käesoleva artikli kohaselt.

▼M1

4.  Liikmesriik, kelle territooriumil asub artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvorm, tagab, et asjaomase enampakkumisplatvormi suhtes kohaldatakse direktiivi 2005/60/EÜ artiklite 26–29, artikli 32, artikli 34 lõike 1 ja artikli 35 ülevõtmise siseriiklike meetmeid.

▼B

Artikkel 56

Turu kuritarvitamisest teatamine

▼M1

1.  Artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvorm teatab direktiivi 2004/39/EÜ artikli 43 lõike 2 alusel määratud riiklikele pädevatele asutustele, kes vastutavad asjaomase enampakkumisplatvormi järelevalve või turu kuritarvitamisega seotud juhtumite uurimise ning süüdlaste vastutuselevõtmise eest, turu kuritarvitamise kahtlusest, mis on ilmnenud asjaomasel enampakkumisplatvormil või selle süsteemides ning mille on toime pannud pakkumispääsuga isik või isik, kelle nimel pakkumispääsuga isik tegutseb.

Kohaldatakse direktiivi 2005/60/EÜ artikli 25 lõike 2 ülevõtmise siseriiklikke meetmeid.

▼B

2.  Asjaomane enampakkumisplatvorm teavitab enampakkumise seire teostajat ja komisjoni sellest, et ta on esitanud lõike 1 kohase teate, ning nimetab parandusmeetmed, mida ta on võtnud või kavatseb võtta lõikes 1 osutatud rikkumiste suhtes.

Artikkel 57

Pakkumise maksimumsuurus ja muud parandusmeetmed

1.  Enampakkumisplatvorm võib kehtestada pakkumise ülemmäära või mis tahes muud parandusmeetmed, mis on vajalikud turu kuritarvitamise, rahapesu, terrorismi rahastamise või muu kuriteo toimepanemise ning konkurentsivastase käitumise tegeliku või võimaliku tajutava riski vähendamiseks, pärast seda, kui ta on konsulteerinud komisjoniga ja saanud komisjonilt sellekohase arvamuse, eeldusel et pakkumise ülemmäära või muude parandusmeetmete kehtestamine vähendaks tõhusalt kõnealust riski. Komisjon võib konsulteerida asjaomaste liikmesriikidega ja enampakkumise seire teostajaga ning saada neilt arvamuse asjaomase enampakkumisplatvormi poolt tehtud ettepaneku kohta. Asjaomane enampakkumisplatvorm võtab komisjoni arvamust täielikult arvesse.

2.  Pakkumise maksimumsuurust väljendatakse protsendina teataval enampakkumisel müüdavate saastekvootide koguarvust või protsendina teataval aastal enampakkumisel müüdavate saastekvootide koguarvust, olenevalt sellest, kumb viis on sobivam artikli 56 lõikes 1 osutatud turu kuritarvitamise riski vähendamiseks.

3.  Käesoleva artikli kohaldamisel on pakkumise maksimumsuuruseks suurim saastekvootide arv, mille kohta võivad esitada pakkumise otse või kellegi nimel isikute grupp, kes on nimetatud artikli 18 lõikes 1 või 2 ning kes kuuluvad järgmistesse kategooriatesse:

a) kuuluvad samasse ettevõtjate gruppi, sealhulgas emaettevõtja ja selle tütarettevõtjad ning sidusettevõtjad;

b) kuuluvad samasse ärirühmitusse;

c) kuuluvad eraldi majandusüksusesse, millel on iseseisev otsustamisõigus ja mille üle on otsene või kaudne kontroll avalik-õiguslikul asutusel või riigi osalusega äriühingul.

▼M1

Artikkel 58

Turukäitumiseeskirjad ja muud lepingulised kokkulepped

Artiklite 53–57 kohaldamine ei piira muid meetmeid, mida artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvormil on õigus võtta kehtivate turukäitumiseeskirjade või muude lepinguliste kokkulepete alusel, mida ta on sõlminud otseselt või kaudselt pakkumispääsuga pakkujatega, eeldusel et sellised meetmed ei ole vastuolus artikli 53–57 sätetega ega kahjusta neid.

▼B

Artikkel 59

Käitumiseeskirjad muude isikute jaoks, kellel on lubatud teha pakkumisi teiste nimel vastavalt artikli 18 lõike 1 punktile b ja c ning lõikele 2

1.  Käesolevat artiklit kohaldatakse:

a) isikute suhtes, kellel on pakkumispääs artikli 18 lõike 2 kohaselt;

b) artikli 18 lõike 1 punktis b ja c osutatud investeerimisühingute ja krediidiasutuste suhtes, kellel on pakkumispääs artikli 18 lõike 3 kohaselt.

2.  Lõikes 1 osutatud isikud kohaldavad oma klientidega suhtlemisel järgmisi käitumiseeskirju:

a) nad järgivad oma klientide antud juhtnööre võrreldavatel tingimustel;

b) nad võivad vastavalt direktiivi 2005/60/EÜ artiklite 24 ja 28 rakendamise siseriiklikele õigusaktidele keelduda pakkumise esitamisest kliendi nimel, kui neil on põhjust kahtlustada rahapesu, terrorismi rahastamist, kuriteo toimepanemist või turu kuritarvitamist;

c) nad võivad keelduda pakkumise esitamisest kliendi nimel, kui neil on põhjust kahtlustada, et klient ei ole suuteline maksma saastekvootide eest, mille ostmiseks ta soovib pakkumist esitada;

d) nad sõlmivad oma klientidega kirjaliku lepingu. Lepingutega ei kehtestata asjaomaste klientide jaoks ebaõiglasi tingimusi või piiranguid. Lepingutega nähakse ette kõik pakutavate teenustega seotud tingimused, eelkõige maksmise ja saastekvootide üleandmise kord;

e) nad võivad nõuda oma klientidelt hoiuse tegemist ettemaksuna saastekvootide eest;

f) nad ei või alusetult piirata pakkumiste arvu, mida klient võib esitada;

g) nad ei või takistada või piirata oma kliente kasutamast muude üksuste teenuseid, kes artikli 18 lõike 1 punktide b–e ja artikli 18 lõike 2 kohaselt võivad kõnealuste klientide nimel pakkumisi esitada;

h) nad võtavad nõuetekohaselt arvesse oma klientide huve, kes paluvad neil enampakkumistel enda nimel pakkumisi esitada;

i) nad kohtlevad kliente õiglaselt ja diskrimineerimata;

j) nad hoiavad käigus asjakohaseid ettevõttesiseseid süsteeme ja menetlusi selleks, et vaadata läbi taotlusi, millega kliendid paluvad neil enampakkumisel oma agendina tegutseda, ning selleks, et osaleda enampakkumisel tõhusalt, eelkõige seoses pakkumiste esitamisega oma klientide nimel, tasu ja tagatise võtmisega klientidelt ning saastekvootide ülekandmisega klientidele, kelle nimel nad tegutsevad;

k) nad väldivad olukorda, kus konfidentsiaalne teave võiks nende ettevõtte sellisest osast, mis vastutab klientide nimel tehtavate pakkumiste saamise, ettevalmistamise ja esitamise eest, levida ettevõtte sellesse osasse, mis vastutab iseenda nimel tehtavate pakkumiste ettevalmistamise ja esitamise eest, või ettevõtte sellisesse osasse, mis vastutab oma nimel tehingute tegemise eest järelturul;

l) nad säilitavad teavet, mida nad on saanud või loonud esitades enampakkumistel pakkumisi oma klientide vahendajana, viis aastat alates asjaomase teabe saamise või loomise kuupäevast.

Punktis e osutatud hoiuse suurus arvutatakse õiglasel ja põhjendatud alusel.

Punktis e osutatud hoiuse suuruse arvutamise meetod sätestatakse punkti d kohaselt sõlmitud lepingutes.

See punktis e osutatud hoiuse osa, mida ei kasutatud saastekvootide eest tasumisel, tagastatakse maksjale punkti d kohaselt sõlmitud lepingutes kindlaksmääratud mõistliku ajavahemiku jooksul pärast enampakkumise toimumist.

3.  Enda või oma klientide nimel pakkumisi esitades kohaldavad lõikes 1 osutatud isikud järgmisi käitumiseeskirju:

a) nad esitavad kogu teabe, mida on nõudnud ükskõik milline enampakkumisplatvorm, millele neil on pakkumispääs, või enampakkumise seire teostaja, kes täidab oma ülesandeid käesoleva määruse kohaselt;

b) nad tegutsevad usaldusväärselt, piisava vilumuse, ettevaatuse ja hoolikusega.

4.  Selliste liikmesriikide poolt määratud riiklikud pädevad asutused, kus on lõikes 1 osutatud isikute asukoht, vastutavad nimetatud isikutele loa andmise eest kõnealuses lõikes osutatud tegevuste läbiviimiseks ning lõigetega 2 ja 3 ettenähtud käitumiseeskirjade järgimise ja selle üle seire teostamise eest, sealhulgas nimetatud käitumiseeskirjade eiramisega seotud kaebuste käsitlemise eest.

5.  Lõikes 4 osutatud riiklikud pädevad asutused annavad loa lõikes 1 osutatud isikutele üksnes juhul, kui kõnealused isikud täidavad kõiki järgmisi tingimusi:

a) neil on piisavalt hea maine ja piisavalt kogemusi, et tagada lõigetega 2 ja 3 ettenähtud käitumiseeskirjade nõuetekohane järgimine;

b) nad on kehtestanud huvide konflikti ärahoidmiseks ja oma klientide huvide kaitsmiseks vajalikud menetlused ja kontrollid;

c) nad täidavad nõuded, mis on kehtestatud siseriiklike õigusaktidega direktiivi 2005/60/EÜ ülevõtmiseks;

d) nad toimivad kõigi muude meetmete järgi, mida peetakse vajalikuks, võttes arvesse osutatavate pakkumisteenuste iseloomu ja asjaomaste klientide investeerimis- või kauplemisprofiili keerukust ning riskihindamisel põhinevaid võimalusi, et toime võidakse panna rahapesu, terrorismi rahastamine või kuritegu.

6.  Selle liikmesriigi pädevad asutused, kus lõikes 1 osutatud isikud on loa saanud, tagavad lõikes 5 loetletud tingimuste täitmise ja teostavad selle üle seiret. Asjaomane liikmesriik tagab, et:

a) tema riiklikel pädevatel asutustel on piisavalt voli uurimistegevuseks ning tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate sanktsioonide kehtestamiseks;

b) on kehtestatud mehhanism kaebuste käsitlemiseks ja loa tühistamiseks juhul, kui loa saanud isik ei täida loa saamisega kaasnenud kohustusi;

c) tema riiklikud pädevad asutused võivad lõike 5 kohaselt antud loa tagasi võtta, kui lõikes 1 osutatud isik on tõsiselt ja süstemaatiliselt rikkunud lõike 2 ja 3 sätteid.

▼M2

7.  Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud pakkujate kliendid võivad esitada kõik kaebused, mis neil võivad olla seoses lõigetega 2 ja 3 ette nähtud käitumiseeskirjade järgimisega, lõikes 4 nimetatud pädevatele asutustele kooskõlas selliste kaebuste käsitlemiseks sätestatud menetluskorraga selles liikmesriigis, kus teostatakse järelevalvet lõikes 1 osutatud isikute üle.

▼B

8.  Lõikes 1 osutatud isikud, kellel on artiklite 18, 19 ja 20 kohaselt enampakkumisplatvormile pakkumispääs, võivad ilma liikmesriikide täiendavate juriidiliste või haldusnõueteta pakkuda pakkumisteenuseid artikli 19 lõike 3 punktis a osutatud klientidele.XVI PEATÜKK

LÄBIPAISTVUS JA KONFIDENTSIAALSUS

Artikkel 60

Avaldamine

1.  Kõik õigusaktid, suunised, juhised, vormid, dokumendid, teadaanded, sealhulgas enampakkumiskalender, kõik muu teatava enampakkumisplatvormi enampakkumistega seotud mittekonfidentsiaalne teave, kõik otsused, sealhulgas artikli 57 kohaselt vastuvõetud otsused, millega kehtestatakse pakkumise maksimumsuurus või muud parandusmeetmed, mis on vajalikud selleks, et vähendada rahapesu, terrorismi rahastamise, kuritegude toimepanemise või turu kuritarvitamise tegelikku või võimalikku tajutavat riski asjaomase enampakkumisplatvormi jaoks, avaldatakse selleks ettenähtud ja ajakohasel veebisaidil, mida haldab asjaomane enampakkumisplatvorm.

Teave, mis ei ole enam oluline, arhiveeritakse. Sellistele arhiividele pääseb ligi sama enampakkumiste veebisaidi kaudu.

2.  Enampakkumise seire teostaja poolt vastavalt artikli 25 lõikele 1 ja 2 liikmesriikidele ja komisjonile koostatud aruannete mittekonfidentsiaalsed versioonid avaldatakse komisjoni veebisaidil.

Aruanded, mis ei ole enam olulised, arhiveeritakse. Sellistele arhiividele pääseb ligi komisjoni veebisaidi kaudu.

▼M1

3.  Kõikide selliste isikute nimed, aadressid, telefoni- ja faksinumbrid, e-posti aadressid ja veebisaidid, kellel on luba esitada pakkumisi teiste nimel artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvormi enampakkumistel, avaldatakse asjaomase enampakkumisplatvormi hallataval veebisaidil.

▼B

Artikkel 61

Enampakkumise tulemuste väljakuulutamine ja teatavakstegemine

1.  Enampakkumisplatvorm kuulutab iga tema poolt läbiviidava enampakkumise tulemused välja nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 15 minutit pärast pakkumisaja lõppemist.

2.  Lõike 1 kohaselt kuulutatakse välja vähemalt järgmine teave:

a) enampakkumisel müüdud saastekvootide maht;

b) enampakkumishind eurodes;

c) esitatud pakkumiste kogumaht;

d) pakkujate koguarv ja edukate pakkujate arv;

e) enampakkumise tühistamise korral need enampakkumised, millele saastekvootide maht üle kantakse;

f) enampakkumisest saadud kogutulu;

g) tulu jagunemine liikmesriikide vahel artikli 26 lõigetega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormide puhul.

3.  Samal ajal kui tulemused lõike 1 kohaselt välja kuulutatakse, teatab enampakkumisplatvorm igale tema süsteemide kaudu pakkumisi esitanud pakkujale järgmise teabe:

a) kõnealusele pakkujale eraldatavate saastekvootide koguarv;

b) milline (kui üldse) pakkuja esitatud seotud pakkumine valiti juhuslikult välja;

c) tasumisele kuuluv makse eurodes või euroalasse mittekuuluva liikmesriigi valuutas, vastavalt pakkuja soovile, eeldusel et arvestussüsteem või täitmis- ja tasaarvestussüsteem on võimeline käitlema kõnealuses valuutas tehtud makseid;

d) kuupäev, milleks tasumisele kuuluv makse peab olema vabades vahendites üle kantud enampakkumise korraldaja poolt määratud pangakontole.

4.  Kui pakkuja valis maksete sooritamiseks muu valuuta kui euro, teatab enampakkumisplatvorm tema poolt läbiviidud enampakkumistel pakkumisi esitanud edukale pakkujale vahetuskursi, mille alusel ta arvutas tasumisele kuuluva summa eduka pakkuja poolt valitud valuutas.

Vahetuskursina kasutatakse kurssi, mille on kohe pärast pakkumisaja lõppemist avaldanud finantsteabe tunnustatud vahendaja, kes on kindlaks määratud asjaomase enampakkumisplatvormi määramislepingus.

5.  Enampakkumisplatvorm edastab endaga ühendatud arvestussüsteemidele või täitmis- ja tasaarvestussüsteemidele igale edukale pakkujale vastavalt lõikele 3 esitatud teabe.

Artikkel 62

Konfidentsiaalse teabe kaitsmine

1.  Järgmine teave on konfidentsiaalne:

a) pakkumise sisu;

b) kõikide pakkumisjuhiste sisu, isegi juhul, kui ühtegi pakkumist ei esitata;

c) teave, mille kaudu tuleb avalikuks või millest saab järeldada asjaomase pakkuja isikuandmed ja ühe järgmistest andmetest:

i) saastekvootide arv, mida pakkuja soovib enampakkumisel omandada;

ii) hind, mida pakkuja on nõus nende saastekvootide eest maksma;

d) teave, mis käsitleb ühte või mitut pakkumist või pakkumisjuhist või mis tuleneb nendest ning mis eraldi või üheskoos võib:

i) viidata enne enampakkumise toimumist saastekvootide nõudlusele;

ii) viidata enne enampakkumise toimumist enampakkumishinnale;

e) teave, mille isikud on esitanud pakkujatega suhte loomisel või selle ajal või selle suhte üle seire teostamise raames vastavalt artiklitele 19, 20, 21 ja 54;

f) enampakkumise seire teostaja poolt vastavalt artikli 25 lõigetele 1–6 esitatud aruanded ja arvamused, välja arvatud need osad, mis on esitatud nimetatud aruannete mittekonfidentsiaalsetes versioonides, mis komisjon on avaldanud vastavalt artikli 60 lõikele 2;

g) ärisaladused, mille on esitanud enampakkumisplatvormi või enampakkumise seire teostaja määramiseks korraldatud konkurentsi tagavas hankemenetluses osalevad isikud;

h) teave selle kohta, millist algoritmi kasutati artikli 7 lõikes 2 osutatud seotud pakkumiste lahendamiseks juhusliku valiku teel;

i) teave metoodika kohta, mida on kasutatud selleks, et määrata kindlaks, milline enampakkumishind on märkimisväärselt madalam kui järelturu valdav hind enampakkumise ajal ja enne seda, nagu osutatud artikli 7 lõikes 6.

2.  Isik, kes on saanud konfidentsiaalset teavet, ei avalda seda ei otseselt ega kaudselt muul kui lõikega 3 ettenähtud viisil.

3.  Lõikega 2 ei välistata konfidentsiaalse teabe avalikustamist juhul, kui:

a) see on juba seaduslikul viisil tehtud üldsusele kättesaadavaks;

b) see avalikustatakse pakkuja, pakkumispääsuga isiku või isiku, kes taotleb pakkumispääsu, kirjalikul nõusolekul;

c) teabe avalikustamine või üldsusele kättesaadavaks tegemine on liidu õigusest tulenev kohustus;

d) teave avalikustatakse kohtuotsuse alusel;

e) teave ►M1  tehakse avalikuks või avalikustatakse ◄ liidus läbiviidavate kriminaal-, haldus- või kohtulike uurimiste või menetluste eesmärgil;

f) enampakkumisplatvorm avalikustab teabe enampakkumise seire teostajale, et võimaldada tal täita oma ülesandeid või enampakkumistega seotud kohustusi või aidata teda selles;

g) teave on koondatud või seda on töödeldud enne avalikustamist nii, et on ebatõenäoline, et sellest võiks eristada järgmist teavet:

i) üksikud pakkumised või pakkumisjuhised;

ii) üksikud enampakkumised;

iii) üksikud pakkujad, tulevased pakkujad või pakkumispääsu taotlevad isikud;

iv) üksikud pakkumispääsutaotlused;

v) üksikud suhted pakkujatega;

h) teave on osutatud lõike 1 punktis f, eeldusel et artikli 25 lõike 2 punktis c nimetatud teabe puhul teevad selle üldsusele avalikuks mittediskrimineerival ja nõuetekohasel viisil liikmesriikide pädevad asutused ning artikli 25 lõikes 2 nimetatud teabe puhul komisjon;

i) teave on osutatud lõike 1 punktis g, eeldusel et see tehakse avalikuks liikmeriikide või komisjoni heaks töötavatele isikutele, kes on seotud lõike 1 punktis g osutatud konkurentsi tagava hankemenetlusega ning kes on oma töötingimuste kohaselt ise kohustatud hoidma ametisaladust;

j) teave avalikustatakse seoses liidu õigusest tulenevate võimalike ametisaladuse hoidmisega seotud kohustuste täitmisega pärast 30 kuu pikkuse ajavahemiku lõppemist alates kas:

i) sellest enampakkumise pakkumisaja alguse kuupäevast, mil konfidentsiaalne teave esmalt avalikustatakse, lõike 1 punktides a–d osutatud konfidentsiaalse teabe puhul;

ii) enampakkumisplatvormi ja pakkuja vahelise suhte lõppemise kuupäevast, lõike 1 punktis e osutatud teabe puhul;

iii) enampakkumise seire teostaja poolt aruande või arvamuse esitamise kuupäevast lõike 1 punktis f osutatud teabe puhul;

iv) kuupäevast, mil teave esitati konkurentsi tagavas hankemenetluses, lõike 1 punktis g osutatud teabe puhul.

4.  Meetmed selle tagamiseks, et enampakkumisplatvorm või enampakkumise seire teostaja, sealhulgas kõik nende alltöövõtjad, ei avalikustaks konfidentsiaalset teavet seadusevastaselt ning et sellisel seadusevastasel avalikustamisel oleksid tagajärjed, sätestatakse lepingutes, millega nad määratakse.

5.  Konfidentsiaalset teavet, mida enampakkumisplatvorm või enampakkumise seire teostaja ning nende alltöövõtjad on saanud, kasutatakse üksnes neile enampakkumistega seoses pandud kohustuste või ülesannete täitmiseks.

6.  Lõigetes 1–5 sätestatu ei takista konfidentsiaalse teabe vahetamist mis tahes enampakkumisplatvormi ja enampakkumise seire teostaja vahel ega neist ühe või teise ja:

a) riiklike pädevate asutuste vahel, kes teostavad järelevalvet enampakkumisplatvormi üle;

b) rahapesu, terrorismi rahastamise, kuriteo toimepanemise või turu kuritarvitamisega seotud juhtumite uurimise ning süüdlaste vastutuselevõtmise eest vastutavate riiklike pädevate asutuste vahel;

c) komisjoni vahel.

Erandina lõikest 2 ei avalikustata käesoleva lõike kohaselt vahetatud konfidentsiaalset teavet muudele kui punktides a, b ja c osutatud isikutele.

7.  Iga isik, kes töötab või on töötanud enampakkumisplatvormi või enampakkumise seire teostaja heaks ja osalenud enampakkumistel, on kohustatud hoidma ametisaladust ning tagab konfidentsiaalse teabe kaitse käesoleva artikli kohaselt.

Artikkel 63

Keelte kasutamise kord

1.  Teave, mida enampakkumisplatvorm esitab artikli 60 lõigete 1 ja 3 kohaselt või enampakkumise seire teostaja esitab artikli 60 lõike 2 kohaselt või nende määramislepingu alusel ning mida ei avaldata Euroopa Liidu Teatajas, avaldatakse rahvusvahelises rahanduses üldkasutatavas keeles.

2.  Liikmesriik võib oma kulul tõlkida kogu lõikes 1 nimetatud teabe, mille enampakkumisplatvorm on esitatud, oma riigi keelde või keeltesse.

Kui liikmesriik tõlgib oma kulul kogu lõikes 1 osutatud teabe, mille on esitanud artikli 26 lõike 1 kohaselt määratud enampakkumisplatvorm, tagab iga liikmesriik, kes määras enampakkumisplatvormi vastavalt artikli 30 lõikele 1, et tema kulul tõlgitakse samasse keelde kogu lõikes 1 osutatud teave, mille on esitanud kõnealuse liikmesriigi poolt vastavalt artikli 30 lõikele 1 määratud enampakkumisplatvorm.

3.  Pakkumispääsu taotlevad isikud ning pakkumispääsuga isikud võivad esitada järgmise teabe nende poolt lõike 4 kohaselt valitud Euroopa Liidu ametlikus keeles eeldusel, et liikmesriik on otsustanud selle teabe tõlkida lõike 2 kohaselt kõnealusesse keelde:

a) nende pakkumispääsu taotlused, sealhulgas kõik täiendavad dokumendid;

b) nende pakkumised, sealhulgas pakkumiste tagasivõtmised ja muudatused;

c) kõik punktidega a või b seotud päringud.

Enampakkumisplatvorm võib nõuda kinnitatud tõlget rahvusvahelises rahanduses üldkasutatavasse keelde.

4.  Pakkumistaotluse esitajad, pakkumispääsuga isikud ja enampakkumisel osalevad pakkujad valivad ühe Euroopa Liidu ametliku keele, milles nad saavad kõik artikli 8 lõike 3, artikli 20 lõike 10, artikli 21 lõike 4 ja artikli 61 lõike 3 kohased teated.

Kõik muud suulised või kirjalikud teated, mille enampakkumisplatvorm edastab pakkumispääsu taotlejatele, pakkumispääsuga isikutele või enampakkumisel osalevatele pakkujatele, peavad olema esimese lõigu kohaselt valitud keeles, ilma et sellega kaasneksid täiendavad kulud kõnealuste taotlejate, isikute ja pakkujate jaoks, eeldusel et liikmesriik on lõike 2 kohaselt otsustanud tõlkida teabe kõnealusesse keelde.

Kuid isegi juhul, kui liikmesriik on otsustanud lõike 2 alusel tõlkida teabe käesoleva lõike esimese lõigu kohaselt valitud keelde, võib pakkumispääsu taotleja, pakkumispääsuga isik või enampakkumisel osalev pakkuja loobuda oma õigusest, mis tuleneb käesoleva lõike teisest lõigust, ning esitada asjaomasele enampakkumisplatvormile eelneva kirjaliku nõusoleku üksnes rahvusvahelises rahanduses üldkasutatava keele kasutamiseks.

5.  Liikmesriigid vastutavad lõike 2 kohaselt tehtud tõlke täpsuse eest.

Isikud, kes esitavad lõikes 3 osutatud tõlgitud dokumendi ning iga enampakkumisplatvorm, kes teatab tõlgitud dokumendist lõike 4 kohaselt, vastutavad selle tagamise eest, et tõlge vastab originaalile.XVII PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

▼M1

Artikkel 64

Kaebuse esitamise õigus

1.  Artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvorm tagab kohtuvälise vaidluste lahendamise mehhanismi pakkumispääsu taotlejate, pakkumispääsuga isikute või selliste isikute poolt esitatud kaebuste käsitlemiseks, kelle puhul on pakkumispääsu andmisest keeldutud, see pääs on tühistatud või peatatud.

2.  Liikmesriigid, kus teostatakse järelevalvet artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 enampakkumisplatvormiks määratud reguleeritud turu või selle turu korraldaja üle, tagavad, et käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kaebuste käsitlemiseks loodud kohtuvälise vaidluste lahendamise mehhanismi kaudu vastu võetud otsused on nõuetekohaselt põhjendatud ning neid on õigus edasi kaevata direktiivi 2004/39/EÜ artikli 52 lõikes 1 osutatud kohtutesse. Nimetatud õigus ei piira otse kohtute või pädevate haldusasutuste poole pöördumise õigusi, mis on ette nähtud direktiivi 2004/39/EÜ artikli 52 lõike 2 rakendamise siseriiklike meetmetega.

▼B

Artikkel 65

Vigade parandamine

1.  Kõikidest vigadest, mis on seotud käesoleva määruse kohaselt tehtud maksetega või saastekvootide ülekandmisega või antud või vabastatud tagatise või hoiusega, teatatakse arvestussüsteemile või täitmis- ja tasaarvestussüsteemile niipea kui viga avastatakse.

2.  Arvestussüsteemid või täitmis- ja tasaarvestussüsteemid võtavad kõik vajalikud meetmed nende vigade parandamiseks, mis on seotud käesoleva määruse kohaselt tehtud maksetega või saastekvootide ülekandmisega või antud või vabastatud tagatise või hoiusega, olenemata sellest, kuidas viga avastati.

3.  Isik, kes saab kasu lõikes 1 nimetatud veast, mida ei saa lõike 2 kohaselt parandada kolmandast osapoolest heauskse ostja sekkumisõiguste tõttu, ning kes oli või oleks pidanud olema veast teadlik, kuid ei teatanud sellest arvestussüsteemidele või täitmis- ja tasaarvestussüsteemidele, hüvitab kogu tekitatud kahju.

Artikkel 66

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M1
I LISAArtikli 10 lõike 1 kohaselt 2012. aastal enampakkumistel müüdavad saastekvoodid

Liikmesriik

Maht

Belgia

2 979 000

Bulgaaria

3 277 000

Tšehhi Vabariik

5 503 000

Taani

1 472 000

Saksamaa

23 531 000

Eesti

1 068 000

Iirimaa

1 100 000

Kreeka

4 077 000

Hispaania

10 145 000

Prantsusmaa

6 434 000

Itaalia

11 324 000

Küpros

307 000

Läti

315 000

Leedu

637 000

Luksemburg

141 000

Ungari

1 761 000

Malta

120 000

Madalmaad

3 938 000

Austria

1 636 000

Poola

14 698 000

Portugal

2 065 000

Rumeenia

5 878 000

Sloveenia

520 000

Slovakkia

1 805 000

Soome

1 965 000

Rootsi

1 046 000

Ühendkuningriik

12 258 000

Kokku

120 000 000

▼B
II LISA

Artikli 20 lõike 3 kohane elementide loetelu

1.

Tõend selle kohta, et isik võib artikli 18 lõigete 1 või 2 kohaselt pakkumisi esitada.

2.

Taotleja nimi, aadress, telefoni- ja faksinumbrid.

3.

Taotleja määratud arvelduskonto konto identifikaator.

4.

Kõik üksikasjad taotleja määratud pangakonto kohta.

5.

Ühe või mitme artikli 6 lõike 3 kolmandas lõigus määratletud pakkuja esindaja nimi, aadress, telefoni- ja faksinumbrid ning e-posti aadress.

6.

Juriidilised isikud esitavad järgmised tõendid:

a) tõend äriühingu moodustamise kohta, milles on märgitud taotleja õiguslik vorm, taotlejat reguleeriv seadus ning teave selle kohta, kas taotleja on ühel või mitmel tunnustatud börsil registreeritud äriühing või mitte;

b) vajaduse korral taotleja registreerimisnumber asjaomases registris, kus taotleja on registreeritud; muul juhul esitab taotleja asutamislepingu, põhikirja või muu asutamist tõendava dokumendi.

7.

Juriidiliste isikute ja/või õiguslike kokkulepete puhul teave, mis on vajalik tegelikult kasusaava omaniku tuvastamiseks ning kõnealuse juriidilise isiku või õigusliku kokkuleppega seotud omandisuhete ja kontrollistruktuuri väljaselgitamiseks.

8.

Füüsilised isikud esitavad isikut tõendava dokumendi, milleks võib olla isikutunnistus, juhiluba, pass või muu sarnane riiklikult väljaantud dokument, millele on kantud asjaomase taotleja täisnimi, foto, sünniaeg ja alalise elukoha aadress liidus ning millele võib vajaduse korral lisada muud asjakohased kinnitavad dokumendid.

9.

Käitajad esitavad direktiivi 2003/87/EÜ artiklis 4 osutatud loa.

10.

Õhusõiduki käitajad esitavad tõendi selle kohta, et nad on kantud direktiivi 2003/87/EÜ artikli 18a lõikes 3 osutatud nimekirja, või seirekava, mis on esitatud ja heaks kiidetud kõnealuse direktiivi artikli 3g kohaselt.

11.

Teave, mis on vajalik hoolsa kliendikontrolli meetmete rakendamiseks, nagu osutatud artikli 19 lõike 2 punktis e.

12.

Taotleja viimase aasta auditeerimisaruanne ja raamatupidamisaruanded, sealhulgas kasumiaruanne ja bilanss, või kui neid ei ole võimalik esitada, siis käibedeklaratsioon või muu täiendav teave, mis on vajalik taotleja maksevõimelisuse ja usaldusväärsuse tõendamiseks.

13.

Käibemaksukohustuslasena registreerimise number, kui see on olemas; juhul kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslasena registreeritud, mis tahes muud vahendid, mille kaudu taotleja asukohaliikmesriigi või selle liikmesriigi maksuametid, kus taotleja on maksuresident, saavad taotleja tuvastada, või muu täiendav teave, mis on vajalik taotleja maksuõigusliku staatuse tõendamiseks.

14.

Kinnitus selle kohta, et taotlejale teadaolevalt vastab ta artikli 19 lõike 2 punktis f sätestatud nõuetele.

15.

Tõend selle kohta, et artikli 19 lõike 2 punktis g sätestatud nõuded on täidetud.

16.

Tõend selle kohta, et taotleja vastab artikli 19 lõikes 3 sätestatud nõuetele.

17.

Kinnitus selle kohta, et taotlejal on vajalik õigusvõime ja voli esitada enampakkumisel pakkumisi enda või teiste nimel.

18.

Kinnitus selle kohta, et taotlejale teadaolevalt puuduvad õiguslikud, regulatiivsed, lepingulised või mis tahes muud takistused, mis ei võimaldaks tal käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi täita.

19.

Kinnitus selle kohta, kas taotleja soovib tasuda eurodes või euroala välise liikmesriigi valuutas koos viitega valitud valuutale.
III LISA

Muud kui artikli 26 lõigetega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormid, neid määranud liikmesriigid ja kõik kohaldatavad tingimused või kohustused, millele on osutatud artikli 30 lõikes 7

▼M2Saksamaa määratud enampakkumisplatvormid

1

Enampakkumisplatvorm

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Tegevusaeg

Ilma et see piiraks artikli 30 lõike 5 teise lõigu kohaldamist, kõige varem alates 1. septembrist 2012 kuni vähemalt 31. märtsini 2013 ja hiljemalt 31. detsembrini 2013.

 

Tingimused

Enampakkumistele pääsemiseks ei pea hakkama EEXi korraldatava järelturu või EEXi või kolmanda osalise hallatava muu kauplemiskoha liikmeks või osaliseks.

 

Kohustused

EEX esitab kahe kuu jooksul alates 1. septembrist 2012 oma väljumisstrateegia Saksamaale enampakkumise seire teostajaga konsulteerimiseks.

EEX vaatab kahe kuu jooksul alates enampakkumise seire teostaja arvamuse saamisest väljumisstrateegia läbi, võttes kõnealust arvamust täielikult arvesse.

Saksamaa teavitab komisjoni kõigist olulistest muudatustest asjaomastes lepingulistes suhetes EEXiga.

▼M4

 

Õiguslik alus

Artikli 30 lõige 2

▼M3

Ühendkuningriigi määratud enampakkumisplatvormid

2

Enampakkumisplatvorm

ICE Futures Europe (ICE)

 

Tegevusaeg

Alates 10. novembrist 2012 kõige varem kuni 9. novembrini 2017 hiljemalt, ilma et see piiraks artikli 30 lõike 5 teise lõigu kohaldamist.

 

Mõisted

ICE suhtes kohaldatavate tingimuste ja kohustuste täitmiseks kasutatakse järgmisi mõisteid:

„ICE börsieeskirjad” – ICE õigusnormid, sealhulgas eelkõige lepinguõigus ja menetlused, mis on seotud enampakkumislepinguga ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT ja enampakkumislepinguga ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT;

„börsiliige” – ICE börsieeskirjade A.1 jaos määratletud liige;

„klient” – börsiliikme klient ja nende klientide ahelas allpool asuvad kliendid, kes hõlbustavad isikute pakkumispääsu ja tegutsevad pakkujate nimel.

 

Tingimused

Enampakkumistele pääsemiseks ei pea hakkama ICE korraldatava järelturu või ICE või kolmanda osalise hallatava muu kauplemiskoha börsiliikmeks või osaliseks.

 

Kohustused

1.  ICE nõuab, et ICE börsiliikmed või tema kliendid teatavad igast tehtud otsusest enampakkumisele pakkumispääsu andmise, pakkumispääsu tühistamise või selle peatamise kohta ICE-le järgmisel viisil:

a)  sellistest otsustest, milles käsitletakse pakkumispääsu andmisest keeldumist ning enampakkumistele juurdepääsu tühistamist või peatamist, iga juhtumi puhul eraldi ja viivitamata;

b)  muudest otsustest teatatakse taotluse korral.

ICE tagab, et ICE võib kontrollida iga sellist otsust seoses selliste otsuste vastavusega käesoleva määruse kohasele enampakkumisplatvormile kohustuseks tehtud ülesannetega, ning et ICE börsiliikmed või nende kliendid arvestavad ICE iga sellise kontrollimise tulemustega. See võib hõlmata ICE mis tahes kohaldatavaid börsieeskirju, sh distsiplinaarmenetlusi või mis tahes muud tegevust, mis on asjakohane enampakkumisele pakkumispääsu saamise hõlbustamiseks.

2.  ICE koostab ja hoiab oma veebisaidil korras selliste börsiliikmete või nende klientide ülevaatliku ja ajakohase loetelu, kes aitavad Ühendkuningriigis hõlbustada VKEde ja väikeheitetekitajate juurdepääsu ICE enampakkumistele, ning arusaadavas vormis praktilised juhised, milles teavitatakse VKEsid ja väikeheitetekitajaid sammudest, mida on vaja teha selliste börsiliikmete või nende klientide kaudu enampakkumistele juurdepääsuks.

3.  Kuue kuu jooksul enampakkumise algusest või enampakkumise seire teostaja määramisest (olenevalt kumb kuupäev on hilisem) annab ICE enampakkumise seire teostajale aru katvuse ja sh geograafilise katvuse kohta, mis saavutatakse börsiliikmete ja nende klientide koostöömudeliga, ning sellega seoses võtma võimalikult suurel määral arvesse enampakkumise seire teostaja soovitusi, et tagada käesoleva määruse artikli 35 lõike 3 punktidest a ja b tulenevate kohustuste täitmine.

4.  Kõik ICE ja selle kliiringsüsteemi poolt pakkumispääsuga isikute või pakkujate suhtes kohaldatavad tasud ja tingimused on selgelt kindlaksmääratud, kergesti arusaadavad ja üldsusele kättesaadavad ICE veebisaidil, mida ajakohastatakse pidevalt.

ICE tagab, et börsiliikme või selle kliendi poolt pakkumispääsu suhtes lisatasude ja -tingimuste kohaldamise puhul on need ka selgelt kindlaks määratud, kergesti arusaadavad ja üldsusele kättesaadavad selliste teenustepakkujate veebisaitidel, kes pakuvad teenuseid otseste viidetega ICE veebisaidil kättesaadavatele veebisaitidele.

5.  Ilma et see piiraks muude õiguskaitsevahendite kasutamist, teeb ICE kättesaadavaks ICE kaebuste lahendamise menetluse, et otsustada selliste kaebuste üle, mis võivad olla tekkinud seoses ICE börsiliikmete või nende klientide tehtud otsustega, milles käsitletakse enampakkumistele pakkumispääsu andmist, pakkumispääsu andmisest keeldumist, pakkumispääsu tühistamist või enampakkumistele juba antud pakkumispääsu peatamist, millele on üksikasjalikumalt osutatud punktis 1.

6.  ICE muudab oma börsieeskirju, et tagada täielik vastavus käesolevas lisas sätestatud tingimustele ja kohustustele. Eelkõige täpsustatakse muudetud ICE börsieeskirjadega punktides 1, 2, 4 ja 5 sätestatud kohustusi.

7.  Kahe jooksul alates 10. novembrist 2012 esitab ICE Ühendkuningriigile üksikasjaliku väljumisstrateegia enampakkumise seire teostajaga konsulteerimiseks. ICE vaatab kahe kuu jooksul alates enampakkumise seire teostaja arvamuse saamisest väljumisstrateegia läbi, võttes kõnealust arvamust täielikult arvesse.

8.  Ühendkuningriik teatab komisjonile kõigist olulistest muudatusest ICEga sõlmitud lepingulistes suhetes, millest on teatatud komisjonile 30. aprillil, 4. mail ja 14. juunil 2012 ning kliimamuutuste komisjonile 15. mail ja 3. juulil 2012.

▼M4

 

Õiguslik alus

Artikli 30 lõige 1

Saksamaa määratud enampakkumisplatvormid

3

Enampakkumisplatvorm

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Õiguslik alus

Artikli 30 lõige 1

 

Tegevusaeg

Ilma et see piiraks artikli 30 lõike 5 teise lõigu kohaldamist, kõige varem alates 15. novembrist 2013 kuni hiljemalt 14. novembrini 2018.

 

Tingimused

Enampakkumistele pääsemiseks ei pea hakkama EEXi korraldatava järelturu või EEXi või kolmanda osalise hallatava muu kauplemiskoha liikmeks või osaliseks.

 

Kohustused

1.  EEX esitab kahe kuu jooksul alates 15. novembrist 2013 oma väljumisstrateegia Saksamaale enampakkumise seire teostajaga konsulteerimiseks. Väljumisstrateegia ei piira EEXi kohustusi vastavalt komisjoni ja liikmesriikidega artikli 26 kohaselt sõlmitud lepingule ning komisjonile ja kõnealustele liikmesriikidele selle lepinguga antud õigusi.

2.  EEX koostab ja hoiab oma veebilehel põhjalikku ja ajakohast loetelu pakkumispääsuga liikmetest, kellel on litsents esitada pakkumisi VKEde ja väikeheitetekitajate nimel; samuti esitab EEX oma veebilehel VKEde ja väikeheitetekitajatele mõeldud arusaadavad praktilised juhised selliste liikmete kaudu enampakkumistele juurdepääsu saamiseks vajalike sammude kohta.

3.  Kuue kuu jooksul pärast enampakkumiste algust või kahe kuu jooksul pärast enampakkumise seire teostaja määramist, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem, annab EEX enampakkumise seire teostajale aru katvuse kohta, sealhulgas geograafilise katvuse kohta, ning võtab sellega seoses täielikult arvesse enampakkumise seire teostaja soovitusi, et tagada kõnealuse määruse artikli 35 lõike 3 punktidest a ja b tulenevate kohustuste täitmine.

4.  Saksamaa teatab komisjonile kõigist olulistest muudatustest asjaomastes lepingulistes suhetes EEXiga, millest on teatatud komisjonile 15. märtsil 2013 ja mis on edastatud kliimamuutuste komiteele 20. märtsil 2013.

▼M5
IV LISAAastatel 2013–2020 enampakkumisel müüdavate saastekvootide artikli 10 lõike 2 kohaste mahtude kohandused (miljonites)

Aasta

Vähendatud maht

Suurendatud maht

2013

 
 

2014

400

 

2015

300

 

2016

200

 

2017

 
 

2018

 
 

2019

 

300

2020

 

600( 1 ) ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.

( 2 ) ELT L 8, 13.1.2009, lk 3.

( 3 ) ELT L 140, 5.6.2009, lk 63.

( 4 ) ELT L 309, 25.11.2005, lk 15.

( 5 ) ELT L 145, 30.4.2004, lk 1.

( 6 ) ELT L 96, 12.4.2003, lk 16.

( 7 ) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

( 8 ) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1.

( 9 ) ELT L 345, 31.12.2003, lk 64.

( 10 ) ELT L 241, 2.9.2006, lk 1.

( 11 ) ELT L 177, 30.6.2006, lk 1.

( 12 ) EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1.

( 13 ) ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

( 14 ) ELT C 95, 16.4.2008, lk 1.

( 15 ) EÜT L 166, 11.6.1998, lk 45.

( 16 ) ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.